NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS"

Transkript

1 Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS, DACH, DKD, DASMIN, DATECH ITALY SINAL, SIT CZECH REPUBLIC CAI CANADA SCC USA A2LA, NVLAP, ICB-ES REP of KOREA KOLAS JAPAN JAB, JCSS, JNLA PR of CHINA CNACL CHINESE TAIPEI CNLA HONG KONG, CHINA HKAS NEW ZEALAND IANZ SINGAPORE SAC BRAZIL INMETRO SOUTH AFRICA SANAS INDIA NABL VIETNAM VILAS-STAMEQ AUSTRALIA NATA De 28 lande som har underskrevet ILAC-aftalen. Nr. 2. Maj 2001 Internationale handelshindringer mindskes efter ny aftale i ILACregi og international standard De nationale akkrediteringsorganer har i det internationale samarbejde et grundlæggende mål: At servicere den globale handel. Dette samarbejde er nu styrket væsentligt, da en ny ILAC-aftale for akkrediteringsregioner blev underskrevet i november i Washington. Underskrivelsen af aftalen er med til at øge anerkendelsen af dokumentation og tekniske data for varer og ydelser ved eksport. ILAC er det internationale organ for gensidige akkrediteringsaftaler inden for laboratorieområdet. Ordningen trådte i kraft 1. februar 2001 og betyder, at en prøvning/kalibrering foretaget på -akkrediterede laboratorier anerkendes af de 28 lande. Første underskrivere af aftalen var akkrediteringsregionerne European co-operation for Accreditation (EA) og den asiatiske søsterorganisation, APLAC. Aftalen bygger dels på det stadig voksende globale netværk af akkrediterede prøvnings- og kalibreringsfaciliteter og dels på en evaluering af de eksisterende regionale aftaler som f.eks. den i Europa (EA), den i asien (APLAC) og senere den sydafrikanske (SANAS). Ifølge aftalen forpligter akkrediteringsorganerne sig til at opretholde tilliden til ILAC-aftalen gennem evalueringsbesøg fra egen region af anerkendte ILACmedlemmer. For s vedkommende vil det stadig være EA, der gennemfører evalueringsbesøg. Udover ILAC-aftalen vil overgangen til den nye ISO standard også være med til at styrke det globale akkrediteringssystem, da kravene til og grundlaget for bedømmelsen af laboratoriernes kompetencer, organisation og uvildighed nu er ens på verdensplan. Vedtagelsen af den fælles standard og den gensidige anerkendelse af prøvnings- og kalibreringsrapporter er således en realisering af mål, som Danmark har arbejdet aktivt for i mange år. Stor fordel Aftalen mellem de 28 landes akkrediteringsorganer er som nævnt en stor fordel for den globale handel og dermed også for Danmark. Akkrediteringsorganerne kan nu tilbyde erhvervsliv og myndigheder et globalt produkt, som kan være med til at mindske tekniske handelshindringer og sørge for, at kontrollen af produkter og ydelsers egenskaber bliver mere gennemskuelig og med passende kvalitet.

2 Varernes frie bevægelighed skal sikres i EU s indre marked. Et mål er nået - den historiske udvikling af akkrediteringssystemet Folketinget vedtog i 1973 loven om Statens Tekniske Prøvenævn, der senere kom til at danne grundlag for Det var for at imødekomme erhvervslivets stigende behov for uvildig prøvning og kalibrering, der kunne anerkendes overalt, at loven om Statens Tekniske Prøvenævn blev vedtaget. Det var bl.a. i en erkendelse af, at kapaciteten på Statsprøveanstalten ikke var tilstrækkelig til at dække erhvervslivets behov, og for bedre at udnytte de private laboratoriers kompetencer og kapacitet, at Folketinget i 1973 besluttede at lade private laboratorier udføre autoriserede prøvninger. Statens Tekniske Prøvenævn fik til opgave at autorisere laboratorier til at foretage teknisk prøvning samt til at forestå kontrollen med de autoriserede laboratorier. I loven hed det, at autoriseret prøvning skal være et objektivt grundlag for vurdering af f.eks. materialer eller produkters overholdelse af forskrifter vedrørende den offentlige sikkerhed samt til brug ved retsafgørelser og i kontraktforhold, hvori der indgår resultater af teknisk prøvning. Loven fra 1973 danner dermed grundlaget for den nuværende akkrediteringsordning i Danmark, og siden slutningen af 80 erne er laboratorier blevet autoriseret på grundlag af krav i internationale standarder. Global anerkendelse af prøvninger Allerede i forbindelse med lovens vedtagelse i 1973 satte Folketinget nogle mål, som i dag er blevet indfriet. Et af målene var, at prøvningsrapporter skulle accepteres overalt i kraft af den udstedende instans. Danmark var initiativtager til det første internationale møde om akkreditering, bl.a. for at drøfte den globale anerkendelse af prøvningsrapporter. De første aftaler om gensidig anerkendelse af prøvningsrapporter i Europa blev vedtaget i begyndelsen af 1990 erne, og i 1998 blev en global aftale om anerkendelse af ISO 9000-certifikater indgået. I 1999 indgik EU og de europæiske akkrediteringsorganer (EA) en aftale om brug af akkreditering til sikring af varernes frie bevægelighed i EU s indre marked, og år 2000 blev det år, hvor akkrediteringsorganerne på globalt plan aftalte gensidigt at anerkende akkrediterede prøvnings/kalibreringsrapporter. Frivilligt Både i Danmark og internationalt bygger akkrediteringen på frivillighedens princip. Virksomhederne ansøger om akkreditering, og aftalerne mellem landenes akkrediteringsorganer er frivillige og altså hverken rets- eller traktatfæstet. Frivilligheden er en af akkrediteringssystemets styrker. Det er i fælles interesse at fastholde og udvikle tilliden til akkreditering og konstant være til rådighed for erhvervsliv og myndigheder, når der er brug for uafhængig dokumentation af, at produkter eller ydelser overholder specificerede krav, f.eks. standarder. Træning i Dahlerups Pakhus af internationale bedømmere European co-operation for Accreditation EA i daglig tale systematiserer uddannelsen af sine internationale bedømmere (team leaders) EA har udpeget 5 internationale evaluators, som de vil stille til rådighed for ILAC s evalueringsteam. Jørgen G. Blom fra er en af disse fem. Team leaders er specielt udpeget til at være ansvarlige for gennemførelsen af de obligatoriske evalueringer af de multilaterale aftalers (EA/ILAC) anerkendte medlemmer. Ligeledes er APLAC i færd med at udpege fem evaluators, som også vil blive stillet til rådighed for ILAC. Derfor har EA s Management Committee nedsat en gruppe, hvis opgave det bliver både at Byggevaredirektivet Notificerede organer spiller en central rolle for byggevarers frie bevægelighed i det indre marked. Som så mange andre producenter skal fabrikanter af byggevarematerialer også dokumentere, at deres produkter lever op til specifikke krav, der er nedskrevet i en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA). For nogle produkters vedkommende kan det ske ved en fabrikant-erklæring andre kræver en 3-parts attestering af overensstemmelsen. I det sidste tilfælde kommer notificerede organer såsom prøvningslaboratorier og certificeringsorganer ind i billedet, da en 3-parts attestering skal udføres af et organ, der er notificeret af medlemslandet over for EU-Kommissionen til at udføre det pågældende arbejde. opbygge og gennemføre et træningsprogram for team et samt for medlemmerne af EA s Management Committee. I denne gruppe, der har Hans Mittmann fra det tyske DAR som formand, repræsenterer Jørgen G. Blom. Øvrige deltagere i gruppen er: Merih Malmqvist, det svenske SWEDAC, Tina Engelhardt, det israelske ISRAC, Nicole Vanlaethem, det belgiske BELTEST og Reinhard Dittler fra det østrigske BMWA. Gruppen vil blive udvidet med 1-2 personer med erfaring i akkreditering af certificeringsorganer. Første træning i Danmark Det første træningsprogram, som er for EA, afvikles september i København nærmere bestemt i Dahlerups Pakhus, Erhvervsfremme Styrelsen. Der forventes ca. 30 internationale deltagere. Gruppen mødtes desuden i den maj, hvor træningsprogrammet blev tilrettelagt. pr. 2. april 2001 ændret således, at notificeringen overlades til. Erhvervsfremme Styrelsen er også aktiv på området i Byggepolitisk Task Force. Der har som bekendt været en bred debat om forslagene til standarder. 14 prøvningslaboratorier og certificeringsorganer har meddelt By- og Boligministeriet, at de ønsker at være prænotificerede organer. De skal/kan notificeres på basis af s akkreditering samt efterfølgende vurdering af fagkompetencen i relation til den harmoniserede standard eller en retningslinie for europæisk teknisk godkendelse. Den første harmoniserede standard for en byggevare trådte i kraft 1. april 2001, og derefter vil cement kunne CE-mærkes. Efterhånden som der udgives harmoniserede produktstandarder og ETA er, vil organer kunne notificeres til at udføre overensstemmelseserklæringer for produkters overholdelse af standarderne. EDB i akkrediterede laboratorier s retningslinie RL 10, der er identisk med EAL Guidelines for the use of computers and computer systems in accredited laboratories, bruges som vejledning til laboratorierne og til hjælp for s bedømmerteam. Fokus på sikringen af de akkrediterede laboratoriers brug af EDB i forbindelse med laboratoriearbejde er blevet øget med udgivelsen af ISO Derfor er en gennemgribende opdatering af s retningslinie nødvendig, således at man mere hensigtsmæssigt kan forholde sig til sikring af korrekt anvendelse af både software og hardware i prøvnings- og kalibreringslaboratorier. En projektgruppe med repræsentanter fra s ledende assessorer og tekniske assessorer er derfor etableret. Endvidere nedsættes en høringsgruppe med medlemmer fra brancheforeninger, Eurolab, akkrediterede laboratorier og andre interessenter. Gruppens formål er at fungere som sparringspartner for projektgruppen i dens arbejde med opdateringen af RL 10. Ud over at retningslinien bliver opbygget i menupunkter i lighed med ISO forventes det, at den også kommer til at indeholde s politik på området. Enkel administration By- og Boligministeriet, der forvalter Byggevaredirektivet, har valgt at lade akkreditering danne grundlag for en notificering. For at forenkle de administrative procedurer er byggelovgivningen Prøvningslaboratorier, certificerings- og inspektionsorganer, der ønsker at bliver notificeret, skal ansøge om dette. Ansøgningsblanket findes på. Er laboratoriet/organisationen ikke akkrediteret til det specifikke fagområde, skal der samtidigt ansøges om akkreditering. Arbejdet med at opgradere RL 10 ventes færdig ultimo oktober Endelig skal det nævnes, at den opdaterede retningslinie skal danne grundlag for et brush up -seminar om temaet for s tekniske assessorer. 2 3

3 Tekniske handelshindringer mindskes og administrative byrder lettes med ISO Eurolabs næstformand, Bent Larsen, er ikke i tvivl om, at den nye internationale ISOstandard er med til at fjerne de tekniske handelshindringer mellem lande i og uden for Europa Den nye standard med det formelle navn DS/EN ISO/IEC erstatter den tidligere fælles europæiske standard, DS/EN 45001, som grundlag for prøvning og kalibrering. Med har laboratorierne i lande i og uden for Europa nu et fælles grundlag at arbejde ud fra. Derfor er det ikke længere nødvendigt at kontrollere f.eks. laboratoriernes etablering af sporbarhed, kalibrering af udstyr m.m. ved samhandel med lande, hvis laboratorier er akkrediteret efter den nye internationale standard. Nordiske fingeraftryk Bent Larsen, næstformand i laboratoriesammenslutningen Eurolab Danmark, er overbevist om, at flere handelshindringer mellem lande i Europa samt mellem Europa og lande som f.eks. USA, Australien og Japan fjernes via den nye standard. Det er også en administrativ fordel, at er udarbejdet, så den stemmer overens med ISO 9000 standarderne. - Europa har gennem sit formandskab af ISOgruppen kunnet præge udarbejdelsen af ISO kraftigt. Det er dog i særdeleshed de nordiske lande, der gennem et effektivt netværk har sat et stort fingeraftryk på dette væsentlige område, fortæller Bent Larsen. Alfred Jørgensen Laboratorium A/S på Frederiksberg modtog som de første et -diplom efter den nye, internationale standard ved en lille sammenkomst på laboratoriet. Fra venstre ses sektionsleder Jørgen G. Blom, ledende assessor Ole Danielsen, begge, og fra laboratoriet direktør Annette Lillie, afdelingsleder Jean Schneider samt kvalitets- og miljøchef Anne Tønnesen. Positiv reaktion Ifølge Bent Larsen har den danske branche reageret positivt på indførelsen af den nye standard. - Danske laboratorier har været med fra start. Under hele processen har de været informeret om og klar over, hvad der var på vej, fortsætter Bent Larsen. Eurolab Danmark arrangerer seminarer et par gange om året, hvor aktuelle emner og tiltag tages op. Derfor har de ca. 100 danske laboratorier, der er organiseret under Eurolab Danmark, haft god mulighed for at holde sig orienteret. Desuden har alle laboratorier bl.a. kunnet deltage på de seminarer, som har holdt om den nye standard. Bent Larsen de danske laboratorier er godt informeret om den nye standard. Første laboratorium akkrediteret efter ny international standard I februar modtog Alfred Jørgensen Laboratorium A/S på Frederiksberg som det første danske laboratorium diplom som bevis på akkreditering efter den nye ISO Den internationale standard har som allerede nævnt på forsiden stor betydning for tilliden til danske produkter på det internationale marked og forventes at være med til at lette den administrative del af arbejdet i danske eksportvirksomheder. Når danske virksomheder lader deres produkter teste af laboratorier, der er akkrediteret, opnås en international anerkendelse af prøvningsresultatet i Europa og en række lande uden for Europa. Den nye ISO-standard adskiller sig også fra den europæiske ved i højere grad at stille krav til forholdet mellem laboratoriet og dets enkelte kunde. - Det betyder f.eks. at laboratoriet skal rådgive kunden om hvilke prøvningsmetoder, der er bedst egnet i det enkelte tilfælde, og der gives mulighed for, at laboratoriet også oplyser om, hvorvidt produktet lever op til de aktuelle standarder, siger kontorchef Vagn Andersen,. 4 5

4 -grundkursus følges op Alle tidligere kursister på grundkurserne og andre interesserede inviteres til et 2-dages opfølgningskursus På opfordring fra tidligere kursister arrangeres der den september 2001 et grundkursus med udgangspunkt i DS/EN ISO/IEC Kurset er en opdatering fra DS/EN 45001, som tidligere lå til grund for undervisningen på grundkurserne. Programmet og prisen er endnu ikke helt fastlagt, og vil derfor blive udsendt senere sammen med tilmeldingsblanket. Men følgende facts er klar: Tid: 20. og 21. sep (internat) Sted: Ferskvandscentret Silkeborg Antal: Max. 24 deltagere! Interesserede kan allerede nu henvende sig til kursussekretær, Karin-Ulla Thaysen, tlf eller på mail ktefs.dk Status ISO Det var forventet, at ISO 15189, den kommende standard for medicinske laboratorier, ville blive endelig godkendt ved årsskiftet 2000/2001. Standarden er imidlertid blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes, at man i ISO har besluttet, at standarder hvori der indgår krav til et kvalitetsstyringssystem, skal følge den nye ISO 9001:2000. Medicinske laboratorier, der planlægger at starte på en akkrediteringsproces, anbefales foreløbig at arbejde ud fra ISO 17025, idet denne standards krav også er indeholdt i ISO Yderligere information om akkreditering af medicinske laboratorier: Anne Cathrine Bollerup, acbefs.dk Estisk laboratorium søger om akkreditering efter Central Laboratory of Health Protection Inspectorate, Chemistry Laboratory of Tartu Department, i Estland kan blive s første internationale akkreditering Det estiske laboratorium er kommet deres internationale kollegaer et stort skridt nærmere via deres ansøgning om akkreditering efter ISO standard Laboratoriet beskæftiger sig bl.a. med pesticidanalyser for fødevarerindustrien og havde i forvejen gode kontakter i Danmark, hvilket har medvirket til, at valget faldt på i konkurrence med akkrediteringsorganer fra andre lande. For er det samtidig en milepæl, at den første internationale akkrediteringsopgave efter den nye standard nu ser ud til at komme i hus. Esterne bevidste om internationalt samarbejde Dørene til det internationale marked skulle åbnes, derfor var det af stor betydning, at det var en vestlig organisation, der udstedte akkrediteringen. Ligeledes var esterne meget bevidste om, at de ønskede at blive akkrediteret efter den nye ISO standard Deres interesse i at blive akkrediteret efter denne standard udtrykker deres ønske om at blive anerkendt internationalt. Ledende assessor, Arne Kjær Sørensen,, stod sammen med teknisk assessor Erik Kirk Kirknel for akkrediteringen af Central Laboratory of Health Protection Inspectorate, Chemistry Laboratory of Tartu Department. - Under forhandlingerne og besøgene hos esterne trådte kulturforskellene mellem et land fra den tidligere østblok og vesten tydeligt frem. Teoretisk har kemikerne i Østeuropa altid været meget dygtige, men har tidligere ikke haft så stor erfaring for så vidt angår det praktiske arbejde. Der er nu tegn på, at nyt apparatur og ikke mindst oplæring i og jævnlig brug heraf, har medført, at det daglige analysearbejde nu kan udføres med større kompetence end tidligere. International inspiration - De store forandringer efter murens fald ses også på laboratorieområdet. Ikke mindst er det positivt, at de unge kemikere i Estland nu bliver inspireret af, hvordan deres kollegaer arbejder i resten af verden, fortæller Arne Kjær Sørensen. Arbejdsprocesserne i vest- og østeuropæiske laboratorier adskiller sig dog stadig fra hinanden på mange områder. F.eks. udføres analyserne i de vestlige lande af teknisk personale, mens det i Østeuropa typisk er kemikerne, der selv gennemfører analysearbejdet. I Estland er en af årsagerne hertil, at der ikke findes laborantskoler af tilstrækkelig høj kvalitet. Ifølge Arne Kjær Sørensen skal de gamle østlande ud over at gøre op med deres holdninger på de tekniske områder også gøre op med et internt, gammeldags hieraki. - Vi konstaterede forhold, der var uacceptable under vores første 2-dages besøg i oktober, f.eks. vedr. renlighed og opbevaring af kemikalier, som blev opbevaret under helt uacceptable forhold. - Det kunne dog konstateres, at esterne ved det andet besøg to måneder senere havde gjort et endog meget stort stykke arbejde for at imødekomme kritikpunkterne fra det første besøg. Besøgene munder formentlig ud i, at laboratoriet bliver akkrediteret efter de internationale krav i ISO standard i løbet af få uger. ISO 9001: certifikater Supplerende tekst til certifikater vedtaget i IAF En ny ISO 9000-familie er udgivet til afløsning af 1994-udgaverne af ISO ISO 9001:2000 dækker nu alle virksomhedstyper altså også dem, der tidligere blev certificeret efter ISO 9002 og Det betyder, at der stilles øgede krav til beskrivelsen på certifikatet af f.eks. hvilke aktiviteter den ISO 9001-certificerede virksomhed omfatter eller er ansvarlig for. IAF har i samarbejde med ISO/TC 176 og ISO/CASCO udformet nogle retningslinier for, hvorledes man undgår vildledning og sikrer størst mulig gennemskuelighed med hensyn til hvilke produkter og processer, der er omfattet af certifikatet. Retningslinierne IAF Guidance on the Application of ISO 9001:2000 findes på IAF s hjemmeside. Det præciseres bl.a. at certifikatet skal være éntydigt med hensyn til angivelsen af ansvar -personalia Cand. pharm. Ilse Just er ansat som vikar for Pernille Brinkløv i perioden 1. januar til 31. august Arbejdsområde er rutinemæssige kontrolbesøg hos en del af de godkendte BST ere. Cand. scient Erik Øhlenschlæger er tiltrådt som ledende assessor, 1. maj Arbejdsområdet vil være akkreditering af laboratorier. Ledende assessor i certificeringssektionen, Bente Grønlund, stoppede i 31. marts 2001 Jurist Bjarne Bang Christensen stoppede i 30. april Bjarne Bang Christensen er tiltrådt ny stilling i Erhvervsfremme Styrelsens Center for Innovation. for produktudvikling og andre aktiviteter som produktion, salg og service. Med den nye standard kan det være vanskeligt at give en fyldestgørende beskrivelse af kvalitetssystemets dækningsområde, hvis man skal undgå angivelse af, hvad det ikke omfatter i overensstemmelse med de Tilladelige udeladelser. I erkendelse heraf er det for at sikre gennemsigtighed blevet besluttet i IAF, at der på alle ISO 9001:2000 certifikater skal tilføjes: Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2000 requirements may be obtained by consulting the organization (Yderligere information vedrørende certifikatets dækningsområde og opfyldelse af ISO 9001:2000 krav kan fås ved henvendelse til virksomheden.) ISO 9001:2000 kan købes ved henvendelse til Dansk Standard. Nye akkrediteringer Perioden fra 1. okt april 2001 Certificering og inspektion Produkt-certificering: Akkr. nr UL International Demko A/S Inspektion: Akkr. nr Bactoforce ApS 9037 UL International Demko A/S Prøvning Akkr. nr. 428 Højvang Miljølaboratorium 429 Elsam A/S, Studstrupværket 430 Rolls-Royce Marine A/S 431 European Fire & Conductivity Lab. 432 DMU, Afdeling for havmiljø Bedriftssundhedstjenester Godkendelser: Novozymes A/S, Occupational Health Service Yderligere information om de enkelte akkrediteringer kan søges i s register på EMAS 2 vedtaget Den reviderede Europæiske Fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision - EMAS 2 - er endeligt vedtaget. Det skete med Europa Parlamentets vedtagelse d.14. februar Forordningen blev offentliggjort i EF Tidende 24. april 2001, og EMAS 2 trådte således i kraft den 27. april Den endelige tekst til EMAS 2 findes på Europa Parlamentets hjemmeside samt på EMAS Help Desks hjemmeside (www.europa.eu.int/comm/ environment/emas/index.htm). Yderligere oplysninger: Emil Dyrelund Jakobsen, ejefs.dk Inspektion MLA undervejs i EA Forudsætningen for etablering af en multilateral aftale om gensidig anerkendelse på inspektionsområdet er, at der er enighed om evalueringsgrundlaget. Standarden EN er fastlagt som bedømmelsesgrundlag, og efter et møde i marts er et udkast til revideret udgave af retningslinien EA-5/01 ( s Retningslinie nr. 8) vedtaget af EA s Inspektionskomite. Hvis udkastet bliver accepteret ved EA s genereralforsamling i juni, skulle evalueringerne kunne begynde i slutningen af året og de første MLA-aftaler underskrives i efteråret Selvom inspektion ofte udføres i forbindelse med nationale lovgivningskrav, kan en MLA på inspektionsområdet betyde en positiv udvikling for inspektionsopgaver med relation til handel over grænser. Yderligere oplysninger Karen Jensen, kjeefs.dk 6 7

5 KURSER OG MØDER Dato Titel Målgruppe Sted s kontaktperson(er) /DFM-kursus Laboratorier Dahlerups Pakhus Hanne Christensen Mikrobiologi Lisbeth Lund s grundkursus Tekniske assessorer Hjalet (Vordingborg) Laboratorier /EUROLAB Laboratorier Hotel Hesselet Peer Lang Pedersen Anvendelse af EDB i akkredi- (Nyborg) Arne Kjær Sørensen s opfølgning af Laboratorier Ferskvandscentret grundkursus Tekniske assessorer (Silkeborg) /EUROLAB Peer Lang Pedersen Anvendelse af EDB i akkredi- Laboratorier Dahlerups Pakhus Arne Kjær Sørensen /EUROLAB-kursus Laboratorier Dahlerups Pakhus Arne Kjær Sørensen Usikkerhedsberegning kemi /DFM-kursus Laboratorier Dahlerups Pakhus Hanne Christensen Mikrobiologi Lisbeth Lund /EUROLAB Laboratorier Dahlerups Pakhus Peer Lang Pedersen Anvendelse af EDB i akkredi- Arne Kjær Sørensen s grundkursus Tekniske assessorer Kollekolle Laboratorier Yderligere information:, ktefs.dk NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA I nedenstående er det kun EA-10/15, der direkte relaterer til akkrediterede virksomheder. Ref. No Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications (list of all EA-publications) MAR 2001 Revideret EA-1/04 Memorandum of Understanding FEB 2001 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Associate Members, MAR 2001 Revideret Contracts of Co-operation and observers EA-1/08 EA Multilateral Agreement Signatories DEC 2000 Revideret EA-1/09 Status of EA Participation in APLAC Proficiency Testing (PT) Programmes FEB 2001 Revideret EA-1/10 Status of EA Interlaboratory Comparisons (ILC) in Calibration and Testing FEB 2001 Revideret EA-1/11 Meetings of Expert groups, Task forces and Joint working groups reporting FEB 2001 Revideret to EA Committee C2 «Technical Activities» EA-1/12 History of EA Interlaboratory Comparisons (ILC) in Calibration and Testing FEB 2001 Revideret EA-2/01-S2 EA Supplement 2 to EA-2/01, EA Rules of Procedure, FEB 2001 Revideret Terms of Reference of EA Committee 2, Technical Activitees EA-2/01-S4 Supplement 4 to EA-2/01, EA Rules of Procedure Proxy Procedure FEB 2001 Ny EA-2/09 EA Policy on the Accreditation of Providers of Proficiency Testing Schemes SEP 2000 Ny EA-10/15 EA Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters JAN 2001 Ny og og hjemmesiden sidstnævnte også med information på engelsk - er de primære eksterne talerør, hvor kunder og interessenter kan hente nyheder om dansk akkreditering. er en del af Erhvervsfremme Styrelsens aktiviteter. Yderligere orientering: Erhvervslivets Hotline, tlf Down-load På s hjemmeside () under Nyt kan hentes ned i form af en pdf-fil. informationsfoldere NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA Ref. No Titel Udgivet Status TF 4 Regler om informationspligt Revideret. Ref. til DS/EN fjernet. Nyt krav vedr. sammenligningsprøvning samt tydeliggørelse. RL 13 Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering og Miljøverifikation Ny Erhvervsfremme Styrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf: Fax: Udgiver: Erhvervsfremme Styrelsen. Ansvarshavende: Ulla Jacobsen, informationschef. Redaktion: Inge-Lise Clausen,, Hanne Hellerup Jørgensen og Erik Ljunggren, INFO. Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. Informationsfolderne for henholdsvis laboratorier og certificeringsorganer er blevet opdateret. Folderne giver en generel orientering om den danske akkrediteringsordning og kan bl.a. anvendes af s kunder som informationsmateriale til kunder, ved udstillinger, konferencer eller i undervisning. Folderne kan bestilles i Erhvervslivets Hotline, tlf Dansk Akkreditering tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker anerkendelse nationalt og internationalt af deres prøvnings-, og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. er en del af Erhvervsfremme Styrelsen. Oplag: Yderligere eksemplarer af kan rekvireres hos Erhvervslivets Hotline, tlf eller printes fra 8

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mere end 30 års erfaring indenfor skilteindustrien og digialt tryk. Kernevirksomheden er visuel kommunikation Siden 1976 har vores virksomhed fokuseret på

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 8. december 2005, kl. 10.00 Teknologisk Institut i Århus Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere