Ansøgning til Lokale og anlægsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Lokale og anlægsfonden"

Transkript

1 Ansøgning til Lokale og anlægsfonden Marts 2012 Fly by har gennem længere tid arbejdet på at skabe rammerne om en fornyelse af det lokale forsamlingshus. Nærværende ansøgning er den foreløbige opsummering af de foregående 2 års arbejde Fly forsamlingshus- Fremtidens forsamlingshus

2 Indhold Den Beskrivende del... 2 Beskrivelse af nuværende aktiviteter og brugergrupper... 2 Beskrivelse af lokalsamfund og nuværende aktivitetsmuligheder... 2 Beskrivelse af nuværende organisering af forsamlingshuset... 3 Motivation for deltagelse... 3 Visioner for omdannelse af forsamlingshuset... 4 Overvejelser om fremtidige brugergrupper... 5 Overvejelser over fremtidig organisering af forsamlingshuset... 5 Forventninger og krav til fremtidigt driftsbudget... 6 Eventuelle øvrige relevante oplysninger... 6 Fakta-delen... 7 Præsentation af de personer der skal deltage i udviklingsprocessen... 7 Kontaktinformation til kommunal samarbejdspartner eller referenceperson Seneste reviderede driftsregnskab Finansieringsplan for den resterende del Oplysninger om kommunens forventede økonomiske engagement i forsamlingshuset Bygningsbeskrivelse inkl. beskrivelse af udearealerne Grundplan af det eksisterende forsamlingshus Situationsplan af forsamlingshusets placering i lokalområdet Fotos af forsamlingshusets facader og de indendørs forhold Udvendig Indvendig Indvendig fortsat Køkken Bilag Bilag 1 - Foreningsliste Bilag 2 - Kort Bilag 3: Forslag til kommende aktiviteter Bilag 4: Oplæg til driftsbudget første hele år

3 Den Beskrivende del Beskrivelse af nuværende aktiviteter og brugergrupper Fly forsamlingshus er tidstypisk både i aktivitetsniveau og sammensætning af brugergrupper. Hovedparten af aktiviteterne arrangeres af byens 10 foreninger (se bilag 1 Foreningsliste) og omfatter ca. 12 årlige arrangementer. Udover disse aktiviteter bliver forsamlingshuset leje ud til private fester og mærkedage. Foreningsarrangementerne i forsamlingshuset henvender sig fortrinsvis til 2 aldersgrupper: For børn (3-13 år): Fastelavnsfest, juletræstænding, høstfest for børn, andespil og julefest. For voksne (25-70+): Andespil, lokalt modeshow, oste- vinsmagning, høstfest, quizaftener, koncerter, forskelligartede foredrag, fællesspisning, Arrangementerne er velbesøgte med gennemsnitligt 60 deltagere pr. gang. Ved den årlige byfest som afholdes på sportspladsen fungerer forsamlingshuset som base for fremstilling af den kulinariske del af festen. Beskrivelse af lokalsamfund og nuværende aktivitetsmuligheder Fly ligger i det nordvestlige hjørne af Viborg kommune, med godt 30 km til Viborg, og 8 km. til Skive (se bilag 2- Kort). Fly er geografisk en langstrakt by, centreret om den gamle vej fra Skive mod Hagebro. Fly har en flot natur: Fly Høje, Karup Å, heden og engene, og med tankerne om at fjerne digerne ved Karup ådal er udsigten til endnu større naturværdier øget. Byen har med opland næsten 300 indbyggere fordelt på 180 husstande. 1/3 er mellem 0 og 24 år, over halvdelen er mellem 25 og 64 år og resten (ca. 40) mellem 65 og 80+. Byen er i kommuneplanen kategoriseret som Lokal by, hvilket betyder, at der er afsat arealer til parcelhusudstykning og ligeledes til erhvervsudstykning. Der er således i de senere år gennemsnitligt opført 1 nyt hus om året. Byen fremstår harmonisk og med overvejende godt vedligeholdte bygninger. Byen har knap 10 virksomheder indenfor håndværk, serviceerhverv og industri, samt ca. 8 fuldtidslandbrug og 5 fritidslandbrug. Efter skolen i 1980 erne blev nedlagt, er der af lokale offentlige tilbud kun dagplejetilbud. Der er dagligt offentlig transportmulighed med busforbindelse til Skive og Herning samt skolebus til Vridsted. For de ældre er der mulighed for transport til aktiviteter på ældrecentret i Sjørup. Nærmeste skoletilbud er i Vridsted, hvor der også er idrætshal og ungdomsklub. Den lokale 2

4 idrætsklub er for nylig blevet sat på standby og dermed også den kommunale vedligeholdelse af idrætsanlægget, som nu bliver varetaget af frivillige fra byen. Der er ingen dagligvarebutikker i byen, så de naturlige mødesteder udgøres af sportspladsen med tilhørende arealer, legepladsen samt forsamlingshuset. På sportspladsen afholdes Skt. Hansfest samt byfest og på de tilhørende arealer har det lokale vinlaug (Vestfjends Vinlaug) etableret en vingård og byens borgere har anlagt bane til modelbiler og bo-carts. Beskrivelse af nuværende organisering af forsamlingshuset Forsamlingshusets bestyrelse består af 5 personer, som varetager den daglige drift, vedligeholdelse samt udlejning. Større anlægsopgaver besluttes på den årlige ordinære generalforsamling. Borgerne tilbydes årligt medlemsskab til støtte af forsamlingshuset. Endvidere har foreningerne i Fly stiftet et overordnet fælles organ, Fly Lokalråd. Rådet består af repræsentanter for de 8 aktive foreninger i byen samt 2 udvalgte ressourcepersoner. Lokalrådets primære opgaver er at koordinere aktiviteter og varetagelse af al kommunal kontakt. Lokalrådet har bl.a. lige færdiggjort en ny borgerplan for egnen. Motivation for deltagelse Ideen om at konvertere Fly forsamlingshus til et moderne samlingspunkt opstod på et borgermøde, hvor man diskuterede muligheden for at udbedre en snetryks-skade i tagkonstruktionen, som ville betyde et større restaureringsarbejde og kræve betydelige frivillige ressourcer. I løbet af aftenen begyndte konturerne af et helt andet projekt at forme sig. De ca. 60 fremmødte borgere blev enige om at byen ikke har brug for et forsamlingshus i gængs forstand, men et hus som er hyggeligt, åbent og emmer af liv. Folk var helt enige om, hvad målet burde være, men mange tvivlede på at byen var i stand til at rejse den fornødne kapital. Dette har haft den positive effekt at det nedsatte byggeudvalg igennem hele forløbet har arbejdet med flere økonomiske scenarier og løsningsmodeller, og dermed fået belyst emnerne og udgiftsposterne grundigt. Det gælder f.eks. de fremtidige driftsomkostninger vedr. alternative opvarmnings- og energiformer, som udgør en betydelig budgetpost. Et udvalg bestående af ca. 10 mand blev nedsat med mandat til at finde ud af, hvordan projektet skulle gribes an. Udvalget besøgte flere lokale renoverede forsamlingshuse, for at undersøge hvordan andre byer havde løst opgaven. På baggrund af den inspiration vi fik af de besøg besluttede vi, at projektet aldrig måtte blive en mands værk, men at det skulle være et fælles projekt for byens borgere. Processen kører nu på andet år og har betydet at samtlige borgere på den ene eller den anden måde har været involveret og givet sin mening til kende. For ikke at skulle haste processen igennem blev en midlertidig udbedring af huset gennemført, således står det som en reminder om projektet. Der er ingen tvivl om at byens borgere ser frem til et nyt hus; dagligt modtager udvalget forslag og spørgsmål til indretning eller tilbud om hjælp. 3

5 Det er i sig selv motiverende! Visioner for omdannelse af forsamlingshuset Overordnet Visionen er at skabe et kulturelt samlingspunkt, der kan rumme både de nuværende aktiviteter, og samtidig åbne mulighed for at tilgodese fremtidens krav. Huset skal være identitetsskabende og repræsentere den historie og kulturarv, som området er beriget med. Det skal være socialt samlende og medvirke til at integrere både nuværende og fremtidige borgere og skabe rammerne for det gode liv. Forsamlingshuset skal være et medskabende, mangfoldigt og folkeoplysende mødested, der kan aktivere, begejstre og udfordre med daglige organiserede og impulsive aktiviteter. Arkitektur Huset skal fremstå arkitektonisk attraktivt og udgøre den naturlige bymidte samt bygges i materialer som understreger den traditionelle lokale byggestil. Samtidig skal de historiske linjer i forsamlingshuset integreres man vil bestræbe at elementer fra det oprindelige 8-kantede hus genbruges. Det skal tilstræbes, at der benyttes alternative byggematerialer, hvor elementer som energirigtig og moderne teknologi skal indtænkes. Ønsket fra borgerne er et 0-energi hus. Området omkring huset skal være indbydende og afspejle nærheden til Karup Å og omgivende hedelandskaber. Det skal virke åbent og indeholde elementer fra den omkringliggende kulturarv. Vejarealet ud for huset skal tages i betragtning, så det sammen med huset danner en torvelignende bymidte. De indledende drøftelser med Viborg kommune omkring dette er igangsat. Brug Det nye forsamlingshus skal være det naturlige samlingssted i byen. Huset skal danne den ideelle og inspirerende ramme for endnu flere kulturelle aktiviteter i nærområdet i såvel kvantitet som i kvalitet og diversitet. Vi skal ikke konkurrere med kulturtilbud i Viborg eller Skive med meget større befolkningsgrundlag. Vi skal tilbyde noget andet og anderledes en anderledes nærhed og samhørighed. Ideen er, at huset skal være åbent. Tillid er derfor en vigtig parameter, idet ansvar overfor de fælles værdier, både sociale og materielle, anses at være betydningsfulde. Huset skal umiddelbart være til at anvende uden tungt administrativt bureaukrati og tilgængeligt når den enkelte har brug for det. Faciliteterne til den daglige benyttelse af huset skal være til stede og betjeningsvenlige. Den store sal skal være fleksibel, så den kan tilpasses forskellige anvendelsesmuligheder, og gøre det muligt både at være mange og få i hyggelige omgivelser. Det er vigtigt, at der i planlægningen tages højde for at huset skal kunne bruges af flere brugergrupper samtidigt. Der skal derfor tages højde for at udlejning af salen ikke berører de daglige foreningsaktiviteter. Da man ikke kan udelukke at køkkenet bortforpagtes, skal eventuelle personalefaciliteter kunne tilbydes. 4

6 Visionen er, at huset i det daglige er mødestedet for formiddags-/eftermiddagskaffen, fyraftensøllen, strikkeeftermiddage/-aftener, It-vejledning/-hjælp for byens borgere, kortspil, litteraturklub samt mødested for små forsamlinger eks. motorcykelklub, vinlauget osv. Huset skal i borgernes bevidsthed gå fra at være en sal/hus man lejer til fest, til et hus man bruger i dagligdagen vores fælles dagligstue! Overvejelser om fremtidige brugergrupper Som det fremgår af afsnittet om de nuværende brugergrupper, er disse begrænsede til at omfatte brugere, som er inviterede eller deltager i arrangerede engagementer. Det er tanken at det åbne hus i langt højere grad, skal være præget af at brugerne selv arrangerer aktiviteter, og bruges dagligt i dag- og aftentimerne. Overvejelserne går også på, i langt højere grad at inddrage de unge i byen, som en aktiv brugergruppe og endvidere nedsætte et ungdomsudvalg, der kan afdække de unges behov og ønsker til aktiviteter. Byen er selv fremkommet med forslag til aktiviteter for denne brugergruppe, eks. kreative eftermiddage, teater osv. (se bilag 3 forslag til kommende aktiviteter). Byens vigtigste mål for gruppen af unge er at skabe aktiviteter der virker socialt samlende og som medvirker til at det eksisterende kendskab og respekt mellem aldersgrupperne øges. Endvidere overvejes det om dagplejernes benyttelse af huset kan blive større. Et foreslået samarbejde med bibliotekerne om deres udbud af musikalske legestuer og teater for denne brugergruppe er i støbeskeen. De ældre borgere, som gennem hele projektet har været anset som et stort potentiale, har som en udspringer af projektet stiftet Seniorforeningen. Det forventes at denne forening vil være et stort aktiv i organiseringen og afholdelse af arrangementer i huset. Yderligere er der et klart ønske fra borgerne, om at de bløde motionsarrangementer, der i øjeblikket medfører en del transport for borgerne, oprettes i det nye forsamlingshus i samarbejde med eksisterende oplysningsforbund samt idrætsklubben i nabobyen Vridsted. Overvejelser over fremtidig organisering af forsamlingshuset Den endelige organisering er endnu ikke færdigdiskuteret. Eftersom huset fremover skal være umiddelbart til rådighed for byens aktiviteter, forventes det at der udover bestyrelsen, skal være brugerstyrede grupper som skal koordinere aktiviteterne. Alternativt skal bestyrelsen fremadrettet bestå af medlemmer fra byens øvrige foreninger, med et praktisk udvalg til at forestå vedligehold. 5

7 Forventninger og krav til fremtidigt driftsbudget Det er et klart mandat fra flyboerne at foreningen i driftsfasen ikke må være gældspålagt. Selvom huset skal være åbent og klart til brug hele tiden, er der ikke kalkuleret med ansættelser til daglig drift, men det er målet at brugerne selv skal kunne forestå oprydning og rengøring. Bygningsvedligehold forestås uændret af bestyrelsen. For at huset skal være brugbart i vinterperioden, skal en del af huset være opvarmet, hvilket ved konventionel opvarmning vil betyde en betragtelig omkostning. Det er derfor planen at alternative opvarmnings- samt energi former, skal implementeres. Driften skal fortrinsvist finansieres ved udlejning af salen. Man har indtil 2011 haft forpagter og det anses for sandsynligt, at man med moderne faciliteter vil kunne opnå 36 årlige udlejninger, fordelt på festudlejning samt større foreningsudlejninger (arrangementer, der er offentlige tilgængelige). Man har pt. bookinger der modsvarer dette. Viborg kommune deltager med et standardtilskud, der i vedlagte oplæg til driftsbudget er medregnet (se i øvrigt bilag 4 for oplæg til driftsbudget første hele år). Eventuelle øvrige relevante oplysninger Den tidligere nævnte skade på den nuværende sal har medført, at en forsikringssum står til udbetaling, men samtidig at en del af de nuværende bygninger står over for en større renovering. 6

8 Fakta-delen Præsentation af de personer der skal deltage i udviklingsprocessen Ernst Hedegård Murermester og tidligere Ernst er Formand for Fly lokalpolitiker, 59år, Ressourceperson Vandværk samt tidligere Fly Lokalråd formand for borgerforening og forsamlingshuset, og i øvrigt meget lokalt engageret. Samtidig initiativtager til nystiftet seniorforening. Mail: Mobil: / Mads Nejsum Madsen Produktionschef/ingeniør, 36 år, Kasserer i Fly forsamlingshus Medstifter af Vestfjernds vinlaug, med egen vinproduktion. Forestår booking af arrangementer. Mail: Mobil: / Mads Aabenhus Frederiksen Produktchef/ingeniør, 45 år, Formand Fly forsamlingshus, Formand Fly Lokalråd Tidligere professionel musiker og 3 x vinder af Fly Quiz. Mail: Mobil: Kontaktinformation til kommunal samarbejdspartner eller referenceperson. 7

9 Karl Engelbrecht Kulturchef Susanne Bendtsen Borgerguide Viborg Kommune Kultur & Service Kultur og Forebyggelse - Fællessekretariatet Prinsens Alle Viborg Direkte tlf.: Mail: Viborg Kommune Kultur & Service Prinsens Alle Viborg Direkte tlf.: Mail: 8

10 Seneste reviderede driftsregnskab. 9

11 Vedtægter for forsamlingshuset. 10

12 11

13 12

14 Finansieringsplan for den resterende del Estimeret anlægsudgift Renovering/Etablering ,00 Ekstra midler til 0-energi ,00 Solceller 6kW anlæg ,00 Jordvarme ,00 Luft/luft varmepumpe ,00 Ekstra midler til dækning af uforudsete udgifter ,00 I alt ,00 Oplæg til Finansieringsplan Bygge sum ,00 Tilskud LOA 40 % af samlet byggesum ,00 Kulturudvalget, Viborg kommune ,00 LAG-midler ,00 Forsikring ,00 Egenkapital ,00 Værdi af frivilligt arbejde ,00 Rest Finansiering ,00 13

15 Oplysninger om kommunens forventede økonomiske engagement i forsamlingshuset. Modtaget mødereferat, vedrørende Viborg kommunes engagement i kommende ombygnings projekt. From: Karl Engelbrecht Sent: Thursday, February 16, :26 PM To: ; Cc: Susanne Bendtsen ; Ole Brandt Pedersen Subject: Fly Forsamlingshus. Gert Iversen/ Ernst Hedegaard m.fl. Tak for behageligt møde forleden, vedr. mulighederne for ud- og ombygning af Fly Forsamlingshus, med det formål at skabe nye og forbedrede rammer for det folkelige og kulturelle liv i Fly og omegn. Jeg har noteret mig, at om-byggeriet til ca 2½ mio. kr forventes at kunne finansieres således: Eget bidrag: ½ mio. kr kontant, værdi af frivilligt / eget arbejde: ½ mio. kr. forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden: 1 mio. kr. ønsket kommunalt tilskud: ½ mio. kr. I den forbindelse kan jeg udtale, at Viborg kommune støtter det planlagte om-byggeri, og vil forsøge i forbindelse med budget 2013, om det er muligt at finansiere den kommunale andel, enten - ved opnåelse af tilskud fra Viborgkommunes byfornyelsespulje på 3 mio. kr til mindre byer i 2013, efter indstilling fra Landdistriktsrådet, eller - ved opnåelse af tilskud fra Viborg kommunes pulje på 3 mio. kr til mindre anlægsinvesteringer på Kulturområdet. Jeg kan af gode grunde ikke tilkendegive yderligere, idet projektet ikke har været politisk behandlet. Med venlig hilsen Karl Engelbrecht Kulturchef Viborg Kommune Kultur & Service Kultur og Forebyggelse - Fællessekretariatet Prinsens Alle Viborg Direkte tlf : Sikker Bygningsbeskrivelse inkl. beskrivelse af udearealerne 14

16 Nuværende hovedhus er opført i Tilbygget i større omfang i I 1988 er køkken tilbygget og renoveret. Totalt bygningsareal: 318 m 2 Totalt grundareal på: 2168 m 2 Ydermure opført i røde sten Trævinduer og døre Tag i hhv. bølgeeternit og eternitskiffer Store sal Lofter: troltex Gulve: stavparket Vægge: pudsede mursten Lille sal Lofter: Gips Gulve: Linoleum Vægge: pudsede mursten Køkken Gulve: klinker Vægge: pudsede mursten Udstyret med ovne, komfur og diverse rustfrie borde og diske. Kølerum Separat rum til industriopvasker Personalerum & toilet Udearealer: Overvejende parkeringsområde med granitskæver Mindre område med bevoksning Gode adgangsforhold 15

17 Toiletter Ansøgning til Lokale og anlægsfonden Marts 2012 Fly Forsamlingshus Grundplan af det eksisterende forsamlingshus. Oversigtsplan Fly Forsamlingshus Personale Køl Køkken store sal lille sal Entré Ikke målfast 16

18 Situationsplan af forsamlingshusets placering i lokalområdet. Fotos af forsamlingshusets facader og de indendørs forhold. 17

19 Udvendig Udvendig - fortsat 18

20 19

21 Indvendig 20

22 Indvendig fortsat 21

23 Køkken 22

24 Bilag Bilag 1 - Foreningsliste Borgerforening Fly UIF Fly Aktive Kvinder Forsamlingshusforening Fly Sangforening Vest Fjends Vinlaug Fly Vandværksforening Fly Lokalråd Senior klubben Menighedsrådet 23

25 Bilag 2 - Kort 24

26 Bilag 3: Forslag til kommende aktiviteter Udarbejdet i workshops på borgermøde 10. september Mulighed for at blive opdateret om hvad der foregår af aktiviteter i byen. (Uge/månedskalender) Spille- kort, dart, bordfodbold osv. Bogklubaften, Benytte kaffemaskine. Have en bytte-bøger-bogreol. Adgang til computer, internetforbindelse. Afholdelse af arrangementer der er til byes bedste (f.eks. kursus i hjertestarter, It). Mulighed for afholdelse af møder for byens bestyrelser, udvalg etc. Mødested for, og evt. opfølgning på: Gåhold med og uden stave, Temature, f.eks. indsamling af svampe, ting til juledekorationer, bær, I Jeppe Åkjærs fodspor etc. Månedlige fællesspisninger Afslutningssted på running dinner Udstillinger, Teater for børn, Male/tegne dage for børn og unge Lokalrevy, Foredrag, Høstfest Damegilde bordtennis Bankoaftner, Tilbud om motionsaftner; Zumba, gymnastik for herre/damer Mulighed for afholdelse af borgernes mærkedage (fødselsdag, begravelser osv.). Fodboldaftener på storskærmen, Vin/øl-klub, Madlavning for begyndere osv. 25

27 Bilag 4: Oplæg til driftsbudget første hele år DRIFTSBUDGET Første hele år 12 mdr. i alt Omsætning Udlejning af Store sal Driftstilskud fra Viborg kommune Fly kulturdel udlejning 0 Passive medlemmer Omsætning i alt: Faste omkostninger El 4000kWh a 2,03 kr/kwh Rep. og vedl. af lokaler Rengøring Vand 0 Varme (6 kw elpaneler=ingen varme) Gas 0 Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering 700 Markedsføring/annoncer/reklame 500 Forsikringer fremtidige Uforudsete omkostninger 15% af faste omkostninger Fasteomkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Afskrivninger: Inventar Andet 0 Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): 90 26

28 Fly Forsamlingshus Solgårdsvej 5 Fly 7800 Skive Fly 27

Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus

Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Projektgruppen Projektbeksrivelse Arkitekt MAA Søren Yde ApS 27.06.12 Ansøgning om midler

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Projektet Bergmannhus

Projektet Bergmannhus Projektet Bergmannhus Thurø den 4.juni 2014 Indhold Hvem står bag projektet.. side 3 Baggrunden for projektets opstart. side 3 Projektsansvarlige side 3 Formålsbeskrivelse.. side 3 Fakta om huset.side

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere