Legal risk management ved international e-handel Jan Trzaskowski, adjunkt, ph.d., Juridisk Institut ved CBS Handelshøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legal risk management ved international e-handel Jan Trzaskowski, adjunkt, ph.d., Juridisk Institut ved CBS Handelshøjskolen"

Transkript

1 Retshåndhævelse over grænser 1 Legal risk management ved international e-handel Jan Trzaskowski, adjunkt, ph.d., Juridisk Institut ved CBS Handelshøjskolen Virksomheder med en hjemmeside på Internettet risikerer at overtræde fremmede staters markedsføringsregler. Håndhævelse forudsætter dog som udgangspunkt at hjemmesiden er relevant for og rettet mod de fremmede staters markeder. Det er muligt at foretage en geografisk afgrænsning af virksomhedens aktiviteter ved bl.a. at begrænse visse brugeres adgang til hjemmesiden eller eventuelt blot visse funktioner. Selvom den nuværende teknologi ikke kan identificere oprindelseslandet for alle brugere, er brugen af tekniske løsninger en effektiv metode til at minimere risikoen for grænseoverskridende retshåndhævelse. Brugen af lov- og forumvalgsaftaler giver kun en begrænset beskyttelse mod grænseoverskridende retshåndhævelse. Det antages at geografisk afgrænsning ikke er i strid med EF Traktatens forbud mod forskelsbehandling i det omfang det sker som led i en saglig forretningsstrategi og med henblik på at undgå at overtræde lovgivningen i de fravalgte lande. 1. Retshåndhævelse over grænser Traditionel retshåndhævelse Offentlig retshåndhævelse Privat retshåndhævelse Forbudsdirektivet Det indre marked Aktiviteter rettet mod et marked Yahoo! sagen Tilknytningsfaktorer Adgang til hjemmesiden Omfanget og karakteren af aktiviteten Hjemmesidens udformning og relevans på markedet Markedsførings-foranstaltninger Placering af virksomheden og teknisk infrastruktur Legal risk management Geografisk afgrænsning Begrænsninger i fællesskabsretten Aftaler om lov- og forumvalg... 8 Formålet med denne artikel er 1) at identificere muligheder for grænseoverskridende håndhævelse af regler om markedsføring, 2) at fastlægge hvornår en hjemmeside er rettet mod et bestemt marked og 3) at diskutere hvordan virksomheder kan minimere risikoen for grænseoverskridende retshåndhævelse (legal risk management). Artiklen tager udgangspunkt i en virksomhed ( Virksomheden ) som alene er etableret i en EU medlemsstat. Virksomheden driver elektronisk handel via en hjemmeside, og antages at overholde lovgivningen i Virksomhedens hjemland. Ordet fremmed, som i fremmed ret, betegner i denne sammenhæng noget, der vedrører en anden stat end den, Virksomheden er etableret i. Artiklen er baseret på forfatterens ph.d. afhandling (Legal Risk Management in Electronic Commerce, Ex Tuto Publishing, 2005). 1. Retshåndhævelse over grænser Ved grænseoverskridende retshåndhævelse forstås i denne artikel det at sanktionere Virksomheden for overtrædelse af fremmed ret. Lovgivning håndhæves traditionelt gennem domsstolssystemet (traditionel retshåndhævelse), og kræver således medvirken af domstolene i det land hvor Virksomheden er etableret. Traditionel retshåndhævelse kan komme i stand i to situationer: 1) hvis Virksomhedens sagsøges i sit hjemland og domstolen anvender fremmed eller 2) hvis Virksomhedens hjemland tvangsfuldbyrder en fremmed retsafgørelse (hvor fremmed ret er anvendt). I virkeligheden må virksomheder acceptere at lovgivning også kan håndhæves gennem f.eks. dårlig

2 2 omtale eller tekniske indgreb (alternativ retshåndhævelse). Det kan i mange situationer være økonomisk mere byrdefuldt at komme på forsiden af et dagblad med en dårlig historie end den bøde som forholdet eventuelt kan medføre. Alternativ retshåndhævelse kræver ikke ligseom traditionel retshåndhævelse at domstolssystemet i virksomhedens hjemland involveres. Alternativ retshåndhævelse vil i mange situationer lettere kunne gennemføres over grænser end traditionel retshåndhævelse. Der redegøres ikke i denne sammenhæng yderligere for muligheder i og håndtering af alternativ retshåndhævelse Traditionel retshåndhævelse I Danmark og i andre lande skelner man mellem civile og strafferetlige sager. Civile sager kan i tråd med relevante europæiske retsakter 1 betragtes som sager på det civil- og handelsretlige område ( civil and commercial matters ), uanset domsmyndighedens art. De relevante retsakter skal sikre en fri udveksling af civile retsafgørelser inden for EU og EFTA (de 25 EU lande plus Island, Norge og Schweiz). EF Domstolen har fastslået at en sag som anlægges af en privat forbrugerbeskyttelsesorganisation som vedrører et forbud mod, at erhvervsdrivende anvender urimelige vilkår i forbrugerkontrakter er en borgerlig sag i 1968 Domskonventionens forstand (Karl Heinz Henkel, sag C-167/00). Sagen vedrørte et foreningssøgsmål hvor en østrisk forbrugerorganisation nedlagde påstand om, at en tysk erhvervsdrivende skulle undlade at anvende urimelige kontraktsvilkår i kontrakter med østrigske kunder. I sagen blev der lagt vægt på at forbrugerorganisationen havde karakter af en privat organisation, og at hovedsagen ikke vedrørte en adfærd, som var udtryk for offentlig myndighed. Sagen vedrørte på ingen måde udøvelse af beføjelser, som var særligt vidtgående i forhold til de almindelige retsregler, som finder anvendelse mellem privatpersoner. Det kan ikke udelukkes at sagen alene kan udstrækkes til forhold vedrørende urimelige kontraktsvilkår, men det synes rimeligt at afgørelsen kan anvendes på tilsvarende sager vedrørende virksomheders markedsadfærd i situationer hvor forbrugeres interesser skades. Sagen havde angiveligt fået et andet udfald hvis sagsøgeren var en offentlig myndighed som f.eks. den danske forbrugerombudsmand Offentlig retshåndhævelse Inden for den offentlige retshåndhævelse sanktioneres overtrædelse af regler om markedsadfærd typisk med bøde og/eller forbud. Det er almindeligt accepteret at stater kan regulere aktiviteter, som finder sted eller har virkning på statens territorium, herunder handlinger der påvirker statens markeder. 2 Stater skal dog respektere andre staters suverænitet, og kan derfor ikke uden videre håndhæve sine retsafgørelser i andre stater medmindre man, som på civilrettens område, har indgået internationale aftaler om gensidig anerkendelse. De fleste internationale aftaler om traditionel, offentlig retshåndhævelse bygger på princippet om dobbelt strafbarhed ( dual criminality ). Princippet betyder at handlingen skal være strafbar efter både den fremmede stats lovgivning og lovgivningen i Virksomhedens hjemland. Virksomheden antages at overholde lovgivningen i sit hjemland, og scenariet i denne artikel opfylder derfor ikke kravet om dobbelt strafbarhed. I de nordiske lande har man, gennem Helsingfors aftalen, 3 indført et princip om gensidig anerkendelse af strafferetlige afgørelser uden anvendelse af princippet om dobbelt strafbarhed. I samarbejdet under EU Traktaten er man desuden begyndt at fravige princippet om dobbelt strafbarhed. I denne kontekst er Rådets rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af bøder 4 interessant. Rammeaftalen fastslår i artikel 5, at bødeafgørelser i forbindelse med en række lovovertrædelser (som defineret i den dømmende stats lovgivningen) kan tvangsfuldbyrdelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed. Listen omfatter bl.a. internetkriminalitet, bedrageri, og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hertil kommer strafbare overtrædelser af lovgivning, som implementerer fællesskabsretlige instrumenter. Sidstnævnte vil for markedsføringsrettens vedkommende få betydning for håndhævelse af direktiverne om vildledende markedsføring (direktiv 84/450) og urimelig handelspraksis (direktiv 05/29). Sidstnævnte 1 Se 1968 Domskonventionen, 1988 Lugano konventionen og 2000 Domsforordningen. Danmark er ikke omfattet af Domsforordningen, men de to konventioner gælder stadig mellem Danmark og de øvrige kontraherende stater. Udover Polen, har ingen af de nye EU lande endnu tiltrådt de to konventioner. 2 Se generelt Cassese, Antonio, International Law, Second Edition, Oxford University Press, 2005, p. 46ff og Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Sixth Edition, Oxford University Press, 2003, p. 287ff. 3 Se konvention af 8. marts 1948 om anerkendelse og fuldbyrdelse af straffedomme og samarbejdsaftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige (23. marts 1962). 4 Rådets rammeafgørelse om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, 2005/214/RIA (24. februar 2005). Se også lov nr 1434 af 22/12/2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union.

3 Retshåndhævelse over grænser 3 direktiv skal være gennemført i national ret i Rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af bøder indeholder en i denne sammenhæng væsentlig begrænsning, idet Virksomhedens hjemland kan afslå at fuldbyrde afgørelsen, hvis afgørelsen vedrører handlinger, som er begået helt eller delvis i Virksomhedens hjemland (artikel 7, stk. 2.). Det er nærliggende at antage, at Virksomhedens aktiviteter helt eller delvis betragtes som foretaget i Virksomhedens hjemland. Det fremgår af den danske implementering, at fuldbyrdelse af en afgørelse om bødestraf skal afslås i sådanne tilfælde Privat retshåndhævelse I civile søgsmål er risikoen for grænseoverskridende retshåndhævelse størst i forbindelse med erstatning uden for kontrakt og i forbindelse med visse forbrugerkontrakter. I sådanne situationer kan sager anlægges i en anden EU eller EFTA stat, og afgørelse kan som udgangspunkt tvangsfuldbyrdelse i Virksomhedens hjemland. Selv hvis Virksomheden sagsøges i sit eget hjemland, er der betydelig risiko for at domstolen vil anvende fremmed ret i sådanne sager. Efter Rom konventionen (1980) kan en stat i sager vedrørende forbrugerkontrakter være forpligtet til at anvende fremmed ret, også selvom det ikke er lovgivningen i en EU stat der udpeges. I de fleste EU lande hylder man lex loci delicti princippet, som foreskriver at skadesstedets lov skal anvendes i sager om erstatning uden for kontrakt. 5 Der er dog ingen international forpligtelse til at anvende lex loci delicti princippet, men der arbejdes på en Rom II forordning 6 som sigter mod at fastslå princippet ved lov i hele EU. Risikoen for at blive underlagt fremmed ret vil, på grund af lex fori-tendensen, 7 være større hvis Virksomheden sagsøges ved en fremmed domstol Forbudsdirektivet Forbudsdirektivet (direktiv 98/27) kan anvendes af både private organisationer og offentlige myndigheder. I Danmark er det dog kun Forbrugerombudsmanden og Lægemiddelstyrelsen som har kompetence til at indlede søgsmål i henhold til forbudsdirektivet. Søgsmål efter direktivet kan alene anlægges til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser som omhandlet i udvalgte direktiver (se bilaget til direktivet). Sager skal anlægges i Virksomhedens hjemland, og direktivet fastlægger ifølge artikel 3 ikke den anvendelige lov. Virksomhedens hjemland vil givet være tilbageholdende med at anvende fremmed ret i sager som anlægges af offentlige myndigheder fra en anden stat. Private organisationer, som for eksempel Forbrugerrådet i Danmark, vil med fordel kunne anlægge sager med påstand om forbud i den medlemsstat, hvor overtrædelsen har virkning. Det blev fastslået i Karl Heinz Henkel sagen, som er nævnt ovenfor, at også private organisationer kan anvende deliktsværnetinget i Domskonventionens artikel 5(3). Det antages at private retshåndhævere, f.eks. forbruger- og erhvervsorganisationer, derved har bedre muligheder for at gennemføre grænseoverskridende retshåndhævelse end offentlige retshåndhævere Det indre marked Reglerne om fri udveksling af varer og tjenesteydelser i det indre marked samt e-handelsdirektivets afsenderlandsprincip (direktiv 2000/31) kan sætte grænser for både privat og offentlig retshåndhævelse uanset om det sker som traditionel eller alternativ retshåndhævelse. Afsenderlandsprincippet i e- handelsdirektivet indebærer, at e-handel (informationssamfundstjenester) som udgangspunkt kun skal være underlagt lovgivningen i den stat, hvor virksomheden er etableret. Hvis Virksomheden underlægges fremmed ret, kan dette udgøre en hindring af den fri udveksling af varer, tjenesteydelser eller informationssamfundstjenester. Kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugerkontrakter er undtaget fra afsenderlandsprincippet, og reglerne om anvendelse af forbrugerens lovgivning i forbindelse med visse forbrugeraftaler udspringer af fælles europæisk regulering. På den baggrund må det betragtes som uproblematisk at anvende forbrugerens lands lovgivning i sager om visse forbrugerkontrakter. For så vidt angår erstatning uden for kontrakt, findes 5 Lookofsky, Joseph and Hertz, Ketilbjørn, Transnational Litigation and Commercial Arbitration, second edition, Juris Publishing and DJØF Publications Copenhagen, 2004, p. 466f. 6 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold ("ROM II"), KOM/2003/0427 endelig udg. - COD 2003/ Se f.eks. Lookofsky, Joseph, International privatret på formuerettens område, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, p. 13 og Nielsen, Peter Arnt, International Privat- og Procesret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1997, p. 96.

4 4 der ikke en tilsvarende undtagelse, og det antages at det kan være i strid med den fri udveksling af varer, tjenesteydelser og/eller informationssamfundstjenester, hvis Virksomheden underlægges strengere/yderligere krav under fremmed ret, medmindre de konkrete krav kan retfærdiggøres under de respektive retsakter. EF Domstolen har ved flere lejligheder lagt vægt på at beskytte tjenester, der kan leveres uden at tjenesteyderen behøver at bevæge sig ind på den medlemsstats område, hvor tjenesteydelsen leveres (Säger, sag C-76/90). Domstolen har lagt vægt på effektiviteten af det anvendte medium, herunder muligheden for hurtigt og direkte at kunne reklamere og tage kontakt med potentielle kunder i andre medlemsstater. Internettet og den elektroniske handel må forventes at spille en væsentlig rolle i realiseringen af det indre marked, hvilket også er afspejlet i e-handelsdirektivets afsenderlandsprincip. EF Domstolen har i DocMorris sagen (sag C-322/01) fastslået at Internettet er et betydningsfuldt middel for virksomheder, der ikke er etableret på en stats område, med henblik på at nå direkte ud på statens marked. 2. Aktiviteter rettet mod et marked For at blive underlagt fremmed ret, skal Virksomhedens aktiviteter, som udgangspunkt, have en virkning på en fremmed stats territorium eller markeder. Det vil sige, at Virksomhedens aktiviteter på en eller anden måde skal været rettet mod den pågældende stat. Hjemmesider er som udgangspunkt tilgængelige for brugere i hele verden. Der foreligger en del retspraksis fra forskellige domstole, som i konkrete sager har taget stilling til om en konkret aktivitet på Internettet var rettet mod bestemte markeder. I Troostwijk sagen (C-71/02) argumenterede en af sagens parter for at en annonces offentliggørelse på Internettet, i sagens natur ikke er begrænset til en enkelt medlemsstat, og at det er ikke muligt at foretage en differentiering på Internettet, eftersom annoncering via dette medie ikke kan begrænses regionalt. Generaladvokaten fastslog at dette spørgsmål skulle behandles af den forelæggende ret, og domstolen forfulgte ikke spørgsmålet yderligere. I forbindelse med behandling af personoplysninger har EF Domstolen fastslået (Lindqvist, sag 101/01) at når oplysninger lægges ud på Internettet, sker der ikke automatisk en videregivelse af oplysninger. Videregivelse forudsætter at aktiviteten er rettet mod specifikke modtagere. I den konkrete sag har det angiveligt spillet en væsentlig rolle, at et andet udfald ville betyde at enhver placering af personoplysninger på Internettet også ville medføre videregivelse til tredjelande. Der findes en del afgørelser fra bl.a. Storbritannien, 8 USA 9 og Australien. 10 Fælles for afgørelserne er, at der lægges vægt på den reelle hensigt bag aktiviteten, herunder navnlig ønsket om at opnå en kommerciel gevinst på det pågældende marked. I flere af sagerne er det understreget at forskellige sager stiller forskellige krav til karakteren og omfanget af den kommercielle aktivitet på markedet. Dommerne har lagt vægt på forskellige tilknytningsmomenter, men har fastholdt fokus på den økonomiske realitet, og derved afvist mekanisk at anvende en checkliste Yahoo! sagen Den mest omtalte europæiske sag vedrørte Yahoo!s hjemmeside på 11 Det skal bemærkes at Yahoo!, som er etableret i USA, også havde en fransk hjemmeside Sagen vedrørte franskmænds adgang til en auktion på hvorfra der vistes nazi-effekter. Den franske domstol fandt sig kompetent til at behandle sagen, selvom den erkendte at hjemmesiden principielt var rettet mod brugere i USA. Domstolen lagde i den vurdering vægt på karakteren af de udbudte effekter, de mulige betalingsmåder, leveringsbetingelser, sprog og møntfod. På den anden side fandt domstolen at de udbudte nazi-effekter kunne være interessante for alle personer, og at det efter den franske straffelovgivning er 8 Euromarket Designs Inc v. Peters & Another, HC (1999), No (25. juli 2000), High Court (Chancery Division) og Flowers Inc v. Phonenames LTD, UK Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division). 9 Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com Inc, United States District Court for the Western Disctrict of Pennsylvania, 952 F. Supp. 1119; 1997 U.S. Dist. LEXIS 1701; 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1062, Gator.com Corp v. L.L. Bean Inc, Unted States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 341 F.3d 1072; 2003 U.S. App. LEXIS 18115; 2003 Cal. Daily Op. Service 7986 (2. december 2002), Yahoo! Inc v. La Ligue Contre le Racisme et l'antisemitisme et al, United States Court for the Northern District of California, San Jose Division, 169 F. Supp. 2d 1181; 2001 U.S. Dist. LEXIS 18378; 30 Media L. Rep (7. november 2001) og Yahoo! Inc v. La Ligue Contre le Racisme et l'antisemitisme and l'union des Etudiant Juifs de France, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 379 F.3d 1120; 2004 U.S. App. LEXIS 17869; 32 Media L. Rep (2. december 2002). 10 Dow Jones & Company Inc v. Gutnick, Australian High Court, [2002] HCA 56 (10. december 2002) og Ward Group Pty Ltd v. Brodie & Stone Plc. [2005] FCA Se påbud af 22. maj 2000 som omtalt i foreløbigt påbud 00/05308 af 20. november 2000 (Paris byret).

5 Aktiviteter rettet mod et marked 5 ulovligt blot at vise sådanne nazi-effekter (i Frankrig). Domstolen fandt at visningen gjorde skade i Frankrig. Domstolen understregede at Yahoo! var bekendt med at franskmænd havde adgang til siden, idet der på hjemmesiden blev vist franske reklame-bannere til brugere fra Frankrig. Domstolen understregede at eventuelle problemer med at håndhæve afgørelsen i USA ikke kunne ændre på muligheden for at anlægge sag i Frankrig. Afgørelsen viser, at der ikke nødvendigvis skal meget til for at blive slæbt i retten i en fremmed stat. Som nævnt ovenfor, er der inden for EU og EFTA gode muligheder for at få håndhævet retsafgørelser i en anden stat. I den pågældende sag tog den franske sagsøger dog ikke skridt til at håndhæve afgørelsen i USA. Et forsøg på at håndhæve afgørelsen over for et fransk datterselskab blev afvist af de franske domstole, idet der var tale om to forskellige juridiske personer. Som et modtræk til den franske afgørelse anlagde Yahoo! sag i USA med henblik på at få fastslået at den franske afgørelse ikke kunne håndhæves i USA. Yahoo! lagde vægt på at det ikke var teknisk muligt at blokere alle franskmænds adgang til hjemmesiden, og at den franske afgørelse i øvrigt ville være i strid med den amerikanske ytringsfrihed (First Amendment). I første instans 12 blev det fastslået at håndhævelsen af den franske afgørelse ville være uforeneligt med den amerikanske ytringsfrihed, og at spørgsmålet om de tekniske muligheder derfor ikke i sig selv var relevant. Det blev understreget, at domstolen ikke ønskede at forstyrre den franske retsorden, og at spørgsmålet ikke tog stilling til rigtigheden af den franske afgørelse, men alene forholdt sig til muligheden for at håndhæve afgørelsen i USA. Som nævnt ovenfor, har retsafgørelse som udgangspunkt ingen effekt uden for den stat hvori afgørelsen er blevet truffet. I anden instans gav dommeren den franske sagsøger medhold i at de amerikanske domstole ikke havde kompetence til at prøve sagen før sagsøgeren tog skridt til at få den franske afgørelse håndhævet i USA. Appelinstansen understregede at Yahoo! havde kommerciel nytte ved at franske brugere kunne få adgang til den amerikanske hjemmeside, og at Yahoo! derfor ikke nødvendigvis kunne forvente at blive beskyttet mod det heraf afledte ansvar. Igen lagde domstolen vægt på at Yahoo! viste franske banner-annoncer på Yahoo! måtte således afvente at den franske sagsøger ville tage skridt til at få håndhævet den franske afgørelse Tilknytningsfaktorer Selvom man fastholder, at der skal foretages en samlet og konkret vurdering, er det på baggrund af sagerne muligt at identificere og gruppere forskellige tilknytningsmomenter/faktorer, som kan tillægges vægt ved vurderingen af hvortil en aktivitet er rettet. Listen over faktorer er ikke udtømmende, og er i øvrigt udarbejdet på baggrund af udenlandske afgørelser, hovedsagelig inden for common law. Afgørelserne er dog udtryk for en slags sund fornuft og en pragmatisk tilgang til et ofte kompliceret spørgsmål. Listen må derfor antages at kunne tjene som inspiration ved afgørelser som skal træffes ved både danske og udenlandske domstole Adgang til hjemmesiden I mange sager, er der taget udgangspunkt i at en hjemmeside er tilgængelig i alle stater, men der stilles generelt krav til at Virksomheden har gjort noget aktivt for at rette aktiviteten mod et marked. I Yahoo! sagen anerkendte den franske domstol at aktiviteten principielt var rettet mod det amerikanske marked, men lagde vægt på at Yahoo! ved at vise franske reklamer var klar over at der var franske brugere på sitet. Domstolene har generelt været tilbøjelige til at se bort fra situationer hvor Virksomheden ikke burde have forudset besøg af brugere fra specifikke områder. I en australsk sag (Gutnick sagen som vedrørte injurier) lagde dommeren vægt på at en medie-virksomheder ikke lægger en historie på nettet for at nå et lille publikum, og at hvis det ikke er muligt at kontrollere den potentielle udbredelse af historien, er der så meget desto mere brug for at være omhyggelig med hvilke historier, der lægges ud på nettet. Både i Gutnick sagen og en anden amerikansk afgørelse (Gator) er der taget udgangspunkt i, at risikoen for at påvirke fremmede markeder med en hjemmeside principielt bør ligge hos udgiveren af hjemmesiden. I begge sager havde virksomhederne en ikke uvæsentlig kommerciel aktivitet på de relevante markeder. Adgangen til Virksomhedens hjemmeside må betragtes som en fundamental faktor. Hvis brugerne på et marked ikke har adgang til Virksomhedens hjemmeside, er det svært at argumentere for at aktiviteten 12 Yahoo! Inc v. La Ligue Contre le Racisme et l'antisemitisme et al, United States Court for the Northern District of California, San Jose Division, 169 F. Supp. 2d 1181; 2001 U.S. Dist. LEXIS 18378; 30 Media L. Rep (7 November 2001).

6 6 påvirker det pågældende marked. I flere sager diskuteres mulighederne i geografisk afgrænsning af hjemmesider. I Yahoo! sagen pålagde den franske domstol Yahoo! at iværksætte rimelige tekniske foranstaltninger med henblik på at hindre at brugere i Frankrig fik adgang til de relevante auktioner på hjemmesiden Omfanget og karakteren af aktiviteten I den australske Gutnick sag var det ikke så meget omfanget der blev lagt vægt på, men mere at den amerikanske virksomhed (Dow Jones) positivt havde valgt at servicere abonnenter i Australien. Tilsvarende lagde man i en anden amerikansk afgørelse (Zippo) vægt på at virksomheden vidste at aftaleindgåelse med brugere i bestemte markeder ville føre til at elektroniske beskeder blev sendt til den stat. I Zippo sagen blev det fastslået at der ikke nødvendigvis behøver at være mange aftaler med brugere i markedet, men at testen om væsentlig forbindelse fokuserer på karakteren ( nature and quality ) af kontakten til markedet. Generelt kan det siges, at omfanget af den kommercielle aktivitet på et marked afspejler markedets relevans for Virksomheden. I en anden amerikansk afgørelse (Gator) blev det fastslået, at den mest pålidelige indikator for en virksomheds forbindelse med et marked er omsætningen på dette marked. Det er ikke afgørende hvorvidt salget sker via hjemmesiden, sålænge der er en forbindelse mellem aktiviteterne på hjemmesiden og salget på markedet. Hvis en virksomhed vælger at indgå kontrakter med brugere i et bestemt marked, må det tages som et udtryk for en interesse i det pågældende marked. Ofte vil Virksomheden være bekendt med en fysisk leveringsadresse. Denne information er ikke nødvendigvis tilgængelig hvis ydelsen leveres elektronisk. På den anden side, har Virksomheden muligheden for at afkræve sådanne oplysninger. I Gutnick sagen blev det fastslået at udstedelsesstedet for kreditkort ikke giver pålidelig entydig information om brugerens opholdelsessted Hjemmesidens udformning og relevans på markedet Hjemmesidens udformning samt brug af top-level-domain (.dk,.com etc.), sprog og møntfod kan give en indikation af hvortil hjemmesiden er rettet. Hjemmesiden kan også være tilpasset forskellige nationale regler eller mærkningsordninger. I en Australsk afgørelse (Ward Group) fandt man ikke at den engelske virksomheds aktiviteter var rettet mod Australien selvom hjemmesiden med en drop-down menu tillod at man kunne vælge Australien som leveringssted. I sagen lagde man vægt på at helhedsindtrykket ikke efterlod grund til at antage at aktiviteten var rettet mod Australien. Priserne var angivet i USD og GBP, men ikke i australske dollars, og det ville være dyrere for australske brugere at købe produkterne på den engelske hjemmeside i forhold til køb i australske forretninger. I Gator sagen blev der lagt vægt på at hjemmesiden var indrettet med henblik på at virke som en sofistikeret virtuel forretning i Californien, og at aktiviteten derfor, og under hensyn til et en betragtelig kommerciel aktivitet, var rettet mod det pågældende marked på en måde som kunne sidestille hjemmesiden med en egentlig fysisk etablering Markedsførings-foranstaltninger I to engelske varemærkesager (Euromarket og Flowers) fokuserede dommerne på omfanget af markedsføringsaktiviteter i det pågældende marked. Tilsvarende lagde dommeren i Gator sagen vægt på at virksomheden havde opsøgt forretning og aktivt deltaget på det relevante marked. Hvis Virksomheden aktivt markedsfører sin hjemmeside på et marked, må det nødvendigvis tages som et udtryk for en interesse for det pågældende marked, og dermed en formodning for at aktiviteten (også) er rettet mod det marked. Der kan f.eks. være tale om banner-annoncer på nationale hjemmeside eller i lokale medier Placering af virksomheden og teknisk infrastruktur Det er antaget i denne artikel, at Virksomheden ikke er etableret i den stat, hvorfra retshåndhævelse søges. I Yahoo! sagen havde den amerikanske virksomhed et datterselskab i Frankrig, men da sagen vedrørte en aktivitet, der var foretaget af den amerikanske moderselskab, kunne datterselskabet ikke gøres ansvarlig herfor. Det kan ikke udelukkes, at der under national ret kan være mulighed for hæftelsesgennembrud ( piercing the corporate veil ). Det må almindeligvis antages at valg af etableringssted også må være et udtryk for en interesse i at deltage i det pågældende marked. Som det fremgår af de nævnte afgørelser kan det dog ikke modsætningsvis

7 Aktiviteter rettet mod et marked 7 sluttes at manglende etablering er ensbetydende med at aktiviteten ikke er rettet mod markedet. I Gator sagen blev det fastslået, at der ved vurderingen af om en hjemmeside kunne sidestilles med en fysisk tilstedeværelse i staten kunne der lægges vægt på fysiske bygninger, bankkonti, agenter og registreringer i staten. 3. Legal risk management Enterprise risk management omfatter traditionelt identifikation/vurdering af og strategier for håndtering af risici. I denne sammenhæng fokuseres på risikoen for grænseoverskridende retshåndhævelse. Identifikation og vurdering af risikoen kan foretages med udgangspunkt i de elementer som er diskuteret under 1 og 2, uden at det hermed er muligt at foretage en præcis beregning af risikoen (det forventede tab). Håndtering af en risiko kan ske ved at eliminere, reducere, sprede eller acceptere risikoen. 13 I denne artikel fokuseres på to metoder til reduktion af risikoen for grænseoverskridende retshåndhævelse, nemlig geografisk afgrænsning af hjemmesidens aktiviteter og aftaler om lov- og forumvalg Geografisk afgrænsning Virksomheden kan minimere risikoen for grænseoverskridende retshåndhævelse ved at afgrænse sine aktiviteter til bestemte markeder. Dette kan ske ved at tilpasse hjemmesiden med udgangspunkt i de faktorer som er nævnt under 2. Adgang til hjemmesiden kan begrænses ved at anvende teknikker til geografisk identifikation af brugerne. Dette kan kombineres med et krav om at brugeren skal tilkendegive, hvorfra han kommer. Såfremt en sådan teknisk afgrænsning er udtryk for et oprigtigt ønske om at begrænse sine aktiviteter til udvalgte markeder, er det en effektiv form for risiko-begrænsning. Kommunikation via Internettet er baseret på udveksling af data-pakker mellem afsenderen og modtageren af informationen. Kommunikationen udveksles til og fra en given IP-adresse, og det er således muligt for Virksomheden at identificere brugerens IP-adresse. Der findes værktøjer, som kan koble IP-adressen til en given region/stat ( IP-mapping eller geo-targeting ), 14 og som derved giver Virksomheden mulighed for at begrænse brugeres adgang til Virksomhedens hjemmeside ud fra geografiske kriterier. Det er således i et vist omfang muligt at opretholde illusionen om fysiske grænser i Cyberspace. Afgrænsningen kan også anvendes på udvalgte funktioner på hjemmesiden såsom købsfunktionen, produktspecifikationer og særlige kampagner. Geo-targeting værktøjer er ikke 100% præcise, og det er muligt at omgå dem ved at anvende såkaldte anonymizers, som fungerer ved at brugeren kontakter Virksomhedens hjemmeside via en server i et tredjeland, og således at det ser ud som brugeren kommer fra det land. Et tilsvarende problem findes i de situationer hvor brugeren kobles på Internettet via en proxy-server i et andet land. Det er f.eks. tilfældet med visse multinationale virksomheder og visse internetudbydere. F.eks. vil en bruger som anvender udbyderen AOL i Frankrig se ud som han kommer fra staten Virginia i USA fordi der anvendes en amerikansk proxyserver. På den baggrund må det anbefales at disse værktøjer kombineres med at brugeren verificerer eller selv indikerer sit geografisk opholdelsessted. I Yahoo! som er omtalt ovenfor pålagde den franske byret virksomheden at tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre at franske brugere ikke fik adgang til virksomhedens auktioner vedrørende nazi effekter. I forbindelse med sagen fastslog et ekspertpanel at man kunne bortfiltrere op til omkring 95% af de franske brugere. Udbydere af geo-targeting teknikker reklamerer med at de kan fastslå brugerens geografiske placering med op til 99% sikkerhed Begrænsninger i fællesskabsretten Det følger af EF Traktatens artikel 12, at al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, er forbudt inden for traktatens anvendelsesområde. Det antages dog at geografisk afgrænsning er lovligt i det omfang det sker som led i en saglig forretningsstrategi og med henblik på at undgå at overtræde lovgivningen i de fravalgte lande. EF Domstolen har tidligere accepteret at en udbyder af et periodisk skrift 13 Se Iversen, Jon, Legal Risk Management, Forlaget Thomson GadJura, 2004, p. 37ff. samt Trzaskowski, Jan, Legal Risk Management some reflections, Julebogen 2005, Jurist- og Økonomforbundets forlag, p Se for eksempel Quova (www.quova.com), NetGeo (www.netgeo.com), Digital Envoy (www.digitalenvoy.net) og IP2Location (www.ip2location.com). Se generelt Svantesson, Dan Jerker B., Geo-Location Technologies and Other Means of Placing Borders on the 'Borderless' Internet, The John Marshall Journal of Computer & Information Law, Fall 2004, p. 101.

8 8 må nægte borgerne i en stat adgang til at deltage i en gætte- eller præmiekonkurrence for at overholde lovgivningen i den pågældende stat (Heinrich Bauer Verlag, sag C-368/95). Forslaget til direktiv om tjenesteydelser i det indre marked indeholder et generelt forbud mod forskelsbehandling begrundet i tjenestemodtagerens nationalitet eller opholdssted. Forslaget åbner dog mulighed for at anvende forskellige adgangsbetingelser, som er direkte begrundet i objektive kriterier som f.eks. forskellige markedsvilkår og de yderligere risici, der er forbundet med regler, som afviger fra oprindelsesmedlemsstatens. På grund af den omfattende, og stadig stigende, harmonisering i EU, herunder indførelsen af afsenderlandsprincippet i e-handelsdirektivet, bliver det stadig sværere at argumentere for at der skal være adgang til at diskriminere på grund af nationalitet. Det gør givet en forskel om diskriminationen sker ved at borgere i forskellige lande tilbydes forskellige vilkår eller om Virksomheden helt undlader at gå ind i visse markeder. Det skal for en god ordens skyld bemærkes at konkurrenceretten også kan sætte begrænsninger i visse virksomheders adgang til at forskelsbehandle kunder Aftaler om lov- og forumvalg Ved at indgå aftaler om lov- og forumvalg, kan Virksomheden begrænse risikoen for henholdsvis at blive underlagt fremmed ret og sagsøgt i udlandet. Udgangspunktet er at parterne i en civil sag frit kan aftale hvor en sag skal anlægges og hvilket lands lovgivning der skal anvendes. Forumvalgsaftaler har som udgangspunkt kun en praktisk effekt i forhold til grænseoverskridende retshåndhævelse. Det er lovvalget, der er afgørende for om der foreligger grænseoverskridende retshåndhævelse. Lex fori tendensen øger dog risikoen for anvendelse af fremmed ret i situationer hvor sagen anlægges ved en fremmed domstol. Aftaler om lov og forumvalg kan indgås både før og efter en konflikt opstår. Som risikohåndtering er det de forudgående aftaler som er interessante. Det begrænser anvendelsen til situationer hvor Virksomheden indgår aftaler med brugere af Virksomhedens hjemmeside. Sådanne aftaler vil ikke have virkning på søgsmål i forhold uden for kontrakt, herunder offentlig retshåndhævelse. Forbrugerværnetinget kan kun fraviges ved aftale, hvis aftalen indgås efter at tvisten er opstået eller hvis aftalen giver forbrugeren ret til at anlægge sag ved andre retter udover forbrugerens eget værneting. En lovvalgsaftale i forbindelse med visse forbrugeraftaler kan ikke medføre, at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor han har sin bopæl. Der er derfor ingen mærkbare fordele ved at indgå aftaler om lov- og forumvalg i forbindelse med forbrugerkontrakter. I internationale retsforhold kan det som regel anbefales at indgå aftaler om lov- og forumvalg. Sådanne aftaler vil kun have begrænset effekt i forhold til grænseoverskridende retshåndhævelse som behandlet i denne artikel. Virksomheder vil typisk få mere ud af at anvende geografisk afgrænsning af hjemmesiden, men bør naturligvis vurdere mulighederne i begge metoder.

Markedsføring over grænserne

Markedsføring over grænserne Markedsføring over grænserne Copenhagen Business School, 21 February 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Suveræne stater Folkeretten Staten, dens befolkning og territorium Jurisdiktion, lovgivning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

1.1. Informationssamfundstjenester

1.1. Informationssamfundstjenester !"$#&% ' )(&*+ -,.0/2135476 /893'6;:=< 3>?354 6@1:BAC/EDF4HG9ICA9JF35> Af juridisk konsulent, cand.merc.jur., Jan Trzaskowski, vonhaller.dk. I artiklen præsenteres direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter IBM den 25. februar 1998 Jan@Trzaskowski.dk Agenda Jura og den moderne teknologi Aftaleindgåelse på Internettet Lov- og forumvalg på Internettet

Læs mere

Jan Trzaskowski !" #$ %%% &' '

Jan Trzaskowski ! #$ %%% &' ' Jan Trzaskowski!" #$ %%% &' ' Ole Lando, Kort indføring til komparativ ret, p. 79-108 ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere