Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21."

Transkript

1 Referat af Skolebestyrelsesmøde Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit W. Hammer Nielsen, Heidi S. Holm, Anita Holk, Robin Bak, Otto Borch-Andersen Elevrepræsentanter: Endnu ikke valgte. Byrådsrepræsentant: Tommy Lund Christensen Ledelsen: Dorthe Ninn, Lissy Bekker Fraværende: Tommy Lund Christensen Formanden indledte med, at punkt 10 udeareal og orientering om skolepatrulje under pkt. 2 udgår. 1. Godkendelse af sidste referat og underskrifter Godkendt 2. Meddelelser fra: a) Formand: Formanden har skrevet med Ole Helboe og projekterne forventes gennemført i år. På Tønningsvej opsættes fartmåler i løbet af efteråret. På Nørregade etableres ikke fodgængerfelt. Skolebestyrelsen er utilfreds med, at projekterne ikke er blevet gennemført sidste år som planlagt, da det var udmeldingen fra kommunen. Forældrene blev på forældremøderne sidste år stillet i udsigt af skolebestyrelsen, at projekterne ville blive gennemført sidste år. b) Skoleledelse: Medarbejdertrivsel: Processen er i gang og der har været afholdt et fælles personalemøde inden skolestart og en workshop for hver af afdelingerne i september. I februar holdes opfølgningsmøder afdelingsvist, hvorefter trivselsundersøgelsen gennemføres igen. Workshop-oplæggene tog udgangspunkt i psykisk robusthed og der blev arbejdet med forskellige værktøjer. Den umiddelbare respons på forløbet er positiv. Hærværksbarometer: Pengene er brugt og der var en kort orientering om typerne af hærværk på skolen. Skoleledelsen foreslår, at Hærværks-

2 Referat af Skolebestyrelsesmøde barometeret drøftes på et senere møde, da indsatsen ikke har den ønskede effekt. Skolebestyrelsen støtter dette forslag. Hærværk: Skolen undersøger i øjeblikket skriverier på toiletter og kældergang, som er sket i skoletiden. Der har desuden i denne uge været problemer med ildspåsættelse til to skralde-spande i fritiden. Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolen anmelder hærværk til politiet. Ledelsen orienterede om, at SSP og Street-team i Horsens er involveret i Brædstrup-området. Skolebestyrelsen har et ønske om at invitere enten SSP eller Street-team, hvis det er aktuelt i forhold til dagsordenen på et kommende møde. c) Medarbejderrepræsentanter: Intet d) Elevrådsrepræsentanter: Der har været møde d. 20/9 og følgende er valgt til skolebestyrelsen: Julie W. Andersen, 8C og Mikkel Arp, 7B Bestyrelsen meddeler, at der har været henvendelse fra en forælder vedr. trivsel i pauserne på Stjerneskuddet. Ledelsen orienterede om, at der er udarbejdet gårdvagtsplan og at vagterne er fordelt i området. Kort drøftelse om andre faktorer, som kan medvirke til, at området virker meget stort og uoverskueligt. Skolebestyrelsen nævner venskabsklasser og trivselstrolde som en mulighed for bedre trivsel. 3. Årshjul Punkter fra årshjulet kan fraviges, hvis formanden vurderer, at der opstår andre presserende punkter. Økonomi ønskes behandlet på næste møde. Skolebestyrelsen tilføjer økonomi under april og der udsendes ikke en revideret udgave. 4. Trafik og skolepatrulje Skolepatrulje: Eleverne til skolepatruljen har fået undervisning i det teoretiske og er nu i gang med at øve med elever fra 0. klasse. Der vil i den kommende periode frem mod uge 41 blive øvet flere gange. Der er udarbejdet en plan for, hvor den enkelte står og hvordan fodgængerovergangen bemandes ved fravær m.m. Fra uge 41 går skolepatruljen fast i gang. Thomas møder op om mandagen, som repræsentant fra skolebestyrelsen. Ledelsen tager kontakt til pressen. Ved efter-tilmeldinger til skolepatruljen, samles eleverne i mindre grupper til skolepatruljeundervisning. Eleverne kan komme på en venteliste til skolepatruljen. Formanden kontakter Ole Helboe jf. bemærkningerne under pkt. 2 og nedenstående: Der er problemer med skiltningen udenfor skolen, da pilene peger i forskellige retninger

3 Referat af Skolebestyrelsesmøde Der er manglende skiltning vedr. aflæsnings -mulighed på Jernbanegade Trafikale problemer ved overgangen fra busstation til skolen Skolebestyrelsen laver en morgen-indsats i uge 41. Skolen vil gerne sponsorere uddeling af PALS- kort og kaffe til forældre, som udviser trafiksikkerhed. Heidi, Winnie og Ole laver plan for indsats og rundsender til skolebestyrelsen. De enkelte medlemmer sender besked til udvalget om, hvilke dage man ikke har mulighed for at komme om morgenen. 5. PALS Ledelsen orienterede om layout. Enkelte gange i løbet af ugen vil der være fællesarrangementer. I løbet af ugen arbejdes med PALS på årgangene/klassevis i sammenhæng med forskellige former for faglige forløb. Drøftelse af om fx 9. årgang kan undgå at være med i PALS. Ledelsen orienterede om, at hele skolen deltager, da PALS kan være med til at sætte rammer for det gode læringsmiljø. Effekten af PALS afhænger af, om indsatsen er skoleomfattende. Medarbejderrepræsentanten orienterede om planlægningen på 5. årgang, hvor der også er medtænkt faglige emner indenfor fx matematik, idræt og det multimodale. Årgangen har desuden valgt at tage på tur ud af huset, da der i løbet af ugen også er flere personaler tilknyttet. Winnie fortsætter som kontaktbestyrelsesmedlem i PALS-teamet. Ledelsen sender oversigt over datoerne til bestyrelsen sammen med referatet. Winnie giver besked til skolebestyrelsen, når hun ikke har mulighed for at deltage. De andre skolebestyrelsesmedlemmer deltager så vidt muligt på møderne, når Winnie er forhindret. 6. Kantinen 7. SFO Udsættes til næste møde Før-skole-gruppen: I år har børnehaverne og SFO hver leveret halvdelen af personalet til opgaven. Forløbet har været positivt. Den eneste ulempe i modellen har været, at pædagogerne ikke har været tilknyttet skolen i maj og juni. Sommerferiepasning: SFO arbejder i øjeblikket på at få sommerferiepasningen flyttet til SFO frem for børnehave og er i gang med udarbejdelse af skrivelse til kommunen. Løsning vil have en økonomisk gevinst for SFO en i forhold til normeringsgrad. Der er taget højde for udgift til ekstra rengøring i perioden. Ansættelse af personale: Der er ansat to nye medarbejdere som følge af orlov samt forhøjet børnetal. Der er pt. 277 børn i SFO en.

4 Referat af Skolebestyrelsesmøde Lukketid: SFO en oplever, at flere børn bliver ca. 15 min. efter lukketid om fredagen. En udvidelse af åbningstiden om fredagen vil betyde, at der er en mindre personalenormering på andre tidspunkter. Alternativt kan der lukkes tidligere en af de andre ugedage. SFO en laver forslag til skolebestyrelsen til drøftelse på et kommende møde. Grundlovsdag: SFO en ønsker at lukke kl med baggrund i pædagogernes overenskomst og antal elever, som benytter muligheden for at holde fri. SFO en laver forslag til skolebestyrelsen til drøftelse på et kommende møde. Lukkedage: SFO en skal holde 4 lukke-uger. Såfremt der kun er 4 dage mellem jul og nytår, lukkes fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. Tilbud til elever i klubben: Der udsendes materiale via Intra. Brug af computere i klubben: Klubben har 6 computere til 100 børn. Brugen af computere er tidsfastsat til ½ time med mulighed for at fortsætte, hvis der ikke er andre, som ønsker at benytte aktiviteten. SFO en oplever, at børnene spiller gruppevis, så der er et socialt aspekt i aktiviteten. Der er en stor interesse fra klubbens side i, at eleverne deltager i arrangementer i hallen m.m. og SFO en opfordrer til, at forældre tager kontakt, hvis de ønsker nærmere information om barnets aktiviteter. Drøftelse mellem skolebestyrelsen og SFO-ledelsen om mulighed for reducering af computer-brugen, så børnene i højere grad deltager i mere fysiske aktiviteter. Skolebestyrelsen har forslag om at lukke computeradgangen en eller flere dage om ugen. Ledelsen bringer drøftelsen videre til personalet i SFO en. Computerne i SFO1 er fordelt med en dag pr. årgang, en dag til piger og en lukkedag. Samarbejde med børnehaverne: På mødet blev uddelt en personalefolder, som viser forløbet. Af folderen fremgår, at der er aktiviteter fra januar og frem til før-skole-gruppen starter på skolen. Derudover er der et samarbejde i distriktet om sprogpolitisk handleplan, som kan ses på skolens hjemmeside. Skolen og børnehaverne har et tæt samarbejde med PPR vedr. skoleudsættere. 8. Proces for inklusion Inklusionslæreren er i gang med at kortlægge, hvornår der er brug for inklusionsindsats i forhold til klasser og tidspunkter på dagen. Skolen ser en positiv effekt i de klasser, hvor der er en indsats og inklusionslæreren arbejder pt. på to årgange. Der er igangsat en proces med at fastlægge/udvikle en skabelon til dokumentation. 9. Multimodalitet Udsættes. 10. Udearealer Udsættes og behandles evt. i sammenhæng med punkt vedr. elevråd på Mælkevejen.

5 Referat af Skolebestyrelsesmøde Forberedelse til forældremøder Forslag til punkter: Værdigrundlag, forskellige principper (lejrskole, blå mandag m.m.), PALS, skolepatrulje, hærværk. Forslag til fremadrettede punkter: Elevernes trivsel, fx frikvarterer, inklusion, evaluering af forældremøder Drøftelse af, om der skal vælges få punkter frem for mange. Skolebestyrelsen fortæller om: Skolepatrulje, hærværk og inklusion på Mælkevejen og Universet. På Stjerneskuddet fortælles om trivsel, skolepatrulje og inklusion. Skolebestyrelsen nævner desuden, hvordan forældre kommer i kontakt med skolebestyrelsen og laver reklame for skolebestyrelsesarbejdet. 12. Princip og kommunikation Udsættes 13. Køleskabe på Mælkevejen og Universet Eleverne har mulighed for at benytte køleskab, som er opstillet ved kantinen. Elever og forældre orienteres via Intra. 14. Eventuelt Intet 15. Punkter til næste møde Økonomi Kantinen Mødet hævet kl.: Underskrifter Ole Jesper Dahl Kristensen, forældrevalgt Formand Elly Møller Pedersen, forældrevalgt Heidi S. Holm, forældrevalgt Næstformand Majbrit W. Hammer Nielsen, forældrevalgt

6 Referat af Skolebestyrelsesmøde Thomas Kaarsgaard Jensen, forældrevalgt Anita Holk, forældrevalgt Winnie Jensen, forældrevalgt Otto Borch-Andersen, med.arb.rep. Robin Bak, med.arb.rep.

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Vilstrup, lærerværelset

Vilstrup, lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 14.12.2010 Mødested: Starttidspunkt: kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 22.00 Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade 66 6100 Haderslev Tlf. 74 57 52

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere