Haveforeningen Grundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haveforeningen Grundet"

Transkript

1 Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer har karakter af en tilbygning og kræver bygge tilladelse fra kommunen. Det følger ligeledes, at i de tilfælde byggearbejdet er en ombygning/ forandring i bebyggelsen, skal der søges bygge tilladelse fra kommunen, såfremt ombygningen/forandringen er væsentlig i forhold til bestemmelser i byggelovgivningen, herunder de konstruktive krav i BR10 kap. 4. Hvorvidt ombygningen/forandringen er væsentlig beror på kommunens konkrete vurdering. (Se nærmere i bladet på side 11) Dart!!! Dartspil aftenen er foreløbig aflyst grundet manglende interesse. Hvis nogen ønsker at spille dart, kort eller lignende, så kontakt Helle tlf

2 Bestyrelsen: Formand: Preben Jepsen, have 134 Tlf.: Næstformand: Lotte Borup, have 188 Tlf.: Kasserer: Sonnich Jensen have 10 Tlf.: Medlem: Karin Thomsen have 24 Tlf.: Medlem: Knud Mikkelsen have 178 Tlf.: Spildevandstanke: Ønsker du at få nedgravet en spildevandstank, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, der ansøger kommunen om tilladelse til at nedgrave tanken. Er du i tvivl, så kontakt Lotte og få vejledning. Dart klubben: Kontakt: Helle Pedersen have 16 Tlf.: Amerikansk lotteri: Kontakt: Erik Thomsen have 124 Tlf Søndagskaffe: Kontakt: Karen Thomsen have 124 Tlf.: Haveafhændelse: Ønsker du at afhænde din have og havehus, skal du meddele dette til bestyrelsen. Have eller havehus kan ikke sælges uden bestyrelsens deltagelse (Lotte eller Sonnich), så start her. Bestyrelsen er dig gerne behjælpelig med at lave en salgsopstilling. Huset og haven skal vurderes, inden en handel kan afsluttes. Bestyrelsen sørger for vurdering, der koster kr. 500,00 og betales af sælger. Dit hus skal være godkendt ved kommunen, inden det kan sælges. Er du I tvivl om fremgangsmåden, så kontakt bestyrelsen. Har vi din mail adresse? Hvis du får dette nyhedsbrev med posten, skyldes det, at vi ikke har din mail adresse. Vi skal spare på omkostningerne, men vi vil også gerne informere og gerne mere end tidligere om, hvad der sker i haveforeningen. Husk at haveforeningen er vores allesammens forening, så du skulle gerne vide det samme som bestyrelsen. Så, send en hilsen på mail til Så har vi den rigtige adresse. Sonnich. 2

3 Referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2013: Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:00 i AAB beboerhuset på Moldevej, Vejle. med følgende dagsorden: 1. Velkommen ved formanden: Formanden Preben Jepsen bød velkommen til de 35 deltagere og bad forsamlingen rejse sig og mindes 1 medlem, Barbara Halvorsen, der er afgået ved døden i Valg af dirigent: Jan Halvorsen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at indbydelse til generalforsamlingen var udsendt rettidigt, ad 2 gange, da første indkaldelse var påført et forkert årstal. Efterfølgende blev en ny indkaldelse udsendt pr. mail og post. Dirigenten oplæste dagsordenen, der blev godkendt, hvorefter generalforsamlingen kunne erklæres gyldig. 3. Valg af stemmetællere: Helle Pedersen (18), Børge Nielsen (76) og Ryan Borup, (188) blev foreslået og valgt. 4. Bestyrelsens beretning ved Preben Jepsen: (PJ) Sæsonen 2012 vil nok igen blive husket for sommeren der udeblev. Det blev ikke til mange gode sommerdage i sæsonen. Bestyrelse har efterhånden fundet sit ståsted. Vi har hver vores opgaver, som varetages. Vi forsøger at efterkomme medlemmernes ønsker, det er det, vi er valgt til, men det er svært at stille alle tilfredse, selvom vi gør vores bedste. Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, som gør en indsats for at holde vores områder pæne. Jeg nævner ingen navne, så har jeg ikke glemt nogen. Vi har nogle gode græsrødder og gode håndværkere, og uden jeres hjælp må vi nok se i øjnene at det ville koste en del penge for foreningen at holde vores fælles fritidssted. Vi havde en episode med en havelejer, som blev anholdt af politiet under stor bevågenhed af pressen. Da jeg læste om det i avisen, kontaktede jeg politiet for at høre, hvem af vore medlemmer det drejede sig om. Det kunne jeg ikke få at vide, men vi kunne søge aktindsigt og 2 uger efter kom svaret. Så længe sagen var under behandling, kunne vi ikke få aktindsigt. Vi har siden konstateret, hvem det drejer sig om, men vore love og vedtægter giver os ikke ret til nogen sanktion overfor lejer. Igennem året har vi haft en del aktiviteter: Vi åbnede for vandet den 31. marts og konstaterede at der igen var mange utætheder i systemerne. Vi har løbende udskiftet mange gamle rør, ja sågar har der tidligere været brugt plastic haveslanger som vandledninger, hvilket er katastrofalt at nogen kan finde på dette. Den 1. april havde vi standerhejsning med efterfølgende kaffe og rundstykker i fælleshuset. Vi fortsatte med søndagskaffe den første søndag i måneden, og det er en succes. Den 20. maj havde vi plantedag. 3

4 Vi har haft banko, tak til bankogruppen for den store indsats med at skaffe præmier. Den 23. juni afholdte vi den traditionelle Skt. Hans fest. Vi startede i fælleshuset og gik derefter til bålpladsen på marken og Aases heks blev brændt af. 21. juli havde vi fællesarbejde med kaffe og rundstykker kl Kl var der en buffet til det arbejdende folk og vi afsluttede kl Der kom 24 og hjalp til. Den 22. juli havde vi igen arrangeret markedsdag, som også denne gang var en succes. Derudover spiller nogle af medlemmerne jævnlig dart i fælleshuset. Bestyrelsen: Bestyrelsen arbejder i god tone, og alle har respekt for hinandens meninger. Det er ikke altid bestyrelsen er enige, men i en demokratisk bestyrelse er det flertallet der bestemmer. Bestyrelsen har gennem året afholdt 8 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerede sig ved første møde og har fordelt opgaverne både i og udenfor bestyrelsen. Jeg vil her takke den øvrige bestyrelse for den ihærdighed som medlemmerne udviser, I perioden har vi sagt farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, Susanne Ottesen og Søren Jelstrøm. Vi har så trukket suppleanterne Knud Mikkelsen og Brian Pedersen ind, så vi igen blev fuldtallige. Økonomi: Efter vores sidste havelejeforhøjelse har vi fået lidt luft i økonomien, vi havde en krise i økonomien i efteråret, og kom ud af året med et mindre underskud. Vi har haft en del udgifter i forbindelse med drænrør og vandledninger. Sonnich vil fremlægge regnskabet efter dette. Hjemmesiden: Ole passer fortsat vores hjemmeside sammen med Lotte, der lægger nyhederne op. Nyhedsbrev: I 2011 er der udsendt 4 nyhedsbreve til medlemmerne. Selv om mange i dag bruger Internettet, så er der dog stadig behov for at sende nogle informationer ud på papir. Fremtiden: Der er generalforsamling den 23. april i Vejlekredsen. Der skal være en sammenlægning til større kredse, og dermed nogle vedtægtsændringer, som vi alle skal tage stilling til. Til slut vil jeg igen sige tak til de medlemmer, som har lavet en aktiv indsats i foreningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 5. Regnskab ved Sonnich Jensen: (SJ) Regnskabet er udsendt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Af tidsmæssige årsager var det udsendte regnskab ikke underskrevet af revisorerne. 4

5 På generalforsamlingen blev det reviderede regnskab udleveret og gennemgået af kassereren. Regnskabet er forenklet i opsætningen, idet nogle konti har både indtægter og udgifter med efterfølgende saldo. Endvidere er status ændret til at vise fordelingen af foreningens midler, herunder opsamling af midler til aktivitetsklubberne. Regnskabet viser et driftsmæssigt underskud på kr ,00, men grundet forudbetalt haveleje endte vi med et mindre overskud på kr ,00. Fratrækkes de opsamlede klubmidler, har vi et driftsmæssigt underskud på kr ,00. Regnskabet gav anledning til en del spørgsmål, herunder kontorudgiften. SJ forklarede, at dette skyldes indkøb af printerpatroner og 2 gange trykning af nyhedsbrevet. Der blev givet udtryk for, at nyhedsbrevet kunne udsendes pr. mail og lægges på hjemmesiden. PJ gjorde opmærksom på, at ikke alle havde computer og kunne bruge denne, ligesom en del ikke kunne modtage nyhedsbrevet pr. mail. Spørgsmålet blev herefter udlagt til afstemning og resultatet blev: 20 stemte for, at nyhedsbrevet skulle udsendes som hidtil. 21 stemte for, at nyhedsbrevet skulle udsendes pr. mail til de medlemmer, der kan modtaget mail og resten skal sendes pr. post. Fremover vil nyhedsbrevet blive udsendt pr. mail til de medlemmer, der oplyser sin mail adresse og resten pr. post. Ligeledes lægges nyhedsbrevet på hjemmesiden. Der blev stillet spørgsmål til brugen og betalingen af containeren. Når der nu var kommet lås på containeren, kunne den ikke bruges af alle, hvorfor det kun skal være brugerne af containeren, der skal betale udgiften hertil. SJ kunne oplyse, at der på en tidligere generalforsamling var besluttet, at vi skulle prøve med en container. Ret hurtigt kunne vi konstatere, at den 600 liters container var for dyr i drift, så en større, der tømmes oftere, måtte være løsningen. Så kunne vi konstatere, at denne container blev fyldt med murbrokker, gamle bilhjul og bildæk, brædder, miniovn og haveaffald. Så valgte vi at låse containeren og udlevere nøgle til en lås mod at betale et depositum på kr. 50,00. Indtil nu har 28 haver nøgle til containeren. Regnskabet blev herefter godkendt. 6. Indkomne forslag: SJ havde udsendt et forslag gående ud på, at bestyrelsen fik bemyndigelse til at nedlægges en fælles spildevandstank ved fælleshuset. Så ville der være mulighed for at lægge vand ind i fælleshuset samt etablere toiletter ved fælleshuset. Arbejdet skulle kun udføres, såfremt der i løbet af 2013 og 2014 var midler hertil. Vandledninger og drænledningen kommer i første række. 5

6 Forslaget gav anledning til nogen debat, ligesom det blev foreslået at der kunne opsættes en toiletvogn. Der kom også forslag om at nedsætte kontorudgiften, så der var plads til nedgravning af en fællestank. Efter nogen debat trak SJ forslaget tilbage. 7. Budget og fastsættelse af kontingent ved kassereren: På sidste generalforsamling fastsatte vi havelejen for både 2012 og Der kommer ikke nogen stigning i 2013 og det foreløbige budget for 2014 giver ikke umiddelbart grundlag for en stigning. SJ foreslog, at vi fastsatte en fast årlig stigning af havelejen. En stigning svarende til inflationen, ca. 5 % årligt. Dette blev der protesteret imod, hvorfor forslaget blev trukket tilbage. 8. Valg: 1. Kassereren Sonnich Jensen (10) blev genvalgt med 29 stemmer mod Aase (52) 15 stemmer. 2 blanke stemmer. 2. Knud Mikkelsen (178) blev valgt til bestyrelsen med 31 stemmer, Karin Thomsen (124) blev valgt med 31 stemmer og Jan Halvorsen (62) fik 24 stemmer. 2 ugyldige stemmesedler. Jan Halvorsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen med 41 stemmer, Herløv Mogensen (94) blev valgt med 23 stemmer og Helge Kristensen (90) fik 22 stemmer. 2 ugyldige stemmesedler. 3. Jan Halvorsen og Aase Schøsler blev valgt som revisor med Susanne Ottesen (168) og Lars Balling Jensen (72) som suppleanter. Erik Thomsen (124) blev valgt som vurderingsmand (sammen med Olaf Hansen) (196) 9. Eventuelt: SJ orienterede lidt om fremgangsmåden og problemet omkring tegning af husene og indsendelse af tegningen til godkendelse ved kommunen. Det fremgår af vores deklaration, at der skal indhentes byggetilladelse, inden noget byggeri kan foretages. Dette gælder også ombygninger og tilbygningen af enhver art. Vi har fået et godt samarbejde med kommunen på dette punkt og grundet en tidligere aftale, fastsat af Vejle Byråd på et møde den 9. april 1974, er det bestyrelsen for Haveforeningen Grundet, der indsamler tegninger og indsender til kommunen til godkendelse. SJ orienterede også om regelsamlingen, der ligger klar til afhentning i fælleshuset. Der kan aftales nærmere om udlevering på tlf PJ orienterede om salg af skrabelodder, amerikansk lotteri, bankospil og de øvrige aktiviteter som dartspil, kortspil og andre former for spil, hvis det ønskes samt søndagskaffe, der foregår den 1. søndag i hver måned. En aktivitetskalender hænges op i opslagstavlen samt på hjemmesiden. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Ref. Sonnich. Således vedtaget mandag den 18. marts

7 Nye regler for nedlæggelse af samletanke. Kapitel 14 - Etablering af samletanke for spildevand og pileanlæg - opsamling, tømning og bortskaffelse 42. Hvis en ejendom ikke er omfattet af en kommunal tømningsordning, skal det, forinden der meddeles tilladelse, jf , til etablering af en samletank for husspildevand, være godtgjort, at samletanken vil blive tømt af en slamsuger på en forsvarlig måde, og at der foreligger en kontrakt med en kommunalbestyrelse om, at indholdet føres direkte og på den anviste måde til et renseanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger tilladelse til genanvendelse af hele eller dele af husspildevandet. I disse tilfælde finder 43 tilsvarende anvendelse. Vi sikre med ovenstående, at alle samletanke bliver tømt på forsvarlig vis, hvorfor vi ikke længere kræver at foreningsformanden/kvinden er medunderskriver af en ansøgning om etablering af samletanke. Kopi af tilladelser bliver stadig tilsendt. Venlig hilsen Karin Overby Miljømedarbejder Teknik & Miljø - Vand Kirketorvet Vejle tlf.: Ovenstående betyder, at kloakmesteren søger kommunen om tilladelse til at nedgrave en opsamlingstank og havelejeren skal lave en kontrakt med et slamsugerfirma om tømning af tanken. Men, men, men. Nu er det jo sådan, at en stor lastbil med dobbelt bagaksel ødelægger vores stier her i området. Det vil være den enkelte havelejer, der drages til ansvar for rep. af stierne, så kontakt et firma, der har en mindre (11 tons) bil til opgaven. Haveforeningen bruger Dam s kloakservice fra Børkop. Havevandring. Torsdag den 13. juni 2013 tager en del af bestyrelsen på den årlige rundtur i området og laver en liste over opgaver, der skal klares i år. Samtidig påses, om haverne, hækkene m.v. er passet efter forskrifterne. SMS service. Vi opfordrer igen medlemmerne til at oplyse et telefonnummer, hvortil der kan sendes sms beskeder. Vi vil også gerne have en mail adresse. Det er 7

8 efterhånden blevet temmelig kostbart at benytte postvæsenet, så vi skal jo spare, hvor der kan spares. 8

9 Sankt Hans bål. I år prøver vi noget nyt. Sammen med Hornstrup Kirke arrangeres en festlig eftermiddag ved præsteboligen, hvor der bliver opsat nogle grill, hvor man kan grille aftensmadden. Der vil være lidt underholdning m.v. Derefter går vil til bålpladsen i haveforeningen til lidt hygge med bålet m.v. Fællesarbejde. Lørdag den 6. juli 2013 er der fællesarbejde. Vi starter kl med morgenkaffe og en opstrammer. Så vil der være forskellige opgaver at udføre, dels ved fælleshuset og dels ude i området. Kl har vi fællesspisning. Foreningen sørger for forplejning. Kl afsluttes med kaffe og blødt brød. Vi plejer at have en rigtig hyggelig dag, hvor vi kommer hinanden ved, driller lidt, men mest af alt: Har det rart. Markedsdag. Søndag den 7. juli 2013 holdes markedsdag fra kl og slutter kl Har du ting, du gerne vil have afsat, kan du kontakte Karin, tlf , og få en stand. Søndagskaffe. Den første søndag i måneden samles vi i og ved fælleshuset til en kop kaffe eller the samt hjemmebag. Erik går rundt om formiddagen og sælger Amerikansk lotteri. Der er fine gevinster. Dartaften. Haveforeningen har 2 dartmaskiner i fælleshuset. En lille gruppe spiller dart et par gange om måneden, men man vil gerne have endnu flere med. Er der nogen, der kunne tænke sig at spille kort, er der også mulighed for det. Så har du lyst, så kom og vær med. Sand og grus. Vi modtager jævnligt forespørgsel om sand og stabilgrus, der ligger på parkeringspladsen. Er det til fællesbrug? Svaret er ja. Hvis du skal have en sæk sand, koster 900 kg. ca. kr. 1000,00. Foreningen køber 21 m3. for kr ,00, så vi har besluttet, at det er den billigste måde for medlemmerne at få sand. Der kan altså frit hentes sand til brug i haverne. Stabilgrus er til rep. af stierne / vejene. Ny vej ned over marken. Vi er mange, der gerne ser en ny vej etableret ned over marken, da der er problemer med svinget ved kastanjetræet. Der er tinglyst en vej ned over marken, og vi har nu forhørt os ved kommunen, om denne vej må flyttes fra den nuværende placering til en forlængelse af vejen ved boldbanen. Sagen ligger til behandling i planafdelingen ved Vejle Kommune, hvorfra vi afventer et svar. 9

10 Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Aktivitetskalender 2013 Juni 02. Søndagskaffe i fælleshuset kl Dart-/spilleaften i fælleshuset kl Sct. Hans aften, vi starter i præstehaven kl Denne aften bliver afholdt i fællesskab med kirken. (Medbring selv mad til grill - øl og vand kan købes) I løbet af aftenen vil der komme lidt underholdning. Bålet tændes som sædvanligt i haveforeningen - program følger. 28. Dart-/spilleaften i fælleshuset kl Juli 06. Fællesarbejde, vi starter i fælleshuset kl Markedsdag i og omkring fælleshuset kl Dart-/spilleaften i fælleshuset kl Dart-/spilleaften i fælleshuset kl August 04. Søndagskaffe i fælleshuset kl Dartaften i fælleshuset kl Dartaften i fælleshuset kl September 01. Søndagskaffe i fælleshuset kl Dartaften i fælleshuset kl Der vil blive solgt skrabelodder/amerikansk lotteri til arrangementer, på lørdage og til søndagskaffe, hvor det også vil være muligt at afhente gevinster. Karin og Erik Thomsen står for både salg og udlevering. 10

11 Dræn ned over marken. Der ligger et dræn ned over marken fra have 72 til have 36. Drænet er stoppet, eller måske helt mast sammen, så det giver et vådt område ved have 82, 90 og 92. Vi forventer i løbet af kort tid at få lagt et nyt dræn, så vi løser problemet ved de berørte haver. Ligeledes skal vi have repareret 2 drænudløb i skovkanten. Her har vi yderligere det problem, at nogen smider haveaffald i skoven. Det er forbudt af smide haveaffald i skoven. Vejle Kommune har tilsynspligt med skoven og skovkanten, så det kan blive haveforeningen er bekostelig affære, hvis Vejle Kommune skal rydde op efter havelejerne. Skorstene og kravet om byggetilladelse. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne for, hvornår opførelse af en skorsten stiller krav om, at ejeren af bygningen skal søge om byggetilladelse hos kommunen. Vejledningen indeholder også en kort beskrivelse af reglerne for, hvordan kommunen skal søge en ulovlig skorsten lovliggjort. Skorstensfejerbekendtgørelsen: Reglerne for det lovpligtige skorstensfejerarbejde er fastsat i skorstensfejerbekendtgørelsen (BEK nr. 239 af 27/04/1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder), som er udstedt med hjemmel i byggelovens 15. Denne bekendtgørelse indeholder blandt andet regler om, at skorstene skal tilses og rengøres af en faglært person, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve. Det er en forudsætning for at kunne overholde kravene i skorstensfejerbekendtgørelsen, at en skorsten anmeldes til kommunen. Dette er bygningsejerens ansvar, idet det i henhold til byggelovens 17, stk. 1 påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at ejendommen ikke er i strid med byggeloven eller de i medfør af byggeloven udstedte regler. I bygningsreglement 2010 benyttes terminologien aftrækssystemer for skorsten og røgrør med tilhørende samlinger og andre systemer af enhver art, der modtager forbrændingsprodukter fra et eller flere fyringsanlæg. Nedenstående udtalelse er gældende for aftrækssystemer. Byggelovens anvendelsesområde: Det fremgår af byggelovens 2, stk. 1, litra a, at loven finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse. Tilbygning omfatter ny bebyggelse, der sammenbygges med en eksisterende bygning samt etablering af nye bygningsdele. Som eksempel kan nævnes opførelse af f.eks. altaner, karnapper og efter Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering også skorstene. Det fremgår endvidere af byggelovens 2, stk. 1, litra b, at byggeloven finder anvendelse ved ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at etablering af et aftrækssystem vil være at betegne som en tilbygning, såfremt dele af aftrækssystemet placeres således, at det bygges sammen med den eksisterende bebyggelse, dvs. placeres "uden på" bygningen. Såfremt aftrækssystemet placeres inde i bygningen, vil byggearbejdet være at betegne som en ombygning eller forandring i bebyggelsen. 11

12 Vi siger tak til sponsorerne for de fine gaver til bankospil og amerikansk lotteri. Og så var der lige dartspillet. I 2012 havde dartspillerne samling i fælleshuset hver anden fredag, hvor de nye dart automater blev flittigt brugt. Der var god stemning, men desværre var tilslutningen ikke, hvad der var forventet. I 2013 prøver man at udvide aftenen med kortspil, raflen og andre sjove spil. Har du en ide til et interessant emne, er du velkommen, når vi starter igen i Bestyrelsen siger tak for året 2012 og ser frem til et bedre vejrmæssigt Preben Jepsen, Sonnich Jensen, Lotte Borup, Knud Mikkelsen og Brian Pedersen. 12

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere