Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orthoser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orthoser."

Transkript

1 4 Fysioterapeut, MPH Lene Løchte, Overfysioterapeut Winnie Hessing K, KAS Gentofte Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orthoser. Case report Perspektivering Det er kendt, at fødselsvægten i dag er stigende, og at dette kan medføre fødsler, hvor det er vanskeligt at føde skulderen efter hovedets fødsel. Ved disse vanskelige fødsler er der risiko for at påføre barnet en plexuslæsion. Visse læsioner er af en sådan sværhedsgrad, at det giver varige mén. Det betyder, at der aldrig kommer fuld funktion af skulder, arm og hånd. Parese samt vækstog føleforstyrrelser er altid tilstede, hvis ikke der er fuldstændig remission inden for 3 til 4 måneder. Fysioterapi, som er den eneste behandling uanset læsionens omfang, ordineres straks til børn, som fødes med Duchenne-Erbs parese. Fysioterapeuten kan vurdere pareserne på det nyfødte barn med muskeltesten ad modum Kendall. Ved mistanke om den totale overrivning af plexus kan man udføre undersøgelser med EMG, hvilket er en diagnostisk hjælp til behandlerteamet. Uanset EMG svar vil den fysioterapeutiske behandling være den samme, hvorimod orthoserne vil variere. Som hjælpemidler til at understøtte de motoriske og neurologiske resultater, som fysioterapeuten opnår med behandlingen, kan der benyttes orthoser gennem de første 4 leveår. Herefter vil patienten skulle udspænde sin muskulatur omkring skulderen en gang om dagen til vækstens ophør. Ved kontrakturer omkring skulderleddet medfører dette smerter. Såfremt patienten ikke kan gennemføre udspændingen mindskes skulderens bevægeudslag og muskelfunktionen nedsættes. I dag diskuteres, om operation på børn i ca. 6-8 måneders alderen og yderligere rekonstruktiv operation i skolealderen, kan afhjælpe plexuslæsion. Der udspiller sig en dialog om disse operationer mellem ortopædkirurger og neurokirurger, og det drøftes, om børnene skal følges og behandles på et center, og hvor centret primært skal være. Det er vigtigt, at børnene i det konservative forløb, som er nødvendigt uanset operation eller ej, kan følges så tæt på hjemmet som muligt. Børnefysioterapeuter over hele landet vil være i stand til at gennemføre det forslåede behandlingskoncept med fysioterapi og orthoser, og operation vil kunne ske et centralt sted i landet. Denne organisering er allerede kendt fra behandlingen af Pes equinus varus (klumpfødder). Winnie Hessing Baggrund og formål Betegnelsen Duchenne-Erbs Parese, der tidligere blev anvendt for øvre plexus brachialis læsion diagnosticeret ved fødslen, benyttes ikke længere (1). Det samme gælder for Klumpkes Paralyse, der betegnede den meget sjældne isolerede, nedre plexus brachialis læsion (2). Traumerne beskrives i dag under overskriften Spinale pleksusneuropatier som Plexus Brachialis Neuropati (3), hvor det anføres, at plexus brachialis neuropati hyppigst er forårsaget af traumer. Det kliniske sygdomsbillede inddeles i to syndromer, øvre og nedre plexus brachialis læsion, der ses ved læsion af C5-C6 og C8-TH1, respektivt. Behandling af børn med plexus brachialis læsion har tidligere bestået af bandagering i Hurrabandage sc. Statue of Liberty position for at eliminere indadrotations- og adductionskontrakturer (4). Erfaringen viste imidlertid, at bandagering i denne position resulterede i abduktions- og udadrotationskontrakturer i skulderen, dislokation af radius hovede samt i nogle tilfælde subglenoidal dislokation af humerus (4). Behandlingsmetoden er derfor forladt og i stedet behandles med proprioceptiv aktiv stimulation og øvelser, som anbefalet i litteraturen (5;6) Den fysioterapeutiske behandling gives initialt 2 gange ugentligt, og den daglige behandlingen overgives til barnets forældre hurtigst muligt. Formålet med behandlingen er kontrakturprofylakse, der sikrer opretning af ledpositioner i takt med barnets vækst (2). Ligeledes skal aktivitet og stabilitet bibeholdes i muskler og led, som kun delvist eller slet ikke er ramt af nerveskaden (6). Baggrunden for at ændre ovenstående behandlingskoncept er, at forsøge viden fra behandling af en anden neurologisk lidelse, klumpfod, hvor orthoser (skinner) spiller en væsentlig rolle, anvendt til behandling af plexus brachialis neuropati. Klumpfod, der viser sig som en medfødt fejlstilling med parese af mm. peronei, behandles med orthoser og muskelstimulation (7). Metoden giver en god muskel- og ledfunktion (7), derfor var formålet med aktuelle behandling at overføre behandlingsprincippet fra behandling af klumpfod til behandling af plexus brachialis neuropati.

2 Øvre plexus brachialis læsion (C5,C6 og i varierende grad C7) Ved denne skade ses hyppigst nedsat funktion af m. deltoideus, m. supra- og infraspinatus, m. teres minor, m. biceps, m. brachialis, m. brachioradialis, m. supinator og håndled- og fingerekstensorer (8). Armen ligger slapt ind til kroppen med indadroteret skulder, ekstenderet albue, proneret underarm samt ofte flekteret håndled, og Moro refleks er ophævet (9). Der kan være føleudfald over skulderrundingen og på underarmens radiale side (1). Nedre plexus brachialis læsion (C8 og TH1) I alvorlige tilfælde skades også nedre dele af plexus, og da er yderligere underarmens og håndens muskulatur paretisk, og griberefleksen er ophævet (9), samtidig kan der forekomme affektion af truncus sympaticus, der forårsager ipsilateralt Horners Syndrom (10). Sensorisk udfald på underarms og hånds ulnare side samt på fjerde og femte finger ses ofte (1). Ved 5 års kontrol kan alle børn registrere berøring, mens finere sensorisk diskrimination stadig mangler hos mange børn med totale skader (5). Albue-fleksion ved 3 måneders alderen har vist sig at hænge nøje sammen med spontan remission ved barnets 12. måned (2), kombineres imidlertid albuefleksion med andre mål i.e. ekstension over albue, håndled, tommel og fingre falder raten af ikke-korrekt predikterede fra 12,8% til 5,2% (11). Horners Syndrom Bernard Horners syndrom el. okulopupillært syndrom er en forsnævring af pupillen med formindsket øjenlågsspalte og enoftalmus (tilbagesynken af øjet i øjenhulen) og skyldes lidelse af halssympatikus Ganglion stellatum sv.t. C8 og TH1) (11-13). Case Beskrivelse Materiale Aktuelle case drejer sig om en fødselstraumatisk betinget paralyse af ve. arm samt ve.sidigt Horners Syndrom. En dreng XY blev født i juli 1994 i 42. gestationsuge på Gentofte Amtssygehus efter en kompliceret graviditet, fødselsvægten var 4000 gr. og barnets længde 55 cm. Fødslen var kompliceret af langsom progression og navlesnorsomslyngning, barnet blev manuelt drejet 180 grader i gennemskæringen, hvorunder der hørtes et knæk. Ved fødslen fandtes total paralyse af venstre arm samt venstresidigt Horners syndrom. Ved 4 ugers alderen sås fortsat ingen aktiv bevægelse i ve. overekstremitet samt hævelse, og i 6 ugers alderen blev den totale parese verificeret ved EMG (elektromyografisk)-undersøgelse. Undersøgelsen viste elektrofysiologiske tegn på en total læsion af øverste og nederste del af ve. plexus brachialis samt en partiel læsion af truncus medius. Prognosen for restitution blev vurderet til at være dårlig især svarende til musklerne innerveret af nederste del af plexus brachialis. 5

3 Metode Fysioterapeutisk behandling påbegyndtes, da barnet var 16 dage gammelt, og behandlingen blev givet 1-2 gange ugentligt i de første måneder. Der sås ingen forbedring af tilstanden i perioden. Behandlingsintensiteten hos fysioterapeut fortsatte svarende til 1 gang pr. måned. Follow-up studium: 4 år. Forud for EMG-undersøgelsen gennemførte fysioterapeuten muskeltest efter standard muskelskema a.m. Kendall (12). Tabel 1: Muskeltest over skulder, albue, hånd på venstre side, angivet ved muskeltest a.m. Kendall (12), målt på et barn (dreng XY), i forhold til tidspunkter efter fødsel. Muskeltest T1 T2 T3 T4 Scapula # 5* 5** 5** 5** (M. serratus ant. =2) Skulder ## 3-4* 4* 5* Ej testet (M. deltoideus = 0-1 (M. deltoideus =3 (Alle mm. nævnt i parentes M. pectoralis maj. =1) M. pectoralis maj. =3 v. T2 uændrede) Mm. supra- og Mm. supra- og infraspin. =2) M. teres major: Ej testet infraspin., teres major: M. teres major: Ej testet Ej testet Albue og 0* M. biceps br. =1 M. biceps br. =2 M. biceps br.: Ej testet Underarm ### M. brachiorad. =3 M. brachiorad. =3 M. brachiorad. =3 (M. triceps =1) M. triceps =4 M. triceps =5 M. triceps =5 (Mm. brachialis, pronator (Mm. brachialis, pronator (Mm. brachialis, pronator teres, supinator: Ej testet) teres, supinator: Ej testet) teres, supinator: Ej testet) 6 Håndled #### 0** 1** Fleksorer =2 Ej testet Ekstensorer =3 Tommel- 0** 0** 0-1** 2-3** finger ##### finger ###### 0** 0** 0** 0* (2. finger =2-3) T1=6 uger efter fødsel, T2=6 måneder efter fødsel, T3=9 måneder efter fødsel, T4=4 år efter fødsel * Alle muskler i muskelgruppen (afvigelser noteret i parentes), ** Alle muskler i muskelgruppen # M. trapezius (øverste, midterste, nederste del), mm. rhomboidei, m. serratus anterior, m. levator scapulae ## M. deltoideus (forreste, midterste, bagerste del), m. pectoralis major, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. latissimus dorsi, m. subscapularis, m. teres major ### M. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis, m. pronator teres, m. triceps, m. supinator #### M. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. extensor carpi ulnaris, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor digitorum ##### M. abductor pollicis longus, m. abductor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. adductor pollicis, m. opponens pollicis ###### M. extensor digitorum, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, mm. interossei dorsales, mm. interossei palmares, mm. lumbricales Tabel 1 viser kontinuert forbedring af muskelfunktionen for muskler, der innerveres fra øvre dele af plexus brachialis, at forbedringen over scapula, skulder, albue/underarm foregår fra T2, hvorimod restitutionen for håndled/fingre primært ses at finde sted fra T3-T4. Kontrakturstatus ved T4: Inspektion: Barnet holdt spontant venstre overekstremitet let flekteret i albueled samt underarm i proneret stilling. Der sås stort medsving af scapula. Objektiv undersøgelse: Der måltes ekstensionsdefekt på 10 grader i albueled og ingen supinationsfunktion, m. subscapularis fandtes udtalt kontrakt.

4 Tabel 2: Undersøgelsesresultat fra elektromyografisk (EMG) undersøgelse af venstre overekstremitet på barn (dreng XY) ved T1. Undersøgelse foretaget af Klinisk Neurofysiologisk Afdeling. EMG T1 Skulder M. deltoideus: Ingen AP Albue og underarm M. biceps br.: Ingen AP M. triceps: Diskret AP Håndled Ingen AP Tommelfinger Ingen AP finger Ingen AP T1 = 6 uger efter fødsel, AP = Amplitude Tabel 2 er i overensstemmelse med journalbeskrivelse af resultat af EMG-undersøgelse: I venstre m. triceps fandtes svært udfald af motoriske enheder og stærkt nedsat amplitude af mønstret ved maksimal innervation. Indtryk af m. triceps sin.: Svær, dog partiel neurogen affektion. Undersøgelsen viste tegn på total afbrydelse af den motoriske innervation i venstre m. deltoideus, m. biceps brachii, m. extensor digitorum communis, m. abductor pollicis brevis samt m. abductor digiti minimi. Yderligere blev der undersøgt for nerveledningshastighed. Der fandtes normalt sensorisk aktionspotentiale i venstre n. ulnaris og intet motorisk svar fra m. deltoideus, m. abductor pollicis brevis samt fra m. abductor digiti minimi. Fundene blev tolket som en rodavulsion af C8/TH1 med dårlig prognose især for muskler innerveret af nederste del af plexus brachialis. Fysioterapeutisk behandling Mobilisering (ve. OE Træne samlet funktion via store led, massebev. Progression efter barnets motoriske udvikling) Udspænding (rotator cuff, mm. rhomboidei, m. pectoralis major, pronatorer samt fleksorer) over skulder, albue og håndled Stimulation af dermatomer og proprioceptorer (termisk beh., is, børste, banke, kilde, nive ) Funktionstræning i.e. dobbeltgreb om genstande Den asymmetriske toniske halsrefleks (fremkaldes bevidst og ofte, obs. latenstid) og syn inddrages i stimulering af ve. OE Ex.: Skinne (7. uge 4. mdr.) sikrede visuel kontakt med hånd Forældre behandling Udspændingsøvelser for muskler og led, skulder, albue, fingre, 1 x dgl. (beh. identisk med fysioterapeutisk beh.) Opmuntre og hjælpe til at hånden indgår i alle hverdagsaktiviteter (dobbeltgreb) Skinnepåsætning* (se side 8) Observation 7

5 * Oversigt over skinnebehandling og barnets aldersrelaterede funktioner 4 ugers alder: Undersøgelse: Ingen aktiv bevægelse i ve. OE samt hævelse. 7 ugers alder: Undersøgelse: Begyndende funktion i m. biceps og m. brachioradialis. Behandling: Skinne konstrueret til at holde barnets ve. overekstremitet i 60 graders fleksion i skulderen og 90 graders fleksion i albuen, hånden supineret, således at barnet holdt hånden foran øjnene. Skinnen blev fikseret til kroppen med elastikbind og blev anvendt i vågne perioder. 4 måneders alder: Behandling: Radialisskinne konstrueret. Skinnen blev fremstillet af materialet soft cast med hurtigthærdende egenskaber, hvorfor udskiftning af skinnen i takt med barnets vækst blev forenklet. Skinnen var ligeledes enkel at anvende for forældre. TES: Terapeutisk elektrisk stimulation. I 1997 fra barnets 2 års alder er der forsøgt behandling med TES (14), først alternerende ml. ryg og overarm, i 4 års alderen på ryg og underarm. Apparatet blev anvendt hver anden nat og behandlingen pågik i intervallet ml. barnets 2. og 4. år. Elektrisk stimulation er beskrevet at have effekt, såfremt der findes intakte nerver at stimulere (15). I et klinisk studium af 86 børn, alder 2-10 år, med spastisk diplegi gennemførtes natlig elektrisk stimulation i 12 måneder, designet var single subject, hvor patienten fungerede som sin egen kontrol (14). Resultaterne fordelte sig efter mild og moderat-svær sygdomsgruppe. Børnene med mild diplegi fik primært forbedrede dagligdags funktioner i.e. færre fald og forbedret udholdenhed, samt aftagende brug af orthoser. Blandt børn med moderat og svær diplegi sås mindre brug af ganghjælpemiddel og begyndende gangfunktion med hjælpemiddel, respektivt (14). TES Definition Lavfrekvent elektrisk stimulation, der gives via en batteridrevet elektrisk stimulator med to kanaler igennem silikonegummi-elektroder med indlejrede ledende partikler anbragt direkte på huden (14). 8 6 måneders alder: Behandling: Radialisskinne ændret, konstrueret som natskinne, der placerer håndled og fingre i neutral stilling. Tekniske specifikationer Elektrodestørrelse 2,5 cm. x 5,0 cm. Elektrodegel: Vandholdig, halvflydende klæbegel. Frekvens (0-100Hz), firkantet stimulationsimpuls med maksimal intensitet <10 ma, stimulationsintensiteten var lige over sensorisk tærskelværdi, således at musklen ikke viste tegn på aktiv kontraktion. Virkning Såvel kemisk som elektrisk dvs. ændring af hudens ph og påvirkning af membranpotentialerne i nerveog muskelceller, respektivt. Den terapeutiske virkning baserer sig således på stimulering dvs. fremkaldelse af aktionspotentialer (16). 7 måneders alder: Undersøgelse: Barnet kunne kravle i 4-punkts reciprokt kravlemønster men med knyttet hånd. Ve. OE blev anvendt til gribefunktion, dog uden ekstension af fingre. Behandling: Fremstilling af ny håndledsskinne. Denne skinne blev båret dag og nat. 10 måneders alder: Behandling: Fremstilling af ny håndledsskinne til dagog natbrug. Elektrisk stimulation Den lavfrekvente elektriske stimulation blev givet om natten, 4 nætter/uge, men elektroderne påsat med barnet i vågen tilstand for at sikre korrekt elektrodeplacering. Stimulationen påbegyndtes enten før el. efter at barnet faldt i søvn efter forældreskøn, elektrodeplaceringen blev re-vurderet efter 6 uger og hver 3. måned herefter. 21 måneders alder: Behandling: Håndledsskinne kun til nat. 4 år: Behandling: Thoracoscapulær trænings-brace, fremstillet v. Viborg Sygehus efter gipsafstøbning.

6 Resultat Tabel 3 viser subjektiv og objektiv funktionsstatus ved 4 års alder for barn XY. Subjektivt Status Objektivt Inspektion Funktion (herunder balance) Smerte/ Compliance Konklusion Kørte på In-liner -rulleskøjter samt to-hjulet cykel Smerter ved strækøvelser Ve. OE.: 1 håndslængde kortere end hø. /atrofi ½ cm. Tog for sig med begge hænder v. fald Ve. OE kunne løftes til 60 grader, fikseret scapula. Fleksions- og ekstensionsfunktion i 1. og 2. finger Greb om store klodser, bygge tårn samt pincetgreb Vanskeligt at få barn til at udføre øvelser i thoracoscapulære brace Balance: Alderssvarende. Funktion: Venstre arm og hånd blev anvendt overvejende som støtte til bære- og gribefunktioner. Resultat af TES-behandling Forældreobservation: Venstre arm kunne lettere holdes varm i forhold til før TES-behandling påbegyndtes. Med henblik på at observere vækst af muskulatur målte forældre omfang af venstre arm på bestemte lokaliteter og med bestemte intervaller, resultaterne af disse observationer er ikke rapporteret. Terapeut-observation: Med henblik på standardiseret registrering af effekt af TES-behandling blev 3 testbolde udviklet. Hver bold havde en diameter på 18 cm og vægten fordelte sig med 0,1 kg, 0,2 kg. og 0,5 kg. Pt. kunne løfte og kaste boldene, hvorfor vægten af boldene øgedes til 0,5 kg, 1,0 kg og 1,5 kg, respektivt. Diskussion Vores erfaring fra empirisk behandling af denne pt. med føtal plexus brachialis neuropati indikerer, at det er muligt at behandle konservativt og opnå en funktion, der giver barnet en brugbar overekstremitet. Barnets muskulatur i venstre overekstremitet har i behandlingsforløbet gennemgået en kontinuert motorisk udvikling i muskulatur innerveret fra både øvre og nedre plexus brachialis (Tabel 1). Den begyndende muskelfunktion over albue allerede ved 7 ugers alderen stemmer godt overens med litteraturen, idet Michelow et al. (11) fandt tydelig sammenhæng ml. tidlige fremskridt i bevægelser af ekstremiteten og spontan remission; imidlertid krævede patienter med svær plexus neuropati kirurgisk behandling. Værdierne fra den standardiserede muskeltest a.m. Kendall (12) kan muligvis være en hjælpsom guide, når indikation for tidlig primær plexus-kirurgi vurderes. Det drejer sig specifikt om, at vurdere fleksions-funktionen over albue og samtidig funktion af albue-, hånd- led-, tommel- og fingerekstension ved barnets 3 måneders alder (11), Laurent et al. (8) anbefaler dog vurdering i 4-6 måneders alderen. Prognosen for de fleste plexusskader er god, men 4-30 % af patienterne får permanente skader (11). Ved vedvarende symptomer i 12 måneders alderen i.e. mindre vækst og mindre bevægelsesudslag kan der ikke forventes fuld restitution (16), og sensibilitetstab ses i de mest alvorlige tilfælde (17). Den aktuelle patient reagerede i 11 måneders alderen med smertegrimassering ved tryk på fingre, hvilket vi sammenholdt med den begrænsede vækst af ve. arms dimensioner tolkede som et fortsat træningspotentiale. I vort materiale sås Horners Syndrom som følgetilstand. Fra litteraturen vides, at syndromet er tilstede i ca.1/3 af tilfældene (9). Da behandlingsresultatet blev registreret ved barnets 4 års alder angives ikke smerte i venstre overekstremitet, og barnet reagerer normalt ved berøring, der er således ikke tegn på persisterende hyp- eller dysæstesi. Kontraktur i m. subscapularis var tilstede ved status i barnets 4. år. Restitution af den paretiske ekstremitet foregår langsomt, fra 8 måneder til 4 år (total plexuslæsion) (2). Aktuelt foregik restitutionen fra barnets 6. måned til 4. år, og uanset om der behandles med rekonstruktions-kirurgi eller konservativt, skal der følges intensivt op for at forebygge led- og muskelkontrakturer. Gilbert et al. (2) har fulgt 1000 børn med brachial plexus neuropati i et år, knap 1/4 blev palliativt opereret, og der fandtes langt bedre funktionelle resultater blandt opererede børn end blandt børn, der blot var blevet observeret. Operationsindikation var manglende klinisk funktion af m. biceps 9

7 10 brachii ved barnets 3-måneders alder. Det konkluderedes, at den initiale behandling skulle være blid, og at skinnebehandling skulle undgås. Det er imidlertid vores skøn, at variationen mht. det funktionelle outcome imellem de to grupper af børn ville have været betydeligt mindre, såfremt der havde været et behandlingstilbud til den konservativt behandlede gruppe. Vort behandlerteams resultatet vurderes at være lovende prognosen for ve. OE taget i betragtning, og det overvejes i øjeblikket, hvorvidt behandling med skinne skal genindføres og supplere fysioterapi som ny behandlingsstrategi til børn, der fødes med plexus brachialis læsion. Den thoracoscapulære brace til aktiv træning samt som understøtning for armens bevægelse i daglige funktioner kan imidlertid ikke anbefales til børn under 3 år, idet det viste sig meget vanskeligt overhovedet at få barnet iført bracen. Spørgsmålet vedrørende effekt af fysioterapeutisk behandling til den beskrevne patientgruppe diskuteres i litteraturen (2;9) og indførelse af en ny behandlingsstandard kræver systematisk erfaring fra et større datasæt. Indtil et sådant foreligger, anbefaler vi, at børn født med plexus brachialis læsion stimuleres og behandles med justerbare skinner så tidligt som muligt, da risikoen for muskelkontrakturer og ossøse deformiteter, der aggraveres af vækst, ellers er overhængende. Den fremtidige behandlingsplan ligger i fysioterapeutisk og ortopædkirurgisk regi. Referencer 1. Paulson OB; Boysen GM; Krarup C; Knudsen GM; Sørensen PS. Neurologi. Lorentzen I, Bendixen G, and Hansen NE. Medicinsk Kompendium. 15 ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; p Gilbert A, Brockman E Carlioz H. Surgical Treatment of Brachial Plexus Birth Palsy. Clin Orthop 1991;264: Paulson OB; Gjerris F; Soelberg Sørensen P; Juhler M. Mononeuropatier og polyneuropatier. Klinisk Neurologi og Neurokirurgi. 3 ed. København: FADL; pp Brown KLB. Review of Obstetrical Palsies, Nonoperative Treatment. Clinics in Plastic Surgery 1984;11(1): Plexusgruppen. Plexusskada, Obstetrisk Brachial Plexusskada, Brachial Plexus Palsy. Retrieved February 2, 2002 from the World Wide Web: index.htm. 6. Mellström A, Winkler T, Luthman E, and Pontén U. Tid För Omvärdering Av Plexus Brachialis-Skadorna. Läkartidningen 1991;88(16): Reimann I. Congenital Idiopathic Club Foot Laurent JP and Lee RT. Birth-Related Upper Brachial Plexus Injuries in Infants: Operative and Non-Operative Approaches. J Clin Neurol 1994;9(1994): Rootwelt T, Kjos RR, Stiris TA, and Whitelaw A. Plexus Brachialis-Skader Hos Nyfødte. Tidskr Nor lægeforen 1996;20(116): Kristensen M, Klinisk Ordbog. 11 ed. København: Høst & Søns Forlag; Michelow BJ, Clarke HM, Curtis CG, Zuker RM, Seifu Y, and Andrews DF. The Natural History of Obstetrical Brachial Plexus Palsy. Plas Reconstr Surg 1994;93(1994): Kendall HO, Kendall FP, and Wadsworth GE, Muscles Testing and Function. 2 ed. Baltimore: The Williams and Wilkins Company; Pape K; Kirsch SE. Technology-Assisted Self-Care in the Treatment of Spastic Diplegia. Sussman MD. The Diplegic Child Evaluation and Management. Portland: American Academy of Othopaedic Surgeons; pp WynnParry CB. Pain in Avulsion Lesions of the Brachial Plexus. Pain 1980;9: Mikkelsen B. Transcutan Nervestimulation & Beslægtede Behandlingsformer. Danske Fysioterapeuter 1984;9: Nocon JJ; McKenzie DK; Thomas LJ; Hansell RS Zuspan FP. Shoulder dystocia: An analysis of risks and obstetric maneuvers1;wishard Memorial Hospital, 1001 W. 10th St., F509, Indianapolis, IN Sixtieth Annual Meeting of The Central Association of Obstetricians and Gynecologists, Chicago, Illinois.: Mosby; Volpe JJ. Brachial plexus injury. Volpe JJ. Neurology of the newborn. 3 ed. Philadelphia: Saunders; pp TAK Forfatterne ønsker at takke barn og forældre samt øvrige involverede parter for velvilje og assistance. Orthoser blev udformet i samarbejde med overbandagist Eyvind Ditlev, SAHVA, København, samt bandagist Finn Dollerup, Bandagist-Centret, Randers. ABSTRACT Lene Løchte, Winnie Hessing Nyt om Forskning nr. (11) 1: 4-10, 2002 Treatment by Physical Therapy to Brachial Plexus Palsy Originating from Birth Trauma, Case report. Background and Aim: The conservative treatment, formerly applied to the condition, resulted in soft tissue complications i.e. joint and muscle contracture. The aim of this case report was to describe the application of a different principle of physiotherapy, consisting of proprioceptive active stimulation and splinting (several orthoses) applied to the management of brachial plexus palsy. Case and Method: the case presented is an infant, birth weight 4000 g, inflicted by this kind of birth trauma. The clinical appearance manifested itself with a flaccid left arm, a complete paralysis and an associated Horner s Syndrome. Physiotherapy was initially performed weekly and treatment with orthosis was initiated from week 7. Muscle test a.m. Kendall was performed 4 times at intervals. The last test in the follow-up period was performed when the child was 4 years old. Post treatment description: the left arm was reduced in size in all dimensions. The length was reduced by approximately the length of the child s hand, and a circumference atrophy of ½ cm was measured. Functional Results: Shoulder flexion: 60 with scapular winging, 1. and 2. finger with grasp flexion present. The left arm and hand primarily functioned as support. Results have initiated current revision of the standard of treatment. Keywords: physical therapy, case report, brachial plexus palsy, muscle and joint stimulation, orthoses, standard of treatment.

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

S C A P U L A A L A T A W I N G I N G S C A P U L A

S C A P U L A A L A T A W I N G I N G S C A P U L A S C A P U L A A L A T A E L L E R W I N G I N G S C A P U L A Forfattere: Specialeansvarlig fysioterapeut Grethe Aalkjær, Fysioterapien Regionshospitalet Viborg. Mail: grethe.aalkjaer@sygehusviborg.dk

Læs mere

Styrketræning Vintersæson 2013/14

Styrketræning Vintersæson 2013/14 Styrketræning Vintersæson 2013/14 Sæsonplan Forberedelse: Okt. Nov. Fokus: Grundstyrke at vedligeholde styrke og udholdenhed, og forberede kroppen til den hårdere træning i efterfølgende faser. Opbygning:

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Syddansk Universitet. Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis. Published in: Månedsskrift for almen praksis

Syddansk Universitet. Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis. Published in: Månedsskrift for almen praksis Syddansk Universitet Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis Published in: Månedsskrift for almen praksis Publication date: 2014 Link to publication Citation for

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt Thorakale og abdominale myogene smerter Palle Rosted Factbox Cochrane review, der foreligger ingen review. Der foreligger ingen arbejder, der belyser emnet. Indledning Når det angår myogene smerter i nakke

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58 Repetetion af 1. semester bevægeapparatet del 3 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 2 af 58 Armen 14.1 Hvorledes afgrænses armen topografisk,

Læs mere

Enkelt benpres / Step up

Enkelt benpres / Step up Enkelt benpres / Step up Fire hovedet knæstrækker (Quadriceps femoris) Sædemusklen (Gluteus) Indadførerne (Adduktorgruppen) Mave/Ryg (Abdominis/Erector spinae) Hasemusklen (Bicepsfemori/ Semitendinosus/Semimembranosus)

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Klatreskader. Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren

Klatreskader. Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren Klatreskader Af Fysioterapeut Dennis K. Sjøgren Klatreskader Af Fysioterapeut, Dennis K. Sjøgren Skader er en naturlig del af enhver sportsgren, og klatring er ingen undtagelse. Klatring er især forbundet

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk

www.furesoe-reumatologerne.dk COLUMNA CERVICALIS Rygsmerter er hyppigt forekommende i den vestlige verden. 19-43% af befolkningen har klager over rygbesvær indenfor 14 dage til 4 mdr. Årsagen er et komplekst samspil af mange faktorer:

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jepsen, J. R. (2014). Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten. Fysioterapeuten, 96(5), 40-43.

Citation for pulished version (APA): Jepsen, J. R. (2014). Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten. Fysioterapeuten, 96(5), 40-43. Syddansk Universitet Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis Published in: Fysioterapeuten Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger Dagsorden Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion Københavns Massageuddannelse Anamneseoptagelse Journalføring og samtykke PAUSE Gennemgang af muskler i bryst- og

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

CMT klinisk udredning og behandling. Henning Andersen

CMT klinisk udredning og behandling. Henning Andersen CMT klinisk udredning og behandling Henning Andersen 57 årig kvinde Henvist fra ortopædkirurgisk afdeling obs neuromuskulær sygdom Disp : fader havde hulfødder Haft hulfødder siden barndommen. Igennem

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk 1 En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede

Læs mere

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008 1 VEJLEDNING i brug af DRS Disability Rating Scale Hvidovre Hospital oktober 2008 Oversættelsen af DRS er foretaget efter standardiseret metode (1): Oversat fra engelsk til dansk af Karin Spangsberg Kristensen

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn

Disposition. Ryg. Anatomi Anatomi. Torticollis. Obj 04-05-2010. Af Læge Torben Stryhn Disposition Ryg Af Læge Torben Stryhn Anatomi Obj undersøgelse Torticolli Skolioser Mb Scheurmann Spondylolistese Diskus prolapser Spondylose og stenose Inflammatoriske/infektiøse lidelser Div Whiplash?

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm

Laser akupunktur. SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Laser akupunktur SKANLAB LASER CW 500F 500 mw 808 nm Af: AKUPUNKTURKLINIKKEN I SKALBORG v/ Tandlæge Aase Brøndum-Nielsen Jacob Paludans vej 22 9200 Aalborg SV Tlf.: 9818 1484 - Mobil: 2539 4322 www.a ku-skalborg.dk

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi

Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi Look // See // Do Studieteknik Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi 3. Semester Medicin ved KU Indledning Dette kompendium er en samling af noter fra en række forskellige kilder. Værdien ligger alene I

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud.

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Formål: Gennemgang undersøgelse, behandling og effektmåling af en pagent med kroniske nakkesmerter 58, rengøringsassistent,

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Skulder - Håndfunktion

Skulder - Håndfunktion Skulderkursus 12-13 marts 2014 Specialergoterapeut Birgitte Gammeltoft www.birgitte-gammeltoft.dk Skulder - Håndfunktion Det er vigtigt at have skulderfunktion for at kunne bruge sin hånd. Skulderen og

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18 Indholdsfortegnelse Introduktion side 3 Måling af ledbevægelighed side 4 Albue fleksion/ekstension side 7 Underarm supination side 8 Underarm pronation side 9 Håndled fleksion/ekstension side 10 Håndled

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17

Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 5 Indhold Forord... 11 Redaktører... 13 Forfattere... 14 Del I Generelle aspekter ved behandling af ortopædkirurgiske patienter... 17 1 Om fagene... 19 Om ortopædkirurgien... 19 Om fysioterapi... 21 Om

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis)

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis) Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis) Retningslinjeansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbeth Pagter Fagområde Ergoterapi

Læs mere

SelectTech BD1090i håndvægte Instruktionsbog og træningsvejledning

SelectTech BD1090i håndvægte Instruktionsbog og træningsvejledning SelectTech BD1090i håndvægte Instruktionsbog og træningsvejledning Dette produkt opfylder de gældende CE-krav. Indledning Tillykke med købet af dette Bowflex SelectTech håndvægtssæt. Denne innovative håndvægt

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN JACOB IVERSEN UDDANNELSE -Træner -Fysioterapeut -Diploma Degree i Sports Fysioterapi & Performance, University of Bath, England (MSc stud.)

Læs mere

fysioterapeuten nr. 11 juni 2009

fysioterapeuten nr. 11 juni 2009 side 16 fysioterapeuten nr. 11 juni 2009 AF: ANDERS SKOV HANSEN, FYSIOTERAPEUT, EXAM. MT, EXAM. IDRÆTSFYSIOTERAPEUT, EXAM. SCIENT I IDRÆT. andespot@hotmail.com Illustration: Gitte Skov muskuloskeletal.dk

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring 1 Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring Lægens navn Speciallæge i ortopædkirurgi X-købing Sygehus 0000 X-købing Til Rekvirent Adresse Postnummer By X-købing den dd.mm.åå Vedrørende: Speciallægeerklæring

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning).

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning). Hvad er ABR : ABR Belgien instruerer forældre og andre udøvere i ABR teknikken. Denne terapi er for hjerneskadede. Den er baseret på en pligtopfyldende langsigtet genoptræningsstrategi, hvor igennem den

Læs mere

MUSKELTRÆNING Øvelser og variationer 4. udgave

MUSKELTRÆNING Øvelser og variationer 4. udgave MUSKELTRÆNING Øvelser og variationer 4. udgave Marina Aagaard aagaard marina aagaard MUSKELTRÆNING Øvelser og variationer 4. udgave Copyright 2015 Marina Aagaard Elstrup Salminen Tilrettelæggelse, omslag,

Læs mere

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Anamnese 15 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer: Årsag hvilke symptomer Debut og varighed Forværrende faktorer Forbedrende faktorer Tidligere lignende Traumer Døgnvariation Har

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose Skulderortoser Menneskenært design NordiCare udvikler egne ortoser med den målsætning at finde løsninger, som gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale. Vi kalder det menneskenært design.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi

Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Patientoplysninger påsæt label Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Dato for undersøgelse og vurdering:_ Vurderet af navn/titel: Afficerede

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere