Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder"

Transkript

1 Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION SAMT PERSON- OG TINGSKADE. Før grillen tages i brug skal følgende kontrolleres: - At grillen er korrekt monteret. - at gaslækagetest er udført (se separat punkt) - At grillen ikke har transportskader GASLÆKAGETEST - I en lille kop blandes 2 dele opvaskemiddel med 1 del vand. - Påfør blandingen ved alle koblinger i gastilførslen (regulator, slange og ventiler) - Kontrollér, at alle drejeknapper på grillen står i "OFF"-stilling og åbn for gastilførslen på regulatoren. - Kontrollér alle koblinger og se om der er "bobler"; luk for gastilførslen. - Såfremt en lækage opdages forsøges denne afhjulpet, og der startes forfra med punkt 1. - Kan problemet ikke løses, kontaktes forhandleren for hjælp. I TILFÆLDE AF GASLÆKAGE MÅ GRILLEN IKKE TAGES I BRUG. BRUG ALDRIG ÅBEN ILD TIL AT KONTROLLERE FOR GASLÆKAGE. GRILLEN MÅ IKKE RENGØRES MED BRÆNDBARE RENGØRINGSMIDLER. OPBEVAR IKKE LETANTENDELIGE GENSTANDE ELLER VÆSKER I NÆRHEDEN AF GRILLEN. AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED HVIS DER KAN LUGTES GAS - Luk straks afbryderen på regulatoren og fjern regulatoren fra gasflasken. - Sluk for eventuel ild og elektriske apparater i grillens nærhed. - Ventilér området. - Foretag en lækagetest som beskrevet ovenfor. - Er problemet der stadig, kontaktes forhandleren. KUN TIL UDENDØRS BRUG GENNEMLÆS DENNE MANUAL FØR PRODUKTET TAGES I BRUG OPBEVAR DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG BRUG.

2 Brugsanvisning A. Advarsler Gennemlæs disse vejledninger nøje inden grillen tages i brug Gem denne manual for senere brug. Kun til udendørs brug. Må ikke anvendes indendørs. Kun til brug med LPG-flaskegas. Skal anvendes med en passende regulator i henhold til landets standard. Den medfølgende regulator er i henhold til standard. Hold god afstand (mindst 1 m) til letantændelige produkter og væsker. Gasflasker må ikke opbevares eller anvendes i liggende stilling, da dette kan medføre fare under anvendelse. Låget på grillen skal åbnes før grillen tændes. Flyt ikke grillen under anvendelse. Grillen skal holdes under opsyn, når den anvendes. Håndtaget kan blive varmt under anvendelse. Løft låget på midten af håndtaget. Udvis forsigtighed når låget åbnes der kommer varm damp ud. Enkelte dele af denne grill vil blive meget varme under anvendelse. Når grillen anvendes, må børn, dyr og personer, som ikke kan tage vare på sig selv, ikke komme i dens nærhed. Luk altid for gastilførslen og fjern regulatoren fra gasflasken, når grillen ikke anvendes. Dæk aldrig grillen til før den er kølet ned efter brug. Lækagetest skal udføres med jævne mellemrum og mindst hver gang gasflasken udskiftes. Gasslangen bør kontrolleres med jævne mellemrum og udskiftes mindst hvert andet år. Forkert brug kan føre til farlige situationer og skader. Ved problemer, kontakt forhandleren. B. Gas og regulator Der kan anvendes såvel propan- som butangas til denne grill. Gasflasker, som anvendes til denne grill, bør være 6 kg eller derover. DET ER VIGTIGT AT MAN ANVENDER EN GASFLASKE, REGULATOR OG SLANGE, SOM ER GODKENDT. DEN MEDFØLGENDE REGULATOR OG SLANGE ER GODKENDT. 2

3 Brugsanvisning C. Installation C1 Valg af placering Grillen må kun anvendes udendørs på et luftigt sted, og den skal placeres mindst 1 meter fra husvægge og brændbare materialer. C2 Forholdsregler Lufttilførslen til brænderne må ikke blokeres. Under brug skal gasflasken stå ved siden af grillen på et stabilt underlag. Pas på, at slangen ikke er i kontakt med nogen af de dele på grillen, som bliver varme. Den anvendte gasslanges længde må ikke overstige 1,5 meter. Slangen må aldrig snos, og kontrollér den jævnligt for mørhed, sprækker eller huller. Hvis slangen er beskadiget, skal den udskiftes, før grillen tages i brug. Ved skift af gasflaske, skal man sikre sig, at gastilførslen er lukket på såvel grill som regulator. C3 Montér regulatoren til gasflasken. Sørg for, at grillen er slukket. Følg de medfølgende instruktioner fra regulatorleverandøren. C4 Lækagetest. (skal foretages i luftige omgivelser) I en lille kop blandes 2 dele opvaskemiddel med 1 del vand. Påfør blandingen ved alle koblinger i gastilførslen (regulator, slange og ventiler) Kontrollér, at alle drejeknapper på grillen står i "OFF"-stilling og åbn for gastilførslen på regulatoren. Kontrollér alle koblinger og se om der er "bobler"; luk for gastilførslen. Såfremt en lækage opdages forsøges denne afhjulpet, og der startes forfra med punkt 1. Kan problemet ikke løses, kontaktes forhandleren for hjælp. D. Anvendelse D1. Advarsler Før grillen tages i anvendelse, skal man gøre sig bekendt med dens manual. Maks. 70 % af grillfladen kan anvendes som heldækkende stegeplade eller må dækkes med aluminiumfolie eller lignende. Overstiger dækningen mere end 70 %, kan det medføre overophedning og skader på grillen. 3

4 Brugsanvisning D2. Forberedelser før grillen tages i brug Før grillen tages i brug første gang, skal den brændes af ved at sætte den på fuld styrke i ca. 15 minutter. For at hindre, at maden brænder sig fast til grillristene, skal de før grillning pensles med en madolie, som tåler høj temperatur. NB! Ved førstegangsbrug, kan farven på ristene ændres lettere, dette er normalt. D3. Tænding af grillen Hovedbrænder Åbn låget på grillen. Kontrollér, at alle brænder-drejeknapper står på OFF. Åbn for gassen på gasflasken eller regulatoren. Tryk den midterste brænders drejeknap ind og drej den venstre om så den står i tændstilling, og der høres en kliklyd. Brænderen er nu tændt. For at tænde de øvrige brændere, trykkes de tilhørende drejeknapper ind en ad gangen og drejes venstre om, indtil brænderen tænder. Tænd altid midterbrænderen som den første. Hvis en brænder ikke tænder, slukkes for alle de andre brændere. Gentag derefter tændproceduren efter 5 minutter. Sidebrænder Åbn låget over sidebrænderen. Tryk sidebrænderens drejeknap ind og drej den venstre om, indtil der høres en kliklyd. Brænderen er nu tændt. Hvis brænderen ikke tænder, slukkes for alle de andre brændere. Gentag derefter tændproceduren efter 5 minutter. Maksimal diameter for kogegrej på sidebrænderen er 260 mm, minimal diameter er 140 mm. D4. Manuel tænding Stil en tændt tændstik ind i tændingshullet længst til venstre på grillens front. Tryk brænder-drejeknappen LÆNGST TIL VENSTRE ind og drej den til tændstilling. Når VENSTRE brænder er tændt, tændes de øvrige brændere efter tur. Kontrollér, at den venstre brænder er tændt, inden de øvrige brændere tændes. Hvis brænderen længst til venstre ikke tænder, kontaktes forhandleren. Efter tænding skal brænderne brænde ved maksimal effekt i 3-5 minutter for at forvarme grillen. Dette skal gøres hver gang, at grillen anvendes. Låget (i påkommende tilfælde) skal stå åbent under forvarmningen. Når forvarmningen er gennemført, sættes alle brænderne på lav effekt, så det bedst mulige grillresultat opnås. Sidebrænder Sæt drejeknappen på OFF. Hold en tændt tændstik hen til brænderens gashuller. Tryk drejeknappen ind og drej knappen venstre om over på høj effekt. Brænderen skal nu tændes inden for 5 sekunder. Hvis brænderen alligevel ikke tænder, kontaktes forhandleren. 4

5 Brugsanvisning D5. Grillning Forvarm grillen ved at sætte brænderne i maks. " "-stilling i ca. 15 minutter med låget lukket. Læg ikke for meget "kold" mad på ad gangen, da dette vil køle ristene ned. Opdel grillfladen i varme, mellemvarme og kolde soner. Flyt råvarerne en zone ad gangen efterhånden, som maden er ved at være klar. Grillning med låget lukket giver meget høj varme. Justér gastilførslen efter behov for at undgå at skade maden. Ved grillning med lukket låg efter forvarmning, bør brænderne ikke brænde med maks. " "-effekt i længere tid ad gangen. D6. Efter grillning Når grillningen er overstået, åbnes låget og alle afbrydere sættes på maks. i " " 5 minutter. Dette vil brænde alle rester efter grillningen af og forenkle rengøringen. D7. Sluk for grillen Når grillningen er overstået og grillen er "brændt af", lukkes for alle brændere; luk derefter for gastilførslen på gasflasken. Vent til grillen er kølet ned før låget lukkes. E. Vedligeholdelse Rengør grillen jævnligt mellem hver anvendelse og specielt godt, når den ikke har været anvendt i et stykke tid. Husk! Alle dele skal være kølet ned, inden grillen rengøres. - Sprøjt aldrig vand på grillen, mens den er varm. - Undgå at tage på varme dele af grillen uden grydelap/grillhandske. For at beskytte grillen mod vejr og vind, anbefaler vi, at der bruges et overtræk, mens grillen opbevares. NB! Grillen skal være kold og tør, inden overtrækket lægges på. 1. Grillriste Vask ristene med varmt vand og almindeligt opvaskemiddel. Lad ristene tørre helt og opbevar dem tørt. 5

6 Brugsanvisning 2. Vedligeholdelse af brænderne. Normalt er det tilstrækkeligt at "brænde grillen af", som beskrevet herover. Men efter et stykke tid (eller længerevarende opbevaring) vil fedt fra grillningen eller insekter kunne blokere brænderhovedernes huller. For at rengøre disse afmonteres brænderen og vaskes med sæbevand brug en stålbørste til at fjerne snavset. NB! Brænderen skal være helt tør, før den monteres igen. 3. Grillkroppen Fjern med jævne mellemrum fedt og smudsrester, som opstår under brugen, ved hjælp af en skraber. Hovedrengøring (1 x årligt) foretages med varmt vand og opvaskemiddel brug en klud og/eller en opvaskebørste. Brug kun ikke-brændbare rengøringsmidler. NB! Pas på, at der ikke trænger vand ind ved drejeknapperne eller i brænderne. Sørg for, at grillen er helt tør efter rengøring, før den evt. dækkes af et overtræk 4. Skruer og møtrikker Årlig kontrol af og eftertilspænding af skruer og møtrikker anbefales 5. Opbevaring (for længere perioder uden brug) Opbevar grillen tørt og køligt. Dæk brænderne med aluminiumfolie for at hindre insekter i at komme ind i hulrummene. Hvis grillen opbevares indendørs, skal gasflasken kobles fra og opbevares udendørs. Gasflasken skal altid opbevares udendørs og hævet over underlaget. Opbevar gasflasken uden for børns rækkevidde. 6

7 ADVARSEL Når grillen anvendes, skal der være en afstand på mindst 1 meter til husvægge eller brændbare materialer Når grillen anvendes, skal der være frit mindst 1 meter til alle sider til letantændelige materialer som vinyl, plast, træ, brændbare væsker, papir o.l. Brug aldrig grillen indendørs, i en garage, vinterhave, pavillon eller andre steder med dårlig ventilation. Gasapparater må aldrig anvendes på steder, der ligger under jordhøjde, da dette kan medføre gasforgiftning. Afskærm eller overdæk ikke området, således at normal luftcirkulation hindres ved grillen 39 (100CM) 39 (100CM)! Advarsel! Dele af grillen bliver meget varme under anvendelse. Hold børn, dyr og personer, som ikke kan tage vare på sig selv, væk fra grillen, mens den er i brug. 7

8 A. Komponentliste Antallet af visse komponenter kan variere afhængigt af modellen. Oplysningerne kan ændres uden forudgående meddelelse. Yderligere informationer om komponenterne findes på monteringstegningen for den aktuelle grillmodel. Kode A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 Beskrivelse Grill-overdel (fabriksmonteret) Varmehylde Grillriste Flammedæmpere/aromaspredere Fedtopsamler Rist for sidebrænder Sidebrænder Tændledning for sidebrænder Sidebord for sidebrænder Afbryder for sidebrænder Sidebord, højre side Venstre bageste ben Venstre forreste ben Højre bageste ben Højre forreste ben Lågestopper Skabs-sidepanel Højre skabslåge Venstre skabslåge Bundrist Hjul Hjulkapsel M6*12 mm bolt/skrue M6*55 mm bolt/skrue Stopfjeder Akselbolt Skulderbolt Antal 2 stk. 3 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 22 stk. 8 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 8

9 B1. Komponentöversikt modell Hudson I Antal av en viss komponent kan variera beroende på modell. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande. Mer information om komponenterna hittar du i monteringsritningen för din grillmodell. B1. Komponentoversigt model Hudson I Antallet af visse komponenter kan variere afhængigt af modellen. Oplysningerne kan ændres uden forudgående meddelelse. Yderligere informationer om komponenterne findes på monteringstegningen for den aktuelle grillmodel. 9

10 B2. Oversigt over bolter og skruer, model Hudson I E2 M6*55 mm bolt/skrue 8 stk E1 M6*12 mm bolt/skrue 22 stk E3 Stopfjeder 2 stk E3 Akselbolt 2 stk E5 Skulderbolt 2 stk 10

11 C. Montering NØDVENDIGT VÆRKTØJ TIL MONTERING: Mellemstor retkærv- eller stjerneskruetrækker, skiftenøgle eller fastnøgler (millimeter). Man skal være to personer for at montere denne grill. Fjern alt emballagemateriale fra de enkelte komponenter inden de monteres. Læg alle møtrikker og skruer frem og kontrollér, at de har den rigtige længde inden de skrues i. På trods af en omhyggelig fremstillingsproces for dette produkt, bør I alligevel være forsigtige under monteringen, så I ikke kommer til at skære jer på eventuelle skarpe kanter. 1 fig. 1 Skru venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) fast til bundhylden (D10) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 1. Tilspænd med en skruetrækker. 2 fig. 2 Skru højre forreste ben (D4) og højre bageste ben (D3) fast til bundhylden (D10) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 2. Tilspænd med en skruetrækker. 11

12 3 fig. 3 Montér hjulene (D11) på venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) med akselboltene (E4). Montér stopfjederen (E3) og hjulkapslerne (D11) som vist på fig fig. 4 Skru sidepanelet (D6) fast til venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 4. Tilspænd med en skruetrækker. 12

13 5 fig. 5 Skru sidepanelet (D6) fast til højre forreste ben (D4) og venstre bageste ben (D3) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 5. Tilspænd med en skruetrækker. 6 fig. 6 Skru lågestoppet (D5) fast til højre forreste ben (D4) og venstre forreste ben (D2) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 6. Tilspænd med en skruetrækker. 13

14 7 fig. 7a fig. 7b Skru højre sidebord (C6) fast til højre forreste ben (D4) og højre bageste ben (D3) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 7a. Tilspænd med en skruetrækker som vist på fig. 7b. 14

15 8 fig. 8a fig. 8b Skru hylden til sidebrænderen (C4) fast til venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 8a. Tilspænd med en skruetrækker som vist på fig. 8b. 15

16 9 fig. 9 Skru grillens overdel (A1) fast til venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) og ligeledes til højre forreste ben (D4) og højre bageste ben (D3) med M6*55 mm bolte/skruer (E2) som vist på fig. 9. Tilspænd med en skruetrækker. 10 fig. 10 Skru grillens overdel (A1) fast til venstre sidebord (C4) og højre sidebord (C6) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 10. Tilspænd med en skruetrækker. 16

17 11 fig. 11 Fastgør højre låge (D7) til bundhylden (D10) og lågestopperen (D5) med skulderbolten (E5) som vist på fig. 11. Tilspænd med en skruetrækker. 12 fig. 12 Fastgør venstre låge (D8) til bundhylden (D10) og lågestopperen (D5) med skulderbolten (E5) som vist på fig. 12. Tilspænd med en skruetrækker. 17

18 13 fig. 13a fig. 13c fig. 13d fig. 13b 1. Løsn de to formonterede skruer, der sidder på sidebrænderventilen som vist på fig. 13a. 2. Montér ventilen på sidebrænderbordet (C4) med de to skruer som vist på fig. 13b. 3. Løsn først M4*8 mm skruen i bunden af sidebrænderbordet (C4) og skyd derefter sidebrænderen (C2) ind i sidebrænderventilen. Når denne sidder korrekt, skrues sidebrænderen (C2) fast med M4*8 mm skruen igen som vist på fig. 13c. Tilspænd med en skruetrækker. Fastgør derefter tændledingen (C3) til elektroden på ventilen som vist på fig. 13d. 14 fig. 14 Fastgør afbryderen (C5) til sidebrænderen som vist på fig

19 15 fig. 15 Montér risten (C1) over sidebrænderen på sidebrænderbordet (C4) som vist på fig fig. 16 Montér flammedæmperne/aromasprederene (B3), grillristene (B2) og varmehylden (B1) som vist på fig

20 17 fig. 17 Montér fedtopsamleren (B4) til bunden af overdelen (A1) som vist på fig. 17. Monteringen af grillen er nu afsluttet. Fjern alle emballagerester. Gennemlæs brugsanvisningen før grillen tages i brug. 20

21 Teknisk information Denne grillen er fremstillet i Kina for: Modelnummer: KS Pin-nr.: 359/BU/1015(KS) ) Gaskategori: I3+ (28-30/37) I3B /P(30) I3B /P(50) Gastryk: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar Åbning (hovedbrændere) 0`89 mm 0`89 mm 0`89 mm 0`78 mm Gastype: Butan Propan Butan/Propan/LPG Butan/Propan/LPG Effekt, 3 brændere Effekt, sidebrænder Sidebrænder Ventilstørrelse I 3+(28-30/37) / I 3B/P(30) Sidebrænder Ventilstørrelse I 3B/P(50) 9,7 KW 2,3 KW 0.74 mm 0.64 mm Gasforbrug Advarsler! Beregnet til Land Kun til udendørs brug. Læs anvisning erne for anvendelse. I3+ (28-30/37 ) for 857 gpr. time BE,CY.CZ,EE.FR,GR,IE,IT,LV, LT,LU,PT,SK,RO, SK,ES,CH og GB I3 B/ P(30) for BG,CY,CZ,DK,EE,FL,GR,HU,HR,LS,LV, L T,LU,MT, NL,NO,SK,SL,SE og TR I3 B/ P(50) for AT,HU,SK,CH og DE Advarsel: Visse dele af grillen kan blive meget varme. Hold børn på afstand Fremstillet i Kina Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 NO-2013 SKJETTEN NORGE 21

22 Teknisk information Fejlsøgning Problem Brænder vil ikke tænde ved brug af elektronisk tænder Brænder vil ikke tænde ved manuel tænding Lav flamme eller backflash i brænderne (Backflash betyder, at flammerne slår tilbage mod ventilerne, og der høres en snorkende lyd) En drejeknap er næsten umulig at dreje eller sidder fast Lav varme i grillen. Maden kan ikke gennemgrilles Mulig årsag Gasflaske tom Fejl på regulator Hindringer på/i brænderen Hindringer i ventilerne Hindringer i gasslangen Ledning til tænder eller elektrode er beskadiget Ledning til tænder gået løs Trykknap til tænder er ødelagt Gasflaske tom Fejl på regulator Hindringer på/i brænderen Hindringer i ventilerne Hindringer i gasslangen For lille gasflaske eller gasflaske med for lavt tryk Hindringer på/i brænderen Hindringer i ventilerne Hindringer i gasslangen Vind Gasventil ødelagt For lille gasflaske eller gasflaske med for lavt tryk Fejl på regulator Afhjælpning Skift gasflaske Prøv med en anden regulator Rengør brænderen ind- og udvendig Rengør brænderhovedet ved at stikke en knappenål i hullerne Afmontér og rengør/skyl slangen Udskift ledningen og/eller elektroden Fastgør ledningen til tænderen Udskift trykknappen til tænderen Skift gasflaske Prøv med en anden regulator Rengør brænderen ind- og udvendig Rengør brænderhovedet ved at stikke en knappenål i hullerne Afmontér og rengør/skyl slangen Skift gasflaske Rengør brænderen ind- og udvendig Rengør brænderhovedet ved at stikke en knappenål i hullerne Afmontér og rengør/skyl slangen Flyt grillen til et sted med mindre træk Kontakt forhandleren for bestilling af ny gasventil Skift gasflaske Prøv med en anden regulator Modifikationer eller reparation af vitale dele i grillen må kun udføres af kompetent personale. 22

23 Advarsel Under produktionen er der lagt vægt på at undgå skarpe kanter og hjørner på det færdige produkt. Tag alligevel forholdsregler under monteringen for at undgå snitsår. 23

24 Reklamation/Dele Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til købeloven. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken eller produktet er blevet skadet under transport, kontaktes forhandleren for videre hjælp. Ved fejl, som skyldes forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller modificering af produktet, bortfalder reklamationsretten. For bestilling af reservedele til produktet, kontaktes forhandleren eller: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 N-2013 SKJETTEN NORGE Tlf.: ( , på hverdage) Fax:

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

12715 SWE - 2008 JA Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12715 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Inden du sætter den i drift! Montage- og betjeningsvejledning Hvis anvisningerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes Det kan det medføre en forringet funktion eller beskadigelse af apparatet,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere