Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1.2014. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Teori Krop eller ikke-krop Offline eller online Opfattelsen af selvet Metode Valg af metode Dataindsamling og informantpopulation Entrée og spørgsmål Etiske problemstillinger Analyse Applicering af teori Overordnede mønstre Online embodiment: Der er overordentlig meget krop til stede på Grindr Reelt eller ideelt selv: hvem vælger vi at være online? Grindr: et behov der bliver opfyldt og tryghed for en minoritet? Grindr-brugere: kommercialiserede subjekter? Konklusion Bibliografi Bilag

2 1. Indledning [Grindr] has become the smartphone symbol for the possibilities of organising sex, friendship and relationships with the tap of a screen. (http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/02/grindr-sex-relationship-intimacy) Så koncist beskrives emnet for min opgave i britiske The Guardian. Der er dog meget mere til emnet end som så: Jeg vil i min opgave undersøge hvordan man gør Grindr, en app der henvender sig til homoseksuelle mænd og ved hjælp af såkaldt geotagging sorterer folk efter geografisk nærhed til én selv. Jeg lægger mig dermed op ad et stort korpus af forskning, der har beskæftiget sig med seksualitet og køn, offline såvel som online. Jeg har grundet min opgaves begrænsede tilladte omfang kun mulighed for at dyppe tæerne i det enorme hav, hele feltet udgør, og vil derfor være nødt til at udelade mange mulige perspektiver på mit emne, der helt overordnet, og uden at jeg vil søge at redegøre grundigere for det her skriver sig ind i cultural studies-traditionen. Mit emne har altså at gøre med det, der af Mowlabocus er blevet kaldt digital cruising (Mowlabocus 2010), der henviser til to ting: nemlig den homoseksuelle praksis, der har at gøre med at finde (seksuelle) partnere, og at denne praksis i stadig stigende grad er på vej online (jf. ovenstående citat). Hvad gør dette ved vores måde at opfatte kroppen på? Tager vi den, så at sige, med os online, eller sker der en kropsfralæggelse, når vi går online? Og performer vi et anderledes selv online end offline? Disse, og andre relevante problematikker, vil jeg komme ind på i nærværende opgave. Min problemformulering lyder som følger: Jeg vil gennem kvalitative interviews med udvalgte homoseksuelle mænd forsøge at belyse, hvordan og med hvilket formål app en Grindr bruges hvordan gør man Grindr, og hvilke implikationer har denne praksis for vores opfattelse af krop og selv? Jeg vil i opgaven først give et overblik over det forskningsfelt, jeg skriver mig ind i, som har beskæftiget sig med krop og selv online og offline og i denne forbindelse blandt andet redegøre for John Edward Campbell, Judith Butler og Monica Whittys begreber. Herefter vil jeg udrulle nogle metodologiske overvejelser i forbindelse med undersøgelsen, der ligger til grund for opgaven, og endelig vil jeg udfolde selve kernen i nærværende opgave: nemlig analysen af mine interviewsvar. 2

3 2. Teori Mit opgavefokus er homoseksuelle mænds aktivitet på mobilapp en Grindr, og dermed vil opgaven nødvendigvis skrive sig ind i det konfuse forskningsfelt, der kaldes for queer-teori. Hvordan denne defineres og afgrænses hersker der stor uenighed om, netop på grund af feltets ganske diffuse karakter. Således er selve queer-begrebet flydende, og en stringent forståelse af det og en konsekvent applicering af queer-metodologi på et givent emne lader sig næppe gøre, mener Ashford (Ashford 2009, p. 308), der selv beskæftiger sig med queer-begrebet og cyber-etnografier indenfor en homoseksuel forståelsesramme. Queer-teorien kan anvendes og appliceres på mange måder; jeg vælger i min opgave at bruge den som en slags kritisk måde at tænke problematikker på. Den vil altså hos mig blive brugt som en art bagvedliggende forståelsesramme: Jeg vil forsøge at se køn og seksuel praksis performativt, frem for som fastlåste og snævert afgrænsede kategorier. Med Judith Butlers ord: [ ] er køn altid en gøren. (Butler 2010, p. 71). Netop Butler fortjener lidt yderligere opmærksomhed: Den overordnede tanke bag hendes performative identitets- og kønsbegreb vil nemlig også ligge som en understrøm i min måde at begribe mine informanters svar på, selv om denne opgaves fokus ikke er en decideret gennemgang af Butlers teori (der hurtigt ville kunne udgøre en hel opgave i sig selv). Altså: køn er performativt, og konstituerer den identitet, det angiveligt repræsenterer det er en gøren (Butler 2010, s ). Desuden vender hun vores forståelse af køn om: hvor vi naturligt tager udgangspunkt i det biologiske køn og derefter måske ville italesætte hvordan vores kultur fordrer os til at gøre dette køn, mener Butler, at det er vores kultur, der definerer hvordan køn kommer til at se ud. Det biologiske køn er skabt af kulturen, og er ikke i sig selv (Butler 2010, p ). Hierarkiserer man Butlers kønsopfattelse finder man ud af, at kønnet og dermed kroppen altså er kulturel(t), før det er biologisk, idet hun mener, at vi bruger vores kultur, til at opfatte biologi (Butler, ibid.). 2.1 Krop eller ikke-krop Et overordnet skisma, indenfor forskningen i menneskelig praksis on- og offline, er, hvorvidt den virtuelle gøren skal forstås som en kropsfralæggelse, eller, hvad man kunne kalde, en kropsforlængelse. Her positionerer markante forskere indenfor området sig forskelligt, og det er værd at kaste et nærmere blik på, da det, gennem min læsning af dem, også influerer på min egen position. Annette Markham (gengivet hos Ashford) taler om en disembodiment i forhold til 3

4 online-aktivitet, altså, at vi lægger vores fysiske selv fra os, når vi går online, mens Ashford selv mener, at det er misvisende at tale om en sådan disembodiment (Ashford 2009, p. 298). Heller ikke én af de fremmeste repræsentanter indenfor feltet, der beskæftiger sig med LGBTcommunities på nettet, John Edward Campbell, der står bag hovedværket Getting it on Online: Cyberspace, Gay Male Sexuality, and Embodied Identity, mener, at det er meningsfuldt at tale om disembodiment. Han er repræsentant for den gren af forskningen, der så at sige er meget tæt på sit emne, både idet han selv er homoseksuel mand, og idet han for rigtigt at belyse sit problemfelt selv er en del af det/tager del i dets aktiviteter (ifølge Ashford 2009, p. 308). Campbell går direkte imod det, han kalder the disembodiment thesis, og de binære logikker der, ifølge ham, følger med en sådan tankegang (Campbell 2004, p. 12). Han prøver derimod at begribe, hvordan mennesker integrerer deres oplevelser on- og offline i et forsøg på at nå til en bredere forståelse af hverdagslivet. Hans værk fremkommer med et bud på, hvordan homoseksuelle mænd søger at tilfredsstille fysiske offlinebehov gennem deres onlineageren. Vi integrerer altså, ifølge Campbell, kroppen i vores færden på nettet, og han stiller sig således i skarp opposition til de forskere, der taler om disembodiment. Han mener, at homoseksuelle mænds offlinebehov kan komme trygt til udtryk online, da det, han kalder en virtual queer havens (Campbell 2004, p. 83) der vel bedst kan oversættes som et online homoseksuelt helle netop giver mulighed for at udforske ens seksualitet og kontrollere selvfremstillingen, mens ens fysiske selv er i tryghed bag en skærm, og ikke er tvunget til at agere i en fjendtligt indstillet, heteroseksuel offlineverden. Med andre ord risikerer man mindre i mødet med andre online, og man kontrollerer ens selvfremstilling 100 pct. (Campbell 2004, p. 99). Her ser vi, at han arbejder med en performativ tilgang til krop og seksualitet, og han baserer da også dele af sin fremstilling på Judith Butler (se ovenstående). Med hans egne ord: Penises and vaginas as constitutive parts of the body are very real, but they acquire distinction and meaning only within a social universe. (Campbell 2004, p. 150) Således fralægger han sig helt the disembodiment thesis og man kan hos Campbell direkte tale om et modsat begreb. Han opererer nemlig med online embodiment (Campbell 2004, p. 145), og man kan altså hævde, at mens Markham står for the disembodiment thesis, står Campbell for the online embodiment thesis. 4

5 Begreber anvendt i det ovenstående vil i varierende grad blive anvendt i nærværende opgaves analyseafsnit, ligesom også de nedenstående begreber i dette teoriafsnit vil kunne finde anvendelse i analysen. 2.2 Offline eller online Skismaet mellem krop og ikke-krop kan med en tilsnigelse også forstås som offline stillet overfor online, og eksemplificeres hos Whitty, der, baseret på Goffman, undersøger hvordan man arbejder med selvpræsentation online. Hendes artikel demonstrerer lighederne mellem det man tiltrækkes af off- som online (Whitty 2008, p. 14). Ifølge hende bruges online-værktøjer til at lokalisere en offline-krop man kan mødes med (Whitty 2008, p. 17). Begrebet disembodiment (det, jeg har valgt at kalde ikke-krop i ovenstående afsnit) synes altså ikke helt at holde vand, da onlineaktiviteten, i hvert fald ifølge Whitty, ikke i sig selv kan ses som et medium til at lære en anden disembodied person at kende (Whitty 2008, ibid.). Nej, den fysiske fremtræden er vigtig og online-aktiviteten bruges til at opnå kropslig offline-aktivitet (Whitty 2008, p. 14). Online-aktivitet må derfor i forhold til mit emne forstås som faciliterende offline- og kropslig kontakt. Sagt på en anden måde, kan man altså hævde, at der er overordentlig meget krop tilstede online. Jeg stiller mig dermed på (blandt andre) Campbells og Whittys side i diskussionen om disembodiment eller embodiment. 2.3 Opfattelsen af selvet Som nævnt arbejder Whitty med begreber lånt fra Goffman. Konkret applicerer hun begreberne reelt og ideelt selv i sit arbejde med online selvpræsentation. Det ideelle selv er den, man egentlig føler sig som, og gerne vil være, men ikke altid kan udtrykke, når man er sammen med andre, mens det reelle selv er det, der rent faktisk kommer til udtryk (Whitty 2008, p. 3). Disse begreber er i spil, f.eks. når man opretter en datingprofil: man vil gerne fremstå så attråværdig som mulig online, og søger derfor at fremstille et ideelt selv, som man dog har man selverkendelse nok til at vedkende sig, at man måske har tendens til at pynte lidt på sandheden netop ikke må pynte for meget på, da uoverensstemmelsen mellem det fremstillede, ideelle selv, og det selv, den anden person så møder offline, altså det reelle, så vil kunne tænkes at være for stor, og dermed sætte en stopper for en videre relation. Whitty konkluderer således blandt andet, at dem, der formår at portrættere et reelt selv online har større chance for at få et succesfuldt offline-forhold (Whitty 2008, p. 19). Whittys tekst får én til at tænke over, hvorvidt Grindr i kontekst til min opgave blot 5

6 skal ses som en online-forlængelse af den måde offline-kurmageri i mangel af et bedre ord mellem homoseksuelle mænd altid har foregået? Campbell mener dog, at bevidstgørelsen om ens selv ( ideelt eller reelt uudtalt) er vigtig i en online kontekst. Han beskriver i sin artikel om overvågning og gay marketing hvordan marketing rettet mod homoseksuelle mænd først er blevet muliggjort, efter at man, malerisk beskrevet, er kommet ud af skabet (Campbell 2005, p. 667). Uanset om man performer et reelt eller ideelt selv online gør man sig stadig synlig, og gør sig dermed tydelig overfor markedskræfter og profithungrende reklamefolk, ved f.eks. at oprette en profil på gay.com, som Campbell beskriver det. Dette kommercielle og, må vi forstå, profiterbare aspekt ved gøren krop og køn online åbner interessante perspektiver og vil i forhold til mit emne om brug af Grindr blive søgt draget ind i slutningen af denne opgave. 3. Metode Det overordnede emne for min opgaves undersøgelse er, hvordan homoseksuelle mænd gør digital cruising (begreb lånt fra Mowlabocus 2010, p. 187): altså hvordan homoseksuelle mænd finder (seksuelle) partnere (= cruiser), og hvordan denne praksis med smartphonens indtog i stigende grad foregår netop ved hjælp af for eksempel en iphone (= foregår digitalt). Mere specifikt har jeg beskæftiget mig med, hvordan man gør Grindr, og metoden til at belyse dette har været kvalitative interviews med en af mig udvalgt informantpopulation. Idet jeg anvender begrebet at gøre om et fænomen som Grindr, tilkendegiver jeg, at jeg lægger mig op ad et performativt kultur- og identitetsbegreb, og jeg skylder derfor at eksplicitere, at jeg i nærværende opgave vælger at anskue kultur på samme måde som Fetterman, der definerer kultur som: [ ] den indre logik i en given gruppering. En kombination af handlinger, ideer, forståelse og viden. (Fetterman 1998, p. 17) I forbindelse med denne opgave, der belyser brugen af en app, der henvender sig til homoseksuelle mænd og ved hjælp af såkaldt geotagging sorterer folk efter geografisk nærhed til én selv, bliver det hurtigt klart, at vi både har at gøre med handling/ gøren, idéer og forståelse, og det giver derfor god mening at tale om både kultur, identitet og køn. Som nævnt må opgaven dog ikke læses som en 6

7 udtømmende redegørelse for hverken Butlers poststrukturalistiske køns- og identitetsbegreb eller en dybdegående diskussion af, hvad kultur er; begreberne anvendes, for bedre at kunne se de resultater, der måtte fremkomme af mine interviews, og som vil blive analyseret senere i denne opgave. Mens det overordnede emne for opgaven altså er homoseksuelle mænds gøren digital cruising, har min undersøgelses konkrete mål været at komme ind til en dybere forståelse af, hvordan man gør Grindr. Motivationen for denne undersøgelse har været, forhåbentlig, at kunne frembringe ny viden om dette felt, simpelthen at blive klogere på bevæggrundene for at gøre digital cruising, samt hvilke implikationer dette har for vores opfattelse af krop og selv. 3.1 Valg af metode Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på de kvalitative aspekter ved brugen af Grindr og har til dette formål valgt at gøre brug af online interviews som min overordnede metode. Dels fordi emnet, der omhandler noget så intimt som folks kønsliv, kan tænkes at være prekært at beskæftige sig med for mange, og derfor gør sig bedst i forbindelse med et begrænset antal informanter; dels fordi det har været, og er, min vurdering, at online interviews kan bibringe en dybere og mere subjektiv forståelse af mit emne (Kozinets 2010, p. 47), og derfor til mit formål frembringer mere interessante svar, end en kvantitativ metode ville have gjort. Jeg har efter bedste evne forsøgt at være holistisk i mit arbejde med undersøgelsens resultater og har arbejdet ud fra en induktiv tilgang i forhold til de i interviewene fremkomne svar. Jeg har søgt at tage fordomsfrit udgangspunkt i de foreliggende data, frem for med remmer og tøj forsøgt at presse en eksisterende teoriramme ned over svarene. Mit forbillede i denne forbindelse er Campbells arbejde om cyberspace og mandlig homoseksualitet (Campbell 2004), hvor han også forsøger at gå fordomsfrit til sit interviewmateriale ved at stille åbne spørgsmål og gennem disse forsøge at gøre en praksis, han selv tager del i, tydelig for en udenforstående: at gøre det implicitte eksplicit (Campbell 2004, p. 39). Da jeg, ligesom Campbell, selv tager del i den etnografiske praksis jeg beskriver, skylder jeg at kaste et kritisk blik på min rolle som forsker. Mere herom senere Dataindsamling og informantpopulation Da mit emne, som nævnt, kan tænkes at være om ikke ømtåleligt, så i hvert fald meget privat for mange, har jeg ikke turde gøre mig forhåbninger om en stor informantpopulation i forbindelse med min undersøgelse. Denne problematik har jeg vendt med min underviser, der mente, at det var i orden med en ganske lille informantpopulation, da mit mål med opgaven netop ikke har været at 7

8 forsøge at fremdrage generaliserbare sandheder eller fremkomme med kvantificerbare resultater, men tværtimod forhåbentlig at blive klogere på Grindr som fænomen gennem en lille, veludvalgt informantpopulation. Da jeg har valgt en lille informantpopulation til min opgave har jeg samtidig valgt ikke at gøre brug af eksempelvis tekstbehandlingsprogrammer, eller andre tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe én på vej, når man arbejder med større mængder data. Min dataindsamlingsmetode har bestået i interviewspørgsmål sendt ud via mail, og de tilbagesendte svar og den efterfølgende læsning og kategorisering af deres indhold har, i mangel af et bedre ord, været håndholdt af undertegnede. Jeg har med en åben tilgang søgt at uddrage essenser af de data, min informantpopulation har sendt tilbage, og fokus har her igen været kvalitativt. Jeg har for eksempel prøvet at se på hvilke mønstre kan man se i svarene, hvad er svarene udtryk for etc., frem for eksempelvis at kvantificere hvor mange gange ordet tryghed eller anonymitet er brugt af informanterne. Informantpopulationen består af tre homoseksuelle mænd i alderen år, og er alle folk fra min omgangskreds. Rekrutteringsstrategien med at søge informanter i ens eget netværk har været bevidst fra min side, da jeg har vurderet, at jeg ville få mere fyldige og, forhåbentlig, ærlige svar, hvis informantpopulationen er tryg ved mig i forvejen, jf. Kivits overvejelser om forholdet mellem forsker og informantpopulation (Kivits i Hine 2006, p ). Man kunne også, havde der været længere tid til opgaven, have søgt efter informanter, man ikke kendte i forvejen, og så bruge tiden på at oparbejde trygheden mellem dem og én selv, og sandsynligvis være fremkommet med lige så brugbare og gode svar som de foreliggende, men jeg har altså efter samtaler med underviser valgt en anden rekrutteringsstrategi i forbindelse med nærværende opgave. I forbindelse med informantpopulationen bør det nævnes, at kommunikationen med denne har ladt en del tilbage at ønske: hvor jeg oprindeligt håbede på en noget større population end de tre, der ligger til grund for denne opgave, har jeg måttet sande, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Folk er sprunget fra, eller har først indvilget i at deltage i undersøgelsen, og er så aldrig vendt tilbage med svar; heller ikke efter en opfølgende mail fra undertegnede. Dette frafald havde jeg ikke kalkuleret med, og er en faktor i forbindelse med interviewundersøgelser om et (prekært) emne som mit, jeg vil tage med i mit videre akademiske virke. 8

9 3.1.2 Entrée og spørgsmål Inden analysen vil jeg give en kort præsentation af min såkaldte entrée (den første kontakt, man som forsker etablerer i/til det forum/de mennesker, man henvender sig til), samt mine interviewspørgsmål. Da min informantpopulation alle er folk, jeg kender, og i større eller mindre grad omgås i mit privatliv, var der ikke store udfordringer forbundet med formuleringen af min entrée. Jeg skulle, så at sige, ikke træde varsomt for ikke at fornærme folk, jeg ikke kendte; ej heller være bange for at blive misforstået af en informantpopulation, der forholdt sig skeptisk til mine intentioner med projektet. Dog var jeg mig meget bevidst om vigtigheden af at få etableret en positiv og tryg kontakt i den mail, jeg rundsendte med spørgsmålene (jf. Kozinets 2010, p og Kivits i Hine 2006, p. 40). Min entrée lød som følger: Kære XX, Jeg skriver i øjeblikket eksamensopgave om folks brug af Grindr, og skal i den forbindelse interviewe personer med en Grindr-profil om deres brug af app en. Alle svar vil kunne blive anvendt i min opgave, men de vil naturligvis fremstå 100 pct. anonyme. Jeg har i håb om din deltagelse tilladt mig at medsende mine spørgsmål i denne mail, og håber du vil kaste et blik på dem og forhåbentlig besvare dem, og dermed være med til at hjælpe min opgave godt på vej. Jeg har forsøgt at stille brede spørgsmål, der indbyder til fyldige, beskrivende svar fra dig, og der vil garanteret være overlap i det, jeg har spurgt om. Det vigtige er ikke, at du svarer lige uddybende på alle spørgsmål, men at du med dine egne ord forklarer, hvordan/hvornår/hvorfor (osv.) du bruger Grindr. Har du gjort dig andre overvejelser om brug af Grindr, eller har du erfaringer du vil dele, som jeg ikke har fået spurgt ind til, må du endelig gøre det. Svarene skal være mig i hænde hurtigst muligt. Jeg vil igen understrege, at alle svar selvfølgelig vil fremstå 100 pct. anonyme i den færdige opgave. Har du spørgsmål, eller ting du undrer dig over, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte mig. Mange hilsner Kasper 9

10 Som det også er antydet i det ovenstående søgte jeg at stille åbne, ikke-dømmende spørgsmål, der indbød til fyldige svar. I forbindelse med udformningen af disse har jeg gjort brug af den guide Cresswell tilbyder i denne forbindelse, gengivet hos Kozinets (Kozinets 2010, p ). 3.2 Etiske problemstillinger Inden jeg breder analysen ud, fortjener et par etiske overvejelser at blive udfoldet: Da jeg, som mange før mig, også skriver mig ind i dette felt som en homoseksuel mand, og dermed er tæt på det emne, jeg behandler, er jeg nemlig repræsentant for det, Ashford kalder the good gay academic (Ashford 2009, p. 302), der hverken har stor afstand til sit emne eller hel konkret fysisk samvær med sin undersøgte population. Denne trækker derimod på sit netværk, ved f.eks. at interviewe venner, eller andre i ens umiddelbare netværk, der, grundet tætheden til én selv, kan tænkes at være repræsentanter for de samme holdninger og værdier som én selv. Da mit mål med denne opgave imidlertid ikke er at fremkomme med kvantificerbare data, eller rigide sandheder om mit emne, men derimod at tydeliggøre, hvordan man gør Grindr gennem kvalitative interview med en snævert udvalgt informantpopulation, vurderer jeg, at min position ikke står i vejen for målet med nærværende opgave. Jeg er, med Campbells ord, både forsker og positioneret subjekt (Campbell 2004, p. 41) i forbindelse med det foreliggende akademiske arbejde. Så længe jeg imidlertid er mig dette bevidst, kan det forhåbentlig blot medvirke til en (endnu) bedre analyse, end den en komplet udenforstående, der skulle prøve at læse sig ind på et komplet nyt felt, selv efter bedste evne, ville kunne bibringe. Campbell, der, ligesom jeg, har gjort brug af en udforskende tilgang i forbindelse med sit arbejde (Campbell 2004, p. 9) rammer hovedet på sømmet i overvejelserne om sin egen forskerposition, når han medgiver, at han er: [ ] less an academic gone native than a native gone academic. (Campbell, gengivet hos Ashford 2009, p. 298). Med disse etiske overvejelser in mente vil jeg begive mig videre til opgavens analyse. 10

11 4. Analyse Fokuspunktet for denne opgave er hvordan man gør Grindr, og i den forbindelse er det værd at bruge et par linjer på at beskrive selve det fænomen, opgaven beskæftiger sig med: nemlig app en Grindr og dens opbygning, hvorefter den egentlige analyse vil blive udfoldet. Når man har oprettet sin profil med hvad dertil hører af personlige oplysninger om højde og drøjde, kan man beskrive hvad man søger, og uploade et billede af sig selv, der så vil være synligt for andre. Alle disse muligheder for at bygge sin profil er ikke spor unikke for Grindr, de vidner til gengæld om den måde hvorpå man fremstiller sig selv i dette specifikke rum. Man uploader måske et mere vovet billede her, end man ville gøre på for eksempel Facebook, måske lurker man mere end man egentlig er aktivt opsøgende (Kozinets 2010, p. 33), og har for eksempel ikke uploadet et billede. Det er altså tydeligt, at selvfremstillingen er 100 pct. i brugerens magt. (Hvorvidt det er et reelt eller ideelt selv der fremstilles, vil jeg ikke komme ind på her, men komme med et bud på senere). Når profilen er oprettet er hovedvinduet i app en en liste med billeder af mænd, sorteret efter geografisk nærhed til én selv (hvor det, til sammenligning, på Facebook er et newsfeed, der samler ens venners aktiviteter). Man kan så i ro og mag scrolle ned gennem billederne indtil den rette mand viser sig, og ved et klik kommer man videre ind på dennes profil. Herfra kan man så tage kontakt, og hvad der herefter sker, kan kun den menneskelige kreativitet sætte grænser for. Man kan i øverste højre hjørne også klikke sig ind på ens favoritter (man har mulighed for at markere en person som favorit ved at give dem en stjerne), eller opgradere til Grindr Extra, der for eksempel tilbyder pushnotifikationer og mulighed for at se flere fyre (og således åbner for et kommercielt aspekt, der vil blive diskuteret senere), og endelig er der også en filterknap, hvor man kan sortere efter alder eller type (kaldet tribes ). Køber man Grindr Extra udvides disse filtre. Endelig har man selvfølgelig mulighed for til enhver tid at redigere ens egen profil, beskedlyde, kontoinstillinger mv. Af hensyn til andres, så vel som undertegnedes, privatliv har jeg valgt ikke at skitsere ovenstående ved hjælp af billeder, men efter bedste evne søgt at beskrive de mange selv- og kropsfremstillingsmuligheder Grindr tilbyder. 11

12 4.1 Applicering af teori Som tidligere beskrevet har jeg været induktiv i min kodning af interviewsvarene, og har så vidt muligt prøve at se fordomsfrit på dem, uden at tvinge en bestemt tolkning ned over dem. Dog giver det jo ikke meget mening at lade svarene stå fuldstændigt for sig selv, hvorfor jeg har prøvet at anskue dem gennem nogle af de tidligere i opgaven nævnte begreber: på hvilken måde vidner svarene om performativitet hos informantpopulationen? Kommer Campbells online embodimenttese til udtryk, og ser vi, at folk performer et reelt og/eller ideelt selv på Grindr? Disse, og andre, interessante aspekter ved interviewsvarene vil der blive set nærmere på i det følgende, med det mål at komme med et fyldestgørende bud på, hvordan man gør Grindr. Jeg vil for at underbygge analysen eksemplificere med svar fra informanterne, der, af hensyn til disses anonymitet, har fået tildelt et andet navn, end deres rigtige, af mig. Alderen, der er angivet sammen med navnene, er dog korrekt. Jeg har også rettet informanternes eventuelle stavefejl (informanternes svar fremstår i deres uredigerede helhed i medsendte bilag). 4.2 Overordnede mønstre Alle mine informanter havde hørt om Grindr gennem deres venner, hvilket indikerer, at det altså er en app, der lever via word-of-mouth. Det er noget man har hørt om fra en ven, snarere end gennem en reklame. Andreas, 23, skriver: Jeg lærte at kende til Grindr igennem en homoseksuel ven der fortalte om det. Overordnet set er det ligeledes tydeligt, at Grindr hos mine informanter både bruges med seksuel udfoldelse for øje, men også som en mere klassisk social kontaktplatform a la Facebook, forstået på den måde, at man eksempelvis logger på, mens man sidder på en station og venter på et tog, eller er til en konference, og ud på aftenen, under en pause, lige vil tjekke, om der er andre homoseksuelle til stede ved samme konference, da man jo så, udover den fælles interesse for den konference man er til, også vil have seksualiteten til fælles. 4.3 Online embodiment: Der er overordentlig meget krop til stede på Grindr Dykker vi længere ned i den seksuelle/romantiske udfoldelse, som alle mine informanter i større eller mindre grad har anvendt Grindr til, synes Campbells online embodiment-tese hurtigt at blive bekræftet. Andreas, 23, skriver: 12

13 Da jeg brugte Grindr var det primært tænkt som en kontaktplatform, altså et sted, hvor jeg kunne finde andre homoseksuelle mænd [ ] Jeg brugte det dog også til at træffe mænd blot for at have sex. Jeg kunne let udskille godt fra skidt, og på Grindr kan ens blufærdighedsgrænse være ret så nedlagt til tider. Ovenstående udtalelse vidner om to ting: Dels at onlinetilstedeværelsen giver mulighed for at performe ens seksualitet mere direkte end offline, da ens blufærdighedsgrænse tilsyneladende sænkes, når man er på Grindr; og dels bekræftes billedet af, at der er overordentlig meget krop tilstede online. Beskrivelsen af let at kunne udskille godt fra skidt er jo et sprogbillede vi også bruger, når vi taler om loppemarkedets enorme udbud eller kølediskens mange tilbud: der er sat en masse til skue, og man kan så i ro og mag vælge, hvad/hvem man synes bedst om. Det vidner om en kropsliggørelse/embodiment på Grindr, der dog ikke kun går én vej. Ganske rigtigt har man mulighed for at beskue andre, men ved at være til stede på app en går man også ind på dens præmis, og stiller dermed også sig selv til skue for andre. Campbell bruger udtrykket virtual gay bars (Campbell 2004, p. 53) til at beskrive fænomenet: mange af de samme dynamikker man kender fra den fysiske verdens bøssebar går så at sige igen på Grindr. På Grindr er der dog en skærm og en internetforbindelse mellem folk, mens der på den fysiske bar nogle gange blot er få centimeters afstand. Til gengæld tilbyder Grindr, at man kan sortere i udbuddet og altså målrette sin søgning på en helt anden måde end på en fysisk bar. Thomas, 36: Man spørger om data, skriver Hej som indledning, spørger om folk er top, bottom eller versatile. Thomas udtalelse om data henviser til den praksis at spørge om højde, vægt og nogle gange penisstørrelse, mens begreberne top, bottom og versatile forklarer, om man er den penetrerende eller den, der bliver penetreret i den seksuelle akt, eller gør begge dele. Sådanne spørgsmål går jo direkte på det fysiske: Lever vedkommende, man skriver med, mon nu op til ens fysiske krav og præferencer? Er vedkommende så for lav, eller har en anden seksuel præference end den, man søger, kan man komme hurtigt videre, uden at opleve den trykkede stemning man kunne forestille sig, der ville opstå, hvis man havde haft samme spørgsmålsudveksling ansigt til ansigt. Denne udtalelse viser også med al tydelighed, at kroppen er til stede online, og samtidig eksemplificerer 13

14 den det, Campbell kalder for virtual queer havens (Campbell 2004, p. 82): nemlig at den seksuelle udforskning online foregår i tryghed og, hvis ønsket, i anonymitet. Kan den, man skriver med, ikke tilbyde det man ønsker, kan man rykke hurtigt videre, uden hverken risiko eller omkostninger. Det er i det ovenstående blevet tydeligt, at kroppen er med online, ja aktivitet på Grindr må endog forstås som faciliterende offline- og kropslig kontakt og bekræfter dermed Whittys tese (Whitty 2008, p. 14). Desuden står det klart, at kommunikationen er mere eksplicit på Grindr, men er denne direkte kommunikation mon et tegn på, at man performer ens reelle eller ideelle selv? Det vil jeg se nærmere på i det følgende. 4.4 Reelt eller ideelt selv: hvem vælger vi at være online? Jeg har tidligere i opgaven belyst, hvordan ens reelle selv er den, man egentlig er, eller i hvert fald den man fremstår som overfor ens omverden, mens det ideelle selv er den, man gerne vil være (Whitty 2008, p. 3). Hvem er vi så på Grindr? Det er der uenighed om blandt mine informanter. Andreas, 23: Jeg mener faktisk, at min adfærd offline var meget lignende den online. Sådan ser Michael ikke helt på det: Michael, 27: Man kan kommunikere langt mere direkte på Grindr. Er du til sex ja eller nej? Interesseret ja eller nej? Her bliver det tydeligt, at Michael er sig helt bevidst om Grindrs mulighed for at være mere eksplicit i sin kommunikation til andre, mens Andreas mener, at adfærden er den samme online som offline. Sammenholdt med det ovenstående, hvor Andreas forklarer, at blufærdighedsgrænsen kan være sænket ( [ ] ret så nedlagt til tider ) på Grindr, vurderer jeg, at vi her ser et om end beskedent clash mellem reelt og ideelt selv. Hvor Andreas, når han bliver spurgt til brug af Grindr, er meget reel omkring, at der hersker mindre blufærdighed hos én selv, når man er online, mener han senere, at adfærden offline er meget lig den, der performes online. Her er min bedste vurdering, at han bliver fanget i godt at ville fremstå som én, der står ved, hvem han er, ved at performe et reelt selv i sit svar (den påståede overensstemmelse mellem sin off- og onlineadfærd), mens han, i forsøget på dette (grundet uoverensstemmelsen med sit tidligere givne svar) tværtimod kommer til at performe et ideelt selv. Hvorvidt on- og offlineadfærden er den samme eller ej, er 14

15 ikke det interessante her; det er derimod Andreas (ubevidste?) forsøg på at fremstå på en bestemt måde (ideelt selv) ved at svare i en anden retning end den, han tidligere tilkendegav (reelt selv). Forskerens rolle bør dog diskuteres i forbindelse med ovenstående forhold: Det kan nemlig meget vel skyldes mine spørgsmål de kan have været ledende, uklare eller begge dele? Dog mener jeg stadig, at det lille clash tjener som et fint eksempel på skismaet mellem det reelle og ideelle selv; i dette tilfælde ikke det selv, der performes på Grindr, men det, der kommer til syne i de til interviewet afgivne svar. Thomas, 36, har et helt andet bud på problematikken mellem reelt og ideelt selv på Grindr: Et eller andet sted synes jeg jo, at Grindr er kujonernes legeplads, fordi du kan sende en besked, og så kan du lade den ligge, indtil du kommer på det rigtige svar; hvor du på en bar er tvunget til at være i nuet, og være til stede i ping pong-spillet. Analyserer vi Thomas ord nærmere, er det tydeligt, at han mener, at den til tider asynkrone kommunikation på Grindr kan bevirke muligheden for den perfektionerede selvfremstilling. Med andre ord ser vi, at Thomas er sig ganske bevidst om den totale kontrol, folk har med deres selvfremstilling på Grindr, og et eller andet sted finder den ureel. Hvor man på Grindr har mulighed for at performe et perfekt ideelt selv, er man på den fysiske bar tvunget til at forholde sig til ens omgivelser med det samme, og kan altså ikke i samme grad, ifølge Thomas, performe dér. Den fysiske bøssebars omgivelser tvinger dig med andre ord udi i hvert fald i højere grad end på Grindr at være dit reelle selv. Anskuer vi det gennem Whittys briller, stemmer det overens med hendes tese om, at man ikke kan performe et ideelt selv, der er for langt fra det reelle, idet en videre relation i den fysiske verden så vil kunne tænkes at blive stoppet af den part (Thomas?), der føler, at den anden har givet udtryk for at være noget andet, end vedkommende egentlig er (Whitty 2008, p. 19). Det reelle og ideelle selv performes både offline og online og tilsyneladende i interviewsituationer men vi kan ikke ustraffet performe et for ideelt selv online: der må være nogenlunde overensstemmelse mellem den person man fremstiller på Grindr, og den man er offline, for at en onlinerelation succesfuldt kan facilitere en offlinerelation. 15

16 4.5 Grindr: et behov der bliver opfyldt og tryghed for en minoritet? I det ovenstående har vi fået bekræftet Campbells online embodiment-tese og har lært, at der må være en vis overensstemmelse mellem det ideelle og reelle selv, man performer, både on- og offline. Men hvilke implikationer vidner disse mønstre om? Man kan hævde, at måden man gør Grindr på vidner om en effektivisering af sexlivet blandt homoseksuelle mænd med en smartphone. Kroppen er i 2013 i overordentlig stor grad kommet online, man kan altså spare sig turen på en bar eller i en park, og hvis der er overensstemmelse mellem det selv, man fremstiller via Grindr, og det man performer face-to-face, er grobunden lagt for en ny, homoseksuel relation hvad end denne udvikler sig til et venskab, en date, sex, eller måske et forhold. Thomas, 36: Du behøver ikke gå i byen for at score mere, det kan du gøre online. Så du har meget mere tid til at pleje din ikke-homoseksuelle omgangskreds. Jeg ville typisk tidligere gå på en bøssebar for at mødes, og det behøver du jo ikke mere. Jeg har ikke ændret mit mønster så meget, men det tror jeg den næste generation gør. Der er dog også en anden, ifølge mine informanter afgørende, grund til at gøre Grindr: Andreas, 23: Der er [ ] en afgørende grund til, at Grindr er nødvendigt; vi er et minoritet og selv i et land som Danmark er et sikket forum, hvorpå vi kan udtrykke os frit, stadig et nødvendigt behov. Vi kan ikke regne med, at det er sikkert at flirte med hvilken som helst fyr, der interesserer os, på gaden. Det kan tages ilde [op] og gå grusomt galt. Der er altså mange grunde til, at man gør Grindr og mange måder at gøre Grindr på. Hvad end man søger en date, sex eller et forhold vidner app ens fremkomst om en effektivisering af det homoseksuelle (seksual)liv og samtidig skriver dens brug sig ind i den lange historie om homoseksuel sex (jf. Ashford 2009, p. 298). Mødet mellem mænd, der er interesserede i andre mænd, er i stigende grad rykket online og giver både uanede muligheder for selvfremstilling, men også en tryghed i en til tider stadig fjendtligt indstillet omverden styret af og indrettet til heteroseksuelle. Grindr kan måske slet og ret forstås som et (nyt) middel, der skal tilfredsstille et behov, endnu en farve på den palet af muligheder, vi har for seksuel/romantisk udfoldelse, eller, med Thomas ord: 16

17 Thomas, 36: Grindr kan forstås som et behov, der bliver opfyldt. Det er bare en forlængelse af homomiljøet på nettet. 4.6 Grindr-brugere: kommercialiserede subjekter? Afslutningsvis i nærværende analyse er det værd at knytte et par ord til det kommercielle aspekt ved brugen af Grindr. Jeg nævnte øverst i dette afsnit, hvordan man, ved at købe sig til Grindr Extra, ville få adgang til flere søgefiltre, og ved at købe denne udvidelse af app en får man også mulighed for at scrolle sig gennem flere mænd, end man kan med den gratis udgave. Denne lille krølle på halen, at man kan købe sig til en bedre app, må underkastes et kritisk lys: ved at gøre det, går man nemlig fra at være bruger af Grindr til at være forbruger. Man underligger sig dermed en kommerciel diskurs, og de noble tanker om, at Grindr er et forum for homoseksuel udfoldelse i en fjendtligt indstilling omverden får selskab af den realitet, at man også måske endda først og fremmest er et kommercialiseret subjekt. Hvis man ved at gøre Grindr, gør sig selv til forbruger, kan man spørge sig selv, hvorvidt Butlers italesættelse af blandt meget andet seksuelle minoriteter i sidste ende har fungeret som en støtte til markedskræfternes evige jagt på profit, og dermed forstærket kommercialiseringen af f.eks. homoseksuelle mænd? Hun giver selv sit bud, når hun siger, at: [ ] subjektet er en konsekvens af bestemte regelstyrede diskurser, der styrer den forståelige påberåbelse af identitet. (Butler 2010, p. 240). Altså: det faktum, at vi som homoseksuelle mænd/subjekter er til stede på Grindr, er en konsekvens af den i øjeblikket herskende diskurs, da denne diskurs, og den kommercialisering den indebærer, er styrende for vores måde at begribe os selv på. Sagt på en anden måde: vi er ifølge Butler kommercialiserede subjekter hvad enten vi vil være det eller ej. Sammenholdt med, hvad der i øvrigt er belyst i denne opgave, må dette dog ikke foranledige os til at tro, at vi dermed også er determinerede. De mange muligheder for handlekraft og gøren seksualitet og identitet, gøren Grindr, sætter os netop fri til at performe, som vi vil. 17

18 5. Konklusion Jeg har i nærværende opgave efter bedste evne søgt at belyse hvordan man gør Grindr, samt hvilke implikationer denne gøren har for vores opfattelse af krop og selv. Jeg har til dette formål valgt at gøre brug af online interviews som min overordnede metode. Frafald blandt informantpopulationen må, i forbindelse med den anvendte metode, medregnes som en fejlkilde i opgaven; denne fejlkilde vurderes dog ikke til at være så stor, at den har ødelagt de essenser, jeg har kunnet uddrage af mine interviewdata. Jeg har blandt andet anvendt Campbells og Whittys begreber på mine interviewdata, og har kunnet konstatere, at der er overordentlig meget krop tilstede online, samt at det blandt informanterne, i overensstemmelse med Whittys tese, anskues som vigtigt at portrættere et reelt selv online. Det er i opgaven blevet klart, at Grindr både bruges med seksuel udfoldelse for øje, men også som en mere klassisk social kontaktplatform a la Facebook. Aktivitet på Grindr må forstås som faciliterende offline- og kropslig kontakt. Som svar på problemformuleringen er der altså mange måder at gøre Grindr på. Implikationerne for vores opfattelse af krop og selv i relation til denne gøren er dog næppe voldsomme: tværtimod tyder noget på, at Grindr blot tilbyder endnu en mulighed for homoseksuel udfoldelse. Sagt med én af mine informanters ord: Grindr kan forstås som et behov, der bliver opfyldt. Det er bare en forlængelse af homomiljøet på nettet. Denne gøren kan dog have en stigende kommercialisering som konsekvens. Denne skal dog, i overensstemmelse med Butler, ikke nødvendigvis ses som determinerende, men snarere ses som sættende os fri til at performe, som vi vil. De kvalitative essenser, der er udledt om måder at gøre Grindr på i denne opgave vil meningsfuldt kunne udbygges med mere omsiggribende kvantitativ forskning indenfor samme område. 18

19 6. Bibliografi Litteratur: Ashford, C. (2009): Queer theory, cyber-ethnographies and researching online sex environments i Information & Communications Technology Law, Vol. 18, No. 3, Butler, J. (dansk udgave 2010): Kønsballade Feminisme og subversionen af identitet (pp , ) København: Forlaget THP. Campbell, J. E. (2004): Getting it on Online: Cyberspace, Gay Male Sexuality, and Embodied Identity. New York: Harrington Park Press. Campbell, J. E. (2005): Outing PlanetOut: Surveillance, gay marketing and internet affinity portals i New Media & Society, 7(5) Fetterman, D. (1998): Walking in rhythm: Anthropological concepts i Ethnography (pp ). Thousand Oaks: Sage Publications. Kivits, J. (2006): Online interviewing and the research relationship i C. Hine (Ed.) Virtual methods: Issues in social research on the internet (pp ). Oxford: Berg Publishers. Kozinets, R. (2010): Netnography: Doing ethnographic research online. Los Angeles: Sage. Mowlabocus, S. (2010): Digital Cruising: Mobile and Locative Technologies in Gay Male Subculture i Gaydar Culture: Gay Men, Technology and Embodiment in the Digital Age. (pp ) Surrey: Ashgate Publishing Ltd. Whitty, M. T. (2008): Revealing the real me, searching for the actual you: Presentations of self on an internet dating site i Computers in Human Behavior, 24, Anvendt internetside: 19

20 7. Bilag 1 Nedenstående bilag består af min informantpopulations svar i deres uredigerede helhed. Om hvordan man gør Grindr Beksriv hvordan du bruger/har brugt Grindr? o Herunder: Anvender du den primært til at søge efter sex, anvender du den nærmere som en slags homo-facebook (altså: logger ind for at se hvem der er på, men uden noget egentligt formål for øje/som en slags tidsfordriv), eller har du et helt andet formål med at bruge den? Uddyb. o Hvilke erfaringer har du gjort dig i forbindelse med din brug af Grindr? Er der bestemte måder at skrive på/ koder, når man er på Grindr, en kultur omkring den? Andet? Forklar. Michael, 27: Jeg har anvendt Grindr på både som en slags Facebook/tidsfordriv, samt til at se efter potentiel hook-up. Endelig har jeg brugt Grindr, hvis jeg er til større forsamlinger (kongres, konference), hvor jeg er nysgerrig efter at se, hvorvidt der er andre homoseksuelle. Under de sociale indslag (middag, musik, aftensnak) kan man så prøve at mødes med nogen, der måske har samme interesser (da de deltager i samme event). Andreas, 23: Da jeg brugte Grindr var det primært tænkt som en kontaktplatform, altså et sted, hvor jeg kunne finde andre homoseksuelle mænd, der tiltalte mig så dermed muligvis gerne på en mere seriøst mente dates med. Men jeg brugte den dog også til at træffe mænd blot for at have sex. Jeg kunne let udskille godt fra skidt, og på grinder kan ens blufærdighedsgrænse være ret så nedlagt til tider. Jeg brugte den også tit for ren tidsfordriv. Hvis jeg f.eks. sad og ventede på en station eller andet i den retning, for at se hvad der fandtes af forskellige fyre de forskelig steder. Jeg har faktisk også anvendt grinder som et sted hvor jeg kan hold kontakt med forskelige mennesker og venner uden formål med at dat eller sex, det er dog ikke der jeg føre de dybe samtaler. - grinder har bestemt sine koder men personligt har jeg aldrig været særlig god til dem. Jeg har hverken brugt dem eller rigtig nogensinde forstået dem. En kode/regel/kultur som jeg mener alle mænd på grinder virker til at være indforstået med er at man skal være ærlig omkring sine intentioner (ønsker man sextræf, søndags hygge, eller en date, og hvilken slags fyr man søgte til hver af disse formål). Og man fortæller eller giver hurtig indtryk til den anden part af hvad man englelig ønsker. Min oplevelse er for det meste at ingen bliver ført bag lyset på grinder. 20

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN

UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN UDSKOLINGSKLASSER OG GYMNASIEKLASSER Disse udsagn er til inspiration - I kan også lave jeres egne eller kun vælge et par af dem. Det kommer helt an på, hvordan

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE Charlotte Berg DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE vejen til succes forlag Forfatter: Charlotte Berg Opsætning: TextNet Omslag: Frantz Dupuis Portrætfoto omslag: Peter Bredsgaard 1. udgave, 1. oplag, januar 2015

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1:

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Forforståelse af ældre - Søminen introduktion Jeg tror at ældre lever længere, er bedre økonomisk stillet og for en stor dels vedkommende er mere

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere