Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Stefan Kristjansson (STK), Brian Berthelsen (BB). Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Afbud: Jesper Holm (JH), Anita Silkjær (AS) 1. Siden sidst a. Formanden gennemgik skadesrapportstatistik for årets første måneder og procentfordelingen af samme. JW kommenterede at har indskærpet at der skal indsendes skadesanmeldelse i de tilfælde hvor der opstår skader, således at sagerne er registreret i tilfælde af at nogle af dem udvikler sig til mén-skader. Der er taget tiltag indenfor MX som havde mange skader i indtil april men det har nu stabiliseret sig. Drøftes videre på kommende Sikkerhedsudvalgsmøde. Ligeledes opfordres den enkelte til at drøfte status på kommende Møder. b. Generalsekretæren, herunder ændringer i Administrationen I løbet af den seneste periode er der blevet underskrevet en række kontrakter, herunder med Falck og GF forsikring. Aftalerne omkring Grand Prix i Parken og Vojens udløser en række billetter, i alt 170 og i første omgang er det Speedway-klubformænd og Speedway dommere som har fået en frist til den 15. juni med at fremsende ønske om fribillet. Såfremt alle billetter ikke er uddelt, så vil der blive rundsendt til `erne generelt, for at bestille. c. Afgørelser af DMU`s Disciplinærnævn Der har været en række sager for det nye disciplinærnævn siden den nye regel og procedure er sat i værk. Det nye nævn er blevet bemandet af 3 mand ved hver sag, og det har været prioriteret at få sagerne behandlet hurtigst muligt. Sags-afgørelserne vil blive publiceret på dmusport.dk og ligesom ved sager fra ordensudvalget, så bliver sags-afgørelserne med navns nævnelse publiceret. Juraudvalget og nævnet tager et møde i august, for at gennemgå erfaring med de første kendelser. I en af sagerne er der sket 1 års frakendelse af licens. OH indkalder til erfaringsmøde i løbet af august måned så eventuelle justeringer kan gennemføres til OH 2. Økonomi og Regnskab a. Status maj 2014 Efter maj regnskabet tegner økonomien for 2014 sig positivt. I forhold til de periodiserede budgetter så udviser hovedkasse samt Sportskommissionsregnskaber en positiv udvikling. bemærkede overfor `erne at disse skal sikre at der igangsættes aktiviteter for at øge tilgangen i samarbejde med klubberne. Det er ikke et mål i sig selv at skabe et stort økonomisk overskud. Side 1 af 6

2 På debitorsiden ser det fornuftigt ud, og der er ikke nogle store debitorer i spil. Der er dog en diverse post med 6-7 mindre debitorer som skal gennemgås og fremover vil fremgå individuelt på listen. Der skal udarbejdes halvårsregnskaber i løbet af juli som skal indeholde en forventning til året. Det er derfor væsentligt at alle har fremsendt alle mellemregninger så vi har det bedst mulige overblik. Nærmere detaljer følger. b. Licensstatistik maj 2014 Medlems- og licensstatistik blev gennemgået. Hvad førstnævnte angår så er det status qua mens udviklingen er positiv på licensudstedelsesdelen. Her tegner specielt Motocross og BMX sig for fremgang. Fremadrettet så kan der trækkes klubspecifikke lister og sekretariatet forventer, at disse kan trækkes i løbet af juni efter test. c. Kort info om budget 2015 Næste års budgetter bliver lavet på baggrund af 3. kvartals regnskab. Der bliver afholdt face-to-face møde mellem og Forretningsudvalget alt efter hvor mange spørgsmål der er fra den enkelte til det kommende budget. Licensudvalget vil tage et møde omkring en eventuel licensreform i DMU. Men der er også en væsentlig pointe i at huske på, at licensændringer kan få store konsekvenser og at derfor skal eventuelle forslag gennemarbejdes så det kan forklares og præsenteres så det kan forstås. Der afholdes møde i august i udvalget så mere konkrete forslag kan fremlægges på næste HB møde. KMM 3. Sager til beslutning a. Licens for LUKS/Ungdomsringen: Der er stillet forslag om ovenstående licens skal kunne overtages af en ny person i august da ungdomsklubberne ikke følger kalenderåret. Det blev foreslået at skille punktet op i 2, da der i virkeligheden er tale om to forskellige problematikker. 1. De tilfælde hvor en lokal ungdomsklub der laver en aftale med kommunen og en lokal DMU klub. 2. Aftalen hvor LUKS-medlemmer kan køre på DMU-baner. DMU har i år indført et Licens for LUKS medlemmer, som fungerer som et forsikringsbevis for disse når de kører på DMU`s baner. Forslaget som blev vedtaget, tager udgangspunkt i situation 1, hvor det er ungdomsklubber ved klubberne. Hvad angår LUKS klubber og forsikringsordning, så tages denne problematik særskilt op ved næste HB møde. Følgende blev besluttet: Beslutning: I de tilfælde hvor der er tale om en lokal ungdomsklub som laver aftale med kommunen og den lokale DMU klub, så indsender klubben en liste med navne på kørere som skal være dækket af den nuværende Ungdomsklublicens til 350 kroner. Klubben faktureres for antallet af licenser. Når der sker rettelse i navne på kørere, til august, så fremsendes en opdateret navneliste. Klubben faktureres kun for kørere ud over det oprindelige antal. Side 2 af 6

3 b. Procedure ved reglementsændringer Se bilag for procedurer og opdateret Juraudvalgs beskrivelse. Licens og statsborgerskab. OH gennemgik procedure omkring reglementsændringer. herunder handlinger, som skal gennemføres og ansvarlige for det enkelte punkt. Et af de helt væsentlige punkter er, at skal anføre beslutning i deres referat og at reglementstekst udarbejdes. Disse to ting sendes til formand for Juraudvalget til godkendelse og ændringer kan ikke offentliggøres før proceduren er afsluttet. Administrativ procedure for reglementsændringer 2014: Handling Ansvarlig Forslag til reglementsændring behandles af -Formand Beslutning anføres i referat med kort beskrivelse af Sportssekretær formål og begrundelse Reglementstekst udarbejdes Sportssekretær Tekst og referat fremsendes til JU (Kasper) Sportssekretær JU rundsender til høringsberettigede Kasper (specialistgruppen) formand godkender Kommentar sammensættes efter høringssvar Kasper Returneres til Kasper ændrer reglement Sportssekretær Ændring med synlig historik rundsendes internt Sportssekretær Reglement opdateres med ændring, opdateringsdato Sportssekretær og streger i venstre side Opdateret reglement lægges på hjemmeside sammen Sportssekretær med beskrivelse og rundsendes externt. Beslutning: Administrativ procedure for reglementsændringer 2014, blev godkendt. c. Ny tekst til Lydmålinger uden officiel udsendt lydmåler Side 3 af 6

4 Beslutning: DMU`s Hovedbestyrelse godkendte den nye tekst til Alment Reglement d. Definition af Åbne Mesterskaber Drøftes på baggrund af input forventes endeligt besluttet på næste møde (skal være klart inden 2015). Da sæsonen for tegning af licens stort er overstået rykkes endelig beslutning til næste HB møde hvor OH vil undersøge alle detaljer inden endelig beslutning således at det er gældende fra Sager til behandling a. Spørgeskemaundersøgelser i efteråret Der bliver i løbet af august udsendt to spørgeskemaundersøgelser, en for bestyrelsesmedlemmer og en for alle medlemmer. Spørgeskemaerne bliver udsendt til korrektur til HB-medlemmerne når de foreligger. Herefter vil de blive drøftet med administrationen samt på HB mødet og fremlægges til nærmere præsentation og debat på klublederseminaret b. Status for bilsagen Indenfor de sidste par år er der kørt nogle sager i forbindelse med registreringsafgifter på kassebiler u/4 ton. En af sagerne gik i byretten hvor et medlem vandt sagen. Argumenterne som AT har brugt i de sager, som kører, fylder mange sider. Og tilsvarende argumenterne, som modgår. Sagsomkostningerne har konkret været på over kroner i enkelte sager. Problemet består, men der ligger nogle afgørelser, som har været positive. Det blev foreslået at der med baggrund i afsagte domme, laves en oversigt over nogle af de ønsker som DMU har. Ønskerne foreligges skatteordfører som DMU har dialog med. c. Speedway Handlingsplan Der har været en god kemi ved de møder som har været afholdt med klubberne. Og generelt så er handlingsplanen for DSL accepteret helt grundlæggende klubberne, da alle har haft et ønske om at udvikle sporten, således at der er en udviklingsplan som ruster Speedwayligaen til fremtidige udfordringer, herunder sikrer, at klubberne ikke går under. Et af de væsentlige punkter som vil prioritere højt er Talentudvikling, herunder hvordan ressourcer anvendes bedst muligt på området. prioriterer også stærkt at få Sportsudvalgene til at køre. Der udarbejdes en detaljeret plan til kommende HB møde for PH d. IT Referat: oplæg / strategi og prioriteringer IT-udvalget er blevet ændret således at det fremadrettet ikke er et stort udvalg bestående af teknikere, men snarere en styregruppe bestående af politikere, som så kan nedsætte en projektgruppe, hvor der også er involveret teknikere. I den forbindelse skal det ligeledes fremadrettet indtænkes at projektledelse budgetteres. I år vil der være en overvejende prioritering, som er Klubindmeldelse og Indkøbskurv. Desuden er der taget en diskussion omkring Facebook, hvor det besluttes at DMU`s administration er garant for at `erne har en Side som supporteres. `erne har mulighed for, derudover, at oprette en Side 4 af 6

5 Gruppe, som administreres af. e. DMU Organisationsudviklings Referat og gennemgang I september vil der i forlængelse af spørgeskemaundersøgelser blive afholdt et seminar for sekretariatets ansatte, så der kan følges op på resultaterne. Der er desuden godkendt en uddannelsesplan for de ansatte, som skal gennemføres i løbet af f. Klublederseminar 2014 Seminaret afholdes den 31. oktober/ 1. november. Forskellige eksterne foredragsholdere blev drøftet og der arbejdes videre. Det er vigtigt at hvis vi får et eksternt indlæg at klublederne får noget med hjem KMM g. Miljøudvalget kort opdatering Efter at Miljøudvalget har fået Leif og Jesper Rasmussen med i Miljøudvalget er aktiviteterne godt i gang. Det er vigtigt at HBmedlemmerne kommer med feedback når de hører om sager. I Kolding har klubben gennemgået en proces hvor der er opnået et fint resultat. I miljøudvalget er der udarbejdet et forslag til en DMU Miljøstandard. Standarden indeholder Scope (formål) og 9 principper. h. Jubilæumsaktiviteter Programmet for de kommende events blev gennemgået hvor Parken, som er lige om hjørnet, er en af hjørnestenene blandt årets mange events. Herefter kommer EM BMX og i august MX Superarrangement og RR Classic. Alle medlemmer opfordres til at bakke op om arrangementerne. i. DMU Talent- og Elitestrategi / fokus 2015 Der afholdes møde i uge 27 om prioriteringer og eventuelle ændringer i strategien for Fremlægges på kommende HB møde. j. Grov plan / vision for Internationale løb i den enkelte gren Der blev ved sidste HB-møde taget en snak om internationale løb. BMX: EM afdeling til Bjerringbro. Lars Ostenfeldt bliver international koordinator. Der arbejdes på at der køres EM-afdelinger 2015, 2016, Speedway: I speedway bliver der kørt rigtig meget internationalt. Og det overvejes at der skal ses kritisk på antallet af internationale arrangementer. er af den holdning, at den eneste rigtige indfaldsvinkel til placering af arrangementer skal komme via, og ikke via private initiativer. Motocross: Vedrørende plan for , så indhentes der tilbagemeldinger fra klubberne, og der er sat deadline den 10. juli for besvarelse. Det er væsentligt for at have klubbernes vinkel på hvad der bør være strategi for de kommende år. Dog forventes følgende: 2015: EM 65, EM Quad 2016: EM/VM i Sidevogn Road Racing: Pt. ligger der forslag om EM-Classic i perioden Desuden skal der tages en snak om de nordiske mesterskaber. Side 5 af 6

6 Den enkelte arbejder videre og punktet tages op igen på næste HB møde. Formand 5. Internationale sager a. FIM Europe Congres 2014 (indstillinger til kommissioner, valg af præsident) Der er to kandidater til FIM Europe formandsposten. To vidt forskellige personligheder. De nordiske fedérationer har opstillet den tidligere finske præsident som bestyrelsesmedlem i FIM Europe. Navnene på de danske kommissionsfolk som er genindstillet er Palle Lind, Ejgil Solkær, Peter hansen, Bjarne Fjord Thomsen. Hvis de danske kommissionskandidater fortsætter i kommissionerne, så sidder de for 4 år. b. Indstillinger til FIM Kommissioner 2014 FIM Europe har i dag mistet væsentlig politisk indflydelse og er i dag primært løbskoordinerende. Og spørgsmålet er, om DMU fremadrettet skal satse mere på FIM Kommissioner, hvor indflydelsen er større. Fx i tekniske kommissioner. Der er deadline til september. Selve Grand Assembly bliver i slutningen af november. Punktet drøftes videre når FIM Europe kongressen er overstået og ny præsident er valgt, som naturligvis kan medføre væsentlige ændringer. c. Nordisk Møde Afholdes den oktober, Arlanda, Stockholm. Det bliver afholdt efter det gamle format, hvor Kommissioner også deltager. d. Planer for International involvering (Kommissioner, Bestyrelser og Hvem tager over. ) En af de ting som `erne skal arbejde med er at se på hvem som skal overtage efter de personer som sidder i dag. Det blev kort diskuteret om der skulle annonceres efter interesserede. Formand 6. Referater til Godkendelse samt information a. HB 03/14 - Godkendt b. FU (internt) - Godkendt c. MX - Godkendt d. BMX - Godkendt e. RR/DR Godkendt f. IT udvalg Godkendt g. Organisationsudvalg - Godkendt 7. Næste møder Mødeplan 2014 HB 05-14: (ny dato) Torsdag den 18. september - Dagsmøde (08:30-17:00), Fjelsted HB 06-14: Lørdag den 29. november - Dagsmøde (08:30-17:00), Fjelsted Side 6 af 6

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere