PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler"

Transkript

1 PATOLOGISK ANATOMI Anatomi Den normale prostata vejer gram og er opbygget af tubulo-alveolære kirtler, gange og et fibromuskulært stroma. Prostata er omgivet af en kapsellignende struktur, der ikke er en sand kapsel, men histologisk fremtræder som en kondensering af stromaet. Den er mest fremtrædende posteriort, men lateralt og anteriort specielt svarende til apex, er afgrænsningen dårligt defineret og består af en blanding af bindevæv, glatte muskelfibre og tværstribet muskulatur (5,88). Mellem den ventrale overflade af vesicula seminales, ductus ejaculatorius og blærens basis er der ikke nogen reel bindevævsbarriere, men snarere et karrigt vaskulært plexus (29). McNeal (75) har beskrevet 4 glandulære zoner i den normale prostata, nemlig den perifere zone (70%), den centrale zone (25%), transitionszonen (5-10%), og den lille peri-uretrale kirtelzone. Mens benign hyperplasi udgår fra transitionszonen, opstår de fleste cancere i den perifere zone. Basalceller, sekretoriske og neurokrine celler Bortset fra deres størrelse har gange og kirtler et ensartet udseende indenfor hver zone og beklædes af et 2-laget epitel repræsenteret ved basalceller og sekretoriske celler. De sekretoriske celler producerer prostatasekretet. Man kan også ofte finde endokrine granula i disse celler og nogen af disse har primært karakter af at være endokrine celler. De sekretoriske celler udviser både i gange og kirtler immunhistokemisk reaktion for PSA og prostata specifikke sure fosfataser. Dette taler for, at der ikke er funktionel forskel mellem gange og kirtler, og imod en morfologisk eller biologisk forskel på karcinomer af duktal og acinær oprindelse. Basalceller er affladede og ligger mellem de sekretoriske celler uden at nå kirtellumina. De er ikke myoepiteliale, men basalcellerne indeholder p63 som er i familie med p53 og primært findes i stamceller og reserveceller. Den generelle opfattelse er derfor, at basalcellerne er reserveceller (59, 89, 104). Der er et kompliceret samspil mellem basalceller, stromaceller og sekretoriske celler (101), og det ser ud til at androsteronreceptoren ikke findes i basalceller, men kun er til stede i sekretoriske og stromale celler (63, 64). Der findes også såkaldte stamcellenicher i basalcellelaget (72). I normale kirtler og gange ses en kontinuerlig bræmme af basalceller. I karcinomer mangler basalceller, et vigtigt og ofte afgørende bevis på malignitet. Immunhistokemisk reagerer basalcellerne positivt for højmolekylært cytokeratin (97) og p63. Dette anvendes i praksis i differentialdiagnosen mellem atypi, PIN og invasiv cancer (83).

2 Neuroendokrine celler findes i mindre antal spredt mellem de sekretoriske og basale celler i alle zoner. Flere undersøgelser har vist, at adenokarcinomer i prostata indeholder tumorceller med neurosekretoriske granula. Betydningen af disse neuroendokrine tumorceller er usikker, men har sandsynligvis ikke selvstændig prognostisk betydning (80). Mængden af disse granula synes korreleret til lavere differentiering og hormonrefraktær sygdom (30), måske fordi disse celler medvirker i udviklingen af apoptoseresistens. Atypisk adenomatøs hyperplasi (AAH, ADENOSE) Navnet betegner en velafgrænset proliferation af små acinære kirtler, der findes i øget antal, oftest med tæt indbyrdes lejring. Forandringen forekommer hyppigst i transitionszonen. Kirtelepitelet er uden væsentlige morfologiske forandringer. Det er essentielt, at man foruden sekretoriske celler også kan påvise basalceller (14). Hvis bindevævet mellem de prolifererende kirtler komprimerer kirtlerne til strengdannelser, benævnes tilstanden skleroserende adenose (58). Histologisk kan AAH forveksles med et højt differentieret adenokarcinom. Selvom nyere mikrodissektionsstudier tyder på en sammenhæng mellem AAH og karcinom (67) er det den generelle opfattelse, at AAH ikke er et forstadie til cancer (41). Prostatisk intraepithelial neoplasi (PIN) Det har været diskuteret om PIN er et egentligt forstadium til invasivt karcinom. Det er dog sikkert, at PIN, i den mest dysplastiske form (high grade PIN), er associeret til karcinom (12, 13, 85). Ca.70% af PIN påvises histologisk i den perifere zone. Forandringen præsenterer sig ved 4 vækstmønstre, karakteriseret ved henholdsvis mikropapillær, kribriform, flad eller undulerende proliferation af det intraacinære/duktale epitel. Alle vækstmønstre kan have varierende grader af dysplasi. Den almindelige opfattelse er, at disse forandringer bør inddeles i såkaldt high grade og low grade PIN, og at high grade PIN er den læsion, som har klinisk betydning. Der er også generel enighed om, at det, der adskiller high grade og low grade PIN, er graden af atypi, herunder specielt at kernerne ved high grade PIN er relativt store og indeholder fremtrædende nukleoler (38, 42,105). Der er ikke fuld enighed om, hvilken konsekvens man skal drage af denne diagnose (41), dog er der enighed om, at radikale indgreb kun bør tilrådes hos patienter, som har manifest cancer. Er PIN med svær dysplasi (high grade) det eneste fund ved en biopsi, bør biopsien, alt efter det terapeutiske sigte, gentages (45, 60).

3 Prostatic Intraepethelial Atrophy (PIA) For andre cancerformers vedkommende er det beskrevet, at inflammation kan være et forstadium til cancer. Der er beskrevet morfologiske forandringer i atrofiske kirtler med inflammation (Prostatic Intraepethelial Atrophy (PIA)) (79), som et muligt forstadium til prostatacancer, men sammenhængen er ikke tilstrækkeligt belyst endnu (28.). Fokal atrofi er meget almindelig og der er ingen konsensus vedrørende den morfologiske klassifikation af disse forandringer (27), den generelle opfattelse er derfor at PIA ikke bør klassificeres som et forstadie til cancer (38). Adenocarcinoma prostatae Selvom andre histologiske maligne tumorformer er beskrevet i prostata, er adenokarcinom langt den hyppigste histologiske type (33). Næsten 75% af disse tumorer findes i prostatas perifere zone og de resterende overvejende i transitionszonen. Adenokarcinomet udgår fra prostatas sekretoriske epitel enten i acini (acinært adeno-karcinom) eller udførselsgange (duktalt adenokarcinom). Blandingstyper er hyppige (98). Acinære karcinomer er langt hyppigere end duktale og der har været stillet spørgsmålstegn ved om de duktale karcinomer overhovedet er en selvstændig type (10), men selvom materialerne er relativt små opfattes det duktale karcinom som en selvstændig relativt aggressiv type (22). Afgrænsningen overfor High Grade PIN kan volde vanskeligheder (42). Immunhistokemisk vil adenokarcinomer fra prostata reagere positivt for PSA (ProstataSpecifikt Antigen) i langt de fleste tilfælde, men undtagelser ses specielt ved små biopsier fra lavt differentierede cancere (52, 95). Histologisk gradering Histologisk gradering er en stærk prognostisk markør for sygdommens udvikling og er vigtig for valget af behandling, specielt når det drejer sig om tidlige og lokaliserede tumorer. Nært samarbejde mellem kliniker og patolog er derfor af stor betydning. Det hyppigst anvendte graderingssystem er beskrevet af Gleason (55, 56, 77). I mange år anbefalede WHO et andet graderingssystem, men efter konsensus anbefales Gleason s graderingssystem nu også af WHO (33). Reproducerbarheden af begge graderingssystemer er ikke optimal, men næppe ringere end mange andre histologiske graderingssystemer (23, 26, 82), men den prognostiske værdi af det tidligere WHO system var ikke på højde med Gleason.

4 Gleasons graderingssystem (4) bygger på den glandulære differentiering og tumorcellernes vækstmønster i relation til stromaet. Der tages ikke hensyn til kerneatypi, hvilket ofte har været fremført som kritikpunkt. Vækstmønsteret graderes fra 1-5, hvor 1 er det bedst differentierede og 5 er udifferentieret. Det primære mønster er det dominerende vækstmønster, medens det sekundære mønster er det næsthyppigste. Summen af graderingerne for det primære og det sekundære mønster angiver en Gleason's score (fra 2-10), som korrelerer godt med prognosen (18, 39, 53, 55, 70, 90). Det har vist sig, at en scoreværdi større end 6 har speciel prognostisk betydning (39, 43, 44, 47, 81, 103). Reproducerbarheden af Gleason's system varierer i forskellige undersøgelser fra acceptabel til dårlig (2, 3, 96), men det er også vist, at både inter- og intraobservatørreproducerbarheden kan forbedres betydelig ved optræning (19), og med passende oplæring er reproducerbarheden god. Der er en dårlig overensstemmelse mellem den præoperative gradering på biopsier og graderingen i de efterfølgende radikale operationspræparater med opgradering i indtil 50% af tilfældene (11, 24, 31, 44, 51, 69). Dette skyldes ikke alene de ovenfor anførte problemer med reproducerbarhed af gradering, men skyldes i høj grad sampling error baseret på den relativt ringe mængde væv udtaget ved bioptering. Det har derfor været foreslået, at man supplerer med angivelse af den relative forekomst af de to værste vækstmønstre nemlig type 4 og 5 (36, 54). På grund af den dårlige overensstemmelse er det blevet foreslået at man i stedet for at angive Gleason score som summen af det hyppigste og det næsthyppigste vækstmønster, skal bruge summen af det hyppigste og det værste vækstmønster på biopsier, men ikke operationspræparater (46). Det anbefales også at vækstmønstre (kribriformt) som tidligere har været klassificeret som type 3 eller 4 nu skal klassificeres som type 4 (73). Der er også en generel tendens til at opfatte de lave scoreværdier (mindre eller lig med 5) som meget sjældne eller ikke eksisterende. Dette fører til en bedre korrelation mellem Gleason score på biopsier og score og stadie inddeling på operationspræparater. Desværre er der indtil videre ikke mange studier som direkte verificerer at denne modificering i Gleason score er bedre korreleret til det kliniske forløb af sygdommen end det tidligere anvendte. Der er ingen tvivl om, at der er sket en ændring i brugen af Gleasons system, som har medført en forskydning til højere score værdier, hvilket kan medføre store problemer, når man sammenligner nye og gamle data. Der er bl.a. vist, at den forskydning man får i graderingen giver anledning til en tilsyneladende (men ikke reel) bedre overlevelse (Will Rogers fænomen) (1) og giver også anledning til problemer når man ud fra bl.a. Gleason score skal planlægge behandlingen (Partin tabeller) (7). Ændringer i kriterier for gradering og stadieinddeling er ikke uden problemer (57)

5 Patoanatomiske undersøgelser Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at afklare, hvorvidt der foreligger en cancer, og i så tilfælde at vurdere tumortype, tumorvolumen, histologisk grad og om muligt pt-stadium. De retningslinjer, der er angivet nedenfor, følger de retningslinjer som er angivet fra anden side (Epstein et al.) og svarer til de retningslinjer som stort set følges på europæisk niveau (35). Cytologi Cytologisk undersøgelse af finnålsaspirat fra prostata har ikke vundet større udbredning og anvendes ikke i Danmark. Histologisk biopsi Hovedparten af karcinomer er lokaliseret i posteriore eller posterolaterale apikale regioner, hvorfor disse anbefales biopseret bilateralt under vejledning af ultralyd. Nålebiopsi fra prostata kan tages transperinealt eller transrektalt. Oftest bruges en biopsipistol med en 18 G nål, der giver en 15 x 1,2 mm biopsi. Hvis kurativ terapi overvejes, anbefales mindst 10 ultralydvejledte systematisk udtagne biopsier der bør inkludere den apikale, basale og midterste del af prostata. Hvis påvisning af pt3 har terapeutisk konsekvens, kan der evt. suppleres med biopsier fra vesicula seminalis. Detektionsraten øges med stigende antal biopsier (17, 20, 32, 49). Biopsiteknikken giver mulighed for Gleason gradering, påvisning af evt. spredning til periprostatisk væv eller vesicula seminalis, samt et estimat af tumorvolumen. Tumorvolumet kan vurderes på baggrund af antallet af biopsier med karcinom. Længden af cancervævet i hver biopsi bør endvidere angives (20, 37). Hvis målet er verifikation af malignitet hos en patient med avanceret/metastatisk carcinom, er én eller to nålebiopsier oftest tilstrækkelige. Differentialdiagnosen mellem benigne og maligne histologiske forandringer kan erfaringsmæssigt volde store vanskeligheder og ofte er en malign diagnose baseret på manglende basalceller. Som markør for basalceller har man i mange år anvendt antistof mod højmolekylært cytokeratin (cytokeratin-903, 34βE12) (15). Da basalceller indeholder p63 (se tidligere) kan antistof mod denne markør også bruges (84) og det ser ud som om en blanding af de to antistoffer, mod højmolekylær cytokeratin og p63 (cocktail), har en højere sensitivitet som markør af basalceller (106). På basis af mikrodissektionsstudier af prostatacancer har det vist sig, at neoplastiske celler indeholder alphamethylacyl-coa racemase og antistoffer mod bl.a. denne markør kan bruges til at skelne malignt fra

6 benignt prostataepitel (65, 66). Der findes således immunhistologiske markører som kan markere basalceller og maligne epitelceller (87). Blandes disse antistoffer (cocktail) kan man samtidigt markere begge celletyper i samme immunfarvning. Den mest anvendte er en cocktail bestående af p63 som vil markere kernerne i basalceller og alpha-methylacyl-coa racemase som vil markere cytoplasma i maligne celler (83). Transuretral resektion af prostatata (TURP) Resektatet vejes og vævsspånerne (chips) fixeres i 10% formalin. Hos patienter med klinisk cancer kan diagnosen med ret stor sikkerhed verificeres ved at fylde én indstøbningskapsel med chips. Hvis imidlertid kun én chip indeholder karcinom, skal 95% af vævet indstøbes, for at man med 95% sandsynlighed kan påvise dette vævsfragment (86). Baseret på det typiske resektatvolumen er det i Danmark gængs praksis, at paraffinindstøbe væv i gennemsnitlig 6 kapsler. Det er fra anden side foreslået at indstøbe i 10 kapsler eller mindst 10 gram væv og at indstøbe væv i yderligere en parraffinblok for hver ekstra 5 gram resektat (78). Hvis PIN er eneste fund, bør alt væv indstøbes for at påvise evt. invasiv tumor. Hvis kurativ behandling tilsigtes, bør alt væv indstøbes, hvis den initiale undersøgelse har vist T1a. Det kliniske og patologiske stadium og prognosen korrelerer med tumors størrelse. Inddelingen i T1a og T1b retfærdiggøres af betydelige forskelle i risiko for progression og cancerrelateret død (91). I resektatet bør derfor angives den relative andel af chips med cancer; dette sammenholdt med Gleason s score og patientens alder har dannet baggrund for beregning af risiko for progression. Differentieringen mellem T1a og T1b har høj reproducerbarhed (99). Radikal prostatektomi Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at vurdere tumors lokalisation, histologisk type og grad samt udbredning. Der er påvist højsignifikant forskel i progressionsfri overlevelse blandt prostatektomerede mænd uden tumorinfiltration i resektionskant, i forhold til mænd med fokal involvering af resektionskant og med udbredt involvering af resektionskant (47). TNM systemet beskriver kun gennemvækst af kapslen(epe (extra prostatic extension)) (93), men forholder sig ikke til den kirurgiske overflade(sm (surgical margin)), der er indtil nu ikke nogen klar konsensus, om hvordan dette problem skal løses (33). Bedømmelsen vanskeliggøres af prostatas dårligt definerede pseudokapsel og af peroperative iatrogene læsioner af prostata. Patologen er ofte

7 begrænset til at udtale sig om tumors relation til den perifere tuschmarkering, som også er den parameter, der er mest reproducerbar. Ved såkaldt "whole mount" totalindstøbes prostata i snit, der hver repræsenterer hele prostatas snitflade. Man kan også opdele skiverne i mindre sektioner, som indstøbes hver for sig. Prostatas overflade skal markeres med tusch eller lignende således at relationen mellem cancer og den kirurgiske resektionsflade kan bedømmes. Indstøbningsproceduren bør tage specielt hensyn til resektionsfladen sv.t. apex og det anbefales at der udtages perpendikulære snit fra denne resektionsflade. Det er også vigtigt at undersøge vesicula seminalis grundigt med henblik på evt. tumorinfiltration (35, 40). Lymfeknuder Prostatacancer metastaserer først til regionale lymfeknuder (N1) i regio hypogastrica, fossa obturatoria og langs iliaca externa karrene. Non-regionale lymfeknudemetastaser (N1a) forekommer også (over iliacabifurcaturen og langs de centrale kar). Risikoen for lymfeknudemetastaser afhænger af T-kategori, histologisk gradering og PSA. Overvejes kurativ behandling,er det ofte, afhængigt af disse parametre, nødvendigt at foretage en undersøgelse af de regionale lymfeknuder (16). Da de afferente lymfekar gennembryder lymfeknuden svarende til midtlinien af dennes konvekse overflade, skal patologen forsøge at orientere lymfeknuden således, at denne kan kløves på langs gennem hilus, hvorefter de to fremkomne snitflader undersøges mikroskopisk. Foretages peroperativ frysemikroskopisk undersøgelse af udtagne lymfeknuder, er der en risiko på 5-40% for falsk negative resultater (6, 25). Nye patoanatomiske teknikker Flere studier har fokuseret på den biologiske betydning af henholdsvis proliferationsmarkører, vækstfaktorer, E-cadherin og onkogener (68, 94). Et af de store problemer ved prostatacancer er, at de maligne og benigne kirtler ligger mellem hinanden, hvilket vanskeliggør molekylærpatologiske undersøgelser. Da det er vigtigt at finde markører, som kan relateres til prognosen, er der for øjeblikket intensive studier, som ofte foretages efter mikrodissektion af tumorvæv evt som kombination af molekylæbiologiske og immunhistokemiske metoder (61, 92, 102). Resultaterne af disse studier findes on-line (CGAP Cancer Genome Anatomy Project; Studierne handler om at finde de onkogener og tumorsuppressor-gener der har speciel betydning

8 ved prostatacancer. Man anvender også metoder som elektroforese og massespektometri og immunhistokemiske undersøgelser for at beskrive, hvilke proteiner der adskiller benignt og malignt prostatavæv (proteomisk analyse) (9, 76). Gentranslokationer kan påvises med in situ hybridisering (71, 74) Dette kan meget vel få direkte betydning for histologisk undersøgelse af prostatacancer. RESUME Anatomi Prostata vejer normalt gram og er opbygget af tubulo-alveolære kirtler, gange og et fibromuskulært stroma. Prostata er omgivet af en kapsellignende struktur og har 4 glandulære zoner: den perifere zone (70%), den centrale zone (25%), transitionszonen (5-10%), og den lille peri-uretrale zone. Mens benign hyperplasi udgår fra transitionszonen, opstår de fleste cancere i den perifere zone. Basalceller og sekretoriske celler beklæder gange og kirtler. De sekretoriske celler producerer prostatasekretet og udviser både i gange og kirtler immunhistokemisk reaktion for PSA. I karcinomer mangler basalcellelaget, et ofte afgørende bevis på malignitet. Atypisk adenomatøs hyperplasi opfattes som en benign læsion. Prostatisk intraepithelial neoplasi (PIN) forandringer bør inddeles i såkaldt high grade og low grade PIN, hvor den mest dysplastiske form ( high grade PIN) er associeret til karcinom. Er PIN med svær dysplasi det eneste fund ved en biopsi, bør biopsien, alt efter det terapeutiske sigte, gentages. Adenokarcinomet er langt den hyppigste histologiske type. Næsten 75% findes i prostatas perifere zone og i praksis har opdelingen i acinære og duktale karcinomer ingen klinisk konsekvens. Karcinomer, der er opstået i transitionszonen, er ofte relativt højt differentierede. Histologisk gradering er en stærk prognostisk markør og er vigtig for valget af behandling. Gleasons graderingssystem bygger på den glandulære differentiering og tumorcellernes vækstmønster. Summen af graderingerne for det primære og det sekundære mønster angiver en Gleason's score fra 2-10, som korrelerer godt med prognosen. Der er en dårlig overensstemmelse (sampling error) mellem den præoperative gradering på biopsier og graderingen i de efterfølgende radikale operationspræparater med opgradering i indtil 50% af tilfældene. Det er derfor på biopsier foreslået at bruge summen af det hyppigste og det værste vækstmønster. Der er sket en ændring i brugen af Gleasons system, som har medført en forskydning til højere score værdier, hvilket kan medføre store problemer når man sammenligner nye og gamle data.

9 RESUME (fortsat) Den patoanatomiske undersøgelse har til formål at afklare, hvorvidt der foreligger en cancer, og i så tilfælde at vurdere tumortype, tumorvolumen, histologisk grad og pt-stadium. Histologisk biopsi giver mulighed for Gleason gradering, påvisning af evt. spredning til periprostatisk væv eller vesicula seminalis, samt et estimat af tumorvolumen. Man bør lægge hver nål i en kapsel for sig. Immunfarvning bruges ofte - typisk en cocktail bestående af p63 og alpha-methylacyl-coa racemase. Transuretral resektion af prostatata (TURP) Hvis PIN eller T1a er eneste fund, bør alt væv indstøbes. Resektatets relative andel af chips med cancer bør angives. Radikal Prostatektomi TNM systemet beskriver kun gennemvækst af kapslen, men forholder sig ikke til den kirurgiske overflade. Prostatas overflade skal markeres med tusch eller lignende således at relationen mellem cancer og den kirurgiske resektionsflade kan bedømmes. Indstøbningsproceduren bør tage specielt hensyn til resektionsfladen sv.t. apex og det anbefales, at der udtages perpendikulære snit fra denne resektionsflade. Det er også vigtigt, at der undersøges grundigt for en evt. indvækst i vesicula seminalis. Nye patoanatomiske teknikker Det faktum at maligne og benigne kirtler i prostata ligger mellem hinanden vanskeliggør molekylærpatologiske undersøgelser. Da det er vigtigt at finde markører, som kan relateres til prognosen, er der for øjeblikket intensive studier, som ofte foretages efter mikrodissektion af tumorvæv. Resultaterne af disse studier findes on-line: CGAP Cancer Genome Anatomy Project;

10 Referencer 1: Albertsen, P. C., et al. "Prostate cancer and the Will Rogers phenomenon." J.Natl.Cancer Inst (2005): : Allsbrook, W. C., Jr., et al. "Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: urologic pathologists." Hum Pathol 32.1 (2001): : Allsbrook, W. C., Jr., et al. "Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: general pathologist." Hum.Pathol 32.1 (2001): : Amin, M. B., et al. Gleason Grading of Prostate Cancer. A Contemporary Approach. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins, : Ayala, A. G., et al. "The prostatic capsule: does it exist? Its importance in the staging and treatment of prostatic carcinoma." Am.J.Surg.Pathol (1989): : Beissner, R. S., et al. "Frozen section diagnosis of metastatic prostate adenocarcinoma in pelvic lymphadenectomy compared with nomogram prediction of metastasis." Urology 59.5 (2002): : Bhojani, N., et al. "Partin Tables cannot accurately predict the pathological stage at radical prostatectomy." Eur.J.Surg.Oncol (2009): : Billis, A., et al. "The impact of the 2005 international society of urological pathology consensus conference on standard Gleason grading of prostatic carcinoma in needle biopsies." J.Urol (2008):

11 9: Bindukumar, B., et al. "Proteomic profiling of the effect of prostate-specific antigen on prostate cancer cells." Prostate (2008): : Bock, B. J. and D. G. Bostwick. "Does prostatic ductal adenocarcinoma exist?" Am.J.Surg.Pathol (1999): : Bostwick, D. G. "Gleason grading of prostatic needle biopsies. Correlation with grade in 316 matched prostatectomies [see comments]." Am J Surg.Pathol 18.8 (1994): : Bostwick, D. G. and M. K. Brawer. "Prostatic intra-epithelial neoplasia and early invasion in prostate cancer." Cancer 59.4 (1987): : Bostwick, D. G. and J. Qian. "High-grade prostatic intraepithelial neoplasia." Mod.Pathol 17.3 (2004): :Bostwick, D. G., et al. "Atypical adenomatous hyperplasia of the prostate: morphologic criteria for its distinction from well-differentiated carcinoma [see comments]." Hum.Pathol 24.8 (1993): : Brawer, M. K., et al. "Keratin immunoreactivity in the benign and neoplastic human prostate." Cancer Res (1985): : Briganti, A., et al. "Pelvic lymph node dissection in prostate cancer." Eur.Urol (2009): : Briganti, A., et al. "Systematic assessment of the ability of the number and percentage of positive biopsy cores to predict pathologic stage and biochemical recurrence after radical prostatectomy." Eur.Urol (2007):

12 18: Cantrell, B. B., et al. "Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade." J.Urol (1981): : Carlson, G. D., et al. "Accuracy of biopsy Gleason scores from a large uropathology laboratory: use of a diagnostic protocol to minimize observer variability." Urology (1998): : Chen, M. E., et al. "Detailed mapping of prostate carcinoma foci." Cancer 89.8 (2000): : Chen, M. E., et al. "Optimization of prostate biopsy strategy using computer based analysis [see comments]." J Urol (1997): : Christensen, W. N., et al. "Prostatic duct adenocarcinoma. Findings at radical prostatectomy." Cancer 67.8 (1991): : Cintra, M. L. and A. Billis. "Histologic grading of prostatic adenocarcinoma: intraobserver reproducibility of the Mostofi, Gleason and Bocking grading systems." Int.Urol.Nephrol (1991): : Cookson, M. S., et al. "Correlation between Gleason score of needle biopsy and radical prostatectomy specimen: accuracy and clinical implications." J Urol (1997): : Davis, G. L. "Sensitivity of frozen section examination of pelvic lymph nodes for metastatic prostate carcinoma." Cancer 76.4 (1995): : de las, Morenas A., et al. "Prostatic adenocarcinoma: reproducibility and correlation with clinical stages of four grading systems." Hum.Pathol (1988):

13 27: De Marzo, A. M., et al. "A working group classification of focal prostate atrophy lesions." Am.J Surg.Pathol (2006): : De Marzo, A. M., et al. "Inflammation in prostate carcinogenesis." Nat.Rev.Cancer 7.4 (2007): : Di Lollo, S., et al. "The morphology of the prostatic capsule with particular regard to the posterosuperior region: an anatomical and clinical problem." Surg.Radiol.Anat (1997): : di Sant'agnese, P. A. "Neuroendocrine differentiation in human prostatic carcinoma." Hum.Pathol (1992): : Djavan, B., et al. "Gleason scores from prostate biopsies obtained with 18-gauge biopsy needles poorly predict Gleason scores of radical prostatectomy specimens." Eur Urol (1998): : Durkan, G. C., et al. "Improving prostate cancer detection with an extended-core transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy protocol." BJU.Int (2002): : Eble, J. N., et al. Pathology and Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon: IARC Press, : Egevad, L. "Reproducibility of Gleason grading of prostate cancer can be improved by the use of reference images." Urology 57.2 (2001): : Egevad, L., et al. "Handling and reporting of radical prostatectomy specimens in Europe: a webbased survey by the European Network of Uropathology (ENUP)." Histopathology 53.3 (2008):

14 36: Egevad, L., et al. "Percent Gleason grade 4/5 as prognostic factor in prostate cancer diagnosed at transurethral resection." J.Urol (2002): : Egevad, L., et al. "Estimation of prostate cancer volume by multiple core biopsies before radical prostatectomy." Urology 52.4 (1998): : Epstein, J. I. "Precursor lesions to prostatic adenocarcinoma." Virchows Arch (2009): : Epstein, J. I., et al. "The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma." Am J Surg Pathol 29.9 (2005): : Epstein, J. I., et al. "Influence of capsular penetration on progression following radical prostatectomy: a study of 196 cases with long-term followup." J.Urol (1993): : Epstein, J. I. and M. Herawi. "Prostate needle biopsies containing prostatic intraepithelial neoplasia or atypical foci suspicious for carcinoma: implications for patient care." J Urol Pt 1 (2006): : Epstein, J. I. and G. J. Netto. Biopsy Interpretation of the Prostate. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, : Epstein, J. I., et al. "Correlation of prostate cancer nuclear deoxyribonucleic acid, size, shape and Gleason grade with pathological stage at radical prostatectomy." J.Urol (1992): : Epstein, J. I., G. Pizov, and P. C. Walsh. "Correlation of pathologic findings with progression after radical retropubic prostatectomy." Cancer (1993):

15 45: Epstein, J. I. and S. R. Potter. "The pathological interpretation and significance of prostate needle biopsy findings: implications and current controversies." J.Urol (2001): : Epstein, J. I., et al. "Recommendations for the reporting of prostate carcinoma: Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology." Am.J Clin Pathol (2008): : Epstein, J. I., P. C. Walsh, and C. B. Brendler. "Radical prostatectomy for impalpable prostate cancer: the Johns Hopkins experience with tumors found on transurethral resection (stages T1A and T1B) and on needle biopsy (stage T1C)." J.Urol Pt 2 (1994): : Epstein, J. I., et al. "Pathologic and clinical findings to predict tumor extent of nonpalpable (stage T1c) prostate cancer." JAMA (1994): : Eskew, L. A., R. L. Bare, and D. L. McCullough. "Systematic 5 region prostate biopsy is superior to sextant method for diagnosing carcinoma of the prostate." J.Urol (1997): : Evans, A. J., et al. "Interobserver variability between expert urologic pathologists for extraprostatic extension and surgical margin status in radical prostatectomy specimens." Am.J.Surg.Pathol (2008): : Fernandes, E. T., et al. "Biopsy Gleason score: how does it correlate with the final pathological diagnosis in prostate cancer?" Br.J.Urol (1997): : Ford, T. F., et al. "Immunocytochemical localisation of prostate-specific antigen: specificity and application to clinical practice." Br.J.Urol (1985):

16 53: Gaeta, J. F., L. C. Englander, and G. P. Murphy. "Comparative evaluation of National Prostatic Cancer Treatment Group and Gleason systems for pathologic grading of primary prostatic cancer." Urology 27.4 (1986): : Glaessgen, A., et al. "Interobserver reproducibility of percent Gleason grade 4/5 in prostate biopsies." J Urol Pt 1 (2004): : Gleason, D. F. "Classification of prostatic carcinomas." Cancer Chemother.Rep (1966): : Gleason, D. F "Histologic grading of prostate cancer: a perspective." Hum.Pathol (1992): : Gofrit, O. N., et al. "The Will Rogers phenomenon in urological oncology." J.Urol (2008): : Grignon, D. J., et al. "Sclerosing adenosis of the prostate gland. A lesion showing myoepithelial differentiation." Am.J.Surg.Pathol (1992): : Grisanzio, C. and S. Signoretti. "p63 in prostate biology and pathology." J.Cell Biochem (2008): : Haggman, M. J., et al. "The relationship between prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer: critical issues." J.Urol (1997): : Heeboll, S., et al. "SMARCC1 expression is upregulated in prostate cancer and positively correlated with tumour recurrence and dedifferentiation." Histol.Histopathol (2008):

17 62: Helpap, B. and L. Egevad. "Correlation of modified Gleason grading with pt stage of prostatic carcinoma after radical prostatectomy." Anal.Quant.Cytol.Histol (2008): : Isaacs, J. T. "Prostate stem cells and benign prostatic hyperplasia." Prostate 68.9 (2008): : Isaacs, J. T. and W. B. Isaacs. "Androgen receptor outwits prostate cancer drugs." Nat.Med 10.1 (2004): : Jiang, Z., et al. "P504S/alpha-methylacyl-CoA racemase: a useful marker for diagnosis of small foci of prostatic carcinoma on needle biopsy." Am.J.Surg.Pathol (2002): : Jiang, Z., et al. "Alpha-methylacyl-CoA racemase: a multi-institutional study of a new prostate cancer marker." Histopathology 45.3 (2004): : Kang, G. H., et al. "Aberrant CpG island hypermethylation of multiple genes in prostate cancer and prostatic intraepithelial neoplasia." J.Pathol (2004): : Knudsen, B. S. and C. K. Miranti. "The impact of cell adhesion changes on proliferation and survival during prostate cancer development and progression." J.Cell Biochem (2006): : Koksal, I. T., et al. "Discrepancy between Gleason scores of biopsy and radical prostatectomy specimens." Eur Urol (2000): : Kramer, S. A., et al. "Experience with Gleason's histopathologic grading in prostatic cancer." J.Urol (1980):

18 71: Kumar-Sinha, C., S. A. Tomlins, and A. M. Chinnaiyan. "Recurrent gene fusions in prostate cancer." Nat.Rev.Cancer 8.7 (2008): : Lang, S. H., F. M. Frame, and A. T. Collins. "Prostate cancer stem cells." J.Pathol (2009): : Latour, M., et al. "Grading of invasive cribriform carcinoma on prostate needle biopsy: an interobserver study among experts in genitourinary pathology." Am.J.Surg.Pathol (2008): : Mackinnon, A. C., et al. "Molecular biology underlying the clinical heterogeneity of prostate cancer: an update." Arch.Pathol.Lab Med (2009): : McNeal, J. "Central zone histology of the prostate." Hum.Pathol (2003): : Meehan, K. L., J. W. Holland, and H. J. Dawkins. "Proteomic analysis of normal and malignant prostate tissue to identify novel proteins lost in cancer." Prostate 50.1 (2002): : Mellinger, G. T., D. Gleason, and J. Bailar, III. "The histology and prognosis of prostatic cancer." J.Urol (1967): : Murphy, G. P., et al. "Histopathology of localized prostate cancer. Consensus Conference on Diagnosis and Prognostic Parameters in Localized Prostate Cancer. Stockholm, Sweden, May 12-13, 1993." Scand.J.Urol.Nephrol.Suppl 162 (1994): : Nelson, W. G., T. L. DeWeese, and A. M. DeMarzo. "The diet, prostate inflammation, and the development of prostate cancer." Cancer Metastasis Rev (2002): 3-16.

19 80: Noordzij, M. A., et al. "The prognostic influence of neuroendocrine cells in prostate cancer: results of a long-term follow-up study with patients treated by radical prostatectomy." Int.J.Cancer 62.3 (1995): : Oesterling, J. E., et al. "Correlation of clinical stage, serum prostatic acid phosphatase and preoperative Gleason grade with final pathological stage in 275 patients with clinically localized adenocarcinoma of the prostate." J.Urol (1987): : Ozdamar, S. O., et al. "Intraobserver and interobserver reproducibility of WHO and Gleason histologic grading systems in prostatic adenocarcinomas." Int.Urol.Nephrol (1996): : Paner, G. P., D. J. Luthringer, and M. B. Amin. "Best practice in diagnostic immunohistochemistry: prostate carcinoma and its mimics in needle core biopsies." Arch.Pathol.Lab Med (2008): : Parsons, J. K., et al. "p63 protein expression is rare in prostate adenocarcinoma: implications for cancer diagnosis and carcinogenesis." Urology 58.4 (2001): : Qian, J., R. B. Jenkins, and D. G. Bostwick. "Potential markers of aggressiveness in prostatic intraepithelial neoplasia detected by fluorescence in situ hybridization." Eur.Urol (1996): : Rismyhr, B., T. J. Eide, and H. Stalsberg. "The diagnosis of carcinoma in transurethral resectates of of the prostate. A study of the probability of overlooking malignant tissue when only part of the material is embedded for histological examination." Acta Pathol.Microbiol.Scand.[A] 88.4 (1980):

20 87: Sanderson, S. O., et al. "An analysis of the p63/alpha-methylacyl coenzyme A racemase immunohistochemical cocktail stain in prostate needle biopsy specimens and tissue microarrays." Am.J.Clin.Pathol (2004): : Sattar, A. A., et al. "Prostate capsule: computerized morphometric analysis of its components." Urology 46.2 (1995): : Signoretti, S., et al. "p63 is a prostate basal cell marker and is required for prostate development." American Journal of Pathology (2000): : Smith, J. A., Jr., et al. "Pelvic lymph node metastasis from prostatic cancer: influence of tumor grade and stage in 452 consecutive patients." J.Urol (1983): : Soloway, M. S. and J. E. Altwein. "The management of incidental T1aG1 (TNM 1987) prostate cancer." Prostate Suppl 4 (1992): : Sorensen, K. D., et al. "Genetic and epigenetic SLC18A2 silencing in prostate cancer is an independent adverse predictor of biochemical recurrence after radical prostatectomy." Clin.Cancer Res (2009): : Srigley, J. R., et al. "Protocol for the examination of specimens from patients with carcinoma of the prostate gland." Arch.Pathol.Lab Med (2009): : Stattin, P., et al. "Cell proliferation assessed by Ki-67 immunoreactivity on formalin fixed tissues is a predictive factor for survival in prostate cancer." J.Urol (1997): : Svanholm, H. "Evaluation of commercial immunoperoxidase kits for prostatic specific antigen and prostatic specific acid phosphatase." Acta Pathol.Microbiol.Immunol.Scand.[A] 94.1 (1986): 7-12.

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde Kodning af prostatacancer. Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi

Læs mere

ACTIVE SURVEILLANCE Overbehandling Active surveillance

ACTIVE SURVEILLANCE Overbehandling Active surveillance ACTIVE SURVEILLANCE Overbehandling Radikal behandling kan kurere tidlig prostatacancer men number needed to treat er højt. Til dato findes 2 randomiserede studier, der sammenligner observation med radikal

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Avanceret billeddiagnostik af metastaserende prostatacancer

Avanceret billeddiagnostik af metastaserende prostatacancer Avanceret billeddiagnostik af metastaserende prostatacancer Mads Hvid Poulsen MD ph.d. Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Forskningsenheden for Urologi Klinisk Institut, Syddansk universitet

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER. Bronkiebiopsi

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER. Bronkiebiopsi HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER Bronkiebiopsi Anvendelse Tang-biopsi fra bronkieslimhinden er - i kombination med bronkial skyllevæske og bronkial børstebiopsi - blandt de fundamentale undersøgelser,

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Dansk Cytologiforenings Årsmøde Case fra Odense. Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo

Dansk Cytologiforenings Årsmøde Case fra Odense. Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Dansk Cytologiforenings Årsmøde 2007 Case fra Odense Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo 47 år, indbudt, velscreenet siden 25 års alderen, har spiral 2 LBC x20 LBC x 20 Hvad er din diagnose IUD-forandringer?

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Retningslinier for god standard af patoanatomisk undersøgelser for lungecancer HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Kliniske oplysninger Præparater skal ledsages af rekvisition med relevante kliniske

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer. Blærecancer epidemiologi. Hvad er en overfladisk blæretumor?

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer. Blærecancer epidemiologi. Hvad er en overfladisk blæretumor? Dias 1 Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer Overlæge Gitte Lam, Urologisk afdeling, Herlev Hospital Dias 2 Blærecancer epidemiologi Hyppigste maligne sygdom i urinvejene ASR: 10,1/100.000

Læs mere

Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM klassifikation

Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM klassifikation Den Nationale Danske TNM Komite under DMCG.dk Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM klassifikation Forfattere: Peter Ingeholm Version: 1.0 Publiceret: 6.3.2017 Introduktion til 8. udgave af UICC s TNM

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved pt1 tumorer bør frekvensen af lav differentieringsgrad ikke overstige 20 procent pt1 tumorer skal stages a.m. Haggitt eller a.m. Kikuchi Patienter med pt1 tumorer med høj risiko eller

Læs mere

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Lægedag Syd 2011 Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Jeanette Dupont Jensen MD Onkologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Forskningsenheden for Onkologi, Klinisk Institut,

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom Rekommandationer Patologibeskrivelsen af lokalresektater med adenokarcinom bør være synoptisk Diagnosekodning skal ske i henhold til de Nationale retningslinjer Lokalresektater af kolorektalcancer Lokalresektion

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

Herlev, den 3.12.09. Teoretisk specialespecifikt kursus vedr. cervixcytologi og histologi Februar 2010. Kære kursister.

Herlev, den 3.12.09. Teoretisk specialespecifikt kursus vedr. cervixcytologi og histologi Februar 2010. Kære kursister. Herlev, den 3.12.09. Teoretisk specialespecifikt kursus vedr. cervixcytologi og histologi Februar 2010. Kære kursister. Hermed kursuskasse med 15 cases. Der er 8 cervixcytologiske prøver (8 konventionelle

Læs mere

Revideret: November 2014

Revideret: November 2014 DUCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PROSTATACANCER 8A. ACTIVE SURVEILLANCE Forfattere: Frederik B. Thomsen og Klaus Brasso Revideret: November 2014 Næste revision: November

Læs mere

MARKØRER Prostata specifikt antigen PSA

MARKØRER Prostata specifikt antigen PSA MARKØRER Prostata specifikt antigen (PSA) er i dag den eneste rutinemæssigt anvendte serologiske markør til diagnostik, screening og stadieinddeling, derudover er PSA i mange sammenhænge en af de mest

Læs mere

Hvordan diagnosticeres prostatakræft

Hvordan diagnosticeres prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft Du går måske til lægen, hvis du har problemer, når du skal tisse eller er bekymret over prostata problemer. Det kan også øge risikoen for at du får prostatakræft, hvis

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion

Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion Marie Louise Bønnelykke & Tine Engberg Damsgaard C A N C E R 187 Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion Hvad siger litteraturen om prognose før og efter den kirurgiske behandling? Sentinel

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Kodevejledning for cervixcancer

Kodevejledning for cervixcancer Kodevejledning for cervixcancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske

Læs mere

T3 Tumor vokser uden for prostatas begrænsning T3a Ekstrakapsulær tumorvækst T3b Tumor indvækst i vesicula(e) seminalis

T3 Tumor vokser uden for prostatas begrænsning T3a Ekstrakapsulær tumorvækst T3b Tumor indvækst i vesicula(e) seminalis STADIE-INDDELING Prostatacancer stadieinddeles i henhold til den 7 udgave af Union Internationale Contre le Cancer (UICC) Tumour Node Metastasis (TNM) klassifikation fra 2009(1). I den nye klassifikation

Læs mere

Stadieinddeling af lungekræft

Stadieinddeling af lungekræft Stadieinddeling af lungekræft En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og

Læs mere

Registreringsvejledning - Onkologi

Registreringsvejledning - Onkologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Onkologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Prostataspecifikt antigen-test: skal skal ikke?

Prostataspecifikt antigen-test: skal skal ikke? 9 Prostataspecifikt antigen-test: skal skal ikke? Flemming Bro Få test er så vanskelige at bruge på relevant vis i praksis som prostataspecifikt antigen-testen. Den kan bruges i diagnostikken af prostatakræft,

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling

Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling Årsmøde 2014 Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling Professor, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen G1-sektionen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital. Pathology (Sönke Detlefsen)

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

RADIKAL PROSTATEKTOMI

RADIKAL PROSTATEKTOMI RADIKAL PROSTATEKTOMI Indledning Radikal prostatektomi udføres i dag på flere danske urologiske afdelinger (i 2011 aktuelt på 5 hovedcentre, heraf et center med satellit-funktion). Siden en langsom start

Læs mere

Registreringsvejledning - Urologi

Registreringsvejledning - Urologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Urologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Analkanalens sygdomme Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Embryologien er afgørende Anatomien dansk patologs mesterværk Claus Fenger, Odense Fenger. Anal canal.

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Brachyterapi som behandling ved lokaliseret prostatakræft

Brachyterapi som behandling ved lokaliseret prostatakræft Af overlæge Nis Nørgaard, Urologisk afdeling, Herlev Hospital. Brachyterapi kaldes også for indre strålebehandling og tilbydes kun til patienter, hvor kræften er lokaliseret til selve prostata og altså

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Ultralyd. Oversigt. Oversigt. Oversigt. Uro-radiologi 23-11-2013. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære

Ultralyd. Oversigt. Oversigt. Oversigt. Uro-radiologi 23-11-2013. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Oversigt Uro-radiologi Ultralyd Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Oversigt Oversigt Patologi Nyrer Hydronefrose (-ureter)

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

A-kursus i urogenital radiologi

A-kursus i urogenital radiologi A-kursus i urogenital radiologi 25. - 27. november 2014 Overlæge Gratien Andersen Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital i Skejby Uroteltumorer Uroteltumorer Papillær type 80% 50 % er maligne

Læs mere

Prostatakræft. Noget nyt? PROPA Landsmøde Odense Klaus Brasso, overlæge, Urologisk afd. D og Copenhagen Prostate Cancer Center, Rigshospitalet

Prostatakræft. Noget nyt? PROPA Landsmøde Odense Klaus Brasso, overlæge, Urologisk afd. D og Copenhagen Prostate Cancer Center, Rigshospitalet Prostatakræft Noget nyt? PROPA Landsmøde Odense 2017 Klaus Brasso, overlæge, Urologisk afd. D og Copenhagen Prostate Cancer Center, Rigshospitalet Prostatakræft en sygdom, 2 problemer Prostatakræft epidemi

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 15. September 2014/BB Revised 3. november. 2014 (HS) Revised 13. November 2014 (HS) Revised 20. November 2014 (HS) Cervical cytology distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 1. Distribution

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

Behandling af Prostatacancer. Behandlingsvejledning

Behandling af Prostatacancer. Behandlingsvejledning Behandling af Prostatacancer Behandlingsvejledning Juni 2006 Ansvarlig for prostatacancer referenceprogram: Professor dr. med. Mikael Rørth 1. Introduktion... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Forekomst... 4

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93 Læge Anne Kirstine Møller, Onkologisk afd. Herlev Læge Katharina Anne Perell, Onkologisk afd. RH Biopsiverificeret malign sygdom, hvor det primære udgangspunkt ikke kan identificeres trods omfattende

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Agenda 1. PROSTAGE Baggrund Udførelse Resultater 2. Fremtiden Hvad er PSMA Hvorfor PSMA PET/MRI best of both worlds?

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 ASC-US og ASC-H Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer i Danmark Pladeepitelcelleforandringer

Læs mere

Radikal prostatektomi & nye endokrine behandlinger

Radikal prostatektomi & nye endokrine behandlinger Radikal prostatektomi & nye endokrine behandlinger Urologisk Forum 25/10/2012 Rigshospitalet - en del af Københavns Universitetshospital PCa kontinuum PIN Lokal avanceret N+ CRPC Lokaliseret Biokemisk

Læs mere

DIAGNOSTICERING A) SCREENING

DIAGNOSTICERING A) SCREENING DIAGNOSTICERING A) SCREENING Systematisk populationsbaseret screening For ca. 20 år siden blev 2/3 af prostatacancer (PC) patienterne herhjemme diagnosticeret med avanceret og inkurabel sygdom. I dag har

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom.

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom. Aktiv overvågning? Hvad er forskellen på watchful waiting og aktiv overvågning? Begge metoder er beregnet på at undgå unødvendig behandling af prostatakræft. I begge tilfælde bliver du overvåget. Der er

Læs mere

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Sentinel node biopsi fra patienter med kutant invasivt malignt melanom med klinisk TNM-stadium Tx,T1b T4, N0, M0 Januar 2003 Side

Læs mere