Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.) Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen Layout Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer marts 2012 Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- har fået et fælles udgangspunkt for udarbejdelse af strategiplanen sendt ud til skolerne, som dermed leplaner for øget integration af pædagogisk it i fagene. Vi ved, at der er store forskelle på, hvor langt lokale handleplaner. skolerne er nået med udbredelsen af pædagogisk it. I Fælles Skolebeskrivelse 2010 er pædagogisk it et Derfor skal strategiplanen betragtes som et værktøj, af de fire indsatsområder, som Skole- og Kultur - som den enkelte skole kan gøre brug af ud fra de udvalget ønsker, at alle skoler skal fokusere på. I aktuelle forhold. I den løbende dialog med skolerne Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene om integration af it i alle fag styrket betydeligt, ter, at der sker en udvikling på alle skoler, siger vil vi følge op på arbejdet, da vi selvfølgelig forven- og KL har taget flere initiativer på området senest områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk, Skoleaf - i form af en aftale med regeringen om en særlig de lingen. pulje til skolerne. Med en netop vedtaget strategiplan for pædagogisk it har Skoleafdelingen imødekommet forvent- Strategiplanen er udarbejdet af en dialoggruppe Dialoggruppe og høringsgrupper ningerne om, at der sættes fart på indsatsen for at med repræsentanter fra skolerne, Pædagogik og udnytte it-teknologien bedre i undervisningen på Udvikling, PITT, PMC og PPR. I praksis er arbejdet skolerne i Aalborg Kommune. Før vinterferien blev foregået i en række høringsgrupper, der bl.a. har drøftet emner som en bredere didaktik ved brug af skyen, fleksibilitet/mobilitet, videndeling lærerelev/elev-elev, pædagogisk it-kompetenceløft og inklusion. Strategiplanen opridser de overordnede synspunkter fra processen og opstiller mål for de områder, som Fælles Skolebeskrivelse 2010 lægger op til, at der skal arbejdes med. Det drejer sig om følgende områder: Udvikling af en bredere didaktik i fagene og i undervisningspraksis på baggrund af Fælles Mål 2009 og Faghæfte 48 Med strategiplanen som værktøj opfordres skolerne nu til at udarbejde en handleplan for pædagogisk it. Fortsættes side 2

2 Lis Lundby: Lærerne behøver ikke at kende alle hjørner af et program. Hans Jørgen Nielsen-Kudsk: Vi forventer, at der sker en udvikling på alle skoler. Erling Schmidt: Eleverne er blevet aktive parter i den didaktiske proces. Fortsat udvikling af it- og mediekompetencerne hos skolens elever og personale Nye muligheder for online-tilgange til læremidler m.m. og opfølgning på de konsekvenser, det har for didaktikken, pædagogikken og praksis Styrkelse og videreudvikling af intern og ekstern kommunikation og videndeling Videreudvikling og styrkelse af pædagogisk læringscenter, PLC Øget fokusering på de fysiske rammer og infrastrukturen Paradigmeskifte I strategiplanen opereres der bl.a. med et teknisk paradigmeskifte, idet skolevæsenet i høj grad ønsker at udnytte de mange gratis værktøjer og tilbud i skyen. Samtidig skal det være let og helt legalt for eleverne at anvende egne computere, tablets og smartphones i undervisningen. Det tekniske paradigmeskifte vil sætte yderligere skub i det pædago - giske/didaktiske paradigmeskifte på skolerne. Den øgede brug af it tilfører undervisningen nye dimensioner og metoder. Vi taler reelt om en redidaktisering af undervisningen. Hvor læreren tidligere fortalte om målene og delte bøger ud, vælger eleverne nu ofte selv midlerne. Eleverne er blevet aktive parter i den didaktiske proces. Det er vigtigt, at læreren anerkender, at eleverne kan vælge forskellige veje, og at de måske finder information, som læreren ikke selv havde viden om, siger Erling Schmidt, leder af PITT. Støtte fra centralt hold Paradigmeskiftet og den konstante udvikling inden for it-området fordrer, at skolernes medarbejdere og elever fortløbende har behov for at få opdateret deres it-kompetencer. Skoleafdelingen ser PLCteamene som en af de centrale aktører i denne forbindelse, da erfaringen er, at lokale, praksisnære minikurser og sidemandsoplæring har langt større effekt end deltagelse i generelle kurser. Det er vigtigt, at skolernes personale anskuer deres it- og mediekompetencer på undervisningens præmisser, altså ud fra aktiviteterne med eleverne. Lærerne behøver ikke at kende alle hjørner af et program. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at skoleledelserne påtager sig ansvaret for, at medarbejdernes potentialer udnyttes, og at deres kompetencer udvikles, så der sker en reel integration af it i undervisningen, siger Lis Lundby, leder af PMC. Hans Jørgen Nielsen-Kudsk fastslår, at der også er et centralt ansvar, både på det tekniske og det pædagogiske plan. Vi skal sikre, at teknikken fungerer på skolerne. Derfor er der bl.a. foretaget investeringer i nyt trådløst netværk. Vi har ligeledes til opgave at understøtte skoleledelserne og PLC-teamene i det daglige arbejde. Vi skal sørge for, at PLC-teamene får mulighed for at hente ny viden og inspiration, som de kan videreformidle til lærere og elever. Det sker bl.a. på PLC-teamenes områdemøder og fællessamlinger, hvor der udveksles erfaringer og videndeles på tværs af skolerne. Medarbejderne i PITT stiller sig også gerne til rådighed i forhold til konkrete forløb på skolerne. I forhold til inklusionsindsatsen har vi besluttet at nedsætte en dialoggruppe med repræsentanter fra PPR og PITT. Gruppen skal sætte fokus på den specialpædagogiske anvendelse af it, så vi kan hjælpe skolerne til i højere grad at anvende kompenserende it i undervisningen, siger Hans Jørgen Nielsen-Kudsk. Strategiplanen for pædagogisk it i undervisningen kan ses på daks.dk under Publikationer. Medlemmer af grupperne Dialoggruppen for it i undervisningen består af: Hans Jørgen Nielsen-Kudsk, Skoleafdelingen Erling Schmidt, PITT Flemming Holt, PITT Lis Lundby, PMC Erik Mouritsen, IT-Afsnittet Gitte Jeppesen, skoleleder, Kongerslev Skole Jørn Christiansen, skoleleder, Kærbyskolen Merete Bågøe, PLC-teamet på Vestbjerg Skole Anja Emilie Madsen, PLC-teamet på Vodskov Skole Per Foldberg Nielsen, leder af DUS, Ferslev Skole Flemming Engel, afdelingsleder, PPR Foruden dialoggruppens medlemmer har følgende deltaget i en eller flere af de nedsatte høringsgrupper: Hans Hylleberg, PITT Jesper Foldberg Nielsen, Kærbyskolen Gitte Jeppesen, Kongerslev Skole Klaus Lundegaard, Filstedvejens Skole Anders Møller Jacobsen, Filstedvejens Skole Bjørn Egidiussen Egekvist, Vodskov Skole Henriette Hjelm Hansen, Gug Skole Poul Naundrup, Gistrup Skole Christian Østerballe, Skansevejens Skole Egon Hostrup, Sønderholm Skole Hanne Ørtved, Ulsted Skole Poul Erik Lauritsen, Sofiendalskolen Vibeke Hansted, PPR Mona Kristensen, PPR Else Lundhus, PPR 2

3 Nomadisk læring Udviklingsarbejde på Nøvling Skole og Filstedvejens Skole skal fremme brugen af Google Apps i undervisningen. Børn er digitalt indfødte. De kan magte alle platforme, konstaterer viceskole - leder Rune Træholt, Nøvling Skole, og kigger rundt på eleverne fra 6. klasse, der arbejder koncentreret på computerne i fællesrummet. Eleverne er lige blevet introduceret for tekstbehandling på Google Apps, og som en bekræftelse på Rune Træholts udsagn siger en dreng pludselig, at han nu har installeret video-chat og derfor godt kunne tænke sig, at der var webkamera på computeren. Webkameraer vil Rune Træholt ikke love, men han finder det positivt, at eleverne eksperimenterer og nogle gange kommer med forslag og ideer, som han trods sit hverv som it-vejleder ikke selv har tænkt på. Brugen af it rummer mange muligheder for læring, og netop derfor har Nøvling Skole sammen med Filstedvejens Skole søgt og fået midler fra Fælles Skoleudvikling til et toårigt udviklingsarbejde, der skal fremme brugen af Google Apps i undervisningen. Uafhængig af tid og sted Målet med implementeringen af Google Apps er at understøtte en nomadisk læring, hvor brugen af it i undervisningen frigøres fra faste lokaler, dyre programpakker og netværksdrev, som kun kan nås med bestemte computere på skolen. Eleverne skal kunne færdes ubesværet i den virtuelle verden og arbejde alene eller sammen, uafhængig af tid og sted. Der er mange fordele forbundet med at bruge Google Apps. Når filarkiveringen flyttes fra faste netværksdrev til skyen, har eleverne umiddelbar adgang til deres filer, både på skolen og derhjemme. Vi undgår de gængse problemer med filkonvertering mellem hjem og skole, ligesom vi undgår problemerne med, at eleverne glemmer at gemme en tekst eller får den gemt et sted, hvor de ikke kan finde den igen. Dokumenterne gemmes automatisk, og det er let at oprette grupper, f.eks. ved projektarbejder, så eleverne har adgang til hinandens dokumenter og kan arbejde i samme dokument. På samme måde kan lærerne oprette grupper og kommunikere med eleverne. Med Google Apps kan elever og lærere også umiddelbart bruge deres egne bærbare computere, smartphones eller tablets i undervisningen, forklarer Rune Træholt. Let at anvende Rune Træholt fremhæver, at Google Apps er let at arbejde med. Tekst behand - ling, regneark, databaser og præsentationsprogrammer er enkle at anvende og koster en brøkdel af det, som det koster at anvende de gængse programpakker fra Microsoft Office. Skoleafdelingens medarbejdere i PITT har bistået med at få eleverne oprettet på Google Apps via UNI-Login, ligesom netværket har skullet tunes til at klare den øgede belastning. Udfordringen bliver nu at få lærerne til at gøre brug af de forbedrede muligheder for at integrere it i undervisningen. Vodskov Skole og Sofiendalskolen er også gået i gang med Google Apps. Vi fire skoler mødes jævnligt for at udveksle erfaringer her i projektperioden. Vi tror ikke så meget på kurser. Det er den interne oplæring og ideudveksling om Fortsættes side 4 3

4 Viceskoleleder Rune Træholt har lige forklaret om fællesskrivning i et dokument. Eleverne bruger forskellige skrifter og farver, når de bidrager til teksten. den didaktiske anvendelse, der skal bære it en ind i undervisningen, så den ikke er et kunstigt vedhæng til fagene. Det er vigtigt, at lærerne forstår, at det handler om undervisningen og ikke om at have fuld kontrol over et program. Det gør ikke noget, at en elev en gang imellem er mere skrap end en lærer til det tekniske. Lærerne behøver ikke være eksperter på alt, når blot de er eksperter på selve undervisningen, siger Rune Træholt. Google Apps til sig. Eleverne er opflaskede med computere, og flere af dem har smartphones. Helle Bilgrau finder det spændende, at eleverne nu kan bruge deres smartphones og egne bærbare computere som supplement til de bærbare computere i klasseværelset. Hun synes, det giver nye muligheder, at klassen kan arbejde i fælles dokumenter, ligesom hun finder det smart, at hun kan bruge sin tablet, når hun kommunikerer med eleverne, tjekker deres afleveringer osv. It en gør, at man får nogle andre relationer til eleverne. Der er flere af dem, der skriver til mig i fritiden, fordi de f.eks. vil spille Wordfeud med mig. Jeg vinder næsten altid, men det er da sjovt, at de sådan inviterer mig på spil. Indimellem kan jeg selvfølgelig heller ikke nære mig for at spørge, om de ved, hvad et ord betyder. Man er vel dansklærer, siger Helle Bilgrau. Hjælp mange steder Nøvling Skole har valgt at købe abonnement på LærIT, der rummer videovejledninger og ideer til undervisningen. På Fremtidslaboratoriet.dk hentes der ligeledes gode ideer til undervisningen, og Rune Træholt fremhæver også Skoleafdelingens nye blog, itiuv.wordpress.com, der løbende udbygges med eksempler på undervisningsforløb og programmer. Der kan søges hjælp til de didaktiske udfordringer rigtig mange steder, så efter Rune Træholt mening bliver den største udfordring i virkeligheden at sikre, at netværket fungerer og har tilstrækkelig kapacitet. Helle Bilgrau er dansklærer i 6. klasse, der er testklasse for Google-projektet på Nøvling Skole. Hun er enig med Rune Træholt i, at der er megen god hjælp at hente på nettet, og hun er ikke spor forundret over, at eleverne er så hurtige til at tage 6. klasse er testklasse for brugen af Google Apps. Helle Bilgrau har bedt eleverne skrive en fortælling om en snemand. 4

5 Temadag om ledelsesopgaven Skoleledere fra Skoleområde Sydøst har hentet viden og ideer til arbejdet med de lokale it-strategier. Hvis vi skal nå de mål, der er opstillet i de nationale og lokale strategier, skal vi ud af røret. Vi skal blive klogere på, hvad vi som ledelse kan gøre for at give kvalificeret sparring til lærerne. Tidligere handlede det altid om teknikken, når vi drøftede it. Nu handler det om det didaktiske. Det er et spæn - dende, men også svært område, siger skoleleder Hanne Rødbro, Filstedvejens Skole. 27. januar 2012 havde Hanne Rødbro sammen med afdelingsleder Mads Vestergaard Jensen, Filstedvejens Skole, og skoleleder Anders Norup, Klarup Skole, arrangeret en temadag for skoleledelserne fra Skoleområde Sydøst. På programmet var Ledelsesopgaven omkring pædagogisk it et emne, som flere skoleledere i området havde udtrykt interesse for at debattere og blive klogere på. Temadagen vekslede mellem oplæg fra forskellige fagfolk og gruppearbejde, hvor der blev drøftet konkrete forslag til it-strategier. Forslagene og konklusionerne er efterfølgende lagt ud i skyen, hvor deltagerne kan fortsætte ide- og erfaringsudvekslingen. Forskellige udgangspunkter Anders Norup og Hanne Rødbro mener ikke, at skolelederne behøver at vide alt om it. Men de skal forstå sproget og have et elementært kendskab, så de er kvalificerede til at træffe beslutninger. De skal også sørge for, at teknikken fungerer. Det vil variere fra skole til skole, hvordan ledelserne arbejder videre med it-strategierne, for temadagen tydeliggjorde, at der er store lokale forskelle på den aktuelle brug af it i undervisningen. På Klarup Skole er vi ikke så godt kørende som f.eks. på Filstedvejens Skole, hvad angår teknik og udstyr. Vi arbejder efter en plan, som betyder, at hele skolen, inkl. DUS, bliver trådløs i dette skoleår. Vi har også en målsætning om at få en interaktiv tavle pr. årgang i år, ligesom vi skal have et større antal bærbare computere til rådighed, siger Anders Norup. I vores investeringsplan ligger også, at alle elever skal have en computer stillet til rådighed fra 4. årgang frem til konfirmationsdagen, hvor vi ved, at mange får deres egne computere. Den nuværende 4. årgang har fået computere, og vi har bestilt til kommende 4. årgang. Sideløbende har vi kørt kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere og forskellige fagudvalgskurser. Vi har endvidere besluttet, at alle årgange skal komme med eksempler på pædagogiske it-forløb, når vi har pædagogisk rådsmøde i marts. På Filstedvejens Skole er der ifølge skolelederen grej nok. Alle lærere har adgang til en computer, og skolen har et velfungerende PLC-team, der hyppigt laver minikurser for elever og lærere. Vores strategiarbejde kredser bl.a. om kompetenceudvikling. Vi skal have rammesat, hvordan vi får kompetenceudviklet på de rette tidspunkter og ud fra det sted, hvor den enkelte er. Vi skal have fokus på de mange online-tjenester, der findes inden for alle fag. Der er masser af muligheder for at gå ind på nettet og se, hvad andre har lavet. Man behøver ikke opfinde det hele selv. Vi er også optagede af at holde fokus på inklusionsindsatsen. Det er vores ansvar, at skrivestøtte og andre kompenserende programmer bliver tænkt ind i undervisningen som redskaber, som det er naturligt for alle at bruge, siger Hanne Rødbro. Flere faglige vejledere Det var rigtigt godt med en dag, hvor vi kunne drøfte ledelsesopgaven, uden at det kom til at handle om hard-core it. Jeg hæftede mig bl.a. ved oplægsholdernes anbefalinger af, at der tænkes i flere faglige it-vejledere i stedet for fuldtids it-vejledere. Undersøgelser har vist, at kurser og efteruddannelse har ringe effekt for udbredelsen af pædagogisk it. Det er langt bedre, at fagudvalg og fag - team udvikler og videreformidler den nye didaktik i samarbejde med PLC, siger Anders Norup. Hanne Rødbro finder det vigtigt, at skolelederne bliver klogere på, hvordan de støtter lærerne: Vi skal videre derfra, hvor vi hver især er skolemæssigt og lærermæssigt. Vi skal bede lærere, der har en god, velfungerende didaktik, om yderligere at medtænke it. Nogle lærere synes, det er sjovt at eksperimentere, andre er mere tilbageholdende. Det drejer sig om elevernes læring, så vi skal have høje forventninger. Men vi skal også være klar med støtte. Vi skal forstå at nuancere. Anders Norup og Hanne Rødbro vil gøre deres til, at alle fag udnytter de mange muligheder i pædagogisk it. 5

6 Eleverne i 7. klasse arbejder med MatematikFessor.dk. De fleste løser opgaverne på computerne, men nogle foretrækker at løse dem i et regnehæfte. Hanne Ørtved går rundt og hjælper, og der er også videovejledninger til elevernes rådighed, hvis de går i stå. Computere i stedet for bøger I den nye overbygning på Sønderholm Skole har eleverne ingen bøger. Til gengæld har de fået udleveret en MacBook, som er arbejdsredskabet i alle fag. Da Sønderholm Skole fik tilladelse til at etablere en overbygning fra august 2011 i stedet for at afgive 7. klasse, ønskede skoleledelsen, at de nye overbygningselever skulle have et undervisningstilbud, der adskiller sig fra andre skolers. Skolen har prioriteret it højt i mange år, og i samråd med skolebestyrelsen blev det besluttet, at der skulle satses på en udstrakt brug af it i overbygningen. I stedet for klassesæt blev der indkøbt MacBooks til alle elever på 7. og 8. årgang, ligesom der blev indkøbt i-bøger, diverse programmer og Smart Boards. Sidst, men ikke mindst, blev der ansat to ildsjæle inden for pædagogisk it til at føre visionerne for overbygningen ud i livet. It som arbejdsmetode De to ildsjæle er Hanne Ørtved, der dækker matematik, fysik, idræt og it/medier, og Marianne Uhren holt, der underviser i dansk, engelsk og biologi. Hanne Ørtved kommer fra Ulsted Skole, Marianne Uhrenholt fra Kongerslev Skole. De har begge en forkærlighed for it og finder det spændende at få mulighed for at opbygge et helt nyt overbygnings-koncept med pædagogisk it som bærende element. Det siger sig selv, at vi i langt højere grad kan bruge it som arbejdsmetode, når alle elever har en computer. Vi arbejder meget med at kombinere det praktis - ke og taktile med computer og Smart Boards, hvor visualiseringen er med til at konkretisere og fastholde dét, de skal lære, forklarer Marianne Uhrenholt, mens en gruppe elever på 8. årgang arbejder med cellebiologi. Eleverne har skåret et løg op og dryppet et stykke med et farvestof, der farver cellerne. Herefter har de undersøgt løgstykket med et elektroskop en ny type stereolup, så de kan se cellevægge og cellekerne. Derefter laver de en mikroskopi, som de studerer på SmartBoardet. I vandpest på mikroskopet kan de se, at grønkornene bevæger sig i cellerne. De kan se cellevægge og celleslim og får nu til opgave hver især at tegne cellevæggene op med en tusch og gemme et billede, så de senere kan lave præsentationer. I nabolokalet er en anden gruppe elever ved at løse forskellige træk-og-slipopgaver på Smart Boardet efter at have læst i-bogens sider om planteceller. 6

7 Eleverne skal bl.a. trække udsagn hen på det sted på tegningen, hvor udsagnene hører hjemme. Laver de fejl, afsløres det umiddelbart på Smart - Boardet. Det er en spændende måde at lære på. Det er ikke som at sidde og læse i en bog. I i-bogen kan du se videoer. Du kan f.eks. se, hvordan en bakterie udvikler sig. Du kan også hente instruktioner og flere oplysninger. Jeg synes, at det tit er nemmere at forstå på den her måde, siger Emil. Eleverne selvstændiggøres Emils kommentar bekræfter Marianne Uhrenholt og Hanne Ørtveds egne erfaringer. Visualiseringen og de mange muligheder for selv at hente information får eleverne til i højere grad at interagere. De selvstændiggøres, og de fleste finder det stærkt motiverende, at de med det samme kan få svar på en opgave og se, om de har løst den rigtigt. Vi har flere elever med forskellige vanskeligheder. Det er helt tydeligt, at den pædagogiske anvendelse af it også er god for dem. Der er mange kompenserende programmer, det er lynhurtigt for os at differentiere, og eleverne kan altid finde instruktioner til en opgave, hvis de synes, den er svær. Det er dejligt konkret for dem, at de kan få svar på en opgave, når de har løst den. De profiterer af, at der arbejdes meget visuelt, og at der er bestemte strukturer. Eleverne har f.eks. en mappe til hvert fag med link til de ting, de bruger. I Dropboksen skal de lægge de ting, de arbejder med, og så er der en delemappe, hvor de kan aflevere direkte til os. Flere forældre til elever med vanskeligheder har fortalt, at deres børn er blevet gladere for at komme i skole. De kan godt lide den visuelle undervisning, forklarer Hanne Ørtved. Hurtig hjælp Det to lærere bruger meget tid på at finde og forberede opgaver til eleverne. Til gengæld bruger de ikke ret meget tid på at rette opgaver og kopiere. Mange opgaver retter sig selv, og lærerne kan fortløbende holde øje med elevernes arbejde og køre statistik over besvarelserne. De synes, de har mere tid til at hjælpe eleverne i undervisningen. Når eleverne sidder og arbejder væk fra klasselokalet, skyper de med lærerne, hvis de har brug for hjælp. Der kan hurtigt gives meldinger frem og tilbage, så en elev ikke skal sidde og vente på at få hjælp. Der kan også hurtigt igangsættes nye initiativer, når eleverne får en god ide. I matematik har 7. Eleverne har undersøgt løgstykket med et elektroskop. Derefter har de lavet en mikroskopi, som de studerer på SmartBoardet. Eleverne skal på skift tegne cellevæggene ind og tage et billede til deres personlige Dropboks. Marianne Uhrenholt, der ser til ved tavlen, fortæller, at de også har arbejdet med muldvarpe- og museskiver i cellebiologi. Fortsættes side 8 7

8 Eleverne arbejder ofte med træk-og-slip-opgaver, hvor det med det samme afsløres, om de har løst opgaverne rigtigt. Her er det opgaver fra BIOS Grundbog A fra Gyldendal. En anderledes engelskøvelse. Eleverne skal skrive et digt, hvor de bruger de ord, som de starter med at trække til side blandt de mange ord på SmartBoardet. klasse f.eks. både kreeret et Jeopardy-spil og et Hvem-vil-være-millionær-spil med spørgsmål, hvor de får repeteret og testet deres viden. Hvad er subtrahere?, står der på SmartBoardet, og hold 1 jubler, da de får 200 point i Jeopardy. Efter megen snak frem og tilbage indløser Hold point for et korrekt svar på Hvad er 12:1 6?. 2 Der er så mange muligheder for at gøre undervisningen spændende. Da vi var på ekskursion til Kunsten, tog eleverne billeder med deres computere og søgte information i museets databaser. Inden vi tog hjem, var de alle begyndt på at analysere et kunstværk og illustrere teksten med fotos. Vi er opmærksomme på, at der skal være et fagligt, pædagogisk og didaktisk sigte med brugen af it. Når vi arbejder med tegnsætning i dansk, printer de f.eks. deres tekster ud, så de kan sætte kryds og bolle med en blyant. Nogle gange siger vi også, at de skal løse en opgave i hånden, så de vedligeholder deres hånd skrift, siger Marianne Uhrenholt. Støjsvage computere Når Sønderholm Skole har valgt at anskaffe MacBooks, skyldes det, at det er meget støjsvage computere med batterier, der kan holde syv-otte timer efter opladning. Der er mange special- og hjælpeprogrammer indbygget i styresystemet, så skolens indkøb har begrænset sig til bl.a. tekstbehandlings- og regnearksprogrammer, der er konvertible med almindelige bærbare computere. Det er allerede besluttet, at eleverne i den kommende 7. klasse skal have den nye MacBook Air en tynd sag, der kun vejer 1 kilo. Det er også besluttet, at udbygningen med SmartBoards skal fortsætte. Mellemtrinnet fik SmartBoards for nylig, for it-aktiviteterne i overbygningen har haft en stærkt afsmittende effekt på de andre klassetrin. Der foregår en enorm videndeling lærerne imellem. Når nye brugere kan hente hjælp hos erfarne brugere, kan klasserne for alvor udnytte de mange muligheder, der er for at anvende SmartBoardene i undervisningen, siger vice - skoleleder Egon Hostrup. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf Fax

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2011 T E M A : L Æ S N I N G Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 Praksisrettet materiale om elever i læsevanskeligheder Side 2-3 Frejlev Skole klar

Læs mere

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde.

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde. SÅDAN GØR VI November 2013 Tema: It i undervisningen Investering i udstyr og uddannelse sætter skub i brugen af pædagogisk it Side 4 Mediepatrulje på Gug Skole videreudvikles i forskningsprojekt Side 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2 SÅDAN GØR VI September 2011 MinUddannelse i brug Side 1-2 Enkel implementering på Kongerslev Skole Side 2-3 Forstærket samarbejde mellem lærere og UUvejledere på Nibe Skole Side 4-5 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Centrale temaer Lokale initiativer Udvikling Kvalitetssikring Centrale temaer Lokale initiativer

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 SÅDAN GØR VI Oktober/november 2012 Tema: Pædagogisk IT Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 Tablets giver elever uden sprog en stemme Side 6 Puljer til digitale læremidler

Læs mere

Dagsorden til møde den 17/11 2014

Dagsorden til møde den 17/11 2014 Nøvling Skole den 17/11 2014 Møde Skolebestyrelsesmøde Tid Den 17.11.2014, kl. 17.00 19.00 Sted Nøvling Skole Deltagere Christina Thorsted Jensen, Michael Thomsen, Mette Hjortlund, Ulla Loumann, Mette

Læs mere

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år.

centrale og det lokale råderum? Dette spørgsmål en tredje version af Fælles Skolebeskrivelse kommende år. SÅDAN GØR VI August 2010 L E D E R : A F S K O L E C H E F L O N E V E S T E R G A A R D Centrale temaer i skoleåret 2010/2011 Side 1-2 Skolestarten i tal Side 2 MUS-samtaler med afsæt i ledernes observationer

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer

2. klasserne på Tornhøjskolen er meget glade for de netbooks, de fik udleveret sidste efterår. De små computere stimulerer SÅDAN GØR VI November 2010 Spændende forsøg med netbooks i indskolingen på Tornhøjskolen Side 1-3 Små elever skriver sig til læsning der snakker eller løber rundt. Alle elever sidder pænt på deres stole

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE FOR AALBORG SKOLEVÆSEN

FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE FOR AALBORG SKOLEVÆSEN Mere end 200 deltagere tog del i arbejdsdagen i Skalborggaardhallen FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE FOR AALBORG SKOLEVÆSEN - temadag om rummelighed i et skolepolitisk perspektiv Tekst: Henny Janum Foto: Knud Hassing

Læs mere

Af: Skolechef Lone Vestergaard. belyst fra flere sider, da Skoleafdelingen op til sommerferien

Af: Skolechef Lone Vestergaard. belyst fra flere sider, da Skoleafdelingen op til sommerferien SÅDAN GØR VI August 2012 Tema: Skolekulturen Kulturen er nøglen til forandringer Side 2 Opgør med den tavse viden Side 4 Råderum giver energi Side 5 At finde den faglige uniform Side 6 En professionel

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

SÅDAN GØR VI. En ny form for information. Januar 2010. PALS sætter sig positive spor på Seminarieskolen Side 2-4

SÅDAN GØR VI. En ny form for information. Januar 2010. PALS sætter sig positive spor på Seminarieskolen Side 2-4 SÅDAN GØR VI Januar 2010 En ny form for information PALS sætter sig positive spor på Seminarieskolen Side 2-4 På høje tid at søge om en Comenius-assistent Side 4 Handleplan for læsning på Sofiendalskolen

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers Notat til sagsfremstillingen Udarbejdet af: Viceskoleleder, Kristrup Skole: Morten Jakobsen Viceskoleleder, Østervangskolen: Steen Jensen Leder, Skole-it:

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

SåDan GØR VI. Tema: De pædagogiske læringscentre. PLC skal give lyst til læring

SåDan GØR VI. Tema: De pædagogiske læringscentre. PLC skal give lyst til læring SåDan GØR VI Marts 2015 Tema: De pædagogiske læringscentre PLC skal give lyst til læring Fællesmøder og en ny guide skal hjælpe skolerne i arbejdet med at implementere den nye PLCbekendtgørelse, der giver

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Det handler om ledelse

Det handler om ledelse Det handler om ledelse Michael Rasmussen og Malte von Sehested I oplægget kigger vi på ledelsesudfordringen i forbindelse med it og undervisning. Vi vil dels se på de med generelle ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLETASKE

DEN DIGITALE SKOLETASKE EBAG DEN DIGITALE SKOLETASKE PILOTPROJEKT PÅ ELSTED SKOLE I SKOLEÅRET 2009/2010 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ebag-konceptet...5 3. Konkrete erfaringer fra pilotprojektet på Elsted Skole...

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2

SÅDAN GØR VI. En tidlig indsats for indadvendte elever. Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E. Arbejde med selvværdet Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2010 T E M A : S T I L L E B Ø R N O G U N G E Arbejde med selvværdet Side 1-2 Trivselsprojekt for ensomme elever på Filstedvejens Skole Side 3-4 It opprioriteres i alle fag Side 4

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

1 of 5 14-11-2011 21:06

1 of 5 14-11-2011 21:06 1 of 5 14-11-2011 21:06 Du har nu som elev i 1a i nogle måneder været en del af forsøget med at bruge som et dagligt værktøj i undervisningen. For at få indblik i dine erfaringer med brugen af bedes du

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere