Kvartalsrapport for perioden 1.juli 2014 frem til 30. september 2014 (3. kvartal 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for perioden 1.juli 2014 frem til 30. september 2014 (3. kvartal 2014)"

Transkript

1 3 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1.juli 2014 frem til 30. september 2014 (3. kvartal 2014) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS byggeriet er, som en konsekvens af Regionens Psykiatriplan, at samle de nuværende psykiatriske enheder placeret i Holbæk, Slagelse, Dianalund og Nykøbing Sjælland i Slagelse. Efter ansøgning om tilsagn til GAPS projektet i 2011, blev det endelige tilsagn modtaget Til projektet er der som administrativt grundlag udarbejdet en styringsmanual, hvor den seneste version, version 3. af den , er godkendt af Regionsrådet den 7. april Bygherrerådgiveraftale blev indgået den og totalrådgiveraftale blev indgået den , hvorefter projekteringen begyndte. Aftale med byggeledelse er indgået den Projektet forventes afleveret til psykiatrien den 1. august En underentreprenør har indledt en voldgiftsag mod råhusentreprenøreren CG Jensen. Region Sjælland er efterfølgende blevet adciteret i sagen. Region Sjælland har indgået aftale med et eksternt advokat firma om juridisk bistand i forbindelse med denne voldgtiftssag.. Det udbudte projekt er i overensstemmelse med de oprindelige krav til funktioner og kvalitetsniveau. 0.2 Kortfattet status for GAPS Figur 1: Status pr. 30. september 2014 Økonomi Inden for rammerne, men under observation Tid Aflevering til brugere 1. August Kvalitet Inden for rammerne Der pågår forhandlinger med alle entrepriser om en udførelsestidsplan jf. udskydelsen af aflevering til 1. august De involverede parter Følgende rådgivere er involveret i byggeriet: 1

2 Navn Rådgivning Honorar ifølge kontrakt Godkendte tillægsarbejder Kuben Management A/S Bygherrerådgivning, BHR Karlsson / VLA arkitekter Totalrådgivning, TR Rambøll A/S Byggeledelse, BL Arkitema A/S Controlling, DTØ Molter Consult Aps Sikkerhedsrådgivning Netplan Udbud og projektledelse DAS Rådgivning i alt Generelt vil der erfaringsmæssigt være rådgivningsydelser der ikke kan forudses, samt ændringer i løsninger der ikke er indeholdt i kontrakterne. Disse afregnes som tillægsarbejder. De aftalte tillægsarbejder er afregnet inden for det lagte budget. Af de samlede godkendte tillægsarbejder kan 11 mio. kr. henføres til inventar og IT. Honoraret til denne pulje afregnes særskilt og ligger uden for de indgåede kontrakter. De 11 mio. kr. er derfor handlet ind som tillægsarbejder primært hos totalrådgiveren. Bygherrerådgivning (BHR) honoreres efter medgået tid. Honoraret ifølge basiskontrakten på 5,4 mio. kr. omfatter ydelser leveret i perioden 2009 til og med 2010 og de godkendte tillægsarbejder omfatter ydelser som er aftalt leveret i perioden Honoraret fastsættes årligt ved starten af et nyt kalenderår. Indeholdt i de godkendte tillægsarbejder er ligeledes ekstra support til regionens projektteam, hvilket har betydet en mindre omkostning til interne lønninger (mindre bemanding) Totalrådgivning (TR) honoreres med et fast honorar, på baggrund af en beskrevet opgave (ydelsesbeskrivelse). Den oprindelige kontrakt med totalrådgiver lød på , hvorfra der er udgået byggeledelse og sikkerhedskoordinering på Samlet honorar efter regulering De godkendte tillægsarbejder omfatter primært Rådgivning i forbindelse med inventar og IT, der ikke var med i den oprindelige kontrakt Øget rådgivning og ekstra tilsyn som følge af en pågående tilgang fra råhusentreprenør og meget vanskelige jordbundsforhold. Projektændringer efter hovedprojektet bl.a. på baggrund af Danske Regioners nye vejledning til sikkerhed i retspsykiatrien og kriminalforsorgens krav til Sikringen. Byggeledelse (BL) honoreres med et fast honorar. De godkendte tillægsarbejder omfatter primært resultatet af en pågående tilgang fra råhusentreprenør samt meget vanskelige jordbundsforhold. Det Tredje Øje / controlling (DTØ) honoreres efter medgået tid. Honorar ifølge kontrakt omfatter en årlig rapport samt kvartalsvise statusrapporter frem til 1års gennemgangen. Sikkerhedsrådgivningen honoreres i medgået tid. Der er indgået en samarbejdsaftale og en oprindelig aftale på kr. Der er ved kvartalets afslutning yderligere honoreret kr. da opgaven er udvidet med planlægningsmæssige opgaver for projektledelsen, psykiatrien og driften. 2

3 DAS er Regionens telefonsystem. Rådgivning, projektledelse og udbud leveres af Netplan og honoreres efter en fast kontrakt på Kr. Følgende entreprenører er involveret i byggeriet Nr. Navn Entr. Kontraktbeløb, inkl.mængdeverificering eks. byggeplads og vinter Godkendte tillægsarbejder E001 Fældning og rydning af beplantning Skælskør Anlægsgartner E002 Jordarbejder og kalkstabilisering SRGruppen E003 Byggepladsforberedelse Georg Berg A/S E01 Jord / Råhus CG Jensen A/S E02 Lukning GVL Entreprise A/S E03 Komplettering Jakon A/S E04 Elarbejder Wicotec A/S E05 Sikringsanlæg G4S A/S E06 CTS Kemp & Lauritzen A/S E07 VVS og Ventilation Wicotec A/S E08 Anlægsgartner P. Malmos A/S E09 LEDbelysning Lindpro A/S E10 Udgået 0 0 E11 Elevatorer KONE Elevator A/S E12 Udgået 0 0 E13 Grønne tage P. Malmos A/S Installation af DAS (telefonsystem) Kemp & Lauritzen A/S Indkøb af DAS (telefonsystem) Eltel Networks Byggeplads og øvrige entreprenører Entreprenører total E10 (svømmeanlæg) blev aflyst p.g.a. manglende konkurrence. Arbejderne er efterfølgende lagt ind under de øvrige entrepriser i forbindelse med de respektive kontraktforhandlinger. E12 (fast inventar) blev aflyst p.g.a. manglende konkurrence. Entreprisen er opdelt og indgår i In01, In02 og In03. Se herunder. Følgende kontrakter er indgået vedr. inventar og bygherreleverencer: 3

4 Nr. Navn Leverandør Kontraktbeløb. In01 Fast inventar, opbevaring Labflex A/S Godkendte ekstraleverancer In02 Industrikøkkeninventar Statager & partner In03 Fast inventar, specialinventar Scan Office A/S In04 Løst inventar Holmris + Flexform A/S Total Udover ovenstående entrepriseregnskab indeholder projektets samlede anlægsbudget også poster til indledende rådgivning ifm. udarbejdelse af kvalitetsfondsansøgning og byggeprogram, forundersøgelser, andre rådgivningsydelser som geoteknik, energimærkning og lignende, myndighedsbidrag, tilslutningsbidrag til el og spildevand, forsikring, andre bygherreleverancer, uforudseelige omkostninger mv. 1. Risikovurdering Figur 3: Projektets hovedrisici(tal i mio. kr.) Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Udviklin g Kapitaliserin g af fremtidige risikoeleme nter i mio. kr. Disponeret i øvrige omkostninge r/byggeregnskab Ikke disponeret Faktor (Most Likley) Vægtet 1 F1 Ekstrakrav fra entreprenører(1) % 36,4 2 F19 Projektets tidsplan % 0 3 F20 Samlede udførelsestidsplan % 10 4 F21 Styring af indbygningsegnet og ikkeindbygningsegnet jord jordbundsforhold % 0 5 F22 Ekstrakrav fra totalrådgiver, byggeledelse, bygherrerådgiver, advokat m.m. NY 28,3 0 28,3 71% 20 6 F6 Samarbejdsproblemer 0,5 0,5 0 0 % 0 7 F7 Arbejdskonflikter % 0 4

5 8 F15 Beslutningsproces i byggeperioden 0,5 0,5 0 0 % 0 9 C3 Udskiftning af nøglepersoner i projektorganisation 0,25 0, % 0 10 C5 Bygherreleverancer ITudstyr, løst inventar mv. er ikke bearbejdet % 0 11 C6 Fokus på "point of no return" % 0 Risiko i alt 159,6 5,25 154,3 66,4 Note: 1: Kapitaliseringen og vægtningen af denne post var i foregående rapport ikke udført korrekt. Den vægtede værdi var dog korrekt og fremstår derfor uforandret. Generelt: Kapitalisering af fremtidigede risikoelementer er most likely udfald af risokoemne. Disponerede i øvrige omkostninger/byggeregnskab er den del af most likely som er indeholdt i budgettet. Ikke disponerede, er det beløb som risiko udgør p.t. Samtidighedsfaktoren er det enkelte risikoemnes vurderede samtidighed i forhold til samtlige risikoemner. Det vægtede er det der skal rummes indenfor andre reserver i skema 1. Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte hovedrisikoelementer fra projektets risikolog. ad F1, ekstrakrav for entrepriserne Det er BL/TR/BHR s opfattelse, at afvisning af kravene er baseret på en faktuel og rimelig vurdering af betalingsforpligtigelse baseret på det gældende udbudsprojekt både teknisk og byggejuridisk. Herudover er det BL/TR s opfattelse, at kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret. BHR har ikke haft grundlag for at tilsidesætte disse vurderinger, da kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret, og sammenholdt med tilsvarende byggesager virker kravenes omfang og karakter udsædvanlige. Bruttorisikoen for krav fra entrepriserne kan anskueliggøres som de afviste eller forventede afviste krav på 116 mio. kr. BL og TR vurderer most likely case til at udgøre i alt ca. kr. 36,4 mio. kr. Bruttorisikoen for krav fra entrepriserne er af TR og BL iht. deres faglige vurderinger vurderet som afviste eller forventede afviste krav på 116 mio. kr. Imødegående aktiviteter 5

6 Der er pr. januar 2014 indledt VBAsag af CGJ/Barslund vedr. jordafregning. RS har håndteret denne ved Kromann & Reumert. TR / BL arbejder løbende med vurdering af de enkelte krav fra alle entreprenører iht. risikovurderingen af disse. Styrende budget prognose, Såvel modtagne som ikke modtagne krav kapitaliseres løbende i styrende budget og risikologgen. Ved kvartalets udløb var risici for berettigede ekstrakrav kapitaliseret til i alt 36,4 mio.kr., som er afdækket i budgettets reserver. Der er foretaget en grundig gennemgang af claims af TR og BL. Det er BL/TRs opfattelse, at afvisning af kravene er baseret på en faktuel og rimelig vurdering af betalingsforpligtigelse baseret på det gældende udbudsprojekt både teknisk og byggejuridisk. Herudover er det BL/TRs opfattelse, at kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret. BHR har ikke haft grundlag for at tilsidesætte disse vurderinger, da kravene generelt er mangelfuldt dokumenteret, og sammenholdt med tilsvarende byggesager virker kravenes omfang og karakter udsædvanlige`. TR/BL arbejder løbende med vurdering af de enkelte krav fra alle entreprenører iht. risikovurderingen af disse. ad F19 Projektets tidsplan Den samlede udførelsesperiode vurderes kort, hvorfor de indbyrdes afhængigheder og grænseflader reelt udgør væsentlige risici for manglende overholdelse af hovedtidsplanen. Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august De økonomiske konsekvenser vurderes for nuværende til at være håndteret med angivne handlinger og kapitaliseres derfor til 0 kr. Forholdet observeres og ses sammen med F20. Forholdet har sin alt overvejende præferencerelevans iht. F20. Efter beslutning om ibrugtagning 1. august 2015 er der udelukkende konsekvenser iht. sammenhængen med udførelsestidsplanen F20. Her er de tidsmæssige konsekvenser vurderet til at kunne holdes indenfor beslutning om ibrugtagning pr. 1. august Imødegående aktiviteter Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august Der er indgået forlig med CGJ vedr. tid, de efterfølgende entrepriser har fået varigheder, jf. udbudstidsplanen. Forholdet er koordineret i udbudstidsplanen rev. D. af 10. april 2014 med senere revision rev. E. Herved har alle efterfølgende entrepriser fået de varigheder, de havde ved kontraheringen (udbudstidsplanen), som er sket uden forbehold af entrepriserne. Dette vil gøre, at risiko for krav fra efterfølgende entrepriser minimeres, idet den samlede udførelsesperiode ikke er mindre end den i udbudstidsplanen angivne. Der har ved kontraheringen og de efterfølgende projektgennemgangsmøder ikke været anledning til forbehold fra entrepriserne. ad F20 Samlede udførelsestidsplan Som følge af den korte udførelsesperiode er der risiko for, at tidsplanen for restproduktion, sammenholdt bemandingstæthed, logistik og sikkerhed ikke kan overholdes. Der er risiko for, at den 6

7 samlede udførelsestidsplan ikke er realistisk i forhold til restproduktion. Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august De tidsmæssige konsekvenser vurderes til at kunne holdes indenfor beslutning om ibrugtagning pr. 1. august De økonomiske konsekvenser kapitaliseres til 10 mio. kr. for nuværende. Forholdet observeres. Der er i styrende budget indeholdt 14,4 mio. kr. udover de anførte 10. mio. kr. Imødegående aktiviteter: Der er truffet beslutninger om, at ibrugtagning rykkes 4 måneder til 1. august Der er indgået forlig med CGJ. vedr. tid samt efterfølgende entrepriser har fået varigheder, jf. udbudstidsplanen. Forholdet er koordineret i udbudstidsplanen rev. D. af 10. april 2014 og i senere revision E2. Herved har alle efterfølgende entrepriser fået de varigheder, de havde ved kontraheringen (udbudstidsplanen), som er sket uden forbehold af entrepriserne. Dette vil gøre, at risiko for krav fra efterfølgende entrepriser minimeres, idet den samlede udførelsesperiode ikke er mindre end den i udbudstidsplanen angivne. Der har ved kontraheringen og de efterfølgende projektgennemgangsmøder ikke været anledning til forbehold fra entrepriserne. Det sikres, at der følges op på tiltrædelsen af udførelsestidsplan rev. E2 overfor alle entrepriser ved byggeledelsen, således at grundlaget ikke skrider, og der sker en tiltrædelse af denne. BL har i oktober afsluttet drøftelser med alle entrepriser for endelig tiltrædelse af tidsplanen der udarbejdes notat herfor af BL, som anfører, at tidskonsekvenser overholder ibrugtagning 1. august 2015 og økonomiske konsekvenser udover de budgetsatte 10 mio. kr. F21 Styring af indbygningsegnet og ikkeindbygningsegnet jord jordbundsforhold Sammenblanding af indbygningsegnet og ikkeindbygningsegnet jord vil kunne betyde væsentligt øgede omkostninger for bygherre. Jordbundsforholdene har vist sig væsentligt værre end antaget og angivet i de geotekniske rapporter dette har en konsekvens på projektets økonomi og tid for afværgende nødvendige arbejder. Størstedelen af forholdet er håndteret i april 2014, idet råhusentreprisen næsten har færdiggjort jordarbejderne. Dog resterer der forhold ved. Bygning 1 og 4 samt tunnel. Forholdet vurderes ikke at have tidsmæssige konsekvenser, idet påvirkning er registreret i F1 samt F19 og F20. Der pågår p.t. afklaring af bygning nr. 4 og tunnel. Dette vurderes for nuværende til ca. 1 mio. kr. i risiko. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i styrende budget. 7

8 Imødegående aktivitet: Grundet de geotekniske forhold har bygherren tilknyttet et geoteknisk tilsyn i forbindelse med jordarbejderne. Entreprenøren holdes i kort snor i udførelsesfasen, for at undgå unødige ekstraomkostninger. Der pågår afklaring af uafklarede jordbundsforhold bygning 4 og tunnel ved MOE og geotekniker/geoteknisk tilsyn. F22 Ekstrakrav fra totalrådgiver, byggeledelse, bygherrerådgiver, advokat m.m. Ekstrakrav vil belaste projektøkonomien, og risikoen for større ekstrakrav skal derfor undgås. Uenigheder om ekstrakrav kan resultere i voldgiftssager og afledt heraf forøgede omkostninger til rådgivere. De tidsmæssige konsekvenser vurderes at kunne holdes indenfor beslutning om ibrugtagning pr. 1. august Kapitaliseret til p.t. bruttokrav på 28,3 mio. kr. for nuværende, som ikke værende budget afsat i styrende budget. Det vurderes, at en most likley case vil udgør 20 mio. kr. Imødegående aktiviteter: Styregruppen har på møde den 11. august besluttet at igangsætte en proces for håndtering af ekstra krav fra rådgiverne. Processen der pågår er en grundigere gennemgang af claims m.h.p. en revurdering af Most Likely Case for udfald af forlig og/eller konflikt i samarbejde med bygherrerådgiver og region, således at en rettidig budgetmæssig behandling af risici kan foretages.. Der pågår møder og forhandlinger med de implicerede parter. F6 Samarbejdsproblemer I udførelsesfasen er samarbejdsproblemer en hyppig årsag til økonomiske og kvalitetsmæssige problemer. Imødegående aktivitet: Beslutningsprocessen er afklaret for TR og BL iht. fagbeskrivelser og procesplan fra BL. Beslutningsprocessen for BH er 12 dage. Der er udarbejdet en procesplan for dialogen til sikring af samvirke og koordinering mellem de enkelte parter. Der er opbygget en stærk samarbejdsform, teambuilding, tidligt i forløbet. Beslutningsprocesser under udførelsen er nedskrevet og drøftet, ajourføres og anvendes som styrende værktøj. F7 Arbejdskonflikter Arbejdskonflikter kan påvirke tidsplanen og dermed øge økonomiske krav fra entreprenører og rådgivere. Evt. arbejdsnedlæggelse kan medføre forsinkelser. Tid kan vanskeligt opgøres. Forholdet kapitaliseret til 1 mio. kr. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i styrende budget. Imødegående aktivitet: Der er fokus på dette i udførelsesfasen, hvor der afholdes fælles møder og workshops som planlagt. F15 Beslutningsproces i byggeperioden 8

9 Der er en risiko for, at beslutningsprocessen i byggeperioden er kompliceret eller lang, hvilket kan medføre ekstrakrav fra entreprenører. Forholdet vurderes ikke at have tidsmæssige konsekvenser, de økonomiske konsekvenser kapitaliseres til kr. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i styrende budget. Imødegående aktivitet: Beslutningsprocessen er afklaret for TR og BL iht. fagbeskrivelser og procesplan fra BL. Beslutningsprocessen for BH er 12 dage. C3 Udskiftning af nøglepersoner i projektorganisation Det vurderes, at projektorganisationens enkelte led er kompetent bemandet og velfungerende, men at visse områder har en smal og sårbar struktur. En eventuel fratrædelse i projektledelsen, byggeledelsen eller totalrådgiver vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisationen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. I projektorganisationen er en stor mængde viden koncentreret på meget få nøglemedarbejdere. Eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi. Påvirkningen vurderes til at være mellem til høj. Projektet vurderes at være meget sårbart i tilfælde af fratrædelse af nøglemedarbejdere, og det vurderes, at risikoen for flaskehalsproblemstillinger er sandsynlig. Påvirkningen vil især være væsentlig for tid, og den samlede risiko vurderes som medium. Der vurderes for nuværende ikke at være tidsmæssige konsekvenser. Forholdet observeres og håndteres i forhold til udviklingen. Kapitaliseret til kr. Beløbet er disponeret i anlægsbudgettet under UFO Tjenesteydelser. Imødegående aktivitet. Der er løbende vurdering af projektorganisation og tilpasning med sikring af kompetencer og ressourcer samt viden. Der er proaktivt sket en tilpasning af projektorganisationen ved BL, TR og BHR. Der er ved BL allokeret relevante ressourcer og en separat Claimmanagerfunktion efter flere møder vedr. den aktuelle situation og byggeledelsens ydelser. Herudover er der aftalt udvidet tilsyn og opfølgning for TR, som er til stede på pladsen for alle fag med deres underrådgivere. Bygherrerådgiveren er tilført ressourcer for bygherretilsyn. Der pågår desuden sikring af nøglemedarbejdere i de enkelte organisationer. C5 Bygherreleverancer ITudstyr, løst inventar mv. er ikke bearbejdet En manglende bearbejdning kan påvirke ibrugtagningstidspunktet. Forholdet vurderes p.t. ikke at have tidsmæssige konsekvenser iht. tidsplanen, de økonomiske konsekvenser vurderes til 1,0 mio. kr. Beløbet er disponeret i styrende budget. Imødegående aktivitet: Brugergrupper holdes op mod tidsplan. BH afklarer grænseflader for ydelser og ordrer arbejder vedr. projektering og udbud. Der resterer i september 2014 kun ganske få udbud, herunder patientsenge. 9

10 C6 Fokus på "point of no return" Tilbageløb i beslutningsfaserne medfører risiko for omprojekteringer, som både kan være fordyrende og tidsforøgende. Forholdet vurderes p.t. ikke at have tidsmæssige konsekvenser iht. tidsplanen, de økonomiske konsekvenser vurderes til 1,0 mio. kr. Beløbet er disponeret i styrende budget. Imødegående aktivitet: Fokus på afslutning af faser, afholdelse af godkendelses og granskningsfrister. I projektet er der indført godkendelsesproces, så der ved faseafslutninger indgås underskrevet aftale mellem bygherre, brugere og rådgivere med tilhørende fasegodkendelse. Ændringer efter faseafslutninger skal godkendes på ledelsesniveau. Risikologgens økonomiske opgørelse Den samlede vægtede risikoprofil i forhold til samtidighedsfaktor er opgjort til 66,5 mio. kr., hvilket kan indeholdes i de afsatte reserver på 69,4 mio. kr. 2. Projektets økonomi Det samlede budget er på kr mio. inklusive indeksregulering jf. Region Sjællands investeringsoversigt for Skema 1: Kvartalsstatus for økonomi og fremdrift Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift vurderet Oprindel igt budget (pl09) Korriger et budget (a) Forbrug til (b) Disponeret forbrug til (c) Mio. kr. Forventet resterende forbrug (d) Forventet samlet forbrug (e= b+c+d) Evt. difference: budget og forventet forbrug (ae) Planlagt færdiggørelsesgrad Pct. Realiseret færdiggørelsesgrad Delproj. A ,0 232,8 12, , % 98 % Delproj. B ,0 260,2 61, , % 75 % Delproj. C ,0 195,9 123,7 15,4 335, % 51 % Delproj. D ,0 30,0 25,0 70,0 125, % 30 % Total ,9 222,7 124, % 60 % Reserve til regionsrådets disposition 0 Reserve til prisregulering Andre reserver ,4 0 43, GAPS i alt ,3 222,7 188, Noter: Delprojekt A Honorar, Projektering, Grund, Forberedende arbejder Delprojekt B Jord, Råhus, Lukning Ent 1+2 Delprojekt C Resterende entrepriser Ent 313 Delprojekt D Løst/fast inventar, bygherreleverencer Oprindeligt budget er korrigeret i forhold til 2. kvartals rapport. 10

11 Der skal bemærkes, at der løbende fortages posteringer efter et kvartals afslutning. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for projektet Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Dato: Projekt: GAPS Løbende priser I alt Mio. kr. PL indeks 100,00 101,00 102,80 105,40 106,80 108,50 108,50 Delprojektoversigt Delprojekt A Honorar, Projektering, Grund, Forberedende arbejder % Udførelse Delprojekt B Jord, Råhus, Lukning Ent % Udførelse Delprojekt C Resterende entrepriser Ent % Udførelse Delprojekt D Løst/fast inventar, bygherreleverencer % Licitation Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering % Evt. andre relevante reserveposter % UFO, risikopuljer Samlede investeringer % heraf donationer I alt investeringsramme, jf. tilsagnsvilkår % heraf change request % heraf reserver i alt % heraf IT, udstyr, apparatur mv % I alt 09pl Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse Noter: Delprojekt A Honorar, Projektering, Grund, Forberedende arbejder Delprojekt B Jord, Råhus, Lukning Ent 1+2 Delprojekt C Resterende entrepriser Ent 313 Delprojekt D Løst/fast inventar, bygherreleverencer Denne kvartalsrapport for tredje kvartal 2014 er udarbejdet med afsæt i pl indeks fra den økonomiske vejledning juni 2013, idet konsekvensen af de nye plindeks fra den økonomiske vejledning juni 2014 først forventes fremlagt til politisk godkendelse på Regionsrådets møde den 6. november 2014 i forbindelse med budgetopfølgning og revision af investeringsoversigten pr. 31. august Byggeriets fremdrift Brugerne forventes at påbegynde indflytning efter den 1. august 2015 i overensstemmelse med den reviderede tidsplan. Byggeriet samlede fremdrift, Figur 2. 11

12 Byggeriets fremdrift Millioner kr år / kvartal Oprindelig investerin gsprofil Forbrug Ny investerin gsprofil Udbetalingsanmodningen blev godkendt den 28.marts Som led i den regionale budgetopfølgningen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne er der nu fastsat endeligt prisniveau for Rådighedsbeløb for samt bevilling er således justeret, og andrager nu totalt kr. 1,193 mia. 12

13 Skema til figur 2 År Kvt. Oprindelig Investeringsprofil kr. (før førskydning af tidsplan) Pct. af total Ny Investeringsprofil kr. (efter tidsplan forskydning udførelsestidsplan rev. D) Pct. af total Forbrug kr. Pct. af total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Note 1: GAPS har haft et forbrug for 2. kvartal der er bogført efter afslutning af sidste rapport på ,94 kr. Dette beløb er lagt til i 3. kvartal. I 3. kvartal har GAPS haft et forbrug på kr, GAPS har haft et forbrug for 1. kvartal der er bogført efter afslutningen af sidste rapport på ,75 kr, Dette beløb er lagt til i 3. kvartal, d.v.s. at det samlede forbrug der angives i 3. kvartal 2014 er følgende: , = kr. 3.4 Kvalitet og indhold Projektet opfylder de oprindelige kvalitetskrav til byggeriet. 4 Generelle principper Der henvises til generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne. 13

14 Håndteringen af styringen af GAPS i henhold til økonomi, tid, kvalitet og risiko er beskrevet i styringsmanualen for GAPS version nr. 3 og i totalrådgiverkontrakten samt i kontrakten med bygherrerådgiveren og byggeledelsen. Risikolog og risici håndteres iht. ovenstående i månedsafrapporteringerne fra bygherrerådgiveren samt opsummeres i statusrapporterne for GAPS udarbejdet af bygherrerådgiveren til styregruppen. Der er udarbejdet et resumé af risikolog hvor ændringer siden sidste risikolog, herunder de bevægelser der har været i perioden, beskrives og fremhæves. Resumèt af risikologgen giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet ved loggens udførelse samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste log. Projektets hovedrisici i udførelsesfasen er et udtræk fra projektets risikolog, der med jævne mellemrum bliver ajourført med deltagelse af alle parter i projektgruppen på bygherremøder afholdt hver 14. dag. Herudover afholdes med jævne mellemrum særskilte risikomøder og der har jf. PRINCE 2 været afholdt risikoworkshop ved faseskift i projektet senest 14. marts Den dynamiske og operationelle risikolog omfatter en sandsynlighedsvurdering og en konsekvensvurdering pr. hændelse, samt hvilke parametre der er omfattet af hændelsen (tid, økonomi, kvalitet, andet). Projektets økonomi følges på bygherremøder hver 14. dag samt ved særskilte økonomimøder hver 14. dag. En gang om måneden opdateres byggeregnskabet af byggeledelsen. Byggeregnskabet styrer for hver entreprise. Tillægsarbejder og forventede ekstraarbejder summeres i en overbliksside med alle økonomiske hoveddata. Hver måned opdaterer bygherrerådgiver det samlede anlægsregnskab med input fra byggeregnskabet og Region Sjællands økonomifunktion. Det samlede anlægsregnskab indgår i fremdriftsrapporten som fremsendes til styregruppen månedligt. Fremdriften i figur 2 er beregnet ud fra periodens samlede forbrug i kr. i procent af projektets budget og er angivet i skema 1. Byggeriets fremdrift drøftes også på bygherremøderne og en fremdriftsoversigt i form af et stavdiagram med vist fremdriftsprocent udarbejdes månedligt. Fremdriftsprocenten indgår i den månedlige fremdriftsrapports. Byggelederen har med input fra entreprenørerne udarbejdet en arbejdsplan, som der følges op på ved, at der fra byggestart og frem til byggeriets aflevering holdes ugemøder med entreprenørerne, hvor den kommende uges aktiviteter planlægges. Ligeledes planlægges de kommende aktiviteter for de næste 6 uger. Herudover afholdes der af byggeledelsen byggemøder, kontraktmøder med hver enkelt entreprise hver 14. dag samt tilsynsmøder med totalrådgiverens tilsyn. Totalrådgiveren afholder projektopfølgningsmøder med alle entrepriser ca. hver 14. dag. Projektets håndtering af entreprenørernes claims sker ved, at ekstrakravet varsles og herefter registreres i byggeregnskabet af byggeledelsen. Efter forhandlinger med entreprenøren fremsender byggeledelsen en tillægsaftale til godkendelse af hhv. bygherrerådgiveren og bygherren. Først herefter indgås aftale om ekstraarbejde og entreprenøren kan fremsende en faktura på sine ekstraarbejder når arbejdet er udført. Byggeleder og bygherrerådgiver kan disponere op til ca. kr , per hændelse, hvorimod større tillægsaftaler skal godkendes i projektledelsen eller styregruppen. 14

15 På bygherremøderne og økonomimøderne, som typisk afholdes hver 14. dag, orienterer byggeledelsen og totalrådgiveren om nye varslede entreprenørkrav, samt hvorledes forhandlingerne udvikler sig på de tidligere varslede krav. 5 Bilag Til Regionsrådet: Skema B (deponering) Skema C (Tidsplan) Revisorerklæring Ledelseserklæring Til ministeriet: Skema B (deponering) Skema C (tidsplan) Påtegning af risikoprofil Revisorerklæring Ledelseserklæring 15

Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2014 frem til 31. december 2014 (4. kvartal 2014)

Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2014 frem til 31. december 2014 (4. kvartal 2014) 4 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2014 frem til 31. december 2014 (4. kvartal 2014) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPSbyggeriet er,

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 frem til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015)

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 frem til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) 5 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2015 frem til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS-byggeriet er,

Læs mere

2 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS)

2 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) 2 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. april 2014 frem til 30. juni 2014 (2. kvartal 2014) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS byggeriet er, som

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. juli 2015 frem til 30. september 2015 (3. kvartal 2015)

Kvartalsrapport for perioden 1. juli 2015 frem til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) 5 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. juli 2015 frem til 30. september 2015 (3. kvartal 2015) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS-byggeriet er,

Læs mere

Efter ansøgning om tilsagn til GAPS-projektet i 2011 blev det endelige tilsagn modtaget 15. december 2011.

Efter ansøgning om tilsagn til GAPS-projektet i 2011 blev det endelige tilsagn modtaget 15. december 2011. 5 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 1. april 2015 frem til 30. juni 2015 (2. kvartal 2015) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS-byggeriet er, som

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 25. juni 2009 frem til 31. marts 2014(1. kvartal 2014)

Kvartalsrapport for perioden 25. juni 2009 frem til 31. marts 2014(1. kvartal 2014) 1 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Kvartalsrapport for perioden 25. juni 29 frem til 31. marts 214(1. kvartal 214). Overblik.1 Indledning Formålet med GAPS byggeriet er at samle eksisterende

Læs mere

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus 1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts (1. kvartal 2014) 0. verblik 0.1 Indledning Formålet med NFA byggeriet er at udbygge

Læs mere

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus 1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus Kvartalsrapport for perioden 1. oktober til 31. december (4. kvartal 2013) 0. verblik 0.1 Indledning Formålet med NFA byggeriet er at

Læs mere

Afsluttende Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2015 frem til 31. december 2015 (4. kvartal 2015)

Afsluttende Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2015 frem til 31. december 2015 (4. kvartal 2015) 5 Rapportering for Nyt Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) Afsluttende Kvartalsrapport for perioden 1. oktober 2015 frem til 31. december 2015 (4. kvartal 2015) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med GAPS-byggeriet

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Det Tredje Øje

GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Det Tredje Øje +++++++++ GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Det Tredje Øje Årsrapportering for 1. januar 2014 31. december 2014 Dokument nr. Årsrapport nr. 2 Udgivelsesdato 23.06.2015 Udarbejdet Godkendt MKB, BSC,

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan. 5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Højt profileret domicilbyggeri for tøjkoncern Butiksareal i stueetage. Kontor på 1. og 2. sal. Åbning af butik 11-11-11 (Julehandel!)

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 2. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus

2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Evaluering af lokale store byggeprojekter

Evaluering af lokale store byggeprojekter 02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Derudover skal udbetalingsanmodningen give en statusbeskrivelse af projektet, omfattende risikovurdering, økonomi og fremdrift.

Derudover skal udbetalingsanmodningen give en statusbeskrivelse af projektet, omfattende risikovurdering, økonomi og fremdrift. Udbetalingsanmodning for Dansk Center for Partikelterapi 1. Indledning Der er på finansloven for 2014 bevilliget 275 mio. til etablering af Dansk Center for Partikelterapi til behandling af kræftpatienter.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse

GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse BILAG 5 GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Region Sjælland Projektforslag - Bilag 5 Overslag Dokument Bilag 5 PF overslag_rev5 Oktober 2011 Rev 5, 21.12.2011 Udført: CEB/PS KS: HMK Godk: CK Indhold 1

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Privat luftfoto, oktober 2013 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Revisionsprotokollat. Revisionsprotokollat af 8. december 2006 vedrørende budgetundersøgelse af DR Byen. Rigsrevisionen

Revisionsprotokollat. Revisionsprotokollat af 8. december 2006 vedrørende budgetundersøgelse af DR Byen. Rigsrevisionen Revisionsprotokollat DR Revisionsprotokollat af 8. december 2006 vedrørende budgetundersøgelse af DR Byen Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Indledning... 274 II. Undersøgelsens formål, metode

Læs mere

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013 Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038523-0076 TBR/HAI Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af 2013 11. december 2012 mellem Region Nordjylland og Konsortium Indigo om teknisk

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 1. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 2. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3. Rapportering... 3 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Region Midtjylland "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - 3. kvartal 2015

Region Midtjylland Det tredje øje på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - 3. kvartal 2015 "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje" 2 1.2 DTØ s arbejdsform 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Anbefalinger 3 2.2 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Dagsorden. for. Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Møde nr. 6. Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00

Dagsorden. for. Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Møde nr. 6. Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00 Dagsorden for Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Møde nr. 6 Torsdag d. 10. november 2016 kl. 18:00 Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kongens Lyngby Medlemmer: Erik Jæger Andreas Christensen Jakob Juul

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 1. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...5 3.3 Risikovurdering...7

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets

Læs mere

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Notat Projekt Kunde Emne Fra Region Syddanmark Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Region Syddanmark Indstilling af entreprenører til udførelse af anlægsog bygningsarbejder på projekt:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 226 Offentligt Bilag 1 25.9.2006 Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 DR Byens ledelse har foretaget en gennemgang af projektet og estimerer i en slutprognose,

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning).

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). 1. Parterne 1.1. Undertegnede: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne i det følgende kaldet klienten/bygherren 1.2. og medundertegnede:

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere