Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Kvartalets basisindtægter blev på 883 mio. kr. svarende til en stigning på 18 pct. i forhold til 1. kvartal - heraf udgør kursgevinst ved salg af Nets-aktier 178 mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt bl.a. på grund af lavere volumen, renteudgifter til nyt ansvarligt lån og lavere renteindtægter på bankens obligationsbeholdning med 12 % (å/å) faldet opvejes delvist af kursreguleringer på samme beholdning. På gebyrsiden fortsatte de seneste kvartalers positive udvikling med en vækst på 5 % i forhold til samme periode af særligt på formuepleje og kapitalforvaltning er aktiviteten høj. Kursreguleringer og udbytte blev på grund af salget af Nets på ekstraordinært høje 250 mio. kr. også kursreguleringer relateret til bankens obligationsbeholdning var bedre end forventet. Omkostningerne blev på 439 mio. kr. en stigning på 3 % i forhold til 1. kvartal, hvilket er som forventet. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev herefter på 444 mio. kr. Nedskrivninger på udlån faldt til 90 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,86 p.a. Fortsat stærk kapital- og likviditetsposition med en egentlig kernekapitalprocent på 14,0, en samlet kapitalprocent på 19,4 og en strategisk likviditet på 18,0 mia. kr. Efter kvartalets afslutning er der indgået aftale med Basisbank om overtagelse af en portefølje af bolig- og andelsboliglån. Forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger, som fra årets begyndelse var i niveauet mio. kr., blev i forbindelse med salget af Nets opjusteret med 175 mio. kr. dette niveau fastholdes på baggrund af kvartalsresultatet. 4. kvt. Ændring Ændring pct. pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

2 Side 2 af 34 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Helt overordnet er det selvfølgelig svært at være utilfreds med det bedste kvartalsresultat nogensinde for Spar Nord. Når det er sagt, skal vi huske, at der ligger en ikke-tilbagevendende indtægt på Nets-aktiesalget bag rekorden. Men også renset for denne effekt blev 1. kvartal faktisk tilfredsstillende på de fleste områder. Kundeaktiviteten og det rådgivningsdrevne salg blev ved med at udvikle sig i positiv retning, og vores nettogebyrindtægter blev for første gang over 200 mio. kr. i et kvartal. Nedskrivningerne viste faldende tendenser, og det forventer vi vil fortsætte i de kommende kvartaler. Det mest bekymrende ved udviklingen er lige som i de foregående kvartaler, at både de private husholdninger og virksomhederne stadig ikke investerer og låner penge i det omfang, vi som bank kunne ønske. Den manglende vækst i økonomien og kundernes efterspørgsel gør det fortsat relevant at tænke i opkøb som vi senest har gjort med den aftale, vi har indgået med Basisbank om overtagelse af udlånsforretninger.

3 Side 3 af 34 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

4 INDHOLD Side 4 af 34 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 7 Anden information... 9 Forretningsområder Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SPAR NORD BANK A/S, KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning... 32

5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 5 af 34 Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivniger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede poster Resultalt af fortsættende aktiviteter før skat Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter) Resultat før skat Skat af fortsættende aktiviteter Skat af ophørende aktiviteter Resultat 397,3 450,8-11,9 397,3 432,0 436,3 432,4 450, ,5 205,2 196,2 4,6 205,2 189,8 157,6 175,8 196,2 719,4 249,6 76,6 225,8 249,6 58,2 22,2 44,4 76,6 201,4 8,3 8,1 2,5 8,3 12,8 8,3 15,8 8,1 45,0 22,7 16,1 41,0 22,7 24,4 11,8 14,1 16,1 66,4 883,1 747,8 18,1 883,1 717,2 636,2 682,5 747, ,7 258,8 253,6 2,1 258,8 277,7 211,0 264,0 253, ,3 164,0 155,8 5,3 164,0 128,0 137,5 151,5 155,8 572,8 16,6 17,2-3,5 16,6 15,3 17,5 17,3 17,2 67,3 439,4 426,6 3,0 439,4 421,0 366,0 432,8 426, ,4 443,7 321,2 38,1 443,7 296,2 270,2 249,7 321, ,3 90,0 108,6-17,1 90,0 103,9 102,0 94,7 108,6 409,2 353,7 212,6 66,4 353,7 192,3 168,2 155,0 212,6 728,1 11,1 16,8-33,9 11,1 2,3 11,0 13,5 16,8 43,6 364,8 229,4 59,0 364,8 194,6 179,2 168,5 229,4 771,7-24,7-31,2-20,8-24,7-37,1-25,2-26,7-31,2-120,2 0,0-15,9-0,0-3,5-3,6-23,1-15,9-46,1 340,1 182,3 86,6 340,1 154,0 150,4 118,7 182,3 605,4 9,0 10,3-12,6 9,0 24,3 8,9 20,6 10,3 64,1 349,1 192,6 81,3 349,1 178,3 159,3 139,3 192,6 669,5 34,3 41,5-17,3 34,3 25,8 33,4 35,7 41,5 136,4 3,3 2,4 37,5 3,3-0,2 2,3-7,5 2,4-3,0 311,5 148,7 109,5 311,5 152,7 123,6 111,1 148,7 536,1 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank, se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (ultimo mio. kr.) (note12) og underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank andrager 443 mio. kr. (ultimo 511 mio. kr.) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen, bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster, der er udskilt, fremgår af note 3.

6 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 6 af kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter af fortsættende aktiviteter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. af fortsættende aktiviteter Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) (fortsættende aktiviteter) Antal ansatte (ultimo, heltid) (ophørende aktiviteter) Antal lokale banker 19,4 16,2 19,4 19,4 17,4 16,8 16,2 19,4 17,3 15,9 17,3 17,4 17,2 16,5 15,9 17,4 14,0 12,8 14,0 14,1 14,0 13,4 12,8 14,1 5,2 3,2 5,2 2,9 2,6 2,3 3,2 10,7 4,7 2,5 4,7 2,4 2,0 1,8 2,5 8,6 0,50 0,57 0,50 0,59 0,58 0,63 0,57 0,59 0,60 0,72 0,60 0,73 0,74 0,77 0,72 0,74 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1-0,7-0,2-0,3 2,2 2,3 2,2 3,7 3,4 5,6 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 72,4 81,3 72,4 78,1 77,9 79,7 81,3 78,1 5,2 6,2 5,2 5,8 5,8 6,0 6,2 5,8-3,1-2,5-3,1-2,1-1,3-2,2-2,5-7,9 252,6 222,7 252,6 230,7 211,8 209,4 222,7 230,7 12,8 15,7 12,8 26,2 16,8 14,3 15,7 26,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1, SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,5 1,2 2,5 1,2 1,0 0,9 1,2 4,

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Side 7 af 34 Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 349 mio. kr. i 1. kvartal mod 193 mio. kr. i 1. kvartal og 178 mio. kr. i 4. kvartal. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 21 pct. før skat. Basisindtægterne steg med 18 pct. i forhold til 1. kvartal og 23 pct. i forhold til forrige kvartal, og omkostningerne blev med en stigning på 3 % på niveau med det forventede. Eksklusiv effekten af Nets-aktiesalget blev basisindtægterne 2 pct. lavere end forrige kvartal og 6 pct. lavere end 1. kvartal sidste år. Nedskrivninger på udlån mv. faldt til 90 mio. kr. eller 0,86 pct. p.a., mens bidrag til sektorløsninger blev på 25 mio. kr. Såvel beholdningsindtjeningen som resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på et pænt positivt niveau. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og fastholder på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger. FALD I NETTORENTEINDTÆGTER Første kvartals nettorenteindtægter blev på 397 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. eller 12 pct. lavere end i samme periode sidste år og 35 mio. kr. eller 8 pct. lavere end i 4. kvartal. Faldet i forhold til samme periode sidste år kan bl. a. henføres til bankens obligationsbeholdning, hvor såvel volumen som effektiv rente er lavere. Faldet i forhold til forrige kvartal kan herudover forklares med 2 færre rentedage i 1. kvartal. Hertil kommer, at nettorenteindtægterne på de kundevendte forretninger også har været under pres fra en kombination af faldende volumen og let faldende rentemarginal. Endelig trækker det i negativ retning, at Spar Nord i december udstedte 700 mio. kr. i ansvarlig kapital til delvis erstatning for et lån i form af hybrid kernekapital, som først indfries primo juni. FORTSAT VÆKST I NETTOGEBYRINDTÆGTER Nettogebyrindtægterne blev på 205 mio. kr., svarende til en fremgang på 9 mio. kr. eller 5 pct. i forhold til 1. kvartal. nu 9,9 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 3,8 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. Ud over formue og kapitalforvaltning er der også positiv aktivitets- og indtjeningsudvikling på realkreditformidling. KURSREGULERINGER PÅ EKSTRAORDINÆRT HØJT NIVEAU Kursreguleringer og udbytte realiseres på 250 mio. kr. mod 77 mio. kr. i 1. kvartal og 58 mio. kr. i forrige kvartal. Fremgangen kan henføres til positive kursreguleringer på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder relateret til bankens obligationsbeholdning, var tilfredsstillende. STIGNING I ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 8 mio. kr., hvilket er på niveau med 1. kvartal. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, herunder Nørresundby Bank, blev på 23 mio. kr. mod 16 mio. kr. i samme periode i fjor. OMKOSTNINGER PÅ NIVEAU MED DET FORVENTEDE De samlede omkostninger blev på 439 mio. kr., hvilket er 3 pct. højere end i samme periode af. Ud af de samlede omkostninger kan 259 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 5 mio. kr. eller 2 pct. højere end i 1. kvartal, hvilket primært kan forklares med stigende lønsumsafgift. Koncernen beskæftiger ultimo 1. kvartal medarbejdere (fortsættende aktiviteter, omregnet til fuld tid), hvilket er 122 færre end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 164 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. eller 5 pct. højere end sidste års niveau. Væksten i andre driftsomkostninger kan ud over periodeforskydninger især henføres til øgede IT-omkostninger som følge af øget kundeantal og generelt øget anvendelse af kundevendte digitale løsninger. De seneste års arbejde med tilpasning af afdelingsstrukturen er fortsat i 1. kvartal med beslutning om nedlæggelse/sammenlægning af 5 afdelinger i det nord- og nordvestjyske område. Herefter har Spar Nord 71 afdelinger, svarende til at 43 afdelinger er lukket siden Lige som i de foregående kvartaler var det især på områderne pension og formuepleje, aktivitetsniveauet var højt. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter

8 Side 8 af 34 FALDENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 90 mio. kr. et niveau som er 14 mio. kr. lavere end 4. kvartal, og som svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,86 p.a. Af driftspåvirkningen på 90 mio. kr. kan 64 mio. kr. henføres til erhvervskunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,0 p.a. 26 mio. kr. kan henføres til private kunder svarende til en nedskrivningsprocent på 0,6 p.a. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det fortsat ledelsens forventning, at årets driftspåvirkning fra nedskrivninger vil blive lidt lavere end i. Koncernens bankudlån og garantier *) brancheopdelt Nedskrivningskonto Bankudlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge- og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder I alt *) ekskl. ophørende aktiviteter. 7,7 7,8 23,2 0,4 0,4 0,2 3,4 3,3 2,7 4,2 4,2 0,3 3,5 3,3 4,4 7,8 8,0 4,2 3,3 3,5 3,3 0,2 0,3 0,1 8,0 7,6 6,8 11,6 11,8 22,1 6,9 6,1 7,5 57,0 56,3 74,8 4,9 4,5 0,0 38,1 39,2 25,2 100,0 100,0 100,0 BEHOLDNINGSINDTJENING PÅ 11 MIO. KR. På koncernens beholdning af unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S realiseres i 1. kvartal en indtægt på 11 mio. kr. ( : 17 mio. kr.). BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 25 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter Spar Nords indbetaling samt Spar Nords andel af Nørresundby Banks indbetaling til Garantifonden for indskydere og investorer. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 25 mio. kr. Det er herefter fortsat Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger vil være i niveauet 100 mio. kr. RESULTAT AF OPHØRENDE AKTIVITETER PÅ 9 MIO. KR. Resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på 9 mio. kr. mod 24 mio. kr. i 4. kvartal og 10 mio. kr. i 1. kvartal. Der henvises til afsnittet Forretningsområder for nærmere information herom. RESULTAT FØR SKAT PÅ 349 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 349 mio. kr. mod 193 mio. kr. i 1. kvartal og 178 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 11 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 312 mio. kr. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af Nets-aktier er skattefri.

9 ANDEN INFORMATION Side 9 af 34 FORRETNINGSOMFANG Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån og depotværdier) er ultimo 1. kvartal på 182,9 mia. kr. et niveau som er 2,6 mia. kr. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån, bankaktiviteter på 0,8 mia. kr. Ud af de samlede bankudlån og garantier (fortsættende aktiviteter), som udgør 38,3 mia. kr., kan 39 pct. henføres til private kunder og 61 pct. til erhvervskunder. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,2 mia. kr. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 51,2 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 8,7 mia. kr. ultimo 1. kvartal. Indlån, bankaktiviteter er steget med 0,6 mia. kr. i forhold til ultimo, og indlån i puljeordninger er vokset med 0,8 mia. kr. Kundernes depotværdier er vokset med 1,8 mia. kr. siden ultimo. SOLID KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet kapitalprocent på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og faktisk kapitalprocent på mindst 3 procentpoint. Ultimo 1. kvartal er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 14,0 (ultimo : 14,1). Som det blev meldt ud i efteråret er det fra og med indeværende regnskabsår Spar Nords politik, at i niveauet 33% af årets nettoresultat udloddes som udbytte. STÆRK STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 18,0 MIA. KR. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankakvititeter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og efterst. kap. indskud< 1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,4 41,8 42,0 42,4 2,4 3,4 3,3 5,3 9,8 9,5 8,7 8,6 54,6 54,7 54,0 56,3 33,0 33,8 34,1 34,2 1,8 2,1 2,5 2,9 1,8 1,5 1,5 3,5 18,0 17,3 15,9 15,7 Strategisk likviditet defineres i Spar Nord som forskellen mellem bankudlånet og langsigtet funding (bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud samt egenkapital). Efterstillede kapitalindskud, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af 1. kvartal er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 18,0 mia. kr., hvilket er 0,7 mia. kr. højere end ultimo. Forbedringen kan især henføres til den fortsatte indlånsvækst kombineret med et fald i det samlede udlån. Kapitalprocenten er beregnet til 19,4 (ultimo : 19,4), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 9,7 procentpoint eller 4,3 mia. kr. Kapital- og kernekapitalprocenten er opgjort efter de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR. Effekten af de nye regler er en reduktion i kapitalprocenten med 0,3 procentpoint, som kan henføres til en stigning i den samlede risikoeksponering på 1,8 mia. kr. og en stigning i kapitalgrundlaget på 0,2 mia. kr. Primo juni indfrier Spar Nord et lån på mio. kr. i form af hybrid kernekapital, som banken optog hos den danske stat i 2009 i regi af Bankpakke II. Indfrielsen vil medføre en reduktion i den samlede kapitalprocent på ca. 3 procentpoint FORFALDSSTRUKTUR Udstedte obligationer og seniorlån Udstedte obligationer Seniorlån 79 Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger. Ultimo 1. kvartal er Spar Nord i en situation, hvor næsten hele fundingbasen består af almindelige kundeindlån, og hvor banken er uafhængig af funding fra kapitalmarkederne.

10 Side 10 af 34 OVERTAGELSE AF BOLIG- OG ANDELSBOLIGLÅN FRA BASISBANK Spar Nord har efter kvartalets afslutning indgået aftale med Basisbank om overtagelse af bankens forretninger på bolig- og andelsboligområdet. I alt forventes Spar Nord som resultat af aftalen at overtage ca kunder med en udlånsvolumen på ca. 0,2 mia. kr. og et samlet forretningsomfang på ca. 0,3 mia. kr. FORVENTNINGER TIL TILSYNSDIAMANTEN Store engagementer < 125 pct. Spar Nord Bank: 12,8 pct. I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele i niveauet mio. kr. Forventningerne blev i marts i forbindelse med salget af Nets-aktier opjusteret med ca. 175 mio. kr., og dette niveau fastholdes på baggrund af kvartalsresultatet. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord Bank: -7,1 pct. Funding ratio <1,00 Spar Nord Bank: 0,52 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord Bank: 12,0 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord Bank: 250,8 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.

11 FORRETNINGSOMRÅDER Side 11 af 34 SPAR NORDS LOKALE BANKER HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Spar Nords Lokale Banker realiserede i 1. kvartal basisind tægter på 602 mio. kr. mod 590 mio. kr. i 4. kvartal og 615 mio. kr. i samme periode i fjor. De samlede omkostninger blev på 358 mio. kr., hvilket er 1 pct. lavere end i 1. kvartal. Faldet, som er sket på trods af en stigning i lønsumsafgift og dermed lønomkostninger, kan henføres til, at Spar Nords Lokale Banker på grund af aktivitetsmønsteret har afholdt en lavere andel af koncernens fællesomkostninger. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 90 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. lavere end i forrige kvartal og 19 mio. kr. lavere end i 1. kvartal. Basisindtjeningen blev således på 153 mio. kr. mod 126 mio. kr. i 4. kvartal og 146 mio. kr. i samme periode af. På aktivitetssiden var der i 1. kvartal især fokus på opsparing og investering, herunder rådgivning om omlægning fra kontant opsparing til mere aktiv formuepleje. Derudover var der fokus på bolig, herunder prioritetslån. Handels- og Udlandsområdet opnåede en basisindtjening på 63 mio. kr. mod 73 mio. kr. i 4. kvartal og 103 mio. kr. i samme periode af. Trods faldet er basisindtjeningen bedre end forventet. Renteindtægterne på bankens obligationsbeholdning var påvirket af faldende renteniveau - en udvikling, der dog blev kompenseret af højere kursreguleringer på beholdningen. På aktier og virksomhedsobligationer var udviklingen og indtjeningen præget af positive markedsforhold, som bl.a. blev udnyttet gennem en mindre udvidelse af bankens portefølje af virksomhedsobligationer. På kapitalforvaltningsområdet har der også i 1. kvartal været betydelig stigning i kapital under forvaltning, herunder relateret til pensionspuljer, fuldmagtskoncepter og individuelle mandater. Størstedelen af indtjeningen fra disse aktiviteter bogføres i de afdelinger (lokale banker), hvor kunderne hører til. Det samlede forretningsomfang i Spar Nords Lokale Banker var ultimo 1. kvartal på 179,1 mia. kr. et niveau som er 1 pct. højere end ultimo og 3 pct. højere end på samme tidspunkt i fjor. Den generelt lave efterspørgsel efter finansiering medfører, at udlånet i Spar Nords Lokale Banker er reduceret med 1,4 mia. kr. siden samme tidspunkt i. Til gengæld er realkreditformidlingen steget med 2,0 mia. kr., således at der er tale om en vækst i den samlede udlånsformidling på 0,6 mia. kr. eller 1 pct. Herudover var udviklingen i forretningsomfang præget af en betydelig bevægelse fra passivt indlån til mere aktiv formuepleje. I kvartalets løb oplevedes således en vækst i kapital under forvaltning relateret til bankens fuldmagtskoncept Stjerneinvest Fri til ca. 3,8 mia. kr. Noget lignende gjorde sig gældende på pensionssiden, hvor kapital under forvaltning relateret til bankens pensionspuljer voksede til 9,9 mia. kr.

12 FORRETNINGSOMRÅDER Side 12 af 34 LEASING Nettoindtægter Omkostninger inkl. afskr. operationelle leasingaktiver Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Resultat før skat 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt LEASING Leasing realiserede i 1. kvartal basisindtægter på 25 mio. kr. mod 44 mio. kr. i 4. kvartal og 53 mio. kr. i samme periode af. Faldet skyldes, at forretningsomfanget som planlagt og forventet er reduceret betydeligt. Siden afviklingen blev påbegyndt i oktober 2011 er leasingudlånet således nedbragt med 7,0 mia. kr. svarende til 79 pct. Omkostningerne blev på 17 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 4. kvartal og 35 mio. kr. i samme periode af. Nedskrivninger på udlån mv. blev på -1 mio. kr., mod -10 mio. kr. i 4. kvartal og 7 mio. kr. i samme periode af. Resultat før skat realiseres herefter på 9 mio. kr. en resultatmæssig udvikling, som fortsat er bedre end forventet.

13 Side 13 af 34 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD BANK AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen 0 0 Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen Hans Østergaard DIREKTIONEN Pr Pr Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg Spar Nord Leasing A/S, Aalborg (1) SN Finans Nord AB, Sverige (1) 30,0 52,8 10,9 100,0 100,0 27, ,0 27,5 100,0 100,0 12,0 12,7-7,3 100,0 100,0 10,0 274,6 54,0 100,0 100,0 74,6 95,8 6,8 100,0 100,0 (1) Aktiviteten i selskabet er under afvikling. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Alle selskaber er pr. 31. marts 100 pct. ejede datterselskaber - direkte eller indirekte af Spar Nord Bank A/S.

14 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 14 af 34 Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 546,7 686,3-20,3 546,7 686,3 534,4 486,5 531, ,9 130,6 157,5-17,1 130,6 157,5 148,5 142,4 175,8 578,1 416,1 528,8-21,3 416,1 528,8 385,9 344,1 356, ,8 12,2 0,3-12,2 0,3 1,3 0,2 0,1 36,9 218,1 207,5 5,1 218,1 207,5 159,8 143,0 142,1 784,3 12,9 11,4 13,2 12,9 11,4 7,9 10,8 15,6 65,0 633,5 725,2-12,6 633,5 725,2 539,1 476,5 482, ,0 249,2 76,7 224,9 249,2 76,7 80,1 51,0 89,5 193,4 8,3 8,1 2,5 8,3 8,1 7,1 11,2 9,0 57,5 423,5 423,7 0,0 423,5 423,7 357,7 344,7 380, ,5 16,6 17,8-6,7 16,6 17,8 15,4 15,7 14,7 85,2 22,8 30,6-25,5 22,8 30,6 17,6 0,4 51,6 100,2 109,4 187,2-41,6 109,4 187,2 105,8 83,5 110,7 705,2 21,4 31,6-32,3 21,4 31,6 16,2 19,4 7,2 77,6 340,1 182,3 86,6 340,1 182,3 146,0 113,8 30,5 605,4 34,3 41,5-17,3 34,3 41,5 32,0 25,4 6,6 136,4 305,8 140,8 117,2 305,8 140,8 114,0 88,4 23,9 469,0 5,7 7,9-27,8 5,7 7,9-4,2 19,5-14,4 67,1 311,5 148,7 109,5 311,5 148,7 109,8 107,9 9,5 536,1 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , ,

15 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 15 af Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Periodens nedskrivningsprocent Periodens nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter*) 19,4 16,2 19,4 16,2 15,5 13,9 14,2 19,4 17,3 15,9 17,3 15,9 15,5 13,6 13,2 17,4 5,2 3,2 5,2 3,2 2,8 3,1 0,3 10,7 4,7 2,5 4,7 2,5 2,2 2,4 0,2 8,6 1,59 1,28 1,59 1,28 1,29 1,26 1,05 1,24 0,1-0,2 0,1-0,2-0,7-0,6-0,4-0,3 2,2 2,3 2,2 2,3 4,6 2,3 3,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 68,4 75,8 68,4 75,8 98,1 108,7 104,0 74,0 71,6 78,7 71,6 78,7 101,3 111,5 106,6 77,1 5,2 6,2 5,2 6,2 6,6 8,9 9,4 5,8-3,1-2,5-3,1-2,5-5,1-0,1 4,5-7,9 252,6 222,7 252,6 222,7 201,7 90,2 165,6 230,7 12,8 15,7 12,8 15,7 0,0 0,0 13,0 26,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 1,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 1,6 SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 2,5 1,2 2,5 1,2 1,3 1,3 0,1 4, ,0 26,7 24,0 26,7 18,5 26,9 410,0 11,4 1,1 0,7 1,1 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 *) Fortsættende aktiviteter er Spar Nord Koncernens aktiviteter ekskl. ophørende leasingaktiviteter jf. note 21. Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i 2012.

16 LEDELSENS PÅTEGNING Side 16 af 34 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank koncernen. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 7. maj DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Per Nikolaj Bukh Næstformand for bestyrelsen Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmsgaard Sørensen Medarbejdervalgt Hans Østergaard

17 RESULTATOPGØRELSE - KONCERNEN Side 17 af 34 Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter 546,7 686, ,9 130,6 157,5 578,1 416,1 528, ,8 12,2 0,3 36,9 218,1 207,5 784,3 12,9 11,4 65,0 633,5 725, ,0 249,2 76,7 193,4 8,3 8,1 57,5 423,5 423, ,5 16,6 17,8 85,2 22,8 30,6 100,2 109,4 187,2 705,2 21,4 31,6 77,6 340,1 182,3 605,4 34,3 41,5 136,4 305,8 140,8 469,0 21 Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 5,7 7,9 67,1 311,5 148,7 536,1 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) Indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) 2,5 1,2 4,3 2,5 1,2 4,3 2,4 1,1 3,8 2,4 1,1 3,8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Skat af anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 311,5 148,7 536,1 0,3 0,4 1,4 1,4-2,9-2,9 0,0 0,0 0,0 1,7-2,5-1,5-0,1 2,8-4,2-0,1 2,8-4,2 1,6 0,3-5,7 313,1 149,0 530,4

18 BALANCE - KONCERNEN Side 18 af 34 Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder mv. Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt 1.344, ,0 326, , , , , , , ,5 46, , , , , , , , , , , , , , ,9 964,9 997, , , ,3 210,3 198,2 213,9 168,0 158,9 167,7 509,4 619,4 511,7 677,4 778,3 679,4 19,4 61,7 25,9 113,7 137,5 120,9 133,1 199,2 146,8 30,0 2,0 58,4 18,7 26,0 22,4 127,7 68,7 120, , , ,6 279,2 267,9 252, , , , , , , , , , , , ,3 273, ,0 301, , , ,1 0,0 21,8 0,0 0,1 0,4 0, , , ,5 31,6 56,7 32, , , ,2 169,8 167,4 169,8 12,2 27,3 12,2 76,4 75,5 78,6 258,4 270,2 260, , , , , , , , , ,3 84,8 83,5 84,5 4,2 11,3 4,3 89,0 94,8 88,8 517,0 475,0 507,4 517,0 475,0 507, , , , , , , , , , IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtelser 10,1 14,7 11, , , ,0 633,9 596,5 633,3

19 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERNEN Side 19 af 34 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,4-290,1 311,5-0, , , , , ,1-0,3-0,1 1, ,6-0,3-0,1 22,8-290,1 313, ,0-171, ,3 179, ,2-13,2 0, ,2-21,5 8, ,3 84,8 4,2 517,0 125, , ,1 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt 1.255,3 83,1 8,5 503,1 0, , , ,6-117,1 148,7-0, , , , , ,8-0,4 2,8-2,9 0,0 0,0 0,3-0,4 2,8 28,7-117,1 149, ,6-94, ,1 113, ,8-56,8 0,0 0, ,8-75,3 18,5 Egenkapital ,3 83,5 11,3 475,0 0, , ,8 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. Året BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,3 0,2

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE - KONCERNEN Side 20 af 34 Året DRIFT Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af aktiviteter under afvikling før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt 340,1 182,3 605,4 9,0 10,3 64,1-0,1 2,8-4,1 0,0 0,0 4,8 18,2 34,3 116,2 0,0-0,1-1,0 50,8 165,6 276,0-2,2 0,6-11,4-21,4-31,6-77,6 0,9-0,2-157,0 395,3 364,0 815,4-70,2 214,1-207, ,1 893, , , , ,9-214,1-27,7-13,1-28, , ,7-111,7-926,4-647,7 597,0 778,1-91,2 534, , ,7 929, , ,3 INVESTERINGER Nettoinvestering i associerede og tilknyttede virksomheder Nettoinvestering i immaterielle aktiver Nettoinvestering i øvrige materielle aktiver Nettoinvestering i egne kapitalandele Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt 0,0 1,0-0,2 0,0-0,8-25,6-6,0 182,5 214,5 8,3 18,4 27,0 13,2 56,7 70,4 15,5 257,8 286,1 FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Finansiering i alt -9,9-15,2 440,9-9,9-15,2 440,9 Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 935,0-764, , , , ,7 934,8-764, , , , , , ,0 326, , , , , , ,4 Oplysning om pengestrømme for ophørende aktiviteter fremgår af note 21, Ophørende aktiviteter.

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere