Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafficking nu - Hvid Slavehandel før"

Transkript

1 Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde internationale forretningsanliggender. Ordet trafficking dækker over handel med mennesker. Ingen lande i verden går ind for slavehandel. Uagtet dette giver vor tids åbning af handelsgrænser og udbygget infrastruktur med daglige flyforbindelser tværs over kontinenter helt nye muligheder for moderne slavehandel: salg og køb af mennesker, som mod deres vilje handles. Til illegalt arbejde. Eller til prostitution. Prostitutionsandelen inden for menneskehandelen er overvældende stor. Da slaveri er ulovligt alle steder, og handel med mennesker foregår illegalt, kan ingen med sikkerhed sige, hvor store tal det drejer sig om, hverken hvis man skal angive antal af mennesker, som lever som slaver i dag, eller antal af mennesker, som handles en eller flere gange. Men det sker hele tiden. Det sker skjult. TRAFFICKING er blevet et velkendt ord, som har fundet sin plads i den danske sprogbrug. Det er bagsiden af den moderne verden, det er bagsiden af den store rejselyst. Men det er ikke et ganske nyt fænomen. Også i 1800-tallet var der stor rejselyst. Rigtig mange mennesker emigrerede bl.a. fra Skandinavien til Amerika for at finde lykken der. Historien om den store udrejse til Amerika klinger af fremdrift, slid og arbejdsomhed og et ukueligt gå-på-mod. Historien om rejsen til Amerika er sammensat af mange enkeltrejser, mange enkeltpersoner, som har sagt farvel til dem derhjemme for at finde noget, der var bedre. Sådanne historier gemmer der sig også bag de historier om unge kvinder, som er blevet ofre for trafficking i Danmark (og andre steder) i dag. Unge kvinder fra f.eks. den fattigere del af Europa, som med en ukuelig optimisme rejser til den rigere del af Europa for at arbejde, tjene penge og forbedre de vilkår, som hersker i hjembyen, i hjemlandet. Sjældent af egoistiske grunde, ofte for at tage sin del af ansvaret for at forbedre levevilkårene for familien, derhjemme. Heltinder i den globale verden. Slavinder i den virkelige verden. Hvordan kan det gå til? Hvorfor er de unge kvinder så naive? Hvorfor gør politiet ikke noget? Disse spørgsmål lader sig ikke let besvare, fordi sager af denne art er så komplekse. Vi ved, at der er store penge i det. Men dem ser den handlede kvinde ikke. Vi ved, at der er løgn, bedrag, vold og frihedsberøvelse inde i sagerne. Dem mærker den handlede kvinde. To cases, én om udvandring til Amerika i 1880 erne og én om illegal indvandring til Danmark i 2000 erne, besvarer ikke spørgsmålene, men belyser dem. Regina Johnsons bordel i New York Tag med til Amerika. Her udspillede sig en virkelig historie om unge kvinder, som troede, de var rejst derover for at arbejde på hotel. I stedet kom de til at arbejde på bordel. Det

2 kom frem i offentligheden i New York, men også i Danmark. På det danske konsulat har man læst denne artikel i New Yorks Times: 4. februar 1881 New York Times Anklaget for skændige gerninger En køn og intelligent svensk Pige ved Navn Helga Marie Björnsen, henvendte sig til Politistationen i Mercer Street i onsdags og anmeldte, at hun havde været Beboer i et Hus i Bleecker Street, drevet af en Kvinde ved Navn Regina Johnson, og at hun var blevet tilbageholdt der mod sin Vilje med usædelige Hensigter. Da hun endelig forlod Huset, tilbageholdt Kvinden hendes Klæder. I November sidste Aar mødte hun Kvinden Johnson i København og blev overtalt til at emigrere her til Landet under Foregivende af, at Kvinden ville ansætte hende som Tjenestepige. Kvinden indgik en skriftlig Kontrakt med Pigen og med andre Piger for seks Maaneders Varighed til en Løn paa 10 Kroner om Maaneden. Pigerne kom her til Landet sammen med Kvinden, der betalte deres Overfart paa Dampskibet Florida 9. December I stedet for at ansætte dem som Tjenestepiger, paastaaes det, at hun tilbageholdt dem i sit Hus og tvang dem til at begynde et Liv i Skam. Kaptajn Brogan arresterede i gaar Regina Johnson og fremstillede hende for Dommer Flammer, som varetægtsfængslede hende. Kvinden Johnson blev for nogle Aar siden berygtet som Gadeluder ved Brewster Hall og har været Indehaver af Huset i Bleecker Street i omtrent to Aar. (oversat, let forkortet) Den unge kvinde havde fået rejsen betalt af sin kommende arbejdsgiver. Hun havde en skriftlig arbejdskontrakt, men var blevet sat til at yde utugtig service frem for tjenestepigearbejde. Det ville hun ikke finde sig i, men Regina Johnson tilbageholdt den unge kvindes klæder. Hvordan det lykkedes hende at undslippe, fortæller avisen ikke, men hun opsøgte nærmeste politistation. Heldigt for hende blev hun omtalt i avisen som både køn og intelligent. I al fald gjorde det indtryk på den danske konsul, som skrev til politimesteren i København for at høre nærmere om Regina Johnsons forbindelser: Danish Consulate. New York, den 16. Februar 1881 Fore den herværende Politiret verserer i denne Tid en for os Danske særlig ubehagelig Sag, idet nemlig flere Forhør have godtgjordt, at et Fruentimmer her ved Navn Regine Johnsen, Bordelværtinde, No 22 Bleecher Str. (tidligere i en lignende Forretning i Kjøbenhavn, nok senere i Sverrig) ved sin Agent Hr A H Dahlgreen af State Liniens Kontor i Kjøbenhavn, har forlokket unge svenske Piger til at tage Herud, foregivende at gode Pladser i gode Huse ventede dem. Istedet derfor er de ved Ankomsten hertil førte lige til Regine Johnsens eget Hotel og der givne til Pris for Last og Forførelse. (let forkortet)

3 Med megen Højagtelse Th. Schmidt Dette gav anledning til, at Københavns politi indkaldte en række personer til forhør for at finde ud af, hvad Regina Johnson rent faktisk foretog sig i København, og hvordan omtalte Dahlgren, som var udvandringsbud i det københavnske emmigrantfirma Riber, havde hjulpet hende med at skaffe piger. Han kunne fortælle, at det var helt tilfældigt, at han overhovedet mødte frk. Johnson. De tre unge kvinder havde skrevet under på hver sin kontrakt om arbejde og betalt overrejse. Såvel han som hans chef Riber bedyrede, at de ikke fattede mistanke til noget mistænkeligt, men Dahlgren havde da fået en lille sum penge for sin ulejlighed. 22. MARTS 1881 Københavns Politis Forhørsrapport (uddrag): I Anledning af Skrivelse fra det danske Konsulat i New York, sigtes Udvandrerbud Dahlgren hos Udvandringsagent Riber heri Staden for at have hvervet 3 unge svenske Piger til et Bordel i New York. Dahlgren afgav følgende Forklaring: En Dag i Begyndelsen af December kom der et dameklædt Fruentimmer med Dampskibet fra Malmø, og hun kom tilfældig hen til ham, som opholdt sig ved Skibet, og spurgte om Vej til Grand Hotel. Han viste hende Vei og kom derved i Samtale med hende, hvorved han erfarede, at hun med et lille 2-aarigy Barn skulde reise til Amerika. Han gav hende da Ribers Adressekort. Næste Dag kom hun hen til Ribers Kontor og talte om Reisen, og her navngav hun sig Miss Johnson, samt fortalte, at hun var bosat i New York og ejede der en større Værtshusforretning, og at hun havde været paa et Besøg i Sverrig for at hente det lille Barn, som hun medbragte, hvilket Barn tilhørte hendes Søster. Under Opholdet paa Kontoret henvendte hun sig til ham igen med Anmodning om at skaffe hende 3 Piger, som var vante til at Opvarte, da hun saa vilde tage dem med som Opvartningspiger til hendes Hotel i New York..det lykkedes ham snart at træffe 3, nemlig 2 svenske og 1 norsk Pige, som gjerne vilde reise til Amerika med Miss Johnson. Alle disse Piger vare uden Tjeneste og logerede paa svenske Logihuse, nemlig een i Kjælderen i Nyhavn No 38, een paa Hotel Stokholm hos Petersen. Den tredie havde tjent paa Hotel Danica, men var netop bleven ledig. Bemeldte Piger mødte paa Ribers Kontor, hvor Miss Johnson sluttede Accord med dem paa Betingelse, at de skulde have fri Overreise til New York samt 10 kr. om Maaneden i Løn for 6 Maaneder, som de forpligtigede sig til at tjene hende. Kontrakt blev for hver enkelt oprettet af Riber. Miss Johnson løste Billet for sig selv til 2. Kahyt, medens Pigerne fik Billet til Mellemdæk à 105 Kr. Den afhørte Dahlgren fik 40 Kr. af Miss Johnson for sin Uleilighed, og desuden fik han sin accorderede Provision af Riber, nemlig 10 Kr. for hver. Afhørte Dahlgren nægter at vide noget om at Miss Johnson var Bordelværtinde i New York eller at det var hendes Hensigt at fæste Pigerne til sligt Brug. Udvandringsagent Vincens Riber, der var mødt, forklarede at det er hans Bud Dahlgren, der har truffet Aftale med Miss Johnson om at skaffe hende de 3 Piger. Den endelige Aftale om Betingelserne under

4 hvilke de skulde tjene skete paa hans Kontoir, men han.. tror nok, at Miss Johnson og Pigerne vare enige, forinden hun kom med dem til ham. Han tænkte ikke over, at Miss Johnson vilde bruge Pigerne i noget usædeligt Øiemed, og paa hendes Anmodning skrev han Kontrakt for hver, lydende paa at de forpligtede sig til at tjene Miss Johnson hver i 6 Maaneder for en maanedlig Løn af 10 Kr. samt fri Overreise. Til belysning af sagen kunne den fæsteerklæring fremlægges, som var indgået mellem Regina Johnson og de tre unge kvinder: Kopi af Kontrakt af 11. November 1880 med Regina Johnson Jeg, Undertegnede Tjenestepige, forpligtiger mig herved til at tjene Miss R. Johnson af Bleecker Street No 22 & 24 New York for et Tidsrum af (6) sex Maaneder fra Ankomsten til New York at regne, mod en Godtgørelse af (10) ti Kroner pr Maaned og Passagen til New York betalt af Miss R. Johnson Endvidere blev der fremlagt et notat med navne på de tre unge kvinder, som Dahlgren havde skaffet kontakt til Regina Johnson. 22. Marts 1881 Notits Ifølge Gjenparterne af Udvandrerkontrakterne som findes paa Politikontoiret ere Navnene paa de Piger, som Regine Johnson fik med til New York igennem Ribers Expedition, som følger: Sophie Nielson 22 Aar Johanne Bothilda Frederiksen 24 Aar og Marie Halvorsdatter 19 aar. Sagen blev fortsat tre dage senere med nye forhør. Nu var det personer, som havde haft de tre unge kvinder boende forud for deres fæsteaftale og afrejse til Amerika, som var indkaldt. Alle fremstillede de unge kvinder som løse på tråden. 25. Marts1881 Københavns Politis Forhørsrapport (uddrag): Hotelvært Mørck, Nyhavn No 44 forklarede, at den svenske Pige Johanne Bothilda Frederiksen har tjent ham i en Maaned, hvorefter hun kom til Hotel Danica paa Vestergade. Han kan ikke give hende noget godt Vidnesbyrd, og efter hendes Opførsel hos ham i det hele taget, har han al Grund til at tro at hun var uanstændig. Vært i Hotel Danica, Henriksen forklarede, at nævnte Pige tjente hos ham umiddelbart før hun reiste til Amerika, og han var meget glad ved at blive af med hende, da han kun betragtede hende som en Skjøge, endskjøndt han dog ikke kan sige, at han greb hende i Utugt. Hotelvært Petersens Hustru, Hotel Stokholm i Strandstræde, forklarede, at den norske Pige Marie Halvorsen logerede 4 Døgn i Hotellet før hun reiste. Hun drak sig beruset og gjorde flere Skandaler i Huset, og hun tog Mandspersoner ind til sig paa hendes Værelse. Værtshuusholder Petersen, Toldbodgade Nr 9, forklarede, at Sophie Nielsson, som var mellem de 3 Piger, har tjent ham, og han tror ingenlunde at hun var anstændig, men han passede paa hende, saaledes at hun ikke fik Lov til at begaae Udskeielser i hans Huus.

5 Efterat de 3 nævnte Piger vare fæstede til Tjeneste hos Miss Johnson, boede de i et Par Dage hos ham indtil Skibets Afgang, og i denne Tid opførte de dem over al maade vildt og forskruede, og var henrykte over at skulde til Amerika og være Opvartningsjomfruer paa Miss Johnsons Værtshuus. Ved Afrejsen vare de nok ogsaa alle 3 beskjænkede. Politiet syntes ikke at have gjort forsøg på at afhøre de tre unge kvinder. Men de godtog udvandringsagentens forklaring om, at han ingen anelse havde om Regina Johnsons bordelvirksomhed og hensigt med at fæste de tre piger. De havde heller ikke kritiske kommentarer til hotel- og værtshusholdernes mistænkeliggørelse af de tre unge kvinder. Politiets konklusioner fremgår af svarbrevet til den danske konsul i New York, som med sit oprindelige brev havde givet anledning til hele forhørssagen. Brevet er dateret 6 dage efter det første forhør. 29. Marts 1881 Københavns Politis brev til Konsulen i New York Hermed Afskrift af en Rapport fra Undersøgelse, i Anledning af Konsulatets Skrivelse af 16. Februar ang., at Regina Johnson, der skal have Bordel i New York, under falske Foregivender skal have forlokket tre unge Piger til at følge med herfra og tage Tjeneste i hendes Hotel i New York. Det vil af Rapporten erfares, at det ikke er oplyst, at det har været Dahlgren eller Udvandringsagent Riber noget bekjendt om Regina Johnsons Forhold, eller om at hun havde usædelige Hensigter med de svenske Piger, samt at disse alle tre maa antages at have været usædelige. På denne måde blev skylden lagt på de unge kvinder: de var utugtige, de var selv ude om det. Fæstekontoret var uden skyld. Sagen kunne have endt der som så mange andre sager, der er endt i tidens løb med at ofrene ikke rigtig kan bevise noget. Det gjorde den ikke, fordi bladet Nordstjernen også skrev om historien om Regina Johnson til skræk og advarsel for andre nordiske indvandrere. Nordstjernen blev udgivet i New York. Artiklen blev læst og bragt videre i Helsingborg Tidende og nåede ad denne vej tilbage til Danmark et halvt år efter, at politi, fæstekontor og hotelværter i København havde forsøgt at rense sig i svaret til konsulen. I Danmark generelt i 1880erne rasede sædelighedsfejden. Det fik også betydning for denne sag. Der blev skrevet artikler, afholdt debatter, stiftet foreninger og udgivet blade. I et af månedsbladene trækkes hele sagen frem. Johanne Bothilda, en af de tre unge kvinder fra københavnerforhørene, havde klaget over magtanvendelse på fru Johnsons adresse i Bleecker Street i New York September 1881 Maanedsblad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed (uddrag) Handel med skandinaviske unge Piger. I fredags kom en ung svensk Pige, Johanne B. Fredrichson, ned til Emigrationskontoret i New York, og klagede over, at hun med Magt var bleven holdt tilbage i Huset Nr 22 i Bleecker Street af Miss Johnson, hos hvem hun efter Kontrakt havde taget Bolig. Denne Johnson var bekjendt for at logere usædelige Kvinder, og da Forstanderen undersøgte Sagen, viste det sig, at hun endnu havde to andre svenske Piger i Huset, hvorfor han anmeldte Sagen for Politichefen. I samme Øjeblik kom disse to Piger, Helga Maria Bjørnson og Sofie L. Nielson, løbende til Politistationen med den samme Klage.

6 Politicaptainen lod efter disse Oplysninger Miss Johnson arrestere. De tre Piger forklarede, at de havde truffet hende i Kjøbenhavn, og at hun havde tilbudt dem fri Reise til Amerika og en maanedlig Løn af 10 Kr, naar de vilde overtage en Plads i hendes eget Hus i New York, en Kontrakt, som de uden Mistanke gik ind paa. Et senere ankommet Brev fra en Emigrantagent i Kjøbenhavn meddelte, at en vis Dahlgren der i Byen havde afsluttet en Kontrakt med samme Johnson, om efter Lejlighed hver Uge at sende hende 3 à 4 unge Piger, imod at han derfor modtog en Douceur for hver. Det er altsaa ikke alene i andre europæiske Lande, at der drives en formelig Handel med unge Piger til de autoriserede Bordellers Forsyning, men vi faar her at vide, at denne samme Handel foregaar her midt iblandt os. Medens dette nu foregaar her til lands, høres der fra Neapel, at en Person dér er bleven fængslet for at have drevet en lignende Forretning med italienske Kvinder med et Hus i Alexandria; Varerne ere afgaaede regelmæssigt efter Bestilling med Hensyn til Alder, Størrelse, Huld o.s.v.. Hvorlænge vil det vare, inden de Regjerendes Samvittighed vil blive oprørt ved alle disse Skjændelsgerninger, som dog have deres væsentlige Støttepunkt i Anerkendelsen af Usædeligheden som et nødvendigt Onde, samt i den Beskyttelse, som Reguleringssystemet yder Utugten? I denne artikel sættes hele miseren ind i en sammenhæng med paralleller til handel med kvinder til bordeller i andre lande, og nødvendigheden af prostitution kritiseres. Politidirektøren besvarede straks disse anklager med et brev, hvori han igen hævdede de danske myndigheder og borgeres uskyld og de unge kvinders usædelighed. Men redaktøren på Månedsbladet fastholdt problemstillingen ved at tage pigernes parti uden at klandre dem for deres eventuelle frivolitet: Lad os antage, at de ønsker at starte på en frisk. Så er det da uanstændigt at trække dem endnu dybere ned i elendigheden, end de måske var før, var hans argument: Oktober 1881 Maanedsblad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed (uddrag) De paagjældende Piger maa antages at have været usædelige, hævder Politidirektøren. Hvad vedkommer det Sagen? Dersom Politidirektøren havde bemærket, at de paagjældende Piger selv havde ønsket at anbringes i Utugtens tjeneste, ville Udtalelsen have været forstaaelig. Men hvor mange Kvinder gives der ikke, der har ført et daarligt Liv, og som netop ønsker Tjeneste fremmed Sted under nye Forhold for at kunne vende tilbage til et ordentligt Liv? At slige Kvinders Forsøg paa at redde sig ud af Elendigheden skal ende med at de føres endnu dybere ind i Elendigheden paa et fremmed Sted, hvor de ere aldeles ubekjendte og hjælpeløse, er mere end haardt. Foreningen mod usædelighed lagde ikke afstand til de unge kvinder, men formulerer den afmagt, de var havnet i. Månedsbladet gennemgik endvidere hvorledes den legale regulering af prostitution ikke tjente pigerne, men gjorde det vanskeligt for dem at slippe ud af prostitutionen. De vigtigste Misligheder ved denne Regulering ere:

7 1. Indespærring. Regulativerne forbyder vistnok alt af denne Art, men disse Kvinder har hverken Penge eller anstændige Klæder, eller noget Middel til atter at komme Hjem; i Virkeligheden er de derfor indespærrede, især de fra fremmede Lande. 2. Politiet, som vænnes til at se paa alt dette som lovligt, ja, endog som privilegeret, beskytter og begunstiger alt, fornemmeligt Værterne. 3. Udenlandske Piger s Forklaring bliver gerne afgiven gennem vedkommende Vært eller Værtinde, som oplyst ved Forhørene. 4. Politibetjentens besøg i disse Huse ere sjældne og til liden Nytte, da de altid forgaa i Værtens Nærværelse. 5. Drik og Lediggang i Forbindelse med det Usædelige Liv gør disse Kvinder aldeles hjælpeløse. 6. Værterne have et Hold paa Pigerne ved den Gjæld, disse er nødte til at gøre, og de anse sig for bundne ved den og betragte den som en Æresgjæld. Ovre i Amerika sad Regina Johnson stadig i fængsel. Næsten et år efter, at konsulen i New York havde læst om den kønne og intelligente Helga Maries flugt fra Bleecher Street, kunne han læse denne lille notits i dagens avis 17. Januar 1882 New York Times Regina Johnson dømt Frøken Regina Johnson, den Kvinde der i Maj sidste Aar blev fundet skyldig i at have importeret to Piger fra Danmark her til Byen med umoralske Hensigter, blev dømt i gaar af Dommer Benedict. Dommen blev givet ud fra en Lov Kongressen vedtog i Maj 1875, beregnet paa at standse den forventede Ankomst af et stort Antal kinesiske Kvinder til Stillehavsstaterne. Frøken Johnson har allerede tilbragt 10 Maaneder i Ludlow Street Fængslet og har lidt frygteligt under sin Indespærring. Da hun først blev indsat, var hun en typisk skandinavisk Skønhed. I gaar var hun hærget og sølle, og da Dommer Benedict idømte hende to Aars Indespærring i Rochester Fængslet, besvimede hun. I Betragtning af at den Lov, hun blev dømt efter, ikke er beregnet paa denne slags Sag, at hun er den første Person, der er blevet arresteret eller dømt efter den, og at hun allerede har tilbragt næsten et Aar i Fængsel, vil der blive gjort et Forsøg paa at sikre hende en Benaadning, og Anklageren vil skrive under paa Begæringen eller anbefale Mildhed. I sagen, som vi kender den fra avisnotitser, er der mindst 4 unge navngivne kvinder involveret. Men heraf fremgår, at det kun er to piger, hun har fået dom for at importere fra Danmark. Har de andre indrømmet, at de godt vidste, at der var prostitution i ansættelsesaftalen? Har de været bange for at bringe sagen frem og vidne? Bange for nogen, som kunne gøre dem ondt, eller bange for deres ry og rygte? Vi ved ikke, hvorfor ikke alle fire, hvis navne har været fremme i offentligheden, indgår i grundlaget for dommen over Regina Johnson. Eller flere, hvis der har været flere. Det har der jo, hvis det er rigtigt, at Dahlgren havde en kontrakt med Regina Johnson om hver uge at sende hende 3 à 4 unge Piger, imod at han derfor modtog en dusør for hver. Sager af denne karakter er stadig ikke enkle at trævle op og få frem i lyset. Der er så mange beviser på, at hvid slavehandel har fundet sted, og at trafficking findes i overmål. Men der er så få domme. Fra Århus i 2004 kender vi en sag, som har så mange lighedstræk med sagen om Regina Johnson, at man sidder tilbage og tænker: der er ikke sket noget som helst og hvis der er, er det, at det er blevet værre at være offer.

8 Rigsdagsdebat og danske forholdsregler Før vi ser på den sag, skal vi ind i Rigsdagen i 1882, hvor historien om Ribers fæstekontor sammen med andre sager gav anledning til kritisk gennemgang af fæstebestemmelserne i tyendeloven. Ved tredje behandling af ændringsforslag til tyendeloven udtalte rigsdagsmedlemmerne Holm og Bajer samt ministeren følgende: 8. November 1882 Debat i Rigsdagen (uddrag) H. Holm: Skønt det nærværende lille Lovforslag forsaavidt er ubetydeligt, som det kun angaar en enkelt Side af Tyendelovgingen, forekommer det mig dog, at det, praktisk set, har en overordentlig stor Betydning for mange Mennesker. Det er nemlig saaledes, at der her i Kjøbenhavn har udviklet sig en Trafik, ja, jeg havde nær kaldt det for en Handel, eller noget endnu værre med Tyender, særligt med de unge Piger, som fæstes bort til Landet, af en saadan Natur, at det vistnok er paa høje Tid at sætte en Stopper derfor. Bajer: I det Maanedsskrift, som udgives af Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed, findes en Artikel med Overskriften Handel med skandinaviske unge Piger. Det synes at fremgaa af denne Artikel, at der her i Kjøbenhavn findes Agenter for denne saakaldte hvide Slavehandel, Agenter, som drive deres Forretning blandt Andet til Amerika. Det er jo bekjendt, at ogsaa andetsted gaar noget saadant i Svang. Jeg vil saaledes gøre opmærksom paa, at i det engelske Overhus fandt i Fjor en Forhandling Sted, hvis Resultat var, at der blev nedsat en Kommission til at udarbejde et Lovforslag til Beskyttelse af unge Piger - Protection of Young Virgins. Det jeg nu ønsker at vide, er, om det er den højtærede Minister bekjent, at noget saadant finder Sted her i Kjøbenhavn, og om den meget ærede Minister vil være villig til nu straks eller senere at give nærmere Oplysning i saa Henseende. Justitsministeren (Nellemann): Jeg skal i Anledning af det Spørgsmaal, som blev rettet til mig, bemærke, at det ikke er mig bekjendt, at der her i Byen er nogen Forretning, som giver sig af med at antage Tjenestetyende til Amerika eller andre saadanne langt herfra liggende Steder. Det er naturligvis klart, at selv om en saadan Forretning eksisterer, giver den sig selvfølgeligt et andet Præg. Den vedkender sig ikke, at den vil skaffe unge Piger til Utugt i Amerika; thi hvis den vedkjendte sig det, vilde den utvivlsomt være hjemfalden til Lovgivningens Straf. Jeg skal imidlertid i Anledning af den Forespørgsel, der er stillet, anmode Politidirektøren om at indhendte al den Oplysning i saa Henseende, som kan skaffes... Sagen om Regina Johnson og mulighederne for bortfæstning af kvindeligt tyende som skjul for hvid slavehandel gav på denne måde anledning til ændring af tyendeloven. Men det var ikke nok til at afskaffe den hvide slavehandel. Efterspørgslen på friskt ungt kvindekød fortsatte ligesom det fortsatte med at være en indbringende forretning for bagmændene. Kampen imod den hvide slavehandel var i 1880 erne knyttet tæt sammen med kampen imod de lovlige og statsregulerede bordeller. Herhjemme organiserede denne kamp sig i ovenfornævnte Foreningen imod Lovbeskyttelse af Usædelighed, der havde søsterforeninger i de fleste vesteuropæiske lande. Det samme var tilfældet med foreningen Les amies de la jeune fille, der blev stiftet allerede i 1877 af 20 kvinder fra syv forskellige lande, heriblandt Danmark. Foreningen, der efterfølgende bredte sig ud over det meste af den vestlige verden havde som formål at danne et Beskyttelsesnet omkring enhver ung Pige, der maa forlade det fædrende Hjem,

9 for at tage Erhverv anden Steds 1). Det gjorde man helt konkret ved at være til stede på de store byers banegårde og tilbyde unge piger sikre overnatningssteder. Samtidig fungerede foreningen som en slags arbejdspladstjekker. Unge piger, der havde fået plads i udlandet, kunne henvende sig til foreningen, der via sit store netværk var i stand til at sende damer ud næsten overalt i verden og undersøge, om pladsen nu også var et ordentligt sted. Samme funktion varetog Den danske komité til bekæmpelse af den hvide slavehandel, der blev dannet i Også her benyttede man sig af internationale kontakter i det forebyggende arbejde, samtidig med at man pressede på politisk for via lovgivningen at vanskeliggøre kvindehandelen. Fra århundredeskiftet gik nationalstaterne mere aktivt ind i bekæmpelsen af den hvide slavehandel. Det kom til udtryk ved, at Den danske Komite til bekæmpelse af den hvide Slavehandel ret hurtigt kom på finansloven med et offentligt tilskud. Endvidere deltog Danmark to diplomatiske konferencer, der resulterede i to konventioner af henholdsvis 1904 og Den sidste konvention fastsatte straffebestemmelser for personer, der hvervede, bortførte eller forledte kvinder i utugtigt øjemed. For de under tyveårige gjaldt det også, selvom pigen vidste, hvad hun gik ind til og samtykkede. Hermed var den hvide slavehandel anerkendt som et juridisk begreb i international lov. Også i 1920 erne var den hvide slavehandel et af de helt store emner i den internationale debat. Denne gang i regi af det nystiftede Folkeforbund, der bl.a. foranstaltede en meget stor undersøgelse, for at fastslå omfanget og arten af kvindehandelen. Undersøgelsen omfattede 28 lande i Europa, Nord- og Sydamerika og Nordafrika og byggede på 6500 interviews heraf de 5000 med personer fra prostitutionens underverden. Konklusionen var: - at handelen med kvinder havde et betydeligt omfang, uden at man kunne sætte præcise tal på, - at de fleste af de handlede kvinder var prostituerede i forvejen, og dem der ikke var, var blevet lokket udenlands med ægteskabstilbud eller jobtilbud - at handelsruterne især gik fra Europa til Nord- og Sydamerika og Nordafrika - at bordeldrift og lovreguleret prostitution var den afgørende faktor bag handelen - at store profitter var det vigtigste incitament for bagmændene 2) Meget i denne konklusion ligner situationen i dag - bortset fra én væsentlig ting: Handelsruterne. I dag kommer de handlede kvinder til og ikke fra Europa. Det fortæller om ændringer i landenes og kontinenternes økonomiske og sociale udvikling og om kvindernes vilkår i de enkelte egne. Dengang som nu kommer kvinderne fra lande med et betydeligt overskud af fattige unge kvinder, og de bliver transporteret til lande, hvor efterspørgslen på prostituerede er stor. I dag er det usandsynligt, at skandinaviske unge piger bliver ofre for trafficking. Men det sker lige ved siden af os overalt i Danmark. En baltisk kvindes bordel i Århus I Paradisgade i Århus lå indtil 2005 et snusket bordel. Hvem, der servicerede kunderne, kom til politiets kendskab, da to af kvinderne så deres snit til at snige sig ud og finde vej hen til politistationen: 26. august 2004, Århus Politi To baltiske kvinder indfandt sig midt om natten på politistationen. De oplyste, at de var blevet truet på livet og slået af deres alfons, som holdt dem i et bordel i Paradisgade i Århus. (Herefter kaldet Olga og Lea.)

10 Kvinderne blev afhørt i sagen. De boede under kummerlige forhold og måtte aldrig komme uden for en dør. De blev holdt som sex-slaver. Under afhøringen kom det frem, at der også var en tredje baltisk kvinde på bordellet. Hende hentede politiet dagen efter. (Herefter kaldet Ada.) Ada forklarede under afhøringen, at hun og Olga havde arbejdet sammen i Baltikum som prostituerede for den samme alfons. Denne alfons manglede penge, og derfor solgte han dem til en handler en baltisk kvinde, som driver prostitution i Danmark. Denne kvinde, som altså er landsmand til dem, kom selv over og hentede dem og rejste med dem til Danmark (ligesom Regina Johnson 124 år tidligere forskellen var bare at det var med fly fra Baltikum, mens det var med damper fra Danmark). Efter anmeldelsen fik de tre kvinder tilbudt 15 dages beskyttet ophold. Det skete i overensstemmelse med regeringens (daværende) handlingsplan for bekæmpelse af kvindehandel og tilbud til kvinder, som illegalt arbejder som prostituerede og hvor en hjemrejse skal forberedes ordentligt. Olga og Ada rejste tilbage til deres hjemland. Afrejsen skete helt udramatisk og med politiets tilstedeværelse i lufthavnen, da de skulle med flyveren. Hvad der blev af Lea, ved politiet ikke. Januar 2005 Baltisk kvinde dukker op i Tyskland Tysk politi henvendte sig til politiet i Århus: Olga var dukket op i Tyskland, hvor politiet fik kendskab til hende, fordi hun havde været udsat for grov vold. Olga havde fået så mange bank af sin nye alfons i Tyskland, så hun var kommet på hospitalet. Der var sket det, at den anden baltiske kvinde, Ada, havde ringet hjem og fortalt den gode nyhed, at nu var de på vej hjem fra Danmark. Ved ankomsten nåede de ikke længere end til lufthavnen. Her stod deres oprindelige alfons og tog imod dem med nye flybilletter. Han havde solgt dem igen. Olga blev sat på en flyver til Tyskland. Hvor Ada blev sendt hen, vides ikke. De nåede ikke engang ud af lufthavnsområdet, før det næste eventyr startede. På grund af vold og hospitalsindlæggelse fik det tyske politi kendskab til Olga og kontaktede Danmark. Ellers havde ingen officielle myndigheder hørt, at de to hjemsendte ikke kom hjem men blev solgt igen. Februar 2005 Baltisk kvinde vidner i sag om menneskehandel Politiet og andre kontaktpersoner i Danmark fik overtalt Olga til at komme tilbage for at vidne mod bordelmutter og tre andre personer i retten i Århus. Olga vidnede, men hendes angst var så udtalt, at man tog alle forholdsregler mod, at hun skulle være i lokale med sin tidligere værtinde, alfonsen og to hjælpere. Ved en politirazzia på bordellet i Paradisgade fik politiet kendskab til 7 andre udenlandske kvinder, som også blev afhørt. 15. marts 2005 Retten i Århus fælder dom i sagen

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere