NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS"

Transkript

1 Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS, DACH, DKD, DASMIN, DATECH ITALY SINAL, SIT CZECH REPUBLIC CAI CANADA SCC USA A2LA, NVLAP, ICB-ES REP of KOREA KOLAS JAPAN JAB, JCSS, JNLA PR of CHINA CNACL CHINESE TAIPEI CNLA HONG KONG, CHINA HKAS NEW ZEALAND IANZ SINGAPORE SAC BRAZIL INMETRO SOUTH AFRICA SANAS INDIA NABL VIETNAM VILAS-STAMEQ AUSTRALIA NATA De 28 lande som har underskrevet ILAC-aftalen. Nr. 2. Maj 2001 Internationale handelshindringer mindskes efter ny aftale i ILACregi og international standard De nationale akkrediteringsorganer har i det internationale samarbejde et grundlæggende mål: At servicere den globale handel. Dette samarbejde er nu styrket væsentligt, da en ny ILAC-aftale for akkrediteringsregioner blev underskrevet i november i Washington. Underskrivelsen af aftalen er med til at øge anerkendelsen af dokumentation og tekniske data for varer og ydelser ved eksport. ILAC er det internationale organ for gensidige akkrediteringsaftaler inden for laboratorieområdet. Ordningen trådte i kraft 1. februar 2001 og betyder, at en prøvning/kalibrering foretaget på -akkrediterede laboratorier anerkendes af de 28 lande. Første underskrivere af aftalen var akkrediteringsregionerne European co-operation for Accreditation (EA) og den asiatiske søsterorganisation, APLAC. Aftalen bygger dels på det stadig voksende globale netværk af akkrediterede prøvnings- og kalibreringsfaciliteter og dels på en evaluering af de eksisterende regionale aftaler som f.eks. den i Europa (EA), den i asien (APLAC) og senere den sydafrikanske (SANAS). Ifølge aftalen forpligter akkrediteringsorganerne sig til at opretholde tilliden til ILAC-aftalen gennem evalueringsbesøg fra egen region af anerkendte ILACmedlemmer. For s vedkommende vil det stadig være EA, der gennemfører evalueringsbesøg. Udover ILAC-aftalen vil overgangen til den nye ISO standard også være med til at styrke det globale akkrediteringssystem, da kravene til og grundlaget for bedømmelsen af laboratoriernes kompetencer, organisation og uvildighed nu er ens på verdensplan. Vedtagelsen af den fælles standard og den gensidige anerkendelse af prøvnings- og kalibreringsrapporter er således en realisering af mål, som Danmark har arbejdet aktivt for i mange år. Stor fordel Aftalen mellem de 28 landes akkrediteringsorganer er som nævnt en stor fordel for den globale handel og dermed også for Danmark. Akkrediteringsorganerne kan nu tilbyde erhvervsliv og myndigheder et globalt produkt, som kan være med til at mindske tekniske handelshindringer og sørge for, at kontrollen af produkter og ydelsers egenskaber bliver mere gennemskuelig og med passende kvalitet.

2 Varernes frie bevægelighed skal sikres i EU s indre marked. Et mål er nået - den historiske udvikling af akkrediteringssystemet Folketinget vedtog i 1973 loven om Statens Tekniske Prøvenævn, der senere kom til at danne grundlag for Det var for at imødekomme erhvervslivets stigende behov for uvildig prøvning og kalibrering, der kunne anerkendes overalt, at loven om Statens Tekniske Prøvenævn blev vedtaget. Det var bl.a. i en erkendelse af, at kapaciteten på Statsprøveanstalten ikke var tilstrækkelig til at dække erhvervslivets behov, og for bedre at udnytte de private laboratoriers kompetencer og kapacitet, at Folketinget i 1973 besluttede at lade private laboratorier udføre autoriserede prøvninger. Statens Tekniske Prøvenævn fik til opgave at autorisere laboratorier til at foretage teknisk prøvning samt til at forestå kontrollen med de autoriserede laboratorier. I loven hed det, at autoriseret prøvning skal være et objektivt grundlag for vurdering af f.eks. materialer eller produkters overholdelse af forskrifter vedrørende den offentlige sikkerhed samt til brug ved retsafgørelser og i kontraktforhold, hvori der indgår resultater af teknisk prøvning. Loven fra 1973 danner dermed grundlaget for den nuværende akkrediteringsordning i Danmark, og siden slutningen af 80 erne er laboratorier blevet autoriseret på grundlag af krav i internationale standarder. Global anerkendelse af prøvninger Allerede i forbindelse med lovens vedtagelse i 1973 satte Folketinget nogle mål, som i dag er blevet indfriet. Et af målene var, at prøvningsrapporter skulle accepteres overalt i kraft af den udstedende instans. Danmark var initiativtager til det første internationale møde om akkreditering, bl.a. for at drøfte den globale anerkendelse af prøvningsrapporter. De første aftaler om gensidig anerkendelse af prøvningsrapporter i Europa blev vedtaget i begyndelsen af 1990 erne, og i 1998 blev en global aftale om anerkendelse af ISO 9000-certifikater indgået. I 1999 indgik EU og de europæiske akkrediteringsorganer (EA) en aftale om brug af akkreditering til sikring af varernes frie bevægelighed i EU s indre marked, og år 2000 blev det år, hvor akkrediteringsorganerne på globalt plan aftalte gensidigt at anerkende akkrediterede prøvnings/kalibreringsrapporter. Frivilligt Både i Danmark og internationalt bygger akkrediteringen på frivillighedens princip. Virksomhederne ansøger om akkreditering, og aftalerne mellem landenes akkrediteringsorganer er frivillige og altså hverken rets- eller traktatfæstet. Frivilligheden er en af akkrediteringssystemets styrker. Det er i fælles interesse at fastholde og udvikle tilliden til akkreditering og konstant være til rådighed for erhvervsliv og myndigheder, når der er brug for uafhængig dokumentation af, at produkter eller ydelser overholder specificerede krav, f.eks. standarder. Træning i Dahlerups Pakhus af internationale bedømmere European co-operation for Accreditation EA i daglig tale systematiserer uddannelsen af sine internationale bedømmere (team leaders) EA har udpeget 5 internationale evaluators, som de vil stille til rådighed for ILAC s evalueringsteam. Jørgen G. Blom fra er en af disse fem. Team leaders er specielt udpeget til at være ansvarlige for gennemførelsen af de obligatoriske evalueringer af de multilaterale aftalers (EA/ILAC) anerkendte medlemmer. Ligeledes er APLAC i færd med at udpege fem evaluators, som også vil blive stillet til rådighed for ILAC. Derfor har EA s Management Committee nedsat en gruppe, hvis opgave det bliver både at Byggevaredirektivet Notificerede organer spiller en central rolle for byggevarers frie bevægelighed i det indre marked. Som så mange andre producenter skal fabrikanter af byggevarematerialer også dokumentere, at deres produkter lever op til specifikke krav, der er nedskrevet i en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA). For nogle produkters vedkommende kan det ske ved en fabrikant-erklæring andre kræver en 3-parts attestering af overensstemmelsen. I det sidste tilfælde kommer notificerede organer såsom prøvningslaboratorier og certificeringsorganer ind i billedet, da en 3-parts attestering skal udføres af et organ, der er notificeret af medlemslandet over for EU-Kommissionen til at udføre det pågældende arbejde. opbygge og gennemføre et træningsprogram for team et samt for medlemmerne af EA s Management Committee. I denne gruppe, der har Hans Mittmann fra det tyske DAR som formand, repræsenterer Jørgen G. Blom. Øvrige deltagere i gruppen er: Merih Malmqvist, det svenske SWEDAC, Tina Engelhardt, det israelske ISRAC, Nicole Vanlaethem, det belgiske BELTEST og Reinhard Dittler fra det østrigske BMWA. Gruppen vil blive udvidet med 1-2 personer med erfaring i akkreditering af certificeringsorganer. Første træning i Danmark Det første træningsprogram, som er for EA, afvikles september i København nærmere bestemt i Dahlerups Pakhus, Erhvervsfremme Styrelsen. Der forventes ca. 30 internationale deltagere. Gruppen mødtes desuden i den maj, hvor træningsprogrammet blev tilrettelagt. pr. 2. april 2001 ændret således, at notificeringen overlades til. Erhvervsfremme Styrelsen er også aktiv på området i Byggepolitisk Task Force. Der har som bekendt været en bred debat om forslagene til standarder. 14 prøvningslaboratorier og certificeringsorganer har meddelt By- og Boligministeriet, at de ønsker at være prænotificerede organer. De skal/kan notificeres på basis af s akkreditering samt efterfølgende vurdering af fagkompetencen i relation til den harmoniserede standard eller en retningslinie for europæisk teknisk godkendelse. Den første harmoniserede standard for en byggevare trådte i kraft 1. april 2001, og derefter vil cement kunne CE-mærkes. Efterhånden som der udgives harmoniserede produktstandarder og ETA er, vil organer kunne notificeres til at udføre overensstemmelseserklæringer for produkters overholdelse af standarderne. EDB i akkrediterede laboratorier s retningslinie RL 10, der er identisk med EAL Guidelines for the use of computers and computer systems in accredited laboratories, bruges som vejledning til laboratorierne og til hjælp for s bedømmerteam. Fokus på sikringen af de akkrediterede laboratoriers brug af EDB i forbindelse med laboratoriearbejde er blevet øget med udgivelsen af ISO Derfor er en gennemgribende opdatering af s retningslinie nødvendig, således at man mere hensigtsmæssigt kan forholde sig til sikring af korrekt anvendelse af både software og hardware i prøvnings- og kalibreringslaboratorier. En projektgruppe med repræsentanter fra s ledende assessorer og tekniske assessorer er derfor etableret. Endvidere nedsættes en høringsgruppe med medlemmer fra brancheforeninger, Eurolab, akkrediterede laboratorier og andre interessenter. Gruppens formål er at fungere som sparringspartner for projektgruppen i dens arbejde med opdateringen af RL 10. Ud over at retningslinien bliver opbygget i menupunkter i lighed med ISO forventes det, at den også kommer til at indeholde s politik på området. Enkel administration By- og Boligministeriet, der forvalter Byggevaredirektivet, har valgt at lade akkreditering danne grundlag for en notificering. For at forenkle de administrative procedurer er byggelovgivningen Prøvningslaboratorier, certificerings- og inspektionsorganer, der ønsker at bliver notificeret, skal ansøge om dette. Ansøgningsblanket findes på. Er laboratoriet/organisationen ikke akkrediteret til det specifikke fagområde, skal der samtidigt ansøges om akkreditering. Arbejdet med at opgradere RL 10 ventes færdig ultimo oktober Endelig skal det nævnes, at den opdaterede retningslinie skal danne grundlag for et brush up -seminar om temaet for s tekniske assessorer. 2 3

3 Tekniske handelshindringer mindskes og administrative byrder lettes med ISO Eurolabs næstformand, Bent Larsen, er ikke i tvivl om, at den nye internationale ISOstandard er med til at fjerne de tekniske handelshindringer mellem lande i og uden for Europa Den nye standard med det formelle navn DS/EN ISO/IEC erstatter den tidligere fælles europæiske standard, DS/EN 45001, som grundlag for prøvning og kalibrering. Med har laboratorierne i lande i og uden for Europa nu et fælles grundlag at arbejde ud fra. Derfor er det ikke længere nødvendigt at kontrollere f.eks. laboratoriernes etablering af sporbarhed, kalibrering af udstyr m.m. ved samhandel med lande, hvis laboratorier er akkrediteret efter den nye internationale standard. Nordiske fingeraftryk Bent Larsen, næstformand i laboratoriesammenslutningen Eurolab Danmark, er overbevist om, at flere handelshindringer mellem lande i Europa samt mellem Europa og lande som f.eks. USA, Australien og Japan fjernes via den nye standard. Det er også en administrativ fordel, at er udarbejdet, så den stemmer overens med ISO 9000 standarderne. - Europa har gennem sit formandskab af ISOgruppen kunnet præge udarbejdelsen af ISO kraftigt. Det er dog i særdeleshed de nordiske lande, der gennem et effektivt netværk har sat et stort fingeraftryk på dette væsentlige område, fortæller Bent Larsen. Alfred Jørgensen Laboratorium A/S på Frederiksberg modtog som de første et -diplom efter den nye, internationale standard ved en lille sammenkomst på laboratoriet. Fra venstre ses sektionsleder Jørgen G. Blom, ledende assessor Ole Danielsen, begge, og fra laboratoriet direktør Annette Lillie, afdelingsleder Jean Schneider samt kvalitets- og miljøchef Anne Tønnesen. Positiv reaktion Ifølge Bent Larsen har den danske branche reageret positivt på indførelsen af den nye standard. - Danske laboratorier har været med fra start. Under hele processen har de været informeret om og klar over, hvad der var på vej, fortsætter Bent Larsen. Eurolab Danmark arrangerer seminarer et par gange om året, hvor aktuelle emner og tiltag tages op. Derfor har de ca. 100 danske laboratorier, der er organiseret under Eurolab Danmark, haft god mulighed for at holde sig orienteret. Desuden har alle laboratorier bl.a. kunnet deltage på de seminarer, som har holdt om den nye standard. Bent Larsen de danske laboratorier er godt informeret om den nye standard. Første laboratorium akkrediteret efter ny international standard I februar modtog Alfred Jørgensen Laboratorium A/S på Frederiksberg som det første danske laboratorium diplom som bevis på akkreditering efter den nye ISO Den internationale standard har som allerede nævnt på forsiden stor betydning for tilliden til danske produkter på det internationale marked og forventes at være med til at lette den administrative del af arbejdet i danske eksportvirksomheder. Når danske virksomheder lader deres produkter teste af laboratorier, der er akkrediteret, opnås en international anerkendelse af prøvningsresultatet i Europa og en række lande uden for Europa. Den nye ISO-standard adskiller sig også fra den europæiske ved i højere grad at stille krav til forholdet mellem laboratoriet og dets enkelte kunde. - Det betyder f.eks. at laboratoriet skal rådgive kunden om hvilke prøvningsmetoder, der er bedst egnet i det enkelte tilfælde, og der gives mulighed for, at laboratoriet også oplyser om, hvorvidt produktet lever op til de aktuelle standarder, siger kontorchef Vagn Andersen,. 4 5

4 -grundkursus følges op Alle tidligere kursister på grundkurserne og andre interesserede inviteres til et 2-dages opfølgningskursus På opfordring fra tidligere kursister arrangeres der den september 2001 et grundkursus med udgangspunkt i DS/EN ISO/IEC Kurset er en opdatering fra DS/EN 45001, som tidligere lå til grund for undervisningen på grundkurserne. Programmet og prisen er endnu ikke helt fastlagt, og vil derfor blive udsendt senere sammen med tilmeldingsblanket. Men følgende facts er klar: Tid: 20. og 21. sep (internat) Sted: Ferskvandscentret Silkeborg Antal: Max. 24 deltagere! Interesserede kan allerede nu henvende sig til kursussekretær, Karin-Ulla Thaysen, tlf eller på mail ktefs.dk Status ISO Det var forventet, at ISO 15189, den kommende standard for medicinske laboratorier, ville blive endelig godkendt ved årsskiftet 2000/2001. Standarden er imidlertid blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes, at man i ISO har besluttet, at standarder hvori der indgår krav til et kvalitetsstyringssystem, skal følge den nye ISO 9001:2000. Medicinske laboratorier, der planlægger at starte på en akkrediteringsproces, anbefales foreløbig at arbejde ud fra ISO 17025, idet denne standards krav også er indeholdt i ISO Yderligere information om akkreditering af medicinske laboratorier: Anne Cathrine Bollerup, acbefs.dk Estisk laboratorium søger om akkreditering efter Central Laboratory of Health Protection Inspectorate, Chemistry Laboratory of Tartu Department, i Estland kan blive s første internationale akkreditering Det estiske laboratorium er kommet deres internationale kollegaer et stort skridt nærmere via deres ansøgning om akkreditering efter ISO standard Laboratoriet beskæftiger sig bl.a. med pesticidanalyser for fødevarerindustrien og havde i forvejen gode kontakter i Danmark, hvilket har medvirket til, at valget faldt på i konkurrence med akkrediteringsorganer fra andre lande. For er det samtidig en milepæl, at den første internationale akkrediteringsopgave efter den nye standard nu ser ud til at komme i hus. Esterne bevidste om internationalt samarbejde Dørene til det internationale marked skulle åbnes, derfor var det af stor betydning, at det var en vestlig organisation, der udstedte akkrediteringen. Ligeledes var esterne meget bevidste om, at de ønskede at blive akkrediteret efter den nye ISO standard Deres interesse i at blive akkrediteret efter denne standard udtrykker deres ønske om at blive anerkendt internationalt. Ledende assessor, Arne Kjær Sørensen,, stod sammen med teknisk assessor Erik Kirk Kirknel for akkrediteringen af Central Laboratory of Health Protection Inspectorate, Chemistry Laboratory of Tartu Department. - Under forhandlingerne og besøgene hos esterne trådte kulturforskellene mellem et land fra den tidligere østblok og vesten tydeligt frem. Teoretisk har kemikerne i Østeuropa altid været meget dygtige, men har tidligere ikke haft så stor erfaring for så vidt angår det praktiske arbejde. Der er nu tegn på, at nyt apparatur og ikke mindst oplæring i og jævnlig brug heraf, har medført, at det daglige analysearbejde nu kan udføres med større kompetence end tidligere. International inspiration - De store forandringer efter murens fald ses også på laboratorieområdet. Ikke mindst er det positivt, at de unge kemikere i Estland nu bliver inspireret af, hvordan deres kollegaer arbejder i resten af verden, fortæller Arne Kjær Sørensen. Arbejdsprocesserne i vest- og østeuropæiske laboratorier adskiller sig dog stadig fra hinanden på mange områder. F.eks. udføres analyserne i de vestlige lande af teknisk personale, mens det i Østeuropa typisk er kemikerne, der selv gennemfører analysearbejdet. I Estland er en af årsagerne hertil, at der ikke findes laborantskoler af tilstrækkelig høj kvalitet. Ifølge Arne Kjær Sørensen skal de gamle østlande ud over at gøre op med deres holdninger på de tekniske områder også gøre op med et internt, gammeldags hieraki. - Vi konstaterede forhold, der var uacceptable under vores første 2-dages besøg i oktober, f.eks. vedr. renlighed og opbevaring af kemikalier, som blev opbevaret under helt uacceptable forhold. - Det kunne dog konstateres, at esterne ved det andet besøg to måneder senere havde gjort et endog meget stort stykke arbejde for at imødekomme kritikpunkterne fra det første besøg. Besøgene munder formentlig ud i, at laboratoriet bliver akkrediteret efter de internationale krav i ISO standard i løbet af få uger. ISO 9001: certifikater Supplerende tekst til certifikater vedtaget i IAF En ny ISO 9000-familie er udgivet til afløsning af 1994-udgaverne af ISO ISO 9001:2000 dækker nu alle virksomhedstyper altså også dem, der tidligere blev certificeret efter ISO 9002 og Det betyder, at der stilles øgede krav til beskrivelsen på certifikatet af f.eks. hvilke aktiviteter den ISO 9001-certificerede virksomhed omfatter eller er ansvarlig for. IAF har i samarbejde med ISO/TC 176 og ISO/CASCO udformet nogle retningslinier for, hvorledes man undgår vildledning og sikrer størst mulig gennemskuelighed med hensyn til hvilke produkter og processer, der er omfattet af certifikatet. Retningslinierne IAF Guidance on the Application of ISO 9001:2000 findes på IAF s hjemmeside. Det præciseres bl.a. at certifikatet skal være éntydigt med hensyn til angivelsen af ansvar -personalia Cand. pharm. Ilse Just er ansat som vikar for Pernille Brinkløv i perioden 1. januar til 31. august Arbejdsområde er rutinemæssige kontrolbesøg hos en del af de godkendte BST ere. Cand. scient Erik Øhlenschlæger er tiltrådt som ledende assessor, 1. maj Arbejdsområdet vil være akkreditering af laboratorier. Ledende assessor i certificeringssektionen, Bente Grønlund, stoppede i 31. marts 2001 Jurist Bjarne Bang Christensen stoppede i 30. april Bjarne Bang Christensen er tiltrådt ny stilling i Erhvervsfremme Styrelsens Center for Innovation. for produktudvikling og andre aktiviteter som produktion, salg og service. Med den nye standard kan det være vanskeligt at give en fyldestgørende beskrivelse af kvalitetssystemets dækningsområde, hvis man skal undgå angivelse af, hvad det ikke omfatter i overensstemmelse med de Tilladelige udeladelser. I erkendelse heraf er det for at sikre gennemsigtighed blevet besluttet i IAF, at der på alle ISO 9001:2000 certifikater skal tilføjes: Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2000 requirements may be obtained by consulting the organization (Yderligere information vedrørende certifikatets dækningsområde og opfyldelse af ISO 9001:2000 krav kan fås ved henvendelse til virksomheden.) ISO 9001:2000 kan købes ved henvendelse til Dansk Standard. Nye akkrediteringer Perioden fra 1. okt april 2001 Certificering og inspektion Produkt-certificering: Akkr. nr UL International Demko A/S Inspektion: Akkr. nr Bactoforce ApS 9037 UL International Demko A/S Prøvning Akkr. nr. 428 Højvang Miljølaboratorium 429 Elsam A/S, Studstrupværket 430 Rolls-Royce Marine A/S 431 European Fire & Conductivity Lab. 432 DMU, Afdeling for havmiljø Bedriftssundhedstjenester Godkendelser: Novozymes A/S, Occupational Health Service Yderligere information om de enkelte akkrediteringer kan søges i s register på EMAS 2 vedtaget Den reviderede Europæiske Fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision - EMAS 2 - er endeligt vedtaget. Det skete med Europa Parlamentets vedtagelse d.14. februar Forordningen blev offentliggjort i EF Tidende 24. april 2001, og EMAS 2 trådte således i kraft den 27. april Den endelige tekst til EMAS 2 findes på Europa Parlamentets hjemmeside samt på EMAS Help Desks hjemmeside (www.europa.eu.int/comm/ environment/emas/index.htm). Yderligere oplysninger: Emil Dyrelund Jakobsen, ejefs.dk Inspektion MLA undervejs i EA Forudsætningen for etablering af en multilateral aftale om gensidig anerkendelse på inspektionsområdet er, at der er enighed om evalueringsgrundlaget. Standarden EN er fastlagt som bedømmelsesgrundlag, og efter et møde i marts er et udkast til revideret udgave af retningslinien EA-5/01 ( s Retningslinie nr. 8) vedtaget af EA s Inspektionskomite. Hvis udkastet bliver accepteret ved EA s genereralforsamling i juni, skulle evalueringerne kunne begynde i slutningen af året og de første MLA-aftaler underskrives i efteråret Selvom inspektion ofte udføres i forbindelse med nationale lovgivningskrav, kan en MLA på inspektionsområdet betyde en positiv udvikling for inspektionsopgaver med relation til handel over grænser. Yderligere oplysninger Karen Jensen, kjeefs.dk 6 7

5 KURSER OG MØDER Dato Titel Målgruppe Sted s kontaktperson(er) /DFM-kursus Laboratorier Dahlerups Pakhus Hanne Christensen Mikrobiologi Lisbeth Lund s grundkursus Tekniske assessorer Hjalet (Vordingborg) Laboratorier /EUROLAB Laboratorier Hotel Hesselet Peer Lang Pedersen Anvendelse af EDB i akkredi- (Nyborg) Arne Kjær Sørensen s opfølgning af Laboratorier Ferskvandscentret grundkursus Tekniske assessorer (Silkeborg) /EUROLAB Peer Lang Pedersen Anvendelse af EDB i akkredi- Laboratorier Dahlerups Pakhus Arne Kjær Sørensen /EUROLAB-kursus Laboratorier Dahlerups Pakhus Arne Kjær Sørensen Usikkerhedsberegning kemi /DFM-kursus Laboratorier Dahlerups Pakhus Hanne Christensen Mikrobiologi Lisbeth Lund /EUROLAB Laboratorier Dahlerups Pakhus Peer Lang Pedersen Anvendelse af EDB i akkredi- Arne Kjær Sørensen s grundkursus Tekniske assessorer Kollekolle Laboratorier Yderligere information:, ktefs.dk NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA I nedenstående er det kun EA-10/15, der direkte relaterer til akkrediterede virksomheder. Ref. No Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications (list of all EA-publications) MAR 2001 Revideret EA-1/04 Memorandum of Understanding FEB 2001 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Associate Members, MAR 2001 Revideret Contracts of Co-operation and observers EA-1/08 EA Multilateral Agreement Signatories DEC 2000 Revideret EA-1/09 Status of EA Participation in APLAC Proficiency Testing (PT) Programmes FEB 2001 Revideret EA-1/10 Status of EA Interlaboratory Comparisons (ILC) in Calibration and Testing FEB 2001 Revideret EA-1/11 Meetings of Expert groups, Task forces and Joint working groups reporting FEB 2001 Revideret to EA Committee C2 «Technical Activities» EA-1/12 History of EA Interlaboratory Comparisons (ILC) in Calibration and Testing FEB 2001 Revideret EA-2/01-S2 EA Supplement 2 to EA-2/01, EA Rules of Procedure, FEB 2001 Revideret Terms of Reference of EA Committee 2, Technical Activitees EA-2/01-S4 Supplement 4 to EA-2/01, EA Rules of Procedure Proxy Procedure FEB 2001 Ny EA-2/09 EA Policy on the Accreditation of Providers of Proficiency Testing Schemes SEP 2000 Ny EA-10/15 EA Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters JAN 2001 Ny og og hjemmesiden sidstnævnte også med information på engelsk - er de primære eksterne talerør, hvor kunder og interessenter kan hente nyheder om dansk akkreditering. er en del af Erhvervsfremme Styrelsens aktiviteter. Yderligere orientering: Erhvervslivets Hotline, tlf Down-load På s hjemmeside () under Nyt kan hentes ned i form af en pdf-fil. informationsfoldere NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA Ref. No Titel Udgivet Status TF 4 Regler om informationspligt Revideret. Ref. til DS/EN fjernet. Nyt krav vedr. sammenligningsprøvning samt tydeliggørelse. RL 13 Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering og Miljøverifikation Ny Erhvervsfremme Styrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf: Fax: Udgiver: Erhvervsfremme Styrelsen. Ansvarshavende: Ulla Jacobsen, informationschef. Redaktion: Inge-Lise Clausen,, Hanne Hellerup Jørgensen og Erik Ljunggren, INFO. Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. Informationsfolderne for henholdsvis laboratorier og certificeringsorganer er blevet opdateret. Folderne giver en generel orientering om den danske akkrediteringsordning og kan bl.a. anvendes af s kunder som informationsmateriale til kunder, ved udstillinger, konferencer eller i undervisning. Folderne kan bestilles i Erhvervslivets Hotline, tlf Dansk Akkreditering tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker anerkendelse nationalt og internationalt af deres prøvnings-, og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. er en del af Erhvervsfremme Styrelsen. Oplag: Yderligere eksemplarer af kan rekvireres hos Erhvervslivets Hotline, tlf eller printes fra 8

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Spørgsmål fra laboratorium

Spørgsmål fra laboratorium Spørgsmål fra laboratorium Samme virksomhed med akkrediterede laboratorier i flere lande har oplevet, at der er forskel i den måde som akkrediteringsorganer, såsom DANAK, tolker ISO 17025: Dette giver

Læs mere

Møbeltype: Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm. Ø 11 mm metalramme

Møbeltype: Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm. Ø 11 mm metalramme Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 603552-7-1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Sure 88 Møbeltype: Stol Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm

Læs mere

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal Labofa Stole A/S Att.: Finn Pedersen Borgergade 42 4241 Vemmelev Ordrenr. 470981 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Cobra Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: 470981A Materialer:

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen Obligatorisk 1. juli 2013 -mærking CE-mærket fungerer som et pas, der tillader produktet på markedet i alle medlemslande samt EØS. CE-mærkningen vil fra 1. juli 2013 vise overensstemmelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-1-1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen)

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Dansk Miljøteknologis opfordrer miljøministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co.

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER UDGIVET ELLER ANERKENDT AF EA (EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION) Dokumenter markeret med fed i nedenstående oversigt vedrører de akkrediterede organers udførelse

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne Banebranchen 21. maj 13 Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne V/ Chefkonsulent Annette Medlemsskaren spænder bredt Medlemmerne fordelt på lønsum Fremstilling 40 pct. Videnservice 17 pct. Handel

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

'Durability' projektet og status for CEN arbejdet. Kai Sørensen, DELTA

'Durability' projektet og status for CEN arbejdet. Kai Sørensen, DELTA 'Durability' projektet og status for CEN arbejdet Kai Sørensen, DELTA Hvad er CEN? CEN (Comité Européen de Normalisation) er et samarbejde mellem DIN, BSI, DS... CEN standarder skal implementeres som nationale

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Brugg præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Isoplus præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Logstor præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Set Pipe

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generel information 2 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2 1.2 Hvad er frivillig produktcertificering? 2 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 1.4. Hvad indebærer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Produkt: Starpipe præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 25/110 mm uden diffusionsspærre, uældet

Produkt: Starpipe præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 25/110 mm uden diffusionsspærre, uældet PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Starpipe præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 25/110 mm uden diffusionsspærre, uældet Udført for: Energioptimering 3E AB Kilsta Södra Industriväg 12 S-691 37 Karlskoga Dato: 20.

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 CE-mærkning af Byggevarer Byggevareforordningen(CPR) afløste Byggevaredirektivet(CPD) 1. juli 2013 Ikke den store forskel - CE-mærkningsstandarder

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: Længde: 678 mm Bredde: 675 mm Højde: 955 mm Vægt: 12,7 kg Materialer: Metal, plastik, polstring

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: Længde: 678 mm Bredde: 675 mm Højde: 955 mm Vægt: 12,7 kg Materialer: Metal, plastik, polstring Labofa Stole A/S Att.: Finn Pedersen Borgergade 42 DK-4241 Veelev Ordrenr. 572487 rev 1 Bilag 3 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Fox asynkron Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: 572487-1

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1 SCP.04.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for indtrængningsefterprøvning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 1.3 Anvendelsesområde... 3 2 Certificering...

Læs mere

Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet

Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet Dansk Standard DS/EN 1730 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet Domestic furniture Tables Test methods for determination

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Dansk Standard DS/EN 1335-1 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Office furniture Office work chair Part 1: Dimensions Determination of dimensions

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere