Haveforeningen Grundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haveforeningen Grundet"

Transkript

1 Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer har karakter af en tilbygning og kræver bygge tilladelse fra kommunen. Det følger ligeledes, at i de tilfælde byggearbejdet er en ombygning/ forandring i bebyggelsen, skal der søges bygge tilladelse fra kommunen, såfremt ombygningen/forandringen er væsentlig i forhold til bestemmelser i byggelovgivningen, herunder de konstruktive krav i BR10 kap. 4. Hvorvidt ombygningen/forandringen er væsentlig beror på kommunens konkrete vurdering. (Se nærmere i bladet på side 11) Dart!!! Dartspil aftenen er foreløbig aflyst grundet manglende interesse. Hvis nogen ønsker at spille dart, kort eller lignende, så kontakt Helle tlf

2 Bestyrelsen: Formand: Preben Jepsen, have 134 Tlf.: Næstformand: Lotte Borup, have 188 Tlf.: Kasserer: Sonnich Jensen have 10 Tlf.: Medlem: Karin Thomsen have 24 Tlf.: Medlem: Knud Mikkelsen have 178 Tlf.: Spildevandstanke: Ønsker du at få nedgravet en spildevandstank, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, der ansøger kommunen om tilladelse til at nedgrave tanken. Er du i tvivl, så kontakt Lotte og få vejledning. Dart klubben: Kontakt: Helle Pedersen have 16 Tlf.: Amerikansk lotteri: Kontakt: Erik Thomsen have 124 Tlf Søndagskaffe: Kontakt: Karen Thomsen have 124 Tlf.: Haveafhændelse: Ønsker du at afhænde din have og havehus, skal du meddele dette til bestyrelsen. Have eller havehus kan ikke sælges uden bestyrelsens deltagelse (Lotte eller Sonnich), så start her. Bestyrelsen er dig gerne behjælpelig med at lave en salgsopstilling. Huset og haven skal vurderes, inden en handel kan afsluttes. Bestyrelsen sørger for vurdering, der koster kr. 500,00 og betales af sælger. Dit hus skal være godkendt ved kommunen, inden det kan sælges. Er du I tvivl om fremgangsmåden, så kontakt bestyrelsen. Har vi din mail adresse? Hvis du får dette nyhedsbrev med posten, skyldes det, at vi ikke har din mail adresse. Vi skal spare på omkostningerne, men vi vil også gerne informere og gerne mere end tidligere om, hvad der sker i haveforeningen. Husk at haveforeningen er vores allesammens forening, så du skulle gerne vide det samme som bestyrelsen. Så, send en hilsen på mail til Så har vi den rigtige adresse. Sonnich. 2

3 Referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2013: Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:00 i AAB beboerhuset på Moldevej, Vejle. med følgende dagsorden: 1. Velkommen ved formanden: Formanden Preben Jepsen bød velkommen til de 35 deltagere og bad forsamlingen rejse sig og mindes 1 medlem, Barbara Halvorsen, der er afgået ved døden i Valg af dirigent: Jan Halvorsen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at indbydelse til generalforsamlingen var udsendt rettidigt, ad 2 gange, da første indkaldelse var påført et forkert årstal. Efterfølgende blev en ny indkaldelse udsendt pr. mail og post. Dirigenten oplæste dagsordenen, der blev godkendt, hvorefter generalforsamlingen kunne erklæres gyldig. 3. Valg af stemmetællere: Helle Pedersen (18), Børge Nielsen (76) og Ryan Borup, (188) blev foreslået og valgt. 4. Bestyrelsens beretning ved Preben Jepsen: (PJ) Sæsonen 2012 vil nok igen blive husket for sommeren der udeblev. Det blev ikke til mange gode sommerdage i sæsonen. Bestyrelse har efterhånden fundet sit ståsted. Vi har hver vores opgaver, som varetages. Vi forsøger at efterkomme medlemmernes ønsker, det er det, vi er valgt til, men det er svært at stille alle tilfredse, selvom vi gør vores bedste. Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, som gør en indsats for at holde vores områder pæne. Jeg nævner ingen navne, så har jeg ikke glemt nogen. Vi har nogle gode græsrødder og gode håndværkere, og uden jeres hjælp må vi nok se i øjnene at det ville koste en del penge for foreningen at holde vores fælles fritidssted. Vi havde en episode med en havelejer, som blev anholdt af politiet under stor bevågenhed af pressen. Da jeg læste om det i avisen, kontaktede jeg politiet for at høre, hvem af vore medlemmer det drejede sig om. Det kunne jeg ikke få at vide, men vi kunne søge aktindsigt og 2 uger efter kom svaret. Så længe sagen var under behandling, kunne vi ikke få aktindsigt. Vi har siden konstateret, hvem det drejer sig om, men vore love og vedtægter giver os ikke ret til nogen sanktion overfor lejer. Igennem året har vi haft en del aktiviteter: Vi åbnede for vandet den 31. marts og konstaterede at der igen var mange utætheder i systemerne. Vi har løbende udskiftet mange gamle rør, ja sågar har der tidligere været brugt plastic haveslanger som vandledninger, hvilket er katastrofalt at nogen kan finde på dette. Den 1. april havde vi standerhejsning med efterfølgende kaffe og rundstykker i fælleshuset. Vi fortsatte med søndagskaffe den første søndag i måneden, og det er en succes. Den 20. maj havde vi plantedag. 3

4 Vi har haft banko, tak til bankogruppen for den store indsats med at skaffe præmier. Den 23. juni afholdte vi den traditionelle Skt. Hans fest. Vi startede i fælleshuset og gik derefter til bålpladsen på marken og Aases heks blev brændt af. 21. juli havde vi fællesarbejde med kaffe og rundstykker kl Kl var der en buffet til det arbejdende folk og vi afsluttede kl Der kom 24 og hjalp til. Den 22. juli havde vi igen arrangeret markedsdag, som også denne gang var en succes. Derudover spiller nogle af medlemmerne jævnlig dart i fælleshuset. Bestyrelsen: Bestyrelsen arbejder i god tone, og alle har respekt for hinandens meninger. Det er ikke altid bestyrelsen er enige, men i en demokratisk bestyrelse er det flertallet der bestemmer. Bestyrelsen har gennem året afholdt 8 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerede sig ved første møde og har fordelt opgaverne både i og udenfor bestyrelsen. Jeg vil her takke den øvrige bestyrelse for den ihærdighed som medlemmerne udviser, I perioden har vi sagt farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, Susanne Ottesen og Søren Jelstrøm. Vi har så trukket suppleanterne Knud Mikkelsen og Brian Pedersen ind, så vi igen blev fuldtallige. Økonomi: Efter vores sidste havelejeforhøjelse har vi fået lidt luft i økonomien, vi havde en krise i økonomien i efteråret, og kom ud af året med et mindre underskud. Vi har haft en del udgifter i forbindelse med drænrør og vandledninger. Sonnich vil fremlægge regnskabet efter dette. Hjemmesiden: Ole passer fortsat vores hjemmeside sammen med Lotte, der lægger nyhederne op. Nyhedsbrev: I 2011 er der udsendt 4 nyhedsbreve til medlemmerne. Selv om mange i dag bruger Internettet, så er der dog stadig behov for at sende nogle informationer ud på papir. Fremtiden: Der er generalforsamling den 23. april i Vejlekredsen. Der skal være en sammenlægning til større kredse, og dermed nogle vedtægtsændringer, som vi alle skal tage stilling til. Til slut vil jeg igen sige tak til de medlemmer, som har lavet en aktiv indsats i foreningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 5. Regnskab ved Sonnich Jensen: (SJ) Regnskabet er udsendt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Af tidsmæssige årsager var det udsendte regnskab ikke underskrevet af revisorerne. 4

5 På generalforsamlingen blev det reviderede regnskab udleveret og gennemgået af kassereren. Regnskabet er forenklet i opsætningen, idet nogle konti har både indtægter og udgifter med efterfølgende saldo. Endvidere er status ændret til at vise fordelingen af foreningens midler, herunder opsamling af midler til aktivitetsklubberne. Regnskabet viser et driftsmæssigt underskud på kr ,00, men grundet forudbetalt haveleje endte vi med et mindre overskud på kr ,00. Fratrækkes de opsamlede klubmidler, har vi et driftsmæssigt underskud på kr ,00. Regnskabet gav anledning til en del spørgsmål, herunder kontorudgiften. SJ forklarede, at dette skyldes indkøb af printerpatroner og 2 gange trykning af nyhedsbrevet. Der blev givet udtryk for, at nyhedsbrevet kunne udsendes pr. mail og lægges på hjemmesiden. PJ gjorde opmærksom på, at ikke alle havde computer og kunne bruge denne, ligesom en del ikke kunne modtage nyhedsbrevet pr. mail. Spørgsmålet blev herefter udlagt til afstemning og resultatet blev: 20 stemte for, at nyhedsbrevet skulle udsendes som hidtil. 21 stemte for, at nyhedsbrevet skulle udsendes pr. mail til de medlemmer, der kan modtaget mail og resten skal sendes pr. post. Fremover vil nyhedsbrevet blive udsendt pr. mail til de medlemmer, der oplyser sin mail adresse og resten pr. post. Ligeledes lægges nyhedsbrevet på hjemmesiden. Der blev stillet spørgsmål til brugen og betalingen af containeren. Når der nu var kommet lås på containeren, kunne den ikke bruges af alle, hvorfor det kun skal være brugerne af containeren, der skal betale udgiften hertil. SJ kunne oplyse, at der på en tidligere generalforsamling var besluttet, at vi skulle prøve med en container. Ret hurtigt kunne vi konstatere, at den 600 liters container var for dyr i drift, så en større, der tømmes oftere, måtte være løsningen. Så kunne vi konstatere, at denne container blev fyldt med murbrokker, gamle bilhjul og bildæk, brædder, miniovn og haveaffald. Så valgte vi at låse containeren og udlevere nøgle til en lås mod at betale et depositum på kr. 50,00. Indtil nu har 28 haver nøgle til containeren. Regnskabet blev herefter godkendt. 6. Indkomne forslag: SJ havde udsendt et forslag gående ud på, at bestyrelsen fik bemyndigelse til at nedlægges en fælles spildevandstank ved fælleshuset. Så ville der være mulighed for at lægge vand ind i fælleshuset samt etablere toiletter ved fælleshuset. Arbejdet skulle kun udføres, såfremt der i løbet af 2013 og 2014 var midler hertil. Vandledninger og drænledningen kommer i første række. 5

6 Forslaget gav anledning til nogen debat, ligesom det blev foreslået at der kunne opsættes en toiletvogn. Der kom også forslag om at nedsætte kontorudgiften, så der var plads til nedgravning af en fællestank. Efter nogen debat trak SJ forslaget tilbage. 7. Budget og fastsættelse af kontingent ved kassereren: På sidste generalforsamling fastsatte vi havelejen for både 2012 og Der kommer ikke nogen stigning i 2013 og det foreløbige budget for 2014 giver ikke umiddelbart grundlag for en stigning. SJ foreslog, at vi fastsatte en fast årlig stigning af havelejen. En stigning svarende til inflationen, ca. 5 % årligt. Dette blev der protesteret imod, hvorfor forslaget blev trukket tilbage. 8. Valg: 1. Kassereren Sonnich Jensen (10) blev genvalgt med 29 stemmer mod Aase (52) 15 stemmer. 2 blanke stemmer. 2. Knud Mikkelsen (178) blev valgt til bestyrelsen med 31 stemmer, Karin Thomsen (124) blev valgt med 31 stemmer og Jan Halvorsen (62) fik 24 stemmer. 2 ugyldige stemmesedler. Jan Halvorsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen med 41 stemmer, Herløv Mogensen (94) blev valgt med 23 stemmer og Helge Kristensen (90) fik 22 stemmer. 2 ugyldige stemmesedler. 3. Jan Halvorsen og Aase Schøsler blev valgt som revisor med Susanne Ottesen (168) og Lars Balling Jensen (72) som suppleanter. Erik Thomsen (124) blev valgt som vurderingsmand (sammen med Olaf Hansen) (196) 9. Eventuelt: SJ orienterede lidt om fremgangsmåden og problemet omkring tegning af husene og indsendelse af tegningen til godkendelse ved kommunen. Det fremgår af vores deklaration, at der skal indhentes byggetilladelse, inden noget byggeri kan foretages. Dette gælder også ombygninger og tilbygningen af enhver art. Vi har fået et godt samarbejde med kommunen på dette punkt og grundet en tidligere aftale, fastsat af Vejle Byråd på et møde den 9. april 1974, er det bestyrelsen for Haveforeningen Grundet, der indsamler tegninger og indsender til kommunen til godkendelse. SJ orienterede også om regelsamlingen, der ligger klar til afhentning i fælleshuset. Der kan aftales nærmere om udlevering på tlf PJ orienterede om salg af skrabelodder, amerikansk lotteri, bankospil og de øvrige aktiviteter som dartspil, kortspil og andre former for spil, hvis det ønskes samt søndagskaffe, der foregår den 1. søndag i hver måned. En aktivitetskalender hænges op i opslagstavlen samt på hjemmesiden. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Ref. Sonnich. Således vedtaget mandag den 18. marts

7 Nye regler for nedlæggelse af samletanke. Kapitel 14 - Etablering af samletanke for spildevand og pileanlæg - opsamling, tømning og bortskaffelse 42. Hvis en ejendom ikke er omfattet af en kommunal tømningsordning, skal det, forinden der meddeles tilladelse, jf , til etablering af en samletank for husspildevand, være godtgjort, at samletanken vil blive tømt af en slamsuger på en forsvarlig måde, og at der foreligger en kontrakt med en kommunalbestyrelse om, at indholdet føres direkte og på den anviste måde til et renseanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger tilladelse til genanvendelse af hele eller dele af husspildevandet. I disse tilfælde finder 43 tilsvarende anvendelse. Vi sikre med ovenstående, at alle samletanke bliver tømt på forsvarlig vis, hvorfor vi ikke længere kræver at foreningsformanden/kvinden er medunderskriver af en ansøgning om etablering af samletanke. Kopi af tilladelser bliver stadig tilsendt. Venlig hilsen Karin Overby Miljømedarbejder Teknik & Miljø - Vand Kirketorvet Vejle tlf.: Ovenstående betyder, at kloakmesteren søger kommunen om tilladelse til at nedgrave en opsamlingstank og havelejeren skal lave en kontrakt med et slamsugerfirma om tømning af tanken. Men, men, men. Nu er det jo sådan, at en stor lastbil med dobbelt bagaksel ødelægger vores stier her i området. Det vil være den enkelte havelejer, der drages til ansvar for rep. af stierne, så kontakt et firma, der har en mindre (11 tons) bil til opgaven. Haveforeningen bruger Dam s kloakservice fra Børkop. Havevandring. Torsdag den 13. juni 2013 tager en del af bestyrelsen på den årlige rundtur i området og laver en liste over opgaver, der skal klares i år. Samtidig påses, om haverne, hækkene m.v. er passet efter forskrifterne. SMS service. Vi opfordrer igen medlemmerne til at oplyse et telefonnummer, hvortil der kan sendes sms beskeder. Vi vil også gerne have en mail adresse. Det er 7

8 efterhånden blevet temmelig kostbart at benytte postvæsenet, så vi skal jo spare, hvor der kan spares. 8

9 Sankt Hans bål. I år prøver vi noget nyt. Sammen med Hornstrup Kirke arrangeres en festlig eftermiddag ved præsteboligen, hvor der bliver opsat nogle grill, hvor man kan grille aftensmadden. Der vil være lidt underholdning m.v. Derefter går vil til bålpladsen i haveforeningen til lidt hygge med bålet m.v. Fællesarbejde. Lørdag den 6. juli 2013 er der fællesarbejde. Vi starter kl med morgenkaffe og en opstrammer. Så vil der være forskellige opgaver at udføre, dels ved fælleshuset og dels ude i området. Kl har vi fællesspisning. Foreningen sørger for forplejning. Kl afsluttes med kaffe og blødt brød. Vi plejer at have en rigtig hyggelig dag, hvor vi kommer hinanden ved, driller lidt, men mest af alt: Har det rart. Markedsdag. Søndag den 7. juli 2013 holdes markedsdag fra kl og slutter kl Har du ting, du gerne vil have afsat, kan du kontakte Karin, tlf , og få en stand. Søndagskaffe. Den første søndag i måneden samles vi i og ved fælleshuset til en kop kaffe eller the samt hjemmebag. Erik går rundt om formiddagen og sælger Amerikansk lotteri. Der er fine gevinster. Dartaften. Haveforeningen har 2 dartmaskiner i fælleshuset. En lille gruppe spiller dart et par gange om måneden, men man vil gerne have endnu flere med. Er der nogen, der kunne tænke sig at spille kort, er der også mulighed for det. Så har du lyst, så kom og vær med. Sand og grus. Vi modtager jævnligt forespørgsel om sand og stabilgrus, der ligger på parkeringspladsen. Er det til fællesbrug? Svaret er ja. Hvis du skal have en sæk sand, koster 900 kg. ca. kr. 1000,00. Foreningen køber 21 m3. for kr ,00, så vi har besluttet, at det er den billigste måde for medlemmerne at få sand. Der kan altså frit hentes sand til brug i haverne. Stabilgrus er til rep. af stierne / vejene. Ny vej ned over marken. Vi er mange, der gerne ser en ny vej etableret ned over marken, da der er problemer med svinget ved kastanjetræet. Der er tinglyst en vej ned over marken, og vi har nu forhørt os ved kommunen, om denne vej må flyttes fra den nuværende placering til en forlængelse af vejen ved boldbanen. Sagen ligger til behandling i planafdelingen ved Vejle Kommune, hvorfra vi afventer et svar. 9

10 Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Aktivitetskalender 2013 Juni 02. Søndagskaffe i fælleshuset kl Dart-/spilleaften i fælleshuset kl Sct. Hans aften, vi starter i præstehaven kl Denne aften bliver afholdt i fællesskab med kirken. (Medbring selv mad til grill - øl og vand kan købes) I løbet af aftenen vil der komme lidt underholdning. Bålet tændes som sædvanligt i haveforeningen - program følger. 28. Dart-/spilleaften i fælleshuset kl Juli 06. Fællesarbejde, vi starter i fælleshuset kl Markedsdag i og omkring fælleshuset kl Dart-/spilleaften i fælleshuset kl Dart-/spilleaften i fælleshuset kl August 04. Søndagskaffe i fælleshuset kl Dartaften i fælleshuset kl Dartaften i fælleshuset kl September 01. Søndagskaffe i fælleshuset kl Dartaften i fælleshuset kl Der vil blive solgt skrabelodder/amerikansk lotteri til arrangementer, på lørdage og til søndagskaffe, hvor det også vil være muligt at afhente gevinster. Karin og Erik Thomsen står for både salg og udlevering. 10

11 Dræn ned over marken. Der ligger et dræn ned over marken fra have 72 til have 36. Drænet er stoppet, eller måske helt mast sammen, så det giver et vådt område ved have 82, 90 og 92. Vi forventer i løbet af kort tid at få lagt et nyt dræn, så vi løser problemet ved de berørte haver. Ligeledes skal vi have repareret 2 drænudløb i skovkanten. Her har vi yderligere det problem, at nogen smider haveaffald i skoven. Det er forbudt af smide haveaffald i skoven. Vejle Kommune har tilsynspligt med skoven og skovkanten, så det kan blive haveforeningen er bekostelig affære, hvis Vejle Kommune skal rydde op efter havelejerne. Skorstene og kravet om byggetilladelse. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne for, hvornår opførelse af en skorsten stiller krav om, at ejeren af bygningen skal søge om byggetilladelse hos kommunen. Vejledningen indeholder også en kort beskrivelse af reglerne for, hvordan kommunen skal søge en ulovlig skorsten lovliggjort. Skorstensfejerbekendtgørelsen: Reglerne for det lovpligtige skorstensfejerarbejde er fastsat i skorstensfejerbekendtgørelsen (BEK nr. 239 af 27/04/1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder), som er udstedt med hjemmel i byggelovens 15. Denne bekendtgørelse indeholder blandt andet regler om, at skorstene skal tilses og rengøres af en faglært person, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve. Det er en forudsætning for at kunne overholde kravene i skorstensfejerbekendtgørelsen, at en skorsten anmeldes til kommunen. Dette er bygningsejerens ansvar, idet det i henhold til byggelovens 17, stk. 1 påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at ejendommen ikke er i strid med byggeloven eller de i medfør af byggeloven udstedte regler. I bygningsreglement 2010 benyttes terminologien aftrækssystemer for skorsten og røgrør med tilhørende samlinger og andre systemer af enhver art, der modtager forbrændingsprodukter fra et eller flere fyringsanlæg. Nedenstående udtalelse er gældende for aftrækssystemer. Byggelovens anvendelsesområde: Det fremgår af byggelovens 2, stk. 1, litra a, at loven finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse. Tilbygning omfatter ny bebyggelse, der sammenbygges med en eksisterende bygning samt etablering af nye bygningsdele. Som eksempel kan nævnes opførelse af f.eks. altaner, karnapper og efter Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering også skorstene. Det fremgår endvidere af byggelovens 2, stk. 1, litra b, at byggeloven finder anvendelse ved ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at etablering af et aftrækssystem vil være at betegne som en tilbygning, såfremt dele af aftrækssystemet placeres således, at det bygges sammen med den eksisterende bebyggelse, dvs. placeres "uden på" bygningen. Såfremt aftrækssystemet placeres inde i bygningen, vil byggearbejdet være at betegne som en ombygning eller forandring i bebyggelsen. 11

12 Vi siger tak til sponsorerne for de fine gaver til bankospil og amerikansk lotteri. Og så var der lige dartspillet. I 2012 havde dartspillerne samling i fælleshuset hver anden fredag, hvor de nye dart automater blev flittigt brugt. Der var god stemning, men desværre var tilslutningen ikke, hvad der var forventet. I 2013 prøver man at udvide aftenen med kortspil, raflen og andre sjove spil. Har du en ide til et interessant emne, er du velkommen, når vi starter igen i Bestyrelsen siger tak for året 2012 og ser frem til et bedre vejrmæssigt Preben Jepsen, Sonnich Jensen, Lotte Borup, Knud Mikkelsen og Brian Pedersen. 12

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 I Beboerhuset, Finlandsvej 104 32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 1.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014

Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014 Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014 28 fremmødte 1. Valg af ordstyrer Bjarne F. P. valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere