Udnyt dine fordele. Få de afgørende point med HiQ specialgaskoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyt dine fordele. Få de afgørende point med HiQ specialgaskoncept"

Transkript

1 Den rumlige opbygning af proteiner fra immunforsvaret Vores krop er udstyret med mange mekanismer, som skal forsvare os mod sygdom. I blodet f ndes komplementsystemet, en del af vores immunforsvar, som hjælper med at angribe bakterier og fjerne døde celler. Ved hjælp af røntgen-krystallograf har vi bestemt den atomare struktur for et nøgleprotein i komplementsystemet Af Folmer Fredslund, Nick Stub Laursen, Lars Sottrup-Jensen og Gregers Rom Andersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet Komplementsystemet er en del af det medfødte immunforsvar og består af en samling af proteiner, som kan reagere på angribende celler ved bakterieinfektion. Derudover hjælper systemet med til at fjerne cellerester fra vore egne døde celler. Proteinet komplement faktor 5 (forkortet C5) er en vigtig del af denne forsvarsmekanisme, og vi har ved hjælp af krystallografi samt småvinkelspredning med røntgenstråler undersøgt strukturen af dette molekyle. Vores resultater bidrager til at skabe et strukturelt grundlag for en detaljeret forståelse af komplementsystemets funktion. Derudover kan de anvendes indenfor medicinsk forskning, da regulering af dette komplement protein med lægemidler kan være fordelagtig til sygdomsbehandling og ved organtransplantationer. Komplementsystemet Komplementsystemet fik sit navn, da det blev opdaget som en varmefølsom serum komponent, der komplementerede effekten af antistoffer (som er en del af det erhvervede immunforsvar) under bakterieudryddelse. I løbet af de mere end 100 år, der er gået siden opdagelsen af komplementsystemet Figur 1. Oversigt over den centrale del af komplement systemet. De tre aktiveringsveje fører til dannelsen af en C3 konvertase, som kløver C3 til C3b og C3a. Dette kræver det proteolytiske enzym Faktor D. Det dannede C3b kan reagere med C3 konvertasen og herved danne en C5 konvertase. Så kan den terminale del af komplementsystemet aktiveres, idet C5-konvertasen spalter C5 til C5a og C5b, reaktionen mærket (1). Et terapeutisk C5-antistof forhindrer dette. I mange tilfælde vil det være bedre at lade dannelsen af MAC komplekset (2) fortsætte men forhindre den C5a medierede aktivering af hvide blodceller (3). 44

2 Udnyt dine fordele Få de afgørende point med HiQ specialgaskoncept HiQ står for det bedste AGA kan tilbyde, når du skal bruge højrene og specielle gasser, gasblandinger, distributionssystemer, rådgivning, installation, service og support. HiQ er intelligent specialgas. Så kan du koncentrere dig om at udnytte dine fordele fuldt ud. AGA - ideas become solutions AGA A/S Vermlandsgade København S Tlf

3 Faktaboks I: Krystallograf En krystal består af et gentaget mønster af molekyler, som kan opfattes som et gitter med gitterpunkter. Krystallen er opbygget af enhedsceller, der gentages gennem hele krystallen ved translation langs alle tre akser i et koordinatsystem, som ikke nødvendigvis er retvinklet. Derudover er der som oftest symmetrioperatorer translationer og rotationer inden i enhedscellen. Man kan derfor nøjes med at bestemme den del af enhedscellen, den asymmetriske enhed, som ved hjælp af symmetrioperatorene frembringer resten af enhedscellen. Den asymmetriske enhed kan dog også indeholde de såkaldte ikke-krystallografiske symmetrioperatorer, som f.eks. relaterer et molekyle i den asymmetriske enhed til et andet. Krystallernes gitter kaldes det direkte rum, og det diffraktionsmønster, der fremkommer når røntgenstråling afbøjes af krystallen, danner også et tredimensionelt gitter, hvor hvert punkt kaldes en refleks. Dette gitter kaldes det reciprokke rum, idet en stor afstand i det direkte rum bliver til en lille afstand i det reciprokke rum. Da den diffrakterede røntgenstråling er en bølge, har hver refleks både en amplitude og en fase. De observerede data er den målte intensitet for hver refleks i det reciprokke gitter, og kvadratroden af intensiteten er proportional med amplituden, mens fasen ikke kan måles. Kvaliteten af diffraktionsdata beskrives med deres maximale opløsning, som afgører hvor små detaljer man kan forvente at se i elektrontætheden. Ved en opløsning på 2 Å kan positionen af næsten alle proteinets atomer og mange vandmolekyler bundet til proteinet identificeres. Ved en opløsning på 4 Å kan man derimod kun identificere om den enkelte aminosyre, som udgør byggestenene i proteiner, er placeret i en α-helix eller en β-streng. Da de observerede data udgør et tredimensionelt gitter, er der (4/2) 3 = 8 gange så mange data i et datasæt med en maximal opløsning på 2 Å sammenlignet med et 4 Å datasæt. signaleres til makrofager, at cellen skal destrueres. Men thioesteren kan også hydrolyseres meget langsomt spontant ved en tick-over proces. Dette starter den alternative aktiveringsvej, hvor der også dannes konvertase, men som altså ikke kræver molekylær genkendelse. Efter dannelsen af den initierende C3 konvertase sker en kædereaktion, hvorved der spaltes endnu mere C3. Senere initieres den såkaldte terminale aktiveringsvej. I stedet for at kløve C3, vil konvertasen her kløve C5 i en lille (kaldet C5a) og en stor (kaldet C5b) del (Figur 1). Ved denne kløvning gøres funktionen af proteinet dobbelt, idet C5a (også kaldet anaphylatoxin) binder til membranindlejrede receptorer, og herved påvirker hvide blodceller til at aktivere en anden gren af immunforsvaret. Den tilbageblevne del (C5b) reagerer i stedet i en ordnet rækkefølge med fire forskellige, men relaterede, proteiner; komplement faktorerne 6, 7, 8 og 9 (kaldet C6, C7, C8 og C9). Først dannes et kompleks med C6, C5bC6, dernæst bliver de to næste proteiner tilføjet komplekset på lignende måde. Under hele denne proces vil komplekset bliver mere hydrofobt og kan interagere med en cellemembran. Det sidste trin er en tilføjelse af flere (typisk mellem 8-16) C9 molekyler, som danner en ring med en stor central pore, der så at sige punkterer cellen. Dette enorme proteinkompleks med en molekylvægt på 1-2 MDa kaldes for MAC (efter membrane attack complex). Krystallograf med proteiner Vores forskergruppe har bestemt den atomare struktur af C5 ved hjælp af røntgen-krystallografi (faktaboks 1). Fremstilling af proteinkrystaller forbruger store mængder rent protein, som ofte fremstilles ved langvarige kromatografiske oprensningprocedurer. Krystallisation foregår ved en trial-and-error proces, hvor koncentreret protein blandes med opløsninger, som nedsætter proteinets opløselighed. Når egnede krystaller er opnået, har utallige forskere været med til at kortlægge de medvirkende proteiners indbyrdes interaktioner. Man ved nu at mere end 30 proteiner, både i blodet og forankret på celleoverflader, medvirker til at udføre komplementsystemets funktion. Komplementresponset kan startes på tre forskellige måder, som alle fører til dannelsen af et proteolytisk enzym, en konvertase (figur 1). Denne kløver proteinet komplement faktor 3 (C3), der er nært beslægtet med C5. Den først karakteriserede var den klassiske aktiveringsvej, der omfatter en interaktion med det erhvervede immunforsvar, idet antistof bundet til sit antigen kræves for at danne konvertasen og derved starte aktiveringsvejen. I MBL aktiveringsvejen, dannes konvertasen ved at proteinet mannanbinding lectin genkender specifikke sukkerarter på bakterielle celleoverflader. C3 proteinet indeholder en intramolekylær thioester, som er begravet i et apolært miljø. Denne er dannet ved reaktion mellem en bestemt glutamin sidekæde og en nærvedliggende cystein sidekæde. Normalt eksponeres thioesteren kun efter proteolytisk kløvning af C3 ved hjælp af konvertaserne. Thioesteren kan så reagere med tilstedeværende nukleofiler og bindes derved kovalent til den aktiverende celleoverflade, hvorved der Figur 2. Strukturen af komplement faktor 5. Proteinet er repræsenteret med en såkaldt cartoon, hvor de enkelte domæner og foldningen af disse i α-helikser og β-strenge træder tydeligt frem. (a) Krystalstrukturen af C5 med C5a og C345C domænet farvet henholdsvis rødt og brunt, mens resten af molekylet er farvet grønt. (b) Krystalstrukturen af C5 efter en drejning på 180 om en lodret akse. C345C domænet ses at være i kontakt med resten af C5. (c) Modellen af C5 modelleret efter SAXS data viser C345C domænet i en meget mere eksponeret position sammenlignet med krystalstrukturen i panel b. indsamles diffraktionsdata ved hjælp af røntgenstråling. De observerede data beskriver intensiteten af de enkelte reflekser i diffraktionsmønstret (faktaboks 1), men beregning af proteinets elektronsky kaldes også elektrontætheden kræver også information om fasen for hver refleks. Denne information kan ikke måles direkte og derfor må man bruge andre metoder. Kendes hele eller dele af strukturen i forvejen kan man beregne hvilken position af proteinet i krystallen, der bedst passer til de observerede data. Derefter kan man via en Fourier 46

4 Det er ikke lige meget hvilke creme og engangshandske der bruges sammen. Det forkerte valg kan halvere din sikkerhed! Faktaboks II: Paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) I denne sjældne sygdom kan røde blodlegemer (erytrocytter) ikke forankre visse proteiner til membranen via et såkaldt glykosylfosfatidylinositol anker. Dette gælder først og fremmest proteinet CD59, som er med til at regulere komplementsystemet og forhindre dannelsen af det membranødelæggende MAC kompleks på vore egne celler. Mangel på dette protein gør, at erytrocytterne hyppigt ødelægges af MAC komplekset. Dette kan forhindres af et rekombinant antistof, eculizumab, som binder specifikt til C5, og som derfor kan stoppe dannelsen af MAC komplekset. Se også: Ugeskrift for læger, 2008;170(24):2115; Nye medicinske behandlingsprincipper inden for hæmatologien HERWE Emulsion reducerer sveddannelsen og beskytter mod hudopblødning under Dermatril engangshandsken - uden at ændre på handskens beskyttelse! Få mere at vide på transformation beregne foreløbige faser udfra modellen. Denne information kan undertiden være nok til at fuldføre strukturløsningen. En anden strategi er at binde tunge atomer ofte metaller i proteinkrystallen og sammenligne de opnåede diffraktionsdata med de tilsvarende fra en krystal uden tunge atomer. Differensen mellem disse to datasæt giver udelukkende information om de tunge atomer. Da der ofte er forholdsvis få, stærkt spredende tunge atomer kan deres positioner bestemmes og foreløbige faser kan beregnes. Med en foreløbig elektrontæthed kan der bygges en startmodel af proteinet. Alt efter hvilken opløsning (faktaboks 1) diffraktionsdataene har kan dette gøres på flere måder. Ved høj opløsning kan de enkelte atomer placeres automatisk med computerprogrammer. Ved lidt lavere opløsning må man manuelt bygge modellen og her bruges større fragmenter af proteiner som legoklodser : Aminosyrer, α-helixer og β-strenge, alt efter kvaliteten af elektrontætheden. Efter bygning af den foreløbige model forfines denne med computere, så den passer bedst muligt med de observerede data. Man opnår så en bedre model, hvorfra man kan beregne nye faser, og igennem en iterativ proces med modelbygning og forfining forsættes beregningerne indtil strukturen konvergerer mod den endelige. Den rumlige struktur af C5 Ved krystallisation dannes en fast form af proteinet, der pakkes i en regelmæssig struktur. For at få proteiner til at krystallisere må, man ofte anvende betingelser, som ikke er naturligt forekommende i kroppen, f.eks. høje saltkoncentrationer og ikke-fysiologiske ph-værdier. Proteinkrystaller er dog ikke opbygget på samme måde som krystaller af små molekyler. Proteiner eksisterer naturligt i et vandigt miljø og har en velordnet skal af vand. Dette miljø bliver til dels opretholdt ved hjælp af vandkanaler i krystallerne. Proteiner er som oftest opbygget af mindre globulære dele, domænerne, med en typisk størrelse på kda. C5 proteinet indeholder 13 domæner (figur 2). Ved store proteiner med mange domæner, kan krystallernes vandkanaler give et eller flere domæner bevægelsesfrihed. Da diffraktion fra krystallerne er et gennemsnit, vil elektrontætheden for mobile domæner være mindre klar eller helt forsvinde. I krystallerne af C5 observerede vi to kopier af proteinet. Tolv af de tretten domæner var identisk placeret i hver sin kopi, men det sidste, kaldet C345C domænet, opførte sig forskelligt. I den ene kopi af C5 var domænet pakket mellem to kopier af C5, mens positionen af den anden kopi af C345C domænet ikke kunne bestemmes. Contract Laboratory Chemical and microbiological GMP analyses for the pharmaceutical and biotechnological industries Fermentation and downstream processing in pilot and laboratory scales as a business partner in R&D projects DB Lab A/S Stenhuggervej 22 DK-5230 Odense M Denmark Tel: More than a lab 47

5 For at få flere, og mere komplette, informationer om den rumlige struktur af C5 benyttede vi os af røntgen småvinkelspredning (SAXS, efter small angle X-ray scattering). SAXS og krystalstrukturer kombineres nu ofte ved strukturbestemmelse af makromolekyler, idet de giver komplementære oplysninger. I modsætning til den tætpakkede krystal kan man ved småvinkelspredning måle på proteinet i opløsningen og derfor under betingelser, som er meget lig de fysiologiske. Hermed kan man afsløre artefakter forårsaget af ikke-fysiologiske krystallisationsbetingelser og konformationer af proteiner, som skyldes krystalpakningseffekter. Der findes flere måder, hvorpå man efterfølgende kan fortolke SAXS data. Når strukturen af proteinet er kendt fra en krystalstruktur, kan man bruge denne som udgangspunkt, idet man pertuberer den kendte struktur indtil den passer med de observerede data. Man kan tilføje kendt information om intramolekylære afstande, kendt som restraints. I vores tilfælde vidste vi, at et bestemt punkt i C345C domænet måtte være under 20 Å fra et andet bestemt punkt i den øvrige del af C5, som vi havde strukturbestemt i krystallerne. Beregningerne viste, at i opløsning er positionen af C345C domænet meget mere eksponeret end i den kopi af C5, hvor vi kunne bestemme dets position (figur 2). Domænets position i krystallen er derfor formentligt et artefakt, hvorimod den fysiologisk relevante position formodentligt er den vi bestemte med SAXS. Komplementrelaterede sygdomme Visse sygdomme, som f.eks. paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (faktaboks 2), forårsages af defekte eller manglende komplementproteiner. Derudover forårsager komplementsystemet formentligt skader i forbindelse med f.eks. gigt, blodforgiftning, Effektivt økonomisk udstyr til analysering i industrien og til miljøanalyse Arena 20XT, 30 & 60, Aquakem 250 & 600 astma og organtransplantationer. Der arbejdes derfor ihærdigt på at udvikle komplement hæmmere (inhibitorer). Dette er dog vanskeligt, idet man også risikerer at undertrykke komplement systemets gavnlige egenskaber. Det er derfor vigtigt at hæmmerne er specifikke og målrettede mod bestemte sygdomstilstande. Dette dilemma illustreres af forsøg på at anvende C5 inhibitorer terapeutisk til mere end et formål. Der er fornyelig frigivet et terapeutisk C5-antistof til behandling af paroksystisk nokturn hæmoglobinuri. Dette antistof forhindrer kløvning af C5 til C5a og C5b, og herved forhindres den C5b medierede dannelse af MAC komplekset, som perforerer de røde blodlegemer. Herved forsvinder mange af sygdommens symptomer og patienternes livskvalitet forbedres betydeligt. Men denne strategi vil formentligt ikke kunne anvendes til behandling af blodforgiftning, hvor en bakterieinfektion spreder sig til hele blodsystemet. Her vil man gerne dæmpe effekten af det lille C5a fragment, som aktiverer hvide blodceller, hvorimod dannelse af MAC komplekset, som angriber bakterierne, er ønskelig. Her vil en inhibitor, som i modsætning til C5-antistoffet, angriber EFTER aktiveringen af C5 og kun dæmper effekten af C5a være ønskeligt. Bestemmelse af de atomare strukturer for C5 og andre proteiner i komplementsystemet åbner nye muligheder for at forbedre eksisterende lægemidler og udvikle nye medikamenter rettet mod komplementsystemet. For kendte medikamenter, det være sig småmolekyler eller terapeutiske proteiner, kan man i atomare detaljer bestemme hvorledes disse genkender og påvirker deres targets, og man kan så anvende denne viden til at modificere medikamenterne. Udfra biokemiske, cellebiologiske, genetiske og bioinformatiske data vides ofte hvilke dele af et protein, der er vigtige for dets funktion. I tilfældet med C5 er det f.eks. hvilke områder af molekylet der er vigtigt for kløvning af C5 til C5a og C5b. Krystalstrukturer kan også anvendes til at identificere nye mulige ligander rettet mod sådanne områder ved såkaldt virtuel screening ved hjælp af massive computerberegninger. De atomare strukturer giver en meget detaljeret viden om den molekylære overflade og dens egenskaber med hensyn til f.eks. ladningsfordeling, mobiliteten af aminosyre sidekæder, tilstedeværelse af apolære områder, og fordybninger i overfladen. Alle disse forhold påvirker vurderingen af, hvorvidt et bestemt område af overfladen vil være egnet til at binde en ligand, som eventuelt kan udvikles til et medikament. Telefon , Fuldautomatisk otometrisk udstyr Fleksibel software med mulighed for en bred vifte af tests Mulighed for egne applikationer Økonomisk, lavt reagensforbrug Engangskuvetter Kontinuerlig loading af prøver og reagenser Automatisk fortynding Applikationer til brug indenfor vin-, fødevare-, drikkevareproduktion, pharmaceutisk- og kemisk industri samt miljøanalyser. Litteratur: Fredslund, F., Laursen, NS, Roversi, P, Jenner, L, Oliveira,CLP, Pedersen, JS, Nunn, MA, Lea, SM, Discipio, R., Sottrup-Jensen, L & Andersen, GR. Nature Immunology. Structure of and influence of a tick complement inhibitor on human complement component 5, 9, (2008). Fredslund, F, Jenner, L, Husted, LB, Nyborg, J, Andersen, GR & Sottrup- Jensen, L. J. Mol. Biol. 361, The structure of bovine complement component 3 reveals the basis for thioester function (2006). Walport, MJ. Complement. New Eng. J. of Med., 344, (2001). Rother, RP, Rollins, SA, Mojcik, CF, Brodsky, RA & Bell, L. Discovery and development of the complement inhibitor eculizumab for the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Nat. Biotechnol. 25, (2007). Forskergruppens arbejde er støttet af Forskningsrådet for Natur og Univers, Novo Nordisk fonden og Carlsberg fonden. Kontakt information. Ph. d studerende Folmer Fredslund, Ph. d studerende Nick Stub Laursen, Docent Lars Sottrup-Jensen, tlf Lektor Gregers Rom Andersen, tlf Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet Gustav Wiedsvej 10C, DK8000 Århus C Elektroforese Koagulation Blodgas 48

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Billeder af cellens molekylære univers

Billeder af cellens molekylære univers 8 Billeder af cellens molekylære univers Hver enkelt levende celle består af tusindvis af biologiske makromolekyler. Om du er menneske, mus, svamp eller bakterie, så er mange af de biologiske molekyler

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

En spids vinkel på sygdomme og medicin

En spids vinkel på sygdomme og medicin 24 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN En spids vinkel på sygdomme og medicin Næsten al medicin virker ved, at et medicinsk molekyle vekselvirker med et molekyle i kroppen, der direkte eller

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT Thorkild Steenberg 2015 Hovedtræk af immunsystemet Immunsystemets opgave er - dels at forebygge - dels at uskadeliggøre fremmede organismers (dvs bakterier, vira, parasiter

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Se nanomaterialer blive til

Se nanomaterialer blive til 26 Se nanomaterialer blive til - in situ krystallografi Med en vifte af teknikker, der anvender røntgen- og neutronstråling, er det muligt reelt at observere, hvordan nanopartikler fødes og vokser på tværs

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere