MÅRSLET-bladet MARTS Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet MARTS 2014 1. Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet."

Transkript

1 MÅRSLET-bladet MARTS Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet MARTS Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet MARTS MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos (Høj vandstand) Steen Bille Kilde: Mårslet web Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Mårslets herligheder - bevares og udvikles som f.eks. Giber Å? Der er ingen grund til at fortvivle over de småting, der generer øjet, når man objektivt og opmærksomt gennemgår Mårslet og nærmeste omegn. Ret beset har vi en lang række herlighedsværdier, som andre kan misunde os. Der er ikke umiddelbart meget at lave om på men med de helt objektive briller på så er der en del at gøre. I miljøudvalget har vi vurderet et par af de vigtige punkter på den liste, som er sammensat ud fra kriterier om forbedring af herlighedsværdien på den ene side og rettidig omhu overfor virkningen af det forandrede vejrlig og den tiltagende trafik på den anden. På listen over tiltrængte forandringer har vi en del omkring midtbyen, som mange gange er omtalte og nok er under overvejelse. Her taler vi om indsigten til Kirken og opretning af det unikke byrum i den gamle landsbymidte. Det punkt, der er virkeligt vigtigt, er åen og dens løb gennem byen eller kan man sige - sommetider dens manglende evne til at komme igennem byen uden at oversvømme de omliggende matrikler og det der er på dem. Her løber vi ind i et kompliceret problem. På den ene side mangler åen vand om sommeren og somme tider også om vinteren - set fra fiske-yngelens synspunkt. På den anden side kommer der for meget vand i åen, når det regner helt vildt, som det jo mere og mere gør. Udover de gammelkendte mængder skal åen også viderebringe alt overfladevandet fra de mange nye bebyggelser, der sender vand fra tage og terrasser ned i åen. Et beskedent tilskud på op imod det tredobbelte af den slags. Åens herlighedsværdi er stærkt afvekslende. Som noget nyt og særdeles opmuntrende er det faktum at de ædlere ferskvandsfisk nu vil betro den deres æg. Følger man Giberen fra vest ved Testrup og til Vilhelmsborg veksler billedet fra afrettet kanallook, tålt frihed og forfalden lorterende til frie snoninger gennem uplejet, utilgængeligt krat. Så kravene til en gentænkning af åens løb er dels, at den skal kunne befordre mere vand ved spidsbelastning for at undgå fremtidige oversvømmelser, hvor også huse vil drukne og dels at løbet gives frit i renoverede bredder, der bedre fremhæver den naturlige samklang mellem det smukke vandløb og den gamle landsbymidte. Giber Å er samlet set et godt vandløb og dens særlige egenskaber danner ligefrem skole for andre vandløb i kommunen, der bruger den som reference, når noget trænger til forandring og vurdering. Også derfor bør vi ikke sætte os hen at revne af stolthed, men sørge for at stille de rimelige krav til vores kære vandvej. At den får de rammer den fortjener og byen fortjener af rimelig sikkerhed mod oversvømmelser af den kedelige slags. Sven Voxtorp Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 Stort og småt fra Fællesrådet Politikerne må ikke glemme BBvejen Fællesrådets forretningsudvalg (FU) arbejder på at samle alle fem fællesråd i Aarhus Syd til endnu et fælles foretræde for byrådets tekniske udvalg for at minde dem om at det er på tide planlægningen af Bering- Bedervejen bliver gennemført og at vi ikke finder det acceptabelt med flere udskydelser. Vores initiativ kommer efter kommunen for nylig udskød offentliggørelsen af den såkaldte VVM-redegørelse fra slutningen af 2013 til primo/medio 2014 se forrige nummer af Mårslet- Bladet. Udskydelsen af VVM-redegørelsen og dermed beslutningen om hvor vejen præcis skal ligge er stik imod ønskerne fra alle fællesråd i Aarhus Syd. I Solbjerg kritiserer formanden for det lokale fællesråd udskydelsen i det nye nummer af Solbjerg Nu, som svarer til Mårslet-Bladet. Gyseren fortsætter med næste afsnit, hvor usikkerheden bliver holdt ved lige til ugunst for borgerne i de berørte områder, medens ulemperne i trafikken vil være i fortsat god vækst, hvilket er ganske urimeligt, mener skriver Finn Krogslund, formand for Solbjerg Fællesråd, i bladets leder. Kritik af kommunal strategi for kontakten til borgerne FU har i et høringssvar kritiseret et kommunalt udkast til såkaldt kanalstrategi. Det vil sige en strategi for hvordan kommunen skal kommunikere med borgerne i forskellige situationer. FU har to kritikpunkter: 1. Udkastet er svært at forstå for borgerne. 2. Der er risiko for at den foreslåede strategi vil forringe servicen for de borgere som ikke er vant til at digital kommunikation. MÅRSLET FÆLLESRÅD Repræsentantskabsmøde Når disse linjer læses, er Mårslet Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde blevet afholdt. Det skete 25. februar, og altså efter deadline for nærværende blad. Et referat vil snarest komme på og vil også blive trykt her i bladet. På kan man også læse FU s skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet. PerH.

5 MÅRSLET-bladet MARTS Generalforsamling i Mårslet og Omegns Brugsforening Tirsdag d. 8. april kl i Bankbygningen ved SuperBrugsen Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab. 4. Bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud. 5. Forslag fra bestyrelsen herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der være underholdning og vi serverer mad fra Slagtermester Peter&Co. Afhentning af billetter ved kassen i SuperBrugsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, Mårslet og Omegns Brugsforening

6 6 Århundredets Festival er en historisk vidensfestival i og omkring Aarhus. Festivalen præsenteres af en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner. I et miks mellem viden, kunst og kultur sætter festivalen hvert andet år spot på en historisk periode for at skabe debat om det liv, vi lever, og det samfund, der omgiver os. I år er det 1800-talsfestival og i den forbindelse vil vi prøve i Egnsarkivet at finde emner fra denne periode at skrive om her i Mårslet Bladet. I denne anledning har Lokalhistorisk Forening også inviteret forstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole til at fortælle om højskolens spændende historie. Lige fra sin grundlæggelse i 1866 har Testrup Højskole spillet en toneangivende rolle i den danske højskoleverden. Se nærmere omtale af foredraget her MÅRSLET-bladet MARTS talsfestival på siden. Aserne i Testrup og jætterne i Viby For snart 150 år siden var egnen syd for Aarhus slagmark for en kulturkamp, som delte befolkningen i to lejre. I 1857 oprettede Lars Bjørnbak Viby Højere Bondeskole, og i 1866 byggede Jens Nørregaard Testrup Højskole. Kampen stod mellem to modsatrettede livsanskuelser, som hver i sær havde deres bastion på de to skoler. Kulturkampen brød ud i lys lue på en række stormøder, hvor Lars Bjørnbak og Jens Nørregaard bekrigede hinandens synspunkter for en tusindtallig tilhørerskare. Nørregaard var ivrig grundtvigianer og Bjørnbak var en lige så energisk kritiker af grundtvigianernes nationale sværmerier og bragesnak.. Og bølgerne gik højt. I sit foredrag vil Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole berette om baggrunden for den gamle strid mellem aserne i Testrup og jætterne i Viby.

7 MÅRSLET-bladet MARTS Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv Generalforsamling Onsdag den 26.marts kl. 19,30 i sognehuset Obstrupvej 4 Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og ikke mindst den fremtid, du er en del af., så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. Årligt kontingent: Personligt 50 kr. og husstandsmedlemskab 80 kr. Ring til Ingerlise Wendland, på tlf eller Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. onsdag i hver måned fra kl til undt. juli og december. Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej. Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en snak, tegning af medlemskab, og evt. modtagelse af arkiv-materiale. Mail: Hjemmeside: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens aktiviteter 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg 1. Valg af bestyrelse jf. paragraf 4 På valg er: Ingerlise Wendland Lisbet Thorendahl Jørgen Kraglund (ønsker ikke genvalg) 2. Valg af to bestyrelsessuppleantet På valg er Leif Andersen og Jens Noes (ønsker ikke genvalg) 3. Valg af to revisorer På valg er Hugo Kristensen og Tage Andersen 4. Valg af en revisorsuppleant På valg er Hans Vedholm 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. marts kl. 18,00 Efter generalforsamlingen er der foredrag af Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. I pausen serveres kaffe/the med hjemmebag. I år skal vi have boller og lagkage da Lokalhistorisk Forening fylder 30 år. Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 12. marts og onsdag d. 26. marts, begge dage fra kl til Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

8 8 MÅRSLET-bladet MARTS 2014

9 Efter den nye regerings tiltrædelse er gækken slået løs klarer den det til næste valg uden flere udskiftninger. Det spørgsmål findes i den ene ende af alt det revyfolket skal tage sig af i dette nye å 100 år efter slaget ved Helgoland, hvor den danske flåde vandt stort over en overmægtig fjende. Hvem er den store fjende for os mårsletter i år mange vil sige kommunen, men er det nu også rigtigt kom selv og vær med til at skabe den 34. revy i Mårslet en revy der ikke skal lade sig nøje med at slå en enkelt kat af tønden. Revyen tager altså fat om nælden i det nye år og har opstartsmøde den 5. marts 2014 kl. 20 i Mårslet Borgerhus. Lige inden opstartmødet er der generalforsamling i den gode revyforening der jo hedder 105 gr. Blandet (Den mængde bolsjer hvert barn fik med billetten de første vilde år.) Nu er MÅRSLET-bladet MARTS Revyen inviterer nye folk - og holder generalforsamling i Borgerhuset navnet forbundet intuitivt med det vide spand af emner der behandles i revyen enten det nu er på den sjove måde eller den alvorlige. Og det er ikke bolsjer af den dagligdags slags det er festbolsjer! Så med denne lille notits vil vi gerne opfordre alle, der har lyst til at være med, til at stille op både til at melde sig ind i foreningen eller til selve revyen. Man behøver ikke at gå efter en hovedrolle ved første forsøg, der er også brug for folk backstage. Det giver også fornemmelse for faget og ikke mindst vigtigt en masse gode venner og et kammeratskab, man skal lede længe efter. Hvis I skulle være forhindret den 5. marts - men alligevel gerne vil deltage i revyen, så giv gerne formanden, Henning Hansen Tlf et praj derom inden opstartsmødet. Revyen er vært for lidt vin/øl / vand / kaffe samt ost og flutes mv. Selve Revyen afvikles som tidligere år i uge 40. Vel mødt, Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

10 10 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen 7 klasses medlemmerne i Club7up får i år mulighed for at komme til Samsø eller København i Kristi Himmelfartsferien D maj Medlemmerne har mulighed for at stemme på enten at komme til Samsø eller København som afslutningtur på deres medlemskab i Club7up Hvis medlemmerne vælger Samsø Så skal vi sove i Shelters på Stensbjerggård, hvor der er plads til 6 personer i hver hytte. På Stensbjerggaard er der mange muligheder at fordrive tiden med fx human football, fodbold golf, klatrevæg, hoppepude, bueskydning, BMX-cykelbane, frisbeegolf, beachvolley, kæmpebrætspil, petanque. Herudover kan der planlægges en fodboldkamp imellem vores seje drenge og piger i Club7up mod de lokale drenge/piger i fodbold J det har prøvet før engang, og de er ikke nemme at slå. Hvis medlemmerne vælger København Så skal vi sove på Frederiksberg i en Fritidsklubben Louis P som er i 3 etager, om som rummer over 300 unge medlemmer, i klubben er der mulighed for at være sammen om stort set de samme aktiviteter som vi har i Club7up. I københavn er der et hav af muligheder, turen kunne godt bestå af andet end blot strøgture og Tivolibesøg. Derfor er der andre muligheder i at få en kulturel oplevelse, måske et besøg i DR Byen, i deres produktionsafdeling hvor X-Faktor bliver optaget eller Borgen, eller et besøg på Christiansborg eller Fristaden Christiania, der masser af muligheder. I Club7up har de medlemsindflydelse, det betyder at det er medlemmerne der skal afgøre hvor vi tager hen, og det skal være er en tur hvor alle kan mærke, at det er et sted hvor det giver mening at være når man er ung i Mårslet. Vi håber på, at vi bliver så mange så mulig til denne afsluttende tur for Jeres tid her i Klubben, og at I er med på, at gøre netop denne tur til en positiv, fantastisk, sjov og oplevelsesrig tur sammen med os. Michael Club7up. Klubmesterskab i Fifa 14 i Club7up Vi startede med at skrive os på en liste, vi var 10, der havde meldt os på, lodtrækningen var at man skulle trække et papir hvor der stod hvilken pulje man var kommet i og der efter skulle man trække hvilket hold man var. der var en pige med og hendes navn var Anna Kirstine Møller, hun blev nummer 10 men hun scorede 2 fantastiske mål, det ene mål blev scoret mod Rasmus Juul, som blev nummer 2. Adam Karsø spillede fantastisk i bronze-kampen som han vandt 2-0 over Rasmus Zacho. det var en meget tæt kamp som blev vundet på marginaler Rasmus Juul siger at det var en hård turnering især i finalen mod Christian Knudsen som endte 3-2 til Christian Knudsen hvor Christian scorede i overtiden men Christian blev reddet at sin keeper Buffon som hev en masse gode redninger frem. Det gjorde at Christian blev holdt inde i kampen der stod 1-1 ved pausen så det var en rigtig spændende kamp. Medarbejder Rasmus havde lavet en guld støvle til topscoren som Rasmus Juul vandt overlegen. Guldstøvlen var blevet lavet af Rasmus gamle fodbold støvle som var fuldt med slik. Første præmien var et par biograf billetter med popcorn Anden præmien var noget slik Tredje præmien var en pak lakrids pipper. Alt i alt en rigtig god turnering at afvikle i Club7up. Andreas Burgdorf Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

11 MÅRSLET-bladet MARTS UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen BLÅ MANDAGS FEST I BEDER FRITIDSKLUB TIL FORÆLDRE TIL DE KOM- MENDE KONFIRMANDER FRA MÅRSLET SKOLE. Vanen tro bliver der afholdt en Blå Mandags fest i Beder Fritidsklub. Festen er for Beder, Malling, Solbjerg, Lyseng og Mårslets konfirmander og finder sted den 19. Maj Det har i efterhånden flere år været kutyme for konfirmanderne fra disse byer at deltage i festen, hvad enten man har Blå Mandag den ene eller anden mandag. Sidste år var der således over 200 konfirmander med. Med andre ord plejer festen altså at være en ubetinget succes. Traditionen tro er der booket livemusik, i år med kommer musiker Shaka Loveless og standup-komikeren Torben Chris, de kommende konfirmander kender dem både fra radio og TV! Sidste år var det eksempelvis komikeren Simon Talbot og musikeren Wafande der stod for underholdning og musik. Invitationen er i skivende stund på vej ud til jer konfirmander, dette er blot en reminder om, at festen naturligvis bliver afholdt igen i år. Der er også sat plakater op i klasseværelser og i Club7up klubben. Derudover kommer der også en videotrailer med klip fra sidste års fest. Fra Club7up`s side ønsker og håber, at I vil støtte op om festen, så i konfirmanderne kan få en fest, i vores lokalområde hvor alle er med, uanset hvilken dag man bliver konfirmeret. Der er tre ansatte fra Club7up på selve aftnen. Mvh. Rasmus CLUB7UP Ung i Aarhus mesterskaber i Gocard indendørs Jonas Druså Kristiansen fra Mårslet gik hele vejen, da han i super stil og tid blev vinder af dette års Ung i Aarhus mesterskaber i Gocard i Racehall i Århus. Jonas og andre unge fra Mårslet knokler med maskinerne hver mandag i Ungdomsskolen ung i Aarhus Oddervej sammen med Anders Bertelsen, der inspirer og udfordre de unge knægte. Stort tillykke til Jonas Mårslet-bladet

12 12 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING finder i år sted SØNDAG den 6. april Denne dag håber jeg, at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr eller om muligt overgå dette beløb. Vort mødested bliver som sidste år cafeen på lokalcentret Kildevang. Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 6. april Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf eller benytte mail: Jeg bor Agervej 7. Ane-Mie Nielsen

13 MÅRSLET-bladet MARTS

14 14 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 AKTIVITETER I MARTS 2014 OBS! MormorMad arrangement den 12. marts kl !! Alle er velkomne! Onsdag d. 5. marts kl : Gudstjeneste Torsdag d. 6. marts kl : Tag selv bord Pris 60 kr. Søndag d. 9. marts kl : Banko Mandag d. 10. marts kl.14.00: Modeshow og tøjsalg ved Smartex Onsdag d. 12. marts kl : Mormor Mad. Gullasch og kartoffelmos, budding og kirsebærsovs. Pris: 30 kr. voksne, børn 3-12 år 20 kr., børn under 3 år gratis. Max. 100 kr. per familie. Tilmelding senest d. 5. marts til Brugerrådet på tlf mellem kl (ikke tirsdag og torsdag eftermiddage) eller per mail: Mandag d. 17. marts kl : Syng med Solveig Onsdag d. 26. marts kl : Hugo og Karen viser billeder fa Rusland Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl Henvendelse om Genbrugsen til: Karen Kristensen Villy Pedersen Henry Lander Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl , men kun efter aftale ml. kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Obs! Nu kan caféens menuplan for r hver uge ses på opslagstavlen i forhallen på Kildevang. Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Brugerrådets tlf.: (direkte) Område Syd s hovednummer: Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Forårsfest i Venneforeningen Fredag den 21. marts Kl. 18,00 23,00 Kun for medlemmer til en hyggelig aften med dejlig mad til Kr. 150,00 Vin, øl og vand kan købes Tilmelding i Cafeén eller til Inger Christiansen Senest fredag den 14. marts Vi glæder til at se rigtig mange

15 MÅRSLET-bladet MARTS Værd at vente på I efteråret var der gang i ansøgningerne til Mårslet Skoles Venner og vi sagde ja til en masse. Det eneste vi forlanger til gengæld for vores støtte til arrangementer i undervisningen, er at vi får en lille beretning fra den gode oplevelse. Det er selvfølgelig for, at vores medlemmer kan følge med i, hvad de penge, de indbetaler til foreningen, bliver brugt til.men tiden flyver, så først nu får vi lov at læse mere om, hvad hele 6. årgang og to femteklasser fik støtte til i efteråret. Vi synes, beretningerne er værd at vente på. Det lyder som om, begge klasser har haft nogle oplevelser ud over det sædvanlige og det er jo dét, vi er sat i verden for. 6. årgang satte fokus på tilgængelighed og handicap I uge 41 havde vi på 6. årgang en temauge med fokus på tilgængelighed og handicap. Vi lavede en masse sjove aktiviteter og hørte spændene foredrag fra mennesker, der selv har et handicap. Vi spillede sjove spil i skolens idrætshal, imens vi sad i kørestole. Det var en spændene oplevelse, og man satte sig lidt ind i, hvordan kørestolsbrugere har det. Vi så nogle kortfilm om mennesker med et handicap, som sagtens kunne leve et normalt liv. Vi så også en dokumentar om, hvordan det er at have en handicappet søster eller bror. Vi satte os ind i hvordan man klare hverdagssituationerne som for eksempel blind eller uden en arm. Vi spillede også fodbold med tunnelsyn, og det var rigtig svært men også sjovt. Uden tilskuddene fra Mårslet skoles venner var en masse af aktiviteterne ikke mulige, så vi er rigtig taknemmelige. Vi havde en super sjov uge. God net og mobil-stil i 5. Klasse. Vi oplever, at de sociale medier fylder mere og mere i elevernes bevidsthed, frikvarterer og undertiden også timer. For at ruste eleverne bedre til at navigere i de sociale medier, fik 5.b og 5.d besøg af en repræsentant for Cyberskolen. Det er en del af Center for Digital Pædagogik, som har specialiseret sig i børn og unges brug af digitale medier. Repræsentanten fra Cyberskolen havde en indsigt i den digitale verden, som skabte en ligeværdighed og åben dialog, hvor eleverne følte de blev taget alvorligt. De kom blandt andet omkring: Smileys, slang, ironi er blot nogle af de redskaber vi bruger, når vi taler sammen på sms er og på sociale medier. Slang og ironi kan være svært nok at aflæse selv når man står overfor hinanden. Når det så pludselig er bag en skærm, og der tilmed kommer smileys i alle afskygninger, er der ikke noget at sige til, at vi voksne som børn bliver forvirrede. Eleverne er enige om, at det har stor betydning, at man ikke har kropssprog og tonefald at støtte sig til. Sociale chatforums er spændende. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube og mange andre navne bliver nævnt med begejstring, undren og forsigtighed. Alle er enige om, at lige som der findes overvejende positive oplevelser med de forskellige chatforums, er der også mindre positive erfaringer, som de kender til. Repræsentanten fra Cyberskolen præsenterede nogle cases for klassen og gav dem derefter fire valgmuligheder i forhold til at handle på situationen. Efterfølgende blev de valg diskuteret og begrundet. Christina 6.d og Sigrid 6.c Telefonen kalder på dig - og når nogen kalder på én, så svarer man da! Gør man ikke? Hvornår man skal reagere, når man bliver ringet op/ sms et, er der åbenlyst forskellige meninger om. Generelt er der forskel på, om man tager telefonen, når man spiser aftensmad, om man sover med Fortsættes næste side

16 16 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 telefonen på værelset, eller har det fint med næsten ikke at bruge sin telefon. Nogle gange er det jo bare opdateringer fra et spil - og det er jo lidt træls at blive vækket om natten, fordi man ikke har slået opdateringerne fra. Snakken blev ledt videre hen på, om man i virkeligheden kan skrive sms er til hvem som helst, når som helst. Endnu et felt hvor meningerne var mange. Misbrug af billeder, video og personlige oplysninger er alle dog enige om, er det, der kan gøre ondt virkelig ondt. Repræsentanten fra Cyberskolen fortalte blandt andet, at når man først har sendt et billede videre via sms eller på nettet så er det ude. Det kan kopieres og flere steder som for eksempel Snapchat, hvor billeder forsvinder på under et halvt minut, kan man bare tage et screenshot, og så er billedet gemt. Der er dog mange timers sjov i forunderlige selfies og videoer, bare man Nyt fra Af Søren Dueholm Der er i 1. klasse blevet afholdt Let s dance turnering og Skakturnering. Nedenstående billeder er fra den afholdte skakturnering. husker at overveje, hvad der kommer på billederne - og hvem de deles med. Med den hurtige udvikling af de sociale medier og vores forskellige tidsforbrug i den digitale verden, er vores niveauer ikke det samme men derimod et stillads med mange platforme. Dog er vi heldigvis blevet klogere på den digitale pædagogik og de etiske overvejelser man bør have, når vi selv og vores børn forsøger at finde ind til god net- og mobil-stil. Vi har i klasserne fået en fælles referenceramme, som vi kan bruge i dagligdagen. Efterbehandlingen har været forskellig, men har givet mening i begge klasser. Oplægget har givet et godt og konstruktivt udgangspunkt for en fortsat dialog mellem elever, lærere og forældre, uden en løftet pegefinger, men med dialogen som holdepunkt for at finde en vej i cyberspace. Nedenstående billeder er fra 3. klasses Skrotværksted, som har været udstillet i PLC en. Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

17 MÅRSLET-bladet MARTS kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - marts 2014 Gudsbilleder i konfirmandernes optik (7.a og 7.d) I januar holdt vi en ungdomsgudstjeneste, der havde temaet Gudsbilleder. Vi havde et par uger i forvejen arbejdet med emnet, og ved gudstjenesten skulle nogle af de tanker, konfirmanderne havde gjort sig, præsenteres. Vi havde læst nogle tekster fra Bibelen, der fortalte om Gud, f.eks. at Gud er den, der skaber liv, at han er Kristus, der kommer med frelse og trøst, at han er Helligånden, altså kærlighedens og fredens ånd i verden. Han omtales også som hyrden, brudgommen, hønen (der passer på sine kyllinger, bonden (der sår korn/ord) og ikke mindst som FAR. Men Gud kan ikke sådan klemmes ind i en skabelon, og vi bliver aldrig færdige med at nærme os en forståelse af, hvad og hvem Gud er. Med inspiration fra nogle billeder formulerede konfirmanderne nogle korte sætninger, der indkredser forskellige aspekter af Gud. 4. Gud er som en, der har grønne fingre. Guds sjæl er gemt i hvert et træ og får det til at gro. Gud hjælper naturen og os. Han er kernen i liv og natur. Han hjælper babyen og det lille frø og gør vores opvækst mindeværdig. 5. Gud er som ilden i vores hjerter. 6. Gud er som et hjerte. Han giver kærlighed, beskytter vores hjerter mod det onde og indvier os i glæder og vægter hvert et hjerte lige højt. 7. Gud er som en stor humlebi. Han flyver rundt og giver nektar til alle, men ikke alle kan lide ham. 10. Gud er som ren energi. 11. Gud har skabt farten. Han er som en racerbil, der bare vil frem og igen og igen overhaler os. 12. Gud viser os den rette vej i livets labyrint. 13. Gud er som en far, der sidder oppe i Himlen og passer på os. 14. Gud er som et kæmpe øre, der lytter til alle. Han har altid tid og lytter til os, vores familier, men også til soldaterne i Afghanistan og alle andre mennesker i verden, der beder til ham. 15. Gud er som en sej kriger. Han vil være med os i alle situationer. Til hverdag og til fest. I fred og i krig. 16. Gud skaber kærlighed, han fører de elskende sammen. 1. Gud er som lyset, der skinner i mørket. 2. Gud er liv og giver liv. Han er som en omsorgsfuld mor. 3. Gud er vores forsvarer. Han elsker både de onde og de gode. 8. Gud kender livets sammenhæng. Han er livets DNA. 9. Gud gør folk glade. Han skaber liv og fest og gør folk specielle, ser at alle er noget særligt. 17. Gud har skabt os og giver alle nyfødte børn gode hjerter og kærlighed. 18. Gud er mild og varm som en dejlig sommerdag. Fortsættes på næste side

18 18 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 Fortsat fra forrige side 19. Gud er som et lys, der hjælper os gennem mørket og viser os vej, når vi farer vild. 20. Gud er nogle gange som en, der vender ryggen til os. 21. Gud er som kærlighed i familien. Han skaber fællesskab og mødesteder for folk, så de knytter bånd til hinanden og til ham. 22. Gud er som en rejsekammerat. Han er med dig på livets rejse. 23. Gud er som en læge, der hjælper mod smerter. 24. Gud skaber sammenhold og viljestyrke. Hvis vi har det svært, kan vi altid bede Gud om hjælp, eller hvis vi er glade over noget og har haft en god dag og oplevet noget dejligt, så vil Gud gerne høre det. 25. Gud er som en svamp, der suger alt og alle til sig. 26. Gud er som et fyrtårn, der viser os vej i mørket. Ved gudstjenesten spillede et musikvalghold fra Mårslet skole under ledelse af lærer Martin Bay Rasmussen. De spillede bl.a. Go down Moses, der er en gammel negro spiritual, der viser os billedet af Gud som frelser og befrier. Det er blevet en sang, som mange undertrykte folk har hentet håb i. Vi sluttede gudstjenesten med nadver det havde konfirmanderne selv valgt! Og her møder vi billedet af Gud som den barmhjertige og tilgivende Gud. Sådan kom vi omkring mange forskellige gudsbilleder, og alle fik noget at tænke over. Så tak for en dejlig gudstjeneste! Sognepræst Hanne Davidsen Kirketiderne Marts SØNDAG d. 2. mar. kl Fastelavn Familiegudstjeneste Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 9. mar. kl s.i fasten Luk 22,24-32 (ingen dåb) Hanne Davidsen SØNDAG d. 16. mar. kl s. i fasten Mark 9,14-29 Hanne Davidsen SØNDAG d. 23. mar. kl s. i fasten Joh 8,42-51 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 30. mar. kl Midfaste søndag Joh 6,24-35 Hanne Davidsen Kildevang Onsdag d. 5. marts gudstjeneste kl Vi begynder med en kop kaffe kl , hvorefter der kl. ca er gudstjeneste med altergang. Prædikant: Hanne Davidsen April SØNDAG d. 6. apr. kl (ingen dåb) Hanne Davidsen TORSDAG d. 10. april kl Påskespil Åben forestilling Hanne Davidsen FREDAG d. 11. april kl Påskespil For klasse Hanne Davidsen FREDAG d. 11. april kl Påskespil For klasse Hanne Davidsen SØNDAG d. 13. apr. kl Hanne Davidsen TORSDAG d. 17. apr. kl Hanne Davidsen FREDAG d. 18. apr. kl Musikgudstjeneste Haydn: De 7 korsord Hanne Davidsen SØNDAG d. 20. apr. kl Mette Maria Kristensen MANDAG d. 21. apr. kl Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 27. apr. kl Jette Rosenberg Christiansen Mandagscaféen mandag den 10. marts kl i Sognehuset Der bydes på frisklavet kaffe, te og rundstykker samt en hyggelig snak i et uforpligtende samvær med andre fra Mårslet Sogn. - og så er det tilmed helt gratis.

19 MÅRSLET-bladet MARTS Mårslet Hyggeklub Torsdag d. 13. marts kl Jørgen Ryg -Monologens mester Skuespilleren Henning Hansen fortæller i et finurligt foredrag om mennesket og kunstneren med den helt specielle lune og humor. Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag. Fastelavn er mit navn Påskemåltid Påsken i Musik! Efter en pause i 2013 og på opfordring genoptager vi traditionen med at afholde et festligt påskemåltid (altså nu for 8. gang). Temaet i år er PÅSKEN I MUSIK. Det er fredag den 4. april kl i sognehuset. Der er skrevet masser af musik til påskens fortællinger: salmer, sange, storslåede passioner og stille musik af mange forskellige komponister til forskellige tider. I løbet af aftenen vil vi blive præsenteret for et lille udvalg af den dejlige påskemusik. Men det hele begynder med en lille kammerkoncert. Cellist Bent Fomsgaard spiller et klassisk program med værker af bl.a. Johann Sebastian Bach. Han akkompagneres af Pia Labohn ved klaveret. Afsyngelse af påske og forårssange Forskellige musikalske indslag med påskemusik fra hele verden og måske en dans! Menuen Forret: Krydderurteblinis med stenbiderrogn, avocado, rødløg og créme fraiche. Hovedret: Udbenet lammekølle fyldt med sødme og Judasører, pommes Anna, dertil salat med fortvivlet bitterhed og sauce. Dessert: Champagne Fromage med marcipanbånd og marinerede appelsinbåde. Pyntet med Granatæblekerner og mørk chokolade fantasi. Vi holder familiegudstjeneste søndag den 2. marts kl Kom udklædte i kirken for igen i år byder vi velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste, hvor kirken er smukt pyntet til lejligheden. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning udenfor sognehuset. Tønderne er på forhånd pyntet flot af minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d. Når alle kattekonger og kattedronninger er fundet, går alle i sognehuset, hvor der er kaffe/te/saftevand og fastelavnsboller til alle. Herefter vil der være konkurrencer, fastelavnssange og sjove lege. Vi glæder os til at se jer! Sognemedhjælper Mette Bugge og Sognepræst Mette Maria Kristensen Lidt om Bent Fomsgaard: han begyndte at spille cello som 10-årig. Spillede i teenageårene i amatørsymfoniorkester i Herning. Senere uddannet med celloen som hovedfag på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus afsluttende med diplomeksamen. Har efter 2½ år i Radiounderholdningsorkestret i København spillet freelance i de fleste danske symfoniorkestre og i mange teater- og musicalsammenhænge. I de senere år har Bent Fomsgaard spillet en del kirkemusik og salonmusik i forskellige sammenhænge. Aftenens program: Kammerkoncert ved pianist Pia Labohn og cellist Bent Fomsgaard Indtagelse af et pragfuldt måltid. Kaffe med hjemmebagte småkager Husk, at man selv medbringer drikkevarer. Deltagerne opfordres til at tage noget musik, en sang eller en god historie med, der kan fornøje selskabet. Måske har man været på en rejse oplevet en anderledes påske, hørt noget sjovt eller tankevækkende, DEL det med os! Tilmelding: Tilmelding skal finde sted senest torsdag den 27. marts kl Man melder sig til og betaler ved henvendelsen til Hanne Davidsen, Obstrupvej 4 i hendes træffetid eller på kirkekontoret Obstrupvej 4a tirsdag og onsdag mellem 9.00 og Pris: 150 kr. Max deltagere 60, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. KulturCafé-gruppen i samarbejde med aktivitetsudvalget

20 20 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 Koncert i Mårslet kirke Det jyske Musikkonservatoriums Pigekor Søndag den 30. marts kl Informationsmøde om konfirmation for forældre og konfirmander Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor består af 35 sangglade og dygtige piger i alderen år, som hver torsdag eftermiddag arbejder med kormusik fra mange lande og forskellige genrer. Koret giver koncerter i og uden for Aarhus og samarbejder ofte med andre kor og orkestre også ofte med Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Symfoniorkester. I april 2013 medvirkede koret i en eksperimenterende rap-forestilling med Den Jyske Opera, og i december medvirkede koret i konservatoriets traditionelle julekoncert i Domkirken. Pigekoret har en lang tradition for ca. hvert andet år at tage uden for landets grænser til aktuelle korbegivenheder, korudvekslinger eller koncertrejser i Europa. Koret har flere gange deltaget i internationale korkonkurrencer, senest i Barcelona i efteråret 2012, hvor koret høstede 2 sølvmedaljer. Koncertrejser er gået til Mallorca, Litauen, Island og Paris, hvor koret har været en enestående ambassadør for dansk korliv. Indenlands har koret også deltaget i konkurrencer, heriblandt i 2010, hvor det vandt en 1. pris i den kendte Sangerdyst fra Kyst til Kyst, som desværre ikke eksisterer længere. I påskeferien i år går turen til Riva del Garda i Italien og en international korkonkurrence, hvor koret vil opføre nogle af de værker, som synges i Mårslet Kirke, og dyste med kor fra mange lande. Ved koncerten i Mårslet kirke optræder pigekoret med et varieret program, især med vægt på dansk musik. Komponisterne er bl.a. C.E.F. Weyse, Carl Nielsen, Jakob Lorentzen og John Høybye. Koret dirigeres af Helle Høyer Vedel og akkompagneres af Zara Pirumian. Entré kr. 50,- ved indgangen. Børn/unge (til og med 16 år) gratis. Organist Pia Labohn Vi indbyder til en aften om de kommende konfirmationer. Møderne er for både forældre og konfirmander, og de afholdes i kirken begge dage kl ca Mødet for 7.b og 7.c holdes onsdag den 19. marts Mette Maria Kristensen & Mødet for 7.a og 7.d holdes torsdag den 20. marts Hanne Davidsen Vi vil orientere om konfirmandundervisningen og gennemgå konfirmationsgudstjenestens forløb og synge nogle af de salmer, som vi skal synge ved gudstjenesten. Udover info om forskellige praktiske forhold i forbindelse med konfirmationen vil vi fortælle lidt om, hvorfor vi egentlig holder konfirmation. Undervejs vil også blive serveret lidt godt til ganen. Vi ser frem til nogle hyggelige aftner! Hanne Davidsen og Mette Maria Kristensen

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring STAGEBO TØMRER / SNEDKER Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring Tilbud gives uden forbindende www.stagebo.dk E-mail: michael@stagebo.dk

Læs mere