TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER"

Transkript

1 TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG

2 ADVARSEL Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGT Da CD-kredsløbet kan forårsage interferens i andre radioapparater i nærheden, bør du slukke denne afspiller, når den ikke er i brug, eller flytte den væk fra det berørte radioapparat. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. FARE U S Y N L I G LASERSTRÅLING NÅR APPARATET ER ÅBENT, ELLER HVIS LÅSEMEKANISMEN SVIGTER ELLER SÆTTES UD AF DRIFT. UNDGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERSTRÅLEN. ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. O V E R L A D A L T REPARATIONSARBEJDE TIL K V A L I F I C E R E T SERVICEPERSONALE Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. LASER SIKKERHEDDenne CD-afspiller indeholder et lasersystem med optisk laserstråle, der er designet med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger. Forsøg ikke selv at få adgang til apparatets indre, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Lad ikke den usynlige laserstråle ramme øjnene, da laserlys kan skade det menneskelige øje. DETTE ER ET KLASSE 1 LASER PRODUKT. HVIS APPARATET IKKE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN, ELLER HVIS BRUGEREN FORSØGER SELV AT ÆNDRE ELLER REPARERE PÅ DET, KAN DET RESULTERE I STRÅLING MED FARLIGT LASERLYS. 1

3 FUNKTIONER, KNAPPER OG INDIKATORER Stik til hovedtelefoner 2. Volumenknap 3. Funktionsvælger [CD/MP3/Radio/Tape (Power OFF - sluk)] 4. Knappen CD/MP3 Track (skæring) 5. Knappen CD/MP3 Skip "+" (spring frem) 6. Knappen CD/MP3 Skip " " (spring tilbage) 7. Knappen TUNING (kanalvælger) 8. Båndvælger (AM/FM/FM ST) 9, Indikator for FM Stereo 10. Knappen CD/MP3 MODE (funktion) 11. Knappen CD/MP3 Stop 12. Knappen CD/MP3 Play/Pause (afspil / pause) Knappen Pause 14. Knappen Stop/Eject (stop / udløser til kassettebånd) 15. Knappen Fast Forward (fremadspoling) 16. Knappen Rewind (tilbagespoling) 17. Knappen Play (afspil) 18. Knappen Record (optag) 19. Display 20. Låge til batterirum 21. FM teleskop-antenne 22. Stik til netledning

4 Displayet viser: MP3 : MP3-disk REP. : Gentager en enkelt skæring igen og igen REP. : Gentager alle skæringer igen og igen (Blinker) PGM : Programafspilning (Op til 20 skæringer kan programmeres) 888 : Angiver CD/MP3-skæringen PLAY : Afspiller PLAY : Pause (Blinker) LCD-DISPLAY FØR DU GÅR I GANG TILSLUTNING TIL NETVÆRKET Sæt den medfølgende netledning i stikket på bagsiden af anlægget og sæt den anden ende i en stikkontakt. Stil funktionsvælgeren FUNCTION på den ønskede funktion; RADIO, CD eller TAPE (bånd). ILÆGNING AF BATTERIER 1. Fjern lågen til batterirummet ved at trykke let med tommelfingeren på låsen, så den springer op, og træk lågen af.. 2. Læg 6 stk. batterier str. "C" i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne (+ / ) på batterierne og inde i batterirummet. (Hvis du vender et eller flere af batterierne forkert, kan det beskadige dem og/eller afspilleren. Afspilleren kan ikke spille, hvis batterierne vender forkert). 3. Sæt batterirummets låge på plads igen. VIGTIG BEMÆRKNING AFSPILLEREN KAN IKKE SPILLE PÅ BATTERIER, HVIS NETLEDNINGEN STADIG SIDDER I STIKKET PÅ BAGSIDEN. TIPS OM BRUG AF BATTERIER Hvis du ikke skal bruge afspilleren i en længere periode, eller hvis den ikke skal køre på batterier, bør du fjerne batterierne, så du undgår, at de tærer og lækker. Hvis du oplever, at lyden er blevet svag eller forvrænget, er det sædvanligvis tegn på, at dine batterier trænger til udskiftning. Erstat batterierne med nye, og bortskaf de gamle på miljø-rigtig vis. Bland aldrig gamle batterier med nye eller ikke-genopladelige batterier med genopladelige. FORSIGTIG HVIS DU VENDER ET ELLER FLERE AF BATTERIERNE FORKERT, KAN DET BESKADIGE DEM OG/ELLER AFSPILLEREN. AFSPILLEREN KAN IKKE SPILLE, HVIS BATTERIERNE VENDER FORKERT. 3

5 STIK TIL HOVEDTELEFONER Hvis du vil benytte hovedtelefoner, kan du tilslutte et sæt 32 ohms stereo-hovedtelefoner til afspillerens udtag til hovedtelefoner (3,5 mm). Indstil lydstyrken til det ønskede niveau. Bemærk: Når du anvender hovedtelefoner, slås højttalerne automatisk fra imens. FORSIGTIG ØRESPECIALISTER ADVARER IMOD LANGVARIG BRUG AF HOVEDTELEFONER VED HØJ LYDSTYRKE, DA DETTE KAN FORÅRSAGE PERMANENTE HØRESKADER. HVIS DU OPLEVER, AT DET RINGER FOR ØRERNE, SKAL DU SKRUE NED ELLER HOLDE PAUSE I BRUGEN. BETJENING AF RADIOEN ALMINDELIG BETJENING 1. Stil funktionsvælgeren over på RADIO. 2. Vælg mellem modtagelse af AM eller FM ved hjælp af båndvælgeren. 3. Drej på knappen TUNING (kanalvælger), til du finder den ønskede radiostation. 4. Indstil lydstyrken på knappen VOLUME. MODTAGELSE AF STATIONER Træk TELESKOP-ANTENNEN helt ud og drej den i den retning, der giver den bedste lydkvalitet. Bemærk, at LED-indikatoren FM-ST lyser, hver gang et stereosignal modtages. Eftersom den indbyggede FERRIT-ANTENNE bruges ved modtagelse af AM-signaler, skal du dreje anlægget på stedet eller stille det et andet sted, hvis modtagelsen ikke er god nok, hvor anlægget står. Når du vil slukke anlægget, skal du stille funktionsvælgeren på "TAPE/OFF" og sikre dig, at ALLE kassette-afspillerens knapper er udløst. 4

6 AFSPILNING AF EN CD TIPS TIL HÅNDTERING AF CD'ER CD'er bør behandles med omhu. Snavs, støv, ridser og buler kan forårsage lydudfald eller forringet lydkvalitet. Hvis du følger nedenstående retningslinjer for håndtering af CD'er, holder din CD-samling meget længere: Brug altid kun CD'er, der bærer nedenstående identifikations-logo. Opbevar altid en CD i dens kassette, når den ikke er i brug. Hold altid en CD i kanten, så du ikke smudser den til. BERØR IKKE CD'ens dataside, og KLÆB IKKE papir eller tape fast på den. Fjern eventuelle fingeraftryk omhyggeligt med en blød klud. Tør i en lige bevælgelse fra midten og ud mod kanten. Brug aldrig rensemidler som f.eks. rensebenzin, fortynder, rensevæsker eller antistatisk spray på en CD, da sådanne kemikalier kan beskadige CD'ens plastikoverflade. Skriv ikke på hverken den ene eller anden side af CD'en, men især ikke på datasiden (siden uden label). Udsæt ikke en CD for direkte sollys, ekstreme temperaturforhold, varmekilder eller høj luftfugtighed i længere tid ad gangen, da den kan blive bøjet. Snavsede, ridsede eller bulede CD'er kan forårsage lydudfald eller støj. ADVARSEL UNDGÅ AT BESKADIGE DINE CD'ER OG DIN AFSPILLER. SØRG ALTID FOR, AT DISKEN ER HOLDT HELT OP MED AT ROTERE, FØR DU ÅBNER LÅGEN TIL CD-RUMMET. LÆG INSERT CD'EN WITH I MED THE LABEL- SIDEN FACING OPAD. UP. TRYK BLIDT PÅ PRESS THE CD'EN DISC GENTLY FOR AT TO LÅSE INSERT DEN IT. FAST. RIGTIGT CORRECT FORKERT INCORRECT FROM THE CENTER TO THE EDGE FRA MIDTEN OG UD MOD KANTEN FORKERT PRESS TRYK THE PÅ CLAWS AT GRIBERNE THE CENTER I OF THE MIDTEN DISC CASE. AF CD- KASSSETTEN. LØFT CD'EN UD UDEN AT LIFT OUT WITHOUT BERØRE DEN TOUCHING THE INDSPILLEDE RECORDED SURFACE. DEL. INCORRECT FORKERT 5

7 AFSPILNING AF EN DISK (CD/MP3) Denne CD-afspiller kan afspille audio-diske som f.eks. hjemmebrændte CD'er og MP3-diske. Forsøg ikke at afspille CD/RW, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller computer CD'er. 1. Stil funktionsvælgeren over på CD. 2. Åben lågen til CD-rummet. 3. Læg en CD - enten 8 eller 12 cm - i holderen med labelsiden opad. 4. Luk lågen til CD-rummet. 5. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (afspil), og CD'en starter fra skæring 1. ALMINDELIG BETJENING PLAY (afspil) Tryk på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil afspille skæringerne på CD'en i oprindelig rækkefølge. PAUSE ( PLAY ) Tryk på knappen PAUSE/PLAY (pause) under afspilning. Tryk igen, når du vil genoptage afspilningen. STOP Tryk på knappen STOP, når du vil slutte afspilning af CD'en. SKIP (spring tilbage) Tryk én gang på knappen SKIP, hvis du vil springe tilbage til starten af den aktuelle skæring, og flere gange, hvis du vil springe tilbage til en tidligere skæring. SKIP + (spring fremad) Tryk én gan på knappen SKIP +, hvis du vil springe frem til næste skæring, og flere gange, hvis du vil springe frem til en senere skæring. GENTAG ( REP. ) Tryk på knappen MODE (funktion) under afspilning, hvis du vil gentage en skæring : REPEAT (REP.) - afspiller den aktuelle skæring igen og igen. REPEAT ALL ( REP. ) - afspiller alle skæringer igen og igen. PROGRAMMERING AF SKÆRINGER Med denne funktion kan du afspille skæringer (op til 20 skæringer) fra en CD i en hvilken som helst rækkefølge, eller du kan gentage den samme skæring 20 gange. 1. Tryk én gang på knappen MODE (funktion) mens afspilleren ikke spiller. Displayet viser "P01". 2. Tryk på knappen SKIP "+" (spring fremad) eller knappen SKIP " " (spring tilbage) for at vælge den ønskede skæring. 3. Når den ønskede skæring vises, skal du trykke på knappen PROGRAM for at lagre. Displayet skifter til "P02". 4. Gentag trin 2 og 3, indtil de ønskede skæringer, op til et maksimum på 20, er lagret i afspillerens hukommelse. 5. Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE for at begynde afspilningen. 6

8 BEMÆRK: Anlæggets hukommelse tømmes automatisk når: - Du slukker for strømmen. - Du trykker to gange på knappen STOP under afspilning eller mens afspilleren ikke spiller. - Du åbner lågen til CD-rummet. - Du vælger en anden funktion (RADIO/TAPE). KNAPPEN CD/MP3 TRACK (skæring) Med denne knap kan du hurtigt søge efter en skæring. Gælder CD: Tryk på knappen TRACK og vælg den første skærings nummer ved hjælp af knappen SKIP. Tryk igen på knappen TRACK og vælg den anden skærings nummer. Tryk på knappen PLAY/ PAUSE, når du vil afspille skæringen. Gælder MP3: Ved afspilning af MP3 kan du vælge op til 3 skæringsnumre. BETJENING AF KASSETTEBÅNDOPTAGEREN GENERELLE OPLYSNINGER OM KASSETTEBÅND Til afspilning får du den bedste lydkvalitet, når du bruger almindelige (low-noise) kassettebånd. (Metal eller chrome-bånd anbefales ikke til denne afspiller). Til optagelse bør du altid bruge almindelige kassettebånd. Brug ikke kassettebånd af længden C-120, bånd med indre spoler eller bånd af dårlig kvalitet, da disse kan forårsage båndsalat. Før du sætter en kassette i kassette-afspilleren, bør du stramme evt. løst bånd med en blyant el. lign. Kassettebånd har tapper som kan fjernes, hvis man vil beskytte en optagelse mod, at den slettes ved et uheld. Fjern tappen øverst til venstre på kassetten, hvis du vil forhindre sletning af den side af båndet, der vender ind mod dig selv. Dæk hullet med tape, hvis du senere vil optage på båndet. AFSPILNING AF KASSETTEBÅND 1. Stil funktionsvælgeren over på TAPE. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT (udløser til kassette-rum) og sæt et indspillet kassettebånd i afspilleren. 3. Luk kassette-rummet. 4. Tryk på knappen PLAY (afspil) for at starte afspilningen. 5. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil slutte afspilningen. Afspilningen stopper automatisk, når båndet løber ud. Fast forward/rewind (hurtig fremad- eller tilbagespoling) 1. Tryk på knappen F. FWD, hvis du vil spole båndet frem, og tryk på knappen REW, hvis du vil spole tilbage. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil slutte spolingen. BEMÆRK: Når du spoler fremad, stopper spolingen automatisk, hvis du spoler til enden af båndet. Men knappen F. FWD skal udløses manuelt, så der ikke sker skade på båndet og/ eller afspilleren. 7

9 Pause i afspilningen Tryk på knappen PAUSE under afspilning, og tryk igen på knappen, når du vil fortsætte afspilningen. OPTAGELSE Når du skal lave en vigtig optagelse, skal du først lave en prøveoptagelse for at sikre dig, at optageren er indstillet korrekt. ALC-kredsløbet (Automatic Level Control - automatisk niveaukontrol) kontrollerer automatisk det indgående signal under optagelse. Du kan godt skrue op eller ned for lyden under optagelse, det har ingen indflydelse på det signal, der optages på båndet. Metal og chrome-bånd kan ikke anvendes til optagelse. OPTAGELSE FRA RADIOEN 1. Stil funktionsvælgeren over på "RADIO". 2. Find den ønskede station ved at dreje på knappen TUNING (kanalvælger). 3. Tryk på knappen STOP/EJECT, så kassette-rummet åbnes. 4. Sæt et kassettebånd i kassette-rummet. 5. Tryk på knappen RECORD (optag), når du vil starte optagelsen. 6. Hvis du vil afbryde optagelsen for en kort bemærkning, kan du trykke på knappen PAUSE. Når du vil genoptage optagelsen, skal du igen trykke på knappen PAUSE. 7. Tryk på knappen STOP/EJECT, når du vil afslutte optagelsen. OPTAGELSE FRA EN CD 1. Stil funktionsvælgeren over på "CD". 2. Læg en CD i CD-rummet. 3. Find den skæring, du vil optage, ved hjælp af knapperne SKIP "+" / SKIP "-". 4. Når du vil starte optagelsen, skal du trykke på knapperne RECORD (optag) og PLAY (afspil) samtidig. 5. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE. 6. Når du vil slutte optagelsen, skal du trykke på knappen STOP på CD-afspilleren. Tryk på knappen STOP/EJECT på kassette-afspilleren. VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF KABINETTET Rengør jævnligt kabinettet med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør efter med en tør klud. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, da disse kan beskadige eller misfarve kabinettet. Sørg for, at der ikke kommer væske eller fremmedlegemer ned i CD-rummet. CD-AFSPILLEREN Hvis der samler sig støvpartikler på linsen til laserens pickup, kan det forårsage lydudfald eller at skæringer springes over. Blæs linsen ren med en pustebold af den slags, man bruger til et kamera. Berør aldrig pick-up-linsen. Fingeraftryk kan sætte afspilleren ud af drift. Spørg din autoriserede radioforhandler, hvis du vil vide mere om, hvordan man vedligeholder CD'ens pick-upsystem. 8 Linse Lens Pustebold Blower

10 KASSETTE-AFSPILLEREN Denne afspiller forlader fabrikken smurt med et langtidsvirkende smøremiddel og skal ikke smøres igen. Hvis du oplever en forringelse af lydkvaliteten i de høje frekvensområder, er det sandsynligt, at tonehovedet trænger til rensning. Det kan gøres ved at afspille et specielt rensebånd, som kan købes hos de fleste radioforhandlere. Alternativt kan du rense overfladen på tonehovedet med en vatpind dyppet i alkohol eller et rensemiddel specielt beregnet til tonehoveder. Gnid forsigtigt på tonehovedet og pas på, at du ikke ridser den polerede overflade. Rens også overfladen på kapstan og transportrulle. SPECIFIKATIONER SLETTEHOVED Erase Head Play/Record TONEHOVED KAPSTANAKSEL Capstan Head TRANSPORTRULLE Pinch Roller RADIOEN Frekvensområde FM: MHz AM: khz Antenner FM : Teleskop-antenne AM : Indbygget ferrit stav-antenne CASSETTE-AFSPILLEREN Sporsystem Compact Cassette Stereo Optagesystem DC Bias Båndtype Normal Frekvensgang Hz CD-AFSPILLEREN Samplingsfrekvens 44,1 khz Frekvensgang 20Hz - 20 khz Kompatibilitet CD/DA, CDR, MP3-disk GENERELT Højttalere 76 mm x 2, 8 ohm Udgangseffekt 1W/ kanal Strømkilde Vekselstrøm 230V ~ 50Hz 6 x 1,5V LR14 batterier str. "C" (medfølger ikke) Strømforbrug 12W ved tilslutning til stikkontakt Ydre mål 280 (L) x 260 (B) x 170 (H) mm Vægt Ca. 2,4 kg (uden batterier) RET TIL ÆNDRING I DESIGN OG SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 9

11 WARNUNG Zur Verhütung von Feuer oder Kurzschlüssen ist das Gerät vor Regen und Nässe zu schützen. ACHTUNG Der CD Stromkreis kann andere Abstimmvorrichtungen, die sich in der Nähe befinden, stören. Schalten Sie deshalb das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, oder entfernen Sie es von der gestörten Abstimmeinheit. Das aufleuchtende Blitzsymbol in einem Dreieck weist darauf hin, daß sich im Inneren des Geräts nicht isolierte stromführende Komponenten befinden, die bei Berührung zu schweren Elektroschocks führen können. VORSICHT NICHT ÖFFNEN! ELEKTROSCHOCK-GEFAHR! W ARNUNG: UM DEM RISIKO EINES E L E K T R O S C H O C K S VORZUBEUGEN, ENTFERNEN SIE BITTE WEDER DAS GEHÄUSE NOCH DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS. VERSUCHEN SIE NICHT, EVENTUELLE DEFEKTE AM GERÄT SELBST ZU REPARIEREN, SONDERN WENDEN SIE SICH AN FACHPERSONAL Das Ausrufungszeichen in einem Dreieck weist darauf hin, daß die dem Gerät beigelegte Bedienungsanleitung wichtige Hinweise zur Bedienung, Wartung und Pflege des Geräts beinhaltet. GEFAHR UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEIM ÖFFNEN ODER WENN DAS SCHLIEßSYSTEM VERSAGT ODER BESCHÄDIGT IST. D I R E K T E N KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL UNBEDINGT VERMEIDEN. SICHERHEITSHINWEIS Dies Gerät beinhaltet ein optisches Laserstrahlsystem im CD- Mechanismus, das mit Sicherheitsabschirmungen ausgerüstet ist. Sie dürfen das Gerät deshalb niemals selbst demontieren. Wenden Sie sich an einen Fachmann. Augenkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl kann für das menschliche Auge schädlich sein. DIES IST EIN PRODUKT DER LASERKLASSE 1. DAS GERÄT BESITZT EINEN UNSICHTBAREN LASERSTRAHL, DER GEFÄHRLICHE STRAHLUNGEN VERURSACHEN KANN. VERGEWISSERN SIE SICH, Daß SIE DAS GERÄT ORDNUNGSGEMÄß UND DER ANLEITUNG ENTSPRECHEND BEDIENEN. 10

12 BEDIENUNGSTASTEN UND INDIKATOREN Kopfhörerbuchse 2. Lautstärkeregler 3. Funktionswahltaste [CD/MP3/Radio/Kassette (Ausschalter OFF)] 4. CD/MP3 Spur-Taste 5. CD/MP3 Skip " + " Taste 6. CD/MP3 Skip " - " Taste 7. Tuner Knopf 8. Bandwahl-Taste (AM/FM/FM ST) 9. FM Stereo Indikator 10. CD/MP3 Modus-Taste 11. CD/MP3 Stop-Taste 12. CD/MP3 Wiedergabe/Pause (Play/ Pause) Taste 13. Pause Taste 14. Stop/Eject Taste 15. Schnellvorlauf Taste 16. Rewind (Umspulungs-) Taste 17. Play (Wiedergabe) Taste 18. Record (Aufnahme) Taste 19. Display 20. Batteriedeckel 21. FM Antenne 22. AC Steckdose 11

13 Display-Anzeigen: LCD DISPLAY MP3: REP.: REP.: (Blinken) PGM: MP3 CD Wiederholte Wiedergabe einer Spur Wiederholte Wiedergabe aller Spuren Programm-Wiedergabe (Speicherkapazität: Maximal 20 Spuren) 888: Angabe der CD/MP3 Spur PLAY: Wiedergabe beginnt PLAY: Pause (Blinken) VORBEREITUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH AC BETRIEB Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten AC Kabels in die Buchse auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende in eine beliebige AC Wandsteckdose. Wählen Sie RADIO, CD oder TAPE mit der FUNCTION Wahltaste. HINWEIS ZU DEN BATTERIEN 1. Den BATTERIEDECKEL leicht nach unten drücken und entfernen "C" Batterien einlegen. Achten Sie auf die richtige Polarität ("+" und "-" Markierungen). Falsche oder gemischte Polaritäten können dazu führen, daß die Batterien auslaufen und/ oder, daß das Gerät beschädigt wird. 3. DECKEL wieder schließen. WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN BATTERIEBETRIEB MUß DAS AC KABEL AUS DEM GERÄT ENTFERNT WERDEN. HINWEISE ZUM BATTERIEBETRIEB. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit oder nicht im Batteriebetrieb gebraucht wird. Die Batterien können korrodieren und auslaufen, und dadurch das Gerät beschädigen.. Schwache Batterien sind meistens die Ursache für einen schwachen oder gestörten Ton. W echseln Sie die Batterien aus. Sorgen Sie für ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien.. Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien oder normale und aufladbare Batterien gleichzeitig. VORSICHT FALSCHE ODER GEMISCHTE POLARITÄT FÜHRT EINE BESCHÄDIGUNG DER BATTERIEN MIT SICH UND KANN GEGEBENENFALLS EINE FEHLFUNKTION DES GERÄTS AUSLÖSEN. 12

14 KOPFHÖRERBUCHSE Für ungestörten Musikgenuß verbinden Sie ein 32 Ohm Stereo Kopfhörerset (3,5 mm Stecker) mit der Kopfhörerbuchse. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem VOLUME Regler ein. Die Lautsprecher werden automatisch unterbrochen. VORSICHT EXPERTEN WARNEN DAVOR, KÖPFHÖRER ZU LANGE BEI GROßER LAUTSTÄRKE ZU BENUTZEN. DIE FOLGE KANN EIN BLEIBENDER GEHÖRSCHADEN ODER SOGAR TAUBHEIT SEIN. WENN ES IN IHREN OHREN KLINGELT, STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE LEISER, ODER NEHMEN SIE DIE KOPFHÖRER AB. RADIOBETRIEB NORMALBETRIEB 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion RADIO. 2. Wählen Sie das AM oder FM Band mit der Bandwahltaste. 3. Wählen Sie mit der TUNING Taste den gewünschten Sender. 4. Regulieren Sie mit der VOLUME Taste die Lautstärke. SENDEREMPFANG Ziehen Sie die TELESKOP-ANTENNE in ihrer vollen Länge heraus. Justieren Sie anschließend den Winkel und die Richtung für den besten Empfang. Der FM- ST LED INDIKATOR leuchtet bei jedem Empfang eines Steroe-Senders. Der AM Empfang erfolgt über die INTERNE FERRITE ANTENNE. Drehen Sie das Gerät horizontal oder finden Sie einen anderen Aufstellungsort, um den besten Empfang zu gewährleisten. Zum Ausschalten des Geräts wählen Sie mit der FUNCTION Wahltaste die Funktion "TAPE/OFF". Kontrollieren Sie, daß ALLE Kassettendeck Tasten ausgeschaltet sind. 13

15 HINWEISE ZU COMPACT DISCS Compact Discs sind sorgfältig zu behandeln. Bei verschmutzten, zerkratzten oder schiefen/ verbogenen CDs können Sprünge oder störende Geräusche während der Wiedergabe auftreten. Befolgende Sie nachstehende Ratschläge, damit Sie lange Freude an Ihrer CD Sammlung haben: Verwenden Sie ausschließlich Compact Discs, die das nachstehende Markenzeichen tragen. Berühren Sie die CD NUR am Rand. Vermeiden Sie Beschmutzung durch Berühren der Oberfläche. Kein Papier oder Klebestreifen auf die Oberfläche kleben. Staub, Schmutz, und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch entfernen. Wischen Sie die CD von der Mitte aus zum Rand hin ab. Verdünner, Benzin oder Reinigungsmittel und Anti-Statik-Sprays dürfen nicht verwendet werden. Diese Mittel können die Kuststoffoberfläche der CD beschädigen. Die Oberflächen, besonders die unbeschriftete Seite, nicht beschriften oder mit Merkat versehen. CDs dürfen nicht direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Staub ausgesetzt werden. CDs können sich verziehen, wenn sie längere Zeit extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Verschmutzte, zerkratzte oder verbogene CDs können die Wiedergabe auf verschiedene W eise beeinträchtigen.. MIT DEM INSERT WITH MERKAT THE NACH LABEL OBEN FACING UP. EINLEGEN. DIE CD MIT PRESS THE LEICHTEM DISC GENTLY DRUCK TO INSERT IT. EINLEGEN. INCORRECT FALSCH RICHTIG CORRECT FROM THE CENTER TO THE EDGE VON DER MITTE AUS ZUM RAND PRESS DIE ZUNGEN THE CLAWS IN AT THE DER CENTER MITTE OF THE DER DISC CD-LADE CASE. NIEDERDRÜCKEN. BEIM HERAUSNEHMEN LIFT OUT WITHOUT NICHT DIE TOUCHING THE BESPIELTE RECORDED SURFACE. OBERFLÄCHE BERÜHREN. INCORRECT FALSCH VORSICHT UM EINE BESCHÄDIGUNG DER CD UND/ODER DES PLAYERS ZU VERMEIDEN, WARTEN SIE, BIS SICH DIE CD NICHT MEHR DREHT, BEVOR SIE DIE CD-LADE ÖFFNEN. 14

16 WIEDERGABE EINER CD (CD/MP3) Dieser CD Player ist ausschließlich für die Wiedergabe von Audio CDs wie CD-Recordables, MP3 CDs ausgelegt. CD-Rewriteable, CD-ROM, Cdi, VCD oder Computer CDs dürfen nicht auf diesem Player abgespielt werden. 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "CD". 2. Öffnen Sie die CD-LADE. 3. Legen Sie entweder eine 3" oder 5"CD mit dem Merkat nach oben ein. 4. Schließen Sie die CD-LADE. 5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste. Die Wiedergabe beginnt mit der ersten Spur. ALLGEMEINE BEDIENUNG PLAY Mit Drücken der PLAY/PAUSE Taste beginnt die Wiedergabe der Spuren auf der CD in der ursprünglichen Reihenfolge. PAUSE ( PLAY ) Zum Stoppen der Wiedergabe "PLAY" die PAUSE/PLAY Taste drücken. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste setzt die Wiedergabe fort. STOP Mit der STOP Taste können Sie die Wiedergabe jederzeit stoppen. SKIP - SKIP Taste ein- oder mehrmals drücken (Titelwahl CD abwärts / Suchlauf CD rückwärts), um zum Anfang der aktuellen Spur oder der vorherigen Spuren zu gelangen. SKIP+ SKIP+ Taste ein- oder mehrmals drücken (Titelwahl CD aufwärts / Suchlauf CD vorwärts), um zum Anfang der nächsten Spur/en zu gelangen. REPEAT (REP.) Während der Wiedergabe können Sie die MODE Taste drücken für Wiedergabe: REPEAT (REP.): Wiederholte Wiedergabe einer Spur. REPEAT ALL ( REP. ): Wiederholte Wiedergabe aller Spuren. SPURNUMMER PROGRAMMIEREN Mit dieser Funktion können Si bis zu 20 Spuren einer CD in willkürlicher Reihenfolge wiederholen, oder Sie können eine Spur 20mal wiederholen. 1. Drücken Sie im STOP Modus die MODE Taste. Im Display erscheint die Anzeige "P01". 2. Wählen Sie mit der SKIP "+" oder der SKIP " - " Taste die gewünschte Spur. 3. Wenn die gewünschte Spur im Display erscheint, drücken Sie die PROGRAM Taste zur Registrierung. Im Display erscheint die Anzeige 'P02". 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3 für weitere Eingaben (maximal 20 Spuren). 5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste für die Wiedergabe. 15

17 ANMERKUNG: Das Speicherprogramm wird unter folgenden Umständig automatisch gelöscht: - Unterbrechung der Stromversorgung. -Wenn die STOP Taste zweimal während einer Wiedergabe oder im Stop-Modus gedrückt wird. - Beim Öffnen der CD-Lade. -W ahl anderer Funktionen (RADIO/TAPE). CD/MP3 SPUR TASTE Diese Taste ist für die Schnellsuche auf Spuren. CD Modus: TRACK Taste drücken, anschließend die erste Spurnummer mit der SKIP Taste wählen. TRACK Taste erneut drücken, und die zweite Spurnummer mit SKIP Taste eingeben. Für Wiedergabe der Spur die PLAY/PAUSE Taste drücken. MP3 Modus: Im MP3 Modus ist es möglich auch eine gesuchte dritte Spurnummer einzugeben. KASSETTEN ALLGEMEINE HINWEISE ZU KASSETTEN Verwenden Sie normale (low-noice) Kassetten. Mit diesen erzielen Sie die beste Tonwiedergabe. (Metall oder Chrom Kassetten sind nicht zu empfehlen). Für Aufnahmen sollten ausschließlich normale Kassetten verwendet werden. Verwenden Sie keine C-120 Kassetten, Kassetten mit Innenrollen, oder Kassetten von schlecher Qualität. Straffen Sie ein evtl. schlaffes Band mit einem Bleistift oder Kugelschreiber, bevor Sie die Kassette einlegen. Die Kassetten sind mit Schutzzapfen, die entfernt werden können, versehen. Die Schutzzapfen verhindern eine unbeabsichtigte Aufnahme. Die Schutzzapfen befinden sich auf der oberen, linken Rückseite der Kassette. Sind die Zapfen entfernt worden, können Sie diese Lösch- bzw. Aufnahmesperre wieder aufheben, indem Sie ein Stück Klebestreifen über die entstandenen Öffnungen kleben. WIEDERGABE VON KASSETTEN 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion TAPE. 2. Öffen Sie mit der STOP/EJECT Taste das Kassettenfach, und legen Sie eine bespielte Kassette ein. 3. Schließen Sie das Kassettenfach. 4. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste. Die Wiedergabe beginnt. 5. Mit der STOP/EJECT Taste können Sie die Wiedergabe jederzeit stoppen. Nach Ablauf des Bands stoppt die Wiedergabe automatisch. Schnellvorlauf/Schnellrücklauf 1. Drücken Sie die F.FWD Taste für Schnellvorlauf bzw. die REW Taste für Schnellrücklauf. 2. Drücken Sie die STOP/EJECT Taste, wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben. ANMERKUNG: Im Schnellvorlauf stoppt das Band nicht automatisch, sondern muß am Ende manuell gestoppt werden. (Wichtig, um Beschädigung des Bands und/oder des Mechanismus zu verhindern). 16

18 Wiedergabe unterbrechen Drücken Sie die PAUSE Taste während der Wiedergabe. Durch erneutes Drücken dieser Taste setzt die Wiedergabe fort. AUFNAHME Vor der Aufnahme bedeutender Selektionen, vergewissern Sie sich vorher durch einen Test, daß die Aufnahme richtig erfolgt. Die ALC (Automatic Level Control) Steuerung steuert automatisch das Eingangssignal, das zur Aufnahme verwendet wird. Eine evtl. Regulierung der Lautstärke (VOLUME Taste) hat keinen Einfluß auf das Aufnahmesignal. Metall und Chrom Bänder können nicht für Aufnahmen verwendet werden. AUFNAHME VOM RADIO 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "RADIO". 2. Stellen Sie den gewünschten Sender mit der TUNING Taste ein. 3. Öffnen Sie mit der STOP/EJECT Taste das Kassettenfach. 4. Legen Sie eine Kassette ein. 5. Drücken Sie die RECORD Taste. Die Aufnahme beginnt. 6. Für kurze Unterbrechung drücken Sie die PAUSE Taste. Durch erneutes Drücken dieser Taste setzt die Aufnahme fort. 7. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP/EJECT Taste. AUFNAHME VON EINER CD 1. Wählen Sie mit der FUNCTION Taste die Funktion "CD". 2. Legen Sie eine Compact CD in das Diskettenfach. 3. Wählen Sie mit der SKIP " + " oder der SKIP " - " Taste die gewünschte Spur. 4. Halten Sie die Tasten RECORD und PLAY gleichzeitig niedergedrückt. Die Aufnahme beginnt. 5. Drücken Sie die CD PLAY/PAUSE Taste. 6. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die STOP Taste auf dem CD Player. Drücken Sie anschließend die STOP/EJECT Taste auf dem Kassettendeck. REGELMÄßIGE PFLEGE/WARTUNG GEHÄUSE- UND OBERFLÄCHENPFLEGE Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig. Benutzen Sie zum Reinigen der Oberflächen ein weiches Tuch, das Sie in W asser mit milder Seife feucht machen und anschließend auswringen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nachreiben. Flüssigkeit oder Fremdobjekte dürfen nicht in das CD Fach eindringen. Linse Lens Bläser Blower 17

19 KASSETTENDECK Dies Gerät ist ab Fabrik auf Lebensdauer geschmiert. W eitere Schmierungen sind nicht erforderlich. Bei abschwächender Klarheit (hohe Frequenzaufnahme) muß evtl. der Tonkopf gereinigt werden. Verwenden Sie eine spezielle Reinigungs-Kassette, die in jedem Fachhandel erhältlich ist. Die Oberfläche des Tonkopfes kann auch mit einem in Alkohol oder in einem speziellen Reinigungsmittel leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt Löschkopf Erase Head Wiedergabe-/Aufnahme Play/Record Tonkopf Head Kapstan Capstan Bandandruckrolle Pinch Roller werden. Vorsicht beim Reinigen, daß die Oberfläche nicht verkratzt wird. Reinigen Sie gleichzeitig die Kapstan-Welle und die Bandandruckrolle. TECHNISCHE DATEN RADIO Frequenzbereicht Antennen KASSETTENRECORDER Spur-System Aufnahme-System Band Frequenzaufnahme CD PLAYER Frequenzgang Frequenzaufnahme Kompatibilität ALLGEMEIN Lautsprecher Ausgangsleistung Stromversorgung Stromverbrauch Abmessungen Gewicht FM: MHz AM: khz FM: Teleskopantenne AM: Eingebaute Ferrite Antenne Compact Cassetto Stereo DC Bias Normal Hz 44,1 khz 20 Hz - 20 khz CD/DA, CDR, MP3 CD 76 mm x 2, 8 Ohm 1 W / ch AC 230 V ~ 50 Hz 6 x 1,5 V LR 14 Typ "C" Batterien (nicht mitgeliefert) 12 W im AC Betrieb 280 (L) x 260 (B) x 170 (H) mm Ca. 2,4 kg (ohne Batterien) KONSTRUKTIONS- UND SPEZIFIKATIONSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 18

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DMT-46 BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING

DMT-46 BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING DMT-46 CD-AFSPILLER MED AM/FM DIGITAL TUNER OG ANTI-CHOK SYSTEM COMPACT DISC PLAYER MIT AM/FM DIGITAL TUNER UND ANTI-SCHOCK SYSTEM COMPACT DISC PLAYER WITH AM/FM DIGITAL TUNER AND ANTI-SHOCK SYSTEM CD-SPELARE

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER INDLEDNING Tillykke med din nye CD-afspiller. Før du anvender afspilleren, bør du omhyggeligt læse den medfølgende brugsvejledning, så du kan betjene

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning Radiofunktioner CD-/ MP3-funktioner Kassettenfunktioner 10 FM.ST.: LED-display stereostation 11 FM/AM/FMST.: Valg af frekvensbånd: FM: ultrakortbølge; AM: mellembølge; FM.ST: stereo 12 TUNING: Drejehjul

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder "farlige" strømførende dele.

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder farlige strømførende dele. DATE : 5 SEP, 2011 MODEL MCU-5501 DENVER DANISH I/M FOR APPROVAL SIZE : 102 (W) X 136 (H) MM FOR EACH PAGE MATERIAL : 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR : BLACK BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG RISIKO FOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

DVD / MP3 / CD HJEMMEBIOGRAF HOME THEATER DRS-950

DVD / MP3 / CD HJEMMEBIOGRAF HOME THEATER DRS-950 DVD / MP3 / CD HJEMMEBIOGRAF HOME THEATER DRS-950 BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR DU BEGYNDER AT BETJENE AFSPILLEREN. ADVARSEL Udsæt ikke apparatet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

DVD / MP3 / CD PLAY DVD / MP3 / CD-AFSPILLER DVD- / MP3- / CD-SPELARE DVD-402 BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING

DVD / MP3 / CD PLAY DVD / MP3 / CD-AFSPILLER DVD- / MP3- / CD-SPELARE DVD-402 BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING DVD / MP3 / CD PLAY DVD / MP3 / CD-AFSPILLER DVD- / MP3- / CD-SPELARE DVD-402 BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING mp3 BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

!!! @ # Portable MP3-CD Player. Benutzerhandbuch Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual

!!! @ # Portable MP3-CD Player. Benutzerhandbuch Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP246 EXP2462 Benutzerhandbuch Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual 2 3 6 7 8 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

10-in-1 Universal Fernbedienung 10-i-1 universal-fjernbetjening

10-in-1 Universal Fernbedienung 10-i-1 universal-fjernbetjening 10-in-1 Universal Fernbedienung 10-i-1 universal-fjernbetjening MEDION LIFE E74023 (MD 83709) Bedienungsanleitung Betjeningsvejledning Inhaltsverzeichnis 1. Zu dieser Anleitung...6 1.1. In dieser Anleitung

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

EN GENNEMGANG AF ANLÆGGETS KNAPPER

EN GENNEMGANG AF ANLÆGGETS KNAPPER EN GENNEMGANG AF ANLÆGGETS KNAPPER 16 17 18 19 21 20 23 22 24 25 14 15 13 12 10 11 9 26 27 28 29 30 31 32 3-8 2 1 33-37 38 39 DK - 1 995AD3TR-dk.p65 1 EN GENNEMGANG AF ANLÆGGETS KNAPPER 1. Strøledning,

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danish DENVER DSS-300

Danish DENVER DSS-300 Danish DENVER DSS-300 5.1 kanalers surround højttalersystem 6-vejs højttalermoduler og subwoofer Betjeningsvejledning DSS-300 DSS-300 Læs omhyggeligt denne vejledning før brugen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere