Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafficking nu - Hvid Slavehandel før"

Transkript

1 Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde internationale forretningsanliggender. Ordet trafficking dækker over handel med mennesker. Ingen lande i verden går ind for slavehandel. Uagtet dette giver vor tids åbning af handelsgrænser og udbygget infrastruktur med daglige flyforbindelser tværs over kontinenter helt nye muligheder for moderne slavehandel: salg og køb af mennesker, som mod deres vilje handles. Til illegalt arbejde. Eller til prostitution. Prostitutionsandelen inden for menneskehandelen er overvældende stor. Da slaveri er ulovligt alle steder, og handel med mennesker foregår illegalt, kan ingen med sikkerhed sige, hvor store tal det drejer sig om, hverken hvis man skal angive antal af mennesker, som lever som slaver i dag, eller antal af mennesker, som handles en eller flere gange. Men det sker hele tiden. Det sker skjult. TRAFFICKING er blevet et velkendt ord, som har fundet sin plads i den danske sprogbrug. Det er bagsiden af den moderne verden, det er bagsiden af den store rejselyst. Men det er ikke et ganske nyt fænomen. Også i 1800-tallet var der stor rejselyst. Rigtig mange mennesker emigrerede bl.a. fra Skandinavien til Amerika for at finde lykken der. Historien om den store udrejse til Amerika klinger af fremdrift, slid og arbejdsomhed og et ukueligt gå-på-mod. Historien om rejsen til Amerika er sammensat af mange enkeltrejser, mange enkeltpersoner, som har sagt farvel til dem derhjemme for at finde noget, der var bedre. Sådanne historier gemmer der sig også bag de historier om unge kvinder, som er blevet ofre for trafficking i Danmark (og andre steder) i dag. Unge kvinder fra f.eks. den fattigere del af Europa, som med en ukuelig optimisme rejser til den rigere del af Europa for at arbejde, tjene penge og forbedre de vilkår, som hersker i hjembyen, i hjemlandet. Sjældent af egoistiske grunde, ofte for at tage sin del af ansvaret for at forbedre levevilkårene for familien, derhjemme. Heltinder i den globale verden. Slavinder i den virkelige verden. Hvordan kan det gå til? Hvorfor er de unge kvinder så naive? Hvorfor gør politiet ikke noget? Disse spørgsmål lader sig ikke let besvare, fordi sager af denne art er så komplekse. Vi ved, at der er store penge i det. Men dem ser den handlede kvinde ikke. Vi ved, at der er løgn, bedrag, vold og frihedsberøvelse inde i sagerne. Dem mærker den handlede kvinde. To cases, én om udvandring til Amerika i 1880 erne og én om illegal indvandring til Danmark i 2000 erne, besvarer ikke spørgsmålene, men belyser dem. Regina Johnsons bordel i New York Tag med til Amerika. Her udspillede sig en virkelig historie om unge kvinder, som troede, de var rejst derover for at arbejde på hotel. I stedet kom de til at arbejde på bordel. Det

2 kom frem i offentligheden i New York, men også i Danmark. På det danske konsulat har man læst denne artikel i New Yorks Times: 4. februar 1881 New York Times Anklaget for skændige gerninger En køn og intelligent svensk Pige ved Navn Helga Marie Björnsen, henvendte sig til Politistationen i Mercer Street i onsdags og anmeldte, at hun havde været Beboer i et Hus i Bleecker Street, drevet af en Kvinde ved Navn Regina Johnson, og at hun var blevet tilbageholdt der mod sin Vilje med usædelige Hensigter. Da hun endelig forlod Huset, tilbageholdt Kvinden hendes Klæder. I November sidste Aar mødte hun Kvinden Johnson i København og blev overtalt til at emigrere her til Landet under Foregivende af, at Kvinden ville ansætte hende som Tjenestepige. Kvinden indgik en skriftlig Kontrakt med Pigen og med andre Piger for seks Maaneders Varighed til en Løn paa 10 Kroner om Maaneden. Pigerne kom her til Landet sammen med Kvinden, der betalte deres Overfart paa Dampskibet Florida 9. December I stedet for at ansætte dem som Tjenestepiger, paastaaes det, at hun tilbageholdt dem i sit Hus og tvang dem til at begynde et Liv i Skam. Kaptajn Brogan arresterede i gaar Regina Johnson og fremstillede hende for Dommer Flammer, som varetægtsfængslede hende. Kvinden Johnson blev for nogle Aar siden berygtet som Gadeluder ved Brewster Hall og har været Indehaver af Huset i Bleecker Street i omtrent to Aar. (oversat, let forkortet) Den unge kvinde havde fået rejsen betalt af sin kommende arbejdsgiver. Hun havde en skriftlig arbejdskontrakt, men var blevet sat til at yde utugtig service frem for tjenestepigearbejde. Det ville hun ikke finde sig i, men Regina Johnson tilbageholdt den unge kvindes klæder. Hvordan det lykkedes hende at undslippe, fortæller avisen ikke, men hun opsøgte nærmeste politistation. Heldigt for hende blev hun omtalt i avisen som både køn og intelligent. I al fald gjorde det indtryk på den danske konsul, som skrev til politimesteren i København for at høre nærmere om Regina Johnsons forbindelser: Danish Consulate. New York, den 16. Februar 1881 Fore den herværende Politiret verserer i denne Tid en for os Danske særlig ubehagelig Sag, idet nemlig flere Forhør have godtgjordt, at et Fruentimmer her ved Navn Regine Johnsen, Bordelværtinde, No 22 Bleecher Str. (tidligere i en lignende Forretning i Kjøbenhavn, nok senere i Sverrig) ved sin Agent Hr A H Dahlgreen af State Liniens Kontor i Kjøbenhavn, har forlokket unge svenske Piger til at tage Herud, foregivende at gode Pladser i gode Huse ventede dem. Istedet derfor er de ved Ankomsten hertil førte lige til Regine Johnsens eget Hotel og der givne til Pris for Last og Forførelse. (let forkortet)

3 Med megen Højagtelse Th. Schmidt Dette gav anledning til, at Københavns politi indkaldte en række personer til forhør for at finde ud af, hvad Regina Johnson rent faktisk foretog sig i København, og hvordan omtalte Dahlgren, som var udvandringsbud i det københavnske emmigrantfirma Riber, havde hjulpet hende med at skaffe piger. Han kunne fortælle, at det var helt tilfældigt, at han overhovedet mødte frk. Johnson. De tre unge kvinder havde skrevet under på hver sin kontrakt om arbejde og betalt overrejse. Såvel han som hans chef Riber bedyrede, at de ikke fattede mistanke til noget mistænkeligt, men Dahlgren havde da fået en lille sum penge for sin ulejlighed. 22. MARTS 1881 Københavns Politis Forhørsrapport (uddrag): I Anledning af Skrivelse fra det danske Konsulat i New York, sigtes Udvandrerbud Dahlgren hos Udvandringsagent Riber heri Staden for at have hvervet 3 unge svenske Piger til et Bordel i New York. Dahlgren afgav følgende Forklaring: En Dag i Begyndelsen af December kom der et dameklædt Fruentimmer med Dampskibet fra Malmø, og hun kom tilfældig hen til ham, som opholdt sig ved Skibet, og spurgte om Vej til Grand Hotel. Han viste hende Vei og kom derved i Samtale med hende, hvorved han erfarede, at hun med et lille 2-aarigy Barn skulde reise til Amerika. Han gav hende da Ribers Adressekort. Næste Dag kom hun hen til Ribers Kontor og talte om Reisen, og her navngav hun sig Miss Johnson, samt fortalte, at hun var bosat i New York og ejede der en større Værtshusforretning, og at hun havde været paa et Besøg i Sverrig for at hente det lille Barn, som hun medbragte, hvilket Barn tilhørte hendes Søster. Under Opholdet paa Kontoret henvendte hun sig til ham igen med Anmodning om at skaffe hende 3 Piger, som var vante til at Opvarte, da hun saa vilde tage dem med som Opvartningspiger til hendes Hotel i New York..det lykkedes ham snart at træffe 3, nemlig 2 svenske og 1 norsk Pige, som gjerne vilde reise til Amerika med Miss Johnson. Alle disse Piger vare uden Tjeneste og logerede paa svenske Logihuse, nemlig een i Kjælderen i Nyhavn No 38, een paa Hotel Stokholm hos Petersen. Den tredie havde tjent paa Hotel Danica, men var netop bleven ledig. Bemeldte Piger mødte paa Ribers Kontor, hvor Miss Johnson sluttede Accord med dem paa Betingelse, at de skulde have fri Overreise til New York samt 10 kr. om Maaneden i Løn for 6 Maaneder, som de forpligtigede sig til at tjene hende. Kontrakt blev for hver enkelt oprettet af Riber. Miss Johnson løste Billet for sig selv til 2. Kahyt, medens Pigerne fik Billet til Mellemdæk à 105 Kr. Den afhørte Dahlgren fik 40 Kr. af Miss Johnson for sin Uleilighed, og desuden fik han sin accorderede Provision af Riber, nemlig 10 Kr. for hver. Afhørte Dahlgren nægter at vide noget om at Miss Johnson var Bordelværtinde i New York eller at det var hendes Hensigt at fæste Pigerne til sligt Brug. Udvandringsagent Vincens Riber, der var mødt, forklarede at det er hans Bud Dahlgren, der har truffet Aftale med Miss Johnson om at skaffe hende de 3 Piger. Den endelige Aftale om Betingelserne under

4 hvilke de skulde tjene skete paa hans Kontoir, men han.. tror nok, at Miss Johnson og Pigerne vare enige, forinden hun kom med dem til ham. Han tænkte ikke over, at Miss Johnson vilde bruge Pigerne i noget usædeligt Øiemed, og paa hendes Anmodning skrev han Kontrakt for hver, lydende paa at de forpligtede sig til at tjene Miss Johnson hver i 6 Maaneder for en maanedlig Løn af 10 Kr. samt fri Overreise. Til belysning af sagen kunne den fæsteerklæring fremlægges, som var indgået mellem Regina Johnson og de tre unge kvinder: Kopi af Kontrakt af 11. November 1880 med Regina Johnson Jeg, Undertegnede Tjenestepige, forpligtiger mig herved til at tjene Miss R. Johnson af Bleecker Street No 22 & 24 New York for et Tidsrum af (6) sex Maaneder fra Ankomsten til New York at regne, mod en Godtgørelse af (10) ti Kroner pr Maaned og Passagen til New York betalt af Miss R. Johnson Endvidere blev der fremlagt et notat med navne på de tre unge kvinder, som Dahlgren havde skaffet kontakt til Regina Johnson. 22. Marts 1881 Notits Ifølge Gjenparterne af Udvandrerkontrakterne som findes paa Politikontoiret ere Navnene paa de Piger, som Regine Johnson fik med til New York igennem Ribers Expedition, som følger: Sophie Nielson 22 Aar Johanne Bothilda Frederiksen 24 Aar og Marie Halvorsdatter 19 aar. Sagen blev fortsat tre dage senere med nye forhør. Nu var det personer, som havde haft de tre unge kvinder boende forud for deres fæsteaftale og afrejse til Amerika, som var indkaldt. Alle fremstillede de unge kvinder som løse på tråden. 25. Marts1881 Københavns Politis Forhørsrapport (uddrag): Hotelvært Mørck, Nyhavn No 44 forklarede, at den svenske Pige Johanne Bothilda Frederiksen har tjent ham i en Maaned, hvorefter hun kom til Hotel Danica paa Vestergade. Han kan ikke give hende noget godt Vidnesbyrd, og efter hendes Opførsel hos ham i det hele taget, har han al Grund til at tro at hun var uanstændig. Vært i Hotel Danica, Henriksen forklarede, at nævnte Pige tjente hos ham umiddelbart før hun reiste til Amerika, og han var meget glad ved at blive af med hende, da han kun betragtede hende som en Skjøge, endskjøndt han dog ikke kan sige, at han greb hende i Utugt. Hotelvært Petersens Hustru, Hotel Stokholm i Strandstræde, forklarede, at den norske Pige Marie Halvorsen logerede 4 Døgn i Hotellet før hun reiste. Hun drak sig beruset og gjorde flere Skandaler i Huset, og hun tog Mandspersoner ind til sig paa hendes Værelse. Værtshuusholder Petersen, Toldbodgade Nr 9, forklarede, at Sophie Nielsson, som var mellem de 3 Piger, har tjent ham, og han tror ingenlunde at hun var anstændig, men han passede paa hende, saaledes at hun ikke fik Lov til at begaae Udskeielser i hans Huus.

5 Efterat de 3 nævnte Piger vare fæstede til Tjeneste hos Miss Johnson, boede de i et Par Dage hos ham indtil Skibets Afgang, og i denne Tid opførte de dem over al maade vildt og forskruede, og var henrykte over at skulde til Amerika og være Opvartningsjomfruer paa Miss Johnsons Værtshuus. Ved Afrejsen vare de nok ogsaa alle 3 beskjænkede. Politiet syntes ikke at have gjort forsøg på at afhøre de tre unge kvinder. Men de godtog udvandringsagentens forklaring om, at han ingen anelse havde om Regina Johnsons bordelvirksomhed og hensigt med at fæste de tre piger. De havde heller ikke kritiske kommentarer til hotel- og værtshusholdernes mistænkeliggørelse af de tre unge kvinder. Politiets konklusioner fremgår af svarbrevet til den danske konsul i New York, som med sit oprindelige brev havde givet anledning til hele forhørssagen. Brevet er dateret 6 dage efter det første forhør. 29. Marts 1881 Københavns Politis brev til Konsulen i New York Hermed Afskrift af en Rapport fra Undersøgelse, i Anledning af Konsulatets Skrivelse af 16. Februar ang., at Regina Johnson, der skal have Bordel i New York, under falske Foregivender skal have forlokket tre unge Piger til at følge med herfra og tage Tjeneste i hendes Hotel i New York. Det vil af Rapporten erfares, at det ikke er oplyst, at det har været Dahlgren eller Udvandringsagent Riber noget bekjendt om Regina Johnsons Forhold, eller om at hun havde usædelige Hensigter med de svenske Piger, samt at disse alle tre maa antages at have været usædelige. På denne måde blev skylden lagt på de unge kvinder: de var utugtige, de var selv ude om det. Fæstekontoret var uden skyld. Sagen kunne have endt der som så mange andre sager, der er endt i tidens løb med at ofrene ikke rigtig kan bevise noget. Det gjorde den ikke, fordi bladet Nordstjernen også skrev om historien om Regina Johnson til skræk og advarsel for andre nordiske indvandrere. Nordstjernen blev udgivet i New York. Artiklen blev læst og bragt videre i Helsingborg Tidende og nåede ad denne vej tilbage til Danmark et halvt år efter, at politi, fæstekontor og hotelværter i København havde forsøgt at rense sig i svaret til konsulen. I Danmark generelt i 1880erne rasede sædelighedsfejden. Det fik også betydning for denne sag. Der blev skrevet artikler, afholdt debatter, stiftet foreninger og udgivet blade. I et af månedsbladene trækkes hele sagen frem. Johanne Bothilda, en af de tre unge kvinder fra københavnerforhørene, havde klaget over magtanvendelse på fru Johnsons adresse i Bleecker Street i New York September 1881 Maanedsblad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed (uddrag) Handel med skandinaviske unge Piger. I fredags kom en ung svensk Pige, Johanne B. Fredrichson, ned til Emigrationskontoret i New York, og klagede over, at hun med Magt var bleven holdt tilbage i Huset Nr 22 i Bleecker Street af Miss Johnson, hos hvem hun efter Kontrakt havde taget Bolig. Denne Johnson var bekjendt for at logere usædelige Kvinder, og da Forstanderen undersøgte Sagen, viste det sig, at hun endnu havde to andre svenske Piger i Huset, hvorfor han anmeldte Sagen for Politichefen. I samme Øjeblik kom disse to Piger, Helga Maria Bjørnson og Sofie L. Nielson, løbende til Politistationen med den samme Klage.

6 Politicaptainen lod efter disse Oplysninger Miss Johnson arrestere. De tre Piger forklarede, at de havde truffet hende i Kjøbenhavn, og at hun havde tilbudt dem fri Reise til Amerika og en maanedlig Løn af 10 Kr, naar de vilde overtage en Plads i hendes eget Hus i New York, en Kontrakt, som de uden Mistanke gik ind paa. Et senere ankommet Brev fra en Emigrantagent i Kjøbenhavn meddelte, at en vis Dahlgren der i Byen havde afsluttet en Kontrakt med samme Johnson, om efter Lejlighed hver Uge at sende hende 3 à 4 unge Piger, imod at han derfor modtog en Douceur for hver. Det er altsaa ikke alene i andre europæiske Lande, at der drives en formelig Handel med unge Piger til de autoriserede Bordellers Forsyning, men vi faar her at vide, at denne samme Handel foregaar her midt iblandt os. Medens dette nu foregaar her til lands, høres der fra Neapel, at en Person dér er bleven fængslet for at have drevet en lignende Forretning med italienske Kvinder med et Hus i Alexandria; Varerne ere afgaaede regelmæssigt efter Bestilling med Hensyn til Alder, Størrelse, Huld o.s.v.. Hvorlænge vil det vare, inden de Regjerendes Samvittighed vil blive oprørt ved alle disse Skjændelsgerninger, som dog have deres væsentlige Støttepunkt i Anerkendelsen af Usædeligheden som et nødvendigt Onde, samt i den Beskyttelse, som Reguleringssystemet yder Utugten? I denne artikel sættes hele miseren ind i en sammenhæng med paralleller til handel med kvinder til bordeller i andre lande, og nødvendigheden af prostitution kritiseres. Politidirektøren besvarede straks disse anklager med et brev, hvori han igen hævdede de danske myndigheder og borgeres uskyld og de unge kvinders usædelighed. Men redaktøren på Månedsbladet fastholdt problemstillingen ved at tage pigernes parti uden at klandre dem for deres eventuelle frivolitet: Lad os antage, at de ønsker at starte på en frisk. Så er det da uanstændigt at trække dem endnu dybere ned i elendigheden, end de måske var før, var hans argument: Oktober 1881 Maanedsblad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed (uddrag) De paagjældende Piger maa antages at have været usædelige, hævder Politidirektøren. Hvad vedkommer det Sagen? Dersom Politidirektøren havde bemærket, at de paagjældende Piger selv havde ønsket at anbringes i Utugtens tjeneste, ville Udtalelsen have været forstaaelig. Men hvor mange Kvinder gives der ikke, der har ført et daarligt Liv, og som netop ønsker Tjeneste fremmed Sted under nye Forhold for at kunne vende tilbage til et ordentligt Liv? At slige Kvinders Forsøg paa at redde sig ud af Elendigheden skal ende med at de føres endnu dybere ind i Elendigheden paa et fremmed Sted, hvor de ere aldeles ubekjendte og hjælpeløse, er mere end haardt. Foreningen mod usædelighed lagde ikke afstand til de unge kvinder, men formulerer den afmagt, de var havnet i. Månedsbladet gennemgik endvidere hvorledes den legale regulering af prostitution ikke tjente pigerne, men gjorde det vanskeligt for dem at slippe ud af prostitutionen. De vigtigste Misligheder ved denne Regulering ere:

7 1. Indespærring. Regulativerne forbyder vistnok alt af denne Art, men disse Kvinder har hverken Penge eller anstændige Klæder, eller noget Middel til atter at komme Hjem; i Virkeligheden er de derfor indespærrede, især de fra fremmede Lande. 2. Politiet, som vænnes til at se paa alt dette som lovligt, ja, endog som privilegeret, beskytter og begunstiger alt, fornemmeligt Værterne. 3. Udenlandske Piger s Forklaring bliver gerne afgiven gennem vedkommende Vært eller Værtinde, som oplyst ved Forhørene. 4. Politibetjentens besøg i disse Huse ere sjældne og til liden Nytte, da de altid forgaa i Værtens Nærværelse. 5. Drik og Lediggang i Forbindelse med det Usædelige Liv gør disse Kvinder aldeles hjælpeløse. 6. Værterne have et Hold paa Pigerne ved den Gjæld, disse er nødte til at gøre, og de anse sig for bundne ved den og betragte den som en Æresgjæld. Ovre i Amerika sad Regina Johnson stadig i fængsel. Næsten et år efter, at konsulen i New York havde læst om den kønne og intelligente Helga Maries flugt fra Bleecher Street, kunne han læse denne lille notits i dagens avis 17. Januar 1882 New York Times Regina Johnson dømt Frøken Regina Johnson, den Kvinde der i Maj sidste Aar blev fundet skyldig i at have importeret to Piger fra Danmark her til Byen med umoralske Hensigter, blev dømt i gaar af Dommer Benedict. Dommen blev givet ud fra en Lov Kongressen vedtog i Maj 1875, beregnet paa at standse den forventede Ankomst af et stort Antal kinesiske Kvinder til Stillehavsstaterne. Frøken Johnson har allerede tilbragt 10 Maaneder i Ludlow Street Fængslet og har lidt frygteligt under sin Indespærring. Da hun først blev indsat, var hun en typisk skandinavisk Skønhed. I gaar var hun hærget og sølle, og da Dommer Benedict idømte hende to Aars Indespærring i Rochester Fængslet, besvimede hun. I Betragtning af at den Lov, hun blev dømt efter, ikke er beregnet paa denne slags Sag, at hun er den første Person, der er blevet arresteret eller dømt efter den, og at hun allerede har tilbragt næsten et Aar i Fængsel, vil der blive gjort et Forsøg paa at sikre hende en Benaadning, og Anklageren vil skrive under paa Begæringen eller anbefale Mildhed. I sagen, som vi kender den fra avisnotitser, er der mindst 4 unge navngivne kvinder involveret. Men heraf fremgår, at det kun er to piger, hun har fået dom for at importere fra Danmark. Har de andre indrømmet, at de godt vidste, at der var prostitution i ansættelsesaftalen? Har de været bange for at bringe sagen frem og vidne? Bange for nogen, som kunne gøre dem ondt, eller bange for deres ry og rygte? Vi ved ikke, hvorfor ikke alle fire, hvis navne har været fremme i offentligheden, indgår i grundlaget for dommen over Regina Johnson. Eller flere, hvis der har været flere. Det har der jo, hvis det er rigtigt, at Dahlgren havde en kontrakt med Regina Johnson om hver uge at sende hende 3 à 4 unge Piger, imod at han derfor modtog en dusør for hver. Sager af denne karakter er stadig ikke enkle at trævle op og få frem i lyset. Der er så mange beviser på, at hvid slavehandel har fundet sted, og at trafficking findes i overmål. Men der er så få domme. Fra Århus i 2004 kender vi en sag, som har så mange lighedstræk med sagen om Regina Johnson, at man sidder tilbage og tænker: der er ikke sket noget som helst og hvis der er, er det, at det er blevet værre at være offer.

8 Rigsdagsdebat og danske forholdsregler Før vi ser på den sag, skal vi ind i Rigsdagen i 1882, hvor historien om Ribers fæstekontor sammen med andre sager gav anledning til kritisk gennemgang af fæstebestemmelserne i tyendeloven. Ved tredje behandling af ændringsforslag til tyendeloven udtalte rigsdagsmedlemmerne Holm og Bajer samt ministeren følgende: 8. November 1882 Debat i Rigsdagen (uddrag) H. Holm: Skønt det nærværende lille Lovforslag forsaavidt er ubetydeligt, som det kun angaar en enkelt Side af Tyendelovgingen, forekommer det mig dog, at det, praktisk set, har en overordentlig stor Betydning for mange Mennesker. Det er nemlig saaledes, at der her i Kjøbenhavn har udviklet sig en Trafik, ja, jeg havde nær kaldt det for en Handel, eller noget endnu værre med Tyender, særligt med de unge Piger, som fæstes bort til Landet, af en saadan Natur, at det vistnok er paa høje Tid at sætte en Stopper derfor. Bajer: I det Maanedsskrift, som udgives af Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed, findes en Artikel med Overskriften Handel med skandinaviske unge Piger. Det synes at fremgaa af denne Artikel, at der her i Kjøbenhavn findes Agenter for denne saakaldte hvide Slavehandel, Agenter, som drive deres Forretning blandt Andet til Amerika. Det er jo bekjendt, at ogsaa andetsted gaar noget saadant i Svang. Jeg vil saaledes gøre opmærksom paa, at i det engelske Overhus fandt i Fjor en Forhandling Sted, hvis Resultat var, at der blev nedsat en Kommission til at udarbejde et Lovforslag til Beskyttelse af unge Piger - Protection of Young Virgins. Det jeg nu ønsker at vide, er, om det er den højtærede Minister bekjent, at noget saadant finder Sted her i Kjøbenhavn, og om den meget ærede Minister vil være villig til nu straks eller senere at give nærmere Oplysning i saa Henseende. Justitsministeren (Nellemann): Jeg skal i Anledning af det Spørgsmaal, som blev rettet til mig, bemærke, at det ikke er mig bekjendt, at der her i Byen er nogen Forretning, som giver sig af med at antage Tjenestetyende til Amerika eller andre saadanne langt herfra liggende Steder. Det er naturligvis klart, at selv om en saadan Forretning eksisterer, giver den sig selvfølgeligt et andet Præg. Den vedkender sig ikke, at den vil skaffe unge Piger til Utugt i Amerika; thi hvis den vedkjendte sig det, vilde den utvivlsomt være hjemfalden til Lovgivningens Straf. Jeg skal imidlertid i Anledning af den Forespørgsel, der er stillet, anmode Politidirektøren om at indhendte al den Oplysning i saa Henseende, som kan skaffes... Sagen om Regina Johnson og mulighederne for bortfæstning af kvindeligt tyende som skjul for hvid slavehandel gav på denne måde anledning til ændring af tyendeloven. Men det var ikke nok til at afskaffe den hvide slavehandel. Efterspørgslen på friskt ungt kvindekød fortsatte ligesom det fortsatte med at være en indbringende forretning for bagmændene. Kampen imod den hvide slavehandel var i 1880 erne knyttet tæt sammen med kampen imod de lovlige og statsregulerede bordeller. Herhjemme organiserede denne kamp sig i ovenfornævnte Foreningen imod Lovbeskyttelse af Usædelighed, der havde søsterforeninger i de fleste vesteuropæiske lande. Det samme var tilfældet med foreningen Les amies de la jeune fille, der blev stiftet allerede i 1877 af 20 kvinder fra syv forskellige lande, heriblandt Danmark. Foreningen, der efterfølgende bredte sig ud over det meste af den vestlige verden havde som formål at danne et Beskyttelsesnet omkring enhver ung Pige, der maa forlade det fædrende Hjem,

9 for at tage Erhverv anden Steds 1). Det gjorde man helt konkret ved at være til stede på de store byers banegårde og tilbyde unge piger sikre overnatningssteder. Samtidig fungerede foreningen som en slags arbejdspladstjekker. Unge piger, der havde fået plads i udlandet, kunne henvende sig til foreningen, der via sit store netværk var i stand til at sende damer ud næsten overalt i verden og undersøge, om pladsen nu også var et ordentligt sted. Samme funktion varetog Den danske komité til bekæmpelse af den hvide slavehandel, der blev dannet i Også her benyttede man sig af internationale kontakter i det forebyggende arbejde, samtidig med at man pressede på politisk for via lovgivningen at vanskeliggøre kvindehandelen. Fra århundredeskiftet gik nationalstaterne mere aktivt ind i bekæmpelsen af den hvide slavehandel. Det kom til udtryk ved, at Den danske Komite til bekæmpelse af den hvide Slavehandel ret hurtigt kom på finansloven med et offentligt tilskud. Endvidere deltog Danmark to diplomatiske konferencer, der resulterede i to konventioner af henholdsvis 1904 og Den sidste konvention fastsatte straffebestemmelser for personer, der hvervede, bortførte eller forledte kvinder i utugtigt øjemed. For de under tyveårige gjaldt det også, selvom pigen vidste, hvad hun gik ind til og samtykkede. Hermed var den hvide slavehandel anerkendt som et juridisk begreb i international lov. Også i 1920 erne var den hvide slavehandel et af de helt store emner i den internationale debat. Denne gang i regi af det nystiftede Folkeforbund, der bl.a. foranstaltede en meget stor undersøgelse, for at fastslå omfanget og arten af kvindehandelen. Undersøgelsen omfattede 28 lande i Europa, Nord- og Sydamerika og Nordafrika og byggede på 6500 interviews heraf de 5000 med personer fra prostitutionens underverden. Konklusionen var: - at handelen med kvinder havde et betydeligt omfang, uden at man kunne sætte præcise tal på, - at de fleste af de handlede kvinder var prostituerede i forvejen, og dem der ikke var, var blevet lokket udenlands med ægteskabstilbud eller jobtilbud - at handelsruterne især gik fra Europa til Nord- og Sydamerika og Nordafrika - at bordeldrift og lovreguleret prostitution var den afgørende faktor bag handelen - at store profitter var det vigtigste incitament for bagmændene 2) Meget i denne konklusion ligner situationen i dag - bortset fra én væsentlig ting: Handelsruterne. I dag kommer de handlede kvinder til og ikke fra Europa. Det fortæller om ændringer i landenes og kontinenternes økonomiske og sociale udvikling og om kvindernes vilkår i de enkelte egne. Dengang som nu kommer kvinderne fra lande med et betydeligt overskud af fattige unge kvinder, og de bliver transporteret til lande, hvor efterspørgslen på prostituerede er stor. I dag er det usandsynligt, at skandinaviske unge piger bliver ofre for trafficking. Men det sker lige ved siden af os overalt i Danmark. En baltisk kvindes bordel i Århus I Paradisgade i Århus lå indtil 2005 et snusket bordel. Hvem, der servicerede kunderne, kom til politiets kendskab, da to af kvinderne så deres snit til at snige sig ud og finde vej hen til politistationen: 26. august 2004, Århus Politi To baltiske kvinder indfandt sig midt om natten på politistationen. De oplyste, at de var blevet truet på livet og slået af deres alfons, som holdt dem i et bordel i Paradisgade i Århus. (Herefter kaldet Olga og Lea.)

10 Kvinderne blev afhørt i sagen. De boede under kummerlige forhold og måtte aldrig komme uden for en dør. De blev holdt som sex-slaver. Under afhøringen kom det frem, at der også var en tredje baltisk kvinde på bordellet. Hende hentede politiet dagen efter. (Herefter kaldet Ada.) Ada forklarede under afhøringen, at hun og Olga havde arbejdet sammen i Baltikum som prostituerede for den samme alfons. Denne alfons manglede penge, og derfor solgte han dem til en handler en baltisk kvinde, som driver prostitution i Danmark. Denne kvinde, som altså er landsmand til dem, kom selv over og hentede dem og rejste med dem til Danmark (ligesom Regina Johnson 124 år tidligere forskellen var bare at det var med fly fra Baltikum, mens det var med damper fra Danmark). Efter anmeldelsen fik de tre kvinder tilbudt 15 dages beskyttet ophold. Det skete i overensstemmelse med regeringens (daværende) handlingsplan for bekæmpelse af kvindehandel og tilbud til kvinder, som illegalt arbejder som prostituerede og hvor en hjemrejse skal forberedes ordentligt. Olga og Ada rejste tilbage til deres hjemland. Afrejsen skete helt udramatisk og med politiets tilstedeværelse i lufthavnen, da de skulle med flyveren. Hvad der blev af Lea, ved politiet ikke. Januar 2005 Baltisk kvinde dukker op i Tyskland Tysk politi henvendte sig til politiet i Århus: Olga var dukket op i Tyskland, hvor politiet fik kendskab til hende, fordi hun havde været udsat for grov vold. Olga havde fået så mange bank af sin nye alfons i Tyskland, så hun var kommet på hospitalet. Der var sket det, at den anden baltiske kvinde, Ada, havde ringet hjem og fortalt den gode nyhed, at nu var de på vej hjem fra Danmark. Ved ankomsten nåede de ikke længere end til lufthavnen. Her stod deres oprindelige alfons og tog imod dem med nye flybilletter. Han havde solgt dem igen. Olga blev sat på en flyver til Tyskland. Hvor Ada blev sendt hen, vides ikke. De nåede ikke engang ud af lufthavnsområdet, før det næste eventyr startede. På grund af vold og hospitalsindlæggelse fik det tyske politi kendskab til Olga og kontaktede Danmark. Ellers havde ingen officielle myndigheder hørt, at de to hjemsendte ikke kom hjem men blev solgt igen. Februar 2005 Baltisk kvinde vidner i sag om menneskehandel Politiet og andre kontaktpersoner i Danmark fik overtalt Olga til at komme tilbage for at vidne mod bordelmutter og tre andre personer i retten i Århus. Olga vidnede, men hendes angst var så udtalt, at man tog alle forholdsregler mod, at hun skulle være i lokale med sin tidligere værtinde, alfonsen og to hjælpere. Ved en politirazzia på bordellet i Paradisgade fik politiet kendskab til 7 andre udenlandske kvinder, som også blev afhørt. 15. marts 2005 Retten i Århus fælder dom i sagen

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution UNGE TIL Et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge SALG 26 UNGE TIL SALG Forening mod skadevirkninger af prostitution LivaRehab UNGE TIL SALG 1 Center for behandling og rehabilitering

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere