2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag."

Transkript

1 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Nedvejning af varebiler) 1 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved 23 i lov nr. 309 af 19. april 2006 og 1 i lov nr. 541 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Et køretøj, der er afgiftsberigtiget efter denne lov, og som derefter op- eller nedvejes hen over en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der er lagt til grund for afgiftsberigtigelsen, eller en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der gælder på tidspunktet for registreringen af op- eller nedvejningen, skal afgiftsberigtiges på ny. Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2. Overskydende registreringsafgift tilbagebetales ikke. Stk. 3. Bestemmelsen gælder ikke biler, der er omfattet af b.«2. I 22, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»ved anmeldelse til registrering af en bil til op- eller nedvejning skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift efter regler, der fastsættes af skatteministeren.«3. Efter 28 indsættes efter overskriften»andre bestemmelser«:» 29. En bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007, og som derefter registreres første gang i Centralregistreret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, afgiftsberigtiges efter 5, jf. dog 29 b, bortset fra at varebilen efter ejerens valg enten afgiftsberigtiges med 1) 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, eller 2) 50 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, kombineret med betaling af løbende afgift efter 20 a, stk. 2, i vægtafgiftsloven efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en varebil, 1) der hidtil har været fritaget for registreringsafgift efter 2, hvis betingelserne for afgiftsfritagelsen ophører, eller 1

2 2) for hvilken der tidligere er udbetalt godtgørelse efter 7 b, men som registreres på ny i Centralregistret for Motorkøretøjer. 29 a. En varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, afgiftsberigtiges med 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, hvis bilen omregistreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre. I øvrigt finder 5 anvendelse på afgiftsberigtigelsen, jf. dog 29 b. Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2, nr. 4. Stk. 3. På samme måde som nævnt i stk. 1 og 2 afgiftsberigtiges en varebil, hvoraf der skal betales afgift efter 20 a, stk. 1, i vægtafgiftsloven, hvis bilen omregistreres til en anden tilladt totalvægt. Dette gælder dog ikke, hvis bilen omregistreres til en tilladt totalvægt på over 2 tons, idet en sådan omregistrering kan ske uden at bilen afgiftsberigtiges på ny. 29 b. En varebil, der er afgiftsberigtiget efter 29 eller 29 a, afgiftsberigtiges efter 4, hvis bilen ophører med utvivlsomt at være konstrueret og indrettet til godstransport eller have en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons. Afgiften nedsættes dog med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af køretøjets værdi, der overstiger kr.«2 I lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret senest ved 2 i lov nr. 541 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: 1. Efter 20 indsættes:» 20 a. Der betales afgift efter denne lov af en varebil mv., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre, efter satserne for varebiler mv. med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Dette gælder dog ikke varebiler mv., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens 5. Stk. 2. Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler mv. med en tilladt totalvægt i intervallet kg. 3 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af vægtafgiftslovens 20 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs 2. Stk. 3. Registreringsafgiftslovens 29 og 29 a, som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, har virkning fra den 28. november 2007.«2

3 1. Lovforslagets formål og baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Dette lovforslag er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 6, som blev fremsat den 2. oktober 2007, og som bortfaldt ved udskrivelsen af valg til Folketinget. Forslaget indeholder visse ændringer i forhold til L 6, bl.a. grundet den foretagne høring over lovforslaget. Lovforslaget har til formål at fjerne en utilsigtet konsekvens af ændringerne i registreringsafgiften ved lov nr. 541 af 6. juni 2007 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Før omlægningen af bilafgifterne i foråret 2007 var registreringsafgiften på 95 procent marginalt for varebiler med en totalvægt på 2 tons eller mindre og 30 procent for varebiler med en totalvægt over 2 tons. Til gengæld var den årlige vægtafgift samt et tillæg for privat anvendelse lavere for varebiler med en totalvægt på 2 tons eller mindre. Ejere af varebiler kunne dermed vælge mellem på den ene side en høj registreringsafgift og lavere årlig vægtafgift og på den anden side en lav registreringsafgift og højere årlig vægtafgift. Set over en årrække var den billigste af de to muligheder kombinationen med den lave registreringsafgift. For at opnå en mindre registreringsafgift, blev en del varebiler registreret med en totalvægt på lige over 2 tons, f.eks kg. Med ændringen af bilafgifterne i foråret 2007 ved lov nr. 541 af 6. juni 2007 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven blev registreringsafgiften ens for varebiler lige under og lige over 2 tons; nemlig 50 procent. Til gengæld er der stadig forskel på vægtafgiften af biler over 2 tons og biler på 2 tons eller derunder. Det samme gælder tillæg for privat anvendelse af biler, der er indregistreret mellem den 2. juni 1998 og den 25. april Lovændringerne har gjort det attraktivt at nedveje varebiler med en tilladt totalvægt over 2 tons, der er registret første gang før den 25. april 2007, til 2 tons eller mindre, for derved at spare privatbenyttelsestillæg, udligningsafgift og vægtafgift. Tilsvarende gælder visse varebiler, der er registreret første gang efter den 24. april 2007, men afgiftsberigtiget efter den tidligere sats på 30 pct. Disse nedvejede biler ønskes nu afgiftsmæssigt tilbageført til tiden før den 25. april 2007, således at der fremover betales vægtafgift, udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg af køretøjerne, som om nedvejning ikke har fundet sted. Efter forslaget bestemmer skatteministeren det tidspunkt, hvorfra den ændrede afgift skal betales. Det forventes at blive fra den 12. januar Det foreslås, at der skal betales en registreringsafgift på 95 pct., hvis en varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. efter de tidligere regler, nedvejes efter lovforslagets fremsættelse. Det foreslås samtidig, at varebiler, der er registreret første gang før den 25. april 2007 i Danmark eller i udlandet, og som fra den 28. november 2007, registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, afgiftsbelægges efter ejerens valg enten med 95 pct., eller med 50 pct., kombineret med løbende afgift efter vægtafgiftsloven efter reglerne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Begge valgmuligheder sikrer den ønskede sammenhæng mellem registreringsafgiften og vægtafgiften (privatbenyttelsestillægget). Det samme finder tilsvarende anvendelse på en varebil, der har været afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens 2, men som fra den 28. november 2007, registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer 3

4 uden afgiftsfritagelse. Ligeledes varebiler, for hvilken der er udbetalt godtgørelse efter registreringsafgiftslovens 7 b, i forbindelse med eksport af køretøjet, hvis bilen fra den 28. november 2007 registreres på ny i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Det foreslås, at denne del af lovforslaget får virkning fra lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Dette skyldes, at loven har til formål at forhindre, at der opnås en utilsigtet afgiftsbesparelse med et provenutab for staten til følge. For at forhindre lignende situationer fremover foreslås en bestemmelse om, at der generelt skal ske ny afgiftsberigtigelse af et køretøj, der efter lovforslagets ikrafttræden op- eller nedvejes hen over en vægtgrænse, der er lagt til grund for køretøjets afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftsloven, eller en vægtgrænse, der er gældende på tidspunktet for op- eller nedvejningen. Samlet set vil en gennemførelse af lovforslaget stoppe et hul i skattelovgivningen, der medfører et løbende tab for statskassen. Dermed skabes fremover en ligestilling mellem de, der her udnyttet hullet, og de, der ikke har udnyttet hullet. 2. Gældende regler For varebiler afhænger satserne i vægtafgiftsloven af bilernes tilladte totalvægt. Således udgør vægtafgiften for en varebil med en tilladt totalvægt i intervallet kg årligt kr. For en dieselbil er der yderligere udligningsafgift på 710 kr. årligt. For en varebil med en tilladt totalvægt i intervallet kg udgør vægtafgiften kr. årligt, hvortil for en dieselbil kommer udligningsafgiften på 890 kr. årligt. For varebiler, der er indregistreret den 3. juni 1998 eller senere, og som anvendes helt eller delvis privat, skal der derudover betales et tillæg for privat anvendelse. Tillægget udgør kr. årligt for varebiler over kg tilladt totalvægt. For varebiler under kg tilladt totalvægt er tillægget 900 kr. årligt, hvis bilen er indregistreret i perioden 3. juni 1998 til 24. april 2007, og kr. årligt, hvis varebilen er indregistreret efter 24. april En varebils tilladte totalvægt kan ændres. Det kræver, at bilen synes og at der foretages en ny registrering med den nye tilladte totalvægt. Der er visse begrænsninger på, hvor meget et køretøj kan op- eller nedvejes. Typisk sker en ændring i den tilladte totalvægt for varebiler uden fysiske ændringer af bilen. Egenvægten ændres således ikke. En ændring af en varebils tilladte totalvægt kan medføre ændringer i vægtafgiften m.v., hvis ændringen i totalvægten sker henover en af de vægtgrænser, der er defineret i vægtafgiftsloven. Hvis f.eks. den tilladte totalvægt for en varebil ændres fra over 2 tons, men ikke over 2,5 tons, til 2 tons eller derunder, vil vægtafgiften blive reduceret med kr. årligt. Er der tale om en dieselbil, sker der yderligere en reduktion i udligningsafgiften på 180 kr. årligt. Dertil kommer yderligere en reduktion i tillægsafgiften for privat anvendelse på kr. årligt, hvis bilen anvendes rent privat, og halvdelen af dette beløb, hvis bilen anvendes blandet erhvervsmæssigt og privat. Det betyder, at for en dieseldrevet varebil, der er indregistreret før den 25. april og som anvendes rent privat, kan en nedvejning fra over 2 tons til 2 tons eller derunder føre til en reduktion af de årlige afgifter på kr. Efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 1, udgør afgiften 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten for nye varebiler og for biler, der har mistet deres identitet, hvis bilen har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, og bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Det følger af registreringsafgiftslovens 5, stk. 2, at for nye varebiler med tilladt totalvægt over 2,5 tons, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første kr. af den 4

5 afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For sådanne varebiler med en tilladt totalvægt over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre kr. 3. Lovforslagets indhold Lovforslaget er rettet mod varebiler, der er nedvejet eller nedvejes fra en tilladt totalvægt over kg. til en tilladt totalvægt på kg. eller mindre. Det foreslås, at der skal betales en registreringsafgift på 95 pct., hvis en varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. efter de tidligere regler, nedvejes efter lovforslagets fremsættelse, jf. den foreslåede 29 a, under lovforslagets 1, nr. 3. Herved sikres, at det kun bliver muligt at betale den lavere vægtafgift samt privatbenyttelsestillæg, hvis varebilen er afgiftsberigtiget med 95 pct. i registreringsafgift. Efter den foreslåede 29, stk. 1, under lovforslagets 1, nr. 3 indføres der en valgmulighed for varebiler, der er registreret første gang før den 25. april 2007 i Danmark eller i udlandet, og som fra den 28. november 2007 registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, således at disse afgiftsbelægges efter ejerens valg enten med 95 pct., eller med 50 pct., kombineret med løbende afgift efter vægtafgiftsloven efter reglerne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Herved sikres den ønskede balance mellem registreringsafgiften af bilen, og den løbende afgift, der opkræves for bilen. Efter den foreslåede 29, stk. 2 finder stk. 1 tilsvarende anvendelse på en varebil, der har været afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens 2, men som fra den 28. november 2007 registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer uden afgiftsfritagelse. Det samme gør sig gældende for varebiler, for hvilken der er udbetalt godtgørelse efter registreringsafgiftslovens 7 b, i forbindelse med eksport af køretøjet, hvis bilen fra den 28. november 2007 registreres på ny i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Det foreslås, at denne del af lovforslaget får virkning fra lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Dette skyldes, at loven har til formål at forhindre, at der opnås en utilsigtet afgiftsbesparelse med et provenutab for staten til følge. For at forhindre lignende situationer fremover foreslås, at der generelt skal ske ny afgiftsberigtigelse af et køretøj, der efter lovforslagets ikrafttræden op- eller nedvejes hen over en vægtgrænse, der er lagt til grund for køretøjets afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftsloven, eller en vægtgrænse, der er gældende på tidspunktet for op- eller nedvejningen. Dette fremgår af den foreslåede 1 a, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Generelt modregnes den del af bilens værdi, der efter brugtbilreglerne er registreringsafgift fra en tidligere afgiftsberigtigelse. Det foreslås desuden, at varebiler, der er nedvejet til kg eller mindre efter den 24. april 2007 og til og med den 27. november 2007, får en anmærkning i Centralregisteret for Motorkøretøjer om, at vægtafgift mv. skal beregnes efter en højere tilladt totalvægt end den aktuelt registrerede, jf. 2. Det vil sige efter reglerne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Der kan være enkelte køretøjer, der er nedvejet fra over kg totalvægt til kg eller mindre. Disse vil ligeledes få en anmærkning om, at beregning af vægtafgift og privatbenyttelsestillæg skal ske som om bilen var i en vægtklasse over den registrerede totalvægt. Dermed vil de komme til at betale mindre i vægtafgift end før nedvejningen, men samme privatbenyttelsestillæg. Det indebærer, at oplysningerne i Centralregisteret for Motorkøretøjer om et køretøjs tilladte totalvægt fortsat er den vægt, som er relevant i forhold til færdselsloven mv. Med en forventet skæringsdato den 12. januar 2008 opkræves nye afgifter for det kommende år. Skatteministeren bemyndiges til at bestemme denne dato. 5

6 Ønskes en anmærkning i registeret slettet uden at bilen opvejes, således at der bliver overensstemmelse mellem den registrerede tilladte totalvægt og den vægtafgift mv., der opkræves for køretøjet, kan det ske mod betaling af ny registreringsafgift. De nye regler vil blive administreret af told- og skatteforvaltningen. Klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser eller beslutninger i øvrigt vil kunne ske efter de almindelige regler herom i skatteforvaltningsloven. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Der er ca varebiler, der ved nedvejning kan opnå en reduktion af vægtafgiften samt tillægget til vægtafgiften for privat anvendelse. For yderligere varebiler, der ikke anvendes privat, kan der ske en reduktion af vægtafgiften ved nedvejning. Hvis alle disse varebiler, uanset om de anvendes privat eller ej, nedvejes, vil statens indtægter blive reduceret med godt 600 mio. kr. årligt i forhold til en situation, hvor de ikke nedvejes. Det må dog formodes, at ikke alle varebiler vil blive nedvejet, selv om der ikke ændres på reglerne som foreslået. Ifølge oplysninger fra Centralregisteret for Motorkøretøjer (CMR) er der primo ultimo november nedvejet knap varebiler siden 25. april. Hvad angår de allerede nedvejede biler skønnes lovforslaget at medføre, at staten undgår et tab på ca. 170 mio. kr. på årsbasis som følge af nedvejningen. De knap nedvejede biler skønnes tilsammen at have reduceret betalingen af vægtafgift m.v. med i størrelsesordenen 70 mio. kr. som følge af lavere satser i perioden fra nedvejningen til 12. januar I indkomståret 2008 vil statens indtægter fra vægtafgift bliver reduceret med ca. 5 mio. kr. som følge af, at de lave satser gælder indtil 12. januar Derudover vil valgfriheden mellem registreringsafgift på 50 procent henholdsvis 95 procent for varebiler, der er registreret første gang før den 25. april 2007, medføre et provenutab i størrelsesordenen mio. kr. i indkomståret 2008 og frem til og med Derefter vil provenutabet blive gradvist reduceret i takt med at der registreres færre og færre varebiler, der er registreret første gang før den 25. april I finansåret 2008 vil statens indtægter fra vægtafgiften blive reduceret med ca. 5 mio. kr. og statens indtægter fra registreringsafgiften blive reduceret med ca. 10 mio. kr. I finansåret 2009 vil statens indtægter fra registreringsafgiften blive reduceret med ca. 15 mio. kr. Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for kommuner eller regioner Administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at forslaget vil medføre udgifter for Rigspolitiet på omkring ½ mio. kr. til tilretning af Centralregistret for Motorkøretøjer. Det skønnes, at forslaget vil medføre udgifter for SKAT på omkring 2½ mio. kr. til tilretning af Digitalt Motor Register og information. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med forslaget forøges vægtafgiften for erhvervenes varebiler. Erhvervene vil således få en øget afgiftsbetaling i forhold til en situation uden indgriben. Der er dog alene tale om, at erhvervene vil skulle betale den vægtafgift, der var gældende forud for ændringen af bilafgifterne ved lov nr. 541 af 6. juni

7 5.2. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser, og det bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne ud over indbetalingen ved påbegyndelsen af den nye afgiftsperiode i januar Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke nævneværdige miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget vurderes overordnet ikke at indeholde EU-retlige aspekter. 9. Høring L 6, Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (Nedvejning af varebiler) blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen den 2. oktober Udover relevante ministerier og styrelsen blev forslaget sendt i høring hos Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark, Business Danmark, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Danmarks Motor Union, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Bilforhandler Union, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Dansk Erhverv, Dansk Landbrug, Danske Motorcyklisters Råd, Danske Speditør Forening, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, Den Danske Skatteborgerforening, HTS, Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, Finans og Leasing, Finansrådet, FDM, Forsikring og Pension, Håndværksrådet, IT-Brancheforeningen, Landsbrugsrådet, Landsskatteretten, Rigspolitichefen. Høringsskema samt høringssvar oversendes til Folketingets Skatteudvalg samtidig med fremsættelsen af lovforslaget onsdag den 28. november Sammenfatning af lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Positive konsekvenser/ mindreudgifter Med lovforslaget undgås et tab i statens indtægter fra vægtafgiften på ca. 170 mio. kr. årligt for ca nedvejede biler. Forslaget vil medføre en reduktion i statens indtægter fra registreringsafgiften på ca mio. kr. årligt i en årrække, hvorefter provenutabet reduceres gradvist. Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for kommuner eller regioner. Negative konsekvenser/merudgifter 7

8 Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Der skønnes, at forslaget vil medføre udgifter for staten på omkring 3 mio. kr. Med forslaget forøges vægtafgiften for erhvervenes varebiler. Forslaget vurderes overordnet ikke at indeholde EU-retlige aspekter. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen afspejler, at der er en sammenhæng mellem afgift efter registreringsafgiftsloven og afgift efter vægtafgiftsloven. Med bestemmelsen præciseres, at det udløser afgift efter registreringsafgiftsloven, hvis et køretøj efter første registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer op- eller nedvejes hen over en af de grænser for køretøjers tilladte totalvægt, der enten fremgik af registreringsafgiftsloven på tidspunktet for køretøjets afgiftsberigtigelse eller på det tidspunkt, hvor køretøjet nu op- eller nedvejes. Sker en sådan op- eller nedvejning, skal køretøjet afgiftsberigtiges på ny efter registreringsafgiftsloven. Udløses ny registreringsafgift, vil der ske modregning med den del af den tidligere betalte registreringsafgift, der er indeholdt i køretøjets nuværende værdi. Beløbet vil blive opgjort efter principperne i 7 b, stk. 2, for opgørelse af den godtgørelse af registreringsafgift, der udbetales ved eksport af et køretøj. Det beløb, der modregnes med, kan dog ikke overstige det beløb, der modregnes i, således at afgiftstilsvaret bliver negativt. Bestemmelsen gælder ikke i det omfang, der er tale om en nedvejning omfattet af b. En kassebil med en tilladt totalvægt på kg, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. i registreringsafgift i sommeren 2008 (dvs. med et tillæg for privat anvendelse på kr.), ønskes ét år senere, f.eks. af hensyn til størrelsen af påhængsredskab eller lignende, nedvejet til kg tilladt totalvægt. Nedvejningen påvirker ikke størrelsen af tillægget for privat anvendelse, men bilen vil skulle afgiftsberigtiges med 50 pct. registreringsafgift i stedet for de oprindelige 30 pct. 8

9 Da tillægget for privat anvendelse ikke ændres i forbindelse med nedvejningen, kan det antages, at kassebilens handelspris inkl. registreringsafgift vil være uændret. Er kassebilens handelspris inkl. registreringsafgift f.eks , vil registreringsafgiften udgøre ca kr., svarende til en afgiftspligtig værdi på ca kr. Modregningbeløbet efter 7 b, stk. 2, vil kunne beregnes som 0,3 * ( ) / 1,3 = kr., svarende til en afgiftspligtig værdi på ca kr. Netto vil registreringsafgiften som følge af nedvejningen således udgøre ca kr. ( ). Bestemmelsen er et middel til kontrol af afgiftsberigtigelsen af bil, der anmeldes til registrering med en anden tilladt totalvægt end den, hvormed bilen er registret første gang i Centralregisteret for Motorkøretøjer, og vægtændringen overskrider en vægtgrænse i registreringsafgiftsloven. Bestemmelsen skal således ses i sammenhæng med registreringsafgiftslovens 1 a, og 29 a, som affattet ved denne lov. Efter bestemmelsen fastsætter skatteministeren regler herom. Denne bemyndigelse vil blive benyttet til mere præcist at beskrive de vægtgrænser, der er relevante i denne sammenhæng. Det vil således ikke blive enhver op- eller nedvejning, der udløser beviskravet. Eksempelvis vil der ikke skulle fremlægges bevis ved omregistrering af en bil fra en tilladt totalvægt på kg. til en tilladt totalvægt på kg. Bemyndigelsen vil også blive benyttet til mere præcist at beskrive, hvilke biler der omfattes af beviskravet. Eksempelvis vil der ikke skulle fremlægges bevis ved omregistrering af en personbil, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, til en lavere tilladt totalvægt. Efter 29, stk. 1, sker der en særlig afgiftsberigtigelse af en bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007 her i landet eller i udlandet, og som registreres første gang i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter den 27. november 2007 som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons. En varebil er i denne sammenhæng en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, jf. registreringsafgiftslovens 5, stk. 1. En sådan bil afgiftsberigtiges som udgangspunkt efter registreringsafgiftslovens 5. Men efter 29, stk. 1, kan bilens ejer vælge at lade bilen afgiftsberigtige med 95 pct., og ikke med 50 pct. efter 5. Alternativt kan ejeren efter 29, stk. 1, vælge at lade bilen afgiftsberigtige med 50 pct., men så skal der betales løbende afgift efter vægtafgiftsloven af bilen efter reglerne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Vælges denne afgiftsløsning, vil bilen få en anmærkning herom i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Begge valgmuligheder sikrer den ønskede sammenhæng mellem registreringsafgiften og vægtafgiften (privatbenyttelsestillægget). Efter 29, stk. 2, finder 29, stk. 1, tilsvarende anvendelse på en varebil, der har været afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens 2, men som efter den 27. november 2007 registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer uden afgiftsfritagelse. Det vil typisk være en tidligere statsejet varebil. 9

10 Bestemmelsen i 29, stk. 1, finder også anvendelse på en varebil, for hvilken der er udbetalt godtgørelse efter registreringsafgiftslovens 7 b, i forbindelse med eksport af køretøjet, hvis bilen efter den 27. november 2007 registreres på ny i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Samlet set udgør 29 således i et vist omfang en undtagelse fra registreringsafgiftslovens 5. Men uden for de områder, der er nævnt i 29, finder 5 anvendelse ved opgørelse af registreringsafgiften af køretøjet. Der er dog gjort en undtagelse fra 5, stk. 14, i 29 b. Indføres en varebil med tilladt totalvægt under 2 tons, der f.eks. er 4 år gammel, med en handelspris på f.eks kr., vil afgiften kunne beregnes som den andel, de 95 pct. udgør af handelsprisen (0,95 * ( ) / 1,95) eller ca kr., hvor de kr. er den afgiftsfri bundgrænse for 4 5 år gamle 50 pct.-biler (tidligere 95 pct.-biler). Den, der indfører bilen kan også vælge at lade den afgiftsberigtige med en registreringsafgift på 50 pct. mod at bilen registreres med det højere tillæg for privat anvendelse, der gælder for nye 50 pct.-varebiler. Skal varebilen anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, vil dette valg være naturligt, også selvom bilen må antages at opnå en lavere salgspris, når den engang skal afhændes. Forudsættes det, at bilen som 50 pct.-varebil har en værdi på kr., bliver registreringsafgiften (0,5 * ( ) / 1,5) eller ca kr. Efter 29 a, stk. 1, sker der en særlig afgiftsberigtigelse af en varebil, der efter den 28. november 2007 nedvejes til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre. En varebil er i denne sammenhæng en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, jf. 5, stk. 1. En sådan bil afgiftsberigtiges som udgangspunkt efter registreringsafgiftslovens 5. Men efter 29 a, skal bilen i disse situationer afgiftsberigtiges på ny med 95 pct., hvis den tidligere er afgiftsberigtiget med 30 pct. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med overgangsreglen i 4, stk. 2, i lov nr. 541 af 6. juni Med bestemmelsen sikres den ønskede sammenhæng mellem registreringsafgiften og vægtafgiften (privatbenyttelsestillægget). Efter 29 a, stk. 2, sker der ved afgiftsberigtigelsen modregning med den del af den tidligere betalte registreringsafgift, der svarer til køretøjets nuværende værdi. Beløbet vil blive opgjort efter principperne i 7 b, stk. 2, for opgørelse af den godtgørelse af registreringsafgift, der udbetales ved eksport af et køretøj. Efter 29 a, stk. 3, afgiftsberigtiges på samme måde som nævnt i stk. 1 og 2 en varebil, hvoraf der efter vægtafgiftslovens 20 a, stk. 1, skal betales forhøjet løbende afgift efter vægtafgiftsloven som følge af nedvejning til 2 tons eller mindre, hvis bilen ønskes frigjort for den forhøjede løbende afgift. Dette gælder dog ikke, hvis bilen opvejes til en tilladt totalvægt på over 2 tons. I disse tilfælde vil bilens vægt som udgangspunkt svare til den forhøjede løbende vægtafgift (privatbenyttelsestillæg), og der vil dermed være den ønskede sammenhæng mellem den betalte registreringsafgift og den løbende vægtafgift. Samlet set udgør 29 a således i et vist omfang en undtagelse fra registreringsafgiftslovens 5. Men uden for de områder, der er nævnt i 29 a, finder 5 anvendelse ved opgørelse af registreringsafgiften af køretøjet. Der er dog gjort en undtagelse fra 5, stk. 14, i 29 b. 10

11 For en varebil, der er 4 år gammel, med en handelspris på f.eks kr., vil afgiften ved nedvejning kunne beregnes som 95 pct. af handelsprisen (0,95 * ( ) / 1,95) eller godt kr., hvor de kr. er den afgiftsfri bundgrænse for 4 5 år gamle 50 pct.-biler (tidligere 95 pct.-biler). Forudsættes, at den ikke nedvejede bil har en handelspris på kr., bliver modregningsbeløbet 0,5 * ( ) / 1,5 = kr., hvor beløbet på kr. er det afgiftsfri beløb for 4 5 år gamle 50 pct.-biler. I dette eksempel vil der således skulle betales en registreringsafgift i forbindelse med nedvejningen på ca kr. (godt kr. hen ved kr.). Med 29 b præciseres, at registreringsafgiften af en bil, der er afgiftsberigtiget efter 29 eller 29 a, afgiftsberigtiges efter 4, hvis bilen ophører med at være som beskrevet i 5, stk. 1, 2 eller 13. Afgiften nedsættes dog med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger kr. Med bestemmelsen overføres princippet i 5, stk. 14, om modregning med tidligere betalt registreringsafgift, hvis bilen mister sin identitet i afgiftsmæssig henseende, til også at gælde biler, der er afgiftsberigtiget efter 29 eller 29 a. Til 2 Formålet med bestemmelsen er at standse det løbende provenutab, der er udløst ved nedvejning af varebiler til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre i perioden fra den 24. april 2007 til og med den 27. november Efter bestemmelsen skal der fremover betales afgift efter vægtafgiftsloven af varebiler, der i perioden er nedvejet til 2 tons eller mindre efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Dette gælder, uanset om bilen er nedvejet fra en vægt over 2½ tons til en vægt på 2 tons eller mindre. Administrativt vil disse varebiler få en anmærkning i Centralregisteret for Motorkøretøjer om, at afgifter efter vægtafgiftsloven ikke skal opkræves efter den registrerede tilladte totalvægt, men efter reglerne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Det forventes, at opkrævningen administrativt kan iværksættes den 12. januar Hvis det skulle vise sig, at den systemudvikling, der skal styre opkrævningen, mod forventning ikke kan være klar den 12. januar 2008, er skatteministeren bemyndiget til at fastsætte en senere skæringsdag, jf. 3, stk. 2. De biler, der skal have en anmærkning, findes som udgangspunkt ved en maskinel udsøgning i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Bilerne udsøges efter følgende kriterier: 1) Varebil. 2) Omregistreret i CRM efter den 24. april 2007 til en lavere tilladt totalvægt. 3) Omregistreringen i CRM skal være sket inden den 28. november ) Seneste godkendelse ved syn er sket efter den 24. april ) Den i CRM registrerede tilladte totalvægt før nedvejningen skal overstige kg. 6) Den i CRM registrerede tilladte totalvægt efter nedvejningen må ikke overstige kg. Herved udsøges alle varebiler, der er registreret første gang før den 24. oktober 2007, og omregistret i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre. 11

12 Fra disse varebiler vil SKAT manuelt udskille de varebiler, der er afgiftsberigtiget efter den 24. april 2007 og frem til og med den 27. november 2007 med en registreringsafgift på 50 pct. efter lov nr. 541 af 6. juni Disse biler skal ikke betale den forhøjede vægtafgift mv. Resten af de udsøgte biler vil få en anmærkning i Centralregisteret for Motorkøretøjer om, at der fra den 12. januar 2008 skal betales afgift efter vægtafgiftsloven af bilen efter satserne for biler med en tilladt totalvægt i intervallet kg, selv om bilen er registreret med en tilladt totalvægt på ikke over kg. Denne anmærkning vil ske, uanset om bilen er afmeldt fra Centralregisteret for Motorkøretøjer. Hvis det efterfølgende skulle vise sig, at en bil, hvoraf der efter bestemmelsen skal betales forhøjet afgift efter vægtafgiftsloven, ikke er fundet ved den maskinelle udsøgning, vil der efter omstændighederne til den tid kunne efteropkræves afgift efter vægtafgiftsloven tilbage fra den 12. januar Hvis en anmærkning i Centralregisteret for Motorkøretøjer om betaling af vægtafgift mv. efter denne bestemmelse ønskes fjernet, kan det ske mod afgiftsberigtigelse af bilen med 95 pct. efter 29 a, stk. 3, i registreringsafgiftsloven eller ved omregistrering af bilen til en tilladt totalvægt på over 2 tons. Til 3 Efter stk. 1 træder loven i kraft dagen efter lovens offentliggørelse i Lovtidende. Efter stk. 2 er skatteministeren bemyndiget til at fastsætte det tidspunkt, hvorfra der af varebiler, der er nedvejet i perioden 25. april 2007 til og med den 27. november 2007, skal betale den højere afgift efter vægtafgiftsloven, jf. 2 fsva. 20 a, stk. 1. Efter stk. 3 har bestemmelserne i 29 og 29 a, i registreringsafgiftsloven, som affattet ved denne lovs 1, nr. 3, virkning allerede fra den 28. november

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved 23 i lov nr. 309 af 19. april 2006 og 1 i lov nr. 541 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes: » 1 a. Et køretøj, der er afgiftsberigtiget efter denne lov, og som derefter opeller nedvejes hen over en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der er lagt til grund for afgiftsberigtigelsen, eller en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der gælder på tidspunktet for registreringen af op- eller nedvejningen, skal afgiftsberigtiges på ny. Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2. Overskydende registreringsafgift tilbagebetales ikke. Stk. 3. Bestemmelsen gælder ikke biler, der er omfattet af b.«22. Ved anmeldelse af et køretøj til registrering samt ved anmeldelse af ejerskifte for et køretøj skal der for registreringsmyndigheden fremlægges bevis for, at der af hensyn til afgiften efter denne lov intet er til hinder for køretøjets registrering. Stk I 22, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»ved anmeldelse til registrering af en bil til op- eller nedvejning skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift efter regler, der fastsættes af skatteministeren.« Efter 28 indsættes efter overskriften»andre bestemmelser«:» 29. En bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007, og som der- 13

14 efter registreres første gang i Centralregistreret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, afgiftsberigtiges efter 5, jf. dog 29 b, bortset fra, at varebilen efter ejerens valg enten afgiftsberigtiges med 1) 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, eller 2) 50 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, kombineret med betaling af løbende afgift efter 20 a, stk. 2, i vægtafgiftsloven efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en varebil, 1) der hidtil har været fritaget for registreringsafgift efter 2, hvis betingelserne for afgiftsfritagelsen ophører, eller 2) for hvilken der tidligere er udbetalt godtgørelse efter 7 b, men som registreres på ny i Centralregistret for Motorkøretøjer. 29 a. En varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, afgiftsberigtiges med 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, hvis bilen omregistreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre. I øvrigt finder 5 anvendelse på afgiftsberigtigelsen, jf. dog 29 b. Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. 7 b, stk. 2, nr. 4. Stk. 3. På samme måde som nævnt i stk. 1 og 2 afgiftsberigtiges en varebil, hvoraf der skal betales afgift efter 20 a, stk. 1, i vægtafgiftsloven, hvis bilen omregistreres til en anden tilladt totalvægt. Dette gælder dog ikke, hvis bilen omregistreres til en tilladt totalvægt på over kg, idet en sådan omregistrering kan ske uden at bilen afgiftsberigtiges på ny. 14

15 29 b. En varebil, der er afgiftsberigtiget efter 29 eller 29 a, afgiftsberigtiges efter 4, hvis bilen ophører med utvivlsomt at være konstrueret og indrettet til godstransport eller have en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons. Afgiften nedsættes dog med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af køretøjets værdi, der overstiger kr.«2 I lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret senest ved 2 i lov nr. 541 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: Efter 20 indsættes:» 20 a. Der betales afgift efter denne lov af en varebil mv., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 tons til en tilladt totalvægt på 2 tons eller mindre, efter satserne for varebiler mv. med en tilladt totalvægt i intervallet kg. Dette gælder dog ikke varebiler mv., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens 5. Stk. 2. Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler mv. med en tilladt totalvægt i intervallet kg.«15

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag.

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. 2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0082 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0021 Dato: 9. september 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

2008/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0020 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt J.nr. 2005-511-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Kristian Jensen /John Fuhrmann Vedrørende forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 247 Offentligt. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008. Udkast IV

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 247 Offentligt. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008. Udkast IV Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 247 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere