Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da"

Transkript

1 laris PK sprøjtepumpe s Brugsanvisning da

2 Indhold laris PK sprøjtepumpen Indledning...2 Om denne manual...3 TCI-oversigt...3 Oprettelse af et datasæt...6 Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe...7 Knapper & indikatorer...8 Symboldefinitioner...9 Hoveddisplayets funktioner...10 Forholdsregler ved drift...12 Kom godt i gang...14 Isætning og bekræftelse af en sprøjte...16 Start af pumpen...18 Grundlæggende funktioner...21 Betjening under brug...23 larmer og advarsler...25 Prompter...26 Konfigurerede valgmuligheder...27 Specifikationer...31 Kompatible sprøjter...33 Tilbehør Kompatible forlængersæt...35 Vedligeholdelse...36 Grænser for okklusionstryk...38 Specifikationer for IrD, RS232 og sygeplejersketilkald...39 Trompetkurver & Opstartkurver...41 Profiler fra TCI-tilstand...42 Produkter og reservedele...45 Servicekontakter Side 1000DF00405 udg. 3 1/46

3 Indledning laris PK sprøjtepumpen Indledning laris PK sprøjtepumpen (i det følgende kaldet pumpen ) giver brugeren rådighed over et infusionsredskab til indgift af anæstesimidler. Den indbyggede software i pumpen er udstyret med tre-kammer farmakokinetiske prædikative modeller og har 4 driftstilstande: 1. Kontinuerlig infusion (ml/t) 2. Total intravenøs anæstesi (TIV) tilstand. I denne tilstand er brugeren i stand til at vælge infusionshastighed og indgive bolusdoser efter behov. 3. Total intravenøs anæstesi (TIV) med TCI prædikativ tilstand. I denne tilstand er brugeren i stand til at vælge infusionshastighed og indgive bolusdoser efter behov. Den farmakokinetiske model bruges til at vurdere koncentrationen i plasma og på virkningsstedet. 4. TCI-tilstand Plasmamål-kontrolleret infusion (TCI). I denne tilstand indstiller brugeren den ønskede (mål) plasmamedikamentkoncentration, og den farmakokinetiske model bruges så til at beregne den infusionshastighed, der er nødvendig for at opnå denne koncentration. Et grafisk display viser udviklingen af den estimerede koncentation i plasma og på virkningsstedet over tid. Virkningsstedsmål-kontrolleret infusion (TCI). I denne tilstand indstiller brugeren den ønskede plasmamedikamentkoncentration på virkningsstedet, og den farmakokinetiske model bruges så til at beregne den infusionshastighed, der er nødvendig for at opnå denne koncentration. Et grafisk display viser udviklingen af den estimerede koncentation på virkningsstedet og i plasma over tid. laris PK sprøjtepumpen har et brugervenligt interface, som viser infusionshastigheden, den samlede indgivne medikamentdosis, og den estimerede koncentration i plasma og på virkningsstedet med henblik på at sætte brugeren i stand til at følge informationen om medikamentordination i det pågældende land. Beregnet anvendelse laris PK-sprøjtepumpen er beregnet til brug af medicinsk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed og -mængde. Betingelser for brug laris PK-sprøjtepumpen må kun betjenes af klinikere, der har erfaring med at bruge automatiserede sprøjtepumper og håndtering af IV-katetre efter anlæggelsen. Brug af laris PK-sprøjtepumpen begrænser IKKE anæstesiologens ansvar for lægemiddelindgiften. Det er vigtigt, at brugerne af laris PKsprøjtepumpen til fulde har kendskab til den tilgængelige litteratur for enhver models anvendelse sammen med et givet lægemiddel, og at de henholder sig til den angivne information for så vidt angår hastigheds- og dosisgrænser. Det er kendt, at der kan opstå farmakokinetiske og farmakodynamiske interaktioner mellem anæstesimidler, men der tages ikke højde herfor i beregningerne af koncentrationen i plasma og på virkningsstedet. Brugeren skal være passende uddannet i brug af pumpen og skal følge anbefalingerne i denne brugsanvisning. I særdeleshed skal brugeren være opmærksom på, at opstart af pumpen i TCI-tilstand vil resultere i automatisk infusion af en forudberegnet bolusdosis, efterfulgt af infusion med henblik på at nå den indstillede target-koncentration. De indledende parameterberegninger bliver vist på skærmen forud for infusionens igangsættelse. Det er derfor vigtigt, at brugeren kontrollerer, at patientens karakteristika og den indstillede infusionshastighed eller target-koncentration stemmer overens med informationen vedr. lægemiddelordinationen i det pågældende land. CareFusion har kontrolleret præcisionen ved anvendelse af de matematiske modeller samt pumpenøjagtigheden (specifikationer og pumpenøjagtighed kan findes i afsnittet "Profiler fra TCI-tilstand"). Forskellige lægemidler er associeret med bestemte modeller hver model består af et sæt af farmakokinetiske standardparametre, som kan vælges og bruges af den indbyggede 3-kammermodel, der bruges i laris PK-sprøjtepumpen (hvor brug af det pågældende lægemiddel i TCI-tilstand er tilladt). Diprivan fra STR-ZENEC er den eneste anbefalede Propofol-formulering til brug i TCI-tilstand ifølge informationen vedr. ordination. Denne pumpe indeholder "Marsh"-modellen til beregning af infusionshastigheder og koncentration i plasma og på virkningsstedet for Diprivan. Ved brug af Remifentanil og Sufentanil i TCI-tilstand, bruges henholdsvis modellerne "Minto" og "Gepts" til beregning af nødvendige infusionshastigheder. CareFusion Indikationer kan ikke garantere fortsat systemnøjagtighed med andre producenters sprøjter som angivet i tabellen "Kompatible sprøjter". Producenterne kan ændre sprøjtespecifikationer, som er væsentlige for systemnøjagtigheden, uden forudgående varsel. laris PK-sprøjtepumpen er beregnet til indgift af anæstesimidler 1000DF00405 udg. 3 2/46

4 laris PK sprøjtepumpen Om denne manual Kontraindikationer laris PK-sprøjtepumper er ikke beregnet til: enteral behandling epidural infusionsbehandling. Om denne manual Brugeren skal have sat sig grundigt ind i funktionen af laris PK sprøjtepumpen, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse. lle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner. Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hvor det er angivet, henviser en minimum infusionshastighed til en nominel hastighed på 1,0 ml/t, og en intermediær infusionshastighed henviser til en nominel hastighed på 5,0 ml/t. Hele udvalget af infusionshastigheder, indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet. nvendte konventioner i denne manual FED "nførselstegn" Kursiv Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual, f.eks. Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FR. Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual. Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse. Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen. TCI-oversigt Forholdet mellem dosis og respons kan inddeles i tre dele: Forholdet mellem den indgivne dosis og plasmakoncentrationen (den farmakokinetiske fase), forholdet mellem effekt-organkoncentrationen og den kliniske effekt (den farmakodynamiske fase) og koblingen mellem farmakokinetik og -dynamik. Det ultimative mål med indgivelse af enhver dosis af et lægemiddel er at opnå den ønskede kliniske effekt, og for at opnå denne, er det nødvendigt, at der er en specifik terapeutisk koncentration af lægemidlet til stede på virkningsstedet (receptoren). FORDELING DOSIS UDSKILLELSE METBOLISME PLSMKONCENTRTION BIOFSEKONCENTRTION LÆGEMIDDELRECEPTOR-INTERKTION EFFEKT Fig. 1: Skematisk oversigt over de farmakokinetiske og -dynamiske processer, der er bestemmende for forholdet mellem indgivet dosis og lægemidlets resulterende virkningsintensitet. Farmakokinetiske faktorer såsom fordeling, metabolisme og/eller udskillelse er bestemmende for forholdet mellem lægemiddeldosis og -koncentration i plasma og bio-fase (virkningssted). I bio-fasen interagerer lægemidlet med receptoren, hvilket giver den farmakologiske effekt. 1 Indtil for nylig blev anæstesimidler, når de blev brugt til induktion eller vedligeholdelse af en bedøvelsestilstand, enten indgivet manuelt (ved håndkraft) eller med simple infusionspumper (anæstesiologen beregnede infusionen på basis af patientens kropsvægt). In-line måling af koncentrationer er her ikke mulig og de polyeksponentielle ligninger, der er nødvendige for at forudsige koncentrationen, kræver en enorm computerregnekraft. Baseret på pionerarbejdet fra Kruger-Thiemer2 og Schwilden et al.3, blev TCI-konceptet udviklet i løbet af 1980 erne og i begyndelsen af 1990 erne, efterhånden som den computerteknologiske udvikling gjordet det muligt at udføre in-line forudsigelser af medikamentkoncentrationer. Farmakokinetikken i de fleste anæstesimidler kan beskrives matematisk med en 3-kammermodel: normalt tales der om et centralt kammer (V1), et kar-rigt kammer (V2) og et kar-fattigt kammer (V3). Overførslen af medikamenter mellem de forskellige kamre (fordelingen) beskrives ved hjælp af hastighedskonstanter (k 12, k 21, k 31 og k 13 ) eller clearance. Omsætningen af et medikament (metabolismen) beskrives ved hastighedskonstanten k 10 (Fig. 2). Målet med TCI-teknikken er at anvende farmakokinetiske modeller til at beregne de infusionshastigheder, der er nødvendige for at opnå en ønsket plasmakoncentration. I stedet for at specificere en infusionshastighed specificerer brugeren således en målkoncentration på basis af en klinisk vurdering. Når en koncentration i plasmakammeret er målet, kaldes det open-loop plasma targeted TCI. Når en bestemt koncentration i på virkningsstedet er målet, kaldes det open-loop effect-site targeted TCI. 1000DF00405 udg. 3 3/46

5 laris PK sprøjtepumpen TCI-oversigt cl2 cl3 V2 Perifert kammer V1 Centralt kammer V3 Perifert kammer Clearance cl1 Fig. 2: Skematisk gengivelse af tre-kammermodellen, der bruges ved målkontrollerede infusioner. For så vidt angår anæstesimidler er virkningsstedet (eller biofasen) ikke plasma4 men hjernen, hvor man ikke kan måle koncentrationerne direkte. Indtil de tidlige 1990 ere blev stoffernes overskridelse af blod-hjerne-barrieren anset for at være nærmest øjeblikkelig. Tidlige TCI-systemer var derfor alle målrettet mod plasma. For mange lægemidler blev forholdet mellem plasmakoncentrationen og klinisk effekt beskrevet; sædvanligvis i henhold til Cp50 eller Cp95 (de koncentrationer, der kræves for at udløse en specifik klinisk effekt i henholdsvis 50 eller 95% af patienterne). Se et eksempel hos usems et al. 5 I løbet af 1990 erne blev man i stigende grad klar over, at der efter en ændring i plasmakoncentrationen er en tidsmæssig forsinkelse i udligningen mellem koncentrationen i plasma og på virkningsstedet. Den kliniske effekt ændrer sig parallelt med koncentrationen på virkningsstedet, og for de fleste lægemidler gælder det derfor, at et lægemiddels transport til og fra virkningsstedet kan karakteriseres som dets tidsmæssige virkningsprofil6,7. Dette betyder, at effekten kan omregnes til koncentrationer, hvilket åbner op for en kvantitativ tilgang. Koncentrationen på virkningsstedet kaldes virkningsstedskoncentrationen, og det tilsvarende kammer8 (se fig. 3) kaldes effekt-kammeret. Da den medikamentmængde, der faktisk kommer ind i hjernen, er meget lille, kan effekt-kammeret anses for ikke at have nogen volumen, hastighedskonstanten k 1e kan ignoreres, og hastighedskonstanten k eo kan bruges til at beskrive hastigheden for udligning mellem plasma- og effekt-kamrene. Viden om k eo for forskellige midler har gjort det muligt at målrette behandlingen imod bestemte virkningssteder. Ved målretningen mod et virkningssted beregner TCI-systemet først den nødvendige plasma-koncentrationsprofil, der kræves for at nå målet for det pågældende virkningssted så hurtigt som muligt. Herefter udregnes den infusionshastighed, der skal til for at opnå denne plasmakoncentrationsprofil (fig 3). Virkningssted vs plasmakoncentration vil generere en større induktionsdosis efterfulgt af en pause i infusionen for at tillade udligning af koncentrationen mellem plasma og virkningssted. cl2 cl3 V2 Perifert kammer V1 Centralt kammer V3 Perifert kammer Effekt-kammer Clearance cl1 Fig. 3: Skematisk gengivelse af forholdet mellem koncentration og effekt. TCI-infusionspumper byder på en optimal anæstesikontrol, når de tre ovenfor nævnte elementer er blevet præcist beskrevet og indført i modellerne. Først og fremmest skal den model, der styrer pumpen, fungere med stor præcision (de modeller, der anvendes i laris PK sprøjtepumpen er grundigt valideret og accepteret). For det andet skal det farmakokinetiske parametersæt for det medikament, som computemodellen bruger, svare til patientens farmakokinetik (det skal erindres, at de modeller, der er beskrevet i litteraturen, er baseret på befolkningsdata og gælder for en gennemsnitspatient. De tager ikke højde for de farmakokinetiske forskelle, der kan være fra patient til patient). For det tredje skal brugeren sætte sig grundigt ind i farmakodynamikken for det indgivne medikament for at kunne vælge de plasma- og virkningsstedskoncentrationer (effekt-kammerkoncentrationer), der er nødvendige for den ønskede effekt (for de fleste anæstesimidler gælder det, at der er stor forskel på farmakodynamikken fra den ene patient til den anden, og brugeren er derfor nødt til at kombinere sin viden om de generelle farmakodynamiske data for befolkningen med en nøje iagttagelse af den individuelle patient, for at kunne vurdere dennes følsomhed over for medikamentet og på den måde iværksætte titrering til effekt, hvis det er nødvendigt). Bemærk: Specifikke modelparametre finde i afsnittet TCI-oversigt eller direkte på pumpen via informationstasten ved valg af medikament. Brugerne skal referere til lægemiddelordinationsoplysningerne for at sikre sig, attci-tilstand er godkendt i det pågældende land. Referencer : 1. Danhof M: Does variability explain (all) variability in drug effects?, Topics in pharmaceutical science. Edited by Breimer DD, Crommelin DJ, Midha KK. Noordwijk, msterdam Med. Press BV, 1989, pp Kruger-Theimer E: Continuous intravenous infusion and multicompartment accumulation. Eur J Pharmacol 1968; 4: Schwilden H: general method for calculating the dosage scheme in linear pharmacokinetics. Eur J Clin Pharmacol 1981; 20: Shafer SL: Towards optimal intravenous dosing strategies. Seminars in nesthesia 1993; 12: usems ME, Hug CC, Jr., Stanski DR, Burm G: Plasma concentrations of alfentanil required to supplement nitrous oxide anesthesia for general surgery. nesthesiology 1986; 65: Schnider TW, Minto CF, Stanski DR: The effect compartment concept in pharmacodynamic modelling. naesthetic Pharmacology Review 1994; 2: Shafer SL: Principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics., Principles and practice of anesthesiology. 2nd Edition. Edited by Longnecker DE, Tinker JH, Morgan GE. New York, Mosby-Year Book, 1998, pp Shafer SL, Gregg KM: lgorithms to rapidly achieve and maintain stable drug concentrations at the site of drug effect with a computer-controlled infusion pump. J Pharmacokinet Biopharm 1992; 20: DF00405 udg. 3 4/46

6 Forholdsregler vedr. TCI laris PK sprøjtepumpen TCI-oversigt Når man første gang starter infusionen, bliver de indbyggede farmakokinetiske/farmakodynamiske modeller i laris PK sprøjtepumpen nulstillet. Hvis pumpen derfor af den ene eller anden grund slukkes under den kirurgiske procedure, vil al aktuel farmakokinetisk/ farmakodynamisk modelinformation gå tabt. Under sådanne omstændigheder, mens patienten indeholder en betydelig restmængde af medikamentet, vil det kunne føre til overinfusion, hvis man blot stopper og starter pumpen igen og går videre med infusionen, og pumpen må derfor ikke genstartes i TCI-tilstand. Farmakokinetiske modeller i laris PK sprøjtepumpen og disses parametre Medikament: Diprivan Model: Marsh (vægtjusteret) ldersgrænse: 16 år og opefter Enhed for plasmakoncentration: µg/ml Maks. plasma koncentration: 15 µg/ml V c = 0,228 x masse (liter x kg -1 ) k 10 = 0,119 min -1 k 12 = 0,112 min -1 k 13 = 0,0419 min -1 k 21 = 0,055 min -1 k 31 = 0,0033 min -1 k eo = 0,26 min -1 Reference fra litteraturen: Marsh et al.: Brit J naesth 1991, 67, Medikament: Remifentanil Model: Minto ldersgrænse: 12 år og opefter Enhed for plasmakoncentration: ng/ml Maks. plasmakoncentration: 20 ng/ml V c = 5,1-0,0201 x (alder-40) + 0,072 x (lbm-55) V2 = 9,82-0,0811 x (alder-40) +0,108 x (lbm-55) V3 = 5,42 cl1 = 2,6-0,0162 x (alder - 40) + 0,0191 x (lbm - 55) cl2 = 2,05-0,0301 x (alder - 40) cl3 = 0,076-0,00113 x (alder - 40) k 10 = cl1 / V c k 12 = cl2 / V c k 13 = cl3 / V c k 21 = cl2 / V2 k 31 = cl3 / V3 k eo = 0,595-0,007 x (alder - 40) Reference fra litteraturen: Minto et al.: nesthesiology 1997, 86, Medikament: Sufentanil Model: Gepts (ikke vægtjusteret) ldersgrænse: 12 år og opefter Enhed for plasmakoncentration: ng/ml Maks. plasmakoncentration: 2 ng/ml V c = 14,3 l k 10 = 0,0645 min -1 k 12 = 0,1086 min -1 k 13 = 0,0229 min -1 k 21 = 0,0245 min -1 k 31 = 0,0013 min -1 Reference fra litteraturen: Gepts et al.: nesthesiology 1995, 83, Yderligere : k eo beregnet med tid til spidseffekt 5,6 min (k eo = 0,17559 min -1 ) (reference: Shafer et al nesthesiology Jan;74(1):53-63) 1000DF00405 udg. 3 5/46

7 laris PK sprøjtepumpen Oprettelse af et datasæt Oprettelse af et datasæt For at udnytte laris PK sprøjtepumpen fuldt ud skal et datasæt udvikles, gennemses, godkendes, frigives, uploades og verificeres i overensstemmelse med følgende procedure. Der henvises til laris PK Editor softwarebrugsanvisningen (1000CH00016) for yderligere oplysninger og forholdsregler ved drift. 1. Opret masterlister (ved hjælp af laris PK Editor software) Mastermedikamenter* En liste over medikamentnavne og standardkoncentrationer. Disse kan være til TIV brug eller kan have en associeret PK/PD-model til TCI-brug. laris PK sprøjteliste Konfigurering af sprøjter, der er aktiveret til brug. 2. Opret profil (ved hjælp af laris PK Editor software) Medikamentliste* Lægemidler og koncentrationer for denne profil med standardindstillinger, minimums- & maksimumsgrænser sam mål- og okklusionsniveau. Konfiguration** Pumpekonfigurationsindstillinger og generelle valg. 3. Gennemse, godkend og frigiv (ved hjælp af laris PK Editor software) Gennemse og godkend Den komplette Datasætrapport, der skal udskrives, gennemses og underskrives som bevis for godkendelse af en autoriseret person i overensstemmelse med hospitalets protokol. Det underskrevne eksemplar skal opbevares forsvarligt til brug under verifikationsproceduren. Frigiv Datasættets status, der skal ændres til Frigivet (kodeord kræves). 4. Upload datasæt til laris PK sprøjtepumpen (ved hjælp af laris PK Editor Transfer Tool) 5. Verificér upload af datasæt Første eller individuel instrumentverifikation Når overførslen er afsluttet, noteres CRC-nummeret (Cyclic Redundancy Check), der vises på laris PK sprøjtepumpen. Download datasættet fra pumpen ved hjælp af laris PK verifikationsredskabet. Sammenlign det downloadede datasæt med den godkendte, underskrevne udskrift af datasættet. Personen, der gennemser materialet, skal underskrive udskriften og også notere CRC-nummeret på udskriften som bevis. Efterfølgende instrumentverifikation Ved efterfølgende uploads af datasættet skal man sammenligne CRCnummeret på instrumentet med CRC-nummeret, der blev noteret ved den første instrumentverifikation. 6. Tænd for pumpen, og kontroller, at skærmbilledet med softwareversion viser den korrekte datasætversion. Pumpen er nu klar til brug. *Parametrene for lægemidlerne og protokollerne skal være i overensstemmelse med afdelingens/sygehusets retningslinjer. Overførsel af datasæt bør kun udføres af uddannede serviceteknikere. ** Se vigtig note i afsnittet Konfigurerede valgmuligheder. 1000DF00405 udg. 3 6/46

8 Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe laris PK sprøjtepumpen Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe TÆND/SLUK STRT Display Udløsergreb til MDI Tydelig alarmindikator FYLDNING/BOLUS DÆMP TRYK VLGMULIGHED Fingergreb Krog til forlængersæt STOP Konsol for piletaster og programmeringstaster Sprøjteklemme Positive stempelgreb Mærkeplade (se symboldefinitionerne for en forklaring på de anvendte symboler) Udløsergreb til drejelig knast Medical Device Interface (MDI) Bærehåndtag Drejelig knast til fastlåsning på vandrette, rektangulære stænger Infrarød kommunikationsport Konnektor til spændingsudligning (PE) Sammenfoldet Stangklemme RS232 konnektor Krog til forlængersæt 1000DF00405 udg. 3 7/46

9 Knapper & indikatorer laris PK sprøjtepumpen Knapper & indikatorer Knapper: Symbol a bh c i d e f PILE-taster g Beskrivelse TÆND/SLUK-knap - Tryk én gang for at sætte pumpen på TÆND. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at slukke for pumpen (SLUK). Bemærk: Pumpen kan kun SLUKKES på bestemte stadier af driften, se afsnittet Nedlukningssekvens i Konfigurerede valgmuligheder for at få flere oplysninger. STRT-knappen - Tryk på knappen for at starte infusionen. Den grønne LED blinker under infusionen. STOP-knap - Tryk på knappen for at sætte infusionen på hold. Den gule LED er tændt, når infusionen er på hold. DÆMP-knap - Tryk på knappen for at stoppe alarmen i 2 minutter (konfigurerbar). Tryk på knappen og hold den nede, indtil der høres 3 bip, hvorefter alarmen vil stoppe i 60 minutter. FYLDNING/BOLUS-knap - Tryk på knappen for at få adgang til FYLDNING eller BOLUSprogrammeringstasterne. Tryk på programmeringstasten og hold den nede for drift. FYLDNING af forlængersættet under opsætning. Pumpen er på hold Forlængersættet er ikke tilsluttet patienten Infunderet volumen (VI) er ikke tilføjet BOLUS - væske eller lægemiddel afgivet med øget hastighed. Pumpen infunderer Forlængersættet er tilsluttet patienten VI er tilføjet VLGMULIGHED-knap - Tryk på denne knap for at få adgang til valgmuligheder (se grundlæggende funktioner). TRYK-knap - Brug denne knap til at få vist pumpetryk og alarmniveau. - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller nedsættelse af værdier vist på displayet. BLNKE PROGRMMERINGSTSTER - nvendes i forbindelse med prompterne vist på displayet. Indikatorer: Symbol j S Beskrivelse BTTERI-indikator - Når den er tændt, kører pumpen på det interne batteri. Når den blinker, er batteriet lavt med mindre end 30 minutters brug tilbage. VEKSELSTRØMS-indikator - Når den er tændt, er pumpen tilsluttet en vekselstrømskilde, og batteriet bliver opladet. 1000DF00405 udg. 3 8/46

10 Symboldefinitioner laris PK sprøjtepumpen Symboldefinitioner Mærkatsymboler: Symbol wx yl IPX1 Beskrivelse r Vekselstrøm s T t U W OBS (Slå op i medfølgende dokumenter) Konnektor til spændingsudligning Konnektor til RS232/Sygeplejersketilkald (valgfri) Defibrilleringssikkert udstyr type CF (grad af beskyttelse mod elektrisk stød) Grad af beskyttelse imod lodret faldende vanddråber nordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF. Fremstillingsdato Producent Ikke til kommunalt affald Sikringsstørrelse EC REP utoriseret repræsentant i EU 1000DF00405 udg. 3 9/46

11 Hoveddisplayets funktioner laris PK sprøjtepumpen Hoveddisplayets funktioner TIV-tilstand Pumpestatus Medikamentnavn og koncentration Trykinformation 1h 59m 28s Flowhastighed og dosishastighed Dosis og infunderet volumen Betjening under brug TCI-tilstand Pumpestatus Medikamentnavn og koncentration Induktionsvarighed Pause før vedligeholdelse TID Plasmakoncentration Plasmamål Indledende induktionsdosis Indledende induktionshastighed Indledende induktionsvolumen Induktionstid Indledende vedligeholdelseshastighed TCI-tilstand - Skærmbilledet FLERE oplysninger Valg af programmeringstasten FLERE vil vise følgende yderligere oplysninger: Medikamentnavn og model Forløbettid Volumen og infunderet dosis BMI 21.6 Patientparametre Tid til slut på infusion ved aktuel hastighed Decrementtid Decrement koncentration Tryk på programmeringstasten TILBGE for at vende tilbage til TCI-skærmbilledet. Displayet vil automatisk vende tilbage til TCI skærmen efter ca. 20 sekunder. 1000DF00405 udg. 3 10/46

12 laris PK sprøjtepumpen Hoveddisplayets funktioner Skærmikoner Symbol l Display N C D E F Beskrivelse for resterende tid ikon - angiver tid, før sprøjten skal udskiftes. BTTERI -ikon - angiver batteriopladningsniveauet for at vise, hvornår batteriet skal genoplades. Induktionsfasedosis (vises på protokolbekræftelsesskærmen) Varighed af induktionsfase (vises på protokolbekræftelsesskærmen) Varighed af håndfri bolus (vises på bolus-indstillingsskærmen) Vedligeholdelsesdosishastighed (vises på protokolbekræftelsesskærmen) Blød GRÆNSE - ngiver at pumpen kører med en hastighed, der ligger over (peger opad) eller under (peger nedad) en blød grænse. (ntallet af pile varierer afhængig af længden på medikamentnavnet) Grænseadvarsel - ngiver at den indtastede indstilling er under eller overstiger en blød grænse, eller at den indtastede indstilling ikke er tilladt, da den overstiger en hård grænse. NEDD-TILSTND - Infusionsstatus der angiver, at målkoncentrationen er under den nuværende koncentration. 1000DF00405 udg. 3 11/46

13 Forholdsregler ved drift laris PK sprøjtepumpen Forholdsregler ved drift m n o Engangssprøjter og forlængersæt Denne laris PK sprøjtepumpe er blevet kalibreret til brug med engangssprøjter. For at sikre korrekt og nøjagtig funktion må der kun anvendes Luer lock versioner (med 3 stykker) af det sprøjtemærke, som er specificeret på pumpen eller beskrevet i denne manual. Brug af ikke-specificerede sprøjter eller forlængersæt kan forringe pumpens drift og infusionens nøjagtighed. Ukontrolleret flow eller sifonering kan blive resultatet, hvis sprøjten er placeret ukorrekt i pumpen, eller hvis den bliver fjernet fra pumpen, før forlængersættet er korrekt isoleret fra patienten. Isolation kan omfatte lukning af en hane på patientslangen eller aktivering af en flowstopklemme. Sæt forlængersættet fast på pumpen ved hjælp af krogen til forlængersættet på bagsiden af pumpen. Dette yder beskyttelse mod, at sprøjten ved et uheld løsnes fra pumpen. Ved kombinering af adskillige apparater og/eller instrumenter med forlængersæt og andre slanger, for eksempel via en trevejshane, kan pumpens ydeevne blive påvirket og bør nøje overvåges. H I Isoler altid med en klemme eller på anden måde patientslangen, inden sprøjteklemmerne åbnes eller sprøjten fjernes fra pumpen. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i utilsigtet administration. Montering af pumpen Pumpen skal monteres indenfor 1,0 m over eller under patientens hjerte. Den mest nøjagtige trykovervågning i forlængersættet opnås, når pumpen er placeret tæt ved patientens hjerteniveau. Montér aldrig pumpen i en lodret stilling med sprøjten pegende opad, da dette kan føre til en infusion af luft, som kan være i sprøjten. For at beskytte mod introduktion af luft bør brugeren regelmæssigt overvåge infusionens fremadskriden, sprøjten, forlængerslangen samt patientforbindelser og følge fyldningsprocedurerne, som er specificeret heri. Driftsmiljø Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af medikamenter eller væsker kan opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som sådanne pumper skaber i det lokale vaskulære system. Typiske eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer. Denne pumpe er velegnet til brug i hospitals- og kliniske miljøer men ikke til hjemmet eller institutioner, der er direkte tilsluttet det offentlige enfasede vekselstrømsforsyningsnet, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål. Den kan imidlertid anvendes i hjemmet under overvågning af plejepersonale hvis der træffes yderligere, relevante forholdsregler. (Rådfør dig med den tekniske servicehåndbog, uddannet teknisk personale eller CareFusion for yderligere oplysninger). Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller ilt eller lattergas. J Driftstryk Dette er en positiv trykpumpe, som er designet til at opnå meget nøjagtig væskeadministration ved automatisk at kompensere for evt. modstand i infusionssystemet. Pumpetrykalarmsystemet er ikke designet til at yde beskyttelse mod eller detektion af IV-tilstande, som kan forekomme. larmtilstande dskillige alarmtilstande detekteret af denne pumpe vil stoppe infusionen og fremkalde visuelle og akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt frem, og at ingen alarmer er i gang. 1000DF00405 udg. 3 12/46

14 laris PK sprøjtepumpen Forholdsregler ved drift B Farer Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion. Udvis forsigtighed og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde. Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt servicearbejde til uddannet servicepersonale. Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord). Hvis integriteten af den eksterne, beskyttende leder i installationen eller dens arrangement er tvivlsom, bør pumpen køres på batteriet. V Man må ikke åbne det beskyttende låg over RS232/sygeplejersketilkald, når det ikke anvendes. Forholdsregler med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævede, når man tilslutter RS232/ sygeplejersketilkald. Hvis man berører stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det anbefales, at al indgriben udføres af uddannet personale. Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høje temperaturer, eller der på anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug og undersøges af en uddannet servicetekniker. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen L anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og på yderemballagen overholdes. Det indbyggede pumpesoftware indeholder grænser og pumpekonfigurationsparametre. Kvalificeret personale skal kontrollere, at de anvendte grænseværdier er passende, at medikamenterne er kompatible samt de enkelte pumpers ydelse, som en del af infusionen. Potentielle farer omfatter medikamentinteraktioner og utilstrækkelige tilførselshastigheder og trykalarmer. Elektromagnetisk kompatibilitet & interferens M Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er designet til at forblive sikker, når der forekommer urimelige interferensniveauer. Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling fra strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger. MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for interferens med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være egentlig MRI-kompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRIbilledet. Denne sikre afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens. Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance. Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller formindsket pumpeimmunitet. Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1, klasse -enhed, og anvender kun RF-energi til den interne funktion i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Imidlertid udsender denne pumpe et bestemt niveau elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der er specificeret i IEC/EN og IEC/EN Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, skal der der tages skridt til at minimere virkningerne, for eksempel ved repositionering eller relokalisering. Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen K påvirkes af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand, pumpen vil stoppe infusionen og påkalde brugerens opmærksomhed ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en alarmtilstand varer ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe, og sætte pumpen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet teknisk personale. (Slå op i den tekniske servicehåndbog for yderligere oplysninger). 1000DF00405 udg. 3 13/46

15 laris PK sprøjtepumpen Kom godt i gang Kom godt i gang Indledende opsætning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før pumpen anvendes. 1. Kontrollér, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med stedets vekselstrømsforsyning. 2. De leverede emner er: laris PK sprøjtepumpe CD med brugersupport (brugsanvisning) Vekselstrømskabel (efter behov) Beskyttelsesemballage 3. Tilslut pumpen til vekselstrømsforsyningen i mindst 2½ timer for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontrollér, at S er tændt). Valg af sprog 1. Ved den først opstart vil pumpen vise skærmen Vælg sprog. 2. Vælg det ønskede sprog fra den viste liste ved hjælp af tasterne f. 3. Tryk på OK programmeringstasten for at bekræfte valget. Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med vekselstrømsforsyningen. Fungerer pumpen ikke korrekt, skal man anbringe den i den originale beskyttelsesemballage og kontakte en uddannet servicetekniker, som kan undersøge den. 1000DF00405 udg. 3 14/46

16 laris PK sprøjtepumpen Kom godt i gang Man må ikke montere pumpen med vekselstrømsindgangen eller sprøjten pegende opad. Dette kan påvirke den elektriske sikkerhed i tilfælde af væskespild eller føre til infusion af luft, som måske er i sprøjten. Stangklemme Installation Stangklemmen påsættes på bagsiden af pumpen og vil sørge for sikker montering på lodrette IV-stænger med en diameter på mellem 15 og 40 mm. 1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen tilstrækkeligt til at give plads til stangens størrelse. 2. nbring pumpen rundt om stangen og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på stangen. Sørg for at stangklemmen er foldet sammen og opbevaret i fordybningen bag på pumpen før tilslutning til en dockingstation/arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug. Montér aldrig pumpen, så IV-infusionsstativet bliver tungt i toppen eller ustabilt. Fordybning * * Dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne installation Den drejelige knast kan monteres på den rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen, der måler 10 x 25 mm. 1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen. 2. Idet pumpen holdes vandret, trykkes den fast på den rektangulære stang eller udstyrsskinnen. 3. Pumpen skal klikke på plads, når den er fastgjort til stangen. 4. Sørg for, at pumpen sidder godt fast. 5. Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække pumpen fremefter. Rektangulær stang Udløsergreb (tryk for at frigøre) Drejelig knast *laris DS Dockingstation og laris Gateway arbejdsstation. 1000DF00405 udg. 3 15/46

17 laris PK sprøjtepumpen Isætning og bekræftelse af en sprøjte Isætning og bekræftelse af en sprøjte dvarsel: Følg omhyggeligt følgende trin for at isætte og bekræfte en sprøjte sikkert. Ukorrekt isætning af en sprøjte kan føre til forkert identificering af sprøjtetypen og -størrelsen. Hvis den derefter bekræftes, kan det føre til væsentlig unøjagtig infusionshastighed og kan desuden påvirke pumpens ydelse. Brug kun en sprøjte af den type, der er angivet på pumpen eller i denne manual. Brug af en ukorrekt sprøjte kan have negativ påvirkning af nøjagtigheden af infusionshastigheden og kan også påvirke pumpens ydeevne. Når der trækkes væske ind i sprøjten, skal der trækkes nok ind til at kompensere for eventuel "død plads" i forlængersættet og sprøjten mod afslutningen af infusionen, da dette ikke kan infunderes komplet. Fingergreb Stempelgreb Stempelflange Stempel Stempelholder Sprøjtekolbe Kolbeflange Sprøjteklemme Sprøjtekantsklemme nbring pumpen på en stabil vandret overflade, eller fastgør den, som beskrevet ovenfor. Forbered, isæt og fyld engangssprøjten og forlængersættet ved hjælp af standard aseptiske teknikker. 1. Klem fingergrebene sammen på stempelholderen, og skub mekanismen mod højre. 2. Træk sprøjteklemmen fremad og nedad. 1000DF00405 udg. 3 16/46

18 laris PK sprøjtepumpen Isætning og bekræftelse af en sprøjte 3. Isæt sprøjten, idet det sikres, at sprøjteflangen er lokaliseret i rillerne på sprøjteflangeklemmen. For at sikre at sprøjten er korrekt isat, skal man placere sprøjteflangen i mellemrummet mellem sprøjteklemmen og sprøjteflangeklemmen. Dette er udført korrekt, hvis sprøjten forbliver på plads, før sprøjteklemmen lukkes. 4. Løft sprøjteklemmen, indtil den lukker mod sprøjtekolben. 5. Klem fingergrebene på stempelholderen, og skub mekanismen mod venstre, indtil den når slutningen af stemplet. 6. Udløs fingergrebene. Kontrollér, at stempelgrebene holder stemplet på plads, og fingergrebene vender tilbage til deres oprindelige position. 7. Sørg for, at sprøjtetype og -størrelse svarer til det, der vises på pumpen, og tryk på BEKRÆFT. Hvis det er påkrævet, kan sprøjtemærket ændres ved at trykke på programmeringstasten TYPE. PÅ HOLD IVC 50 + JUSTÉR - BEKRÆFT TYPE CareFusion Bemærk: Hvis valgmuligheden FYLD SPRØJTE er aktiveret, vises en besked om fyldning, og forlængersættet kan fyldes som påkrævet. Sørg dog for, at forlængersættet ikke er sluttet til patienten under denne proces. anbefaler, at du begrænser antallet af konfigurerede sprøjtetyper og -størrelser, som kan vælges på pumpen. Forlængersættet fastgøres ved hjælp af krogen bag på pumpen. Dette yder beskyttelse mod, at sprøjten ved et uheld løsner sig fra pumpen. Kontrollér, at begge stempelgreb er helt låst fast på stempelflangen, og det øvre fingergreb er vendt tilbage til dets oprindelige position. 1000DF00405 udg. 3 17/46

19 Start af pumpen 1. Tilslut pumpen til en vekselstrømsforsyning ved hjælp af vekselstrømsledningen. laris PK sprøjtepumpen Start af pumpen 2. Tryk på knappen a. Pumpen vil gennemgå en kort selv-test. Kontrollér, at to bip aktiveres under denne test. Kontrollér testmønstret på displayet og sørg for, at ingen farvede rækker mangler. Kontrollér endelig, at det viste tidspunkt og den viste dato er korrekt. Bemærk: En advarsel - REPRERER LOG, kan blive vist på displayet, hvis hændelsesloggens information ikke blev lagret helt ved den tidligere slukning. Dette er kun til information, pumpen vil fortsætte med at starte op som normalt. 3. BEKRÆFT PROFIL? a) Hvis der svares NEJ vil skærmbilledet VÆLG PROFIL blive vist Vælg profil. Tryk på OK for at bekræfte. b) J vil vise skærmbilledet TCI-TILSTND. 4. Valget TCI-TILSTND bliver vist - Hvis der svares J vælges TCI-tilstand, NEJ medfører, at man går i TIV-TILSTND. laris PK sprøjtepumpen giver brugeren mulighed for at vælge en TCI eller TIV driftstilstand. Brugeren kan til enhver tid ændre tilstanden ved at stoppe infusionen og vælge den korrekte tilstand fra valgmenuen. I TIV-tilstand vil man få vist den aktuelle koncentration i plasma og på virkningsstedet, hvis der er valgt et medikament med en tilknyttet model. På den måde vil en bruger, der ikke er så kendt med TCI, få vist medikamentets farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaber, medens der stadig arbejdes i TIVtilstand. TIV-tilstand (med eller uden forudsigelse) 1. Der vil blive vist en liste over tilgængelige medikamenter og modeller. Brug f-tasterne til at vælge det krævede medikament og tryk på programmeringstasten OK. Hvis medikamentet har en tilknyttet model, vil der blive vist en INFOprogrammeringstast. Ved at trykke på programmeringstasten INFO vil man få vist yderligere information om valget. Valgmuligheden ml/t muliggør infusion uden beregning af dosishastighed. 2. KONCENTRTION - a) Vælg den krævede koncentration og tryk på OK for at bekræfte (kun nødvendigt hvis der er mere end én koncentration tilgængelig). b) Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte koncentrationen eller tryk på programmeringstasten MODIFICÉR for at ændre medikamentmængde og fortyndingsvolumen. 3. VÆGT - justér patientvægten ved hjælp af tasterne f, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. 4. De resterende patientparametre for det valgte medikament skal indtastes ved hjælp af tasterne f, hvorefter der trykkes på programmeringstasten OK for at bekræfte. De krævede parametre kan omfatte følgende, afhængig af modellen: LDER HØJDE KØN LBM OG BMI (Informationen om Lean Body Mass - fedtfri kropsmasse og Body Mass Index - kropsmasseindeks er kun til information og er ikke en justerbar parameter) 5. Skærmen BEKRÆFT medikamentindstilling viser startinfusionsparametrene for medikamentet. Tryk på programmeringstasten OK for at acceptere eller MODIFICÉR for at ændre medikamentopsætningen. 6. INDUKTION - Ved hjælp af f-tasterne indtastes induktionsdosis pr. kg. patientvægt (hvis det er påkrævet for dosering). Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. Induktionsfunktionen kan deaktiveres, hvilket reducerer dosis til nul, indtil FR vises, og der trykkes på tasten OK for at bekræfte. 7. TID - Indtast induktionstiden i sekunder, i løbet af hvilke induktionsdosis vil blive indgivet. Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. 8. VEDLIGEHOLD. - Indstil hastigheden for vedligeholdelsesdosis i de enheder, som medikamentprotokollen anvender. Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. Fyld forlængersættet. 9. Isæt sprøjten i henhold til proceduren i denne manual. 10. Kontrollér, at den anvendte sprøjtetype og størrelse passer med skærmen. Hvis det er nødvendigt, kan sprøjtemærket ændres ved at trykke på knappen TYPE. Tryk på BEKRÆFT, når den korrekte type og størrelse vises. 11. Fyld (om nødvendigt) - Tryk på knappen i og tryk derefter på programmeringstasten FYLDNING og hold den nede, indtil væsken løber, og fyldningen af forlængersættet er færdig. Slip programmeringstasten. Det volumen, der blev anvendt ved fyldningen, vil blive vist. 12. Tilslut forlængersættet til patientens adgangsanordning. 1000DF00405 udg. 3 18/46

20 laris PK sprøjtepumpen Start af pumpen 13. Tryk på knappen b for at påbegynde driften. INFUNDERER vil blive vist. Det GULE stoplys vil blive erstattet med det blinkende GRØNNE startlys for at indikere, at pumpen er i drift. Hvis infusionshastigheden overstiger de bløde grænser, skal man kontrollere infusionsindstillingen; for at fortsætte med infusionen med det indstillede mål, tryk på knappen b og bekræft så OVERSKRID GRÆNSE ved at trykke på programmeringstasten J. Hvis OVERSKRID GRÆNSE ikke er påkrævet, skal man trykke på programmeringstasten NEJ og justere målkoncentrationen, så den ligger inden for de bløde grænser. Hvis der er valgt en model, vil programmeringstasten VOLUMEN være erstattet af en Ce/Cp programmeringstast. Dette vil gøre det muligt for brugeren at få adgang til skærme, der viser de forudsagte målkoncentrationer. I denne driftstilstand må man aldrig slette volumen. 14. Tryk på knappen h for at afbryde driften. PÅ HOLD vil blive vist. Det GULE STOPLYS vil erstatte det GRØNNE STRTLYS. TCI-tilstand 1. Der vil blive vist en liste over tilgængelige medikamenter og modeller. Brug tasterne f for at vælge det krævede medikament og den tilknyttede model og tryk på programmeringstasten OK. Ved at trykke på tasten INFO vil man få vist flere informationer om valget. 2. KONCENTRTION - a) Vælg den krævede koncentration og tryk på OK for at bekræfte (kun nødvendigt hvis der er mere end én koncentration tilgængelig). b) Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte koncentrationen eller tryk på programmeringstasten MODIFICÉR for at ændre medikamentmængde og fortyndingsvolumen. 3. LDER - justér patientens alder ved hjælp af tasterne f, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. 4. De resterende patientparametre for det valgte medikament skal indtastes ved hjælp af tasterne f, hvorefter der trykkes på programmeringstasten OK for at bekræfte. De krævede parametre kan omfatte følgende, afhængig af modellen: HØJDE KØN 5. VÆGT - justér patientvægten ved hjælp af tasterne f, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. Et tilladeligt vægtområde vises, som er beregnet ved hjælp af modellens LBM-begrænsninger. LBM OG BMI (oplysningerne om Lean Body Mass - fedtfri kropsmasse og Body Mass Index - kropsmasseindeks er kun til information og er ikke en justerbar parameter) 6. Hvis konfigurationen tillader det, vælges plasma-målretning eller virkningssteds-målretning. Fyld forlængersættet. 7. Isæt sprøjten i henhold til proceduren i denne manual. 8. Kontrollér, at den anvendte sprøjtetype og størrelse passer med skærmen. Hvis det er nødvendigt, kan sprøjtemærket ændres ved at trykke på programmeringstasten TYPE. Tryk på programmeringstasten BEKRÆFT, når den korrekte type og størrelse vises. 9. Skærmen BEKRÆFT induktion viser startinfusionsparametrene for det medikamentet og den model, der er valgt. Skærmen vil være tom, indtil sprøjten er blevet isat og bekræftet. 10. Hvis en langsommere titrering er påkrævet, kan induktionstiden forlænges, dog kun ved plasma-målretning (cpt.) Tryk på programmeringstasten TID og indstil den maksimale induktionshastighed eller dosishastighed for at øge den ønskede induktionstid. Maks. hastighed vil blive slettet, når den første titrering sker. 11. Mål koncentration (Cpt eller Cet) - Justér Målkoncentration, hvis påkrævet, ved hjælp af tasterne f. Bekræft målkoncentration og indledende, forudsagte infusionsparametre. Der vil blive vist en advarsel hvis målkoncentrationen, i det øjeblik den bekræftes, overstiger en grænseværdi. Infusionen kan ikke startes, før en bekræftelse har fundet sted. Startinfusionsparametre kan afvige fra de viste, forudsagte værdier som et resultat af realtidsgenberegning. Hvis induktionstiden er længere end 10 sek., kan det ske, at flowhastigheden reduceres i den sidste 10-sekunders periode for at tilpasse den indgivne dosis. Vedligeholdelsesflowhastigheden vil blive reduceret over tid for et fast mål. 1000DF00405 udg. 3 19/46

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Infusionsteknologi. www.kendan.dk

Infusionsteknologi. www.kendan.dk Infusionsteknologi www.kendan.dk Volumed VP5000 Volumed VP5000 infusionspumpe er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed VP5000

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere