TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER"

Transkript

1 TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG

2 ADVARSEL Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGT Da CD-kredsløbet kan forårsage interferens i andre radioapparater i nærheden, bør du slukke denne afspiller, når den ikke er i brug, eller flytte den væk fra det berørte radioapparat. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. FARE U S Y N L I G LASERSTRÅLING NÅR APPARATET ER ÅBENT, ELLER HVIS LÅSEMEKANISMEN SVIGTER ELLER SÆTTES UD AF DRIFT. UNDGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERSTRÅLEN. ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. O V E R L A D A L T REPARATIONSARBEJDE TIL K V A L I F I C E R E T SERVICEPERSONALE Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. LASER SIKKERHEDDenne CD-afspiller indeholder et lasersystem med optisk laserstråle, der er designet med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger. Forsøg ikke selv at få adgang til apparatets indre, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Lad ikke den usynlige laserstråle ramme øjnene, da laserlys kan skade det menneskelige øje. DETTE ER ET KLASSE 1 LASER PRODUKT. HVIS APPARATET IKKE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN, ELLER HVIS BRUGEREN FORSØGER SELV AT ÆNDRE ELLER REPARERE PÅ DET, KAN DET RESULTERE I STRÅLING MED FARLIGT LASERLYS. 1

3 FUNKTIONER, KNAPPER OG INDIKATORER Stik til hovedtelefoner 2. Volumenknap 3. Funktionsvælger [CD/MP3/Radio/Tape (Power OFF - sluk)] 4. Knappen CD/MP3 Track (skæring) 5. Knappen CD/MP3 Skip "+" (spring frem) 6. Knappen CD/MP3 Skip " " (spring tilbage) 7. Knappen TUNING (kanalvælger) 8. Båndvælger (AM/FM/FM ST) 9, Indikator for FM Stereo 10. Knappen CD/MP3 MODE (funktion) 11. Knappen CD/MP3 Stop 12. Knappen CD/MP3 Play/Pause (afspil / pause) Knappen Pause 14. Knappen Stop/Eject (stop / udløser til kassettebånd) 15. Knappen Fast Forward (fremadspoling) 16. Knappen Rewind (tilbagespoling) 17. Knappen Play (afspil) 18. Knappen Record (optag) 19. Display 20. Låge til batterirum 21. FM teleskop-antenne 22. Stik til netledning

4 Displayet viser: MP3 : MP3-disk REP. : Gentager en enkelt skæring igen og igen REP. : Gentager alle skæringer igen og igen (Blinker) PGM : Programafspilning (Op til 20 skæringer kan programmeres) 888 : Angiver CD/MP3-skæringen PLAY : Afspiller PLAY : Pause (Blinker) LCD-DISPLAY FØR DU GÅR I GANG TILSLUTNING TIL NETVÆRKET Sæt den medfølgende netledning i stikket på bagsiden af anlægget og sæt den anden ende i en stikkontakt. Stil funktionsvælgeren FUNCTION på den ønskede funktion; RADIO, CD eller TAPE (bånd). ILÆGNING AF BATTERIER 1. Fjern lågen til batterirummet ved at trykke let med tommelfingeren på låsen, så den springer op, og træk lågen af.. 2. Læg 6 stk. batterier str. "C" i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne (+ / ) på batterierne og inde i batterirummet. (Hvis du vender et eller flere af batterierne forkert, kan det beskadige dem og/eller afspilleren. Afspilleren kan ikke spille, hvis batterierne vender forkert). 3. Sæt batterirummets låge på plads igen. VIGTIG BEMÆRKNING AFSPILLEREN KAN IKKE SPILLE PÅ BATTERIER, HVIS NETLEDNINGEN STADIG SIDDER I STIKKET PÅ BAGSIDEN. TIPS OM BRUG AF BATTERIER Hvis du ikke skal bruge afspilleren i en længere periode, eller hvis den ikke skal køre på batterier, bør du fjerne batterierne, så du undgår, at de tærer og lækker. Hvis du oplever, at lyden er blevet svag eller forvrænget, er det sædvanligvis tegn på, at dine batterier trænger til udskiftning. Erstat batterierne med nye, og bortskaf de gamle på miljø-rigtig vis. Bland aldrig gamle batterier med nye eller ikke-genopladelige batterier med genopladelige. FORSIGTIG HVIS DU VENDER ET ELLER FLERE AF BATTERIERNE FORKERT, KAN DET BESKADIGE DEM OG/ELLER AFSPILLEREN. AFSPILLEREN KAN IKKE SPILLE, HVIS BATTERIERNE VENDER FORKERT. 3

5 STIK TIL HOVEDTELEFONER Hvis du vil benytte hovedtelefoner, kan du tilslutte et sæt 32 ohms stereo-hovedtelefoner til afspillerens udtag til hovedtelefoner (3,5 mm). Indstil lydstyrken til det ønskede niveau. Bemærk: Når du anvender hovedtelefoner, slås højttalerne automatisk fra imens. FORSIGTIG ØRESPECIALISTER ADVARER IMOD LANGVARIG BRUG AF HOVEDTELEFONER VED HØJ LYDSTYRKE, DA DETTE KAN FORÅRSAGE PERMANENTE HØRESKADER. HVIS DU OPLEVER, AT DET RINGER FOR ØRERNE, SKAL DU SKRUE NED ELLER HOLDE PAUSE I BRUGEN. BETJENING AF RADIOEN ALMINDELIG BETJENING 1. Stil funktionsvælgeren over på RADIO. 2. Vælg mellem modtagelse af AM eller FM ved hjælp af båndvælgeren. 3. Drej på knappen TUNING (kanalvælger), til du finder den ønskede radiostation. 4. Indstil lydstyrken på knappen VOLUME. MODTAGELSE AF STATIONER Træk TELESKOP-ANTENNEN helt ud og drej den i den retning, der giver den bedste lydkvalitet. Bemærk, at LED-indikatoren FM-ST lyser, hver gang et stereosignal modtages. Eftersom den indbyggede FERRIT-ANTENNE bruges ved modtagelse af AM-signaler, skal du dreje anlægget på stedet eller stille det et andet sted, hvis modtagelsen ikke er god nok, hvor anlægget står. Når du vil slukke anlægget, skal du stille funktionsvælgeren på "TAPE/OFF" og sikre dig, at ALLE kassette-afspillerens knapper er udløst. 4

6 AFSPILNING AF EN CD TIPS TIL HÅNDTERING AF CD'ER CD'er bør behandles med omhu. Snavs, støv, ridser og buler kan forårsage lydudfald eller forringet lydkvalitet. Hvis du følger nedenstående retningslinjer for håndtering af CD'er, holder din CD-samling meget længere: Brug altid kun CD'er, der bærer nedenstående identifikations-logo. Opbevar altid en CD i dens kassette, når den ikke er i brug. Hold altid en CD i kanten, så du ikke smudser den til. BERØR IKKE CD'ens dataside, og KLÆB IKKE papir eller tape fast på den. Fjern eventuelle fingeraftryk omhyggeligt med en blød klud. Tør i en lige bevælgelse fra midten og ud mod kanten. Brug aldrig rensemidler som f.eks. rensebenzin, fortynder, rensevæsker eller antistatisk spray på en CD, da sådanne kemikalier kan beskadige CD'ens plastikoverflade. Skriv ikke på hverken den ene eller anden side af CD'en, men især ikke på datasiden (siden uden label). Udsæt ikke en CD for direkte sollys, ekstreme temperaturforhold, varmekilder eller høj luftfugtighed i længere tid ad gangen, da den kan blive bøjet. Snavsede, ridsede eller bulede CD'er kan forårsage lydudfald eller støj. ADVARSEL UNDGÅ AT BESKADIGE DINE CD'ER OG DIN AFSPILLER. SØRG ALTID FOR, AT DISKEN ER HOLDT HELT OP MED AT ROTERE, FØR DU ÅBNER LÅGEN TIL CD-RUMMET. LÆG INSERT CD'EN WITH I MED THE LABEL- SIDEN FACING OPAD. UP. TRYK BLIDT PÅ PRESS THE CD'EN DISC GENTLY FOR AT TO LÅSE INSERT DEN IT. FAST. RIGTIGT CORRECT FORKERT INCORRECT FROM THE CENTER TO THE EDGE FRA MIDTEN OG UD MOD KANTEN FORKERT PRESS TRYK THE PÅ CLAWS AT GRIBERNE THE CENTER I OF THE MIDTEN DISC CASE. AF CD- KASSSETTEN. LØFT CD'EN UD UDEN AT LIFT OUT WITHOUT BERØRE DEN TOUCHING THE INDSPILLEDE RECORDED SURFACE. DEL. INCORRECT FORKERT 5

7 AFSPILNING AF EN DISK (CD/MP3) Denne CD-afspiller kan afspille audio-diske som f.eks. hjemmebrændte CD'er og MP3-diske. Forsøg ikke at afspille CD/RW, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller computer CD'er. 1. Stil funktionsvælgeren over på CD. 2. Åben lågen til CD-rummet. 3. Læg en CD - enten 8 eller 12 cm - i holderen med labelsiden opad. 4. Luk lågen til CD-rummet. 5. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (afspil), og CD'en starter fra skæring 1. ALMINDELIG BETJENING PLAY (afspil) Tryk på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil afspille skæringerne på CD'en i oprindelig rækkefølge. PAUSE ( PLAY ) Tryk på knappen PAUSE/PLAY (pause) under afspilning. Tryk igen, når du vil genoptage afspilningen. STOP Tryk på knappen STOP, når du vil slutte afspilning af CD'en. SKIP (spring tilbage) Tryk én gang på knappen SKIP, hvis du vil springe tilbage til starten af den aktuelle skæring, og flere gange, hvis du vil springe tilbage til en tidligere skæring. SKIP + (spring fremad) Tryk én gan på knappen SKIP +, hvis du vil springe frem til næste skæring, og flere gange, hvis du vil springe frem til en senere skæring. GENTAG ( REP. ) Tryk på knappen MODE (funktion) under afspilning, hvis du vil gentage en skæring : REPEAT (REP.) - afspiller den aktuelle skæring igen og igen. REPEAT ALL ( REP. ) - afspiller alle skæringer igen og igen. PROGRAMMERING AF SKÆRINGER Med denne funktion kan du afspille skæringer (op til 20 skæringer) fra en CD i en hvilken som helst rækkefølge, eller du kan gentage den samme skæring 20 gange. 1. Tryk én gang på knappen MODE (funktion) mens afspilleren ikke spiller. Displayet viser "P01". 2. Tryk på knappen SKIP "+" (spring fremad) eller knappen SKIP " " (spring tilbage) for at vælge den ønskede skæring. 3. Når den ønskede skæring vises, skal du trykke på knappen PROGRAM for at lagre. Displayet skifter til "P02". 4. Gentag trin 2 og 3, indtil de ønskede skæringer, op til et maksimum på 20, er lagret i afspillerens hukommelse. 5. Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE for at begynde afspilningen. 6

8 BEMÆRK: Anlæggets hukommelse tømmes automatisk når: - Du slukker for strømmen. - Du trykker to gange på knappen STOP under afspilning eller mens afspilleren ikke spiller. - Du åbner lågen til CD-rummet. - Du vælger en anden funktion (RADIO/TAPE). KNAPPEN CD/MP3 TRACK (skæring) Med denne knap kan du hurtigt søge efter en skæring. Gælder CD: Tryk på knappen TRACK og vælg den første skærings nummer ved hjælp af knappen SKIP. Tryk igen på knappen TRACK og vælg den anden skærings nummer. Tryk på knappen PLAY/ PAUSE, når du vil afspille skæringen. Gælder MP3: Ved afspilning af MP3 kan du vælge op til 3 skæringsnumre. BETJENING AF KASSETTEBÅNDOPTAGEREN GENERELLE OPLYSNINGER OM KASSETTEBÅND Til afspilning får du den bedste lydkvalitet, når du bruger almindelige (low-noise) kassettebånd. (Metal eller chrome-bånd anbefales ikke til denne afspiller). Til optagelse bør du altid bruge almindelige kassettebånd. Brug ikke kassettebånd af længden C-120, bånd med indre spoler eller bånd af dårlig kvalitet, da disse kan forårsage båndsalat. Før du sætter en kassette i kassette-afspilleren, bør du stramme evt. løst bånd med en blyant el. lign. Kassettebånd har tapper som kan fjernes, hvis man vil beskytte en optagelse mod, at den slettes ved et uheld. Fjern tappen øverst til venstre på kassetten, hvis du vil forhindre sletning af den side af båndet, der vender ind mod dig selv. Dæk hullet med tape, hvis du senere vil optage på båndet. AFSPILNING AF KASSETTEBÅND 1. Stil funktionsvælgeren over på TAPE. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT (udløser til kassette-rum) og sæt et indspillet kassettebånd i afspilleren. 3. Luk kassette-rummet. 4. Tryk på knappen PLAY (afspil) for at starte afspilningen. 5. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil slutte afspilningen. Afspilningen stopper automatisk, når båndet løber ud. Fast forward/rewind (hurtig fremad- eller tilbagespoling) 1. Tryk på knappen F. FWD, hvis du vil spole båndet frem, og tryk på knappen REW, hvis du vil spole tilbage. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil slutte spolingen. BEMÆRK: Når du spoler fremad, stopper spolingen automatisk, hvis du spoler til enden af båndet. Men knappen F. FWD skal udløses manuelt, så der ikke sker skade på båndet og/ eller afspilleren. 7

9 Pause i afspilningen Tryk på knappen PAUSE under afspilning, og tryk igen på knappen, når du vil fortsætte afspilningen. OPTAGELSE Når du skal lave en vigtig optagelse, skal du først lave en prøveoptagelse for at sikre dig, at optageren er indstillet korrekt. ALC-kredsløbet (Automatic Level Control - automatisk niveaukontrol) kontrollerer automatisk det indgående signal under optagelse. Du kan godt skrue op eller ned for lyden under optagelse, det har ingen indflydelse på det signal, der optages på båndet. Metal og chrome-bånd kan ikke anvendes til optagelse. OPTAGELSE FRA RADIOEN 1. Stil funktionsvælgeren over på "RADIO". 2. Find den ønskede station ved at dreje på knappen TUNING (kanalvælger). 3. Tryk på knappen STOP/EJECT, så kassette-rummet åbnes. 4. Sæt et kassettebånd i kassette-rummet. 5. Tryk på knappen RECORD (optag), når du vil starte optagelsen. 6. Hvis du vil afbryde optagelsen for en kort bemærkning, kan du trykke på knappen PAUSE. Når du vil genoptage optagelsen, skal du igen trykke på knappen PAUSE. 7. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil afslutte optagelsen. OPTAGELSE FRA EN CD 1. Stil funktionsvælgeren over på "CD". 2. Læg en CD i CD-rummet. 3. Find den skæring, du vil optage, ved hjælp af knapperne SKIP "+" / SKIP "-". 4. Når du vil starte optagelsen, skal du trykke på knapperne RECORD (optag) og PLAY (afspil) samtidig. 5. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE. 6. Når du vil slutte optagelsen, skal du trykke på knappen STOP på CD-afspilleren. Tryk på knappen STOP/EJECT på kassette-afspilleren. VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF KABINETTET Rengør jævnligt kabinettet med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør efter med en tør klud. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, da disse kan beskadige eller misfarve kabinettet. Sørg for, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ned i CD-rummet. CD-AFSPILLEREN Hvis der samler sig støvpartikler på linsen til laserens pickup, kan det forårsage lydudfald eller at skæringer springes over. Blæs linsen ren med en pustebold af den slags, man bruger til et kamera. Berør aldrig pick-up-linsen. Fingeraftryk kan sætte afspilleren ud af drift. Spørg din autoriserede radioforhandler, hvis du vil vide mere om, hvordan man vedligeholder CD'ens pick-upsystem. 8 Linse Lens Pustebold Blower

10 KASSETTE-AFSPILLEREN Denne afspiller forlader fabrikken smurt med et langtidsvirkende smøremiddel og skal ikke smøres igen. Hvis du oplever en forringelse af lydkvaliteten i de høje frekvensområder, er det sandsynligt, at tonehovedet trænger til rensning. Det kan gøres ved at afspille et specielt rensebånd, som kan købes hos de fleste radioforhandlere. Alternativt kan du rense overfladen på tonehovedet med en vatpind dyppet i alkohol eller et rensemiddel specielt beregnet til tonehoveder. Gnid forsigtigt på tonehovedet og pas på, at du ikke ridser den polerede overflade. Rens også overfladen på kapstan og transportrulle. SPECIFIKATIONER SLETTEHOVED Erase Head Play/Record TONEHOVED KAPSTANAKSEL Capstan Head TRANSPORTRULLE Pinch Roller RADIOEN Frekvensområde FM: MHz AM: khz Antenner FM : Teleskop-antenne AM : Indbygget ferrit stav-antenne CASSETTE-AFSPILLEREN Sporsystem Compact Cassette Stereo Optagesystem DC Bias Båndtype Normal Frekvensgang Hz CD-AFSPILLEREN Samplingsfrekvens 44,1 khz Frekvensgang 20Hz - 20 khz Kompatibilitet CD/DA, CDR, MP3-disk GENERELT Højttalere 76 mm x 2, 8 ohm Udgangseffekt 1W/ kanal Strømkilde Vekselstrøm 230V ~ 50Hz 6 x 1,5V LR14 batterier str. "C" (medfølger ikke) Strømforbrug 12W ved tilslutning til stikkontakt Ydre mål 280 (L) x 260 (B) x 170 (H) mm Vægt Ca. 2,4 kg (uden batterier) RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 9

11 WARNUNG Zur Verhütung von Feuer oder Kurzschlüssen ist das Gerät vor Regen und Nässe zu schützen. ACHTUNG Der CD Stromkreis kann andere Abstimmvorrichtungen, die sich in der Nähe befinden, stören. Schalten Sie deshalb das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, oder entfernen Sie es von der gestörten Abstimmeinheit. Das aufleuchtende Blitzsymbol in einem Dreieck weist darauf hin, daß sich im Inneren des Geräts nicht isolierte stromführende Komponenten befinden, die bei Berührung zu schweren Elektroschocks führen können. VORSICHT NICHT ÖFFNEN! ELEKTROSCHOCK-GEFAHR! W ARNUNG: UM DEM RISIKO EINES E L E K T R O S C H O C K S VORZUBEUGEN, ENTFERNEN SIE BITTE WEDER DAS GEHÄUSE NOCH DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS. VERSUCHEN SIE NICHT, EVENTUELLE DEFEKTE AM GERÄT SELBST ZU REPARIEREN, SONDERN WENDEN SIE SICH AN FACHPERSONAL Das Ausrufungszeichen in einem Dreieck weist darauf hin, daß die dem Gerät beigelegte Bedienungsanleitung wichtige Hinweise zur Bedienung, Wartung und Pflege des Geräts beinhaltet. GEFAHR UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM ÖFFNEN ODER WENN DAS SCHLIEßSYSTEM VERSAGT ODER BESCHÄDIGT IST. D I R E K T E N KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL UNBEDINGT VERMEIDEN. SICHERHEITSHINWEIS Dies Gerät beinhaltet ein optisches Laserstrahlsystem im CD- Mechanismus, das mit Sicherheitsabschirmungen ausgerüstet ist. Sie dürfen das Gerät deshalb niemals selbst demontieren. Wenden Sie sich an einen Fachmann. Augenkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl kann für das menschliche Auge schädlich sein. DIES IST EIN PRODUKT DER LASERKLASSE 1. DAS GERÄT BESITZT EINEN UNSICHTBAREN LASERSTRAHL, DER GEFÄHRLICHE STRAHLUNGEN VERURSACHEN KANN. VERGEWISSERN SIE SICH, Daß SIE DAS GERÄT ORDNUNGSGEMÄß UND DER ANLEITUNG ENTSPRECHEND BEDIENEN. 10

12 BEDIENUNGSTASTEN UND INDIKATOREN Kopfhörerbuchse 2. Lautstärkeregler 3. Funktionswahltaste [CD/MP3/Radio/Kassette (Ausschalter OFF)] 4. CD/MP3 Spur-Taste 5. CD/MP3 Skip " + " Taste 6. CD/MP3 Skip " - " Taste 7. Tuner Knopf 8. Bandwahl-Taste (AM/FM/FM ST) 9. FM Stereo Indikator 10. CD/MP3 Modus-Taste 11. CD/MP3 Stop-Taste 12. CD/MP3 Wiedergabe/Pause (Play/ Pause) Taste 13. Pause Taste 14. Stop/Eject Taste 15. Schnellvorlauf Taste 16. Rewind (Umspulungs-) Taste 17. Play (Wiedergabe) Taste 18. Record (Aufnahme) Taste 19. Display 20. Batteriedeckel 21. FM Antenne 22. AC Steckdose 11

13 Display-Anzeigen: LCD DISPLAY MP3: REP.: REP.: (Blinken) PGM: MP3 CD Wiederholte Wiedergabe einer Spur Wiederholte Wiedergabe aller Spuren Programm-Wiedergabe (Speicherkapazität: Maximal 20 Spuren) 888: Angabe der CD/MP3 Spur PLAY: Wiedergabe beginnt PLAY: Pause (Blinken) VORBEREITUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH AC BETRIEB Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten AC Kabels in die Buchse auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende in eine beliebige AC Wandsteckdose. Wählen Sie RADIO, CD oder TAPE mit der FUNCTION Wahltaste. HINWEIS ZU DEN BATTERIEN 1. Den BATTERIEDECKEL leicht nach unten drücken und entfernen "C" Batterien einlegen. Achten Sie auf die richtige Polarität ("+" und "-" Markierungen). Falsche oder gemischte Polaritäten können dazu führen, daß die Batterien auslaufen und/ oder, daß das Gerät beschädigt wird. 3. DECKEL wieder schließen. WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN BATTERIEBETRIEB MUß DAS AC KABEL AUS DEM GERÄT ENTFERNT WERDEN. HINWEISE ZUM BATTERIEBETRIEB. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit oder nicht im Batteriebetrieb gebraucht wird. Die Batterien können korrodieren und auslaufen, und dadurch das Gerät beschädigen.. Schwache Batterien sind meistens die Ursache für einen schwachen oder gestörten Ton. W echseln Sie die Batterien aus. Sorgen Sie für ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien.. Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien oder normale und aufladbare Batterien gleichzeitig. VORSICHT FALSCHE ODER GEMISCHTE POLARITÄT FÜHRT EINE BESCHÄDIGUNG DER BATTERIEN MIT SICH UND KANN GEGEBENENFALLS EINE FEHLFUNKTION DES GERÄTS AUSLÖSEN. 12

14 KOPFHÖRERBUCHSE Für ungestörten Musikgenuß verbinden Sie ein 32 Ohm Stereo Kopfhörerset (3,5 mm Stecker) mit der Kopfhörerbuchse. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem VOLUME Regler ein. Die Lautsprecher werden automatisch unterbrochen. VORSICHT EXPERTEN WARNEN DAVOR, KÖPFHÖRER ZU LANGE BEI GROßER LAUTSTÄRKE ZU BENUTZEN. DIE FOLGE KANN EIN BLEIBENDER GEHÖRSCHADEN ODER SOGAR TAUBHEIT SEIN. WENN ES IN IHREN OHREN KLINGELT, STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE LEISER, ODER NEHMEN SIE DIE KOPFHÖRER AB. RADIOBETRIEB NORMALBETRIEB 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion RADIO. 2. Wählen Sie das AM oder FM Band mit der Bandwahltaste. 3. Wählen Sie mit der TUNING Taste den gewünschten Sender. 4. Regulieren Sie mit der VOLUME Taste die Lautstärke. SENDEREMPFANG Ziehen Sie die TELESKOP-ANTENNE in ihrer vollen Länge heraus. Justieren Sie anschließend den Winkel und die Richtung für den besten Empfang. Der FM- ST LED INDIKATOR leuchtet bei jedem Empfang eines Steroe-Senders. Der AM Empfang erfolgt über die INTERNE FERRITE ANTENNE. Drehen Sie das Gerät horizontal oder finden Sie einen anderen Aufstellungsort, um den besten Empfang zu gewährleisten. Zum Ausschalten des Geräts wählen Sie mit der FUNCTION Wahltaste die Funktion "TAPE/OFF". Kontrollieren Sie, daß ALLE Kassettendeck Tasten ausgeschaltet sind. 13

15 HINWEISE ZU COMPACT DISCS Compact Discs sind sorgfältig zu behandeln. Bei verschmutzten, zerkratzten oder schiefen/ verbogenen CDs können Sprünge oder störende Geräusche während der Wiedergabe auftreten. Befolgende Sie nachstehende Ratschläge, damit Sie lange Freude an Ihrer CD Sammlung haben: Verwenden Sie ausschließlich Compact Discs, die das nachstehende Markenzeichen tragen. Berühren Sie die CD NUR am Rand. Vermeiden Sie Beschmutzung durch Berühren der Oberfläche. Kein Papier oder Klebestreifen auf die Oberfläche kleben. Staub, Schmutz, und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch entfernen. Wischen Sie die CD von der Mitte aus zum Rand hin ab. Verdünner, Benzin oder Reinigungsmittel und Anti-Statik-Sprays dürfen nicht verwendet werden. Diese Mittel können die Kuststoffoberfläche der CD beschädigen. Die Oberflächen, besonders die unbeschriftete Seite, nicht beschriften oder mit Merkat versehen. CDs dürfen nicht direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Staub ausgesetzt werden. CDs können sich verziehen, wenn sie längere Zeit extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Verschmutzte, zerkratzte oder verbogene CDs können die Wiedergabe auf verschiedene W eise beeinträchtigen.. MIT DEM INSERT WITH MERKAT THE NACH LABEL OBEN FACING UP. EINLEGEN. DIE CD MIT PRESS THE LEICHTEM DISC GENTLY DRUCK TO INSERT IT. EINLEGEN. INCORRECT FALSCH RICHTIG CORRECT FROM THE CENTER TO THE EDGE VON DER MITTE AUS ZUM RAND PRESS DIE ZUNGEN THE CLAWS IN AT THE DER CENTER MITTE OF THE DER DISC CD-LADE CASE. NIEDERDRÜCKEN. BEIM HERAUSNEHMEN LIFT OUT WITHOUT NICHT DIE TOUCHING THE BESPIELTE RECORDED SURFACE. OBERFLÄCHE BERÜHREN. INCORRECT FALSCH VORSICHT UM EINE BESCHÄDIGUNG DER CD UND/ODER DES PLAYERS ZU VERMEIDEN, WARTEN SIE, BIS SICH DIE CD NICHT MEHR DREHT, BEVOR SIE DIE CD-LADE ÖFFNEN. 14

16 WIEDERGABE EINER CD (CD/MP3) Dieser CD Player ist ausschließlich für die Wiedergabe von Audio CDs wie CD-Recordables, MP3 CDs ausgelegt. CD-Rewriteable, CD-ROM, Cdi, VCD oder Computer CDs dürfen nicht auf diesem Player abgespielt werden. 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "CD". 2. Öffnen Sie die CD-LADE. 3. Legen Sie entweder eine 3" oder 5"CD mit dem Merkat nach oben ein. 4. Schließen Sie die CD-LADE. 5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste. Die Wiedergabe beginnt mit der ersten Spur. ALLGEMEINE BEDIENUNG PLAY Mit Drücken der PLAY/PAUSE Taste beginnt die Wiedergabe der Spuren auf der CD in der ursprünglichen Reihenfolge. PAUSE ( PLAY ) Zum Stoppen der Wiedergabe "PLAY" die PAUSE/PLAY Taste drücken. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste setzt die Wiedergabe fort. STOP Mit der STOP Taste können Sie die Wiedergabe jederzeit stoppen. SKIP - SKIP Taste ein- oder mehrmals drücken (Titelwahl CD abwärts / Suchlauf CD rückwärts), um zum Anfang der aktuellen Spur oder der vorherigen Spuren zu gelangen. SKIP+ SKIP+ Taste ein- oder mehrmals drücken (Titelwahl CD aufwärts / Suchlauf CD vorwärts), um zum Anfang der nächsten Spur/en zu gelangen. REPEAT (REP.) Während der Wiedergabe können Sie die MODE Taste drücken für Wiedergabe: REPEAT (REP.): Wiederholte Wiedergabe einer Spur. REPEAT ALL ( REP. ): Wiederholte Wiedergabe aller Spuren. SPURNUMMER PROGRAMMIEREN Mit dieser Funktion können Si bis zu 20 Spuren einer CD in willkürlicher Reihenfolge wiederholen, oder Sie können eine Spur 20mal wiederholen. 1. Drücken Sie im STOP Modus die MODE Taste. Im Display erscheint die Anzeige "P01". 2. Wählen Sie mit der SKIP "+" oder der SKIP " - " Taste die gewünschte Spur. 3. Wenn die gewünschte Spur im Display erscheint, drücken Sie die PROGRAM Taste zur Registrierung. Im Display erscheint die Anzeige 'P02". 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3 für weitere Eingaben (maximal 20 Spuren). 5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste für die Wiedergabe. 15

17 ANMERKUNG: Das Speicherprogramm wird unter folgenden Umständig automatisch gelöscht: - Unterbrechung der Stromversorgung. -Wenn die STOP Taste zweimal während einer Wiedergabe oder im Stop-Modus gedrückt wird. - Beim Öffnen der CD-Lade. -W ahl anderer Funktionen (RADIO/TAPE). CD/MP3 SPUR TASTE Diese Taste ist für die Schnellsuche auf Spuren. CD Modus: TRACK Taste drücken, anschließend die erste Spurnummer mit der SKIP Taste wählen. TRACK Taste erneut drücken, und die zweite Spurnummer mit SKIP Taste eingeben. Für Wiedergabe der Spur die PLAY/PAUSE Taste drücken. MP3 Modus: Im MP3 Modus ist es möglich auch eine gesuchte dritte Spurnummer einzugeben. KASSETTEN ALLGEMEINE HINWEISE ZU KASSETTEN Verwenden Sie normale (low-noice) Kassetten. Mit diesen erzielen Sie die beste Tonwiedergabe. (Metall oder Chrom Kassetten sind nicht zu empfehlen). Für Aufnahmen sollten ausschließlich normale Kassetten verwendet werden. Verwenden Sie keine C-120 Kassetten, Kassetten mit Innenrollen, oder Kassetten von schlecher Qualität. Straffen Sie ein evtl. schlaffes Band mit einem Bleistift oder Kugelschreiber, bevor Sie die Kassette einlegen. Die Kassetten sind mit Schutzzapfen, die entfernt werden können, versehen. Die Schutzzapfen verhindern eine unbeabsichtigte Aufnahme. Die Schutzzapfen befinden sich auf der oberen, linken Rückseite der Kassette. Sind die Zapfen entfernt worden, können Sie diese Lösch- bzw. Aufnahmesperre wieder aufheben, indem Sie ein Stück Klebestreifen über die entstandenen Öffnungen kleben. WIEDERGABE VON KASSETTEN 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion TAPE. 2. Öffen Sie mit der STOP/EJECT Taste das Kassettenfach, und legen Sie eine bespielte Kassette ein. 3. Schließen Sie das Kassettenfach. 4. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste. Die Wiedergabe beginnt. 5. Mit der STOP/EJECT Taste können Sie die Wiedergabe jederzeit stoppen. Nach Ablauf des Bands stoppt die Wiedergabe automatisch. Schnellvorlauf/Schnellrücklauf 1. Drücken Sie die F.FWD Taste für Schnellvorlauf bzw. die REW Taste für Schnellrücklauf. 2. Drücken Sie die STOP/EJECT Taste, wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben. ANMERKUNG: Im Schnellvorlauf stoppt das Band nicht automatisch, sondern muß am Ende manuell gestoppt werden. (Wichtig, um Beschädigung des Bands und/oder des Mechanismus zu verhindern). 16

18 Wiedergabe unterbrechen Drücken Sie die PAUSE Taste während der Wiedergabe. Durch erneutes Drücken dieser Taste setzt die Wiedergabe fort. AUFNAHME Vor der Aufnahme bedeutender Selektionen, vergewissern Sie sich vorher durch einen Test, daß die Aufnahme richtig erfolgt. Die ALC (Automatic Level Control) Steuerung steuert automatisch das Eingangssignal, das zur Aufnahme verwendet wird. Eine evtl. Regulierung der Lautstärke (VOLUME Taste) hat keinen Einfluß auf das Aufnahmesignal. Metall und Chrom Bänder können nicht für Aufnahmen verwendet werden. AUFNAHME VOM RADIO 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "RADIO". 2. Stellen Sie den gewünschten Sender mit der TUNING Taste ein. 3. Öffnen Sie mit der STOP/EJECT Taste das Kassettenfach. 4. Legen Sie eine Kassette ein. 5. Drücken Sie die RECORD Taste. Die Aufnahme beginnt. 6. Für kurze Unterbrechung drücken Sie die PAUSE Taste. Durch erneutes Drücken dieser Taste setzt die Aufnahme fort. 7. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP/EJECT Taste. AUFNAHME VON EINER CD 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "CD". 2. Legen Sie eine Compact CD in das Diskettenfach. 3. Wählen Sie mit der SKIP " + " oder der SKIP " - " Taste die gewünschte Spur. 4. Halten Sie die Tasten RECORD und PLAY gleichzeitig niedergedrückt. Die Aufnahme beginnt. 5. Drücken Sie die CD PLAY/PAUSE Taste. 6. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP Taste auf dem CD Player. Drücken Sie anschließend die STOP/EJECT Taste auf dem Kassettendeck. REGELMÄßIGE PFLEGE/WARTUNG GEHÄUSE- UND OBERFLÄCHENPFLEGE Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig. Benutzen Sie zum Reinigen der Oberflächen ein weiches Tuch, das Sie in W asser mit milder Seife feucht machen und anschließend auswringen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nachreiben. Flüssigkeit oder Fremdobjekte dürfen nicht in das CD Fach eindringen. Linse Lens Bläser Blower 17

19 KASSETTENDECK Dies Gerät ist ab Fabrik auf Lebensdauer geschmiert. W eitere Schmierungen sind nicht erforderlich. Bei abschwächender Klarheit (hohe Frequenzaufnahme) muß evtl. der Tonkopf gereinigt werden. Verwenden Sie eine spezielle Reinigungs-Kassette, die in jedem Fachhandel erhältlich ist. Die Oberfläche des Tonkopfes kann auch mit einem in Alkohol oder in einem speziellen Reinigungsmittel leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt Löschkopf Erase Head Wiedergabe-/Aufnahme Play/Record Tonkopf Head Kapstan Capstan Bandandruckrolle Pinch Roller werden. Vorsicht beim Reinigen, daß die Oberfläche nicht verkratzt wird. Reinigen Sie gleichzeitig die Kapstan-Welle und die Bandandruckrolle. TECHNISCHE DATEN RADIO Frequenzbereicht Antennen KASSETTENRECORDER Spur-System Aufnahme-System Band Frequenzaufnahme CD PLAYER Frequenzgang Frequenzaufnahme Kompatibilität ALLGEMEIN Lautsprecher Ausgangsleistung Stromversorgung Stromverbrauch Abmessungen Gewicht FM: MHz AM: khz FM: Teleskopantenne AM: Eingebaute Ferrite Antenne Compact Cassetto Stereo DC Bias Normal Hz 44,1 khz 20 Hz - 20 khz CD/DA, CDR, MP3 CD 76 mm x 2, 8 Ohm 1 W / ch AC 230 V ~ 50 Hz 6 x 1,5 V LR 14 Typ "C" Batterien (nicht mitgeliefert) 12 W im AC Betrieb 280 (L) x 260 (B) x 170 (H) mm Ca. 2,4 kg (ohne Batterien) KONSTRUKTIONS- UND SPEZIFIKATIONSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 18

DALI FAZON F5 MANUAL

DALI FAZON F5 MANUAL MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR N IKON MK2 LEKTOR CONCEPT SUBWOOFER ENGLISH - DEUTSCH - DANSK ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951031-9-0B Speaker(s) pr. carton TABLE 1 FAZON F5 1 DALI FAZON F5

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SKS81200F0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3348635

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SKS81200F0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3348635 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Play Pause Stop SKip/Search Display Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 I 30/65 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger.................................. 4-6 Installationsvejledning.........................

Læs mere

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS RM-SUXJ60R REMOTE CONTROL RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL Svenska MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM MIKRO-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI02-01 01/2003 JS 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs-

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life dk GB de morso living prolonging summer» morsø Forno Outdoor way of life morsø udeovn 2 3 DK Opstillings- og betjeningsvejledning 5 UK Instructions for Installation and Use 13 DE Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-309/CVP-307 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056

Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere