Kvartalsrapport for perioden 1.juli 2014 frem til 30. september 2014 (3. kvartal 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for perioden 1.juli 2014 frem til 30. september 2014 (3. kvartal 2014)"

Transkript

1 3 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1.juli 2014 frem til 30. september 2014 (3. kvartal 2014) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS byggeriet er, som en konsekvens af Regionens Psykiatriplan, at samle de nuværende psykiatriske enheder placeret i Holbæk, Slagelse, Dianalund og Nykøbing Sjælland i Slagelse. Efter ansøgning om tilsagn til GAPS projektet i 2011, blev det endelige tilsagn modtaget Til projektet er der som administrativt grundlag udarbejdet en styringsmanual, hvor den seneste version, version 3. af den , er godkendt af Regionsrådet den 7. april Bygherrerådgiveraftale blev indgået den og totalrådgiveraftale blev indgået den , hvorefter projekteringen begyndte. Aftale med byggeledelse er indgået den Projektet forventes afleveret til psykiatrien den 1. august En underentreprenør har indledt en voldgiftsag mod råhusentreprenøreren CG Jensen. Region Sjælland er efterfølgende blevet adciteret i sagen. Region Sjælland har indgået aftale med et eksternt advokat firma om juridisk bistand i forbindelse med denne voldgtiftssag.. Det udbudte projekt er i overensstemmelse med de oprindelige krav til funktioner og kvalitetsniveau. 0.2 Kortfattet status for GAPS Figur 1: Status pr. 30. september 2014 Økonomi Inden for rammerne, men under observation Tid Aflevering til brugere 1. August Kvalitet Inden for rammerne Der pågår forhandlinger med alle entrepriser om en udførelsestidsplan jf. udskydelsen af aflevering til 1. august De involverede parter Følgende rådgivere er involveret i byggeriet: 1

2 Navn Rådgivning Honorar ifølge kontrakt Godkendte tillægsarbejder Kuben Management A/S Bygherrerådgivning, BHR Karlsson / VLA arkitekter Totalrådgivning, TR Rambøll A/S Byggeledelse, BL Arkitema A/S Controlling, DTØ Molter Consult Aps Sikkerhedsrådgivning Netplan Udbud og projektledelse DAS Rådgivning i alt Generelt vil der erfaringsmæssigt være rådgivningsydelser der ikke kan forudses, samt ændringer i løsninger der ikke er indeholdt i kontrakterne. Disse afregnes som tillægsarbejder. De aftalte tillægsarbejder er afregnet inden for det lagte budget. Af de samlede godkendte tillægsarbejder kan 11 mio. kr. henføres til inventar og IT. Honoraret til denne pulje afregnes særskilt og ligger uden for de indgåede kontrakter. De 11 mio. kr. er derfor handlet ind som tillægsarbejder primært hos totalrådgiveren. Bygherrerådgivning (BHR) honoreres efter medgået tid. Honoraret ifølge basiskontrakten på 5,4 mio. kr. omfatter ydelser leveret i perioden 2009 til og med 2010 og de godkendte tillægsarbejder omfatter ydelser som er aftalt leveret i perioden Honoraret fastsættes årligt ved starten af et nyt kalenderår. Indeholdt i de godkendte tillægsarbejder er ligeledes ekstra support til regionens projektteam, hvilket har betydet en mindre omkostning til interne lønninger (mindre bemanding) Totalrådgivning (TR) honoreres med et fast honorar, på baggrund af en beskrevet opgave (ydelsesbeskrivelse). Den oprindelige kontrakt med totalrådgiver lød på , hvorfra der er udgået byggeledelse og sikkerhedskoordinering på Samlet honorar efter regulering De godkendte tillægsarbejder omfatter primært Rådgivning i forbindelse med inventar og IT, der ikke var med i den oprindelige kontrakt Øget rådgivning og ekstra tilsyn som følge af en pågående tilgang fra råhusentreprenør og meget vanskelige jordbundsforhold. Projektændringer efter hovedprojektet bl.a. på baggrund af Danske Regioners nye vejledning til sikkerhed i retspsykiatrien og kriminalforsorgens krav til Sikringen. Byggeledelse (BL) honoreres med et fast honorar. De godkendte tillægsarbejder omfatter primært resultatet af en pågående tilgang fra råhusentreprenør samt meget vanskelige jordbundsforhold. Det Tredje Øje / controlling (DTØ) honoreres efter medgået tid. Honorar ifølge kontrakt omfatter en årlig rapport samt kvartalsvise statusrapporter frem til 1års gennemgangen. Sikkerhedsrådgivningen honoreres i medgået tid. Der er indgået en samarbejdsaftale og en oprindelig aftale på kr. Der er ved kvartalets afslutning yderligere honoreret kr. da opgaven er udvidet med planlægningsmæssige opgaver for projektledelsen, psykiatrien og driften. 2

3 DAS er Regionens telefonsystem. Rådgivning, projektledelse og udbud leveres af Netplan og honoreres efter en fast kontrakt på Kr. Følgende entreprenører er involveret i byggeriet Nr. Navn Entr. Kontraktbeløb, inkl.mængdeverificering eks. byggeplads og vinter Godkendte tillægsarbejder E001 Fældning og rydning af beplantning Skælskør Anlægsgartner E002 Jordarbejder og kalkstabilisering SRGruppen E003 Byggepladsforberedelse Georg Berg A/S E01 Jord / Råhus CG Jensen A/S E02 Lukning GVL Entreprise A/S E03 Komplettering Jakon A/S E04 Elarbejder Wicotec A/S E05 Sikringsanlæg G4S A/S E06 CTS Kemp & Lauritzen A/S E07 VVS og Ventilation Wicotec A/S E08 Anlægsgartner P. Malmos A/S E09 LEDbelysning Lindpro A/S E10 Udgået 0 0 E11 Elevatorer KONE Elevator A/S E12 Udgået 0 0 E13 Grønne tage P. Malmos A/S Installation af DAS (telefonsystem) Kemp & Lauritzen A/S Indkøb af DAS (telefonsystem) Eltel Networks Byggeplads og øvrige entreprenører Entreprenører total E10 (svømmeanlæg) blev aflyst p.g.a. manglende konkurrence. Arbejderne er efterfølgende lagt ind under de øvrige entrepriser i forbindelse med de respektive kontraktforhandlinger. E12 (fast inventar) blev aflyst p.g.a. manglende konkurrence. Entreprisen er opdelt og indgår i In01, In02 og In03. Se herunder. Følgende kontrakter er indgået vedr. inventar og bygherreleverencer: 3

4 Nr. Navn Leverandør Kontraktbeløb. In01 Fast inventar, opbevaring Labflex A/S Godkendte ekstraleverancer In02 Industrikøkkeninventar Statager & partner In03 Fast inventar, specialinventar Scan Office A/S In04 Løst inventar Holmris + Flexform A/S Total Udover ovenstående entrepriseregnskab indeholder projektets samlede anlægsbudget også poster til indledende rådgivning ifm. udarbejdelse af kvalitetsfondsansøgning og byggeprogram, forundersøgelser, andre rådgivningsydelser som geoteknik, energimærkning og lignende, myndighedsbidrag, tilslutningsbidrag til el og spildevand, forsikring, andre bygherreleverancer, uforudseelige omkostninger mv. 1. Risikovurdering Figur 3: Projektets hovedrisici(tal i mio. kr.) Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Udviklin g Kapitaliserin g af fremtidige risikoeleme nter i mio. kr. Disponeret i øvrige omkostninge r/byggeregnskab Ikke disponeret Faktor (Most Likley) Vægtet 1 F1 Ekstrakrav fra entreprenører(1) % 36,4 2 F19 Projektets tidsplan % 0 3 F20 Samlede udførelsestidsplan % 10 4 F21 Styring af indbygningsegnet og ikkeindbygningsegnet jord jordbundsforhold % 0 5 F22 Ekstrakrav fra totalrådgiver, byggeledelse, bygherrerådgiver, advokat m.m. NY 28,3 0 28,3 71% 20 6 F6 Samarbejdsproblemer 0,5 0,5 0 0 % 0 7 F7 Arbejdskonflikter % 0 4

5 8 F15 Beslutningsproces i byggeperioden 0,5 0,5 0 0 % 0 9 C3 Udskiftning af nøglepersoner i projektorganisation 0,25 0, % 0 10 C5 Bygherreleverancer ITudstyr, løst inventar mv. er ikke bearbejdet % 0 11 C6 Fokus på "point of no return" % 0 Risiko i alt 159,6 5,25 154,3 66,4 Note: 1: Kapitaliseringen og vægtningen af denne post var i foregående rapport ikke udført korrekt. Den vægtede værdi var dog korrekt og fremstår derfor uforandret. Generelt: Kapitalisering af fremtidigede risikoelementer er most likely udfald af risokoemne. Disponerede i øvrige omkostninger/byggeregnskab er den del af most likely som er indeholdt i budgettet. Ikke disponerede, er det beløb som risiko udgør p.t. Samtidighedsfaktoren er det enkelte risikoemnes vurderede samtidighed i forhold til samtlige risikoemner. Det vægtede er det der skal rummes indenfor andre reserver i skema 1. Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte hovedrisikoelementer fra projektets risikolog. ad F1, ekstrakrav for entrepriserne Det er BL/TR/BHR s opfattelse, at afvisning af kravene er baseret på en faktuel og rimelig vurdering af betalingsforpligtigelse baseret på det gældende udbudsprojekt både teknisk og byggejuridisk. Herudover er det BL/TR s opfattelse, at kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret. BHR har ikke haft grundlag for at tilsidesætte disse vurderinger, da kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret, og sammenholdt med tilsvarende byggesager virker kravenes omfang og karakter udsædvanlige. Bruttorisikoen for krav fra entrepriserne kan anskueliggøres som de afviste eller forventede afviste krav på 116 mio. kr. BL og TR vurderer most likely case til at udgøre i alt ca. kr. 36,4 mio. kr. Bruttorisikoen for krav fra entrepriserne er af TR og BL iht. deres faglige vurderinger vurderet som afviste eller forventede afviste krav på 116 mio. kr. Imødegående aktiviteter 5

6 Der er pr. januar 2014 indledt VBAsag af CGJ/Barslund vedr. jordafregning. RS har håndteret denne ved Kromann & Reumert. TR / BL arbejder løbende med vurdering af de enkelte krav fra alle entreprenører iht. risikovurderingen af disse. Styrende budget prognose, Såvel modtagne som ikke modtagne krav kapitaliseres løbende i styrende budget og risikologgen. Ved kvartalets udløb var risici for berettigede ekstrakrav kapitaliseret til i alt 36,4 mio.kr., som er afdækket i budgettets reserver. Der er foretaget en grundig gennemgang af claims af TR og BL. Det er BL/TRs opfattelse, at afvisning af kravene er baseret på en faktuel og rimelig vurdering af betalingsforpligtigelse baseret på det gældende udbudsprojekt både teknisk og byggejuridisk. Herudover er det BL/TRs opfattelse, at kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret. BHR har ikke haft grundlag for at tilsidesætte disse vurderinger, da kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret, og sammenholdt med tilsvarende byggesager virker kravenes omfang og karakter udsædvanlige`. TR/BL arbejder løbende med vurdering af de enkelte krav fra alle entreprenører iht. risikovurderingen af disse. ad F19 Projektets tidsplan Den samlede udførelsesperiode vurderes kort, hvorfor de indbyrdes afhængigheder og grænseflader reelt udgør væsentlige risici for manglende overholdelse af hovedtidsplanen. Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august De økonomiske konsekvenser vurderes for nuværende til at være håndteret med angivne handlinger og kapitaliseres derfor til 0 kr. Forholdet observeres og ses sammen med F20. Forholdet har sin alt overvejende præferencerelevans iht. F20. Efter beslutning om ibrugtagning 1. august 2015 er der udelukkende konsekvenser iht. sammenhængen med udførelsestidsplanen F20. Her er de tidsmæssige konsekvenser vurderet til at kunne holdes indenfor beslutning om ibrugtagning pr. 1. august Imødegående aktiviteter Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august Der er indgået forlig med CGJ vedr. tid, de efterfølgende entrepriser har fået varigheder, jf. udbudstidsplanen. Forholdet er koordineret i udbudstidsplanen rev. D. af 10. april 2014 med senere revision rev. E. Herved har alle efterfølgende entrepriser fået de varigheder, de havde ved kontraheringen (udbudstidsplanen), som er sket uden forbehold af entrepriserne. Dette vil gøre, at risiko for krav fra efterfølgende entrepriser minimeres, idet den samlede udførelsesperiode ikke er mindre end den i udbudstidsplanen angivne. Der har ved kontraheringen og de efterfølgende projektgennemgangsmøder ikke været anledning til forbehold fra entrepriserne. ad F20 Samlede udførelsestidsplan Som følge af den korte udførelsesperiode er der risiko for, at tidsplanen for restproduktion, sammenholdt bemandingstæthed, logistik og sikkerhed ikke kan overholdes. Der er risiko for, at den 6

7 samlede udførelsestidsplan ikke er realistisk i forhold til restproduktion. Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august De tidsmæssige konsekvenser vurderes til at kunne holdes indenfor beslutning om ibrugtagning pr. 1. august De økonomiske konsekvenser kapitaliseres til 10 mio. kr. for nuværende. Forholdet observeres. Der er i styrende budget indeholdt 14,4 mio. kr. udover de anførte 10. mio. kr. Imødegående aktiviteter: Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august Der er indgået forlig med CGJ. vedr. tid samt efterfølgende entrepriser har fået varigheder, jf. udbudstidsplanen. Forholdet er koordineret i udbudstidsplanen rev. D. af 10. april 2014 og i senere revision E2. Herved har alle efterfølgende entrepriser fået de varigheder, de havde ved kontraheringen (udbudstidsplanen), som er sket uden forbehold af entrepriserne. Dette vil gøre, at risiko for krav fra efterfølgende entrepriser minimeres, idet den samlede udførelsesperiode ikke er mindre end den i udbudstidsplanen angivne. Der har ved kontraheringen og de efterfølgende projektgennemgangsmøder ikke været anledning til forbehold fra entrepriserne. Det sikres, at der følges op på tiltrædelsen af udførelsestidsplan rev. E2 overfor alle entrepriser ved byggeledelsen, således at grundlaget ikke skrider, og der sker en tiltrædelse af denne. BL har i oktober afsluttet drøftelser med alle entrepriser for endelig tiltrædelse af tidsplanen der udarbejdes notat herfor af BL, som anfører, at tidskonsekvenser overholder ibrugtagning 1. august 2015 og økonomiske konsekvenser udover de budgetsatte 10 mio. kr. F21 Styring af indbygningsegnet og ikkeindbygningsegnet jord jordbundsforhold Sammenblanding af indbygningsegnet og ikkeindbygningsegnet jord vil kunne betyde væsentligt øgede omkostninger for bygherre. Jordbundsforholdene har vist sig væsentligt værre end antaget og angivet i de geotekniske rapporter dette har en konsekvens på projektets økonomi og tid for afværgende nødvendige arbejder. Størstedelen af forholdet er håndteret i april 2014, idet råhusentreprisen næsten har færdiggjort jordarbejderne. Dog resterer der forhold ved. Bygning 1 og 4 samt tunnel. Forholdet vurderes ikke at have tidsmæssige konsekvenser, idet påvirkning er registreret i F1 samt F19 og F20. Der pågår p.t. afklaring af bygning nr. 4 og tunnel. Dette vurderes for nuværende til ca. 1 mio. kr. i risiko. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i styrende budget. 7

8 Imødegående aktivitet: Grundet de geotekniske forhold har bygherren tilknyttet et geoteknisk tilsyn i forbindelse med jordarbejderne. Entreprenøren holdes i kort snor i udførelsesfasen, for at undgå unødige ekstraomkostninger. Der pågår afklaring af uafklarede jordbundsforhold bygning 4 og tunnel ved MOE og geotekniker/geoteknisk tilsyn. F22 Ekstrakrav fra totalrådgiver, byggeledelse, bygherrerådgiver, advokat m.m. Ekstrakrav vil belaste projektøkonomien, og risikoen for større ekstrakrav skal derfor undgås. Uenigheder om ekstrakrav kan resultere i voldgiftssager og afledt heraf forøgede omkostninger til rådgivere. De tidsmæssige konsekvenser vurderes at kunne holdes indenfor beslutning om ibrugtagning pr. 1. august Kapitaliseret til p.t. bruttokrav på 28,3 mio. kr. for nuværende, som ikke værende budget afsat i styrende budget. Det vurderes, at en most likley case vil udgør 20 mio. kr. Imødegående aktiviteter: Styregruppen har på møde den 11. august besluttet at igangsætte en proces for håndtering af ekstra krav fra rådgiverne. Processen der pågår er en grundigere gennemgang af claims m.h.p. en revurdering af Most Likely Case for udfald af forlig og/eller konflikt i samarbejde med bygherrerådgiver og region, således at en rettidig budgetmæssig behandling af risici kan foretages.. Der pågår møder og forhandlinger med de implicerede parter. F6 Samarbejdsproblemer I udførelsesfasen er samarbejdsproblemer en hyppig årsag til økonomiske og kvalitetsmæssige problemer. Imødegående aktivitet: Beslutningsprocessen er afklaret for TR og BL iht. fagbeskrivelser og procesplan fra BL. Beslutningsprocessen for BH er 12 dage. Der er udarbejdet en procesplan for dialogen til sikring af samvirke og koordinering mellem de enkelte parter. Der er opbygget en stærk samarbejdsform, teambuilding, tidligt i forløbet. Beslutningsprocesser under udførelsen er nedskrevet og drøftet, ajourføres og anvendes som styrende værktøj. F7 Arbejdskonflikter Arbejdskonflikter kan påvirke tidsplanen og dermed øge økonomiske krav fra entreprenører og rådgivere. Evt. arbejdsnedlæggelse kan medføre forsinkelser. Tid kan vanskeligt opgøres. Forholdet kapitaliseret til 1 mio. kr. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i styrende budget. Imødegående aktivitet: Der er fokus på dette i udførelsesfasen, hvor der afholdes fælles møder og workshops som planlagt. F15 Beslutningsproces i byggeperioden 8

9 Der er en risiko for, at beslutningsprocessen i byggeperioden er kompliceret eller lang, hvilket kan medføre ekstrakrav fra entreprenører. Forholdet vurderes ikke at have tidsmæssige konsekvenser, de økonomiske konsekvenser kapitaliseres til kr. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i styrende budget. Imødegående aktivitet: Beslutningsprocessen er afklaret for TR og BL iht. fagbeskrivelser og procesplan fra BL. Beslutningsprocessen for BH er 12 dage. C3 Udskiftning af nøglepersoner i projektorganisation Det vurderes, at projektorganisationens enkelte led er kompetent bemandet og velfungerende, men at visse områder har en smal og sårbar struktur. En eventuel fratrædelse i projektledelsen, byggeledelsen eller totalrådgiver vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisationen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. I projektorganisationen er en stor mængde viden koncentreret på meget få nøglemedarbejdere. Eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi. Påvirkningen vurderes til at være mellem til høj. Projektet vurderes at være meget sårbart i tilfælde af fratrædelse af nøglemedarbejdere, og det vurderes, at risikoen for flaskehalsproblemstillinger er sandsynlig. Påvirkningen vil især være væsentlig for tid, og den samlede risiko vurderes som medium. Der vurderes for nuværende ikke at være tidsmæssige konsekvenser. Forholdet observeres og håndteres i forhold til udviklingen. Kapitaliseret til kr. Beløbet er disponeret i anlægsbudgettet under UFO Tjenesteydelser. Imødegående aktivitet. Der er løbende vurdering af projektorganisation og tilpasning med sikring af kompetencer og ressourcer samt viden. Der er proaktivt sket en tilpasning af projektorganisationen ved BL, TR og BHR. Der er ved BL allokeret relevante ressourcer og en separat Claimmanagerfunktion efter flere møder vedr. den aktuelle situation og byggeledelsens ydelser. Herudover er der aftalt udvidet tilsyn og opfølgning for TR, som er til stede på pladsen for alle fag med deres underrådgivere. Bygherrerådgiveren er tilført ressourcer for bygherretilsyn. Der pågår desuden sikring af nøglemedarbejdere i de enkelte organisationer. C5 Bygherreleverancer ITudstyr, løst inventar mv. er ikke bearbejdet En manglende bearbejdning kan påvirke ibrugtagningstidspunktet. Forholdet vurderes p.t. ikke at have tidsmæssige konsekvenser iht. tidsplanen, de økonomiske konsekvenser vurderes til 1,0 mio. kr. Beløbet er disponeret i styrende budget. Imødegående aktivitet: Brugergrupper holdes op mod tidsplan. BH afklarer grænseflader for ydelser og ordrer arbejder vedr. projektering og udbud. Der resterer i september 2014 kun ganske få udbud, herunder patientsenge. 9

10 C6 Fokus på "point of no return" Tilbageløb i beslutningsfaserne medfører risiko for omprojekteringer, som både kan være fordyrende og tidsforøgende. Forholdet vurderes p.t. ikke at have tidsmæssige konsekvenser iht. tidsplanen, de økonomiske konsekvenser vurderes til 1,0 mio. kr. Beløbet er disponeret i styrende budget. Imødegående aktivitet: Fokus på afslutning af faser, afholdelse af godkendelses og granskningsfrister. I projektet er der indført godkendelsesproces, så der ved faseafslutninger indgås underskrevet aftale mellem bygherre, brugere og rådgivere med tilhørende fasegodkendelse. Ændringer efter faseafslutninger skal godkendes på ledelsesniveau. Risikologgens økonomiske opgørelse Den samlede vægtede risikoprofil i forhold til samtidighedsfaktor er opgjort til 66,5 mio. kr., hvilket kan indeholdes i de afsatte reserver på 69,4 mio. kr. 2. Projektets økonomi Det samlede budget er på kr mio. inklusive indeksregulering jf. Region Sjællands investeringsoversigt for Skema 1: Kvartalsstatus for økonomi og fremdrift Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift vurderet Oprindel igt budget (pl09) Korriger et budget (a) Forbrug til (b) Disponeret forbrug til (c) Mio. kr. Forventet resterende forbrug (d) Forventet samlet forbrug (e= b+c+d) Evt. difference: budget og forventet forbrug (ae) Planlagt færdiggørelsesgrad Pct. Realiseret færdiggørelsesgrad Delproj. A ,0 232,8 12, , % 98 % Delproj. B ,0 260,2 61, , % 75 % Delproj. C ,0 195,9 123,7 15,4 335, % 51 % Delproj. D ,0 30,0 25,0 70,0 125, % 30 % Total ,9 222,7 124, % 60 % Reserve til regionsrådets disposition 0 Reserve til prisregulering Andre reserver ,4 0 43, GAPS i alt ,3 222,7 188, Noter: Delprojekt A Honorar, Projektering, Grund, Forberedende arbejder Delprojekt B Jord, Råhus, Lukning Ent 1+2 Delprojekt C Resterende entrepriser Ent 313 Delprojekt D Løst/fast inventar, bygherreleverencer Oprindeligt budget er korrigeret i forhold til 2. kvartals rapport. 10

11 Der skal bemærkes, at der løbende fortages posteringer efter et kvartals afslutning. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for projektet Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Dato: Projekt: GAPS Løbende priser I alt Mio. kr. PL indeks 100,00 101,00 102,80 105,40 106,80 108,50 108,50 Delprojektoversigt Delprojekt A Honorar, Projektering, Grund, Forberedende arbejder % Udførelse Delprojekt B Jord, Råhus, Lukning Ent % Udførelse Delprojekt C Resterende entrepriser Ent % Udførelse Delprojekt D Løst/fast inventar, bygherreleverencer % Licitation Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering % Evt. andre relevante reserveposter % UFO, risikopuljer Samlede investeringer % heraf donationer I alt investeringsramme, jf. tilsagnsvilkår % heraf change request % heraf reserver i alt % heraf IT, udstyr, apparatur mv % I alt 09pl Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse Noter: Delprojekt A Honorar, Projektering, Grund, Forberedende arbejder Delprojekt B Jord, Råhus, Lukning Ent 1+2 Delprojekt C Resterende entrepriser Ent 313 Delprojekt D Løst/fast inventar, bygherreleverencer Denne kvartalsrapport for tredje kvartal 2014 er udarbejdet med afsæt i pl indeks fra den økonomiske vejledning juni 2013, idet konsekvensen af de nye plindeks fra den økonomiske vejledning juni 2014 først forventes fremlagt til politisk godkendelse på Regionsrådets møde den 6. november 2014 i forbindelse med budgetopfølgning og revision af investeringsoversigten pr. 31. august Byggeriets fremdrift Brugerne forventes at påbegynde indflytning efter den 1. august 2015 i overensstemmelse med den reviderede tidsplan. Byggeriet samlede fremdrift, Figur 2. 11

12 Byggeriets fremdrift Millioner kr år / kvartal Oprindelig investerin gsprofil Forbrug Ny investerin gsprofil Udbetalingsanmodningen blev godkendt den 28.marts Som led i den regionale budgetopfølgningen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne er der nu fastsat endeligt prisniveau for Rådighedsbeløb for samt bevilling er således justeret, og andrager nu totalt kr. 1,193 mia. 12

13 Skema til figur 2 År Kvt. Oprindelig Investeringsprofil kr. (før førskydning af tidsplan) Pct. af total Ny Investeringsprofil kr. (efter tidsplan forskydning udførelsestidsplan rev. D) Pct. af total Forbrug kr. Pct. af total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Note 1: GAPS har haft et forbrug for 2. kvartal der er bogført efter afslutning af sidste rapport på ,94 kr. Dette beløb er lagt til i 3. kvartal. I 3. kvartal har GAPS haft et forbrug på kr, GAPS har haft et forbrug for 1. kvartal der er bogført efter afslutningen af sidste rapport på ,75 kr, Dette beløb er lagt til i 3. kvartal, d.v.s. at det samlede forbrug der angives i 3. kvartal 2014 er følgende: , = kr. 3.4 Kvalitet og indhold Projektet opfylder de oprindelige kvalitetskrav til byggeriet. 4 Generelle principper Der henvises til generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne. 13

14 Håndteringen af styringen af GAPS i henhold til økonomi, tid, kvalitet og risiko er beskrevet i styringsmanualen for GAPS version nr. 3 og i totalrådgiverkontrakten samt i kontrakten med bygherrerådgiveren og byggeledelsen. Risikolog og risici håndteres iht. ovenstående i månedsafrapporteringerne fra bygherrerådgiveren samt opsummeres i statusrapporterne for GAPS udarbejdet af bygherrerådgiveren til styregruppen. Der er udarbejdet et resumé af risikolog hvor ændringer siden sidste risikolog, herunder de bevægelser der har været i perioden, beskrives og fremhæves. Resumèt af risikologgen giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet ved loggens udførelse samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste log. Projektets hovedrisici i udførelsesfasen er et udtræk fra projektets risikolog, der med jævne mellemrum bliver ajourført med deltagelse af alle parter i projektgruppen på bygherremøder afholdt hver 14. dag. Herudover afholdes med jævne mellemrum særskilte risikomøder og der har jf. PRINCE 2 været afholdt risikoworkshop ved faseskift i projektet senest 14. marts Den dynamiske og operationelle risikolog omfatter en sandsynlighedsvurdering og en konsekvensvurdering pr. hændelse, samt hvilke parametre der er omfattet af hændelsen (tid, økonomi, kvalitet, andet). Projektets økonomi følges på bygherremøder hver 14. dag samt ved særskilte økonomimøder hver 14. dag. En gang om måneden opdateres byggeregnskabet af byggeledelsen. Byggeregnskabet styrer for hver entreprise. Tillægsarbejder og forventede ekstraarbejder summeres i en overbliksside med alle økonomiske hoveddata. Hver måned opdaterer bygherrerådgiver det samlede anlægsregnskab med input fra byggeregnskabet og Region Sjællands økonomifunktion. Det samlede anlægsregnskab indgår i fremdriftsrapporten som fremsendes til styregruppen månedligt. Fremdriften i figur 2 er beregnet ud fra periodens samlede forbrug i kr. i procent af projektets budget og er angivet i skema 1. Byggeriets fremdrift drøftes også på bygherremøderne og en fremdriftsoversigt i form af et stavdiagram med vist fremdriftsprocent udarbejdes månedligt. Fremdriftsprocenten indgår i den månedlige fremdriftsrapports. Byggelederen har med input fra entreprenørerne udarbejdet en arbejdsplan, som der følges op på ved, at der fra byggestart og frem til byggeriets aflevering holdes ugemøder med entreprenørerne, hvor den kommende uges aktiviteter planlægges. Ligeledes planlægges de kommende aktiviteter for de næste 6 uger. Herudover afholdes der af byggeledelsen byggemøder, kontraktmøder med hver enkelt entreprise hver 14. dag samt tilsynsmøder med totalrådgiverens tilsyn. Totalrådgiveren afholder projektopfølgningsmøder med alle entrepriser ca. hver 14. dag. Projektets håndtering af entreprenørernes claims sker ved, at ekstrakravet varsles og herefter registreres i byggeregnskabet af byggeledelsen. Efter forhandlinger med entreprenøren fremsender byggeledelsen en tillægsaftale til godkendelse af hhv. bygherrerådgiveren og bygherren. Først herefter indgås aftale om ekstraarbejde og entreprenøren kan fremsende en faktura på sine ekstraarbejder når arbejdet er udført. Byggeleder og bygherrerådgiver kan disponere op til ca. kr , per hændelse, hvorimod større tillægsaftaler skal godkendes i projektledelsen eller styregruppen. 14

15 På bygherremøderne og økonomimøderne, som typisk afholdes hver 14. dag, orienterer byggeledelsen og totalrådgiveren om nye varslede entreprenørkrav, samt hvorledes forhandlingerne udvikler sig på de tidligere varslede krav. 5 Bilag Til Regionsrådet: Skema B (deponering) Skema C (Tidsplan) Revisorerklæring Ledelseserklæring Til ministeriet: Skema B (deponering) Skema C (tidsplan) Påtegning af risikoprofil Revisorerklæring Ledelseserklæring 15

Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2014 frem til 31. december 2014 (4. kvartal 2014)

Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2014 frem til 31. december 2014 (4. kvartal 2014) 4 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2014 frem til 31. december 2014 (4. kvartal 2014) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPSbyggeriet er,

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 frem til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015)

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 frem til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) 5 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 frem til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS-byggeriet er,

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 226 Offentligt Bilag 1 25.9.2006 Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 DR Byens ledelse har foretaget en gennemgang af projektet og estimerer i en slutprognose,

Læs mere

NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE - 2014.01.23 Informationsmøde inventar - i udbudsperioden

NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE - 2014.01.23 Informationsmøde inventar - i udbudsperioden NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE - 2014.01.23 Informationsmøde inventar - i udbudsperioden Dagsorden Velkommen v/ Bygherren Henrik Bendix Olsen Overordnet beskrivelse af byggeriet v/ Projekteringsleder

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd i projektprocessen Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd om 1. Planlægning af ledelsesbeslutninger 2. Inddragelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere