KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. OVERORDNET FORMÅL Udvikling og indførelse af et visuminformationssystem (VIS), som Rådet definerer som et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne 1, kræver, at der etableres et omfattende retsgrundlag. Da der stadig er behov for Rådets politiske retningslinjer for de basale elementer i VIS, vil et fuldstændigt forslag til retsakt om indførelse af VIS først blive fremsat senere. En sådan retsakt vil især indeholde en definition af systemet og dets anvendelse, herunder hvilke kategorier af data der skal indgå i systemet, formålet med at lade dem indgå og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VIS-optegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed. Dette forslag skal gøre det muligt at udvikle VIS ved hjælp af fællesskabsmidler fra og med 2004 i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten, mens udviklingen af de nationale strukturer bliver medlemsstaternes ansvar. 2. BAGGRUND Den 20. september 2001 opfordrede Rådet (RIA) i punkt 26 i sine konklusioner Kommissionen til at forelægge forslag med henblik på etablering af et net til udveksling af oplysninger om udstedte visa. Det Europæiske Råd i Laeken den december 2001 anmodede i konklusionernes punkt 42 Rådet og medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at indføre et fælles visumidentifikationssystem. I Kommissionens meddelelse af 18. december 2001 til Rådet og Europa-Parlamentet om Udvikling af Schengen-Informationssystem II hed det: "En ny funktion i forbindelse med udveksling af oplysninger om udstedte visa vil komme til at omfatte oplysninger, der allerede i dag indhentes eller kræves af visumansøgeren. En sådan visumfunktion kunne navnlig være nyttig som et identifikationsmiddel, når der er tale om at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet, sikre ægtheden af visa udstedt ved de ydre grænser, forbedre behandlingen af visumansøgninger ved at gøre det lettere at kontrollere den rejsendes hæderlige motiver (fra og med visumansøgning nummer to), indføre lettelser for rejsende, der har mistet deres rejsedokumenter, og lette hjemsendelse af illegale indvandrere". I den samlede plan for bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel i EU, som Rådet (RIA) vedtog den 28. februar 2002 på grundlag af Kommissionens meddelelse af 15. november 2001 til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles politik mod ulovlig indvandring, åbnes der blandt de foranstaltninger og aktioner vedrørende visumpolitik, der indgår i planen, mulighed for at udvikle et europæisk 1 Se del I i Retningslinjer for indførelsen af et "fælles system for udveksling af visumoplysninger" (Rådets dokument 9615/02 VISA 92 COMIX 386). 2

3 visumidentifikationssystem med henblik på at bidrage til at tilvejebringe sikrere dokumenter. I planens punkt 36 henvises til konklusionerne fra Rådets (RIA) møde den 20. september 2001, og det hedder endvidere: "Gennem analyser og feasibilityundersøgelser kunne man undersøge, om et simpelt elektronisk system kunne udbygge begrebet sikre dokumenter ved at indføre en dobbelt identifikationsproces på basis af sikre dokumenter og en database." I punkt 37 hedder det: "For at sikre, at oplysningerne bliver så omfattende og nyttige som muligt for de kompetente tjenester, bør databasen ikke kun omfatte udstedte visa, men bør også indeholde oplysninger om visumansøgninger og -afslag." I punkt 38 tilføjes: "Et sådant system kunne omfatte oplysninger, der allerede indsamles eller kræves af visumansøgere i dag, bl.a. personoplysninger. Desuden kunne det omfatte optagelse og lagring af et digitalt foto samt ansøgerens biometriske data. Rejsedokumenter kunne også scannes og lagres, hvilket ville give to betydelige fordele. For det første kunne senere forfalskninger af rejsedokumentet let afsløres ved at sammenligne rejsedokumentet med et faksimile. For det andet kunne den lagrede kopi af rejsedokumentet bruges til hurtigt at opnå nye rejsedokumenter, hvis en person skal rejse ud af landet, men søger at sløre sin identitet. Udviklingen af et sådant system skulle under alle omstændigheder ske på basis af en klar definition af behov og mål samt en indgående vurdering af eksisterende initiativer (bl.a. de muligheder, der allerede findes via SIS og Vision) og de ressourcer, det vil kræve." Rådet (RIA) vedtog den 13. juni 2002 retningslinjer for indførelsen af et fælles system for udveksling af visumoplysninger 2. I henhold til disse retningslinjer er visuminformationssystemet et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, som skal opfylde følgende målsætninger: a) Være et instrument, der gør det lettere at bekæmpe svig i kraft af en bedre gensidig information af medlemsstaterne (konsulater og grænseovergangssteder) om visumansøgninger og behandlingen heraf. b) Bidrage til at forbedre det konsulære samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de centrale konsulære myndigheder. c) Gøre det lettere at fastslå, om indehaveren og ihændehaveren af visummet er den samme, når der foretages kontrol ved de ydre grænser eller indvandringsog politikontrol. d) Bidrage til at forebygge "visum shopping". e) Lette anvendelsen af Dublin-konventionen 3 om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. 2 3 Rådets dokument 9615/02 VISA 92 COMIX 386. Erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af ("Dublin II" - EFT L 50 af , s. 1), dog ikke for Danmarks vedkommende. 3

4 f) Bidrage til identifikation og dokumentation med hensyn til personer, der er indrejst ulovligt uden papirer, og lette den administrative del af tredjelandsstatsborgeres tilbagesendelse. g) Bidrage til en bedre forvaltning af den fælles visumpolitik og til den indre sikkerhed samt til bekæmpelse af terrorisme. Det Europæiske Råd i Sevilla den juni 2002 opfordrede Rådet og Kommissionen til inden for rammerne af deres respektive beføjelser, at give absolut højeste prioritet til snarest muligt at indføre et fælles visumidentifikationssystem på grundlag af en feasibility-undersøgelse og på baggrund af Rådets retningslinjer. Kommissionen indledte den 16. september 2002 en feasibility-undersøgelse om de tekniske og finansielle aspekter af VIS. Resultaterne heraf blev forelagt Rådet i maj På grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i Laeken og Sevilla understregede Rådet (RIA) den juni 2003 vigtigheden af at oprette et fælles europæisk system for udveksling af visumoplysninger og hilste den feasibilityundersøgelse, som Kommissionen fremlagde, velkommen. Det bekræftede desuden målsætningerne for et sådant visuminformationssystem (VIS), som skitseret i de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni 2002, og opfordrede Kommissionen til at fortsætte sit forberedende arbejde med udviklingen af visuminformationssystemet i samarbejde med medlemsstaterne på grundlag af en centraliseret arkitektur, idet der tages hensyn til muligheden for en fælles teknisk platform med SIS II, men uden at forsinke udviklingen af SIS II 4. Under henvisning til Rådets konklusioner af 5. juni 2003 om udviklingen af visuminformationssystemet (VIS) fandt Det Europæiske Råd i Thessaloniki den juni 2003 (punkt 11 i konklusionerne) det nødvendigt, at "der efter Kommissionens feasibility-undersøgelse af VIS for at tilgodese de foretrukne valgmuligheder snarest muligt fastlægges retningslinjer vedrørende planlægningen af systemets udvikling, det rette retsgrundlag for dets oprettelse og tildelingen af de nødvendige finansielle midler inden for rammerne af de finansielle overslag. Der er i den forbindelse brug for en sammenhængende strategi i EU med hensyn til biometriske identifikationer eller biometriske data, idet målet må være harmoniserede løsninger for så vidt angår tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter, EU-borgeres pas og informationssystemerne (VIS og SIS II). Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at udarbejde passende forslag, i første omgang vedrørende visa, under fuld overholdelse af den planlagte frist for indførelse af Schengen-informationssystem II." 3. BESLUTNINGENS INDHOLD Indførelsen af VIS kræver udarbejdelse af et videregående fuldstændigt forslag, der afhænger af Rådets politiske retningslinjer om de grundlæggende elementer i VIS. 4 Se konklusionerne om udviklingen af visuminformationssystemet (VIS), Rådets dokument 9845/03, s

5 Inden denne videregående retsakt foreligger, giver denne beslutning Kommissionen mandat til at forberede den tekniske udvikling af VIS og tilvejebringe det krævede retsgrundlag for indføjelse af de nødvendige bevillinger til udvikling af VIS i Fællesskabets budget og gennemførelse af denne del af budgettet. Endvidere vil Kommissionen blive bistået af SIS II's udvalg 5 i overensstemmelse med forvaltningsprocedurerne. Det er passende at benytte det eksisterende udvalg, især med henblik på synergi mellem VIS og SIS II og af hensyn til det generelle ønske om at mindske antallet af udvalg. Denne beslutning berører ikke fremtidig vedtagelse af den nødvendige lovgivning om oprettelse af VIS, som skal indeholde detaljerede beskrivelser af driften og brugen af VIS. En sådan videregående retsakt skal især definere systemet og dets drift, herunder hvilke kategorier af data der skal indlæses i systemet, formålet med at indlæse dem og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VISoptegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed. 4. RETSGRUNDLAG Retsgrundlaget for denne beslutning er EF-traktatens artikel 66. Den vedrører udvikling af et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstater, "der har afskaffet kontrollen ved de indre grænser" og deltager "i ordningen med fri bevægelighed uden kontrol ved de indre grænser" 6. Derfor vedrører beslutningen ikke væsentlige visumpolitiske foranstaltninger. Da VIS omfatter udveksling af visumoplysninger mellem de relevante afdelinger i medlemsstaternes administration, der er ansvarlige for at udstede og kontrollere visa, er EF-traktatens artikel 66 det rette retsgrundlag, da den giver Rådet mulighed for at træffe foranstaltninger, der sikrer samarbejdet mellem de relevante afdelinger i medlemsstaternes administration inden for områder, der er omfattet af EF-traktatens afsnit IV, samt mellem disse afdelinger og Kommissionen 7. I henhold til EF-traktatens artikel 67, stk. 1, træffer Rådet afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen eller på initiativ af en medlemsstat og efter høring af Europa-Parlamentet i den nuværende overgangsperiode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse. Efter den 1. maj 2004 handler Rådet med kvalificeret flertal, jf. protokollen om EF-traktatens artikel 67, der blev vedtaget i Nice Oprettet i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 (EFT L 328 af , s. 4). Se afsnit III i retningslinjer for indførelsen af et fælles system for udveksling af visumoplysninger (Rådets dokument 9615/02 VISA 92 COMIX 386, s. 9). Hidtil er EF-traktatens artikel 66 blevet anvendt som retsgrundlag for to af Rådets retsakter, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af , s. 4) og Rådets beslutning af 13. juni 2002 om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet) (EFT L 161 af , s. 11). 5

6 5. MEDLEMSSTATERNE Da initiativet vedrører udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstater, der har afskaffet kontrollen ved de indre grænser og deltager "i ordningen med fri bevægelighed uden kontrol ved de indre grænser, er der tale om en forholdsregel til støtte for den fælles visumpolitik og dermed en udvikling af Schengen-reglerne. Derfor finder de procedurer anvendelse, der er fastsat i associeringsaftalen 8 indgået mellem Rådet og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne. I henhold til artikel 4 og 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union og Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 9, og Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 10, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af beslutningen og er ikke bundet af den eller underlagt dens anvendelse. I henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er vedhæftet EU-traktaten og EF-traktaten, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af beslutningen og er derfor ikke bundet af den eller underlagt dens anvendelse. Eftersom beslutningen er en retsakt, som skal bygge videre på Schengen-reglerne i overensstemmelse med EF-traktatens afsnit IV, finder ovennævnte protokols artikel 5 anvendelse. Da initiativet er en retsakt, der bygger videre på Schengen-reglerne eller på anden måde er forbundet hermed, jf. tiltrædelsesaktens artikel 3, stk. 2, gælder det først i en ny medlemsstat, når Rådet har vedtaget en beslutning herom og på de betingelser, der er fastsat heri. 6. SUBSIDIARITET OG PROPORTIONALITET Forslaget udgør et passende lovgivningsmæssigt grundlag for anvendelse af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget til at udvikle et fælles system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, der består af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS), et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces. Da denne beslutning udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, skal Island og Norge associeres. Disse målsætninger kan medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad selv opfylde, og på grund af aktionens omfang og virkninger kan den bedre udføres på fællesskabsplan. Udviklingen af VIS vil kræve omfattende arbejde med implementeringen af den tekniske platform, herunder den generelle projektstyring. Endvidere må man påregne yderligere lovgivning vedrørende kommende funktioner og de forskellige muligheder for driften af VIS på mellemlang til lang sigt. Dette initiativ går derefter ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde de umiddelbare målsætninger EFT L 176 af , s. 36. EFT L 131 af , s. 43. EFT L 64 af , s

7 7. FINANSIELLE VIRKNINGER Virkningen for Fællesskabernes budget af udviklingen af VIS, der består af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS), et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces, fremgår af finansieringsoversigten (bilag). I finansieringsoversigten er angivet det budget, der er påkrævet for udviklingen af VIS fra og med 2004, for så vidt angår alfanumeriske data og fotografier, mens den biometriske komponent og muligvis en komponent til brug af scannede dokumenter - afhængigt af Rådets afgørelse - kan udvikles senere. Disse budgettal omfatter ikke virkningerne for andre nationale infrastrukturer i medlemsstaterne end de nationale interfaces, som medlemsstaterne udvikler. Medlemsstaterne vil således skulle bære en yderligere finansiel byrde til udvikling af disse infrastrukturer, især med henblik på tilpasning af de eksisterende nationale systemer til VIS, verdensomspændende tilslutninger af konsulater samt udstyr, forsendelse og træning. Som et element i de enkelte medlemsstaters respektive vurderinger indeholder feasibility-undersøgelsen omkostningsoverslag for kontorer, der udsteder visa på grundlag af en standardkonfiguration. 8. BEMÆRKNINGER TIL ARTIKLERNE Artikel 1 I denne artikels stk. 1 hedder det, at et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, kaldet "visuminformationssystemet" (VIS), herved oprettes, og at VIS skal give de autoriserede nationale myndigheder, som vil blive defineret i den anden retsakt, mulighed for at indlæse visumoplysninger i systemet og konsultere disse oplysninger elektronisk. I stk. 2 hedder det, at VIS skal baseres på en centraliseret struktur, som vedtaget af Rådet (RIA) den juni 2003, og at VIS skal bestå af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS), et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat (NI-VIS), som skal fungere som bindeled til de relevante centrale nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces. Artikel 2 Denne artikel giver Kommissionen mandat til at udvikle VIS, som defineret i artikel 1, og fastslår, at anden national infrastruktur end de nationale interfaces skal udvikles af medlemsstaterne. Artikel 3 og 4 Disse artikler fastslår, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle VIS, skal træffes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 7

8 der tillægges Kommissionen 11, og at Kommissionen skal bistås af det SIS II-udvalg, der blev oprettet ved artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) 12. Desuden beskrives disse foranstaltninger i artikel 3. Punkt a) vedrører udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsnet. Punkt b) omhandler tekniske aspekter af brugen af systemet, herunder fortrolighed og transmission, lagring og sletning af oplysninger. Punkt c) vedrører tekniske aspekter af testning og installation af systemet, mens punkt d) omhandler tekniske aspekter af migration, integration og support. I artikel 4, stk. 2-3 fastslås det, at artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF gælder, og at udvalget skal vedtage sin forretningsorden. Samtidig fastsættes den periode, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF. Artikel 5 I henhold til denne artikel er Kommissionen forpligtet til at fremlægge årlige statusrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen af VIS. Artikel 6 og 7 Her fastsættes beslutningens ikrafttrædelsesdato, og det præciseres, at den er rettet til medlemsstaterne /468/EF, EFT L 184 af , s. 23. EFT L 328 af , s. 4. 8

9 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 66, under henvisning til Kommissionens forslag 13, under henvisning til Europa-Parlamentets udtalelse 14, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det Europæiske Råd i Sevilla den juni 2002 betegnede indførelse af et fælles visumidentifikationssystem som absolut højeste prioritet og opfordrede til indførelse heraf hurtigst muligt på grundlag af en feasibility-undersøgelse og de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni (2) Den juni 2003 hilste Rådet den feasibility-undersøgelse velkommen, som Kommissionen havde fremlagt i maj 2003, og bekræftede målsætningerne for et visuminformationssystem (VIS), som skitseret i retningslinjerne, og opfordrede Kommissionen til at fortsætte sit forberedende arbejde med udviklingen af visuminformationssystemet i samarbejde med medlemsstaterne på grundlag af en centraliseret arkitektur under hensyntagen til muligheden for en fælles teknisk platform med SIS II. (3) Det Europæiske Råd i Thessaloniki den juni 2003 fandt det nødvendigt, at der efter feasibility-undersøgelsen snarest muligt fastlagdes retningslinjer for planlægningen af udviklingen af VIS, at det rette retsgrundlag for dets oprettelse blev fastsat, samt at de nødvendige finansielle midler blev bevilget. (4) Denne beslutning udgør det påkrævede retsgrundlag for opførelse af de nødvendige bevillinger til udvikling af VIS på budgettet for De Europæiske Fællesskabers budget og gennemførelse af denne del af budgettet. (5) De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne beslutning, skal vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om EFT C,, s.. EFT C,, s.. 9

10 fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 15. (6) Da udviklingen af et fælles visuminformationssystem ikke i tilstrækkelig grad kan foretages af medlemsstaterne og derfor på grund af aktionens omfang og virkninger bedre kan udføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, som det fremgår af denne artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (7) Denne beslutning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. (8) I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i den protokol om Danmarks stilling, der er vedhæftet EU-traktaten og EF-traktaten, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af beslutningen og er derfor ikke bundet af den eller underlagt dens anvendelse. Eftersom beslutningen bygger videre på Schengen-reglerne i overensstemmelse med EFtraktatens tredje del, afsnit IV, skal Danmark senest seks måneder efter vedtagelsen af dette instrument træffe afgørelse om, hvorvidt landet vil gennemføre det i sin nationale lovgivning. (9) Hvad angår Island og Norge udgør denne beslutning en udvikling af Schengenreglerne, som omhandlet i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne 16, der falder ind under det område, der henvises til i artikel 1, punkt B, i Rådets afgørelse af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne 17. (10) Der skal udarbejdes en ordning, der giver mulighed for, at repræsentanter fra Island og Norge kan associeres arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen ved udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er blevet drøftet i den brevveksling mellem Fællesskabet og Island og Norge, som er vedhæftet ovennævnte associeringsaftale 18. (11) Denne beslutning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 19. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen og er ikke bundet af eller underlagt dens anvendelse EFT L 184 af , s. 23. EFT L 176 af , s. 36. EFT L 176 af , s. 31. EFT L 176 af , s. 53. EFT L 131 af , s

11 (12) Denne beslutning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 20. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen og er ikke bundet af eller underlagt dens anvendelse. (13) Denne beslutning er en retsakt, der bygger videre på Schengen-reglerne eller på anden måde er forbundet hermed, jf. tiltrædelsesaktens artikel 3, stk. 2, og træder derfor først i kraft, når kontrollen ved de indre grænser er ophævet - VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 1. Et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, benævnt "visuminformationssystemet" (VIS), som skal give de autoriserede nationale myndigheder mulighed for at indlæse og opdatere visumdata og konsultere dem elektronisk, oprettes hermed. 2. Visuminformationssystemet skal baseres på en centraliseret arkitektur og bestå af et centralt informationssystem, herefter kaldt "det centrale visuminformationssystem" (CS-VIS), en interface i hver medlemsstat, herefter kaldt "det nationale interface" (NI-VIS), som skal fungere som bindeled til de relevante centrale nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale visuminformationssystem og de nationale interfaces. Artikel 2 1. Visuminformationssystemet udvikles af Kommissionen. 2. De nationale infrastrukturer udvikles af medlemsstaterne. Artikel 3 De foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle visuminformationssystemet, skal træffes i overensstemmelse med de forvaltningsprocedurer, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, og skal omfatte følgende: (a) (b) (c) (d) udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsnet tekniske aspekter af brugen af systemet, herunder fortrolighed og transmission, lagring og sletning af oplysninger tekniske aspekter af testning og installation af systemet tekniske aspekter af migration, integration og support. 20 EFT L 64 af , s

12 Artikel 4 1. Kommissionen vil blive bistået af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning nr. 2424/ Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF anvendelse. Den periode, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, er på to måneder. 3. Udvalget vedtager sin egen forretningsorden. Artikel 5 Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig statusrapport om udviklingen af visuminformationssystemet, første gang ved udgangen af det år, der følger efter undertegnelsen af kontrakten om udvikling af VIS. Artikel 6 Denne beslutning får virkning på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den Artikel 7 På Rådets vegne Formand 12

13 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET Politikområder: RIA Aktiviteter: Samarbejde under EF-traktatens afsnit IV (visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den frie bevægelighed for personer) TITEL: UDVIKLING AF VIS-SYSTEMET 1. BUDGETPOST (NUMMER OG BETEGNELSE) Visuminformationssystemet 2. SAMLEDE TAL 2.1. Samlet rammebevilling (del B): 30 mio. EUR som forpligtelsesbevilling frem til Gennemførelsesperiode: Ubestemt varighed: : Udviklingsomkostninger og efterfølgende år: Driftsomkostninger De beløb, der er opført for perioden , svarer til programmeringen i de nuværende finansielle overslag. Beløbene for og de efterfølgende år er vejledende og afhænger af programmeringen i de kommende finansielle overslag Samlet flerårigt skøn over udgifterne: (a) Forfaldsplan for forpligtelses- og betalingsbevillinger (finansieringstilskud) Mio. EUR 2009 og efterfølgende år Forpligtelser 5,000 11,000 14,000 8,000 8,000 8,000 Betalinger 2,500 8,000 12,500 11,000 8,000 8,000 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki om udformningen af en fælles politik vedrørende ulovlig indvandring, menneskesmugling og handel, de ydre grænser og tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold 21 indeholdt højere prognoser for 21 KOM (2003) 323 endelig af

14 udviklingen af VIS ( mio. EUR, mio. EUR og mio. EUR). Forskellen skyldes især, at der ikke indgår nogen form for biometriske moduler. (b) Personale- og andre driftsudgifters samlede budgetvirkninger Forpligtelser/ betalinger 0,404 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 I ALT a+b Forpligtelser 5,404 12,615 15,615 9,615 9,615 9,615 Betalinger 2,904 9,615 14,115 12,615 9,615 9, Forenelighed med den finansielle programmering og de finansielle overslag [X] Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering Virkninger for budgettets indtægtsside: [X] Virkningerne er følgende: Dette forslag er en udvikling af Schengen-reglerne, som defineret i bilag A til aftalen af 18. maj 1999 mellem Rådet og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 22. I artikel 12, stk. 1, sidste afsnit hedder det: "Hvis driftsomkostningerne opføres på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, deltager Island og Norge i disse omkostninger ved at bidrage til det omhandlede budget med et årligt beløb i overensstemmelse med den procentdel, som deres lands bruttonationalindkomst udgør i forhold til alle de deltagende staters bruttonationalindkomst." Bidrag fra Island/Norge: 2,128 % (tal fra 2002) Mio. EUR (1 decimal) Budgetpost Indtægter Forud for aktionen Efter aktionens iværksættelse og efterfølgen de år a) Indtægter i faste priser 1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 b) Ændringer i indtægterne 2 22 EFT L 176 af , s

15 3. BUDGETSPECIFIKATIONER Udgifternes art Nye EFTAdeltagelse Kandidatlandenes deltagelse Udgiftsområde i de finansielle overslag IOU IOB JA NEJ NEJ Nr. [3] 4. RETSGRUNDLAG Denne oversigt ledsager et lovgivningsmæssigt forslag i henhold til EF-traktatens artikel 66. Da der stadig er behov for Rådets politiske retningslinjer for de basale elementer i VIS, vil et fuldstændigt forslag til retsakt om etablering af VIS først blive fremsat senere. En sådan retsakt vil især indeholde en definition af systemet og dets anvendelse, herunder hvilke kategorier af data der skal indlæses i systemet, formålet med at indlæse dem og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VIS-optegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed. 5. BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSE 5.1. Behov for EU-foranstaltninger Mål Svar på Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet i Laeken (punkt 42) og Sevilla, hvor man i punkt 30 opfordrede Rådet og Kommissionen til inden for rammerne af deres respektive beføjelser, at give absolut højeste prioritet til snarest muligt at indføre et fælles visumidentifikationssystem på grundlag af en feasibility-undersøgelse og på baggrund af de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni I disse retningslinjer defineres VIS som et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, som "skal opfylde følgende målsætninger: a) Være et instrument, der gør det lettere at bekæmpe svig i kraft af en bedre gensidig information af medlemsstaterne (konsulater og grænseovergangssteder) om visumansøgninger og behandlingen heraf. b) Bidrage til at forbedre det konsulære samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de centrale konsulære myndigheder. c) Gøre det lettere at fastslå, om indehaveren og ihændehaveren af visummet er den samme, når der foretages kontrol ved de ydre grænser eller indvandringsog politikontrol. d) Bidrage til at forebygge "visum shopping". 23 Nærmere oplysninger i særskilt begrundelse. 15

16 e) Lette anvendelsen af Dublin-konventionen 24 om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. f) Bidrage til identifikation og dokumentation med hensyn til personer, der er indrejst ulovligt uden papirer, og lette den administrative del af tredjelandsstatsborgeres tilbagesendelse. g) Bidrage til en bedre forvaltning af den fælles visumpolitik og til den indre sikkerhed samt til bekæmpelse af terrorisme." Dette forslag skal gøre det muligt at udvikle VIS ved hjælp af fællesskabsmidler fra og med 2004 i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten, mens udviklingen af de nationale strukturer blive medlemsstaternes ansvar Dispositioner, der er truffet på grundlag af forhåndsevalueringen Som svar på konklusionerne fra Sevilla indledte Kommissionen den 16. september 2002 en feasibility-undersøgelse om de tekniske og finansielle aspekter af VIS. Resultaterne heraf blev forelagt Rådet i maj Undersøgelsen indeholder en analyse af de tekniske og finansielle aspekter af VIS. Den er baseret på de tekniske og funktionelle retningslinjer for feasibility-undersøgelsen, der er opstillet i del II af de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni 2002, og foreslår tekniske løsninger for VIS, herunder brug af biometrik, og vurderer virkningen af de enkelte løsninger for de finansielle og menneskelige ressourcer. Undersøgelsen indeholder imidlertid ikke en vurdering af de nuværende nationale systemer, men kommenterer deres evne til at fungere sammen med VIS. I henhold til Rådets retningslinjer skal VIS bestå af et centralt visuminformationssystem (CS- VIS) og et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat. Med dette som udgangspunkt har man i undersøgelsen vurderet to overordnede valgmuligheder for VIS' opbygning. Under forudsætning af, at VIS skal have en arkitektur, der svarer til det eksisterende Schengen-informationssystem, har man i feasibility-undersøgelsen overvejet to basale valgmuligheder: et særskilt VIS (valgmulighed 1), eller teknisk integration mellem VIS og SIS II for at opnå synergi (valgmulighed 2). Valgmulighed 1: Et særskilt VIS-system Der findes to varianter af denne løsning, som er egnede til formålet (centraliseret eller hybrid). Begge løsninger er lige egnede til at løse VIS' opgave. 1. Med den centraliserede løsning samles alle data og funktioner centralt (CS- VIS); 2. Med hybridløsning lagres kun basale data (især alfanumeriske data og indeks) centralt (CS-VIS), mens bulkdata (som fotografier, biometriske billeder, scannede dokumenter m.m.) lagres på det tilsvarende nationale plan (NI-VIS). 24 Erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af ( Dublin II EFT L 50 af , s. 1), undtagen for Danmarks vedkommende. 16

17 Valgmulighed 2: Teknisk integration af VIS og SIS II De to løsninger, der åbner mulighed for synergi, er følgende: 1. Løsning 1 benytter en fælles teknisk platform, hvor begge systemer er placeret i samme bygning og forbundet med det samme netværk gennem et enkelt adgangspunkt. Brug af samme teknologiske platform giver mulighed for at dele de to systemers forvaltningsredskaber og personale. 2. Løsning 2 bruger en fælles teknisk platform og fælles tjenester og skaber synergi på applikationsplanet ud over de fælles træk, der er beskrevet ovenfor (pkt. 1). Systemerne deler og benytter fælles tjenester samt biometriske komponenter. For valgmulighed 1, dvs. et særskilt VIS, anbefales det at vælge en centraliseret løsning. Denne løsning giver operationel effektivitet, er billigere og kræver mindre systemadministration. Dens moderate risikoprofil gør den til en klar favorit. For valgmulighed 2 anbefales teknisk integration mellem VIS og SIS II på centralt plan, da det begrænser de samlede investeringer og dermed driftsomkostningerne betydeligt. For at skabe mest mulig synergi mellem de to systemer foreslås det, at man implementerer VIS og SIS II parallelt, evt. gennem et fælles udbud af etableringen af begge systemer. Det er ligeledes tilrådeligt, at projektforvaltningen i implementeringsfasen varetages af en enkelt organisation. Løsningen med fælles teknisk platform og tjenester (valgmulighed 2 / løsning 2), kan på trods af sine fordele gøre gennemførelsen yderligere kompliceret. Alt i alt anbefales valgmulighed 2, løsning 1, med deling af en fælles teknisk platform for VIS og SIS II. Teknologisk konvergens vil give omkostningsbesparelser. Endvidere kunne VIS og SIS benytte de samme vedligeholdelses- og administrationsprocedurer og dermed bruge de samme tekniske supportmedarbejdere. Endvidere behandler den undersøgelse, der blev anmodet om i Rådets retningslinjer, især VIS kommunikationsinfrastruktur, den kommende udvikling af Schengen-søgenetværket Vision, kompatibilitet med andre systemer og kategorier af information, der skal lagres og behandles, nemlig alfanumeriske data, fotografier, støttedokumenter og biometriske identifikatorer. Biometrikkens betydning for systemets samlede effektivitet må understreges. I undersøgelsen har man vurderet tre former for mulige biometriske identifikatorer, nemlig scanning af regnbuehinden, ansigtsgenkendelse og fingeraftryk, og man anbefaler sidstnævnte som den primære biometriske identifikator. Fingeraftryksteknologi vil være tilstrækkeligt nøjagtig til at udpege enkeltpersoner, og databaserne vil kunne bruges i årtier, selv hvis de biometriske teknikker ændrer sig. En anden biometrisk identifikation som ansigtsgenkendelse kan anvendes til at forbedre nøjagtigheden. Under alle omstændigheder vil brug af biometrik i et hidtil uset omfang få betydelig indflydelse på systemet såvel teknisk som finansielt. Hvad angår de budgetmæssige aspekter, omfatter overslagene i feasibility-undersøgelsen de faste omkostninger for det centrale system, CS-VIS, og for (27) NI-VIS, herunder kommunikationsinfrastruktur, hvortil kommer de årlige omkostninger til driften, netværk og menneskelige ressourcer. Disse omkostninger, hvoraf udviklingen og driften af det biometriske modul udgør en væsentlig del, kan dog fordeles over en periode på 10 til 12 år, afhængigt af implementeringen (big bang eller trinvis), og hvor hurtigt konsulaterne vil blive 17

18 tilknyttet VIS. Overslagene omfatter ikke supplerende eksterne ressourcer til støtte for Kommissionen i forbindelse med forvaltning, kontrol og iværksættelse af projektet. Medlemsstaterne skal bære en betydelig ekstrabyrde til etablering af de nationale infrastrukturer, især i forbindelse med tilpasning af de eksisterende nationale systemer, verdensomspændende forbindelser til deres konsulater samt til udstyr, forsendelse og træning. Omkostningsoverslag og cost-benefit-analyser om VIS betydning for de nationale infrastrukturer og budgetter er de enkelte medlemsstaters ansvar. Som anmodet om i Rådets retningslinjer af 13. juni 2003 indeholder feasibility-undersøgelsen af VIS kun overslag over investerings- og driftsomkostninger for CS-VIS, de nationale interfaces (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturer mellem CS-VIS og NI-VIS. Disse overslag omfatter ikke virkningerne for de nationale infrastrukturer. Yderligere omkostningsoverslag ville kræve en detaljeret analyse af hvert enkelt nationalt miljø og hver enkelt national organisation. Det kan kun medlemsstaterne selv foretage. Imidlertid indeholder undersøgelsen omkostningsoverslag for et kontor, der udsteder visa på grundlag af en standardkonfiguration, som hver enkelt medlemsstat kan anvende. Det regnskab, der er opstillet heri, omhandler tilvejebringelse af teknisk ekspertise, ledelsesekspertise, hardware og software m.m. for de første trin i oprettelsen af VIS-systemet med alfanumeriske data og fotografier. Støttedokumenter og biometriske identifikatorer kan tilføjes på et senere tidspunkt. Det er baseret på overslag fra feasibility-undersøgelsen af de tekniske og finansielle aspekter af et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne Dispositioner, der er truffet på grundlag af den efterfølgende evaluering Ikke relevant Indsatsområder og nærmere bestemmelser for støtten Dette forslag omhandler udvikling af visuminformationssystemet bestående af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS) med et interface i hver medlemsstat (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces. Udviklingen og indførelsen af visuminformationssystemet vil foregå i fire projektfaser: Projektfase I - Detaljeret teknisk design, der fører til fuldstændige systemspecifikationer. Et af resultaterne af denne fase skal være et fuldstændigt sæt interfacespecifikationer, der definerer kommunikationsprocesserne. Projekt fase II - Udvikling, afprøvning og installation af systemerne. Projektfase III - Migration, integration og support for at hjælpe brugerne med at tilslutte deres nationale infrastrukturer. Projektfase IV It-servicemanagement. De biometriske komponenter og komponenten til brug af scannede dokumenter kan udvikles senere, men indgår ikke i dette forslag. For at nå de mål, der er opstillet i punkt 5.1.1, jf. beslutningen artikel 2, stk. 2, sørger medlemsstaterne for de nationale infrastrukturer, der går ud over de nationale interfaces. Dette 18

19 omfatter det finansielle ansvar for udviklingen af disse infrastrukturer, især tilpasning af de eksisterende nationale systemer til VIS, verdensomspændende tilslutninger af konsulater samt udstyr, forsendelse og træning. Som et element i de enkelte medlemsstaters respektive vurderinger indeholder feasibility-undersøgelsen omkostningsoverslag for kontorer, der udsteder visa på grundlag af en standardkonfiguration Gennemførelsesmetoder Direkte forvaltning af Kommissionen med hjælp af fastansat personale assisteret af eksterne kontrahenter. Udviklingen af systemet (hovedkontrakten) vil blive givet i udbud. Supplerende teknisk support vil også blive givet i udbud med henblik på at hjælpe Kommissionens tjenestegrene med at følge implementeringen op. Medlemsstaterne vil blive tæt inddraget i arbejdet via det udvalg, der er omhandlet i denne beslutnings artikel 4, og gennem møder med medlemsstaternes eksperter. 6. FINANSIELLE VIRKNINGER 6.1. Samlede finansielle virkninger for budgettets del B (hele programperioden) Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) Fordeling Vejledende årlige beløb i 2007 og derefter Fase I, Detaljeret analyse og teknisk design 3,000 Fase II, Systemudvikling og installation 8,200 Fase III, Migration, integration og support 11,300 Fase IV, Itservicemanagement 7,000 I ALT 25 3,000 8,200 11,300 7,000 Ekstern bistand til projektforvaltning, revision og 2,000 2,800 2,700 1,000 evaluering 26 I ALT 5, ,000 8, Driftsudgifter i direkte forbindelse med feasibility-undersøgelsen. Andre driftsudgifter - Behov for ekstern bistand af høj kvalitet på grund af begrænsede interne ressourcer. 19

20 7. VIRKNINGER FOR PERSONALERESSOURCER OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER 7.1. Personalemæssige virkninger Afhængigt af Rådets politiske retningslinjer vil nedenstående overslag muligvis skulle revideres. Stillingstyper Eksisterende og/eller nyt personale til forvaltning af foranstaltningen Faste stillinger Midlertidige stillinger I alt Opgavebeskrivelse Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte Andre personaleressourcer A B C Nationale eksperter I alt 8 8 Behovene for menneskelige og administrative ressourcer vil blive dækket inden for rammerne af bevillingerne til det generaldirektorat, der varetager forvaltningen, ved den årlige ressourcetildeling Samlede finansielle virkninger af personaleforbruget Tjenestemænd Andre personaleressourcer Arten af personaleressourcer Beløb i EUR Beregningsmetode* tjenestemænd * * END I alt Beløbene modsvarer de samlede udgifter i en tolvmånedersperiode. 20

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.5.2004 KOM(2004) 391 endelig 2004/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 23. marts 2009 Kontor: Internationalt J.nr.: 2009/4050-1268 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2010 K(2010)3667 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2010 om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde (Kun den

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere