PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler"

Transkript

1 PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Den normale prostata vejer gram og er opbygget af tubulo-alveolære kirtler, gange og et fibromuskulært stroma. Prostata er omgivet af en kapsellignende struktur, der ikke er en sand kapsel, men histologisk fremtræder som en kondensering af stromaet. Den er mest fremtrædende posteriort, men lateralt og anteriort specielt svarende til apex, er afgrænsningen dårligt defineret og består af en blanding af bindevæv, glatte muskelfibre og tværstribet muskulatur (5,88). Mellem den ventrale overflade af vesicula seminales, ductus ejaculatorius og blærens basis er der ikke nogen reel bindevævsbarriere, men snarere et karrigt vaskulært plexus (29). McNeal (75) har beskrevet 4 glandulære zoner i den normale prostata, nemlig den perifere zone (70%), den centrale zone (25%), transitionszonen (5-10%), og den lille peri-uretrale kirtelzone. Mens benign hyperplasi udgår fra transitionszonen, opstår de fleste cancere i den perifere zone. Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler Bortset fra deres størrelse har gange og kirtler et ensartet udseende indenfor hver zone og beklædes af et 2-laget epitel repræsenteret ved basalceller og sekretoriske celler. De sekretoriske celler producerer prostatasekretet. Man kan også ofte finde endokrine granula i disse celler og nogen af disse har primært karakter af at være endokrine celler. De sekretoriske celler udviser både i gange og kirtler immunhistokemisk reaktion for PSA og prostata specifikke sure fosfataser. Dette taler for, at der ikke er funktionel forskel mellem gange og kirtler, og imod en morfologisk eller biologisk forskel på karcinomer af duktal og acinær oprindelse. Basalceller er affladede og ligger mellem de sekretoriske celler uden at nå kirtellumina. De er ikke myoepiteliale, men basalcellerne indeholder p63 som er i familie med p53 og primært findes i stamceller og reserveceller. Den generelle opfattelse er derfor, at basalcellerne er reserveceller (59, 89, 104). Der er et kompliceret samspil mellem basalceller, stromaceller og sekretoriske celler (101), og det ser ud til at androsteronreceptoren ikke findes i basalceller, men kun er til stede i sekretoriske og stromale celler (63, 64). Der findes også såkaldte stamcellenicher i basalcellelaget (72). I normale kirtler og gange ses en kontinuerlig bræmme af basalceller. I karcinomer mangler basalceller, et vigtigt og ofte afgørende bevis på malignitet. Immunhistokemisk reagerer basalcellerne positivt for højmolekylært cytokeratin (97) og p63. Dette anvendes i praksis i differentialdiagnosen mellem atypi, PIN og invasiv cancer (83).

2 Neuroendokrine celler findes i mindre antal spredt mellem de sekretoriske og basale celler i alle zoner. Flere undersøgelser har vist, at adenokarcinomer i prostata indeholder tumorceller med neurosekretoriske granula. Betydningen af disse neuroendokrine tumorceller er usikker, men har sandsynligvis ikke selvstændig prognostisk betydning (80). Mængden af disse granula synes korreleret til lavere differentiering og hormonrefraktær sygdom (30), måske fordi disse celler medvirker i udviklingen af apoptoseresistens. Atypisk adenomatøs hyperplasi (AAH, ADENOSE) Navnet betegner en velafgrænset proliferation af små acinære kirtler, der findes i øget antal, oftest med tæt indbyrdes lejring. Forandringen forekommer hyppigst i transitionszonen. Kirtelepitelet er uden væsentlige morfologiske forandringer. Det er essentielt, at man foruden sekretoriske celler også kan påvise basalceller (14). Hvis bindevævet mellem de prolifererende kirtler komprimerer kirtlerne til strengdannelser, benævnes tilstanden skleroserende adenose (58). Histologisk kan AAH forveksles med et højt differentieret adenokarcinom. Selvom nyere mikrodissektionsstudier tyder på en sammenhæng mellem AAH og karcinom (67) er det den generelle opfattelse, at AAH ikke er et forstadie til cancer (41). Prostatisk intraepithelial neoplasi (PIN) Det har været diskuteret om PIN er et egentligt forstadium til invasivt karcinom. Det er dog sikkert, at PIN, i den mest dysplastiske form (high grade PIN), er associeret til karcinom (12, 13, 85). Ca.70% af PIN påvises histologisk i den perifere zone. Forandringen præsenterer sig ved 4 vækstmønstre, karakteriseret ved henholdsvis mikropapillær, kribriform, flad eller undulerende proliferation af det intraacinære/duktale epitel. Alle vækstmønstre kan have varierende grader af dysplasi. Den almindelige opfattelse er, at disse forandringer bør inddeles i såkaldt high grade og low grade PIN, og at high grade PIN er den læsion, som har klinisk betydning. Der er også generel enighed om, at det, der adskiller high grade og low grade PIN, er graden af atypi, herunder specielt at kernerne ved high grade PIN er relativt store og indeholder fremtrædende nukleoler (38, 42,105). Der er ikke fuld enighed om, hvilken konsekvens man skal drage af denne diagnose (41), dog er der enighed om, at radikale indgreb kun bør tilrådes hos patienter, som har manifest cancer. Er PIN med svær dysplasi (high grade) det eneste fund ved en biopsi, bør biopsien, alt efter det terapeutiske sigte, gentages (45, 60).

3 Prostatic Intraepethelial Atrophy (PIA) For andre cancerformers vedkommende er det beskrevet, at inflammation kan være et forstadium til cancer. Der er beskrevet morfologiske forandringer i atrofiske kirtler med inflammation (Prostatic Intraepethelial Atrophy (PIA)) (79), som et muligt forstadium til prostatacancer, men sammenhængen er ikke tilstrækkeligt belyst endnu (28.). Fokal atrofi er meget almindelig og der er ingen konsensus vedrørende den morfologiske klassifikation af disse forandringer (27), den generelle opfattelse er derfor at PIA ikke bør klassificeres som et forstadie til cancer (38). Adenocarcinoma prostatae Selvom andre histologiske maligne tumorformer er beskrevet i prostata, er adenokarcinom langt den hyppigste histologiske type (33). Næsten 75% af disse tumorer findes i prostatas perifere zone og de resterende overvejende i transitionszonen. Adenokarcinomet udgår fra prostatas sekretoriske epitel enten i acini (acinært adeno-karcinom) eller udførselsgange (duktalt adenokarcinom). Blandingstyper er hyppige (98). Acinære karcinomer er langt hyppigere end duktale og der har været stillet spørgsmålstegn ved om de duktale karcinomer overhovedet er en selvstændig type (10), men selvom materialerne er relativt små opfattes det duktale karcinom som en selvstændig relativt aggressiv type (22). Afgrænsningen overfor High Grade PIN kan volde vanskeligheder (42). Immunhistokemisk vil adenokarcinomer fra prostata reagere positivt for PSA (ProstataSpecifikt Antigen) i langt de fleste tilfælde, men undtagelser ses specielt ved små biopsier fra lavt differentierede cancere (52, 95). Histologisk gradering Histologisk gradering er en stærk prognostisk markør for sygdommens udvikling og er vigtig for valget af behandling, specielt når det drejer sig om tidlige og lokaliserede tumorer. Nært samarbejde mellem kliniker og patolog er derfor af stor betydning. Det hyppigst anvendte graderingssystem er beskrevet af Gleason (55, 56, 77). I mange år anbefalede WHO et andet graderingssystem, men efter konsensus anbefales Gleason s graderingssystem nu også af WHO (33). Reproducerbarheden af begge graderingssystemer er ikke optimal, men næppe ringere end mange andre histologiske graderingssystemer (23, 26, 82), men den prognostiske værdi af det tidligere WHO system var ikke på højde med Gleason.

4 Gleasons graderingssystem (4) bygger på den glandulære differentiering og tumorcellernes vækstmønster i relation til stromaet. Der tages ikke hensyn til kerneatypi, hvilket ofte har været fremført som kritikpunkt. Vækstmønsteret graderes fra 1-5, hvor 1 er det bedst differentierede og 5 er udifferentieret. Det primære mønster er det dominerende vækstmønster, medens det sekundære mønster er det næsthyppigste. Summen af graderingerne for det primære og det sekundære mønster angiver en Gleason's score (fra 2-10), som korrelerer godt med prognosen (18, 39, 53, 55, 70, 90). Det har vist sig, at en scoreværdi større end 6 har speciel prognostisk betydning (39, 43, 44, 47, 81, 103). Reproducerbarheden af Gleason's system varierer i forskellige undersøgelser fra acceptabel til dårlig (2, 3, 96), men det er også vist, at både inter- og intraobservatørreproducerbarheden kan forbedres betydelig ved optræning (19), og med passende oplæring er reproducerbarheden god. Der er en dårlig overensstemmelse mellem den præoperative gradering på biopsier og graderingen i de efterfølgende radikale operationspræparater med opgradering i indtil 50% af tilfældene (11, 24, 31, 44, 51, 69). Dette skyldes ikke alene de ovenfor anførte problemer med reproducerbarhed af gradering, men skyldes i høj grad sampling error baseret på den relativt ringe mængde væv udtaget ved bioptering. Det har derfor været foreslået, at man supplerer med angivelse af den relative forekomst af de to værste vækstmønstre nemlig type 4 og 5 (36, 54). På grund af den dårlige overensstemmelse er det blevet foreslået at man i stedet for at angive Gleason score som summen af det hyppigste og det næsthyppigste vækstmønster, skal bruge summen af det hyppigste og det værste vækstmønster på biopsier, men ikke operationspræparater (46). Det anbefales også at vækstmønstre (kribriformt) som tidligere har været klassificeret som type 3 eller 4 nu skal klassificeres som type 4 (73). Der er også en generel tendens til at opfatte de lave scoreværdier (mindre eller lig med 5) som meget sjældne eller ikke eksisterende. Dette fører til en bedre korrelation mellem Gleason score på biopsier og score og stadie inddeling på operationspræparater. Desværre er der indtil videre ikke mange studier som direkte verificerer at denne modificering i Gleason score er bedre korreleret til det kliniske forløb af sygdommen end det tidligere anvendte. Der er ingen tvivl om, at der er sket en ændring i brugen af Gleasons system, som har medført en forskydning til højere score værdier, hvilket kan medføre store problemer, når man sammenligner nye og gamle data. Der er bl.a. vist, at den forskydning man får i graderingen giver anledning til en tilsyneladende (men ikke reel) bedre overlevelse (Will Rogers fænomen) (1) og giver også anledning til problemer når man ud fra bl.a. Gleason score skal planlægge behandlingen (Partin tabeller) (7). Ændringer i kriterier for gradering og stadieinddeling er ikke uden problemer (57)

5 Patoanatomiske undersøgelser Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at afklare, hvorvidt der foreligger en cancer, og i så tilfælde at vurdere tumortype, tumorvolumen, histologisk grad og om muligt pt-stadium. De retningslinjer, der er angivet nedenfor, følger de retningslinjer som er angivet fra anden side (Epstein et al.) og svarer til de retningslinjer som stort set følges på europæisk niveau (35). Cytologi Cytologisk undersøgelse af finnålsaspirat fra prostata har ikke vundet større udbredning og anvendes ikke i Danmark. Histologisk biopsi Hovedparten af karcinomer er lokaliseret i posteriore eller posterolaterale apikale regioner, hvorfor disse anbefales biopseret bilateralt under vejledning af ultralyd. Nålebiopsi fra prostata kan tages transperinealt eller transrektalt. Oftest bruges en biopsipistol med en 18 G nål, der giver en 15 x 1,2 mm biopsi. Hvis kurativ terapi overvejes, anbefales mindst 10 ultralydvejledte systematisk udtagne biopsier der bør inkludere den apikale, basale og midterste del af prostata. Hvis påvisning af pt3 har terapeutisk konsekvens, kan der evt. suppleres med biopsier fra vesicula seminalis. Detektionsraten øges med stigende antal biopsier (17, 20, 32, 49). Biopsiteknikken giver mulighed for Gleason gradering, påvisning af evt. spredning til periprostatisk væv eller vesicula seminalis, samt et estimat af tumorvolumen. Tumorvolumet kan vurderes på baggrund af antallet af biopsier med karcinom. Længden af cancervævet i hver biopsi bør endvidere angives (20, 37). Hvis målet er verifikation af malignitet hos en patient med avanceret/metastatisk carcinom, er én eller to nålebiopsier oftest tilstrækkelige. Differentialdiagnosen mellem benigne og maligne histologiske forandringer kan erfaringsmæssigt volde store vanskeligheder og ofte er en malign diagnose baseret på manglende basalceller. Som markør for basalceller har man i mange år anvendt antistof mod højmolekylært cytokeratin (cytokeratin-903, 34βE12) (15). Da basalceller indeholder p63 (se tidligere) kan antistof mod denne markør også bruges (84) og det ser ud som om en blanding af de to antistoffer, mod højmolekylær cytokeratin og p63 (cocktail), har en højere sensitivitet som markør af basalceller (106). På basis af mikrodissektionsstudier af prostatacancer har det vist sig, at neoplastiske celler indeholder alphamethylacyl-coa racemase og antistoffer mod bl.a. denne markør kan bruges til at skelne malignt fra

6 benignt prostataepitel (65, 66). Der findes således immunhistologiske markører som kan markere basalceller og maligne epitelceller (87). Blandes disse antistoffer (cocktail) kan man samtidigt markere begge celletyper i samme immunfarvning. Den mest anvendte er en cocktail bestående af p63 som vil markere kernerne i basalceller og alpha-methylacyl-coa racemase som vil markere cytoplasma i maligne celler (83). Transuretral resektion af prostatata (TURP) Resektatet vejes og vævsspånerne (chips) fixeres i 10% formalin. Hos patienter med klinisk cancer kan diagnosen med ret stor sikkerhed verificeres ved at fylde én indstøbningskapsel med chips. Hvis imidlertid kun én chip indeholder karcinom, skal 95% af vævet indstøbes, for at man med 95% sandsynlighed kan påvise dette vævsfragment (86). Baseret på det typiske resektatvolumen er det i Danmark gængs praksis, at paraffinindstøbe væv i gennemsnitlig 6 kapsler. Det er fra anden side foreslået at indstøbe i 10 kapsler eller mindst 10 gram væv og at indstøbe væv i yderligere en parraffinblok for hver ekstra 5 gram resektat (78). Hvis PIN er eneste fund, bør alt væv indstøbes for at påvise evt. invasiv tumor. Hvis kurativ behandling tilsigtes, bør alt væv indstøbes, hvis den initiale undersøgelse har vist T1a. Det kliniske og patologiske stadium og prognosen korrelerer med tumors størrelse. Inddelingen i T1a og T1b retfærdiggøres af betydelige forskelle i risiko for progression og cancerrelateret død (91). I resektatet bør derfor angives den relative andel af chips med cancer; dette sammenholdt med Gleason s score og patientens alder har dannet baggrund for beregning af risiko for progression. Differentieringen mellem T1a og T1b har høj reproducerbarhed (99). Radikal prostatektomi Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at vurdere tumors lokalisation, histologisk type og grad samt udbredning. Der er påvist højsignifikant forskel i progressionsfri overlevelse blandt prostatektomerede mænd uden tumorinfiltration i resektionskant, i forhold til mænd med fokal involvering af resektionskant og med udbredt involvering af resektionskant (47). TNM systemet beskriver kun gennemvækst af kapslen(epe (extra prostatic extension)) (93), men forholder sig ikke til den kirurgiske overflade(sm (surgical margin)), der er indtil nu ikke nogen klar konsensus, om hvordan dette problem skal løses (33). Bedømmelsen vanskeliggøres af prostatas dårligt definerede pseudokapsel og af peroperative iatrogene læsioner af prostata. Patologen er ofte

7 begrænset til at udtale sig om tumors relation til den perifere tuschmarkering, som også er den parameter, der er mest reproducerbar. Ved såkaldt "whole mount" totalindstøbes prostata i snit, der hver repræsenterer hele prostatas snitflade. Man kan også opdele skiverne i mindre sektioner, som indstøbes hver for sig. Prostatas overflade skal markeres med tusch eller lignende således at relationen mellem cancer og den kirurgiske resektionsflade kan bedømmes. Indstøbningsproceduren bør tage specielt hensyn til resektionsfladen sv.t. apex og det anbefales at der udtages perpendikulære snit fra denne resektionsflade. Det er også vigtigt at undersøge vesicula seminalis grundigt med henblik på evt. tumorinfiltration (35, 40). Lymfeknuder Prostatacancer metastaserer først til regionale lymfeknuder (N1) i regio hypogastrica, fossa obturatoria og langs iliaca externa karrene. Non-regionale lymfeknudemetastaser (N1a) forekommer også (over iliacabifurcaturen og langs de centrale kar). Risikoen for lymfeknudemetastaser afhænger af T-kategori, histologisk gradering og PSA. Overvejes kurativ behandling,er det ofte, afhængigt af disse parametre, nødvendigt at foretage en undersøgelse af de regionale lymfeknuder (16). Da de afferente lymfekar gennembryder lymfeknuden svarende til midtlinien af dennes konvekse overflade, skal patologen forsøge at orientere lymfeknuden således, at denne kan kløves på langs gennem hilus, hvorefter de to fremkomne snitflader undersøges mikroskopisk. Foretages peroperativ frysemikroskopisk undersøgelse af udtagne lymfeknuder, er der en risiko på 5-40% for falsk negative resultater (6, 25). Nye patoanatomiske teknikker Flere studier har fokuseret på den biologiske betydning af henholdsvis proliferationsmarkører, vækstfaktorer, E-cadherin og onkogener (68, 94). Et af de store problemer ved prostatacancer er, at de maligne og benigne kirtler ligger mellem hinanden, hvilket vanskeliggør molekylærpatologiske undersøgelser. Da det er vigtigt at finde markører, som kan relateres til prognosen, er der for øjeblikket intensive studier, som ofte foretages efter mikrodissektion af tumorvæv evt som kombination af molekylæbiologiske og immunhistokemiske metoder (61, 92, 102). Resultaterne af disse studier findes on-line (CGAP Cancer Genome Anatomy Project; Studierne handler om at finde de onkogener og tumorsuppressor-gener der har speciel betydning

8 ved prostatacancer. Man anvender også metoder som elektroforese og massespektometri og immunhistokemiske undersøgelser for at beskrive, hvilke proteiner der adskiller benignt og malignt prostatavæv (proteomisk analyse) (9, 76). Gentranslokationer kan påvises med in situ hybridisering (71, 74) Dette kan meget vel få direkte betydning for histologisk undersøgelse af prostatacancer. RESUME Anatomi Prostata vejer normalt gram og er opbygget af tubulo-alveolære kirtler, gange og et fibromuskulært stroma. Prostata er omgivet af en kapsellignende struktur og har 4 glandulære zoner: den perifere zone (70%), den centrale zone (25%), transitionszonen (5-10%), og den lille peri-uretrale zone. Mens benign hyperplasi udgår fra transitionszonen, opstår de fleste cancere i den perifere zone. Basalceller og sekretoriske celler beklæder gange og kirtler. De sekretoriske celler producerer prostatasekretet og udviser både i gange og kirtler immunhistokemisk reaktion for PSA. I karcinomer mangler basalcellelaget, et ofte afgørende bevis på malignitet. Atypisk adenomatøs hyperplasi opfattes som en benign læsion. Prostatisk intraepithelial neoplasi (PIN) forandringer bør inddeles i såkaldt high grade og low grade PIN, hvor den mest dysplastiske form ( high grade PIN) er associeret til karcinom. Er PIN med svær dysplasi det eneste fund ved en biopsi, bør biopsien, alt efter det terapeutiske sigte, gentages. Adenokarcinomet er langt den hyppigste histologiske type. Næsten 75% findes i prostatas perifere zone og i praksis har opdelingen i acinære og duktale karcinomer ingen klinisk konsekvens. Karcinomer, der er opstået i transitionszonen, er ofte relativt højt differentierede. Histologisk gradering er en stærk prognostisk markør og er vigtig for valget af behandling. Gleasons graderingssystem bygger på den glandulære differentiering og tumorcellernes vækstmønster. Summen af graderingerne for det primære og det sekundære mønster angiver en Gleason's score fra 2-10, som korrelerer godt med prognosen. Der er en dårlig overensstemmelse (sampling error) mellem den præoperative gradering på biopsier og graderingen i de efterfølgende radikale operationspræparater med opgradering i indtil 50% af tilfældene. Det er derfor på biopsier foreslået at bruge summen af det hyppigste og det værste vækstmønster. Der er sket en ændring i brugen af Gleasons system, som har medført en forskydning til højere score værdier, hvilket kan medføre store problemer når man sammenligner nye og gamle data.

9 RESUME (fortsat) Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at afklare, hvorvidt der foreligger en cancer, og i så tilfælde at vurdere tumortype, tumorvolumen, histologisk grad og pt-stadium. Histologisk biopsi giver mulighed for Gleason gradering, påvisning af evt. spredning til periprostatisk væv eller vesicula seminalis, samt et estimat af tumorvolumen. Man bør lægge hver nål i en kapsel for sig. Immunfarvning bruges ofte - typisk en cocktail bestående af p63 og alpha-methylacyl-coa racemase. Transuretral resektion af prostatata (TURP) Hvis PIN eller T1a er eneste fund, bør alt væv indstøbes. Resektatets relative andel af chips med cancer bør angives. Radikal Prostatektomi TNM systemet beskriver kun gennemvækst af kapslen, men forholder sig ikke til den kirurgiske overflade. Prostatas overflade skal markeres med tusch eller lignende således at relationen mellem cancer og den kirurgiske resektionsflade kan bedømmes. Indstøbningsproceduren bør tage specielt hensyn til resektionsfladen sv.t. apex og det anbefales, at der udtages perpendikulære snit fra denne resektionsflade. Det er også vigtigt, at der undersøges grundigt for en evt. indvækst i vesicula seminalis. Nye patoanatomiske teknikker Det faktum at maligne og benigne kirtler i prostata ligger mellem hinanden vanskeliggør molekylærpatologiske undersøgelser. Da det er vigtigt at finde markører, som kan relateres til prognosen, er der for øjeblikket intensive studier, som ofte foretages efter mikrodissektion af tumorvæv. Resultaterne af disse studier findes on-line: CGAP Cancer Genome Anatomy Project;

10 Referencer 1: Albertsen, P. C., et al. "Prostate cancer and the Will Rogers phenomenon." J.Natl.Cancer Inst (2005): : Allsbrook, W. C., Jr., et al. "Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: urologic pathologists." Hum Pathol 32.1 (2001): : Allsbrook, W. C., Jr., et al. "Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: general pathologist." Hum.Pathol 32.1 (2001): : Amin, M. B., et al. Gleason Grading of Prostate Cancer. A Contemporary Approach. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins, : Ayala, A. G., et al. "The prostatic capsule: does it exist? Its importance in the staging and treatment of prostatic carcinoma." Am.J.Surg.Pathol (1989): : Beissner, R. S., et al. "Frozen section diagnosis of metastatic prostate adenocarcinoma in pelvic lymphadenectomy compared with nomogram prediction of metastasis." Urology 59.5 (2002): : Bhojani, N., et al. "Partin Tables cannot accurately predict the pathological stage at radical prostatectomy." Eur.J.Surg.Oncol (2009): : Billis, A., et al. "The impact of the 2005 international society of urological pathology consensus conference on standard Gleason grading of prostatic carcinoma in needle biopsies." J.Urol (2008):

11 9: Bindukumar, B., et al. "Proteomic profiling of the effect of prostate-specific antigen on prostate cancer cells." Prostate (2008): : Bock, B. J. and D. G. Bostwick. "Does prostatic ductal adenocarcinoma exist?" Am.J.Surg.Pathol (1999): : Bostwick, D. G. "Gleason grading of prostatic needle biopsies. Correlation with grade in 316 matched prostatectomies [see comments]." Am J Surg.Pathol 18.8 (1994): : Bostwick, D. G. and M. K. Brawer. "Prostatic intra-epithelial neoplasia and early invasion in prostate cancer." Cancer 59.4 (1987): : Bostwick, D. G. and J. Qian. "High-grade prostatic intraepithelial neoplasia." Mod.Pathol 17.3 (2004): :Bostwick, D. G., et al. "Atypical adenomatous hyperplasia of the prostate: morphologic criteria for its distinction from well-differentiated carcinoma [see comments]." Hum.Pathol 24.8 (1993): : Brawer, M. K., et al. "Keratin immunoreactivity in the benign and neoplastic human prostate." Cancer Res (1985): : Briganti, A., et al. "Pelvic lymph node dissection in prostate cancer." Eur.Urol (2009): : Briganti, A., et al. "Systematic assessment of the ability of the number and percentage of positive biopsy cores to predict pathologic stage and biochemical recurrence after radical prostatectomy." Eur.Urol (2007):

12 18: Cantrell, B. B., et al. "Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade." J.Urol (1981): : Carlson, G. D., et al. "Accuracy of biopsy Gleason scores from a large uropathology laboratory: use of a diagnostic protocol to minimize observer variability." Urology (1998): : Chen, M. E., et al. "Detailed mapping of prostate carcinoma foci." Cancer 89.8 (2000): : Chen, M. E., et al. "Optimization of prostate biopsy strategy using computer based analysis [see comments]." J Urol (1997): : Christensen, W. N., et al. "Prostatic duct adenocarcinoma. Findings at radical prostatectomy." Cancer 67.8 (1991): : Cintra, M. L. and A. Billis. "Histologic grading of prostatic adenocarcinoma: intraobserver reproducibility of the Mostofi, Gleason and Bocking grading systems." Int.Urol.Nephrol (1991): : Cookson, M. S., et al. "Correlation between Gleason score of needle biopsy and radical prostatectomy specimen: accuracy and clinical implications." J Urol (1997): : Davis, G. L. "Sensitivity of frozen section examination of pelvic lymph nodes for metastatic prostate carcinoma." Cancer 76.4 (1995): : de las, Morenas A., et al. "Prostatic adenocarcinoma: reproducibility and correlation with clinical stages of four grading systems." Hum.Pathol (1988):

13 27: De Marzo, A. M., et al. "A working group classification of focal prostate atrophy lesions." Am.J Surg.Pathol (2006): : De Marzo, A. M., et al. "Inflammation in prostate carcinogenesis." Nat.Rev.Cancer 7.4 (2007): : Di Lollo, S., et al. "The morphology of the prostatic capsule with particular regard to the posterosuperior region: an anatomical and clinical problem." Surg.Radiol.Anat (1997): : di Sant'agnese, P. A. "Neuroendocrine differentiation in human prostatic carcinoma." Hum.Pathol (1992): : Djavan, B., et al. "Gleason scores from prostate biopsies obtained with 18-gauge biopsy needles poorly predict Gleason scores of radical prostatectomy specimens." Eur Urol (1998): : Durkan, G. C., et al. "Improving prostate cancer detection with an extended-core transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy protocol." BJU.Int (2002): : Eble, J. N., et al. Pathology and Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon: IARC Press, : Egevad, L. "Reproducibility of Gleason grading of prostate cancer can be improved by the use of reference images." Urology 57.2 (2001): : Egevad, L., et al. "Handling and reporting of radical prostatectomy specimens in Europe: a webbased survey by the European Network of Uropathology (ENUP)." Histopathology 53.3 (2008):

14 36: Egevad, L., et al. "Percent Gleason grade 4/5 as prognostic factor in prostate cancer diagnosed at transurethral resection." J.Urol (2002): : Egevad, L., et al. "Estimation of prostate cancer volume by multiple core biopsies before radical prostatectomy." Urology 52.4 (1998): : Epstein, J. I. "Precursor lesions to prostatic adenocarcinoma." Virchows Arch (2009): : Epstein, J. I., et al. "The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma." Am J Surg Pathol 29.9 (2005): : Epstein, J. I., et al. "Influence of capsular penetration on progression following radical prostatectomy: a study of 196 cases with long-term followup." J.Urol (1993): : Epstein, J. I. and M. Herawi. "Prostate needle biopsies containing prostatic intraepithelial neoplasia or atypical foci suspicious for carcinoma: implications for patient care." J Urol Pt 1 (2006): : Epstein, J. I. and G. J. Netto. Biopsy Interpretation of the Prostate. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, : Epstein, J. I., et al. "Correlation of prostate cancer nuclear deoxyribonucleic acid, size, shape and Gleason grade with pathological stage at radical prostatectomy." J.Urol (1992): : Epstein, J. I., G. Pizov, and P. C. Walsh. "Correlation of pathologic findings with progression after radical retropubic prostatectomy." Cancer (1993):

15 45: Epstein, J. I. and S. R. Potter. "The pathological interpretation and significance of prostate needle biopsy findings: implications and current controversies." J.Urol (2001): : Epstein, J. I., et al. "Recommendations for the reporting of prostate carcinoma: Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology." Am.J Clin Pathol (2008): : Epstein, J. I., P. C. Walsh, and C. B. Brendler. "Radical prostatectomy for impalpable prostate cancer: the Johns Hopkins experience with tumors found on transurethral resection (stages T1A and T1B) and on needle biopsy (stage T1C)." J.Urol Pt 2 (1994): : Epstein, J. I., et al. "Pathologic and clinical findings to predict tumor extent of nonpalpable (stage T1c) prostate cancer." JAMA (1994): : Eskew, L. A., R. L. Bare, and D. L. McCullough. "Systematic 5 region prostate biopsy is superior to sextant method for diagnosing carcinoma of the prostate." J.Urol (1997): : Evans, A. J., et al. "Interobserver variability between expert urologic pathologists for extraprostatic extension and surgical margin status in radical prostatectomy specimens." Am.J.Surg.Pathol (2008): : Fernandes, E. T., et al. "Biopsy Gleason score: how does it correlate with the final pathological diagnosis in prostate cancer?" Br.J.Urol (1997): : Ford, T. F., et al. "Immunocytochemical localisation of prostate-specific antigen: specificity and application to clinical practice." Br.J.Urol (1985):

16 53: Gaeta, J. F., L. C. Englander, and G. P. Murphy. "Comparative evaluation of National Prostatic Cancer Treatment Group and Gleason systems for pathologic grading of primary prostatic cancer." Urology 27.4 (1986): : Glaessgen, A., et al. "Interobserver reproducibility of percent Gleason grade 4/5 in prostate biopsies." J Urol Pt 1 (2004): : Gleason, D. F. "Classification of prostatic carcinomas." Cancer Chemother.Rep (1966): : Gleason, D. F "Histologic grading of prostate cancer: a perspective." Hum.Pathol (1992): : Gofrit, O. N., et al. "The Will Rogers phenomenon in urological oncology." J.Urol (2008): : Grignon, D. J., et al. "Sclerosing adenosis of the prostate gland. A lesion showing myoepithelial differentiation." Am.J.Surg.Pathol (1992): : Grisanzio, C. and S. Signoretti. "p63 in prostate biology and pathology." J.Cell Biochem (2008): : Haggman, M. J., et al. "The relationship between prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer: critical issues." J.Urol (1997): : Heeboll, S., et al. "SMARCC1 expression is upregulated in prostate cancer and positively correlated with tumour recurrence and dedifferentiation." Histol.Histopathol (2008):

17 62: Helpap, B. and L. Egevad. "Correlation of modified Gleason grading with pt stage of prostatic carcinoma after radical prostatectomy." Anal.Quant.Cytol.Histol (2008): : Isaacs, J. T. "Prostate stem cells and benign prostatic hyperplasia." Prostate 68.9 (2008): : Isaacs, J. T. and W. B. Isaacs. "Androgen receptor outwits prostate cancer drugs." Nat.Med 10.1 (2004): : Jiang, Z., et al. "P504S/alpha-methylacyl-CoA racemase: a useful marker for diagnosis of small foci of prostatic carcinoma on needle biopsy." Am.J.Surg.Pathol (2002): : Jiang, Z., et al. "Alpha-methylacyl-CoA racemase: a multi-institutional study of a new prostate cancer marker." Histopathology 45.3 (2004): : Kang, G. H., et al. "Aberrant CpG island hypermethylation of multiple genes in prostate cancer and prostatic intraepithelial neoplasia." J.Pathol (2004): : Knudsen, B. S. and C. K. Miranti. "The impact of cell adhesion changes on proliferation and survival during prostate cancer development and progression." J.Cell Biochem (2006): : Koksal, I. T., et al. "Discrepancy between Gleason scores of biopsy and radical prostatectomy specimens." Eur Urol (2000): : Kramer, S. A., et al. "Experience with Gleason's histopathologic grading in prostatic cancer." J.Urol (1980):

18 71: Kumar-Sinha, C., S. A. Tomlins, and A. M. Chinnaiyan. "Recurrent gene fusions in prostate cancer." Nat.Rev.Cancer 8.7 (2008): : Lang, S. H., F. M. Frame, and A. T. Collins. "Prostate cancer stem cells." J.Pathol (2009): : Latour, M., et al. "Grading of invasive cribriform carcinoma on prostate needle biopsy: an interobserver study among experts in genitourinary pathology." Am.J.Surg.Pathol (2008): : Mackinnon, A. C., et al. "Molecular biology underlying the clinical heterogeneity of prostate cancer: an update." Arch.Pathol.Lab Med (2009): : McNeal, J. "Central zone histology of the prostate." Hum.Pathol (2003): : Meehan, K. L., J. W. Holland, and H. J. Dawkins. "Proteomic analysis of normal and malignant prostate tissue to identify novel proteins lost in cancer." Prostate 50.1 (2002): : Mellinger, G. T., D. Gleason, and J. Bailar, III. "The histology and prognosis of prostatic cancer." J.Urol (1967): : Murphy, G. P., et al. "Histopathology of localized prostate cancer. Consensus Conference on Diagnosis and Prognostic Parameters in Localized Prostate Cancer. Stockholm, Sweden, May 12-13, 1993." Scand.J.Urol.Nephrol.Suppl 162 (1994): : Nelson, W. G., T. L. DeWeese, and A. M. DeMarzo. "The diet, prostate inflammation, and the development of prostate cancer." Cancer Metastasis Rev (2002): 3-16.

19 80: Noordzij, M. A., et al. "The prognostic influence of neuroendocrine cells in prostate cancer: results of a long-term follow-up study with patients treated by radical prostatectomy." Int.J.Cancer 62.3 (1995): : Oesterling, J. E., et al. "Correlation of clinical stage, serum prostatic acid phosphatase and preoperative Gleason grade with final pathological stage in 275 patients with clinically localized adenocarcinoma of the prostate." J.Urol (1987): : Ozdamar, S. O., et al. "Intraobserver and interobserver reproducibility of WHO and Gleason histologic grading systems in prostatic adenocarcinomas." Int.Urol.Nephrol (1996): : Paner, G. P., D. J. Luthringer, and M. B. Amin. "Best practice in diagnostic immunohistochemistry: prostate carcinoma and its mimics in needle core biopsies." Arch.Pathol.Lab Med (2008): : Parsons, J. K., et al. "p63 protein expression is rare in prostate adenocarcinoma: implications for cancer diagnosis and carcinogenesis." Urology 58.4 (2001): : Qian, J., R. B. Jenkins, and D. G. Bostwick. "Potential markers of aggressiveness in prostatic intraepithelial neoplasia detected by fluorescence in situ hybridization." Eur.Urol (1996): : Rismyhr, B., T. J. Eide, and H. Stalsberg. "The diagnosis of carcinoma in transurethral resectates of of the prostate. A study of the probability of overlooking malignant tissue when only part of the material is embedded for histological examination." Acta Pathol.Microbiol.Scand.[A] 88.4 (1980):

20 87: Sanderson, S. O., et al. "An analysis of the p63/alpha-methylacyl coenzyme A racemase immunohistochemical cocktail stain in prostate needle biopsy specimens and tissue microarrays." Am.J.Clin.Pathol (2004): : Sattar, A. A., et al. "Prostate capsule: computerized morphometric analysis of its components." Urology 46.2 (1995): : Signoretti, S., et al. "p63 is a prostate basal cell marker and is required for prostate development." American Journal of Pathology (2000): : Smith, J. A., Jr., et al. "Pelvic lymph node metastasis from prostatic cancer: influence of tumor grade and stage in 452 consecutive patients." J.Urol (1983): : Soloway, M. S. and J. E. Altwein. "The management of incidental T1aG1 (TNM 1987) prostate cancer." Prostate Suppl 4 (1992): : Sorensen, K. D., et al. "Genetic and epigenetic SLC18A2 silencing in prostate cancer is an independent adverse predictor of biochemical recurrence after radical prostatectomy." Clin.Cancer Res (2009): : Srigley, J. R., et al. "Protocol for the examination of specimens from patients with carcinoma of the prostate gland." Arch.Pathol.Lab Med (2009): : Stattin, P., et al. "Cell proliferation assessed by Ki-67 immunoreactivity on formalin fixed tissues is a predictive factor for survival in prostate cancer." J.Urol (1997): : Svanholm, H. "Evaluation of commercial immunoperoxidase kits for prostatic specific antigen and prostatic specific acid phosphatase." Acta Pathol.Microbiol.Immunol.Scand.[A] 94.1 (1986): 7-12.

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Revideret: November 2014

Revideret: November 2014 DUCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PROSTATACANCER 8A. ACTIVE SURVEILLANCE Forfattere: Frederik B. Thomsen og Klaus Brasso Revideret: November 2014 Næste revision: November

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere.

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere. BRACHYTERAPI (INTERN STRÅLEBEHANDLING) Høj- og lavdosishastighed brachyterapi Transperineal UL-vejledt brachyterapi (BT) anvendes internationalt i stigende omfang, og i USA udføres der mellem 30.000 og

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Christel B. Lajer overlæge PhD Christian Buchwald Professor dr. med Øre-næse-halskirurgisk Klinik

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

T3 Tumor vokser uden for prostatas begrænsning T3a Ekstrakapsulær tumorvækst T3b Tumor indvækst i vesicula(e) seminalis

T3 Tumor vokser uden for prostatas begrænsning T3a Ekstrakapsulær tumorvækst T3b Tumor indvækst i vesicula(e) seminalis STADIEINDDELING Prostatacancer stadieinddeles i henhold til den 7 udgave af Union Internationale Contre le Cancer (UICC) Tumour Node Metastasis (TNM) klassifikation fra 2009[1]. I den nye klassifikation

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

Bilag til Kræftplan II. Blæretumorer. Introduktion. Organisation. Forebyggelse. Udredning. Bilag 9.1 F Urinvejskræft

Bilag til Kræftplan II. Blæretumorer. Introduktion. Organisation. Forebyggelse. Udredning. Bilag 9.1 F Urinvejskræft Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 F Urinvejskræft Bilag Overlæge til Peter Kræftplan Iversen, Rigshospitalet II (prostatakræft) Overlæge Peter Thind, Rigshospitalet (blæretumorer) Ledende overlæge Erik

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014

DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014 1 DMGC/MDT postere ved DPAS Årsmøde 13.-15 marts 2014 PP-A-1 (DMCG/MDT): Lunge cancer under Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) Forfatter: Birgit Guldhammer Skov, på vegne af DaLuPa (Danske lungepatologer)

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINIER Karcinom i ventrikel, gastroesofageale overgang og esophagus

NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINIER Karcinom i ventrikel, gastroesofageale overgang og esophagus NTIONLE KLINISKE RETNINGSLINIER Karcinom i ventrikel, gastroesofageale overgang og esophagus Udarbejdet af arbejdsgrupper fra Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Dansk Thoraxkirurgisk

Læs mere

Nationale kliniske retningsliner for behandling af bläretumorer i Danmark. Dansk BlÄreCancer Gruppe DaBlaCa

Nationale kliniske retningsliner for behandling af bläretumorer i Danmark. Dansk BlÄreCancer Gruppe DaBlaCa Nationale kliniske retningsliner for behandling af bläretumorer i Danmark Dansk BlÄreCancer Gruppe DaBlaCa Kliniske retningslinier for urinbläretumorer De danske nationale kliniske retningslinier for behandling

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK Dansk Selskab for Hoved- og Hals Onkologi (DSHHO) og Den Danske Hoved-Hals

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet CT af bevægeapparatet John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG CT af bevægeapparatet Undersøgelsesteknik Post-processing Hyppigste undersøgelser Intervention Specielle indikationer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA September 2015 1 Indhold Anvendte forkortelser og betegnelser... 5 Forord... 7 Arbejdsgruppe... 9 Introduktion...

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Levermetastaser (KRLM) Udarbejdet af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 2010-2011

Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Levermetastaser (KRLM) Udarbejdet af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 2010-2011 Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Levermetastaser (KRLM) Udarbejdet af Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 2010-2011 1 Indholdsfortegnelse Kliniske retningslinier for behandling

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark Kliniske retningslinier for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA Juni 2009 1 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPER... 6 INDLEDNING... 7 PATOLOGI... 9 HISTOLOGISKE TYPER... 9 Follikulært

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER NYRECANCER 2013. Betænkning fra Dansk Renal Cancer Gruppe (DaRenCa) under Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG)

KLINISKE RETNINGSLINIER NYRECANCER 2013. Betænkning fra Dansk Renal Cancer Gruppe (DaRenCa) under Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG) KLINISKE RETNINGSLINIER NYRECANCER 2013 Betænkning fra Dansk Renal Cancer Gruppe (DaRenCa) under Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG) Betænkningen er en revision af det i 2009 publicerede Referenceprogram,

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere