Udnyt dine fordele. Få de afgørende point med HiQ specialgaskoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyt dine fordele. Få de afgørende point med HiQ specialgaskoncept"

Transkript

1 Den rumlige opbygning af proteiner fra immunforsvaret Vores krop er udstyret med mange mekanismer, som skal forsvare os mod sygdom. I blodet f ndes komplementsystemet, en del af vores immunforsvar, som hjælper med at angribe bakterier og fjerne døde celler. Ved hjælp af røntgen-krystallograf har vi bestemt den atomare struktur for et nøgleprotein i komplementsystemet Af Folmer Fredslund, Nick Stub Laursen, Lars Sottrup-Jensen og Gregers Rom Andersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet Komplementsystemet er en del af det medfødte immunforsvar og består af en samling af proteiner, som kan reagere på angribende celler ved bakterieinfektion. Derudover hjælper systemet med til at fjerne cellerester fra vore egne døde celler. Proteinet komplement faktor 5 (forkortet C5) er en vigtig del af denne forsvarsmekanisme, og vi har ved hjælp af krystallografi samt småvinkelspredning med røntgenstråler undersøgt strukturen af dette molekyle. Vores resultater bidrager til at skabe et strukturelt grundlag for en detaljeret forståelse af komplementsystemets funktion. Derudover kan de anvendes indenfor medicinsk forskning, da regulering af dette komplement protein med lægemidler kan være fordelagtig til sygdomsbehandling og ved organtransplantationer. Komplementsystemet Komplementsystemet fik sit navn, da det blev opdaget som en varmefølsom serum komponent, der komplementerede effekten af antistoffer (som er en del af det erhvervede immunforsvar) under bakterieudryddelse. I løbet af de mere end 100 år, der er gået siden opdagelsen af komplementsystemet Figur 1. Oversigt over den centrale del af komplement systemet. De tre aktiveringsveje fører til dannelsen af en C3 konvertase, som kløver C3 til C3b og C3a. Dette kræver det proteolytiske enzym Faktor D. Det dannede C3b kan reagere med C3 konvertasen og herved danne en C5 konvertase. Så kan den terminale del af komplementsystemet aktiveres, idet C5-konvertasen spalter C5 til C5a og C5b, reaktionen mærket (1). Et terapeutisk C5-antistof forhindrer dette. I mange tilfælde vil det være bedre at lade dannelsen af MAC komplekset (2) fortsætte men forhindre den C5a medierede aktivering af hvide blodceller (3). 44

2 Udnyt dine fordele Få de afgørende point med HiQ specialgaskoncept HiQ står for det bedste AGA kan tilbyde, når du skal bruge højrene og specielle gasser, gasblandinger, distributionssystemer, rådgivning, installation, service og support. HiQ er intelligent specialgas. Så kan du koncentrere dig om at udnytte dine fordele fuldt ud. AGA - ideas become solutions AGA A/S Vermlandsgade København S Tlf

3 Faktaboks I: Krystallograf En krystal består af et gentaget mønster af molekyler, som kan opfattes som et gitter med gitterpunkter. Krystallen er opbygget af enhedsceller, der gentages gennem hele krystallen ved translation langs alle tre akser i et koordinatsystem, som ikke nødvendigvis er retvinklet. Derudover er der som oftest symmetrioperatorer translationer og rotationer inden i enhedscellen. Man kan derfor nøjes med at bestemme den del af enhedscellen, den asymmetriske enhed, som ved hjælp af symmetrioperatorene frembringer resten af enhedscellen. Den asymmetriske enhed kan dog også indeholde de såkaldte ikke-krystallografiske symmetrioperatorer, som f.eks. relaterer et molekyle i den asymmetriske enhed til et andet. Krystallernes gitter kaldes det direkte rum, og det diffraktionsmønster, der fremkommer når røntgenstråling afbøjes af krystallen, danner også et tredimensionelt gitter, hvor hvert punkt kaldes en refleks. Dette gitter kaldes det reciprokke rum, idet en stor afstand i det direkte rum bliver til en lille afstand i det reciprokke rum. Da den diffrakterede røntgenstråling er en bølge, har hver refleks både en amplitude og en fase. De observerede data er den målte intensitet for hver refleks i det reciprokke gitter, og kvadratroden af intensiteten er proportional med amplituden, mens fasen ikke kan måles. Kvaliteten af diffraktionsdata beskrives med deres maximale opløsning, som afgører hvor små detaljer man kan forvente at se i elektrontætheden. Ved en opløsning på 2 Å kan positionen af næsten alle proteinets atomer og mange vandmolekyler bundet til proteinet identificeres. Ved en opløsning på 4 Å kan man derimod kun identificere om den enkelte aminosyre, som udgør byggestenene i proteiner, er placeret i en α-helix eller en β-streng. Da de observerede data udgør et tredimensionelt gitter, er der (4/2) 3 = 8 gange så mange data i et datasæt med en maximal opløsning på 2 Å sammenlignet med et 4 Å datasæt. signaleres til makrofager, at cellen skal destrueres. Men thioesteren kan også hydrolyseres meget langsomt spontant ved en tick-over proces. Dette starter den alternative aktiveringsvej, hvor der også dannes konvertase, men som altså ikke kræver molekylær genkendelse. Efter dannelsen af den initierende C3 konvertase sker en kædereaktion, hvorved der spaltes endnu mere C3. Senere initieres den såkaldte terminale aktiveringsvej. I stedet for at kløve C3, vil konvertasen her kløve C5 i en lille (kaldet C5a) og en stor (kaldet C5b) del (Figur 1). Ved denne kløvning gøres funktionen af proteinet dobbelt, idet C5a (også kaldet anaphylatoxin) binder til membranindlejrede receptorer, og herved påvirker hvide blodceller til at aktivere en anden gren af immunforsvaret. Den tilbageblevne del (C5b) reagerer i stedet i en ordnet rækkefølge med fire forskellige, men relaterede, proteiner; komplement faktorerne 6, 7, 8 og 9 (kaldet C6, C7, C8 og C9). Først dannes et kompleks med C6, C5bC6, dernæst bliver de to næste proteiner tilføjet komplekset på lignende måde. Under hele denne proces vil komplekset bliver mere hydrofobt og kan interagere med en cellemembran. Det sidste trin er en tilføjelse af flere (typisk mellem 8-16) C9 molekyler, som danner en ring med en stor central pore, der så at sige punkterer cellen. Dette enorme proteinkompleks med en molekylvægt på 1-2 MDa kaldes for MAC (efter membrane attack complex). Krystallograf med proteiner Vores forskergruppe har bestemt den atomare struktur af C5 ved hjælp af røntgen-krystallografi (faktaboks 1). Fremstilling af proteinkrystaller forbruger store mængder rent protein, som ofte fremstilles ved langvarige kromatografiske oprensningprocedurer. Krystallisation foregår ved en trial-and-error proces, hvor koncentreret protein blandes med opløsninger, som nedsætter proteinets opløselighed. Når egnede krystaller er opnået, har utallige forskere været med til at kortlægge de medvirkende proteiners indbyrdes interaktioner. Man ved nu at mere end 30 proteiner, både i blodet og forankret på celleoverflader, medvirker til at udføre komplementsystemets funktion. Komplementresponset kan startes på tre forskellige måder, som alle fører til dannelsen af et proteolytisk enzym, en konvertase (figur 1). Denne kløver proteinet komplement faktor 3 (C3), der er nært beslægtet med C5. Den først karakteriserede var den klassiske aktiveringsvej, der omfatter en interaktion med det erhvervede immunforsvar, idet antistof bundet til sit antigen kræves for at danne konvertasen og derved starte aktiveringsvejen. I MBL aktiveringsvejen, dannes konvertasen ved at proteinet mannanbinding lectin genkender specifikke sukkerarter på bakterielle celleoverflader. C3 proteinet indeholder en intramolekylær thioester, som er begravet i et apolært miljø. Denne er dannet ved reaktion mellem en bestemt glutamin sidekæde og en nærvedliggende cystein sidekæde. Normalt eksponeres thioesteren kun efter proteolytisk kløvning af C3 ved hjælp af konvertaserne. Thioesteren kan så reagere med tilstedeværende nukleofiler og bindes derved kovalent til den aktiverende celleoverflade, hvorved der Figur 2. Strukturen af komplement faktor 5. Proteinet er repræsenteret med en såkaldt cartoon, hvor de enkelte domæner og foldningen af disse i α-helikser og β-strenge træder tydeligt frem. (a) Krystalstrukturen af C5 med C5a og C345C domænet farvet henholdsvis rødt og brunt, mens resten af molekylet er farvet grønt. (b) Krystalstrukturen af C5 efter en drejning på 180 om en lodret akse. C345C domænet ses at være i kontakt med resten af C5. (c) Modellen af C5 modelleret efter SAXS data viser C345C domænet i en meget mere eksponeret position sammenlignet med krystalstrukturen i panel b. indsamles diffraktionsdata ved hjælp af røntgenstråling. De observerede data beskriver intensiteten af de enkelte reflekser i diffraktionsmønstret (faktaboks 1), men beregning af proteinets elektronsky kaldes også elektrontætheden kræver også information om fasen for hver refleks. Denne information kan ikke måles direkte og derfor må man bruge andre metoder. Kendes hele eller dele af strukturen i forvejen kan man beregne hvilken position af proteinet i krystallen, der bedst passer til de observerede data. Derefter kan man via en Fourier 46

4 Det er ikke lige meget hvilke creme og engangshandske der bruges sammen. Det forkerte valg kan halvere din sikkerhed! Faktaboks II: Paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) I denne sjældne sygdom kan røde blodlegemer (erytrocytter) ikke forankre visse proteiner til membranen via et såkaldt glykosylfosfatidylinositol anker. Dette gælder først og fremmest proteinet CD59, som er med til at regulere komplementsystemet og forhindre dannelsen af det membranødelæggende MAC kompleks på vore egne celler. Mangel på dette protein gør, at erytrocytterne hyppigt ødelægges af MAC komplekset. Dette kan forhindres af et rekombinant antistof, eculizumab, som binder specifikt til C5, og som derfor kan stoppe dannelsen af MAC komplekset. Se også: Ugeskrift for læger, 2008;170(24):2115; Nye medicinske behandlingsprincipper inden for hæmatologien HERWE Emulsion reducerer sveddannelsen og beskytter mod hudopblødning under Dermatril engangshandsken - uden at ændre på handskens beskyttelse! Få mere at vide på transformation beregne foreløbige faser udfra modellen. Denne information kan undertiden være nok til at fuldføre strukturløsningen. En anden strategi er at binde tunge atomer ofte metaller i proteinkrystallen og sammenligne de opnåede diffraktionsdata med de tilsvarende fra en krystal uden tunge atomer. Differensen mellem disse to datasæt giver udelukkende information om de tunge atomer. Da der ofte er forholdsvis få, stærkt spredende tunge atomer kan deres positioner bestemmes og foreløbige faser kan beregnes. Med en foreløbig elektrontæthed kan der bygges en startmodel af proteinet. Alt efter hvilken opløsning (faktaboks 1) diffraktionsdataene har kan dette gøres på flere måder. Ved høj opløsning kan de enkelte atomer placeres automatisk med computerprogrammer. Ved lidt lavere opløsning må man manuelt bygge modellen og her bruges større fragmenter af proteiner som legoklodser : Aminosyrer, α-helixer og β-strenge, alt efter kvaliteten af elektrontætheden. Efter bygning af den foreløbige model forfines denne med computere, så den passer bedst muligt med de observerede data. Man opnår så en bedre model, hvorfra man kan beregne nye faser, og igennem en iterativ proces med modelbygning og forfining forsættes beregningerne indtil strukturen konvergerer mod den endelige. Den rumlige struktur af C5 Ved krystallisation dannes en fast form af proteinet, der pakkes i en regelmæssig struktur. For at få proteiner til at krystallisere må, man ofte anvende betingelser, som ikke er naturligt forekommende i kroppen, f.eks. høje saltkoncentrationer og ikke-fysiologiske ph-værdier. Proteinkrystaller er dog ikke opbygget på samme måde som krystaller af små molekyler. Proteiner eksisterer naturligt i et vandigt miljø og har en velordnet skal af vand. Dette miljø bliver til dels opretholdt ved hjælp af vandkanaler i krystallerne. Proteiner er som oftest opbygget af mindre globulære dele, domænerne, med en typisk størrelse på kda. C5 proteinet indeholder 13 domæner (figur 2). Ved store proteiner med mange domæner, kan krystallernes vandkanaler give et eller flere domæner bevægelsesfrihed. Da diffraktion fra krystallerne er et gennemsnit, vil elektrontætheden for mobile domæner være mindre klar eller helt forsvinde. I krystallerne af C5 observerede vi to kopier af proteinet. Tolv af de tretten domæner var identisk placeret i hver sin kopi, men det sidste, kaldet C345C domænet, opførte sig forskelligt. I den ene kopi af C5 var domænet pakket mellem to kopier af C5, mens positionen af den anden kopi af C345C domænet ikke kunne bestemmes. Contract Laboratory Chemical and microbiological GMP analyses for the pharmaceutical and biotechnological industries Fermentation and downstream processing in pilot and laboratory scales as a business partner in R&D projects DB Lab A/S Stenhuggervej 22 DK-5230 Odense M Denmark Tel: More than a lab 47

5 For at få flere, og mere komplette, informationer om den rumlige struktur af C5 benyttede vi os af røntgen småvinkelspredning (SAXS, efter small angle X-ray scattering). SAXS og krystalstrukturer kombineres nu ofte ved strukturbestemmelse af makromolekyler, idet de giver komplementære oplysninger. I modsætning til den tætpakkede krystal kan man ved småvinkelspredning måle på proteinet i opløsningen og derfor under betingelser, som er meget lig de fysiologiske. Hermed kan man afsløre artefakter forårsaget af ikke-fysiologiske krystallisationsbetingelser og konformationer af proteiner, som skyldes krystalpakningseffekter. Der findes flere måder, hvorpå man efterfølgende kan fortolke SAXS data. Når strukturen af proteinet er kendt fra en krystalstruktur, kan man bruge denne som udgangspunkt, idet man pertuberer den kendte struktur indtil den passer med de observerede data. Man kan tilføje kendt information om intramolekylære afstande, kendt som restraints. I vores tilfælde vidste vi, at et bestemt punkt i C345C domænet måtte være under 20 Å fra et andet bestemt punkt i den øvrige del af C5, som vi havde strukturbestemt i krystallerne. Beregningerne viste, at i opløsning er positionen af C345C domænet meget mere eksponeret end i den kopi af C5, hvor vi kunne bestemme dets position (figur 2). Domænets position i krystallen er derfor formentligt et artefakt, hvorimod den fysiologisk relevante position formodentligt er den vi bestemte med SAXS. Komplementrelaterede sygdomme Visse sygdomme, som f.eks. paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (faktaboks 2), forårsages af defekte eller manglende komplementproteiner. Derudover forårsager komplementsystemet formentligt skader i forbindelse med f.eks. gigt, blodforgiftning, Effektivt økonomisk udstyr til analysering i industrien og til miljøanalyse Arena 20XT, 30 & 60, Aquakem 250 & 600 astma og organtransplantationer. Der arbejdes derfor ihærdigt på at udvikle komplement hæmmere (inhibitorer). Dette er dog vanskeligt, idet man også risikerer at undertrykke komplement systemets gavnlige egenskaber. Det er derfor vigtigt at hæmmerne er specifikke og målrettede mod bestemte sygdomstilstande. Dette dilemma illustreres af forsøg på at anvende C5 inhibitorer terapeutisk til mere end et formål. Der er fornyelig frigivet et terapeutisk C5-antistof til behandling af paroksystisk nokturn hæmoglobinuri. Dette antistof forhindrer kløvning af C5 til C5a og C5b, og herved forhindres den C5b medierede dannelse af MAC komplekset, som perforerer de røde blodlegemer. Herved forsvinder mange af sygdommens symptomer og patienternes livskvalitet forbedres betydeligt. Men denne strategi vil formentligt ikke kunne anvendes til behandling af blodforgiftning, hvor en bakterieinfektion spreder sig til hele blodsystemet. Her vil man gerne dæmpe effekten af det lille C5a fragment, som aktiverer hvide blodceller, hvorimod dannelse af MAC komplekset, som angriber bakterierne, er ønskelig. Her vil en inhibitor, som i modsætning til C5-antistoffet, angriber EFTER aktiveringen af C5 og kun dæmper effekten af C5a være ønskeligt. Bestemmelse af de atomare strukturer for C5 og andre proteiner i komplementsystemet åbner nye muligheder for at forbedre eksisterende lægemidler og udvikle nye medikamenter rettet mod komplementsystemet. For kendte medikamenter, det være sig småmolekyler eller terapeutiske proteiner, kan man i atomare detaljer bestemme hvorledes disse genkender og påvirker deres targets, og man kan så anvende denne viden til at modificere medikamenterne. Udfra biokemiske, cellebiologiske, genetiske og bioinformatiske data vides ofte hvilke dele af et protein, der er vigtige for dets funktion. I tilfældet med C5 er det f.eks. hvilke områder af molekylet der er vigtigt for kløvning af C5 til C5a og C5b. Krystalstrukturer kan også anvendes til at identificere nye mulige ligander rettet mod sådanne områder ved såkaldt virtuel screening ved hjælp af massive computerberegninger. De atomare strukturer giver en meget detaljeret viden om den molekylære overflade og dens egenskaber med hensyn til f.eks. ladningsfordeling, mobiliteten af aminosyre sidekæder, tilstedeværelse af apolære områder, og fordybninger i overfladen. Alle disse forhold påvirker vurderingen af, hvorvidt et bestemt område af overfladen vil være egnet til at binde en ligand, som eventuelt kan udvikles til et medikament. Telefon , Fuldautomatisk otometrisk udstyr Fleksibel software med mulighed for en bred vifte af tests Mulighed for egne applikationer Økonomisk, lavt reagensforbrug Engangskuvetter Kontinuerlig loading af prøver og reagenser Automatisk fortynding Applikationer til brug indenfor vin-, fødevare-, drikkevareproduktion, pharmaceutisk- og kemisk industri samt miljøanalyser. Litteratur: Fredslund, F., Laursen, NS, Roversi, P, Jenner, L, Oliveira,CLP, Pedersen, JS, Nunn, MA, Lea, SM, Discipio, R., Sottrup-Jensen, L & Andersen, GR. Nature Immunology. Structure of and influence of a tick complement inhibitor on human complement component 5, 9, (2008). Fredslund, F, Jenner, L, Husted, LB, Nyborg, J, Andersen, GR & Sottrup- Jensen, L. J. Mol. Biol. 361, The structure of bovine complement component 3 reveals the basis for thioester function (2006). Walport, MJ. Complement. New Eng. J. of Med., 344, (2001). Rother, RP, Rollins, SA, Mojcik, CF, Brodsky, RA & Bell, L. Discovery and development of the complement inhibitor eculizumab for the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Nat. Biotechnol. 25, (2007). Forskergruppens arbejde er støttet af Forskningsrådet for Natur og Univers, Novo Nordisk fonden og Carlsberg fonden. Kontakt information. Ph. d studerende Folmer Fredslund, Ph. d studerende Nick Stub Laursen, Docent Lars Sottrup-Jensen, tlf Lektor Gregers Rom Andersen, tlf Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet Gustav Wiedsvej 10C, DK8000 Århus C Elektroforese Koagulation Blodgas 48

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Billeder af cellens molekylære univers

Billeder af cellens molekylære univers 8 Billeder af cellens molekylære univers Hver enkelt levende celle består af tusindvis af biologiske makromolekyler. Om du er menneske, mus, svamp eller bakterie, så er mange af de biologiske molekyler

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. april

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Beskriv de kræfter, der regulerer stofudveksling i kapillærerne 2. Hvad er det, der gør at kapillærer, men ikke arterier og vener, tillader stofudveksling? 3. Hvad

Læs mere

Fra mutationer til sygdom

Fra mutationer til sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nyt antistof afslører farlige dele af huntingtinproteinet Et nyt antistof gør forskere i stand

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Sommereksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Sommereksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Krystallografi er den eksperimentelle videnskab der anvendes til bestemmelse af atomernes positioner I faste stoffer.

Krystallografi er den eksperimentelle videnskab der anvendes til bestemmelse af atomernes positioner I faste stoffer. Krystallografi er den eksperimentelle videnskab der anvendes til bestemmelse af atomernes positioner I faste stoffer. Kilde: Wikipedia INTRO? Sildenafil, trade name VIAGRA TM, chemical name 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1-

Læs mere

Re- eksamen 2014. Med korte, vejledende svar

Re- eksamen 2014. Med korte, vejledende svar 1/10 Re- eksamen 2014 Med korte, vejledende svar (Heri angives de facts, der skal nævnes i besvarelserne, men ikke de uddybende forklaringer, tegninger etc., der i nogle af opgaverne også forventes, for

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Nordisk Lægemiddelkongres 2002

Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Der bliver brug for farmaceuter som aldrig før NR. 13 JUNI 2002 Fra den farmaceutiske grundforsknings frontlinie TEKST: JOURNALIST & LÆGE JAN ANDREASEN, AZYGOS Professor

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. august

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER

MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER Om diffraktion Teknikken som bruges til at måle precise mellematomare afstande i faste stoffer kaldes Røntgendiffraktion. 1 Diffraktion er fænomenet hvor

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Colostrum FAQ. Hyppig stillede spørgsmål vedr. Colostrum

Colostrum FAQ. Hyppig stillede spørgsmål vedr. Colostrum Colostrum FAQ Hyppig stillede spørgsmål vedr. Colostrum 1 Indhold 1. Hvad er Colostrum?... 3 2. Fra hvilket dyr udvindes Colostrum?... 3 3. Hvad sker der med kalvene?... 3 4. Hvorfor er Colostrum fra køer

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Atomic force mikroskopi på blodceller

Atomic force mikroskopi på blodceller 1 Atomic force mikroskopi på blodceller Problemstilling: Problemstillingen eleven bliver sat overfor er: Hvad er atomic force mikroskopi, og hvordan kan det bruges til at studere blodceller på nanometerskala?

Læs mere

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men skrevet hvorfra de er taget. De tre bøger, hvorfra illustrationerne

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Af lektor Pernille Harris

Af lektor Pernille Harris Af lektor Pernille Harris 58 59 Forståelse af hvordan biologiske molekyler, som for eksempel proteiner, fungerer og spiller sammen, er en vigtig del af den biokemiske forskning. En betydelig brik i dette

Læs mere

Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Huntingtin mutant huntingtin

Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Huntingtin mutant huntingtin Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Canadiske forskere har fundet ud af, at det

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet CELLEBIOLOGI celleform kubisk celle pladeformet celle prismatisk celle

Læs mere

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk CMV- Infektion Cymevene behandling Side 1 af 6 CMV-infektion CMV er en forkortelse af Cyto-Megalo-Virus,

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Skriftlig eksamen april 2017

Skriftlig eksamen april 2017 Studienummer: 1/10 Skriftlig eksamen april 2017 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Medicin og medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' Forskere kan lave præcise ændringer

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet RØNTGENSTRÅLING FRA KOSMOS: GALAKSEDANNELSE SET I ET NYT LYS Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet KOSMISK RØNTGENSTRÅLING Med det blotte øje kan vi på en klar

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Det hæmostatiske system

Det hæmostatiske system Det hæmostatiske system Hæmostasen omfatter alle de mekanismer, som bidrager til at standse en blødning. Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Eksamen i Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Opgavesættet består af 5 sider inklusive denne forside. Sættet består

Læs mere

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3)

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3) 1 Delphine Bonneau Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi 1-6 Pelle har spist en kæmpe stor kage, og efterfølgende stiger hans blodsukker. Derfor sender kroppen besked til de endokrine kirtler i bugspytkirtlen

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

Sundheds CVU Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00

Sundheds CVU Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 INTERN PRØVE HOLD S05S D. 9. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 Opgave 1: a) Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen b) Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne ved hjælp af en figur, der viser

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Nano ScienceCenter,KøbenhavnsUniversitet Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Fremstilling af enkeltlag på sølv Formål I dette forsøg skal du undersøge, hvordan vand hæfter til en overflade af henholdsvis

Læs mere

Immunforsvar. Kampen i kroppen. Immunforsvar. Praxis Nyt Teknisk Forlag. Immunforsvar kampen i kroppen. Ib Søndergaard Mads Duus Hjortsø

Immunforsvar. Kampen i kroppen. Immunforsvar. Praxis Nyt Teknisk Forlag. Immunforsvar kampen i kroppen. Ib Søndergaard Mads Duus Hjortsø Immunforsvar kampen i kroppen Vores krop bliver dagligt angrebet af bakterier, virus, parasitter og mikrosvampe. Men vi har heldigvis et immunforsvar, der er i stand til at kæmpe mod disse angreb. Forklaringen

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Fedtmolekyler og hjernen

Fedtmolekyler og hjernen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Specielle 'hjernefedt'-injektioner hjælper HSmus At injicere HS-musehjerner direkte med en god

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Svar på ofte stillede spørgsmål om HD - den første i en

Læs mere

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Niels Abildgaard Odense Universitetshospital DMF/IMF seminar Nyborg 16. November 2017 Inddeling af behandlinger IMIDs Immunterapi Andre nye lægemidler Kemoterapi

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Environment and Energy

Environment and Energy NanoGeoScience Environment and Energy Det kan man bl.a. bruge nanoteknologien til: Vand, olie og affald Baggrund: NanoGeoScience er studier af naturens materialer på skalaer mindre end en mikrometer, hvilket

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Reaktionsligningen: viser den kemiske reaktion, der leverer energi til alle stofskifteprocesser i cellerne i kroppen. Kemisk er der tale om en forbrændingsproces, hvori atmosfærisk

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro HVORDAN ANVENDES SUNDHEDSDATA/PATIENT MATERIALE I OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE TIL AT SKABE BEDRE BEHANDLING AF PATIENTER MED DEMENS- OG PARKINSON S SYGDOM? May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

Antistoffers effektorfunktioner, T celle-afhængig B celle respons, germinal center dannelse

Antistoffers effektorfunktioner, T celle-afhængig B celle respons, germinal center dannelse IM-F5 - Effektorfunktioner, såsom neutralisation, Fc medieret fagocytose (opsonisering), ADCC (Antibody- Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity), IgE krydsbinding af mastceller og aktivering af komplimentsystemet

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 13. august 2001 kl

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 13. august 2001 kl STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2001 2001-6-2 BIOLOGI HØJT NIVEAU Mandag den 13. august 2001 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5 og 6 må kun to besvares.

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit CELLEBIOLOGI celleform kubisk celle pladeformet celle prismatisk celle kugleformet celle uregelmæssig stjerneformet celle celleform varierer

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Hvorfor dør kun

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere