PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler"

Transkript

1 PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Den normale prostata vejer gram og er opbygget af tubulo-alveolære kirtler, gange og et fibromuskulært stroma. Prostata er omgivet af en kapsellignende struktur, der ikke er en sand kapsel, men histologisk fremtræder som en kondensering af stromaet. Den er mest fremtrædende posteriort, men lateralt og anteriort specielt svarende til apex, er afgrænsningen dårligt defineret og består af en blanding af bindevæv, glatte muskelfibre og tværstribet muskulatur (5,88). Mellem den ventrale overflade af vesicula seminales, ductus ejaculatorius og blærens basis er der ikke nogen reel bindevævsbarriere, men snarere et karrigt vaskulært plexus (29). McNeal (75) har beskrevet 4 glandulære zoner i den normale prostata, nemlig den perifere zone (70%), den centrale zone (25%), transitionszonen (5-10%), og den lille peri-uretrale kirtelzone. Mens benign hyperplasi udgår fra transitionszonen, opstår de fleste cancere i den perifere zone. Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler Bortset fra deres størrelse har gange og kirtler et ensartet udseende indenfor hver zone og beklædes af et 2-laget epitel repræsenteret ved basalceller og sekretoriske celler. De sekretoriske celler producerer prostatasekretet. Man kan også ofte finde endokrine granula i disse celler og nogen af disse har primært karakter af at være endokrine celler. De sekretoriske celler udviser både i gange og kirtler immunhistokemisk reaktion for PSA og prostata specifikke sure fosfataser. Dette taler for, at der ikke er funktionel forskel mellem gange og kirtler, og imod en morfologisk eller biologisk forskel på karcinomer af duktal og acinær oprindelse. Basalceller er affladede og ligger mellem de sekretoriske celler uden at nå kirtellumina. De er ikke myoepiteliale, men basalcellerne indeholder p63 som er i familie med p53 og primært findes i stamceller og reserveceller. Den generelle opfattelse er derfor, at basalcellerne er reserveceller (59, 89, 104). Der er et kompliceret samspil mellem basalceller, stromaceller og sekretoriske celler (101), og det ser ud til at androsteronreceptoren ikke findes i basalceller, men kun er til stede i sekretoriske og stromale celler (63, 64). Der findes også såkaldte stamcellenicher i basalcellelaget (72). I normale kirtler og gange ses en kontinuerlig bræmme af basalceller. I karcinomer mangler basalceller, et vigtigt og ofte afgørende bevis på malignitet. Immunhistokemisk reagerer basalcellerne positivt for højmolekylært cytokeratin (97) og p63. Dette anvendes i praksis i differentialdiagnosen mellem atypi, PIN og invasiv cancer (83).

2 Neuroendokrine celler findes i mindre antal spredt mellem de sekretoriske og basale celler i alle zoner. Flere undersøgelser har vist, at adenokarcinomer i prostata indeholder tumorceller med neurosekretoriske granula. Betydningen af disse neuroendokrine tumorceller er usikker, men har sandsynligvis ikke selvstændig prognostisk betydning (80). Mængden af disse granula synes korreleret til lavere differentiering og hormonrefraktær sygdom (30), måske fordi disse celler medvirker i udviklingen af apoptoseresistens. Atypisk adenomatøs hyperplasi (AAH, ADENOSE) Navnet betegner en velafgrænset proliferation af små acinære kirtler, der findes i øget antal, oftest med tæt indbyrdes lejring. Forandringen forekommer hyppigst i transitionszonen. Kirtelepitelet er uden væsentlige morfologiske forandringer. Det er essentielt, at man foruden sekretoriske celler også kan påvise basalceller (14). Hvis bindevævet mellem de prolifererende kirtler komprimerer kirtlerne til strengdannelser, benævnes tilstanden skleroserende adenose (58). Histologisk kan AAH forveksles med et højt differentieret adenokarcinom. Selvom nyere mikrodissektionsstudier tyder på en sammenhæng mellem AAH og karcinom (67) er det den generelle opfattelse, at AAH ikke er et forstadie til cancer (41). Prostatisk intraepithelial neoplasi (PIN) Det har været diskuteret om PIN er et egentligt forstadium til invasivt karcinom. Det er dog sikkert, at PIN, i den mest dysplastiske form (high grade PIN), er associeret til karcinom (12, 13, 85). Ca.70% af PIN påvises histologisk i den perifere zone. Forandringen præsenterer sig ved 4 vækstmønstre, karakteriseret ved henholdsvis mikropapillær, kribriform, flad eller undulerende proliferation af det intraacinære/duktale epitel. Alle vækstmønstre kan have varierende grader af dysplasi. Den almindelige opfattelse er, at disse forandringer bør inddeles i såkaldt high grade og low grade PIN, og at high grade PIN er den læsion, som har klinisk betydning. Der er også generel enighed om, at det, der adskiller high grade og low grade PIN, er graden af atypi, herunder specielt at kernerne ved high grade PIN er relativt store og indeholder fremtrædende nukleoler (38, 42,105). Der er ikke fuld enighed om, hvilken konsekvens man skal drage af denne diagnose (41), dog er der enighed om, at radikale indgreb kun bør tilrådes hos patienter, som har manifest cancer. Er PIN med svær dysplasi (high grade) det eneste fund ved en biopsi, bør biopsien, alt efter det terapeutiske sigte, gentages (45, 60).

3 Prostatic Intraepethelial Atrophy (PIA) For andre cancerformers vedkommende er det beskrevet, at inflammation kan være et forstadium til cancer. Der er beskrevet morfologiske forandringer i atrofiske kirtler med inflammation (Prostatic Intraepethelial Atrophy (PIA)) (79), som et muligt forstadium til prostatacancer, men sammenhængen er ikke tilstrækkeligt belyst endnu (28.). Fokal atrofi er meget almindelig og der er ingen konsensus vedrørende den morfologiske klassifikation af disse forandringer (27), den generelle opfattelse er derfor at PIA ikke bør klassificeres som et forstadie til cancer (38). Adenocarcinoma prostatae Selvom andre histologiske maligne tumorformer er beskrevet i prostata, er adenokarcinom langt den hyppigste histologiske type (33). Næsten 75% af disse tumorer findes i prostatas perifere zone og de resterende overvejende i transitionszonen. Adenokarcinomet udgår fra prostatas sekretoriske epitel enten i acini (acinært adeno-karcinom) eller udførselsgange (duktalt adenokarcinom). Blandingstyper er hyppige (98). Acinære karcinomer er langt hyppigere end duktale og der har været stillet spørgsmålstegn ved om de duktale karcinomer overhovedet er en selvstændig type (10), men selvom materialerne er relativt små opfattes det duktale karcinom som en selvstændig relativt aggressiv type (22). Afgrænsningen overfor High Grade PIN kan volde vanskeligheder (42). Immunhistokemisk vil adenokarcinomer fra prostata reagere positivt for PSA (ProstataSpecifikt Antigen) i langt de fleste tilfælde, men undtagelser ses specielt ved små biopsier fra lavt differentierede cancere (52, 95). Histologisk gradering Histologisk gradering er en stærk prognostisk markør for sygdommens udvikling og er vigtig for valget af behandling, specielt når det drejer sig om tidlige og lokaliserede tumorer. Nært samarbejde mellem kliniker og patolog er derfor af stor betydning. Det hyppigst anvendte graderingssystem er beskrevet af Gleason (55, 56, 77). I mange år anbefalede WHO et andet graderingssystem, men efter konsensus anbefales Gleason s graderingssystem nu også af WHO (33). Reproducerbarheden af begge graderingssystemer er ikke optimal, men næppe ringere end mange andre histologiske graderingssystemer (23, 26, 82), men den prognostiske værdi af det tidligere WHO system var ikke på højde med Gleason.

4 Gleasons graderingssystem (4) bygger på den glandulære differentiering og tumorcellernes vækstmønster i relation til stromaet. Der tages ikke hensyn til kerneatypi, hvilket ofte har været fremført som kritikpunkt. Vækstmønsteret graderes fra 1-5, hvor 1 er det bedst differentierede og 5 er udifferentieret. Det primære mønster er det dominerende vækstmønster, medens det sekundære mønster er det næsthyppigste. Summen af graderingerne for det primære og det sekundære mønster angiver en Gleason's score (fra 2-10), som korrelerer godt med prognosen (18, 39, 53, 55, 70, 90). Det har vist sig, at en scoreværdi større end 6 har speciel prognostisk betydning (39, 43, 44, 47, 81, 103). Reproducerbarheden af Gleason's system varierer i forskellige undersøgelser fra acceptabel til dårlig (2, 3, 96), men det er også vist, at både inter- og intraobservatørreproducerbarheden kan forbedres betydelig ved optræning (19), og med passende oplæring er reproducerbarheden god. Der er en dårlig overensstemmelse mellem den præoperative gradering på biopsier og graderingen i de efterfølgende radikale operationspræparater med opgradering i indtil 50% af tilfældene (11, 24, 31, 44, 51, 69). Dette skyldes ikke alene de ovenfor anførte problemer med reproducerbarhed af gradering, men skyldes i høj grad sampling error baseret på den relativt ringe mængde væv udtaget ved bioptering. Det har derfor været foreslået, at man supplerer med angivelse af den relative forekomst af de to værste vækstmønstre nemlig type 4 og 5 (36, 54). På grund af den dårlige overensstemmelse er det blevet foreslået at man i stedet for at angive Gleason score som summen af det hyppigste og det næsthyppigste vækstmønster, skal bruge summen af det hyppigste og det værste vækstmønster på biopsier, men ikke operationspræparater (46). Det anbefales også at vækstmønstre (kribriformt) som tidligere har været klassificeret som type 3 eller 4 nu skal klassificeres som type 4 (73). Der er også en generel tendens til at opfatte de lave scoreværdier (mindre eller lig med 5) som meget sjældne eller ikke eksisterende. Dette fører til en bedre korrelation mellem Gleason score på biopsier og score og stadie inddeling på operationspræparater. Desværre er der indtil videre ikke mange studier som direkte verificerer at denne modificering i Gleason score er bedre korreleret til det kliniske forløb af sygdommen end det tidligere anvendte. Der er ingen tvivl om, at der er sket en ændring i brugen af Gleasons system, som har medført en forskydning til højere score værdier, hvilket kan medføre store problemer, når man sammenligner nye og gamle data. Der er bl.a. vist, at den forskydning man får i graderingen giver anledning til en tilsyneladende (men ikke reel) bedre overlevelse (Will Rogers fænomen) (1) og giver også anledning til problemer når man ud fra bl.a. Gleason score skal planlægge behandlingen (Partin tabeller) (7). Ændringer i kriterier for gradering og stadieinddeling er ikke uden problemer (57)

5 Patoanatomiske undersøgelser Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at afklare, hvorvidt der foreligger en cancer, og i så tilfælde at vurdere tumortype, tumorvolumen, histologisk grad og om muligt pt-stadium. De retningslinjer, der er angivet nedenfor, følger de retningslinjer som er angivet fra anden side (Epstein et al.) og svarer til de retningslinjer som stort set følges på europæisk niveau (35). Cytologi Cytologisk undersøgelse af finnålsaspirat fra prostata har ikke vundet større udbredning og anvendes ikke i Danmark. Histologisk biopsi Hovedparten af karcinomer er lokaliseret i posteriore eller posterolaterale apikale regioner, hvorfor disse anbefales biopseret bilateralt under vejledning af ultralyd. Nålebiopsi fra prostata kan tages transperinealt eller transrektalt. Oftest bruges en biopsipistol med en 18 G nål, der giver en 15 x 1,2 mm biopsi. Hvis kurativ terapi overvejes, anbefales mindst 10 ultralydvejledte systematisk udtagne biopsier der bør inkludere den apikale, basale og midterste del af prostata. Hvis påvisning af pt3 har terapeutisk konsekvens, kan der evt. suppleres med biopsier fra vesicula seminalis. Detektionsraten øges med stigende antal biopsier (17, 20, 32, 49). Biopsiteknikken giver mulighed for Gleason gradering, påvisning af evt. spredning til periprostatisk væv eller vesicula seminalis, samt et estimat af tumorvolumen. Tumorvolumet kan vurderes på baggrund af antallet af biopsier med karcinom. Længden af cancervævet i hver biopsi bør endvidere angives (20, 37). Hvis målet er verifikation af malignitet hos en patient med avanceret/metastatisk carcinom, er én eller to nålebiopsier oftest tilstrækkelige. Differentialdiagnosen mellem benigne og maligne histologiske forandringer kan erfaringsmæssigt volde store vanskeligheder og ofte er en malign diagnose baseret på manglende basalceller. Som markør for basalceller har man i mange år anvendt antistof mod højmolekylært cytokeratin (cytokeratin-903, 34βE12) (15). Da basalceller indeholder p63 (se tidligere) kan antistof mod denne markør også bruges (84) og det ser ud som om en blanding af de to antistoffer, mod højmolekylær cytokeratin og p63 (cocktail), har en højere sensitivitet som markør af basalceller (106). På basis af mikrodissektionsstudier af prostatacancer har det vist sig, at neoplastiske celler indeholder alphamethylacyl-coa racemase og antistoffer mod bl.a. denne markør kan bruges til at skelne malignt fra

6 benignt prostataepitel (65, 66). Der findes således immunhistologiske markører som kan markere basalceller og maligne epitelceller (87). Blandes disse antistoffer (cocktail) kan man samtidigt markere begge celletyper i samme immunfarvning. Den mest anvendte er en cocktail bestående af p63 som vil markere kernerne i basalceller og alpha-methylacyl-coa racemase som vil markere cytoplasma i maligne celler (83). Transuretral resektion af prostatata (TURP) Resektatet vejes og vævsspånerne (chips) fixeres i 10% formalin. Hos patienter med klinisk cancer kan diagnosen med ret stor sikkerhed verificeres ved at fylde én indstøbningskapsel med chips. Hvis imidlertid kun én chip indeholder karcinom, skal 95% af vævet indstøbes, for at man med 95% sandsynlighed kan påvise dette vævsfragment (86). Baseret på det typiske resektatvolumen er det i Danmark gængs praksis, at paraffinindstøbe væv i gennemsnitlig 6 kapsler. Det er fra anden side foreslået at indstøbe i 10 kapsler eller mindst 10 gram væv og at indstøbe væv i yderligere en parraffinblok for hver ekstra 5 gram resektat (78). Hvis PIN er eneste fund, bør alt væv indstøbes for at påvise evt. invasiv tumor. Hvis kurativ behandling tilsigtes, bør alt væv indstøbes, hvis den initiale undersøgelse har vist T1a. Det kliniske og patologiske stadium og prognosen korrelerer med tumors størrelse. Inddelingen i T1a og T1b retfærdiggøres af betydelige forskelle i risiko for progression og cancerrelateret død (91). I resektatet bør derfor angives den relative andel af chips med cancer; dette sammenholdt med Gleason s score og patientens alder har dannet baggrund for beregning af risiko for progression. Differentieringen mellem T1a og T1b har høj reproducerbarhed (99). Radikal prostatektomi Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at vurdere tumors lokalisation, histologisk type og grad samt udbredning. Der er påvist højsignifikant forskel i progressionsfri overlevelse blandt prostatektomerede mænd uden tumorinfiltration i resektionskant, i forhold til mænd med fokal involvering af resektionskant og med udbredt involvering af resektionskant (47). TNM systemet beskriver kun gennemvækst af kapslen(epe (extra prostatic extension)) (93), men forholder sig ikke til den kirurgiske overflade(sm (surgical margin)), der er indtil nu ikke nogen klar konsensus, om hvordan dette problem skal løses (33). Bedømmelsen vanskeliggøres af prostatas dårligt definerede pseudokapsel og af peroperative iatrogene læsioner af prostata. Patologen er ofte

7 begrænset til at udtale sig om tumors relation til den perifere tuschmarkering, som også er den parameter, der er mest reproducerbar. Ved såkaldt "whole mount" totalindstøbes prostata i snit, der hver repræsenterer hele prostatas snitflade. Man kan også opdele skiverne i mindre sektioner, som indstøbes hver for sig. Prostatas overflade skal markeres med tusch eller lignende således at relationen mellem cancer og den kirurgiske resektionsflade kan bedømmes. Indstøbningsproceduren bør tage specielt hensyn til resektionsfladen sv.t. apex og det anbefales at der udtages perpendikulære snit fra denne resektionsflade. Det er også vigtigt at undersøge vesicula seminalis grundigt med henblik på evt. tumorinfiltration (35, 40). Lymfeknuder Prostatacancer metastaserer først til regionale lymfeknuder (N1) i regio hypogastrica, fossa obturatoria og langs iliaca externa karrene. Non-regionale lymfeknudemetastaser (N1a) forekommer også (over iliacabifurcaturen og langs de centrale kar). Risikoen for lymfeknudemetastaser afhænger af T-kategori, histologisk gradering og PSA. Overvejes kurativ behandling,er det ofte, afhængigt af disse parametre, nødvendigt at foretage en undersøgelse af de regionale lymfeknuder (16). Da de afferente lymfekar gennembryder lymfeknuden svarende til midtlinien af dennes konvekse overflade, skal patologen forsøge at orientere lymfeknuden således, at denne kan kløves på langs gennem hilus, hvorefter de to fremkomne snitflader undersøges mikroskopisk. Foretages peroperativ frysemikroskopisk undersøgelse af udtagne lymfeknuder, er der en risiko på 5-40% for falsk negative resultater (6, 25). Nye patoanatomiske teknikker Flere studier har fokuseret på den biologiske betydning af henholdsvis proliferationsmarkører, vækstfaktorer, E-cadherin og onkogener (68, 94). Et af de store problemer ved prostatacancer er, at de maligne og benigne kirtler ligger mellem hinanden, hvilket vanskeliggør molekylærpatologiske undersøgelser. Da det er vigtigt at finde markører, som kan relateres til prognosen, er der for øjeblikket intensive studier, som ofte foretages efter mikrodissektion af tumorvæv evt som kombination af molekylæbiologiske og immunhistokemiske metoder (61, 92, 102). Resultaterne af disse studier findes on-line (CGAP Cancer Genome Anatomy Project; Studierne handler om at finde de onkogener og tumorsuppressor-gener der har speciel betydning

8 ved prostatacancer. Man anvender også metoder som elektroforese og massespektometri og immunhistokemiske undersøgelser for at beskrive, hvilke proteiner der adskiller benignt og malignt prostatavæv (proteomisk analyse) (9, 76). Gentranslokationer kan påvises med in situ hybridisering (71, 74) Dette kan meget vel få direkte betydning for histologisk undersøgelse af prostatacancer. RESUME Anatomi Prostata vejer normalt gram og er opbygget af tubulo-alveolære kirtler, gange og et fibromuskulært stroma. Prostata er omgivet af en kapsellignende struktur og har 4 glandulære zoner: den perifere zone (70%), den centrale zone (25%), transitionszonen (5-10%), og den lille peri-uretrale zone. Mens benign hyperplasi udgår fra transitionszonen, opstår de fleste cancere i den perifere zone. Basalceller og sekretoriske celler beklæder gange og kirtler. De sekretoriske celler producerer prostatasekretet og udviser både i gange og kirtler immunhistokemisk reaktion for PSA. I karcinomer mangler basalcellelaget, et ofte afgørende bevis på malignitet. Atypisk adenomatøs hyperplasi opfattes som en benign læsion. Prostatisk intraepithelial neoplasi (PIN) forandringer bør inddeles i såkaldt high grade og low grade PIN, hvor den mest dysplastiske form ( high grade PIN) er associeret til karcinom. Er PIN med svær dysplasi det eneste fund ved en biopsi, bør biopsien, alt efter det terapeutiske sigte, gentages. Adenokarcinomet er langt den hyppigste histologiske type. Næsten 75% findes i prostatas perifere zone og i praksis har opdelingen i acinære og duktale karcinomer ingen klinisk konsekvens. Karcinomer, der er opstået i transitionszonen, er ofte relativt højt differentierede. Histologisk gradering er en stærk prognostisk markør og er vigtig for valget af behandling. Gleasons graderingssystem bygger på den glandulære differentiering og tumorcellernes vækstmønster. Summen af graderingerne for det primære og det sekundære mønster angiver en Gleason's score fra 2-10, som korrelerer godt med prognosen. Der er en dårlig overensstemmelse (sampling error) mellem den præoperative gradering på biopsier og graderingen i de efterfølgende radikale operationspræparater med opgradering i indtil 50% af tilfældene. Det er derfor på biopsier foreslået at bruge summen af det hyppigste og det værste vækstmønster. Der er sket en ændring i brugen af Gleasons system, som har medført en forskydning til højere score værdier, hvilket kan medføre store problemer når man sammenligner nye og gamle data.

9 RESUME (fortsat) Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at afklare, hvorvidt der foreligger en cancer, og i så tilfælde at vurdere tumortype, tumorvolumen, histologisk grad og pt-stadium. Histologisk biopsi giver mulighed for Gleason gradering, påvisning af evt. spredning til periprostatisk væv eller vesicula seminalis, samt et estimat af tumorvolumen. Man bør lægge hver nål i en kapsel for sig. Immunfarvning bruges ofte - typisk en cocktail bestående af p63 og alpha-methylacyl-coa racemase. Transuretral resektion af prostatata (TURP) Hvis PIN eller T1a er eneste fund, bør alt væv indstøbes. Resektatets relative andel af chips med cancer bør angives. Radikal Prostatektomi TNM systemet beskriver kun gennemvækst af kapslen, men forholder sig ikke til den kirurgiske overflade. Prostatas overflade skal markeres med tusch eller lignende således at relationen mellem cancer og den kirurgiske resektionsflade kan bedømmes. Indstøbningsproceduren bør tage specielt hensyn til resektionsfladen sv.t. apex og det anbefales, at der udtages perpendikulære snit fra denne resektionsflade. Det er også vigtigt, at der undersøges grundigt for en evt. indvækst i vesicula seminalis. Nye patoanatomiske teknikker Det faktum at maligne og benigne kirtler i prostata ligger mellem hinanden vanskeliggør molekylærpatologiske undersøgelser. Da det er vigtigt at finde markører, som kan relateres til prognosen, er der for øjeblikket intensive studier, som ofte foretages efter mikrodissektion af tumorvæv. Resultaterne af disse studier findes on-line: CGAP Cancer Genome Anatomy Project;

10 Referencer 1: Albertsen, P. C., et al. "Prostate cancer and the Will Rogers phenomenon." J.Natl.Cancer Inst (2005): : Allsbrook, W. C., Jr., et al. "Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: urologic pathologists." Hum Pathol 32.1 (2001): : Allsbrook, W. C., Jr., et al. "Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: general pathologist." Hum.Pathol 32.1 (2001): : Amin, M. B., et al. Gleason Grading of Prostate Cancer. A Contemporary Approach. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins, : Ayala, A. G., et al. "The prostatic capsule: does it exist? Its importance in the staging and treatment of prostatic carcinoma." Am.J.Surg.Pathol (1989): : Beissner, R. S., et al. "Frozen section diagnosis of metastatic prostate adenocarcinoma in pelvic lymphadenectomy compared with nomogram prediction of metastasis." Urology 59.5 (2002): : Bhojani, N., et al. "Partin Tables cannot accurately predict the pathological stage at radical prostatectomy." Eur.J.Surg.Oncol (2009): : Billis, A., et al. "The impact of the 2005 international society of urological pathology consensus conference on standard Gleason grading of prostatic carcinoma in needle biopsies." J.Urol (2008):

11 9: Bindukumar, B., et al. "Proteomic profiling of the effect of prostate-specific antigen on prostate cancer cells." Prostate (2008): : Bock, B. J. and D. G. Bostwick. "Does prostatic ductal adenocarcinoma exist?" Am.J.Surg.Pathol (1999): : Bostwick, D. G. "Gleason grading of prostatic needle biopsies. Correlation with grade in 316 matched prostatectomies [see comments]." Am J Surg.Pathol 18.8 (1994): : Bostwick, D. G. and M. K. Brawer. "Prostatic intra-epithelial neoplasia and early invasion in prostate cancer." Cancer 59.4 (1987): : Bostwick, D. G. and J. Qian. "High-grade prostatic intraepithelial neoplasia." Mod.Pathol 17.3 (2004): :Bostwick, D. G., et al. "Atypical adenomatous hyperplasia of the prostate: morphologic criteria for its distinction from well-differentiated carcinoma [see comments]." Hum.Pathol 24.8 (1993): : Brawer, M. K., et al. "Keratin immunoreactivity in the benign and neoplastic human prostate." Cancer Res (1985): : Briganti, A., et al. "Pelvic lymph node dissection in prostate cancer." Eur.Urol (2009): : Briganti, A., et al. "Systematic assessment of the ability of the number and percentage of positive biopsy cores to predict pathologic stage and biochemical recurrence after radical prostatectomy." Eur.Urol (2007):

12 18: Cantrell, B. B., et al. "Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade." J.Urol (1981): : Carlson, G. D., et al. "Accuracy of biopsy Gleason scores from a large uropathology laboratory: use of a diagnostic protocol to minimize observer variability." Urology (1998): : Chen, M. E., et al. "Detailed mapping of prostate carcinoma foci." Cancer 89.8 (2000): : Chen, M. E., et al. "Optimization of prostate biopsy strategy using computer based analysis [see comments]." J Urol (1997): : Christensen, W. N., et al. "Prostatic duct adenocarcinoma. Findings at radical prostatectomy." Cancer 67.8 (1991): : Cintra, M. L. and A. Billis. "Histologic grading of prostatic adenocarcinoma: intraobserver reproducibility of the Mostofi, Gleason and Bocking grading systems." Int.Urol.Nephrol (1991): : Cookson, M. S., et al. "Correlation between Gleason score of needle biopsy and radical prostatectomy specimen: accuracy and clinical implications." J Urol (1997): : Davis, G. L. "Sensitivity of frozen section examination of pelvic lymph nodes for metastatic prostate carcinoma." Cancer 76.4 (1995): : de las, Morenas A., et al. "Prostatic adenocarcinoma: reproducibility and correlation with clinical stages of four grading systems." Hum.Pathol (1988):

13 27: De Marzo, A. M., et al. "A working group classification of focal prostate atrophy lesions." Am.J Surg.Pathol (2006): : De Marzo, A. M., et al. "Inflammation in prostate carcinogenesis." Nat.Rev.Cancer 7.4 (2007): : Di Lollo, S., et al. "The morphology of the prostatic capsule with particular regard to the posterosuperior region: an anatomical and clinical problem." Surg.Radiol.Anat (1997): : di Sant'agnese, P. A. "Neuroendocrine differentiation in human prostatic carcinoma." Hum.Pathol (1992): : Djavan, B., et al. "Gleason scores from prostate biopsies obtained with 18-gauge biopsy needles poorly predict Gleason scores of radical prostatectomy specimens." Eur Urol (1998): : Durkan, G. C., et al. "Improving prostate cancer detection with an extended-core transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy protocol." BJU.Int (2002): : Eble, J. N., et al. Pathology and Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon: IARC Press, : Egevad, L. "Reproducibility of Gleason grading of prostate cancer can be improved by the use of reference images." Urology 57.2 (2001): : Egevad, L., et al. "Handling and reporting of radical prostatectomy specimens in Europe: a webbased survey by the European Network of Uropathology (ENUP)." Histopathology 53.3 (2008):

14 36: Egevad, L., et al. "Percent Gleason grade 4/5 as prognostic factor in prostate cancer diagnosed at transurethral resection." J.Urol (2002): : Egevad, L., et al. "Estimation of prostate cancer volume by multiple core biopsies before radical prostatectomy." Urology 52.4 (1998): : Epstein, J. I. "Precursor lesions to prostatic adenocarcinoma." Virchows Arch (2009): : Epstein, J. I., et al. "The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma." Am J Surg Pathol 29.9 (2005): : Epstein, J. I., et al. "Influence of capsular penetration on progression following radical prostatectomy: a study of 196 cases with long-term followup." J.Urol (1993): : Epstein, J. I. and M. Herawi. "Prostate needle biopsies containing prostatic intraepithelial neoplasia or atypical foci suspicious for carcinoma: implications for patient care." J Urol Pt 1 (2006): : Epstein, J. I. and G. J. Netto. Biopsy Interpretation of the Prostate. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, : Epstein, J. I., et al. "Correlation of prostate cancer nuclear deoxyribonucleic acid, size, shape and Gleason grade with pathological stage at radical prostatectomy." J.Urol (1992): : Epstein, J. I., G. Pizov, and P. C. Walsh. "Correlation of pathologic findings with progression after radical retropubic prostatectomy." Cancer (1993):

15 45: Epstein, J. I. and S. R. Potter. "The pathological interpretation and significance of prostate needle biopsy findings: implications and current controversies." J.Urol (2001): : Epstein, J. I., et al. "Recommendations for the reporting of prostate carcinoma: Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology." Am.J Clin Pathol (2008): : Epstein, J. I., P. C. Walsh, and C. B. Brendler. "Radical prostatectomy for impalpable prostate cancer: the Johns Hopkins experience with tumors found on transurethral resection (stages T1A and T1B) and on needle biopsy (stage T1C)." J.Urol Pt 2 (1994): : Epstein, J. I., et al. "Pathologic and clinical findings to predict tumor extent of nonpalpable (stage T1c) prostate cancer." JAMA (1994): : Eskew, L. A., R. L. Bare, and D. L. McCullough. "Systematic 5 region prostate biopsy is superior to sextant method for diagnosing carcinoma of the prostate." J.Urol (1997): : Evans, A. J., et al. "Interobserver variability between expert urologic pathologists for extraprostatic extension and surgical margin status in radical prostatectomy specimens." Am.J.Surg.Pathol (2008): : Fernandes, E. T., et al. "Biopsy Gleason score: how does it correlate with the final pathological diagnosis in prostate cancer?" Br.J.Urol (1997): : Ford, T. F., et al. "Immunocytochemical localisation of prostate-specific antigen: specificity and application to clinical practice." Br.J.Urol (1985):

16 53: Gaeta, J. F., L. C. Englander, and G. P. Murphy. "Comparative evaluation of National Prostatic Cancer Treatment Group and Gleason systems for pathologic grading of primary prostatic cancer." Urology 27.4 (1986): : Glaessgen, A., et al. "Interobserver reproducibility of percent Gleason grade 4/5 in prostate biopsies." J Urol Pt 1 (2004): : Gleason, D. F. "Classification of prostatic carcinomas." Cancer Chemother.Rep (1966): : Gleason, D. F "Histologic grading of prostate cancer: a perspective." Hum.Pathol (1992): : Gofrit, O. N., et al. "The Will Rogers phenomenon in urological oncology." J.Urol (2008): : Grignon, D. J., et al. "Sclerosing adenosis of the prostate gland. A lesion showing myoepithelial differentiation." Am.J.Surg.Pathol (1992): : Grisanzio, C. and S. Signoretti. "p63 in prostate biology and pathology." J.Cell Biochem (2008): : Haggman, M. J., et al. "The relationship between prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer: critical issues." J.Urol (1997): : Heeboll, S., et al. "SMARCC1 expression is upregulated in prostate cancer and positively correlated with tumour recurrence and dedifferentiation." Histol.Histopathol (2008):

17 62: Helpap, B. and L. Egevad. "Correlation of modified Gleason grading with pt stage of prostatic carcinoma after radical prostatectomy." Anal.Quant.Cytol.Histol (2008): : Isaacs, J. T. "Prostate stem cells and benign prostatic hyperplasia." Prostate 68.9 (2008): : Isaacs, J. T. and W. B. Isaacs. "Androgen receptor outwits prostate cancer drugs." Nat.Med 10.1 (2004): : Jiang, Z., et al. "P504S/alpha-methylacyl-CoA racemase: a useful marker for diagnosis of small foci of prostatic carcinoma on needle biopsy." Am.J.Surg.Pathol (2002): : Jiang, Z., et al. "Alpha-methylacyl-CoA racemase: a multi-institutional study of a new prostate cancer marker." Histopathology 45.3 (2004): : Kang, G. H., et al. "Aberrant CpG island hypermethylation of multiple genes in prostate cancer and prostatic intraepithelial neoplasia." J.Pathol (2004): : Knudsen, B. S. and C. K. Miranti. "The impact of cell adhesion changes on proliferation and survival during prostate cancer development and progression." J.Cell Biochem (2006): : Koksal, I. T., et al. "Discrepancy between Gleason scores of biopsy and radical prostatectomy specimens." Eur Urol (2000): : Kramer, S. A., et al. "Experience with Gleason's histopathologic grading in prostatic cancer." J.Urol (1980):

18 71: Kumar-Sinha, C., S. A. Tomlins, and A. M. Chinnaiyan. "Recurrent gene fusions in prostate cancer." Nat.Rev.Cancer 8.7 (2008): : Lang, S. H., F. M. Frame, and A. T. Collins. "Prostate cancer stem cells." J.Pathol (2009): : Latour, M., et al. "Grading of invasive cribriform carcinoma on prostate needle biopsy: an interobserver study among experts in genitourinary pathology." Am.J.Surg.Pathol (2008): : Mackinnon, A. C., et al. "Molecular biology underlying the clinical heterogeneity of prostate cancer: an update." Arch.Pathol.Lab Med (2009): : McNeal, J. "Central zone histology of the prostate." Hum.Pathol (2003): : Meehan, K. L., J. W. Holland, and H. J. Dawkins. "Proteomic analysis of normal and malignant prostate tissue to identify novel proteins lost in cancer." Prostate 50.1 (2002): : Mellinger, G. T., D. Gleason, and J. Bailar, III. "The histology and prognosis of prostatic cancer." J.Urol (1967): : Murphy, G. P., et al. "Histopathology of localized prostate cancer. Consensus Conference on Diagnosis and Prognostic Parameters in Localized Prostate Cancer. Stockholm, Sweden, May 12-13, 1993." Scand.J.Urol.Nephrol.Suppl 162 (1994): : Nelson, W. G., T. L. DeWeese, and A. M. DeMarzo. "The diet, prostate inflammation, and the development of prostate cancer." Cancer Metastasis Rev (2002): 3-16.

19 80: Noordzij, M. A., et al. "The prognostic influence of neuroendocrine cells in prostate cancer: results of a long-term follow-up study with patients treated by radical prostatectomy." Int.J.Cancer 62.3 (1995): : Oesterling, J. E., et al. "Correlation of clinical stage, serum prostatic acid phosphatase and preoperative Gleason grade with final pathological stage in 275 patients with clinically localized adenocarcinoma of the prostate." J.Urol (1987): : Ozdamar, S. O., et al. "Intraobserver and interobserver reproducibility of WHO and Gleason histologic grading systems in prostatic adenocarcinomas." Int.Urol.Nephrol (1996): : Paner, G. P., D. J. Luthringer, and M. B. Amin. "Best practice in diagnostic immunohistochemistry: prostate carcinoma and its mimics in needle core biopsies." Arch.Pathol.Lab Med (2008): : Parsons, J. K., et al. "p63 protein expression is rare in prostate adenocarcinoma: implications for cancer diagnosis and carcinogenesis." Urology 58.4 (2001): : Qian, J., R. B. Jenkins, and D. G. Bostwick. "Potential markers of aggressiveness in prostatic intraepithelial neoplasia detected by fluorescence in situ hybridization." Eur.Urol (1996): : Rismyhr, B., T. J. Eide, and H. Stalsberg. "The diagnosis of carcinoma in transurethral resectates of of the prostate. A study of the probability of overlooking malignant tissue when only part of the material is embedded for histological examination." Acta Pathol.Microbiol.Scand.[A] 88.4 (1980):

20 87: Sanderson, S. O., et al. "An analysis of the p63/alpha-methylacyl coenzyme A racemase immunohistochemical cocktail stain in prostate needle biopsy specimens and tissue microarrays." Am.J.Clin.Pathol (2004): : Sattar, A. A., et al. "Prostate capsule: computerized morphometric analysis of its components." Urology 46.2 (1995): : Signoretti, S., et al. "p63 is a prostate basal cell marker and is required for prostate development." American Journal of Pathology (2000): : Smith, J. A., Jr., et al. "Pelvic lymph node metastasis from prostatic cancer: influence of tumor grade and stage in 452 consecutive patients." J.Urol (1983): : Soloway, M. S. and J. E. Altwein. "The management of incidental T1aG1 (TNM 1987) prostate cancer." Prostate Suppl 4 (1992): : Sorensen, K. D., et al. "Genetic and epigenetic SLC18A2 silencing in prostate cancer is an independent adverse predictor of biochemical recurrence after radical prostatectomy." Clin.Cancer Res (2009): : Srigley, J. R., et al. "Protocol for the examination of specimens from patients with carcinoma of the prostate gland." Arch.Pathol.Lab Med (2009): : Stattin, P., et al. "Cell proliferation assessed by Ki-67 immunoreactivity on formalin fixed tissues is a predictive factor for survival in prostate cancer." J.Urol (1997): : Svanholm, H. "Evaluation of commercial immunoperoxidase kits for prostatic specific antigen and prostatic specific acid phosphatase." Acta Pathol.Microbiol.Immunol.Scand.[A] 94.1 (1986): 7-12.

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK Dansk Selskab for Hoved- og Hals Onkologi (DSHHO) og Den Danske Hoved-Hals

Læs mere

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA September 2015 1 Indhold Anvendte forkortelser og betegnelser... 5 Forord... 7 Arbejdsgruppe... 9 Introduktion...

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark Kliniske retningslinier for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA Juni 2009 1 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPER... 6 INDLEDNING... 7 PATOLOGI... 9 HISTOLOGISKE TYPER... 9 Follikulært

Læs mere

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer August 2007 Udarbejdet af Dansk Sarkom Gruppe v/anders Krarup-Hansen. Overlæge. phd., Formand for Dansk Sarkom Gruppe, Onkologisk afdeling. Herlev Hospital

Læs mere

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Radiologisk Udvalg i samarbejde med Kirurgisk Udvalg.

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Radiologisk Udvalg i samarbejde med Kirurgisk Udvalg. 2 Diagnose Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Radiologisk Udvalg i samarbejde med Kirurgisk Udvalg. 2.1 Visitation og diagnostisk udredning 2.1.1 Generelt Visitation og diagnostisk udredning udgør

Læs mere

Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC

Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC Version 4.0 (engelsk version10. jan 2009; dansk oversættelse 20. oktober 2009) Studiekoordinatorer

Læs mere

Nationale kliniske retningsliner for behandling af bläretumorer i Danmark. Dansk BlÄreCancer Gruppe DaBlaCa

Nationale kliniske retningsliner for behandling af bläretumorer i Danmark. Dansk BlÄreCancer Gruppe DaBlaCa Nationale kliniske retningsliner for behandling af bläretumorer i Danmark Dansk BlÄreCancer Gruppe DaBlaCa Kliniske retningslinier for urinbläretumorer De danske nationale kliniske retningslinier for behandling

Læs mere

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg.

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg. 2 Diagnose Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg. 2.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre optimal visitation og udredning af patienter med mistanke

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe Dansk Neuro Onkologisk Gruppe Retningslinjer for behandling af intrakranielle gliomer hos voksne www.dnog.dk Indholdsfortegnelse 1 Arbejdsgruppe... 5 2 Indledning... 6 2.1 Hyppighed... 6 2.2 Årsag... 7

Læs mere

DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014

DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014 1 DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014 PP-A-1 (DMCG/MDT): Lunge cancer under Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) Forfatter: Birgit Guldhammer Skov, på vegne af DaLuPa (Danske lungepatologer)

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk

Læs mere

Kliniske retningslinier for udredning af knuden i glandula thyroidea (Version 2b - 2011)

Kliniske retningslinier for udredning af knuden i glandula thyroidea (Version 2b - 2011) Kliniske retningslinier for udredning af knuden i glandula thyroidea (Version 2b - 2011) Udarbejdet af arbejdsgruppe under Dansk Thyreoidea Selskab/Danske Endokrinologisk Selskab Kliniske retningslinier

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VISITATION, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL AF CANCER ANI

RETNINGSLINIER FOR VISITATION, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL AF CANCER ANI RETNINGSLINIER FOR VISITATION, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL AF CANCER ANI 2010 DANSK ANALCANCER GRUPPE (DACG) DANSKE MULTIDISCIPLINÆRE CANCER GRUPPER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1. DANSK

Læs mere

Behandling af orale planocellulære karcinomer

Behandling af orale planocellulære karcinomer 1. udgave 24. juni 2003 Behandling af orale planocellulære karcinomer Nationale retningslinier Dansk Selskab for Hoved- og Hals Onkologi 2003 Tilgængelig i pdf format på www.dshho.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 Godkendelser J.nr. Dato Etisk komite H-C-2008-129

Læs mere

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

VÆSKEBASERET TEKNIK OG UDSTRYGNINGSTEKNIK ANVENDT TIL SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT I DANMARK - en medicinsk teknologivurdering

VÆSKEBASERET TEKNIK OG UDSTRYGNINGSTEKNIK ANVENDT TIL SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT I DANMARK - en medicinsk teknologivurdering VÆSKEBASERET TEKNIK OG UDSTRYGNINGSTEKNIK ANVENDT TIL SCREENING FOR LIVMODERALSKRÆFT I DANMARK - en medicinsk teknologivurdering 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (3) Væskebaseret teknik og udstrygningsteknik

Læs mere

VÆSKEBASERET TEKNIK OG UDSTRYGNINGSTEKNIK ANVENDT TIL SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT I DANMARK - en medicinsk teknologivurdering

VÆSKEBASERET TEKNIK OG UDSTRYGNINGSTEKNIK ANVENDT TIL SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT I DANMARK - en medicinsk teknologivurdering VÆSKEBASERET TEKNIK OG UDSTRYGNINGSTEKNIK ANVENDT TIL SCREENING FOR LIVMODERALSKRÆFT I DANMARK - en medicinsk teknologivurdering 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (3) Væskebaseret teknik og udstrygningsteknik

Læs mere

EPIDEMIOLOGI. Incidens og mortalitet. Risikofaktorer. Arvelighed og genetik

EPIDEMIOLOGI. Incidens og mortalitet. Risikofaktorer. Arvelighed og genetik EPIDEMIOLOGI Incidens og mortalitet Incidensen af prostatacancer (PC) varierer betydeligt internationalt med lavest incidens i Sydøstasien og højest i Nordamerika og Vesteuropa (1-3). De aldersstandardiserede

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 8

DMG-Nyhedsbrev nr. 8 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger 2012 Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

NYHEDSBREV - januar 2002

NYHEDSBREV - januar 2002 NYHEDSBREV - januar 2002 2002 = et år med skærpet kamp mod kræften af PROPAs formand Ole Mortensen Godt nytår! Et ønske der fremsættes tit og af mange på denne årstid. For vores vedkommende - os der bærer

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV)

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) OM/CO Side 1/19 Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) Forfattere Kristine Chemnitz Mette Juul Hansen John Dræby Kristiansen Helene

Læs mere