Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 29/ ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af værdien af aktierne i et litauisk selskab ved en overdragelse mellem interesseforbundne parter. Højesteret stadfæstede dermed Vestre Landsrets dom i sagen, men et stykke ad vejen med ændrede præmisser. I JUS 2013/44 er nærmere omtalt Vestre Landsrets dom ref. i SKM VLR om værdiansættelse af en post aktier ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. I sagen forelå spørgsmålet, hvorvidt kursen på en post aktier handlet mellem interesseforbundne parter skulle fastsættes til værdien ved salg af samtlige aktier til en uafhængig tredjemand - eller om prisfastsættelsen skulle baseres på købers særlige interesser og kvalifikationer. Flertallet af dommerne i Vestre Landsret nåede her frem til, at SKAT med rette havde inddraget købers subjektive forhold i vurderingsgrundlaget. Som nærmere omtalt i JUS 2013/44 peger selskabsretlig teori og praksis, jf. bl.a. UfR H om kursansættelse ved tvangsindløsning, i retning af en objektiv værdiansættelse fremfor en subjektiv værdiansættelse baseret på en særlig værdi for en given konkret køber. I skatteretlig henseende anvendes som det klare udgangspunkt i alle relationer en objektiv værdiansættelse. For så vidt angår overdragelse af aktier indenfor den afgiftspligtige personkreds og ved arveudlæg kan vedrørende tidligere praksis henvises til UfR H samt det heref-

2 - 2 ter udstedte cirkulære, cirk. nr. 185 af 17/ , pkt. 2, hvor der tales om, at De aktiver, der omfattes af skatte- og afgiftsberegningen, ansættes normalt til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked. Specielt for så vidt angår aktier fremgik af cirkulærets pkt. 17, 3. afsn. bl.a., at der ved værdiansættelsen ikke tages hensyn til vedtægtsmæssige begrænsninger i aktiernes omsættelighed, idet den byrde, der består i, at aktierne skal tilbydes medaktionærer eller selskabet til en vis kurs, modsvares af værdien af en tilsvarende ret til at erhverve til salg udbudte aktier på tilsvarende vilkår. Videre fremgår af cirkulærets pkt. 17, 4. afsn., at der ved værdiansættelsen normalt heller ikke tages hensyn til, om de afgiftspligtige aktier er majoritets eller minoritetsaktier. Efter ophævelse af 1982-cirkulærets bestemmelser om værdiansættelse af aktier til formueskattekursen, jf. cirk. nr af 4/2 2015, reguleres værdiansættelsen af aktier nu af TS-cirk , jf. herved SKAT s styresignal ref. i SKM SKAT, hvor det om den fremtidige værdiansættelse anføres i pkt. 4, at De nævnte værdipapirer, der omfattes af skatte- og afgiftsberegning, skal fastsættes til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for skatte/afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som værdipapiret vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked. Overdragelser mellem nærtstående udenfor 1982-cirkulærets anvendelsesområde har siden 2000 været reguleret af TS-cirk , jf. tillige ovenfor, hvor det i pkt. 1 anføres, at: Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, fx fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er vejledende. Til sammenligning kan nævnes, at salg til en uafhængig tredjemand er hele omdrejningspunktet for ligningslovens 2, hvor der tales om priser og vilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

3 - 3 Ikke helt i tråd med denne retsstilling nåede landsretten i sagen SKM VLR frem til et noget andet resultat, idet en subjektiv værdiansættelse her synes at slå igennem. I den konkrete sag var aktierne i et litauisk selskab i 2002 blevet overdraget fra to personer til et selskab ejet af de samme to personer for en købesum på kr., dvs. etablering af et holdingselskab med driftsselskabet som datterselskab. Såvel aktierne i det solgte selskab som aktierne i det købende selskab var ejet i lige sameje af de to personer. Driftsselskabet blev drevet af den ene aktionær og den anden aktionærs ægtefælle. Med henvisning til TS-cirkulære anfægtede SKAT prissætningen ved overdragelsen, og ved Landsskatterettens kendelse af 13/ ansatte Landsskatteretten værdien af aktierne til kr., i det væsentligste svarende til SKAT s værdiansættelse, og forhøjede det købende selskabs skatteansættelse i overensstemmelse hermed. Det købende selskab indbragte herefter Landsskatterettens afgørelse for Retten i Kolding, der frifandt Skatteministeriet og således stadfæstede Landsskatterettens afgørelse. Vestre Landsrets dom ref. i SKM VL Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret. Der var under sagens behandling enighed om, at der ikke var noget marked for aktierne i det solgte selskab, da selskabets indtjening i vidt omfang beroede på en række kontakter m.v., som ægtefællen til den ene aktionær sad inde med. En syns- og skønsmand var under sagens behandling ved byretten nået frem til, at en uafhængig køber ville have betalt kr. for aktierne, svarende til den værdi, som selskabets allerede indgåede kontrakter var udtryk for. Syns- og skønsmanden uddybede dette derhen, at værdien af det solgte selskab for en uafhængig tredjemand primært udgjordes af værdien af det solgte selskabs allerede indgåede kontrakter, medarbejderstaben samt produktionsudstyr og lokaler. Derfor kunne værdien af selskabet defineres ud fra den merindtjening, som en tredjemand ville kunne opnå ved at købe et selskabet frem for at starte en ny virksomhed. Såfremt en uafhængig tredjemand skulle starte op

4 - 4 for sig selv, ville det indebære betydelige opstartsomkostninger samt en periode, hvor man ikke ville kunne producere. Værdien ville herefter for en tredjemand udgøre de førnævnte kr. Syns- og skønsmanden tilkendegav videre, at ved afståelse af det solgte selskab til netop det købende selskab, hvor den primære konkurrencemæssige fordel for denne køber knytter sig til kundekredsen og forretningsforbindelser, der er forankret omkring aktionærernes personlige relationer, var værdien af aktierne i det solgte selskab efter syns- og skønsmandens vurdering højere end ved salg til en uafhængig tredjemand grundet det købende selskabs kontakter til potentielle danske kunder. Værdien ville herefter udgøre kr. SKAT anførte, at skønserklæringen havde konkluderet, at værdien af kapitalandelene for en uafhængig tredjemand var kr. og for den konkrete køber kr., og gjorde under sagen gældende, at det efter praksis var den højere værdi, som et aktiv havde for den pågældende køber, der var afgørende for værdiansættelsen. SKAT anførte videre, at sager af denne type var karakteriseret ved, at køberen havde en indsigt, kontakter m.v., som indebar, at aktier blev ansat til den værdi, som aktierne havde for køberen. Dette gjaldt ifølge SKAT også, selv om aktiverne har en højere værdi end for en uafhængig tredjemand. Efter SKAT s opfattelse hvilede SKAT s skøn på kr. derfor ikke på et urigtigt grundlag og var ikke åbenbart urimeligt. Ved landsrettens afgørelse af sagen udtalte et flertal på to dommere, at det i beregningen af selskabets goodwill skulle tillægges betydning, hvilken værdi aktierne havde for det købende selskab set i lyset af, at overdragelsen af aktierne bl.a. var gennemført således, at ægtefællen og den anden aktionær fortsat skulle tilknyttes selskabet, og at der ikke var et egentligt marked for handel med de pågældende aktier. Flertallet bemærkede herved videre, at den værdi, som aktierne havde for det købende selskab, måtte antages at kunne opnås ved salg til 3. part, såfremt dette skete på tilsvarende vilkår. På denne baggrund fandt flertallet, at skønsmandens beregning af goodwill til ca kr. under givne forudsætninger måtte lægges til grund, og at det købende selskab herefter ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse

5 - 5 der ikke afveg væsentligt fra den værdi, som skønsmanden var nået frem til var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. Én dommer nåede frem til, at værdien skulle ansættes til kr., som selskabet måtte forventes overdraget til i fri handel mellem en uafhængig køber og sælger med rimelig viden om alle relevante forhold vedrørende selskabet og tekstilindustrien. Højesterets dom af 29/ Det købende selskab indbragte landsrettens afgørelse for Højesteret, der med dommen af 29/ nu har truffet afgørelse i sagen. Højesteret lagde bl.a. til grund, at Landsskatteretten havde ansat værdien af aktierne i det solgte selskab til kr., hvoraf goodwill udgjorde kr., og med henvisning til skønsmandens erklæring videre, at der for den relevante periode ikke var oplysninger om sammenlignelige aktiesalg mellem uafhængige parter, og at handelsprisen derfor ikke kan fastsættes på grundlag af sådanne salg. Endvidere bemærkede Højesteret, at skønsmanden havde anvendt den samme værdiansættelsesmetode ved besvarelsen af spørgsmål 2 og 3, og at forskellen mellem den beregnede værdi af aktierne i de to besvarelser (henholdsvis kr. og kr.) navnlig beroede på, at værdien af det solgte selskab vurderedes at være højere for det købende selskab end for en uafhængig tredjemand på grund af ægtefællen henholdsvis den anden aktionærs kontakter til potentielle danske kunder. Herefter udtalte Højesteret, at Højesteret fandt, at kundekontakterne også ville have haft betydning ved salg til tredjemand, og at det købende selskab ikke havde godtgjort, at der ved salg til tredjemand ikke kunne være opnået en pris svarende til den, der fremgik af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3 ( kr.) Herefter tiltrådte Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af aktiernes værdi.

6 - 6 Som det fremgår, fandt Højesteret, at ægtefællen henholdsvis den anden aktionærs kontakter til potentielle danske kunder også ville have haft betydning ved salg til en tredjemand. Set i lyset af, at der ikke forelå oplysninger om, at ægtefællen henholdsvis den anden aktionær ved et salg af selskabet til en uafhængig tredjemand ville have forpligtet sig til at anvende disse kontakter til fordel for det solgte selskab og altså have fortsat et salgsarbejde for det solgte selskab og ej heller oplysninger om, at ægtefællen henholdsvis den anden aktionær ville have påtaget sig en konkurrenceklausul - forekommer Højesterets konklusion overraskende. Højesteret forlod således det klassiske og i ligningslovens 2 knæsatte princip om, at det afgørende kriterium for vurdering af priser og vilkår for transaktioner mellem nærtstående er priser og vilkår for transaktioner afsluttet mellem uafhængige parter. Også placeringen af bevisbyrden hos det købende selskab for, at der ikke kunne være opnået en pris på kr. ved salg til tredjemand, forekommer overraskende. Ved skattevæsenets kritik af værdiansættelser hviler bevisbyrden for, at parterne (skatteyderne) ved en transaktion mellem nærtstående har anvendt andre priser og vilkår end hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, som det klare udgangspunkt på skattemyndighederne. Har skattemyndighederne sandsynliggjort, at der er anvendt andre priser, end hvad der kunne være opnået ved afståelse til tredjemand, påhviler det herefter skatteyderen at dokumentere, at de anvendte priser svarer til, hvad der kunne være opnået ved afståelse til tredjemand. Skatteyderen vil i sager om værdiansættelse typisk og som eneste realistiske fremgangsmåde søge at tilvejebringe denne dokumentation ved indhentelse af et syn og skøn. Med Højesterets dom er det klassiske kriterium for prøvelsen fraveget, idet det er pålagt skatteyderen at dokumentere, at den højere subjektive værdi for det købende selskab qua - ikke det købende selskabs egne forhold, men derimod det købende selskabs aktionærkreds - ikke kunne opnås ved salg til en uafhængig tredjemand.

7 - 7 Når bevisbyrden herfor af Højesteret placeres hos det købende selskab på baggrund af syns- og skønserklæringen vel vidende, at prisen ved afståelse til en uafhængig tredjemand notorisk er lavere kan dommen næppe forstås på anden måde end som et meget bevidst principskrifte derhen, at nærtstående skal beskattes efter andre og strengere normer end uafhængige parter. Sammenhængen mellem denne retsstilling og de principper, der er udtrykt i ligningslovens 2 og TS-cirk er ikke klar. En lignende problemstilling ses eksempelvis i de klassiske sager om aktionærens køb af selskabets liebhaverejendom efter selskabets bekostning af en større renovering efter aktionærens ønsker samt i de særlige værdiansættelsesregler vedrørende fri rådighed over konkrete af selskabets formuegoder for ansatte hovedaktionærer m.v. i ligningslovens 16 og 16 A. Men hidtil har der her været tale om begrænsede undtagelse til udgangspunktet om anvendelse af priser og vilkår svarende til, hvad der ville kunne opnås ved transaktioner afsluttet mellem uafhængige parter. Se heroverfor TfS 1995, 571 VL (Saga Lax A/S) om en subjektiv, højere værdiansættelse af produktionsrettigheder, uanset om rettighederne på det relevante tidspunkt måtte antages at være uden værdi, idet bemærkes, at landsrettens dom blev siden ændret ved et forlig for Højesteret, jf. TfS 2001, 756 H. Dommen fra Højesteret af 29/ skaber i bedste fald væsentlig uklarhed på området. o

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 - 1 Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 8/5 2013, jf. tidligere TfS 2011, 704 ØL, at en bilforhandlers

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 Sag 341/2010 (1. afdeling) A, B og Det uskiftede bo efter C ved B (A for alle) mod D og E (advokat Torben Bondrop for begge) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere