Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb"

Transkript

1 CNCL OCCASIONAL PAPER 1.2/2002 ISSN X Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb Simon B. Heilesen Roskilde Universitetscenter, Danmark Abstract: Groupware-værktøjet Groupcare har på forsøgsbasis været anvendt som supplement til en forelæsningsrække på Kommunikationsuddannelsen på RUC. Artiklen beskriver fordelene ved at benytte et groupware-system frem for en kursushjemmeside, den redegør for henholdsvis underviserens og de studerendes oplevelse af situationen, og den påpeger nogle af de vanskeligheder, der er forbundet med at supplere den konventionelle konfrontationsundervisning med virtuelle rum. Keywords: IKT og læring, IT-støttet undervisning, groupware, CSCW, Groupcare Kurset I efterårssemesteret 2001 afholdt denne artikels forfatter en forelæsningsrække om Kommunikation på Nettet på Kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter (RUC). Forelæsningsrækken blev udbudt som et 3 ECTS-points kursus og omfattede seks mødedage af tre timer, en obligatorisk litteratur på ca. 300 sider samt tilbud om et værksted over fire eftermiddage, hvor de studerende under vejledning af en undervisningsassistent kunne øve sig i praktisk webside-design. Efter den sidste kursusdag blev de studerende, som ønskede at opnå ECTS-points for deltagelse, bedt om at løse en skriftlig hjemmeopgave. Den omfattede en kort besvarelse (hver ord) af seks spørgsmål med tilknytning til pensum. Efterfølgende blev der foretaget en omfattende skriftlig evaluering af hele undervisningsforløbet. I alt 59 studerende var indskrevet på forelæsningsrækken, 50 af dem aflagde prøve ved at besvare de seks spørgsmål, og 18 deltog i den efterfølgende kursusevaluering. I gennemførtes på RUC Scenarieprojektet, et forsknings- og udviklingsprojekt der skulle undersøge mulighederne for at øge mængden og kvaliteten af IKT-anvendelsen i RUC s uddannelser. Som led i dette projekt blev forelæsningsrækken om Kommunikation på Nettet suppleret med et groupware-værktøj, Groupcare. Hensigten var, at størstedelen af kommunikationen uden for auditoriet mellem underviser og studerende skulle foregå ved hjælp af dette værktøj. Eneste undtagelser var dels besvarelse af den afsluttende prøve, der skulle indsendes som direkte til underviseren og dels evalueringen af forelæsningsrækken, som flertallet af de studerende foretrak at foretage via , selv om det var tilladt at lægge besvarelsen i Groupcare eller at aflevere på papir. Groupcare Groupcare er et system til netbaseret samarbejde (Computer-supported Cooperative Work CSCW). Det er udviklet af aktieselskabet Groupcare.dk (http://www.groupcare.dk), der om produktet skriver: Groupcare leverer software og services beregnet til at understøtte samarbejde, netværksdannelse og skabelsen af virtuelle communities. Vi leverer løsninger indenfor CENTRE FOR NETBASED COLLABORATION AND LEARNING ROSKILDE UNIVERSITY

2 opbygning af communities og groupware systemer. Derudover driver vi communityportalen som er en gratis Internet-service, der skal hjælpe foreninger, klubber, studerende og virksomheder med at kommunikere og dele viden. Netop den gratis adgang til et velfungerende CSCW-system har gjort Groupcare populært blandt studerende, der blandt andet benytter det i deres gruppebaserede projektarbejde. Al administration og teknisk vedligeholdelse varetages af Groupcare.dk. Som gratist og bruger på en fremmed server er man imidlertid underkastet en vis vilkårlighed, når det gælder service. Netop i den periode, hvor vores forsøgsundervisning foregik, var Groupcare forholdsvis ustabil. Der var ofte lange svartider, og der forekom en enkelt nedeperiode. Figur 1: Kursuskalender for Kommunikation på Netttet Enheden for et samarbejde i Groupcare er en gruppe, dvs. et antal brugere, identificeret ved e- mail-adresse og login-navn, som deler en række værktøjer i et virtuelt rum. Rummet kan være lukket, så kun dets ejer bestemmer, hvem der får adgang; det kan være halvåbent, så tilmelding skal godkendes af ejeren; og det kan være åbent, så alle kan tilmelde sig. De væsentligste af værktøjerne er: e-postliste til udsendelses af post til alle gruppens medlemmer, medlemsliste med navn, -adresse og telefonnummer (data kan eksporteres til brug i andre applikationer som fx tekstbehandling og regneark), kalender med dag-, uge- og månedsvisning og med mulighed for at oprette arrangementer, diskussionsforum med trådede diskussioner, en funktion hvor man kan oprette og gennemføre afstemninger, 2

3 filarkiv, hvor der som standard er 20 MB til rådighed for gruppen, chat-rum til synkron kommunikation (logning kun mulig for betalende medlemmer), opslagstavle, inddelt i henholdsvis links og noter (dvs. meddelelser skrevet i systemet). De fleste af værktøjerne finder man frem til via menuer, der er udformet som faneblade i Groupcares let overskuelige brugergrænseflade. Betragtet ud fra funktionaliteten har Groupcare en opbygning, som alene tager udgangspunkt i værktøjerne: Enten ser man på kalenderen, eller også ser man på opslagstavlen (hvor man enten kigger på links eller på noter og derfor skal huske hvad der er hvad), eller også ser man på diskussionsforumet. Den opgave, som gruppen eventuelt skal løse gennem brug af systemet, ligger spredt over disse og flere andre skærmbilleder, så det kan være svært at fornemme helheden. Det er en uhensigtsmæssighed set ud fra en anvendelse til projektarbejde, som Groupcare bestemt ikke er ene om (Heilesen og Ørum 2002), men den bidrager til en følelse af, at systemet sommetider er lidt omstændeligt at arbejde med. Mere alvorlige mangler set ud fra et CSCW-perspektiv er fraværet af indikatorer af tilstedeværelse (hvem er online?, hvem har læst hvilke indlæg?), begrænsede muligheder for samarbejde om produkter (ingen let ajourføring og versionering af filer eller mulighed for at låse filer, der er i brug), det ret primitive diskussionsforum med få visningsmuligheder samt de begrænsninger som gælder for gratisversionen, især den beskedne arkivplads og den automatiske udlogning efter 20 minutters inaktivitet (forstået som menuvalg man er fx inaktiv, mens man skriver på et indlæg, og aktiv når man klikker på send ). Groupcare tåler således ikke sammenligning med et professionelt CSCW-system, men det er godt til prisen, det er overordentligt nemt at bruge, og det kan konfigureres sådan, at det umiddelbart er til rådighed for alle uden en besværlig, centraliseret brugerregistrering. IKT-støtte fra underviserens synspunkt Groupcare-forsøget opstiller et alternativ til den omsiggribende opfattelse af, at al undervisning skal have en kursushjemmeside, der kan fungere som opslagstavle og arkiv for undervisningen. Forfatteren til denne artikel har konsekvent knyttet web-sider til egne undervisningsforløb siden midten af 1990 ne og har tidligere rapporteret om de muligheder og de vanskeligheder, der er forbundet med en sådan fremgangsmåde (Heilesen 2000). Udgangspunktet dengang var, at den enkelte underviser selv fremstiller og vedligeholder sine web-sider, og der blev ikke taget hensyn til fremkomsten af værktøjer sidst i 1990 ne, som kan oparbejde tekstfiler til web-sider og automatisk publicere dem. Det kræver et vist know-how at kunne skrive en web-side og få den til at fungere på rette plads på World Wide Web. Man er nødt til at kunne bruge en HTML-editor, og selv om de bedste af slagsen efterhånden ligner tekstbehandlingssystemer, er er det alligevel nyttigt selv at kunne gennemskue HTML-koden. Man skal have et minimum af begreb om, hvordan man designer brugervenlige web-sider, og som regel er det også nødvendigt med et vist kendskab til, hvordan man lægger filer ind på serveren. Brugeruddannelse og/eller effektiv support kan løse disse problemer. Men det er både lettere, hurtigere og billigere at benytte et værktøj som Groupcare, der allerede er på WWW, fuldt funktionsdygtigt og med en færdiglavet skal for diverse aktiviteter, som forholdsvis let kan tilpasses den enkeltes behov. Det tager kun få øjeblikke at oprette en ny gruppe, og man kan hurtigt og let føje beskeder, filer og links til det nye undervisningsmodul og lige så let redigere og fjerne dem igen. Hvis man vælger at arbejde med åbne grupper, undgår man besværet med at skulle registrere brugere og sende dem brugernavn og passwords. Alt, hvad der er nødvendigt, er en 3

4 kort tekst i semesterplan eller lektionskatalog, der fortæller, hvordan de kommende studerende på kurset skal bære sig ad med at komme i kontakt med online-systemet. Ved at have en åben gruppe risikerer man naturligvis, at uvedkommende dukker op på kurset. Det er sket i nogle få tilfælde i det aktuelle forsøg. Men faktisk skal der en vis ihærdighed til for at finde en bestemt gruppe i Groupcare.dk s lange lister over åbne grupper i skrivende stund er der alene registreret grupper i kategorien skole og uddannelse, som forelæsningsrækken er rubriceret under. I dette mylder af grupper ligger der en vis garanti for anonymitet, når blot gruppens navn ikke er alt for iøjnefaldende. Hvis man føler sig generet af uvedkommende, er det en meget enkel sag at fjerne et medlem fra gruppen, og skulle problemet tage overhånd, er det muligt at lukke gruppen for yderligere tilgang. Figur 2: Opslagstavle med undervisningsmaterialer En væsentlig forskel mellem et almindeligt web-sted og et groupware-system er, at de materialer, som gøres tilgængelige i det sidste, opnår en vis, om end meget beskeden beskyttelse. For så vidt som at alle gruppemedlemmer kan downloade og videregive de præsentationer og tekster, som underviseren og de andre deltagere har lagt i systemet, er der ikke nogen garanti for misbrug. Men alligevel dæmmer man op for den grove krænkelse af ophavsretten, som bl.a. denne forfatter har oplevet i forbindelse med præsentationer, der har været lagt på frit tilgængelige web-sider. Endelig skal fremhæves den meget væsentlige forskel i kommunikationsformen mellem websider og groupware-systemer. Web-sider er beregnet til énvejskommunikation fra underviseren til de studerende. Web-siderne udgør så at sige opslagstavle og bibliotek. Men hvis der skal være en returkanel, er man sædvanligvis nødt til at ty til fx . Groupware byder på mange-til-mange kommunikation, hvor alle de funktioner og kommunikationssituationer, som indgår i undervisningen kan samles i ét system. 4

5 Konkret byder tilrettelæggelse af undervisning vha. et groupware-system tilsyneladende på en række fordele, heraf især: Holddeltagerlisten genererer sig selv, efterhånden som de studerende tilmelder sig. Og man kan senere eksportere den til brug for udarbejdelse af karakterlister og kursusbeviser. Gruppen har en fælles postliste, så man hurtigt og i én arbejdsgang kan sende direkte til samtlige deltagere, hvis det haster med at give besked. Knapt så vigtige beskeder kan anbringes på gruppens opslagstavle, hvor medlemmerne finder den, næste gang de logger på systemet. Man kan let opbygge et online-bibliotek. Det kan gøres ved hjælp af links fra opslagstavlen (eller links i noter og diskussionsindlæg) enten direkte til de elektroniske tekster eller til en web-side med en litteraturliste. Men man kan naturligvis også uploade en fil med en litteraturliste enten til filarkivet eller som bilag til et diskussionsindlæg. Man kan let opbygge og ajourføre en kursuskalender med mødedage, frister for afleveringer mm. Man kan let uploade filer med de opgaver, tekster, noter og præsentationer, som indgår i undervisningen, og om nødvendigt kan man ajourføre sit materiale undervejs i undervisningsforløbet. Man har mulighed for at lægge diskussionsindlæg i systemet. Det kan være uddybninger af forelæsningen, som der enten ikke var tid til, eller som man gerne ville undersøge nøjere. Og de studerende kan stille spørgsmål og få svar, ikke blot fra læreren, men også fra hinanden. IKT-støtte fra de studerendes synspunkt Det har, især tidligere hvor internettet var langt mindre udbredt, været fremhævet, at netstøttet undervisning skaber ulighed mellem teknologistærke/-svage og bemidlede/ubemidlede studerende. Ingen af de studerende på kurset har fremført denne klage, men enkelte har dog undervejs bemærket, at de kun havde adgang til online-delen af kurset fra universitetets skrivestuer. Det har imidlertid været et problem af beskedne dimensioner, i og med at den netbaserede del af undervisningen kun udgjorde et supplement til tilstedeværelsesundervisningen og ikke lagde op til konstant eller nøje synkroniseret brug. Ganske få af de mange studerende havde problemer (dog ikke uløselige) med at benytte Groupcare, og nogle af de mere teknologisk velfunderede studerende var endda ret kritiske over Groupcares trods alt begrænsede funktionalitet. Flere fra begge lejre klagede over, at det var besværligt og tidskrævende at benytte systemet. Det er da også ud fra de studerendes synspunkt en ekstra arbejdsopgave at skulle gå på nettet for at finde beskeder, litteraturlister og undervisningsmateriale. Ekstra indsats i form af aktiv medvirken er en omkostning, som følger med, når man supplerer den konventionelle uddannelse med et virtuelt rum (Cheesman & Heilesen 2002), og formen er endnu så ny, at de studerende er uforberedte på at skulle være opsøgende. Noget tilsvarende gælder anvendelsen af online-litteratur. Litteraturen til kurset bestod for det meste af tekster, som er tilgængelige online på WWW. Hertil kom et lille kompendium med nogle tekster, som ikke findes i elektronisk form. For en underviser er det herligt at kunne henvise til online-litteratur. Det giver mulighed for at arbejde med litteraturlisten helt frem til og også efter undervisningsstart, det sparer kopierings- og papirarbejde, og det forekommer 5

6 indlysende rigtigt at vænne de studerende til at bruge internettet som fremtidens bibliotek. Men mange studerende bryder sig tydeligvis ikke om online-litteratur. Til dels handler det nok om en vis konservatisme, og man må formode, at holdningen til online-værker bliver mere positiv i løbet af nogle år. Men det er klart, at der også bliver væltet nogle byrder over på de studerende: de må selv skrive ud, hvis de ønsker tekster på papir, og de må selv sørge for at samle sig et kompendium ved at udvælge den for dem mest egnede litteratur. Det er en uvant situation, og flere reagerede stærkt negativt på den. Af de forskellige funktioner i Groupcare har især meddelelser om undervisningen og arkivet med undervisningsmaterialer været benyttet flittigt. Det er features som samstemmende roses i evalueringerne: Materialet ligger samlet, og det er nemt at gå til i umiddelbar forlængelse af forelæsningen. De fleste studerende har benyttet systemet to til fem gange om ugen i forbindelse med forberedelse til eller opfølgning på undervisningen. Derimod har diskussionsforumet været benyttet forbavsende lidt, og de relativt få indlæg har ikke væsentligt bidraget til at uddybe undervisningen. De studerendes vurdering er, at diskussionsforumet er overflødigt, når man har mulighed for at mødes ansigt-til-ansigt. Formodningen om, at de mere stilfærdigt eftertænksomme studerende kunne bruge systemet som en brevkasse til at stille spørgsmål efter dagens undervisning har ikke holdt stik. De fleste studerende har rigeligt at lave i en travl hverdag, og de ønsker ikke også at bruge tid på netbaserede diskussioner (som er omstændelige på grund af den tvungne skriftlighed), når det ikke direkte forlanges. Hvis forumet skal blive til glæde for de studerende, skal der arbejdes med at udvikle undervisningsformen, så vi ikke ender med endnu en fin teknisk løsning, som blot savner et formål. For underviseren har det imidlertid, som nævnt, været et gode, at man i et diskussionsforum kan give den uddybning og de litteraturhenvisninger, man ikke lige havde ved hånden i diskussionen i klassen. Har den groupware-støttede undervisningsform en fremtid? I det omfang undervisningstilbud i de kommende år forventes suppleret med materialer på internettet, er der klare fordele ved at benytte et groupware-system frem for et almindeligt web-sted. Groupware-systemer er da også på vej ind som fælles institutionssystemer på flere højere læreanstalter herhjemme. Længst fremme er nok Handelshøjskolen i København, hvor Sitescape-systemet er blevet en integreret del af uddannelserne, og hvor der er skabt en finmasket supportorganisation. En sådan er en nødvendighed, hvis et kompliceret værktøj skal integreres i organisationen, samtidig med at dennes arbejdsgange skal udvikles til at udnytte den nye teknologi effektivt. Som det lille forsøg med Groupcare viser, så er det ikke klaret med en skrivebordsøvelse at supplere konfrontationsundervisningen med virtuelle rum på nettet. Det er relativt let at oversætte de administrative rutiner, som er forbundet med undervisning til det elektroniske medium. Det gælder således kursusplan, kursusbeskrivelse, opslagstavle, pensumliste samt uddeling af kopier. Men det er anderledes vanskeligt at benytte interaktionsmulighederne, her i form af diskussionsforumet, på en meningsfuld måde, så længe man fastholder en konventionel undervisningsform. Hvis vi reelt ønsker at udvikle en hybridform for undervisning, hvor samtalen i det virtuelle rum fortsætter dér, hvor undervisningstimen er slut, så skal undervisningen tilrettelægges på en anderledes måde, så den udfordrer til videre udforskning og diskussion på nettet. Det er ikke nogen ukompliceret opgave, som vi har erfaret gennem andre forsøg (Cheesman & Heilesen 2002), og der er vel egentlig også grund til at overveje, om det rent faktisk er en opgave, som er værd at løse i forbindelse med den ordinære tilstedeværelsesundervisning på en højere læreanstalt. For at den skal være det, skal den nye, hybride undervisningsform kunne bibringe uddannelsen noget som både undervisere og studerende betragter som en værdifuld nyskabelse. 6

7 Litteratur Cheesman, Robin & Simon Heilesen (2002): Using FLE2 (Future Learning Environment 2) in problemoriented learning. CNCL Working Papers No. 3, Roskilde University. <http://www.cncl.ruc.dk/pub/wp- 03.pdf> ( ) Heilesen, Simon B. (2000): Nogle erfaringer med netstøttet undervisning. In: Simon B. Heilesen (Red.), Universiteter i udvikling - at undervise med IKT, s København, Samfundslitteratur. Heilesen, Simon B. & Henning Ørum (2002): CSCL/W software det vanskelige valg. CNCL Occasional Papers No. 1_3 Roskilde Universitetscenter <http://www.cncl.ruc.dk/pub/op-1_3.pdf> ( ) Copyright 2002 Names of authors: The authors assign to CNCL and educational non-profit institutions a non-exclusive licence to use this document for personal use and in courses of instruction provided that the article is used in full and this copyright statement is reproduced. The authors also grant a non-exclusive licence to CNCL to publish this document in full on the World Wide Web and in printed form. Any other usage is prohibited without the express permission of the authors. 7

E-læring lidt om form og materialer

E-læring lidt om form og materialer Page 1 of 6 Forside Udgivelser E-læring lidt om form og materialer Online publikationer Katalog over trykte publikationer Tidsskriftet Uddannelse E-læring er et modeord og et mantra. Undervisning bliver

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning CNCL OCCASIONAL PAPER 1.1/2002 ISSN 1602-334X Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning Robin Cheesman robin@ruc.dk Simon B. Heilesen simonhei@ruc.dk Jens Josephsen phjens@ruc.dk Agnieszka

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring

CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring Page 1 of 12 CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring SIMON HEILESEN Hvordan etablerer man inden for netbaseret læring de rette rammer for problemorienteret projektarbejde?

Læs mere

CSCL/W software det vanskelige valg

CSCL/W software det vanskelige valg CNCL OCCASIONAL PAPER 1.3/2002 ISSN 1602-334X CSCL/W software det vanskelige valg Simon B. Heilesen Roskilde Universitetscenter simonhei@ruc.dk Henning Ørum Københavns Universitet henning@hum.ku.dk Abstract:

Læs mere

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering!

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering! Årsmøde 2010 Vi har igennem næsten et år arbejdet på en helt ny webside og med den nye webside også en helt ny kommnunikations-platform for foreningen. Vi er rigtig glade for at vi i dag kan præsentere

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Arrangement Det er her, du lægger grundlinjerne for arrangementet og har det overordnede overblik. Du kan bestemme

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE Kursusmateriale INTRODUCTION MANUAL Version 1.0 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia Group Editors

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Undervisningsformer på nettet.

Undervisningsformer på nettet. Undervisningsformer på nettet Simon B. Heilesen Roskilde Universitetscenter simonhei@ruc.dk http://www.ruc.dk/~simonhei Helle Bækkelund Jensen Aalborg Universitet helleb@learning.auc.dk http://www.vcl.auc.dk/om%20vcl/ansatte/helle_bækkelund/helle.htm

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

App-designer: Uddybende vejledning

App-designer: Uddybende vejledning App-designer: Uddybende vejledning 1 Indledning Da der i formidlingsøjemed er øget interesse for at udvikle apps, har Center for E-læring udviklet en Appdesigner, så afdelingerne kan spare penge på udviklingen

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Brugervejledning til Absalon. Studerende. Københavns Universitets e-læringssystem

Brugervejledning til Absalon. Studerende. Københavns Universitets e-læringssystem Brugervejledning til Absalon Studerende Københavns Universitets e-læringssystem Version 1.5 februar 2008 IT LEARNING CENTER DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET JOHNNY CARLSEN Velkommen til Absalon Absalon er

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere