KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. OVERORDNET FORMÅL Udvikling og indførelse af et visuminformationssystem (VIS), som Rådet definerer som et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne 1, kræver, at der etableres et omfattende retsgrundlag. Da der stadig er behov for Rådets politiske retningslinjer for de basale elementer i VIS, vil et fuldstændigt forslag til retsakt om indførelse af VIS først blive fremsat senere. En sådan retsakt vil især indeholde en definition af systemet og dets anvendelse, herunder hvilke kategorier af data der skal indgå i systemet, formålet med at lade dem indgå og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VIS-optegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed. Dette forslag skal gøre det muligt at udvikle VIS ved hjælp af fællesskabsmidler fra og med 2004 i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten, mens udviklingen af de nationale strukturer bliver medlemsstaternes ansvar. 2. BAGGRUND Den 20. september 2001 opfordrede Rådet (RIA) i punkt 26 i sine konklusioner Kommissionen til at forelægge forslag med henblik på etablering af et net til udveksling af oplysninger om udstedte visa. Det Europæiske Råd i Laeken den december 2001 anmodede i konklusionernes punkt 42 Rådet og medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at indføre et fælles visumidentifikationssystem. I Kommissionens meddelelse af 18. december 2001 til Rådet og Europa-Parlamentet om Udvikling af Schengen-Informationssystem II hed det: "En ny funktion i forbindelse med udveksling af oplysninger om udstedte visa vil komme til at omfatte oplysninger, der allerede i dag indhentes eller kræves af visumansøgeren. En sådan visumfunktion kunne navnlig være nyttig som et identifikationsmiddel, når der er tale om at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet, sikre ægtheden af visa udstedt ved de ydre grænser, forbedre behandlingen af visumansøgninger ved at gøre det lettere at kontrollere den rejsendes hæderlige motiver (fra og med visumansøgning nummer to), indføre lettelser for rejsende, der har mistet deres rejsedokumenter, og lette hjemsendelse af illegale indvandrere". I den samlede plan for bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel i EU, som Rådet (RIA) vedtog den 28. februar 2002 på grundlag af Kommissionens meddelelse af 15. november 2001 til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles politik mod ulovlig indvandring, åbnes der blandt de foranstaltninger og aktioner vedrørende visumpolitik, der indgår i planen, mulighed for at udvikle et europæisk 1 Se del I i Retningslinjer for indførelsen af et "fælles system for udveksling af visumoplysninger" (Rådets dokument 9615/02 VISA 92 COMIX 386). 2

3 visumidentifikationssystem med henblik på at bidrage til at tilvejebringe sikrere dokumenter. I planens punkt 36 henvises til konklusionerne fra Rådets (RIA) møde den 20. september 2001, og det hedder endvidere: "Gennem analyser og feasibilityundersøgelser kunne man undersøge, om et simpelt elektronisk system kunne udbygge begrebet sikre dokumenter ved at indføre en dobbelt identifikationsproces på basis af sikre dokumenter og en database." I punkt 37 hedder det: "For at sikre, at oplysningerne bliver så omfattende og nyttige som muligt for de kompetente tjenester, bør databasen ikke kun omfatte udstedte visa, men bør også indeholde oplysninger om visumansøgninger og -afslag." I punkt 38 tilføjes: "Et sådant system kunne omfatte oplysninger, der allerede indsamles eller kræves af visumansøgere i dag, bl.a. personoplysninger. Desuden kunne det omfatte optagelse og lagring af et digitalt foto samt ansøgerens biometriske data. Rejsedokumenter kunne også scannes og lagres, hvilket ville give to betydelige fordele. For det første kunne senere forfalskninger af rejsedokumentet let afsløres ved at sammenligne rejsedokumentet med et faksimile. For det andet kunne den lagrede kopi af rejsedokumentet bruges til hurtigt at opnå nye rejsedokumenter, hvis en person skal rejse ud af landet, men søger at sløre sin identitet. Udviklingen af et sådant system skulle under alle omstændigheder ske på basis af en klar definition af behov og mål samt en indgående vurdering af eksisterende initiativer (bl.a. de muligheder, der allerede findes via SIS og Vision) og de ressourcer, det vil kræve." Rådet (RIA) vedtog den 13. juni 2002 retningslinjer for indførelsen af et fælles system for udveksling af visumoplysninger 2. I henhold til disse retningslinjer er visuminformationssystemet et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, som skal opfylde følgende målsætninger: a) Være et instrument, der gør det lettere at bekæmpe svig i kraft af en bedre gensidig information af medlemsstaterne (konsulater og grænseovergangssteder) om visumansøgninger og behandlingen heraf. b) Bidrage til at forbedre det konsulære samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de centrale konsulære myndigheder. c) Gøre det lettere at fastslå, om indehaveren og ihændehaveren af visummet er den samme, når der foretages kontrol ved de ydre grænser eller indvandringsog politikontrol. d) Bidrage til at forebygge "visum shopping". e) Lette anvendelsen af Dublin-konventionen 3 om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. 2 3 Rådets dokument 9615/02 VISA 92 COMIX 386. Erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af ("Dublin II" - EFT L 50 af , s. 1), dog ikke for Danmarks vedkommende. 3

4 f) Bidrage til identifikation og dokumentation med hensyn til personer, der er indrejst ulovligt uden papirer, og lette den administrative del af tredjelandsstatsborgeres tilbagesendelse. g) Bidrage til en bedre forvaltning af den fælles visumpolitik og til den indre sikkerhed samt til bekæmpelse af terrorisme. Det Europæiske Råd i Sevilla den juni 2002 opfordrede Rådet og Kommissionen til inden for rammerne af deres respektive beføjelser, at give absolut højeste prioritet til snarest muligt at indføre et fælles visumidentifikationssystem på grundlag af en feasibility-undersøgelse og på baggrund af Rådets retningslinjer. Kommissionen indledte den 16. september 2002 en feasibility-undersøgelse om de tekniske og finansielle aspekter af VIS. Resultaterne heraf blev forelagt Rådet i maj På grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i Laeken og Sevilla understregede Rådet (RIA) den juni 2003 vigtigheden af at oprette et fælles europæisk system for udveksling af visumoplysninger og hilste den feasibilityundersøgelse, som Kommissionen fremlagde, velkommen. Det bekræftede desuden målsætningerne for et sådant visuminformationssystem (VIS), som skitseret i de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni 2002, og opfordrede Kommissionen til at fortsætte sit forberedende arbejde med udviklingen af visuminformationssystemet i samarbejde med medlemsstaterne på grundlag af en centraliseret arkitektur, idet der tages hensyn til muligheden for en fælles teknisk platform med SIS II, men uden at forsinke udviklingen af SIS II 4. Under henvisning til Rådets konklusioner af 5. juni 2003 om udviklingen af visuminformationssystemet (VIS) fandt Det Europæiske Råd i Thessaloniki den juni 2003 (punkt 11 i konklusionerne) det nødvendigt, at "der efter Kommissionens feasibility-undersøgelse af VIS for at tilgodese de foretrukne valgmuligheder snarest muligt fastlægges retningslinjer vedrørende planlægningen af systemets udvikling, det rette retsgrundlag for dets oprettelse og tildelingen af de nødvendige finansielle midler inden for rammerne af de finansielle overslag. Der er i den forbindelse brug for en sammenhængende strategi i EU med hensyn til biometriske identifikationer eller biometriske data, idet målet må være harmoniserede løsninger for så vidt angår tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter, EU-borgeres pas og informationssystemerne (VIS og SIS II). Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at udarbejde passende forslag, i første omgang vedrørende visa, under fuld overholdelse af den planlagte frist for indførelse af Schengen-informationssystem II." 3. BESLUTNINGENS INDHOLD Indførelsen af VIS kræver udarbejdelse af et videregående fuldstændigt forslag, der afhænger af Rådets politiske retningslinjer om de grundlæggende elementer i VIS. 4 Se konklusionerne om udviklingen af visuminformationssystemet (VIS), Rådets dokument 9845/03, s

5 Inden denne videregående retsakt foreligger, giver denne beslutning Kommissionen mandat til at forberede den tekniske udvikling af VIS og tilvejebringe det krævede retsgrundlag for indføjelse af de nødvendige bevillinger til udvikling af VIS i Fællesskabets budget og gennemførelse af denne del af budgettet. Endvidere vil Kommissionen blive bistået af SIS II's udvalg 5 i overensstemmelse med forvaltningsprocedurerne. Det er passende at benytte det eksisterende udvalg, især med henblik på synergi mellem VIS og SIS II og af hensyn til det generelle ønske om at mindske antallet af udvalg. Denne beslutning berører ikke fremtidig vedtagelse af den nødvendige lovgivning om oprettelse af VIS, som skal indeholde detaljerede beskrivelser af driften og brugen af VIS. En sådan videregående retsakt skal især definere systemet og dets drift, herunder hvilke kategorier af data der skal indlæses i systemet, formålet med at indlæse dem og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VISoptegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed. 4. RETSGRUNDLAG Retsgrundlaget for denne beslutning er EF-traktatens artikel 66. Den vedrører udvikling af et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstater, "der har afskaffet kontrollen ved de indre grænser" og deltager "i ordningen med fri bevægelighed uden kontrol ved de indre grænser" 6. Derfor vedrører beslutningen ikke væsentlige visumpolitiske foranstaltninger. Da VIS omfatter udveksling af visumoplysninger mellem de relevante afdelinger i medlemsstaternes administration, der er ansvarlige for at udstede og kontrollere visa, er EF-traktatens artikel 66 det rette retsgrundlag, da den giver Rådet mulighed for at træffe foranstaltninger, der sikrer samarbejdet mellem de relevante afdelinger i medlemsstaternes administration inden for områder, der er omfattet af EF-traktatens afsnit IV, samt mellem disse afdelinger og Kommissionen 7. I henhold til EF-traktatens artikel 67, stk. 1, træffer Rådet afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen eller på initiativ af en medlemsstat og efter høring af Europa-Parlamentet i den nuværende overgangsperiode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse. Efter den 1. maj 2004 handler Rådet med kvalificeret flertal, jf. protokollen om EF-traktatens artikel 67, der blev vedtaget i Nice Oprettet i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 (EFT L 328 af , s. 4). Se afsnit III i retningslinjer for indførelsen af et fælles system for udveksling af visumoplysninger (Rådets dokument 9615/02 VISA 92 COMIX 386, s. 9). Hidtil er EF-traktatens artikel 66 blevet anvendt som retsgrundlag for to af Rådets retsakter, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af , s. 4) og Rådets beslutning af 13. juni 2002 om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet) (EFT L 161 af , s. 11). 5

6 5. MEDLEMSSTATERNE Da initiativet vedrører udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstater, der har afskaffet kontrollen ved de indre grænser og deltager "i ordningen med fri bevægelighed uden kontrol ved de indre grænser, er der tale om en forholdsregel til støtte for den fælles visumpolitik og dermed en udvikling af Schengen-reglerne. Derfor finder de procedurer anvendelse, der er fastsat i associeringsaftalen 8 indgået mellem Rådet og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne. I henhold til artikel 4 og 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union og Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 9, og Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne 10, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af beslutningen og er ikke bundet af den eller underlagt dens anvendelse. I henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er vedhæftet EU-traktaten og EF-traktaten, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af beslutningen og er derfor ikke bundet af den eller underlagt dens anvendelse. Eftersom beslutningen er en retsakt, som skal bygge videre på Schengen-reglerne i overensstemmelse med EF-traktatens afsnit IV, finder ovennævnte protokols artikel 5 anvendelse. Da initiativet er en retsakt, der bygger videre på Schengen-reglerne eller på anden måde er forbundet hermed, jf. tiltrædelsesaktens artikel 3, stk. 2, gælder det først i en ny medlemsstat, når Rådet har vedtaget en beslutning herom og på de betingelser, der er fastsat heri. 6. SUBSIDIARITET OG PROPORTIONALITET Forslaget udgør et passende lovgivningsmæssigt grundlag for anvendelse af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget til at udvikle et fælles system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, der består af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS), et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces. Da denne beslutning udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, skal Island og Norge associeres. Disse målsætninger kan medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad selv opfylde, og på grund af aktionens omfang og virkninger kan den bedre udføres på fællesskabsplan. Udviklingen af VIS vil kræve omfattende arbejde med implementeringen af den tekniske platform, herunder den generelle projektstyring. Endvidere må man påregne yderligere lovgivning vedrørende kommende funktioner og de forskellige muligheder for driften af VIS på mellemlang til lang sigt. Dette initiativ går derefter ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde de umiddelbare målsætninger EFT L 176 af , s. 36. EFT L 131 af , s. 43. EFT L 64 af , s

7 7. FINANSIELLE VIRKNINGER Virkningen for Fællesskabernes budget af udviklingen af VIS, der består af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS), et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces, fremgår af finansieringsoversigten (bilag). I finansieringsoversigten er angivet det budget, der er påkrævet for udviklingen af VIS fra og med 2004, for så vidt angår alfanumeriske data og fotografier, mens den biometriske komponent og muligvis en komponent til brug af scannede dokumenter - afhængigt af Rådets afgørelse - kan udvikles senere. Disse budgettal omfatter ikke virkningerne for andre nationale infrastrukturer i medlemsstaterne end de nationale interfaces, som medlemsstaterne udvikler. Medlemsstaterne vil således skulle bære en yderligere finansiel byrde til udvikling af disse infrastrukturer, især med henblik på tilpasning af de eksisterende nationale systemer til VIS, verdensomspændende tilslutninger af konsulater samt udstyr, forsendelse og træning. Som et element i de enkelte medlemsstaters respektive vurderinger indeholder feasibility-undersøgelsen omkostningsoverslag for kontorer, der udsteder visa på grundlag af en standardkonfiguration. 8. BEMÆRKNINGER TIL ARTIKLERNE Artikel 1 I denne artikels stk. 1 hedder det, at et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, kaldet "visuminformationssystemet" (VIS), herved oprettes, og at VIS skal give de autoriserede nationale myndigheder, som vil blive defineret i den anden retsakt, mulighed for at indlæse visumoplysninger i systemet og konsultere disse oplysninger elektronisk. I stk. 2 hedder det, at VIS skal baseres på en centraliseret struktur, som vedtaget af Rådet (RIA) den juni 2003, og at VIS skal bestå af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS), et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat (NI-VIS), som skal fungere som bindeled til de relevante centrale nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces. Artikel 2 Denne artikel giver Kommissionen mandat til at udvikle VIS, som defineret i artikel 1, og fastslår, at anden national infrastruktur end de nationale interfaces skal udvikles af medlemsstaterne. Artikel 3 og 4 Disse artikler fastslår, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle VIS, skal træffes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 7

8 der tillægges Kommissionen 11, og at Kommissionen skal bistås af det SIS II-udvalg, der blev oprettet ved artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) 12. Desuden beskrives disse foranstaltninger i artikel 3. Punkt a) vedrører udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsnet. Punkt b) omhandler tekniske aspekter af brugen af systemet, herunder fortrolighed og transmission, lagring og sletning af oplysninger. Punkt c) vedrører tekniske aspekter af testning og installation af systemet, mens punkt d) omhandler tekniske aspekter af migration, integration og support. I artikel 4, stk. 2-3 fastslås det, at artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF gælder, og at udvalget skal vedtage sin forretningsorden. Samtidig fastsættes den periode, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF. Artikel 5 I henhold til denne artikel er Kommissionen forpligtet til at fremlægge årlige statusrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen af VIS. Artikel 6 og 7 Her fastsættes beslutningens ikrafttrædelsesdato, og det præciseres, at den er rettet til medlemsstaterne /468/EF, EFT L 184 af , s. 23. EFT L 328 af , s. 4. 8

9 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 66, under henvisning til Kommissionens forslag 13, under henvisning til Europa-Parlamentets udtalelse 14, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det Europæiske Råd i Sevilla den juni 2002 betegnede indførelse af et fælles visumidentifikationssystem som absolut højeste prioritet og opfordrede til indførelse heraf hurtigst muligt på grundlag af en feasibility-undersøgelse og de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni (2) Den juni 2003 hilste Rådet den feasibility-undersøgelse velkommen, som Kommissionen havde fremlagt i maj 2003, og bekræftede målsætningerne for et visuminformationssystem (VIS), som skitseret i retningslinjerne, og opfordrede Kommissionen til at fortsætte sit forberedende arbejde med udviklingen af visuminformationssystemet i samarbejde med medlemsstaterne på grundlag af en centraliseret arkitektur under hensyntagen til muligheden for en fælles teknisk platform med SIS II. (3) Det Europæiske Råd i Thessaloniki den juni 2003 fandt det nødvendigt, at der efter feasibility-undersøgelsen snarest muligt fastlagdes retningslinjer for planlægningen af udviklingen af VIS, at det rette retsgrundlag for dets oprettelse blev fastsat, samt at de nødvendige finansielle midler blev bevilget. (4) Denne beslutning udgør det påkrævede retsgrundlag for opførelse af de nødvendige bevillinger til udvikling af VIS på budgettet for De Europæiske Fællesskabers budget og gennemførelse af denne del af budgettet. (5) De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne beslutning, skal vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om EFT C,, s.. EFT C,, s.. 9

10 fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 15. (6) Da udviklingen af et fælles visuminformationssystem ikke i tilstrækkelig grad kan foretages af medlemsstaterne og derfor på grund af aktionens omfang og virkninger bedre kan udføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, som det fremgår af denne artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (7) Denne beslutning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. (8) I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i den protokol om Danmarks stilling, der er vedhæftet EU-traktaten og EF-traktaten, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af beslutningen og er derfor ikke bundet af den eller underlagt dens anvendelse. Eftersom beslutningen bygger videre på Schengen-reglerne i overensstemmelse med EFtraktatens tredje del, afsnit IV, skal Danmark senest seks måneder efter vedtagelsen af dette instrument træffe afgørelse om, hvorvidt landet vil gennemføre det i sin nationale lovgivning. (9) Hvad angår Island og Norge udgør denne beslutning en udvikling af Schengenreglerne, som omhandlet i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne 16, der falder ind under det område, der henvises til i artikel 1, punkt B, i Rådets afgørelse af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne 17. (10) Der skal udarbejdes en ordning, der giver mulighed for, at repræsentanter fra Island og Norge kan associeres arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen ved udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er blevet drøftet i den brevveksling mellem Fællesskabet og Island og Norge, som er vedhæftet ovennævnte associeringsaftale 18. (11) Denne beslutning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 19. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen og er ikke bundet af eller underlagt dens anvendelse EFT L 184 af , s. 23. EFT L 176 af , s. 36. EFT L 176 af , s. 31. EFT L 176 af , s. 53. EFT L 131 af , s

11 (12) Denne beslutning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 20. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen og er ikke bundet af eller underlagt dens anvendelse. (13) Denne beslutning er en retsakt, der bygger videre på Schengen-reglerne eller på anden måde er forbundet hermed, jf. tiltrædelsesaktens artikel 3, stk. 2, og træder derfor først i kraft, når kontrollen ved de indre grænser er ophævet - VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 1. Et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, benævnt "visuminformationssystemet" (VIS), som skal give de autoriserede nationale myndigheder mulighed for at indlæse og opdatere visumdata og konsultere dem elektronisk, oprettes hermed. 2. Visuminformationssystemet skal baseres på en centraliseret arkitektur og bestå af et centralt informationssystem, herefter kaldt "det centrale visuminformationssystem" (CS-VIS), en interface i hver medlemsstat, herefter kaldt "det nationale interface" (NI-VIS), som skal fungere som bindeled til de relevante centrale nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale visuminformationssystem og de nationale interfaces. Artikel 2 1. Visuminformationssystemet udvikles af Kommissionen. 2. De nationale infrastrukturer udvikles af medlemsstaterne. Artikel 3 De foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle visuminformationssystemet, skal træffes i overensstemmelse med de forvaltningsprocedurer, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, og skal omfatte følgende: (a) (b) (c) (d) udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsnet tekniske aspekter af brugen af systemet, herunder fortrolighed og transmission, lagring og sletning af oplysninger tekniske aspekter af testning og installation af systemet tekniske aspekter af migration, integration og support. 20 EFT L 64 af , s

12 Artikel 4 1. Kommissionen vil blive bistået af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning nr. 2424/ Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF anvendelse. Den periode, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, er på to måneder. 3. Udvalget vedtager sin egen forretningsorden. Artikel 5 Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig statusrapport om udviklingen af visuminformationssystemet, første gang ved udgangen af det år, der følger efter undertegnelsen af kontrakten om udvikling af VIS. Artikel 6 Denne beslutning får virkning på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den Artikel 7 På Rådets vegne Formand 12

13 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET Politikområder: RIA Aktiviteter: Samarbejde under EF-traktatens afsnit IV (visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den frie bevægelighed for personer) TITEL: UDVIKLING AF VIS-SYSTEMET 1. BUDGETPOST (NUMMER OG BETEGNELSE) Visuminformationssystemet 2. SAMLEDE TAL 2.1. Samlet rammebevilling (del B): 30 mio. EUR som forpligtelsesbevilling frem til Gennemførelsesperiode: Ubestemt varighed: : Udviklingsomkostninger og efterfølgende år: Driftsomkostninger De beløb, der er opført for perioden , svarer til programmeringen i de nuværende finansielle overslag. Beløbene for og de efterfølgende år er vejledende og afhænger af programmeringen i de kommende finansielle overslag Samlet flerårigt skøn over udgifterne: (a) Forfaldsplan for forpligtelses- og betalingsbevillinger (finansieringstilskud) Mio. EUR 2009 og efterfølgende år Forpligtelser 5,000 11,000 14,000 8,000 8,000 8,000 Betalinger 2,500 8,000 12,500 11,000 8,000 8,000 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki om udformningen af en fælles politik vedrørende ulovlig indvandring, menneskesmugling og handel, de ydre grænser og tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold 21 indeholdt højere prognoser for 21 KOM (2003) 323 endelig af

14 udviklingen af VIS ( mio. EUR, mio. EUR og mio. EUR). Forskellen skyldes især, at der ikke indgår nogen form for biometriske moduler. (b) Personale- og andre driftsudgifters samlede budgetvirkninger Forpligtelser/ betalinger 0,404 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 I ALT a+b Forpligtelser 5,404 12,615 15,615 9,615 9,615 9,615 Betalinger 2,904 9,615 14,115 12,615 9,615 9, Forenelighed med den finansielle programmering og de finansielle overslag [X] Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering Virkninger for budgettets indtægtsside: [X] Virkningerne er følgende: Dette forslag er en udvikling af Schengen-reglerne, som defineret i bilag A til aftalen af 18. maj 1999 mellem Rådet og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 22. I artikel 12, stk. 1, sidste afsnit hedder det: "Hvis driftsomkostningerne opføres på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, deltager Island og Norge i disse omkostninger ved at bidrage til det omhandlede budget med et årligt beløb i overensstemmelse med den procentdel, som deres lands bruttonationalindkomst udgør i forhold til alle de deltagende staters bruttonationalindkomst." Bidrag fra Island/Norge: 2,128 % (tal fra 2002) Mio. EUR (1 decimal) Budgetpost Indtægter Forud for aktionen Efter aktionens iværksættelse og efterfølgen de år a) Indtægter i faste priser 1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 b) Ændringer i indtægterne 2 22 EFT L 176 af , s

15 3. BUDGETSPECIFIKATIONER Udgifternes art Nye EFTAdeltagelse Kandidatlandenes deltagelse Udgiftsområde i de finansielle overslag IOU IOB JA NEJ NEJ Nr. [3] 4. RETSGRUNDLAG Denne oversigt ledsager et lovgivningsmæssigt forslag i henhold til EF-traktatens artikel 66. Da der stadig er behov for Rådets politiske retningslinjer for de basale elementer i VIS, vil et fuldstændigt forslag til retsakt om etablering af VIS først blive fremsat senere. En sådan retsakt vil især indeholde en definition af systemet og dets anvendelse, herunder hvilke kategorier af data der skal indlæses i systemet, formålet med at indlæse dem og kriterierne for udvælgelse heraf, regler for indholdet af VIS-optegnelser, myndighedernes adgangsret med henblik på at indlæse, opdatere og konsultere data og regler for beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed. 5. BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSE 5.1. Behov for EU-foranstaltninger Mål Svar på Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet i Laeken (punkt 42) og Sevilla, hvor man i punkt 30 opfordrede Rådet og Kommissionen til inden for rammerne af deres respektive beføjelser, at give absolut højeste prioritet til snarest muligt at indføre et fælles visumidentifikationssystem på grundlag af en feasibility-undersøgelse og på baggrund af de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni I disse retningslinjer defineres VIS som et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, som "skal opfylde følgende målsætninger: a) Være et instrument, der gør det lettere at bekæmpe svig i kraft af en bedre gensidig information af medlemsstaterne (konsulater og grænseovergangssteder) om visumansøgninger og behandlingen heraf. b) Bidrage til at forbedre det konsulære samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de centrale konsulære myndigheder. c) Gøre det lettere at fastslå, om indehaveren og ihændehaveren af visummet er den samme, når der foretages kontrol ved de ydre grænser eller indvandringsog politikontrol. d) Bidrage til at forebygge "visum shopping". 23 Nærmere oplysninger i særskilt begrundelse. 15

16 e) Lette anvendelsen af Dublin-konventionen 24 om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. f) Bidrage til identifikation og dokumentation med hensyn til personer, der er indrejst ulovligt uden papirer, og lette den administrative del af tredjelandsstatsborgeres tilbagesendelse. g) Bidrage til en bedre forvaltning af den fælles visumpolitik og til den indre sikkerhed samt til bekæmpelse af terrorisme." Dette forslag skal gøre det muligt at udvikle VIS ved hjælp af fællesskabsmidler fra og med 2004 i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten, mens udviklingen af de nationale strukturer blive medlemsstaternes ansvar Dispositioner, der er truffet på grundlag af forhåndsevalueringen Som svar på konklusionerne fra Sevilla indledte Kommissionen den 16. september 2002 en feasibility-undersøgelse om de tekniske og finansielle aspekter af VIS. Resultaterne heraf blev forelagt Rådet i maj Undersøgelsen indeholder en analyse af de tekniske og finansielle aspekter af VIS. Den er baseret på de tekniske og funktionelle retningslinjer for feasibility-undersøgelsen, der er opstillet i del II af de retningslinjer, Rådet vedtog den 13. juni 2002, og foreslår tekniske løsninger for VIS, herunder brug af biometrik, og vurderer virkningen af de enkelte løsninger for de finansielle og menneskelige ressourcer. Undersøgelsen indeholder imidlertid ikke en vurdering af de nuværende nationale systemer, men kommenterer deres evne til at fungere sammen med VIS. I henhold til Rådets retningslinjer skal VIS bestå af et centralt visuminformationssystem (CS- VIS) og et nationalt interface i hver enkelt medlemsstat. Med dette som udgangspunkt har man i undersøgelsen vurderet to overordnede valgmuligheder for VIS' opbygning. Under forudsætning af, at VIS skal have en arkitektur, der svarer til det eksisterende Schengen-informationssystem, har man i feasibility-undersøgelsen overvejet to basale valgmuligheder: et særskilt VIS (valgmulighed 1), eller teknisk integration mellem VIS og SIS II for at opnå synergi (valgmulighed 2). Valgmulighed 1: Et særskilt VIS-system Der findes to varianter af denne løsning, som er egnede til formålet (centraliseret eller hybrid). Begge løsninger er lige egnede til at løse VIS' opgave. 1. Med den centraliserede løsning samles alle data og funktioner centralt (CS- VIS); 2. Med hybridløsning lagres kun basale data (især alfanumeriske data og indeks) centralt (CS-VIS), mens bulkdata (som fotografier, biometriske billeder, scannede dokumenter m.m.) lagres på det tilsvarende nationale plan (NI-VIS). 24 Erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af ( Dublin II EFT L 50 af , s. 1), undtagen for Danmarks vedkommende. 16

17 Valgmulighed 2: Teknisk integration af VIS og SIS II De to løsninger, der åbner mulighed for synergi, er følgende: 1. Løsning 1 benytter en fælles teknisk platform, hvor begge systemer er placeret i samme bygning og forbundet med det samme netværk gennem et enkelt adgangspunkt. Brug af samme teknologiske platform giver mulighed for at dele de to systemers forvaltningsredskaber og personale. 2. Løsning 2 bruger en fælles teknisk platform og fælles tjenester og skaber synergi på applikationsplanet ud over de fælles træk, der er beskrevet ovenfor (pkt. 1). Systemerne deler og benytter fælles tjenester samt biometriske komponenter. For valgmulighed 1, dvs. et særskilt VIS, anbefales det at vælge en centraliseret løsning. Denne løsning giver operationel effektivitet, er billigere og kræver mindre systemadministration. Dens moderate risikoprofil gør den til en klar favorit. For valgmulighed 2 anbefales teknisk integration mellem VIS og SIS II på centralt plan, da det begrænser de samlede investeringer og dermed driftsomkostningerne betydeligt. For at skabe mest mulig synergi mellem de to systemer foreslås det, at man implementerer VIS og SIS II parallelt, evt. gennem et fælles udbud af etableringen af begge systemer. Det er ligeledes tilrådeligt, at projektforvaltningen i implementeringsfasen varetages af en enkelt organisation. Løsningen med fælles teknisk platform og tjenester (valgmulighed 2 / løsning 2), kan på trods af sine fordele gøre gennemførelsen yderligere kompliceret. Alt i alt anbefales valgmulighed 2, løsning 1, med deling af en fælles teknisk platform for VIS og SIS II. Teknologisk konvergens vil give omkostningsbesparelser. Endvidere kunne VIS og SIS benytte de samme vedligeholdelses- og administrationsprocedurer og dermed bruge de samme tekniske supportmedarbejdere. Endvidere behandler den undersøgelse, der blev anmodet om i Rådets retningslinjer, især VIS kommunikationsinfrastruktur, den kommende udvikling af Schengen-søgenetværket Vision, kompatibilitet med andre systemer og kategorier af information, der skal lagres og behandles, nemlig alfanumeriske data, fotografier, støttedokumenter og biometriske identifikatorer. Biometrikkens betydning for systemets samlede effektivitet må understreges. I undersøgelsen har man vurderet tre former for mulige biometriske identifikatorer, nemlig scanning af regnbuehinden, ansigtsgenkendelse og fingeraftryk, og man anbefaler sidstnævnte som den primære biometriske identifikator. Fingeraftryksteknologi vil være tilstrækkeligt nøjagtig til at udpege enkeltpersoner, og databaserne vil kunne bruges i årtier, selv hvis de biometriske teknikker ændrer sig. En anden biometrisk identifikation som ansigtsgenkendelse kan anvendes til at forbedre nøjagtigheden. Under alle omstændigheder vil brug af biometrik i et hidtil uset omfang få betydelig indflydelse på systemet såvel teknisk som finansielt. Hvad angår de budgetmæssige aspekter, omfatter overslagene i feasibility-undersøgelsen de faste omkostninger for det centrale system, CS-VIS, og for (27) NI-VIS, herunder kommunikationsinfrastruktur, hvortil kommer de årlige omkostninger til driften, netværk og menneskelige ressourcer. Disse omkostninger, hvoraf udviklingen og driften af det biometriske modul udgør en væsentlig del, kan dog fordeles over en periode på 10 til 12 år, afhængigt af implementeringen (big bang eller trinvis), og hvor hurtigt konsulaterne vil blive 17

18 tilknyttet VIS. Overslagene omfatter ikke supplerende eksterne ressourcer til støtte for Kommissionen i forbindelse med forvaltning, kontrol og iværksættelse af projektet. Medlemsstaterne skal bære en betydelig ekstrabyrde til etablering af de nationale infrastrukturer, især i forbindelse med tilpasning af de eksisterende nationale systemer, verdensomspændende forbindelser til deres konsulater samt til udstyr, forsendelse og træning. Omkostningsoverslag og cost-benefit-analyser om VIS betydning for de nationale infrastrukturer og budgetter er de enkelte medlemsstaters ansvar. Som anmodet om i Rådets retningslinjer af 13. juni 2003 indeholder feasibility-undersøgelsen af VIS kun overslag over investerings- og driftsomkostninger for CS-VIS, de nationale interfaces (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturer mellem CS-VIS og NI-VIS. Disse overslag omfatter ikke virkningerne for de nationale infrastrukturer. Yderligere omkostningsoverslag ville kræve en detaljeret analyse af hvert enkelt nationalt miljø og hver enkelt national organisation. Det kan kun medlemsstaterne selv foretage. Imidlertid indeholder undersøgelsen omkostningsoverslag for et kontor, der udsteder visa på grundlag af en standardkonfiguration, som hver enkelt medlemsstat kan anvende. Det regnskab, der er opstillet heri, omhandler tilvejebringelse af teknisk ekspertise, ledelsesekspertise, hardware og software m.m. for de første trin i oprettelsen af VIS-systemet med alfanumeriske data og fotografier. Støttedokumenter og biometriske identifikatorer kan tilføjes på et senere tidspunkt. Det er baseret på overslag fra feasibility-undersøgelsen af de tekniske og finansielle aspekter af et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne Dispositioner, der er truffet på grundlag af den efterfølgende evaluering Ikke relevant Indsatsområder og nærmere bestemmelser for støtten Dette forslag omhandler udvikling af visuminformationssystemet bestående af et centralt visuminformationssystem (CS-VIS) med et interface i hver medlemsstat (NI-VIS) og kommunikationsinfrastrukturen mellem CS-VIS og de nationale interfaces. Udviklingen og indførelsen af visuminformationssystemet vil foregå i fire projektfaser: Projektfase I - Detaljeret teknisk design, der fører til fuldstændige systemspecifikationer. Et af resultaterne af denne fase skal være et fuldstændigt sæt interfacespecifikationer, der definerer kommunikationsprocesserne. Projekt fase II - Udvikling, afprøvning og installation af systemerne. Projektfase III - Migration, integration og support for at hjælpe brugerne med at tilslutte deres nationale infrastrukturer. Projektfase IV It-servicemanagement. De biometriske komponenter og komponenten til brug af scannede dokumenter kan udvikles senere, men indgår ikke i dette forslag. For at nå de mål, der er opstillet i punkt 5.1.1, jf. beslutningen artikel 2, stk. 2, sørger medlemsstaterne for de nationale infrastrukturer, der går ud over de nationale interfaces. Dette 18

19 omfatter det finansielle ansvar for udviklingen af disse infrastrukturer, især tilpasning af de eksisterende nationale systemer til VIS, verdensomspændende tilslutninger af konsulater samt udstyr, forsendelse og træning. Som et element i de enkelte medlemsstaters respektive vurderinger indeholder feasibility-undersøgelsen omkostningsoverslag for kontorer, der udsteder visa på grundlag af en standardkonfiguration Gennemførelsesmetoder Direkte forvaltning af Kommissionen med hjælp af fastansat personale assisteret af eksterne kontrahenter. Udviklingen af systemet (hovedkontrakten) vil blive givet i udbud. Supplerende teknisk support vil også blive givet i udbud med henblik på at hjælpe Kommissionens tjenestegrene med at følge implementeringen op. Medlemsstaterne vil blive tæt inddraget i arbejdet via det udvalg, der er omhandlet i denne beslutnings artikel 4, og gennem møder med medlemsstaternes eksperter. 6. FINANSIELLE VIRKNINGER 6.1. Samlede finansielle virkninger for budgettets del B (hele programperioden) Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) Fordeling Vejledende årlige beløb i 2007 og derefter Fase I, Detaljeret analyse og teknisk design 3,000 Fase II, Systemudvikling og installation 8,200 Fase III, Migration, integration og support 11,300 Fase IV, Itservicemanagement 7,000 I ALT 25 3,000 8,200 11,300 7,000 Ekstern bistand til projektforvaltning, revision og 2,000 2,800 2,700 1,000 evaluering 26 I ALT 5, ,000 8, Driftsudgifter i direkte forbindelse med feasibility-undersøgelsen. Andre driftsudgifter - Behov for ekstern bistand af høj kvalitet på grund af begrænsede interne ressourcer. 19

20 7. VIRKNINGER FOR PERSONALERESSOURCER OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER 7.1. Personalemæssige virkninger Afhængigt af Rådets politiske retningslinjer vil nedenstående overslag muligvis skulle revideres. Stillingstyper Eksisterende og/eller nyt personale til forvaltning af foranstaltningen Faste stillinger Midlertidige stillinger I alt Opgavebeskrivelse Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte Andre personaleressourcer A B C Nationale eksperter I alt 8 8 Behovene for menneskelige og administrative ressourcer vil blive dækket inden for rammerne af bevillingerne til det generaldirektorat, der varetager forvaltningen, ved den årlige ressourcetildeling Samlede finansielle virkninger af personaleforbruget Tjenestemænd Andre personaleressourcer Arten af personaleressourcer Beløb i EUR Beregningsmetode* tjenestemænd * * END I alt Beløbene modsvarer de samlede udgifter i en tolvmånedersperiode. 20

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.09.2003 KOM(2003)558 endelig 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 2. juni 2003

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 2. juni 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2. juni 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Schengen-informationssystemet (SIS II): fremtidig udvikling Udvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0307(COD) 6342/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: I. INDLEDNING Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere