Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder"

Transkript

1 Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION SAMT PERSON- OG TINGSKADE. Før grillen tages i brug skal følgende kontrolleres: - At grillen er korrekt monteret. - at gaslækagetest er udført (se separat punkt) - At grillen ikke har transportskader GASLÆKAGETEST - I en lille kop blandes 2 dele opvaskemiddel med 1 del vand. - Påfør blandingen ved alle koblinger i gastilførslen (regulator, slange og ventiler) - Kontrollér, at alle drejeknapper på grillen står i "OFF"-stilling og åbn for gastilførslen på regulatoren. - Kontrollér alle koblinger og se om der er "bobler"; luk for gastilførslen. - Såfremt en lækage opdages forsøges denne afhjulpet, og der startes forfra med punkt 1. - Kan problemet ikke løses, kontaktes forhandleren for hjælp. I TILFÆLDE AF GASLÆKAGE MÅ GRILLEN IKKE TAGES I BRUG. BRUG ALDRIG ÅBEN ILD TIL AT KONTROLLERE FOR GASLÆKAGE. GRILLEN MÅ IKKE RENGØRES MED BRÆNDBARE RENGØRINGSMIDLER. OPBEVAR IKKE LETANTENDELIGE GENSTANDE ELLER VÆSKER I NÆRHEDEN AF GRILLEN. AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED HVIS DER KAN LUGTES GAS - Luk straks afbryderen på regulatoren og fjern regulatoren fra gasflasken. - Sluk for eventuel ild og elektriske apparater i grillens nærhed. - Ventilér området. - Foretag en lækagetest som beskrevet ovenfor. - Er problemet der stadig, kontaktes forhandleren. KUN TIL UDENDØRS BRUG GENNEMLÆS DENNE MANUAL FØR PRODUKTET TAGES I BRUG OPBEVAR DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG BRUG.

2 Brugsanvisning A. Advarsler Gennemlæs disse vejledninger nøje inden grillen tages i brug Gem denne manual for senere brug. Kun til udendørs brug. Må ikke anvendes indendørs. Kun til brug med LPG-flaskegas. Skal anvendes med en passende regulator i henhold til landets standard. Den medfølgende regulator er i henhold til standard. Hold god afstand (mindst 1 m) til letantændelige produkter og væsker. Gasflasker må ikke opbevares eller anvendes i liggende stilling, da dette kan medføre fare under anvendelse. Låget på grillen skal åbnes før grillen tændes. Flyt ikke grillen under anvendelse. Grillen skal holdes under opsyn, når den anvendes. Håndtaget kan blive varmt under anvendelse. Løft låget på midten af håndtaget. Udvis forsigtighed når låget åbnes der kommer varm damp ud. Enkelte dele af denne grill vil blive meget varme under anvendelse. Når grillen anvendes, må børn, dyr og personer, som ikke kan tage vare på sig selv, ikke komme i dens nærhed. Luk altid for gastilførslen og fjern regulatoren fra gasflasken, når grillen ikke anvendes. Dæk aldrig grillen til før den er kølet ned efter brug. Lækagetest skal udføres med jævne mellemrum og mindst hver gang gasflasken udskiftes. Gasslangen bør kontrolleres med jævne mellemrum og udskiftes mindst hvert andet år. Forkert brug kan føre til farlige situationer og skader. Ved problemer, kontakt forhandleren. B. Gas og regulator Der kan anvendes såvel propan- som butangas til denne grill. Gasflasker, som anvendes til denne grill, bør være 6 kg eller derover. DET ER VIGTIGT AT MAN ANVENDER EN GASFLASKE, REGULATOR OG SLANGE, SOM ER GODKENDT. DEN MEDFØLGENDE REGULATOR OG SLANGE ER GODKENDT. 2

3 Brugsanvisning C. Installation C1 Valg af placering Grillen må kun anvendes udendørs på et luftigt sted, og den skal placeres mindst 1 meter fra husvægge og brændbare materialer. C2 Forholdsregler Lufttilførslen til brænderne må ikke blokeres. Under brug skal gasflasken stå ved siden af grillen på et stabilt underlag. Pas på, at slangen ikke er i kontakt med nogen af de dele på grillen, som bliver varme. Den anvendte gasslanges længde må ikke overstige 1,5 meter. Slangen må aldrig snos, og kontrollér den jævnligt for mørhed, sprækker eller huller. Hvis slangen er beskadiget, skal den udskiftes, før grillen tages i brug. Ved skift af gasflaske, skal man sikre sig, at gastilførslen er lukket på såvel grill som regulator. C3 Montér regulatoren til gasflasken. Sørg for, at grillen er slukket. Følg de medfølgende instruktioner fra regulatorleverandøren. C4 Lækagetest. (skal foretages i luftige omgivelser) I en lille kop blandes 2 dele opvaskemiddel med 1 del vand. Påfør blandingen ved alle koblinger i gastilførslen (regulator, slange og ventiler) Kontrollér, at alle drejeknapper på grillen står i "OFF"-stilling og åbn for gastilførslen på regulatoren. Kontrollér alle koblinger og se om der er "bobler"; luk for gastilførslen. Såfremt en lækage opdages forsøges denne afhjulpet, og der startes forfra med punkt 1. Kan problemet ikke løses, kontaktes forhandleren for hjælp. D. Anvendelse D1. Advarsler Før grillen tages i anvendelse, skal man gøre sig bekendt med dens manual. Maks. 70 % af grillfladen kan anvendes som heldækkende stegeplade eller må dækkes med aluminiumfolie eller lignende. Overstiger dækningen mere end 70 %, kan det medføre overophedning og skader på grillen. 3

4 Brugsanvisning D2. Forberedelser før grillen tages i brug Før grillen tages i brug første gang, skal den brændes af ved at sætte den på fuld styrke i ca. 15 minutter. For at hindre, at maden brænder sig fast til grillristene, skal de før grillning pensles med en madolie, som tåler høj temperatur. NB! Ved førstegangsbrug, kan farven på ristene ændres lettere, dette er normalt. D3. Tænding af grillen Hovedbrænder Åbn låget på grillen. Kontrollér, at alle brænder-drejeknapper står på OFF. Åbn for gassen på gasflasken eller regulatoren. Tryk den midterste brænders drejeknap ind og drej den venstre om så den står i tændstilling, og der høres en kliklyd. Brænderen er nu tændt. For at tænde de øvrige brændere, trykkes de tilhørende drejeknapper ind en ad gangen og drejes venstre om, indtil brænderen tænder. Tænd altid midterbrænderen som den første. Hvis en brænder ikke tænder, slukkes for alle de andre brændere. Gentag derefter tændproceduren efter 5 minutter. Sidebrænder Åbn låget over sidebrænderen. Tryk sidebrænderens drejeknap ind og drej den venstre om, indtil der høres en kliklyd. Brænderen er nu tændt. Hvis brænderen ikke tænder, slukkes for alle de andre brændere. Gentag derefter tændproceduren efter 5 minutter. Maksimal diameter for kogegrej på sidebrænderen er 260 mm, minimal diameter er 140 mm. D4. Manuel tænding Stil en tændt tændstik ind i tændingshullet længst til venstre på grillens front. Tryk brænder-drejeknappen LÆNGST TIL VENSTRE ind og drej den til tændstilling. Når VENSTRE brænder er tændt, tændes de øvrige brændere efter tur. Kontrollér, at den venstre brænder er tændt, inden de øvrige brændere tændes. Hvis brænderen længst til venstre ikke tænder, kontaktes forhandleren. Efter tænding skal brænderne brænde ved maksimal effekt i 3-5 minutter for at forvarme grillen. Dette skal gøres hver gang, at grillen anvendes. Låget (i påkommende tilfælde) skal stå åbent under forvarmningen. Når forvarmningen er gennemført, sættes alle brænderne på lav effekt, så det bedst mulige grillresultat opnås. Sidebrænder Sæt drejeknappen på OFF. Hold en tændt tændstik hen til brænderens gashuller. Tryk drejeknappen ind og drej knappen venstre om over på høj effekt. Brænderen skal nu tændes inden for 5 sekunder. Hvis brænderen alligevel ikke tænder, kontaktes forhandleren. 4

5 Brugsanvisning D5. Grillning Forvarm grillen ved at sætte brænderne i maks. " "-stilling i ca. 15 minutter med låget lukket. Læg ikke for meget "kold" mad på ad gangen, da dette vil køle ristene ned. Opdel grillfladen i varme, mellemvarme og kolde soner. Flyt råvarerne en zone ad gangen efterhånden, som maden er ved at være klar. Grillning med låget lukket giver meget høj varme. Justér gastilførslen efter behov for at undgå at skade maden. Ved grillning med lukket låg efter forvarmning, bør brænderne ikke brænde med maks. " "-effekt i længere tid ad gangen. D6. Efter grillning Når grillningen er overstået, åbnes låget og alle afbrydere sættes på maks. i " " 5 minutter. Dette vil brænde alle rester efter grillningen af og forenkle rengøringen. D7. Sluk for grillen Når grillningen er overstået og grillen er "brændt af", lukkes for alle brændere; luk derefter for gastilførslen på gasflasken. Vent til grillen er kølet ned før låget lukkes. E. Vedligeholdelse Rengør grillen jævnligt mellem hver anvendelse og specielt godt, når den ikke har været anvendt i et stykke tid. Husk! Alle dele skal være kølet ned, inden grillen rengøres. - Sprøjt aldrig vand på grillen, mens den er varm. - Undgå at tage på varme dele af grillen uden grydelap/grillhandske. For at beskytte grillen mod vejr og vind, anbefaler vi, at der bruges et overtræk, mens grillen opbevares. NB! Grillen skal være kold og tør, inden overtrækket lægges på. 1. Grillriste Vask ristene med varmt vand og almindeligt opvaskemiddel. Lad ristene tørre helt og opbevar dem tørt. 5

6 Brugsanvisning 2. Vedligeholdelse af brænderne. Normalt er det tilstrækkeligt at "brænde grillen af", som beskrevet herover. Men efter et stykke tid (eller længerevarende opbevaring) vil fedt fra grillningen eller insekter kunne blokere brænderhovedernes huller. For at rengøre disse afmonteres brænderen og vaskes med sæbevand brug en stålbørste til at fjerne snavset. NB! Brænderen skal være helt tør, før den monteres igen. 3. Grillkroppen Fjern med jævne mellemrum fedt og smudsrester, som opstår under brugen, ved hjælp af en skraber. Hovedrengøring (1 x årligt) foretages med varmt vand og opvaskemiddel brug en klud og/eller en opvaskebørste. Brug kun ikke-brændbare rengøringsmidler. NB! Pas på, at der ikke trænger vand ind ved drejeknapperne eller i brænderne. Sørg for, at grillen er helt tør efter rengøring, før den evt. dækkes af et overtræk 4. Skruer og møtrikker Årlig kontrol af og eftertilspænding af skruer og møtrikker anbefales 5. Opbevaring (for længere perioder uden brug) Opbevar grillen tørt og køligt. Dæk brænderne med aluminiumfolie for at hindre insekter i at komme ind i hulrummene. Hvis grillen opbevares indendørs, skal gasflasken kobles fra og opbevares udendørs. Gasflasken skal altid opbevares udendørs og hævet over underlaget. Opbevar gasflasken uden for børns rækkevidde. 6

7 ADVARSEL Når grillen anvendes, skal der være en afstand på mindst 1 meter til husvægge eller brændbare materialer Når grillen anvendes, skal der være frit mindst 1 meter til alle sider til letantændelige materialer som vinyl, plast, træ, brændbare væsker, papir o.l. Brug aldrig grillen indendørs, i en garage, vinterhave, pavillon eller andre steder med dårlig ventilation. Gasapparater må aldrig anvendes på steder, der ligger under jordhøjde, da dette kan medføre gasforgiftning. Afskærm eller overdæk ikke området, således at normal luftcirkulation hindres ved grillen 39 (100CM) 39 (100CM)! Advarsel! Dele af grillen bliver meget varme under anvendelse. Hold børn, dyr og personer, som ikke kan tage vare på sig selv, væk fra grillen, mens den er i brug. 7

8 A. Komponentliste Antallet af visse komponenter kan variere afhængigt af modellen. Oplysningerne kan ændres uden forudgående meddelelse. Yderligere informationer om komponenterne findes på monteringstegningen for den aktuelle grillmodel. Kode A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 Beskrivelse Grill-overdel (fabriksmonteret) Varmehylde Grillriste Flammedæmpere/aromaspredere Fedtopsamler Rist for sidebrænder Sidebrænder Tændledning for sidebrænder Sidebord for sidebrænder Afbryder for sidebrænder Sidebord, højre side Venstre bageste ben Venstre forreste ben Højre bageste ben Højre forreste ben Lågestopper Skabs-sidepanel Højre skabslåge Venstre skabslåge Bundrist Hjul Hjulkapsel M6*12 mm bolt/skrue M6*55 mm bolt/skrue Stopfjeder Akselbolt Skulderbolt Antal 2 stk. 3 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 22 stk. 8 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 8

9 B1. Komponentöversikt modell Hudson I Antal av en viss komponent kan variera beroende på modell. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande. Mer information om komponenterna hittar du i monteringsritningen för din grillmodell. B1. Komponentoversigt model Hudson I Antallet af visse komponenter kan variere afhængigt af modellen. Oplysningerne kan ændres uden forudgående meddelelse. Yderligere informationer om komponenterne findes på monteringstegningen for den aktuelle grillmodel. 9

10 B2. Oversigt over bolter og skruer, model Hudson I E2 M6*55 mm bolt/skrue 8 stk E1 M6*12 mm bolt/skrue 22 stk E3 Stopfjeder 2 stk E3 Akselbolt 2 stk E5 Skulderbolt 2 stk 10

11 C. Montering NØDVENDIGT VÆRKTØJ TIL MONTERING: Mellemstor retkærv- eller stjerneskruetrækker, skiftenøgle eller fastnøgler (millimeter). Man skal være to personer for at montere denne grill. Fjern alt emballagemateriale fra de enkelte komponenter inden de monteres. Læg alle møtrikker og skruer frem og kontrollér, at de har den rigtige længde inden de skrues i. På trods af en omhyggelig fremstillingsproces for dette produkt, bør I alligevel være forsigtige under monteringen, så I ikke kommer til at skære jer på eventuelle skarpe kanter. 1 fig. 1 Skru venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) fast til bundhylden (D10) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 1. Tilspænd med en skruetrækker. 2 fig. 2 Skru højre forreste ben (D4) og højre bageste ben (D3) fast til bundhylden (D10) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 2. Tilspænd med en skruetrækker. 11

12 3 fig. 3 Montér hjulene (D11) på venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) med akselboltene (E4). Montér stopfjederen (E3) og hjulkapslerne (D11) som vist på fig fig. 4 Skru sidepanelet (D6) fast til venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 4. Tilspænd med en skruetrækker. 12

13 5 fig. 5 Skru sidepanelet (D6) fast til højre forreste ben (D4) og venstre bageste ben (D3) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 5. Tilspænd med en skruetrækker. 6 fig. 6 Skru lågestoppet (D5) fast til højre forreste ben (D4) og venstre forreste ben (D2) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 6. Tilspænd med en skruetrækker. 13

14 7 fig. 7a fig. 7b Skru højre sidebord (C6) fast til højre forreste ben (D4) og højre bageste ben (D3) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 7a. Tilspænd med en skruetrækker som vist på fig. 7b. 14

15 8 fig. 8a fig. 8b Skru hylden til sidebrænderen (C4) fast til venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 8a. Tilspænd med en skruetrækker som vist på fig. 8b. 15

16 9 fig. 9 Skru grillens overdel (A1) fast til venstre forreste ben (D2) og venstre bageste ben (D1) og ligeledes til højre forreste ben (D4) og højre bageste ben (D3) med M6*55 mm bolte/skruer (E2) som vist på fig. 9. Tilspænd med en skruetrækker. 10 fig. 10 Skru grillens overdel (A1) fast til venstre sidebord (C4) og højre sidebord (C6) med M6*12 mm bolte/skruer (E1) som vist på fig. 10. Tilspænd med en skruetrækker. 16

17 11 fig. 11 Fastgør højre låge (D7) til bundhylden (D10) og lågestopperen (D5) med skulderbolten (E5) som vist på fig. 11. Tilspænd med en skruetrækker. 12 fig. 12 Fastgør venstre låge (D8) til bundhylden (D10) og lågestopperen (D5) med skulderbolten (E5) som vist på fig. 12. Tilspænd med en skruetrækker. 17

18 13 fig. 13a fig. 13c fig. 13d fig. 13b 1. Løsn de to formonterede skruer, der sidder på sidebrænderventilen som vist på fig. 13a. 2. Montér ventilen på sidebrænderbordet (C4) med de to skruer som vist på fig. 13b. 3. Løsn først M4*8 mm skruen i bunden af sidebrænderbordet (C4) og skyd derefter sidebrænderen (C2) ind i sidebrænderventilen. Når denne sidder korrekt, skrues sidebrænderen (C2) fast med M4*8 mm skruen igen som vist på fig. 13c. Tilspænd med en skruetrækker. Fastgør derefter tændledingen (C3) til elektroden på ventilen som vist på fig. 13d. 14 fig. 14 Fastgør afbryderen (C5) til sidebrænderen som vist på fig

19 15 fig. 15 Montér risten (C1) over sidebrænderen på sidebrænderbordet (C4) som vist på fig fig. 16 Montér flammedæmperne/aromasprederene (B3), grillristene (B2) og varmehylden (B1) som vist på fig

20 17 fig. 17 Montér fedtopsamleren (B4) til bunden af overdelen (A1) som vist på fig. 17. Monteringen af grillen er nu afsluttet. Fjern alle emballagerester. Gennemlæs brugsanvisningen før grillen tages i brug. 20

21 Teknisk information Denne grillen er fremstillet i Kina for: Modelnummer: KS Pin-nr.: 359/BU/1015(KS) ) Gaskategori: I3+ (28-30/37) I3B /P(30) I3B /P(50) Gastryk: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar Åbning (hovedbrændere) 0`89 mm 0`89 mm 0`89 mm 0`78 mm Gastype: Butan Propan Butan/Propan/LPG Butan/Propan/LPG Effekt, 3 brændere Effekt, sidebrænder Sidebrænder Ventilstørrelse I 3+(28-30/37) / I 3B/P(30) Sidebrænder Ventilstørrelse I 3B/P(50) 9,7 KW 2,3 KW 0.74 mm 0.64 mm Gasforbrug Advarsler! Beregnet til Land Kun til udendørs brug. Læs anvisning erne for anvendelse. I3+ (28-30/37 ) for 857 gpr. time BE,CY.CZ,EE.FR,GR,IE,IT,LV, LT,LU,PT,SK,RO, SK,ES,CH og GB I3 B/ P(30) for BG,CY,CZ,DK,EE,FL,GR,HU,HR,LS,LV, L T,LU,MT, NL,NO,SK,SL,SE og TR I3 B/ P(50) for AT,HU,SK,CH og DE Advarsel: Visse dele af grillen kan blive meget varme. Hold børn på afstand Fremstillet i Kina Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 NO-2013 SKJETTEN NORGE 21

22 Teknisk information Fejlsøgning Problem Brænder vil ikke tænde ved brug af elektronisk tænder Brænder vil ikke tænde ved manuel tænding Lav flamme eller backflash i brænderne (Backflash betyder, at flammerne slår tilbage mod ventilerne, og der høres en snorkende lyd) En drejeknap er næsten umulig at dreje eller sidder fast Lav varme i grillen. Maden kan ikke gennemgrilles Mulig årsag Gasflaske tom Fejl på regulator Hindringer på/i brænderen Hindringer i ventilerne Hindringer i gasslangen Ledning til tænder eller elektrode er beskadiget Ledning til tænder gået løs Trykknap til tænder er ødelagt Gasflaske tom Fejl på regulator Hindringer på/i brænderen Hindringer i ventilerne Hindringer i gasslangen For lille gasflaske eller gasflaske med for lavt tryk Hindringer på/i brænderen Hindringer i ventilerne Hindringer i gasslangen Vind Gasventil ødelagt For lille gasflaske eller gasflaske med for lavt tryk Fejl på regulator Afhjælpning Skift gasflaske Prøv med en anden regulator Rengør brænderen ind- og udvendig Rengør brænderhovedet ved at stikke en knappenål i hullerne Afmontér og rengør/skyl slangen Udskift ledningen og/eller elektroden Fastgør ledningen til tænderen Udskift trykknappen til tænderen Skift gasflaske Prøv med en anden regulator Rengør brænderen ind- og udvendig Rengør brænderhovedet ved at stikke en knappenål i hullerne Afmontér og rengør/skyl slangen Skift gasflaske Rengør brænderen ind- og udvendig Rengør brænderhovedet ved at stikke en knappenål i hullerne Afmontér og rengør/skyl slangen Flyt grillen til et sted med mindre træk Kontakt forhandleren for bestilling af ny gasventil Skift gasflaske Prøv med en anden regulator Modifikationer eller reparation af vitale dele i grillen må kun udføres af kompetent personale. 22

23 Advarsel Under produktionen er der lagt vægt på at undgå skarpe kanter og hjørner på det færdige produkt. Tag alligevel forholdsregler under monteringen for at undgå snitsår. 23

24 Reklamation/Dele Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til købeloven. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken eller produktet er blevet skadet under transport, kontaktes forhandleren for videre hjælp. Ved fejl, som skyldes forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller modificering af produktet, bortfalder reklamationsretten. For bestilling af reservedele til produktet, kontaktes forhandleren eller: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 N-2013 SKJETTEN NORGE Tlf.: ( , på hverdage) Fax:

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere