TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER"

Transkript

1 TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG

2 ADVARSEL Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGT Da CD-kredsløbet kan forårsage interferens i andre radioapparater i nærheden, bør du slukke denne afspiller, når den ikke er i brug, eller flytte den væk fra det berørte radioapparat. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. FARE U S Y N L I G LASERSTRÅLING NÅR APPARATET ER ÅBENT, ELLER HVIS LÅSEMEKANISMEN SVIGTER ELLER SÆTTES UD AF DRIFT. UNDGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERSTRÅLEN. ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. O V E R L A D A L T REPARATIONSARBEJDE TIL K V A L I F I C E R E T SERVICEPERSONALE Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. LASER SIKKERHEDDenne CD-afspiller indeholder et lasersystem med optisk laserstråle, der er designet med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger. Forsøg ikke selv at få adgang til apparatets indre, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Lad ikke den usynlige laserstråle ramme øjnene, da laserlys kan skade det menneskelige øje. DETTE ER ET KLASSE 1 LASER PRODUKT. HVIS APPARATET IKKE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN, ELLER HVIS BRUGEREN FORSØGER SELV AT ÆNDRE ELLER REPARERE PÅ DET, KAN DET RESULTERE I STRÅLING MED FARLIGT LASERLYS. 1

3 FUNKTIONER, KNAPPER OG INDIKATORER Stik til hovedtelefoner 2. Volumenknap 3. Funktionsvælger [CD/MP3/Radio/Tape (Power OFF - sluk)] 4. Knappen CD/MP3 Track (skæring) 5. Knappen CD/MP3 Skip "+" (spring frem) 6. Knappen CD/MP3 Skip " " (spring tilbage) 7. Knappen TUNING (kanalvælger) 8. Båndvælger (AM/FM/FM ST) 9, Indikator for FM Stereo 10. Knappen CD/MP3 MODE (funktion) 11. Knappen CD/MP3 Stop 12. Knappen CD/MP3 Play/Pause (afspil / pause) Knappen Pause 14. Knappen Stop/Eject (stop / udløser til kassettebånd) 15. Knappen Fast Forward (fremadspoling) 16. Knappen Rewind (tilbagespoling) 17. Knappen Play (afspil) 18. Knappen Record (optag) 19. Display 20. Låge til batterirum 21. FM teleskop-antenne 22. Stik til netledning

4 Displayet viser: MP3 : MP3-disk REP. : Gentager en enkelt skæring igen og igen REP. : Gentager alle skæringer igen og igen (Blinker) PGM : Programafspilning (Op til 20 skæringer kan programmeres) 888 : Angiver CD/MP3-skæringen PLAY : Afspiller PLAY : Pause (Blinker) LCD-DISPLAY FØR DU GÅR I GANG TILSLUTNING TIL NETVÆRKET Sæt den medfølgende netledning i stikket på bagsiden af anlægget og sæt den anden ende i en stikkontakt. Stil funktionsvælgeren FUNCTION på den ønskede funktion; RADIO, CD eller TAPE (bånd). ILÆGNING AF BATTERIER 1. Fjern lågen til batterirummet ved at trykke let med tommelfingeren på låsen, så den springer op, og træk lågen af.. 2. Læg 6 stk. batterier str. "C" i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne (+ / ) på batterierne og inde i batterirummet. (Hvis du vender et eller flere af batterierne forkert, kan det beskadige dem og/eller afspilleren. Afspilleren kan ikke spille, hvis batterierne vender forkert). 3. Sæt batterirummets låge på plads igen. VIGTIG BEMÆRKNING AFSPILLEREN KAN IKKE SPILLE PÅ BATTERIER, HVIS NETLEDNINGEN STADIG SIDDER I STIKKET PÅ BAGSIDEN. TIPS OM BRUG AF BATTERIER Hvis du ikke skal bruge afspilleren i en længere periode, eller hvis den ikke skal køre på batterier, bør du fjerne batterierne, så du undgår, at de tærer og lækker. Hvis du oplever, at lyden er blevet svag eller forvrænget, er det sædvanligvis tegn på, at dine batterier trænger til udskiftning. Erstat batterierne med nye, og bortskaf de gamle på miljø-rigtig vis. Bland aldrig gamle batterier med nye eller ikke-genopladelige batterier med genopladelige. FORSIGTIG HVIS DU VENDER ET ELLER FLERE AF BATTERIERNE FORKERT, KAN DET BESKADIGE DEM OG/ELLER AFSPILLEREN. AFSPILLEREN KAN IKKE SPILLE, HVIS BATTERIERNE VENDER FORKERT. 3

5 STIK TIL HOVEDTELEFONER Hvis du vil benytte hovedtelefoner, kan du tilslutte et sæt 32 ohms stereo-hovedtelefoner til afspillerens udtag til hovedtelefoner (3,5 mm). Indstil lydstyrken til det ønskede niveau. Bemærk: Når du anvender hovedtelefoner, slås højttalerne automatisk fra imens. FORSIGTIG ØRESPECIALISTER ADVARER IMOD LANGVARIG BRUG AF HOVEDTELEFONER VED HØJ LYDSTYRKE, DA DETTE KAN FORÅRSAGE PERMANENTE HØRESKADER. HVIS DU OPLEVER, AT DET RINGER FOR ØRERNE, SKAL DU SKRUE NED ELLER HOLDE PAUSE I BRUGEN. BETJENING AF RADIOEN ALMINDELIG BETJENING 1. Stil funktionsvælgeren over på RADIO. 2. Vælg mellem modtagelse af AM eller FM ved hjælp af båndvælgeren. 3. Drej på knappen TUNING (kanalvælger), til du finder den ønskede radiostation. 4. Indstil lydstyrken på knappen VOLUME. MODTAGELSE AF STATIONER Træk TELESKOP-ANTENNEN helt ud og drej den i den retning, der giver den bedste lydkvalitet. Bemærk, at LED-indikatoren FM-ST lyser, hver gang et stereosignal modtages. Eftersom den indbyggede FERRIT-ANTENNE bruges ved modtagelse af AM-signaler, skal du dreje anlægget på stedet eller stille det et andet sted, hvis modtagelsen ikke er god nok, hvor anlægget står. Når du vil slukke anlægget, skal du stille funktionsvælgeren på "TAPE/OFF" og sikre dig, at ALLE kassette-afspillerens knapper er udløst. 4

6 AFSPILNING AF EN CD TIPS TIL HÅNDTERING AF CD'ER CD'er bør behandles med omhu. Snavs, støv, ridser og buler kan forårsage lydudfald eller forringet lydkvalitet. Hvis du følger nedenstående retningslinjer for håndtering af CD'er, holder din CD-samling meget længere: Brug altid kun CD'er, der bærer nedenstående identifikations-logo. Opbevar altid en CD i dens kassette, når den ikke er i brug. Hold altid en CD i kanten, så du ikke smudser den til. BERØR IKKE CD'ens dataside, og KLÆB IKKE papir eller tape fast på den. Fjern eventuelle fingeraftryk omhyggeligt med en blød klud. Tør i en lige bevælgelse fra midten og ud mod kanten. Brug aldrig rensemidler som f.eks. rensebenzin, fortynder, rensevæsker eller antistatisk spray på en CD, da sådanne kemikalier kan beskadige CD'ens plastikoverflade. Skriv ikke på hverken den ene eller anden side af CD'en, men især ikke på datasiden (siden uden label). Udsæt ikke en CD for direkte sollys, ekstreme temperaturforhold, varmekilder eller høj luftfugtighed i længere tid ad gangen, da den kan blive bøjet. Snavsede, ridsede eller bulede CD'er kan forårsage lydudfald eller støj. ADVARSEL UNDGÅ AT BESKADIGE DINE CD'ER OG DIN AFSPILLER. SØRG ALTID FOR, AT DISKEN ER HOLDT HELT OP MED AT ROTERE, FØR DU ÅBNER LÅGEN TIL CD-RUMMET. LÆG INSERT CD'EN WITH I MED THE LABEL- SIDEN FACING OPAD. UP. TRYK BLIDT PÅ PRESS THE CD'EN DISC GENTLY FOR AT TO LÅSE INSERT DEN IT. FAST. RIGTIGT CORRECT FORKERT INCORRECT FROM THE CENTER TO THE EDGE FRA MIDTEN OG UD MOD KANTEN FORKERT PRESS TRYK THE PÅ CLAWS AT GRIBERNE THE CENTER I OF THE MIDTEN DISC CASE. AF CD- KASSSETTEN. LØFT CD'EN UD UDEN AT LIFT OUT WITHOUT BERØRE DEN TOUCHING THE INDSPILLEDE RECORDED SURFACE. DEL. INCORRECT FORKERT 5

7 AFSPILNING AF EN DISK (CD/MP3) Denne CD-afspiller kan afspille audio-diske som f.eks. hjemmebrændte CD'er og MP3-diske. Forsøg ikke at afspille CD/RW, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller computer CD'er. 1. Stil funktionsvælgeren over på CD. 2. Åben lågen til CD-rummet. 3. Læg en CD - enten 8 eller 12 cm - i holderen med labelsiden opad. 4. Luk lågen til CD-rummet. 5. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (afspil), og CD'en starter fra skæring 1. ALMINDELIG BETJENING PLAY (afspil) Tryk på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil afspille skæringerne på CD'en i oprindelig rækkefølge. PAUSE ( PLAY ) Tryk på knappen PAUSE/PLAY (pause) under afspilning. Tryk igen, når du vil genoptage afspilningen. STOP Tryk på knappen STOP, når du vil slutte afspilning af CD'en. SKIP (spring tilbage) Tryk én gang på knappen SKIP, hvis du vil springe tilbage til starten af den aktuelle skæring, og flere gange, hvis du vil springe tilbage til en tidligere skæring. SKIP + (spring fremad) Tryk én gan på knappen SKIP +, hvis du vil springe frem til næste skæring, og flere gange, hvis du vil springe frem til en senere skæring. GENTAG ( REP. ) Tryk på knappen MODE (funktion) under afspilning, hvis du vil gentage en skæring : REPEAT (REP.) - afspiller den aktuelle skæring igen og igen. REPEAT ALL ( REP. ) - afspiller alle skæringer igen og igen. PROGRAMMERING AF SKÆRINGER Med denne funktion kan du afspille skæringer (op til 20 skæringer) fra en CD i en hvilken som helst rækkefølge, eller du kan gentage den samme skæring 20 gange. 1. Tryk én gang på knappen MODE (funktion) mens afspilleren ikke spiller. Displayet viser "P01". 2. Tryk på knappen SKIP "+" (spring fremad) eller knappen SKIP " " (spring tilbage) for at vælge den ønskede skæring. 3. Når den ønskede skæring vises, skal du trykke på knappen PROGRAM for at lagre. Displayet skifter til "P02". 4. Gentag trin 2 og 3, indtil de ønskede skæringer, op til et maksimum på 20, er lagret i afspillerens hukommelse. 5. Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE for at begynde afspilningen. 6

8 BEMÆRK: Anlæggets hukommelse tømmes automatisk når: - Du slukker for strømmen. - Du trykker to gange på knappen STOP under afspilning eller mens afspilleren ikke spiller. - Du åbner lågen til CD-rummet. - Du vælger en anden funktion (RADIO/TAPE). KNAPPEN CD/MP3 TRACK (skæring) Med denne knap kan du hurtigt søge efter en skæring. Gælder CD: Tryk på knappen TRACK og vælg den første skærings nummer ved hjælp af knappen SKIP. Tryk igen på knappen TRACK og vælg den anden skærings nummer. Tryk på knappen PLAY/ PAUSE, når du vil afspille skæringen. Gælder MP3: Ved afspilning af MP3 kan du vælge op til 3 skæringsnumre. BETJENING AF KASSETTEBÅNDOPTAGEREN GENERELLE OPLYSNINGER OM KASSETTEBÅND Til afspilning får du den bedste lydkvalitet, når du bruger almindelige (low-noise) kassettebånd. (Metal eller chrome-bånd anbefales ikke til denne afspiller). Til optagelse bør du altid bruge almindelige kassettebånd. Brug ikke kassettebånd af længden C-120, bånd med indre spoler eller bånd af dårlig kvalitet, da disse kan forårsage båndsalat. Før du sætter en kassette i kassette-afspilleren, bør du stramme evt. løst bånd med en blyant el. lign. Kassettebånd har tapper som kan fjernes, hvis man vil beskytte en optagelse mod, at den slettes ved et uheld. Fjern tappen øverst til venstre på kassetten, hvis du vil forhindre sletning af den side af båndet, der vender ind mod dig selv. Dæk hullet med tape, hvis du senere vil optage på båndet. AFSPILNING AF KASSETTEBÅND 1. Stil funktionsvælgeren over på TAPE. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT (udløser til kassette-rum) og sæt et indspillet kassettebånd i afspilleren. 3. Luk kassette-rummet. 4. Tryk på knappen PLAY (afspil) for at starte afspilningen. 5. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil slutte afspilningen. Afspilningen stopper automatisk, når båndet løber ud. Fast forward/rewind (hurtig fremad- eller tilbagespoling) 1. Tryk på knappen F. FWD, hvis du vil spole båndet frem, og tryk på knappen REW, hvis du vil spole tilbage. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil slutte spolingen. BEMÆRK: Når du spoler fremad, stopper spolingen automatisk, hvis du spoler til enden af båndet. Men knappen F. FWD skal udløses manuelt, så der ikke sker skade på båndet og/ eller afspilleren. 7

9 Pause i afspilningen Tryk på knappen PAUSE under afspilning, og tryk igen på knappen, når du vil fortsætte afspilningen. OPTAGELSE Når du skal lave en vigtig optagelse, skal du først lave en prøveoptagelse for at sikre dig, at optageren er indstillet korrekt. ALC-kredsløbet (Automatic Level Control - automatisk niveaukontrol) kontrollerer automatisk det indgående signal under optagelse. Du kan godt skrue op eller ned for lyden under optagelse, det har ingen indflydelse på det signal, der optages på båndet. Metal og chrome-bånd kan ikke anvendes til optagelse. OPTAGELSE FRA RADIOEN 1. Stil funktionsvælgeren over på "RADIO". 2. Find den ønskede station ved at dreje på knappen TUNING (kanalvælger). 3. Tryk på knappen STOP/EJECT, så kassette-rummet åbnes. 4. Sæt et kassettebånd i kassette-rummet. 5. Tryk på knappen RECORD (optag), når du vil starte optagelsen. 6. Hvis du vil afbryde optagelsen for en kort bemærkning, kan du trykke på knappen PAUSE. Når du vil genoptage optagelsen, skal du igen trykke på knappen PAUSE. 7. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil afslutte optagelsen. OPTAGELSE FRA EN CD 1. Stil funktionsvælgeren over på "CD". 2. Læg en CD i CD-rummet. 3. Find den skæring, du vil optage, ved hjælp af knapperne SKIP "+" / SKIP "-". 4. Når du vil starte optagelsen, skal du trykke på knapperne RECORD (optag) og PLAY (afspil) samtidig. 5. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE. 6. Når du vil slutte optagelsen, skal du trykke på knappen STOP på CD-afspilleren. Tryk på knappen STOP/EJECT på kassette-afspilleren. VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF KABINETTET Rengør jævnligt kabinettet med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør efter med en tør klud. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, da disse kan beskadige eller misfarve kabinettet. Sørg for, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ned i CD-rummet. CD-AFSPILLEREN Hvis der samler sig støvpartikler på linsen til laserens pickup, kan det forårsage lydudfald eller at skæringer springes over. Blæs linsen ren med en pustebold af den slags, man bruger til et kamera. Berør aldrig pick-up-linsen. Fingeraftryk kan sætte afspilleren ud af drift. Spørg din autoriserede radioforhandler, hvis du vil vide mere om, hvordan man vedligeholder CD'ens pick-upsystem. 8 Linse Lens Pustebold Blower

10 KASSETTE-AFSPILLEREN Denne afspiller forlader fabrikken smurt med et langtidsvirkende smøremiddel og skal ikke smøres igen. Hvis du oplever en forringelse af lydkvaliteten i de høje frekvensområder, er det sandsynligt, at tonehovedet trænger til rensning. Det kan gøres ved at afspille et specielt rensebånd, som kan købes hos de fleste radioforhandlere. Alternativt kan du rense overfladen på tonehovedet med en vatpind dyppet i alkohol eller et rensemiddel specielt beregnet til tonehoveder. Gnid forsigtigt på tonehovedet og pas på, at du ikke ridser den polerede overflade. Rens også overfladen på kapstan og transportrulle. SPECIFIKATIONER SLETTEHOVED Erase Head Play/Record TONEHOVED KAPSTANAKSEL Capstan Head TRANSPORTRULLE Pinch Roller RADIOEN Frekvensområde FM: MHz AM: khz Antenner FM : Teleskop-antenne AM : Indbygget ferrit stav-antenne CASSETTE-AFSPILLEREN Sporsystem Compact Cassette Stereo Optagesystem DC Bias Båndtype Normal Frekvensgang Hz CD-AFSPILLEREN Samplingsfrekvens 44,1 khz Frekvensgang 20Hz - 20 khz Kompatibilitet CD/DA, CDR, MP3-disk GENERELT Højttalere 76 mm x 2, 8 ohm Udgangseffekt 1W/ kanal Strømkilde Vekselstrøm 230V ~ 50Hz 6 x 1,5V LR14 batterier str. "C" (medfølger ikke) Strømforbrug 12W ved tilslutning til stikkontakt Ydre mål 280 (L) x 260 (B) x 170 (H) mm Vægt Ca. 2,4 kg (uden batterier) RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 9

11 WARNUNG Zur Verhütung von Feuer oder Kurzschlüssen ist das Gerät vor Regen und Nässe zu schützen. ACHTUNG Der CD Stromkreis kann andere Abstimmvorrichtungen, die sich in der Nähe befinden, stören. Schalten Sie deshalb das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, oder entfernen Sie es von der gestörten Abstimmeinheit. Das aufleuchtende Blitzsymbol in einem Dreieck weist darauf hin, daß sich im Inneren des Geräts nicht isolierte stromführende Komponenten befinden, die bei Berührung zu schweren Elektroschocks führen können. VORSICHT NICHT ÖFFNEN! ELEKTROSCHOCK-GEFAHR! W ARNUNG: UM DEM RISIKO EINES E L E K T R O S C H O C K S VORZUBEUGEN, ENTFERNEN SIE BITTE WEDER DAS GEHÄUSE NOCH DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS. VERSUCHEN SIE NICHT, EVENTUELLE DEFEKTE AM GERÄT SELBST ZU REPARIEREN, SONDERN WENDEN SIE SICH AN FACHPERSONAL Das Ausrufungszeichen in einem Dreieck weist darauf hin, daß die dem Gerät beigelegte Bedienungsanleitung wichtige Hinweise zur Bedienung, Wartung und Pflege des Geräts beinhaltet. GEFAHR UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM ÖFFNEN ODER WENN DAS SCHLIEßSYSTEM VERSAGT ODER BESCHÄDIGT IST. D I R E K T E N KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL UNBEDINGT VERMEIDEN. SICHERHEITSHINWEIS Dies Gerät beinhaltet ein optisches Laserstrahlsystem im CD- Mechanismus, das mit Sicherheitsabschirmungen ausgerüstet ist. Sie dürfen das Gerät deshalb niemals selbst demontieren. Wenden Sie sich an einen Fachmann. Augenkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl kann für das menschliche Auge schädlich sein. DIES IST EIN PRODUKT DER LASERKLASSE 1. DAS GERÄT BESITZT EINEN UNSICHTBAREN LASERSTRAHL, DER GEFÄHRLICHE STRAHLUNGEN VERURSACHEN KANN. VERGEWISSERN SIE SICH, Daß SIE DAS GERÄT ORDNUNGSGEMÄß UND DER ANLEITUNG ENTSPRECHEND BEDIENEN. 10

12 BEDIENUNGSTASTEN UND INDIKATOREN Kopfhörerbuchse 2. Lautstärkeregler 3. Funktionswahltaste [CD/MP3/Radio/Kassette (Ausschalter OFF)] 4. CD/MP3 Spur-Taste 5. CD/MP3 Skip " + " Taste 6. CD/MP3 Skip " - " Taste 7. Tuner Knopf 8. Bandwahl-Taste (AM/FM/FM ST) 9. FM Stereo Indikator 10. CD/MP3 Modus-Taste 11. CD/MP3 Stop-Taste 12. CD/MP3 Wiedergabe/Pause (Play/ Pause) Taste 13. Pause Taste 14. Stop/Eject Taste 15. Schnellvorlauf Taste 16. Rewind (Umspulungs-) Taste 17. Play (Wiedergabe) Taste 18. Record (Aufnahme) Taste 19. Display 20. Batteriedeckel 21. FM Antenne 22. AC Steckdose 11

13 Display-Anzeigen: LCD DISPLAY MP3: REP.: REP.: (Blinken) PGM: MP3 CD Wiederholte Wiedergabe einer Spur Wiederholte Wiedergabe aller Spuren Programm-Wiedergabe (Speicherkapazität: Maximal 20 Spuren) 888: Angabe der CD/MP3 Spur PLAY: Wiedergabe beginnt PLAY: Pause (Blinken) VORBEREITUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH AC BETRIEB Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten AC Kabels in die Buchse auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende in eine beliebige AC Wandsteckdose. Wählen Sie RADIO, CD oder TAPE mit der FUNCTION Wahltaste. HINWEIS ZU DEN BATTERIEN 1. Den BATTERIEDECKEL leicht nach unten drücken und entfernen "C" Batterien einlegen. Achten Sie auf die richtige Polarität ("+" und "-" Markierungen). Falsche oder gemischte Polaritäten können dazu führen, daß die Batterien auslaufen und/ oder, daß das Gerät beschädigt wird. 3. DECKEL wieder schließen. WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN BATTERIEBETRIEB MUß DAS AC KABEL AUS DEM GERÄT ENTFERNT WERDEN. HINWEISE ZUM BATTERIEBETRIEB. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit oder nicht im Batteriebetrieb gebraucht wird. Die Batterien können korrodieren und auslaufen, und dadurch das Gerät beschädigen.. Schwache Batterien sind meistens die Ursache für einen schwachen oder gestörten Ton. W echseln Sie die Batterien aus. Sorgen Sie für ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien.. Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien oder normale und aufladbare Batterien gleichzeitig. VORSICHT FALSCHE ODER GEMISCHTE POLARITÄT FÜHRT EINE BESCHÄDIGUNG DER BATTERIEN MIT SICH UND KANN GEGEBENENFALLS EINE FEHLFUNKTION DES GERÄTS AUSLÖSEN. 12

14 KOPFHÖRERBUCHSE Für ungestörten Musikgenuß verbinden Sie ein 32 Ohm Stereo Kopfhörerset (3,5 mm Stecker) mit der Kopfhörerbuchse. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem VOLUME Regler ein. Die Lautsprecher werden automatisch unterbrochen. VORSICHT EXPERTEN WARNEN DAVOR, KÖPFHÖRER ZU LANGE BEI GROßER LAUTSTÄRKE ZU BENUTZEN. DIE FOLGE KANN EIN BLEIBENDER GEHÖRSCHADEN ODER SOGAR TAUBHEIT SEIN. WENN ES IN IHREN OHREN KLINGELT, STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE LEISER, ODER NEHMEN SIE DIE KOPFHÖRER AB. RADIOBETRIEB NORMALBETRIEB 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion RADIO. 2. Wählen Sie das AM oder FM Band mit der Bandwahltaste. 3. Wählen Sie mit der TUNING Taste den gewünschten Sender. 4. Regulieren Sie mit der VOLUME Taste die Lautstärke. SENDEREMPFANG Ziehen Sie die TELESKOP-ANTENNE in ihrer vollen Länge heraus. Justieren Sie anschließend den Winkel und die Richtung für den besten Empfang. Der FM- ST LED INDIKATOR leuchtet bei jedem Empfang eines Steroe-Senders. Der AM Empfang erfolgt über die INTERNE FERRITE ANTENNE. Drehen Sie das Gerät horizontal oder finden Sie einen anderen Aufstellungsort, um den besten Empfang zu gewährleisten. Zum Ausschalten des Geräts wählen Sie mit der FUNCTION Wahltaste die Funktion "TAPE/OFF". Kontrollieren Sie, daß ALLE Kassettendeck Tasten ausgeschaltet sind. 13

15 HINWEISE ZU COMPACT DISCS Compact Discs sind sorgfältig zu behandeln. Bei verschmutzten, zerkratzten oder schiefen/ verbogenen CDs können Sprünge oder störende Geräusche während der Wiedergabe auftreten. Befolgende Sie nachstehende Ratschläge, damit Sie lange Freude an Ihrer CD Sammlung haben: Verwenden Sie ausschließlich Compact Discs, die das nachstehende Markenzeichen tragen. Berühren Sie die CD NUR am Rand. Vermeiden Sie Beschmutzung durch Berühren der Oberfläche. Kein Papier oder Klebestreifen auf die Oberfläche kleben. Staub, Schmutz, und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch entfernen. Wischen Sie die CD von der Mitte aus zum Rand hin ab. Verdünner, Benzin oder Reinigungsmittel und Anti-Statik-Sprays dürfen nicht verwendet werden. Diese Mittel können die Kuststoffoberfläche der CD beschädigen. Die Oberflächen, besonders die unbeschriftete Seite, nicht beschriften oder mit Merkat versehen. CDs dürfen nicht direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Staub ausgesetzt werden. CDs können sich verziehen, wenn sie längere Zeit extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Verschmutzte, zerkratzte oder verbogene CDs können die Wiedergabe auf verschiedene W eise beeinträchtigen.. MIT DEM INSERT WITH MERKAT THE NACH LABEL OBEN FACING UP. EINLEGEN. DIE CD MIT PRESS THE LEICHTEM DISC GENTLY DRUCK TO INSERT IT. EINLEGEN. INCORRECT FALSCH RICHTIG CORRECT FROM THE CENTER TO THE EDGE VON DER MITTE AUS ZUM RAND PRESS DIE ZUNGEN THE CLAWS IN AT THE DER CENTER MITTE OF THE DER DISC CD-LADE CASE. NIEDERDRÜCKEN. BEIM HERAUSNEHMEN LIFT OUT WITHOUT NICHT DIE TOUCHING THE BESPIELTE RECORDED SURFACE. OBERFLÄCHE BERÜHREN. INCORRECT FALSCH VORSICHT UM EINE BESCHÄDIGUNG DER CD UND/ODER DES PLAYERS ZU VERMEIDEN, WARTEN SIE, BIS SICH DIE CD NICHT MEHR DREHT, BEVOR SIE DIE CD-LADE ÖFFNEN. 14

16 WIEDERGABE EINER CD (CD/MP3) Dieser CD Player ist ausschließlich für die Wiedergabe von Audio CDs wie CD-Recordables, MP3 CDs ausgelegt. CD-Rewriteable, CD-ROM, Cdi, VCD oder Computer CDs dürfen nicht auf diesem Player abgespielt werden. 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "CD". 2. Öffnen Sie die CD-LADE. 3. Legen Sie entweder eine 3" oder 5"CD mit dem Merkat nach oben ein. 4. Schließen Sie die CD-LADE. 5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste. Die Wiedergabe beginnt mit der ersten Spur. ALLGEMEINE BEDIENUNG PLAY Mit Drücken der PLAY/PAUSE Taste beginnt die Wiedergabe der Spuren auf der CD in der ursprünglichen Reihenfolge. PAUSE ( PLAY ) Zum Stoppen der Wiedergabe "PLAY" die PAUSE/PLAY Taste drücken. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste setzt die Wiedergabe fort. STOP Mit der STOP Taste können Sie die Wiedergabe jederzeit stoppen. SKIP - SKIP Taste ein- oder mehrmals drücken (Titelwahl CD abwärts / Suchlauf CD rückwärts), um zum Anfang der aktuellen Spur oder der vorherigen Spuren zu gelangen. SKIP+ SKIP+ Taste ein- oder mehrmals drücken (Titelwahl CD aufwärts / Suchlauf CD vorwärts), um zum Anfang der nächsten Spur/en zu gelangen. REPEAT (REP.) Während der Wiedergabe können Sie die MODE Taste drücken für Wiedergabe: REPEAT (REP.): Wiederholte Wiedergabe einer Spur. REPEAT ALL ( REP. ): Wiederholte Wiedergabe aller Spuren. SPURNUMMER PROGRAMMIEREN Mit dieser Funktion können Si bis zu 20 Spuren einer CD in willkürlicher Reihenfolge wiederholen, oder Sie können eine Spur 20mal wiederholen. 1. Drücken Sie im STOP Modus die MODE Taste. Im Display erscheint die Anzeige "P01". 2. Wählen Sie mit der SKIP "+" oder der SKIP " - " Taste die gewünschte Spur. 3. Wenn die gewünschte Spur im Display erscheint, drücken Sie die PROGRAM Taste zur Registrierung. Im Display erscheint die Anzeige 'P02". 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3 für weitere Eingaben (maximal 20 Spuren). 5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste für die Wiedergabe. 15

17 ANMERKUNG: Das Speicherprogramm wird unter folgenden Umständig automatisch gelöscht: - Unterbrechung der Stromversorgung. -Wenn die STOP Taste zweimal während einer Wiedergabe oder im Stop-Modus gedrückt wird. - Beim Öffnen der CD-Lade. -W ahl anderer Funktionen (RADIO/TAPE). CD/MP3 SPUR TASTE Diese Taste ist für die Schnellsuche auf Spuren. CD Modus: TRACK Taste drücken, anschließend die erste Spurnummer mit der SKIP Taste wählen. TRACK Taste erneut drücken, und die zweite Spurnummer mit SKIP Taste eingeben. Für Wiedergabe der Spur die PLAY/PAUSE Taste drücken. MP3 Modus: Im MP3 Modus ist es möglich auch eine gesuchte dritte Spurnummer einzugeben. KASSETTEN ALLGEMEINE HINWEISE ZU KASSETTEN Verwenden Sie normale (low-noice) Kassetten. Mit diesen erzielen Sie die beste Tonwiedergabe. (Metall oder Chrom Kassetten sind nicht zu empfehlen). Für Aufnahmen sollten ausschließlich normale Kassetten verwendet werden. Verwenden Sie keine C-120 Kassetten, Kassetten mit Innenrollen, oder Kassetten von schlecher Qualität. Straffen Sie ein evtl. schlaffes Band mit einem Bleistift oder Kugelschreiber, bevor Sie die Kassette einlegen. Die Kassetten sind mit Schutzzapfen, die entfernt werden können, versehen. Die Schutzzapfen verhindern eine unbeabsichtigte Aufnahme. Die Schutzzapfen befinden sich auf der oberen, linken Rückseite der Kassette. Sind die Zapfen entfernt worden, können Sie diese Lösch- bzw. Aufnahmesperre wieder aufheben, indem Sie ein Stück Klebestreifen über die entstandenen Öffnungen kleben. WIEDERGABE VON KASSETTEN 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion TAPE. 2. Öffen Sie mit der STOP/EJECT Taste das Kassettenfach, und legen Sie eine bespielte Kassette ein. 3. Schließen Sie das Kassettenfach. 4. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste. Die Wiedergabe beginnt. 5. Mit der STOP/EJECT Taste können Sie die Wiedergabe jederzeit stoppen. Nach Ablauf des Bands stoppt die Wiedergabe automatisch. Schnellvorlauf/Schnellrücklauf 1. Drücken Sie die F.FWD Taste für Schnellvorlauf bzw. die REW Taste für Schnellrücklauf. 2. Drücken Sie die STOP/EJECT Taste, wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben. ANMERKUNG: Im Schnellvorlauf stoppt das Band nicht automatisch, sondern muß am Ende manuell gestoppt werden. (Wichtig, um Beschädigung des Bands und/oder des Mechanismus zu verhindern). 16

18 Wiedergabe unterbrechen Drücken Sie die PAUSE Taste während der Wiedergabe. Durch erneutes Drücken dieser Taste setzt die Wiedergabe fort. AUFNAHME Vor der Aufnahme bedeutender Selektionen, vergewissern Sie sich vorher durch einen Test, daß die Aufnahme richtig erfolgt. Die ALC (Automatic Level Control) Steuerung steuert automatisch das Eingangssignal, das zur Aufnahme verwendet wird. Eine evtl. Regulierung der Lautstärke (VOLUME Taste) hat keinen Einfluß auf das Aufnahmesignal. Metall und Chrom Bänder können nicht für Aufnahmen verwendet werden. AUFNAHME VOM RADIO 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "RADIO". 2. Stellen Sie den gewünschten Sender mit der TUNING Taste ein. 3. Öffnen Sie mit der STOP/EJECT Taste das Kassettenfach. 4. Legen Sie eine Kassette ein. 5. Drücken Sie die RECORD Taste. Die Aufnahme beginnt. 6. Für kurze Unterbrechung drücken Sie die PAUSE Taste. Durch erneutes Drücken dieser Taste setzt die Aufnahme fort. 7. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP/EJECT Taste. AUFNAHME VON EINER CD 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "CD". 2. Legen Sie eine Compact CD in das Diskettenfach. 3. Wählen Sie mit der SKIP " + " oder der SKIP " - " Taste die gewünschte Spur. 4. Halten Sie die Tasten RECORD und PLAY gleichzeitig niedergedrückt. Die Aufnahme beginnt. 5. Drücken Sie die CD PLAY/PAUSE Taste. 6. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP Taste auf dem CD Player. Drücken Sie anschließend die STOP/EJECT Taste auf dem Kassettendeck. REGELMÄßIGE PFLEGE/WARTUNG GEHÄUSE- UND OBERFLÄCHENPFLEGE Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig. Benutzen Sie zum Reinigen der Oberflächen ein weiches Tuch, das Sie in W asser mit milder Seife feucht machen und anschließend auswringen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nachreiben. Flüssigkeit oder Fremdobjekte dürfen nicht in das CD Fach eindringen. Linse Lens Bläser Blower 17

19 KASSETTENDECK Dies Gerät ist ab Fabrik auf Lebensdauer geschmiert. W eitere Schmierungen sind nicht erforderlich. Bei abschwächender Klarheit (hohe Frequenzaufnahme) muß evtl. der Tonkopf gereinigt werden. Verwenden Sie eine spezielle Reinigungs-Kassette, die in jedem Fachhandel erhältlich ist. Die Oberfläche des Tonkopfes kann auch mit einem in Alkohol oder in einem speziellen Reinigungsmittel leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt Löschkopf Erase Head Wiedergabe-/Aufnahme Play/Record Tonkopf Head Kapstan Capstan Bandandruckrolle Pinch Roller werden. Vorsicht beim Reinigen, daß die Oberfläche nicht verkratzt wird. Reinigen Sie gleichzeitig die Kapstan-Welle und die Bandandruckrolle. TECHNISCHE DATEN RADIO Frequenzbereicht Antennen KASSETTENRECORDER Spur-System Aufnahme-System Band Frequenzaufnahme CD PLAYER Frequenzgang Frequenzaufnahme Kompatibilität ALLGEMEIN Lautsprecher Ausgangsleistung Stromversorgung Stromverbrauch Abmessungen Gewicht FM: MHz AM: khz FM: Teleskopantenne AM: Eingebaute Ferrite Antenne Compact Cassetto Stereo DC Bias Normal Hz 44,1 khz 20 Hz - 20 khz CD/DA, CDR, MP3 CD 76 mm x 2, 8 Ohm 1 W / ch AC 230 V ~ 50 Hz 6 x 1,5 V LR 14 Typ "C" Batterien (nicht mitgeliefert) 12 W im AC Betrieb 280 (L) x 260 (B) x 170 (H) mm Ca. 2,4 kg (ohne Batterien) KONSTRUKTIONS- UND SPEZIFIKATIONSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 18

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE VENTUS W262 DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE 08 1 Radiostyret vægur med vejrudsigt Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Trykfunktioner Hold nede i 3 sekunder CLOCK/ ZONE Egen tid/

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HK 980 Integreret forstærker

HK 980 Integreret forstærker HK 980 Integreret forstærker brugsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP CIF 45 - CIF 125 CIF 47 - CIF 127 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 7 Bedienungsanleitung D 11 112-110202 1 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere