Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Kvartalets basisindtægter blev på 883 mio. kr. svarende til en stigning på 18 pct. i forhold til 1. kvartal - heraf udgør kursgevinst ved salg af Nets-aktier 178 mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt bl.a. på grund af lavere volumen, renteudgifter til nyt ansvarligt lån og lavere renteindtægter på bankens obligationsbeholdning med 12 % (å/å) faldet opvejes delvist af kursreguleringer på samme beholdning. På gebyrsiden fortsatte de seneste kvartalers positive udvikling med en vækst på 5 % i forhold til samme periode af særligt på formuepleje og kapitalforvaltning er aktiviteten høj. Kursreguleringer og udbytte blev på grund af salget af Nets på ekstraordinært høje 250 mio. kr. også kursreguleringer relateret til bankens obligationsbeholdning var bedre end forventet. Omkostningerne blev på 439 mio. kr. en stigning på 3 % i forhold til 1. kvartal, hvilket er som forventet. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev herefter på 444 mio. kr. Nedskrivninger på udlån faldt til 90 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,86 p.a. Fortsat stærk kapital- og likviditetsposition med en egentlig kernekapitalprocent på 14,0, en samlet kapitalprocent på 19,4 og en strategisk likviditet på 18,0 mia. kr. Efter kvartalets afslutning er der indgået aftale med Basisbank om overtagelse af en portefølje af bolig- og andelsboliglån. Forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger, som fra årets begyndelse var i niveauet mio. kr., blev i forbindelse med salget af Nets opjusteret med 175 mio. kr. dette niveau fastholdes på baggrund af kvartalsresultatet. 4. kvt. Ændring Ændring pct. pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

2 Side 2 af 34 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Helt overordnet er det selvfølgelig svært at være utilfreds med det bedste kvartalsresultat nogensinde for Spar Nord. Når det er sagt, skal vi huske, at der ligger en ikke-tilbagevendende indtægt på Nets-aktiesalget bag rekorden. Men også renset for denne effekt blev 1. kvartal faktisk tilfredsstillende på de fleste områder. Kundeaktiviteten og det rådgivningsdrevne salg blev ved med at udvikle sig i positiv retning, og vores nettogebyrindtægter blev for første gang over 200 mio. kr. i et kvartal. Nedskrivningerne viste faldende tendenser, og det forventer vi vil fortsætte i de kommende kvartaler. Det mest bekymrende ved udviklingen er lige som i de foregående kvartaler, at både de private husholdninger og virksomhederne stadig ikke investerer og låner penge i det omfang, vi som bank kunne ønske. Den manglende vækst i økonomien og kundernes efterspørgsel gør det fortsat relevant at tænke i opkøb som vi senest har gjort med den aftale, vi har indgået med Basisbank om overtagelse af udlånsforretninger.

3 Side 3 af 34 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

4 INDHOLD Side 4 af 34 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 7 Anden information... 9 Forretningsområder Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SPAR NORD BANK A/S, KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning... 32

5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 5 af 34 Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivniger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede poster Resultalt af fortsættende aktiviteter før skat Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter) Resultat før skat Skat af fortsættende aktiviteter Skat af ophørende aktiviteter Resultat 397,3 450,8-11,9 397,3 432,0 436,3 432,4 450, ,5 205,2 196,2 4,6 205,2 189,8 157,6 175,8 196,2 719,4 249,6 76,6 225,8 249,6 58,2 22,2 44,4 76,6 201,4 8,3 8,1 2,5 8,3 12,8 8,3 15,8 8,1 45,0 22,7 16,1 41,0 22,7 24,4 11,8 14,1 16,1 66,4 883,1 747,8 18,1 883,1 717,2 636,2 682,5 747, ,7 258,8 253,6 2,1 258,8 277,7 211,0 264,0 253, ,3 164,0 155,8 5,3 164,0 128,0 137,5 151,5 155,8 572,8 16,6 17,2-3,5 16,6 15,3 17,5 17,3 17,2 67,3 439,4 426,6 3,0 439,4 421,0 366,0 432,8 426, ,4 443,7 321,2 38,1 443,7 296,2 270,2 249,7 321, ,3 90,0 108,6-17,1 90,0 103,9 102,0 94,7 108,6 409,2 353,7 212,6 66,4 353,7 192,3 168,2 155,0 212,6 728,1 11,1 16,8-33,9 11,1 2,3 11,0 13,5 16,8 43,6 364,8 229,4 59,0 364,8 194,6 179,2 168,5 229,4 771,7-24,7-31,2-20,8-24,7-37,1-25,2-26,7-31,2-120,2 0,0-15,9-0,0-3,5-3,6-23,1-15,9-46,1 340,1 182,3 86,6 340,1 154,0 150,4 118,7 182,3 605,4 9,0 10,3-12,6 9,0 24,3 8,9 20,6 10,3 64,1 349,1 192,6 81,3 349,1 178,3 159,3 139,3 192,6 669,5 34,3 41,5-17,3 34,3 25,8 33,4 35,7 41,5 136,4 3,3 2,4 37,5 3,3-0,2 2,3-7,5 2,4-3,0 311,5 148,7 109,5 311,5 152,7 123,6 111,1 148,7 536,1 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank, se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (ultimo mio. kr.) (note12) og underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank andrager 443 mio. kr. (ultimo 511 mio. kr.) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen, bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster, der er udskilt, fremgår af note 3.

6 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 6 af kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter af fortsættende aktiviteter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. af fortsættende aktiviteter Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) (fortsættende aktiviteter) Antal ansatte (ultimo, heltid) (ophørende aktiviteter) Antal lokale banker 19,4 16,2 19,4 19,4 17,4 16,8 16,2 19,4 17,3 15,9 17,3 17,4 17,2 16,5 15,9 17,4 14,0 12,8 14,0 14,1 14,0 13,4 12,8 14,1 5,2 3,2 5,2 2,9 2,6 2,3 3,2 10,7 4,7 2,5 4,7 2,4 2,0 1,8 2,5 8,6 0,50 0,57 0,50 0,59 0,58 0,63 0,57 0,59 0,60 0,72 0,60 0,73 0,74 0,77 0,72 0,74 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1-0,7-0,2-0,3 2,2 2,3 2,2 3,7 3,4 5,6 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 72,4 81,3 72,4 78,1 77,9 79,7 81,3 78,1 5,2 6,2 5,2 5,8 5,8 6,0 6,2 5,8-3,1-2,5-3,1-2,1-1,3-2,2-2,5-7,9 252,6 222,7 252,6 230,7 211,8 209,4 222,7 230,7 12,8 15,7 12,8 26,2 16,8 14,3 15,7 26,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1, SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,5 1,2 2,5 1,2 1,0 0,9 1,2 4,

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Side 7 af 34 Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 349 mio. kr. i 1. kvartal mod 193 mio. kr. i 1. kvartal og 178 mio. kr. i 4. kvartal. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 21 pct. før skat. Basisindtægterne steg med 18 pct. i forhold til 1. kvartal og 23 pct. i forhold til forrige kvartal, og omkostningerne blev med en stigning på 3 % på niveau med det forventede. Eksklusiv effekten af Nets-aktiesalget blev basisindtægterne 2 pct. lavere end forrige kvartal og 6 pct. lavere end 1. kvartal sidste år. Nedskrivninger på udlån mv. faldt til 90 mio. kr. eller 0,86 pct. p.a., mens bidrag til sektorløsninger blev på 25 mio. kr. Såvel beholdningsindtjeningen som resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på et pænt positivt niveau. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og fastholder på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger. FALD I NETTORENTEINDTÆGTER Første kvartals nettorenteindtægter blev på 397 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. eller 12 pct. lavere end i samme periode sidste år og 35 mio. kr. eller 8 pct. lavere end i 4. kvartal. Faldet i forhold til samme periode sidste år kan bl. a. henføres til bankens obligationsbeholdning, hvor såvel volumen som effektiv rente er lavere. Faldet i forhold til forrige kvartal kan herudover forklares med 2 færre rentedage i 1. kvartal. Hertil kommer, at nettorenteindtægterne på de kundevendte forretninger også har været under pres fra en kombination af faldende volumen og let faldende rentemarginal. Endelig trækker det i negativ retning, at Spar Nord i december udstedte 700 mio. kr. i ansvarlig kapital til delvis erstatning for et lån i form af hybrid kernekapital, som først indfries primo juni. FORTSAT VÆKST I NETTOGEBYRINDTÆGTER Nettogebyrindtægterne blev på 205 mio. kr., svarende til en fremgang på 9 mio. kr. eller 5 pct. i forhold til 1. kvartal. nu 9,9 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 3,8 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. Ud over formue og kapitalforvaltning er der også positiv aktivitets- og indtjeningsudvikling på realkreditformidling. KURSREGULERINGER PÅ EKSTRAORDINÆRT HØJT NIVEAU Kursreguleringer og udbytte realiseres på 250 mio. kr. mod 77 mio. kr. i 1. kvartal og 58 mio. kr. i forrige kvartal. Fremgangen kan henføres til positive kursreguleringer på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder relateret til bankens obligationsbeholdning, var tilfredsstillende. STIGNING I ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 8 mio. kr., hvilket er på niveau med 1. kvartal. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, herunder Nørresundby Bank, blev på 23 mio. kr. mod 16 mio. kr. i samme periode i fjor. OMKOSTNINGER PÅ NIVEAU MED DET FORVENTEDE De samlede omkostninger blev på 439 mio. kr., hvilket er 3 pct. højere end i samme periode af. Ud af de samlede omkostninger kan 259 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 5 mio. kr. eller 2 pct. højere end i 1. kvartal, hvilket primært kan forklares med stigende lønsumsafgift. Koncernen beskæftiger ultimo 1. kvartal medarbejdere (fortsættende aktiviteter, omregnet til fuld tid), hvilket er 122 færre end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 164 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. eller 5 pct. højere end sidste års niveau. Væksten i andre driftsomkostninger kan ud over periodeforskydninger især henføres til øgede IT-omkostninger som følge af øget kundeantal og generelt øget anvendelse af kundevendte digitale løsninger. De seneste års arbejde med tilpasning af afdelingsstrukturen er fortsat i 1. kvartal med beslutning om nedlæggelse/sammenlægning af 5 afdelinger i det nord- og nordvestjyske område. Herefter har Spar Nord 71 afdelinger, svarende til at 43 afdelinger er lukket siden Lige som i de foregående kvartaler var det især på områderne pension og formuepleje, aktivitetsniveauet var højt. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter

8 Side 8 af 34 FALDENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 90 mio. kr. et niveau som er 14 mio. kr. lavere end 4. kvartal, og som svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,86 p.a. Af driftspåvirkningen på 90 mio. kr. kan 64 mio. kr. henføres til erhvervskunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,0 p.a. 26 mio. kr. kan henføres til private kunder svarende til en nedskrivningsprocent på 0,6 p.a. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det fortsat ledelsens forventning, at årets driftspåvirkning fra nedskrivninger vil blive lidt lavere end i. Koncernens bankudlån og garantier *) brancheopdelt Nedskrivningskonto Bankudlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge- og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder I alt *) ekskl. ophørende aktiviteter. 7,7 7,8 23,2 0,4 0,4 0,2 3,4 3,3 2,7 4,2 4,2 0,3 3,5 3,3 4,4 7,8 8,0 4,2 3,3 3,5 3,3 0,2 0,3 0,1 8,0 7,6 6,8 11,6 11,8 22,1 6,9 6,1 7,5 57,0 56,3 74,8 4,9 4,5 0,0 38,1 39,2 25,2 100,0 100,0 100,0 BEHOLDNINGSINDTJENING PÅ 11 MIO. KR. På koncernens beholdning af unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S realiseres i 1. kvartal en indtægt på 11 mio. kr. ( : 17 mio. kr.). BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 25 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter Spar Nords indbetaling samt Spar Nords andel af Nørresundby Banks indbetaling til Garantifonden for indskydere og investorer. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 25 mio. kr. Det er herefter fortsat Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger vil være i niveauet 100 mio. kr. RESULTAT AF OPHØRENDE AKTIVITETER PÅ 9 MIO. KR. Resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på 9 mio. kr. mod 24 mio. kr. i 4. kvartal og 10 mio. kr. i 1. kvartal. Der henvises til afsnittet Forretningsområder for nærmere information herom. RESULTAT FØR SKAT PÅ 349 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 349 mio. kr. mod 193 mio. kr. i 1. kvartal og 178 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 11 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 312 mio. kr. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af Nets-aktier er skattefri.

9 ANDEN INFORMATION Side 9 af 34 FORRETNINGSOMFANG Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån og depotværdier) er ultimo 1. kvartal på 182,9 mia. kr. et niveau som er 2,6 mia. kr. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån, bankaktiviteter på 0,8 mia. kr. Ud af de samlede bankudlån og garantier (fortsættende aktiviteter), som udgør 38,3 mia. kr., kan 39 pct. henføres til private kunder og 61 pct. til erhvervskunder. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,2 mia. kr. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 51,2 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 8,7 mia. kr. ultimo 1. kvartal. Indlån, bankaktiviteter er steget med 0,6 mia. kr. i forhold til ultimo, og indlån i puljeordninger er vokset med 0,8 mia. kr. Kundernes depotværdier er vokset med 1,8 mia. kr. siden ultimo. SOLID KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet kapitalprocent på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og faktisk kapitalprocent på mindst 3 procentpoint. Ultimo 1. kvartal er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 14,0 (ultimo : 14,1). Som det blev meldt ud i efteråret er det fra og med indeværende regnskabsår Spar Nords politik, at i niveauet 33% af årets nettoresultat udloddes som udbytte. STÆRK STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 18,0 MIA. KR. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankakvititeter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og efterst. kap. indskud< 1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,4 41,8 42,0 42,4 2,4 3,4 3,3 5,3 9,8 9,5 8,7 8,6 54,6 54,7 54,0 56,3 33,0 33,8 34,1 34,2 1,8 2,1 2,5 2,9 1,8 1,5 1,5 3,5 18,0 17,3 15,9 15,7 Strategisk likviditet defineres i Spar Nord som forskellen mellem bankudlånet og langsigtet funding (bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud samt egenkapital). Efterstillede kapitalindskud, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af 1. kvartal er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 18,0 mia. kr., hvilket er 0,7 mia. kr. højere end ultimo. Forbedringen kan især henføres til den fortsatte indlånsvækst kombineret med et fald i det samlede udlån. Kapitalprocenten er beregnet til 19,4 (ultimo : 19,4), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 9,7 procentpoint eller 4,3 mia. kr. Kapital- og kernekapitalprocenten er opgjort efter de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR. Effekten af de nye regler er en reduktion i kapitalprocenten med 0,3 procentpoint, som kan henføres til en stigning i den samlede risikoeksponering på 1,8 mia. kr. og en stigning i kapitalgrundlaget på 0,2 mia. kr. Primo juni indfrier Spar Nord et lån på mio. kr. i form af hybrid kernekapital, som banken optog hos den danske stat i 2009 i regi af Bankpakke II. Indfrielsen vil medføre en reduktion i den samlede kapitalprocent på ca. 3 procentpoint FORFALDSSTRUKTUR Udstedte obligationer og seniorlån Udstedte obligationer Seniorlån 79 Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger. Ultimo 1. kvartal er Spar Nord i en situation, hvor næsten hele fundingbasen består af almindelige kundeindlån, og hvor banken er uafhængig af funding fra kapitalmarkederne.

10 Side 10 af 34 OVERTAGELSE AF BOLIG- OG ANDELSBOLIGLÅN FRA BASISBANK Spar Nord har efter kvartalets afslutning indgået aftale med Basisbank om overtagelse af bankens forretninger på bolig- og andelsboligområdet. I alt forventes Spar Nord som resultat af aftalen at overtage ca kunder med en udlånsvolumen på ca. 0,2 mia. kr. og et samlet forretningsomfang på ca. 0,3 mia. kr. FORVENTNINGER TIL TILSYNSDIAMANTEN Store engagementer < 125 pct. Spar Nord Bank: 12,8 pct. I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele i niveauet mio. kr. Forventningerne blev i marts i forbindelse med salget af Nets-aktier opjusteret med ca. 175 mio. kr., og dette niveau fastholdes på baggrund af kvartalsresultatet. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord Bank: -7,1 pct. Funding ratio <1,00 Spar Nord Bank: 0,52 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord Bank: 12,0 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord Bank: 250,8 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.

11 FORRETNINGSOMRÅDER Side 11 af 34 SPAR NORDS LOKALE BANKER HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Spar Nords Lokale Banker realiserede i 1. kvartal basisind tægter på 602 mio. kr. mod 590 mio. kr. i 4. kvartal og 615 mio. kr. i samme periode i fjor. De samlede omkostninger blev på 358 mio. kr., hvilket er 1 pct. lavere end i 1. kvartal. Faldet, som er sket på trods af en stigning i lønsumsafgift og dermed lønomkostninger, kan henføres til, at Spar Nords Lokale Banker på grund af aktivitetsmønsteret har afholdt en lavere andel af koncernens fællesomkostninger. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 90 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. lavere end i forrige kvartal og 19 mio. kr. lavere end i 1. kvartal. Basisindtjeningen blev således på 153 mio. kr. mod 126 mio. kr. i 4. kvartal og 146 mio. kr. i samme periode af. På aktivitetssiden var der i 1. kvartal især fokus på opsparing og investering, herunder rådgivning om omlægning fra kontant opsparing til mere aktiv formuepleje. Derudover var der fokus på bolig, herunder prioritetslån. Handels- og Udlandsområdet opnåede en basisindtjening på 63 mio. kr. mod 73 mio. kr. i 4. kvartal og 103 mio. kr. i samme periode af. Trods faldet er basisindtjeningen bedre end forventet. Renteindtægterne på bankens obligationsbeholdning var påvirket af faldende renteniveau - en udvikling, der dog blev kompenseret af højere kursreguleringer på beholdningen. På aktier og virksomhedsobligationer var udviklingen og indtjeningen præget af positive markedsforhold, som bl.a. blev udnyttet gennem en mindre udvidelse af bankens portefølje af virksomhedsobligationer. På kapitalforvaltningsområdet har der også i 1. kvartal været betydelig stigning i kapital under forvaltning, herunder relateret til pensionspuljer, fuldmagtskoncepter og individuelle mandater. Størstedelen af indtjeningen fra disse aktiviteter bogføres i de afdelinger (lokale banker), hvor kunderne hører til. Det samlede forretningsomfang i Spar Nords Lokale Banker var ultimo 1. kvartal på 179,1 mia. kr. et niveau som er 1 pct. højere end ultimo og 3 pct. højere end på samme tidspunkt i fjor. Den generelt lave efterspørgsel efter finansiering medfører, at udlånet i Spar Nords Lokale Banker er reduceret med 1,4 mia. kr. siden samme tidspunkt i. Til gengæld er realkreditformidlingen steget med 2,0 mia. kr., således at der er tale om en vækst i den samlede udlånsformidling på 0,6 mia. kr. eller 1 pct. Herudover var udviklingen i forretningsomfang præget af en betydelig bevægelse fra passivt indlån til mere aktiv formuepleje. I kvartalets løb oplevedes således en vækst i kapital under forvaltning relateret til bankens fuldmagtskoncept Stjerneinvest Fri til ca. 3,8 mia. kr. Noget lignende gjorde sig gældende på pensionssiden, hvor kapital under forvaltning relateret til bankens pensionspuljer voksede til 9,9 mia. kr.

12 FORRETNINGSOMRÅDER Side 12 af 34 LEASING Nettoindtægter Omkostninger inkl. afskr. operationelle leasingaktiver Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Resultat før skat 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt LEASING Leasing realiserede i 1. kvartal basisindtægter på 25 mio. kr. mod 44 mio. kr. i 4. kvartal og 53 mio. kr. i samme periode af. Faldet skyldes, at forretningsomfanget som planlagt og forventet er reduceret betydeligt. Siden afviklingen blev påbegyndt i oktober 2011 er leasingudlånet således nedbragt med 7,0 mia. kr. svarende til 79 pct. Omkostningerne blev på 17 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 4. kvartal og 35 mio. kr. i samme periode af. Nedskrivninger på udlån mv. blev på -1 mio. kr., mod -10 mio. kr. i 4. kvartal og 7 mio. kr. i samme periode af. Resultat før skat realiseres herefter på 9 mio. kr. en resultatmæssig udvikling, som fortsat er bedre end forventet.

13 Side 13 af 34 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD BANK AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen 0 0 Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen Hans Østergaard DIREKTIONEN Pr Pr Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg Spar Nord Leasing A/S, Aalborg (1) SN Finans Nord AB, Sverige (1) 30,0 52,8 10,9 100,0 100,0 27, ,0 27,5 100,0 100,0 12,0 12,7-7,3 100,0 100,0 10,0 274,6 54,0 100,0 100,0 74,6 95,8 6,8 100,0 100,0 (1) Aktiviteten i selskabet er under afvikling. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Alle selskaber er pr. 31. marts 100 pct. ejede datterselskaber - direkte eller indirekte af Spar Nord Bank A/S.

14 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 14 af 34 Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 546,7 686,3-20,3 546,7 686,3 534,4 486,5 531, ,9 130,6 157,5-17,1 130,6 157,5 148,5 142,4 175,8 578,1 416,1 528,8-21,3 416,1 528,8 385,9 344,1 356, ,8 12,2 0,3-12,2 0,3 1,3 0,2 0,1 36,9 218,1 207,5 5,1 218,1 207,5 159,8 143,0 142,1 784,3 12,9 11,4 13,2 12,9 11,4 7,9 10,8 15,6 65,0 633,5 725,2-12,6 633,5 725,2 539,1 476,5 482, ,0 249,2 76,7 224,9 249,2 76,7 80,1 51,0 89,5 193,4 8,3 8,1 2,5 8,3 8,1 7,1 11,2 9,0 57,5 423,5 423,7 0,0 423,5 423,7 357,7 344,7 380, ,5 16,6 17,8-6,7 16,6 17,8 15,4 15,7 14,7 85,2 22,8 30,6-25,5 22,8 30,6 17,6 0,4 51,6 100,2 109,4 187,2-41,6 109,4 187,2 105,8 83,5 110,7 705,2 21,4 31,6-32,3 21,4 31,6 16,2 19,4 7,2 77,6 340,1 182,3 86,6 340,1 182,3 146,0 113,8 30,5 605,4 34,3 41,5-17,3 34,3 41,5 32,0 25,4 6,6 136,4 305,8 140,8 117,2 305,8 140,8 114,0 88,4 23,9 469,0 5,7 7,9-27,8 5,7 7,9-4,2 19,5-14,4 67,1 311,5 148,7 109,5 311,5 148,7 109,8 107,9 9,5 536,1 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , ,

15 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 15 af Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Periodens nedskrivningsprocent Periodens nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter*) 19,4 16,2 19,4 16,2 15,5 13,9 14,2 19,4 17,3 15,9 17,3 15,9 15,5 13,6 13,2 17,4 5,2 3,2 5,2 3,2 2,8 3,1 0,3 10,7 4,7 2,5 4,7 2,5 2,2 2,4 0,2 8,6 1,59 1,28 1,59 1,28 1,29 1,26 1,05 1,24 0,1-0,2 0,1-0,2-0,7-0,6-0,4-0,3 2,2 2,3 2,2 2,3 4,6 2,3 3,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 68,4 75,8 68,4 75,8 98,1 108,7 104,0 74,0 71,6 78,7 71,6 78,7 101,3 111,5 106,6 77,1 5,2 6,2 5,2 6,2 6,6 8,9 9,4 5,8-3,1-2,5-3,1-2,5-5,1-0,1 4,5-7,9 252,6 222,7 252,6 222,7 201,7 90,2 165,6 230,7 12,8 15,7 12,8 15,7 0,0 0,0 13,0 26,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 1,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 1,6 SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 2,5 1,2 2,5 1,2 1,3 1,3 0,1 4, ,0 26,7 24,0 26,7 18,5 26,9 410,0 11,4 1,1 0,7 1,1 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 *) Fortsættende aktiviteter er Spar Nord Koncernens aktiviteter ekskl. ophørende leasingaktiviteter jf. note 21. Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i 2012.

16 LEDELSENS PÅTEGNING Side 16 af 34 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank koncernen. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 7. maj DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Per Nikolaj Bukh Næstformand for bestyrelsen Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmsgaard Sørensen Medarbejdervalgt Hans Østergaard

17 RESULTATOPGØRELSE - KONCERNEN Side 17 af 34 Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter 546,7 686, ,9 130,6 157,5 578,1 416,1 528, ,8 12,2 0,3 36,9 218,1 207,5 784,3 12,9 11,4 65,0 633,5 725, ,0 249,2 76,7 193,4 8,3 8,1 57,5 423,5 423, ,5 16,6 17,8 85,2 22,8 30,6 100,2 109,4 187,2 705,2 21,4 31,6 77,6 340,1 182,3 605,4 34,3 41,5 136,4 305,8 140,8 469,0 21 Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 5,7 7,9 67,1 311,5 148,7 536,1 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) Indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) 2,5 1,2 4,3 2,5 1,2 4,3 2,4 1,1 3,8 2,4 1,1 3,8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Skat af anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 311,5 148,7 536,1 0,3 0,4 1,4 1,4-2,9-2,9 0,0 0,0 0,0 1,7-2,5-1,5-0,1 2,8-4,2-0,1 2,8-4,2 1,6 0,3-5,7 313,1 149,0 530,4

18 BALANCE - KONCERNEN Side 18 af 34 Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder mv. Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt 1.344, ,0 326, , , , , , , ,5 46, , , , , , , , , , , , , , ,9 964,9 997, , , ,3 210,3 198,2 213,9 168,0 158,9 167,7 509,4 619,4 511,7 677,4 778,3 679,4 19,4 61,7 25,9 113,7 137,5 120,9 133,1 199,2 146,8 30,0 2,0 58,4 18,7 26,0 22,4 127,7 68,7 120, , , ,6 279,2 267,9 252, , , , , , , , , , , , ,3 273, ,0 301, , , ,1 0,0 21,8 0,0 0,1 0,4 0, , , ,5 31,6 56,7 32, , , ,2 169,8 167,4 169,8 12,2 27,3 12,2 76,4 75,5 78,6 258,4 270,2 260, , , , , , , , , ,3 84,8 83,5 84,5 4,2 11,3 4,3 89,0 94,8 88,8 517,0 475,0 507,4 517,0 475,0 507, , , , , , , , , , IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtelser 10,1 14,7 11, , , ,0 633,9 596,5 633,3

19 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERNEN Side 19 af 34 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,4-290,1 311,5-0, , , , , ,1-0,3-0,1 1, ,6-0,3-0,1 22,8-290,1 313, ,0-171, ,3 179, ,2-13,2 0, ,2-21,5 8, ,3 84,8 4,2 517,0 125, , ,1 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt 1.255,3 83,1 8,5 503,1 0, , , ,6-117,1 148,7-0, , , , , ,8-0,4 2,8-2,9 0,0 0,0 0,3-0,4 2,8 28,7-117,1 149, ,6-94, ,1 113, ,8-56,8 0,0 0, ,8-75,3 18,5 Egenkapital ,3 83,5 11,3 475,0 0, , ,8 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. Året BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,3 0,2

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE - KONCERNEN Side 20 af 34 Året DRIFT Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af aktiviteter under afvikling før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt 340,1 182,3 605,4 9,0 10,3 64,1-0,1 2,8-4,1 0,0 0,0 4,8 18,2 34,3 116,2 0,0-0,1-1,0 50,8 165,6 276,0-2,2 0,6-11,4-21,4-31,6-77,6 0,9-0,2-157,0 395,3 364,0 815,4-70,2 214,1-207, ,1 893, , , , ,9-214,1-27,7-13,1-28, , ,7-111,7-926,4-647,7 597,0 778,1-91,2 534, , ,7 929, , ,3 INVESTERINGER Nettoinvestering i associerede og tilknyttede virksomheder Nettoinvestering i immaterielle aktiver Nettoinvestering i øvrige materielle aktiver Nettoinvestering i egne kapitalandele Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt 0,0 1,0-0,2 0,0-0,8-25,6-6,0 182,5 214,5 8,3 18,4 27,0 13,2 56,7 70,4 15,5 257,8 286,1 FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Finansiering i alt -9,9-15,2 440,9-9,9-15,2 440,9 Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 935,0-764, , , , ,7 934,8-764, , , , , , ,0 326, , , , , , ,4 Oplysning om pengestrømme for ophørende aktiviteter fremgår af note 21, Ophørende aktiviteter.

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING

INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING ÅRSRAPPORT INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere