Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a."

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Kvartalets basisindtægter blev på 883 mio. kr. svarende til en stigning på 18 pct. i forhold til 1. kvartal - heraf udgør kursgevinst ved salg af Nets-aktier 178 mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt bl.a. på grund af lavere volumen, renteudgifter til nyt ansvarligt lån og lavere renteindtægter på bankens obligationsbeholdning med 12 % (å/å) faldet opvejes delvist af kursreguleringer på samme beholdning. På gebyrsiden fortsatte de seneste kvartalers positive udvikling med en vækst på 5 % i forhold til samme periode af særligt på formuepleje og kapitalforvaltning er aktiviteten høj. Kursreguleringer og udbytte blev på grund af salget af Nets på ekstraordinært høje 250 mio. kr. også kursreguleringer relateret til bankens obligationsbeholdning var bedre end forventet. Omkostningerne blev på 439 mio. kr. en stigning på 3 % i forhold til 1. kvartal, hvilket er som forventet. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev herefter på 444 mio. kr. Nedskrivninger på udlån faldt til 90 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,86 p.a. Fortsat stærk kapital- og likviditetsposition med en egentlig kernekapitalprocent på 14,0, en samlet kapitalprocent på 19,4 og en strategisk likviditet på 18,0 mia. kr. Efter kvartalets afslutning er der indgået aftale med Basisbank om overtagelse af en portefølje af bolig- og andelsboliglån. Forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger, som fra årets begyndelse var i niveauet mio. kr., blev i forbindelse med salget af Nets opjusteret med 175 mio. kr. dette niveau fastholdes på baggrund af kvartalsresultatet. 4. kvt. Ændring Ændring pct. pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

2 Side 2 af 34 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Helt overordnet er det selvfølgelig svært at være utilfreds med det bedste kvartalsresultat nogensinde for Spar Nord. Når det er sagt, skal vi huske, at der ligger en ikke-tilbagevendende indtægt på Nets-aktiesalget bag rekorden. Men også renset for denne effekt blev 1. kvartal faktisk tilfredsstillende på de fleste områder. Kundeaktiviteten og det rådgivningsdrevne salg blev ved med at udvikle sig i positiv retning, og vores nettogebyrindtægter blev for første gang over 200 mio. kr. i et kvartal. Nedskrivningerne viste faldende tendenser, og det forventer vi vil fortsætte i de kommende kvartaler. Det mest bekymrende ved udviklingen er lige som i de foregående kvartaler, at både de private husholdninger og virksomhederne stadig ikke investerer og låner penge i det omfang, vi som bank kunne ønske. Den manglende vækst i økonomien og kundernes efterspørgsel gør det fortsat relevant at tænke i opkøb som vi senest har gjort med den aftale, vi har indgået med Basisbank om overtagelse af udlånsforretninger.

3 Side 3 af 34 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

4 INDHOLD Side 4 af 34 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 7 Anden information... 9 Forretningsområder Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SPAR NORD BANK A/S, KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning... 32

5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 5 af 34 Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivniger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede poster Resultalt af fortsættende aktiviteter før skat Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter) Resultat før skat Skat af fortsættende aktiviteter Skat af ophørende aktiviteter Resultat 397,3 450,8-11,9 397,3 432,0 436,3 432,4 450, ,5 205,2 196,2 4,6 205,2 189,8 157,6 175,8 196,2 719,4 249,6 76,6 225,8 249,6 58,2 22,2 44,4 76,6 201,4 8,3 8,1 2,5 8,3 12,8 8,3 15,8 8,1 45,0 22,7 16,1 41,0 22,7 24,4 11,8 14,1 16,1 66,4 883,1 747,8 18,1 883,1 717,2 636,2 682,5 747, ,7 258,8 253,6 2,1 258,8 277,7 211,0 264,0 253, ,3 164,0 155,8 5,3 164,0 128,0 137,5 151,5 155,8 572,8 16,6 17,2-3,5 16,6 15,3 17,5 17,3 17,2 67,3 439,4 426,6 3,0 439,4 421,0 366,0 432,8 426, ,4 443,7 321,2 38,1 443,7 296,2 270,2 249,7 321, ,3 90,0 108,6-17,1 90,0 103,9 102,0 94,7 108,6 409,2 353,7 212,6 66,4 353,7 192,3 168,2 155,0 212,6 728,1 11,1 16,8-33,9 11,1 2,3 11,0 13,5 16,8 43,6 364,8 229,4 59,0 364,8 194,6 179,2 168,5 229,4 771,7-24,7-31,2-20,8-24,7-37,1-25,2-26,7-31,2-120,2 0,0-15,9-0,0-3,5-3,6-23,1-15,9-46,1 340,1 182,3 86,6 340,1 154,0 150,4 118,7 182,3 605,4 9,0 10,3-12,6 9,0 24,3 8,9 20,6 10,3 64,1 349,1 192,6 81,3 349,1 178,3 159,3 139,3 192,6 669,5 34,3 41,5-17,3 34,3 25,8 33,4 35,7 41,5 136,4 3,3 2,4 37,5 3,3-0,2 2,3-7,5 2,4-3,0 311,5 148,7 109,5 311,5 152,7 123,6 111,1 148,7 536,1 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank, se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (ultimo mio. kr.) (note12) og underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank andrager 443 mio. kr. (ultimo 511 mio. kr.) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen, bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster, der er udskilt, fremgår af note 3.

6 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Side 6 af kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter af fortsættende aktiviteter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. af fortsættende aktiviteter Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) (fortsættende aktiviteter) Antal ansatte (ultimo, heltid) (ophørende aktiviteter) Antal lokale banker 19,4 16,2 19,4 19,4 17,4 16,8 16,2 19,4 17,3 15,9 17,3 17,4 17,2 16,5 15,9 17,4 14,0 12,8 14,0 14,1 14,0 13,4 12,8 14,1 5,2 3,2 5,2 2,9 2,6 2,3 3,2 10,7 4,7 2,5 4,7 2,4 2,0 1,8 2,5 8,6 0,50 0,57 0,50 0,59 0,58 0,63 0,57 0,59 0,60 0,72 0,60 0,73 0,74 0,77 0,72 0,74 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1-0,7-0,2-0,3 2,2 2,3 2,2 3,7 3,4 5,6 2,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 72,4 81,3 72,4 78,1 77,9 79,7 81,3 78,1 5,2 6,2 5,2 5,8 5,8 6,0 6,2 5,8-3,1-2,5-3,1-2,1-1,3-2,2-2,5-7,9 252,6 222,7 252,6 230,7 211,8 209,4 222,7 230,7 12,8 15,7 12,8 26,2 16,8 14,3 15,7 26,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1, SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,5 1,2 2,5 1,2 1,0 0,9 1,2 4,

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Side 7 af 34 Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 349 mio. kr. i 1. kvartal mod 193 mio. kr. i 1. kvartal og 178 mio. kr. i 4. kvartal. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 21 pct. før skat. Basisindtægterne steg med 18 pct. i forhold til 1. kvartal og 23 pct. i forhold til forrige kvartal, og omkostningerne blev med en stigning på 3 % på niveau med det forventede. Eksklusiv effekten af Nets-aktiesalget blev basisindtægterne 2 pct. lavere end forrige kvartal og 6 pct. lavere end 1. kvartal sidste år. Nedskrivninger på udlån mv. faldt til 90 mio. kr. eller 0,86 pct. p.a., mens bidrag til sektorløsninger blev på 25 mio. kr. Såvel beholdningsindtjeningen som resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på et pænt positivt niveau. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og fastholder på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger. FALD I NETTORENTEINDTÆGTER Første kvartals nettorenteindtægter blev på 397 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. eller 12 pct. lavere end i samme periode sidste år og 35 mio. kr. eller 8 pct. lavere end i 4. kvartal. Faldet i forhold til samme periode sidste år kan bl. a. henføres til bankens obligationsbeholdning, hvor såvel volumen som effektiv rente er lavere. Faldet i forhold til forrige kvartal kan herudover forklares med 2 færre rentedage i 1. kvartal. Hertil kommer, at nettorenteindtægterne på de kundevendte forretninger også har været under pres fra en kombination af faldende volumen og let faldende rentemarginal. Endelig trækker det i negativ retning, at Spar Nord i december udstedte 700 mio. kr. i ansvarlig kapital til delvis erstatning for et lån i form af hybrid kernekapital, som først indfries primo juni. FORTSAT VÆKST I NETTOGEBYRINDTÆGTER Nettogebyrindtægterne blev på 205 mio. kr., svarende til en fremgang på 9 mio. kr. eller 5 pct. i forhold til 1. kvartal. nu 9,9 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 3,8 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. Ud over formue og kapitalforvaltning er der også positiv aktivitets- og indtjeningsudvikling på realkreditformidling. KURSREGULERINGER PÅ EKSTRAORDINÆRT HØJT NIVEAU Kursreguleringer og udbytte realiseres på 250 mio. kr. mod 77 mio. kr. i 1. kvartal og 58 mio. kr. i forrige kvartal. Fremgangen kan henføres til positive kursreguleringer på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder relateret til bankens obligationsbeholdning, var tilfredsstillende. STIGNING I ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 8 mio. kr., hvilket er på niveau med 1. kvartal. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, herunder Nørresundby Bank, blev på 23 mio. kr. mod 16 mio. kr. i samme periode i fjor. OMKOSTNINGER PÅ NIVEAU MED DET FORVENTEDE De samlede omkostninger blev på 439 mio. kr., hvilket er 3 pct. højere end i samme periode af. Ud af de samlede omkostninger kan 259 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 5 mio. kr. eller 2 pct. højere end i 1. kvartal, hvilket primært kan forklares med stigende lønsumsafgift. Koncernen beskæftiger ultimo 1. kvartal medarbejdere (fortsættende aktiviteter, omregnet til fuld tid), hvilket er 122 færre end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 164 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. eller 5 pct. højere end sidste års niveau. Væksten i andre driftsomkostninger kan ud over periodeforskydninger især henføres til øgede IT-omkostninger som følge af øget kundeantal og generelt øget anvendelse af kundevendte digitale løsninger. De seneste års arbejde med tilpasning af afdelingsstrukturen er fortsat i 1. kvartal med beslutning om nedlæggelse/sammenlægning af 5 afdelinger i det nord- og nordvestjyske område. Herefter har Spar Nord 71 afdelinger, svarende til at 43 afdelinger er lukket siden Lige som i de foregående kvartaler var det især på områderne pension og formuepleje, aktivitetsniveauet var højt. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter

8 Side 8 af 34 FALDENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 90 mio. kr. et niveau som er 14 mio. kr. lavere end 4. kvartal, og som svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,86 p.a. Af driftspåvirkningen på 90 mio. kr. kan 64 mio. kr. henføres til erhvervskunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,0 p.a. 26 mio. kr. kan henføres til private kunder svarende til en nedskrivningsprocent på 0,6 p.a. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det fortsat ledelsens forventning, at årets driftspåvirkning fra nedskrivninger vil blive lidt lavere end i. Koncernens bankudlån og garantier *) brancheopdelt Nedskrivningskonto Bankudlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge- og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder I alt *) ekskl. ophørende aktiviteter. 7,7 7,8 23,2 0,4 0,4 0,2 3,4 3,3 2,7 4,2 4,2 0,3 3,5 3,3 4,4 7,8 8,0 4,2 3,3 3,5 3,3 0,2 0,3 0,1 8,0 7,6 6,8 11,6 11,8 22,1 6,9 6,1 7,5 57,0 56,3 74,8 4,9 4,5 0,0 38,1 39,2 25,2 100,0 100,0 100,0 BEHOLDNINGSINDTJENING PÅ 11 MIO. KR. På koncernens beholdning af unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S realiseres i 1. kvartal en indtægt på 11 mio. kr. ( : 17 mio. kr.). BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 25 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter Spar Nords indbetaling samt Spar Nords andel af Nørresundby Banks indbetaling til Garantifonden for indskydere og investorer. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 25 mio. kr. Det er herefter fortsat Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger vil være i niveauet 100 mio. kr. RESULTAT AF OPHØRENDE AKTIVITETER PÅ 9 MIO. KR. Resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på 9 mio. kr. mod 24 mio. kr. i 4. kvartal og 10 mio. kr. i 1. kvartal. Der henvises til afsnittet Forretningsområder for nærmere information herom. RESULTAT FØR SKAT PÅ 349 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 349 mio. kr. mod 193 mio. kr. i 1. kvartal og 178 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 11 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 312 mio. kr. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af Nets-aktier er skattefri.

9 ANDEN INFORMATION Side 9 af 34 FORRETNINGSOMFANG Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån og depotværdier) er ultimo 1. kvartal på 182,9 mia. kr. et niveau som er 2,6 mia. kr. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån, bankaktiviteter på 0,8 mia. kr. Ud af de samlede bankudlån og garantier (fortsættende aktiviteter), som udgør 38,3 mia. kr., kan 39 pct. henføres til private kunder og 61 pct. til erhvervskunder. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,2 mia. kr. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 51,2 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 8,7 mia. kr. ultimo 1. kvartal. Indlån, bankaktiviteter er steget med 0,6 mia. kr. i forhold til ultimo, og indlån i puljeordninger er vokset med 0,8 mia. kr. Kundernes depotværdier er vokset med 1,8 mia. kr. siden ultimo. SOLID KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet kapitalprocent på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og faktisk kapitalprocent på mindst 3 procentpoint. Ultimo 1. kvartal er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 14,0 (ultimo : 14,1). Som det blev meldt ud i efteråret er det fra og med indeværende regnskabsår Spar Nords politik, at i niveauet 33% af årets nettoresultat udloddes som udbytte. STÆRK STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 18,0 MIA. KR. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankakvititeter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og efterst. kap. indskud< 1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,4 41,8 42,0 42,4 2,4 3,4 3,3 5,3 9,8 9,5 8,7 8,6 54,6 54,7 54,0 56,3 33,0 33,8 34,1 34,2 1,8 2,1 2,5 2,9 1,8 1,5 1,5 3,5 18,0 17,3 15,9 15,7 Strategisk likviditet defineres i Spar Nord som forskellen mellem bankudlånet og langsigtet funding (bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud samt egenkapital). Efterstillede kapitalindskud, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af 1. kvartal er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 18,0 mia. kr., hvilket er 0,7 mia. kr. højere end ultimo. Forbedringen kan især henføres til den fortsatte indlånsvækst kombineret med et fald i det samlede udlån. Kapitalprocenten er beregnet til 19,4 (ultimo : 19,4), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 9,7 procentpoint eller 4,3 mia. kr. Kapital- og kernekapitalprocenten er opgjort efter de nye kapitaldækningsregler i CRD IV/CRR. Effekten af de nye regler er en reduktion i kapitalprocenten med 0,3 procentpoint, som kan henføres til en stigning i den samlede risikoeksponering på 1,8 mia. kr. og en stigning i kapitalgrundlaget på 0,2 mia. kr. Primo juni indfrier Spar Nord et lån på mio. kr. i form af hybrid kernekapital, som banken optog hos den danske stat i 2009 i regi af Bankpakke II. Indfrielsen vil medføre en reduktion i den samlede kapitalprocent på ca. 3 procentpoint FORFALDSSTRUKTUR Udstedte obligationer og seniorlån Udstedte obligationer Seniorlån 79 Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger. Ultimo 1. kvartal er Spar Nord i en situation, hvor næsten hele fundingbasen består af almindelige kundeindlån, og hvor banken er uafhængig af funding fra kapitalmarkederne.

10 Side 10 af 34 OVERTAGELSE AF BOLIG- OG ANDELSBOLIGLÅN FRA BASISBANK Spar Nord har efter kvartalets afslutning indgået aftale med Basisbank om overtagelse af bankens forretninger på bolig- og andelsboligområdet. I alt forventes Spar Nord som resultat af aftalen at overtage ca kunder med en udlånsvolumen på ca. 0,2 mia. kr. og et samlet forretningsomfang på ca. 0,3 mia. kr. FORVENTNINGER TIL TILSYNSDIAMANTEN Store engagementer < 125 pct. Spar Nord Bank: 12,8 pct. I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele i niveauet mio. kr. Forventningerne blev i marts i forbindelse med salget af Nets-aktier opjusteret med ca. 175 mio. kr., og dette niveau fastholdes på baggrund af kvartalsresultatet. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord Bank: -7,1 pct. Funding ratio <1,00 Spar Nord Bank: 0,52 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord Bank: 12,0 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord Bank: 250,8 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.

11 FORRETNINGSOMRÅDER Side 11 af 34 SPAR NORDS LOKALE BANKER HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Spar Nords Lokale Banker realiserede i 1. kvartal basisind tægter på 602 mio. kr. mod 590 mio. kr. i 4. kvartal og 615 mio. kr. i samme periode i fjor. De samlede omkostninger blev på 358 mio. kr., hvilket er 1 pct. lavere end i 1. kvartal. Faldet, som er sket på trods af en stigning i lønsumsafgift og dermed lønomkostninger, kan henføres til, at Spar Nords Lokale Banker på grund af aktivitetsmønsteret har afholdt en lavere andel af koncernens fællesomkostninger. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 90 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. lavere end i forrige kvartal og 19 mio. kr. lavere end i 1. kvartal. Basisindtjeningen blev således på 153 mio. kr. mod 126 mio. kr. i 4. kvartal og 146 mio. kr. i samme periode af. På aktivitetssiden var der i 1. kvartal især fokus på opsparing og investering, herunder rådgivning om omlægning fra kontant opsparing til mere aktiv formuepleje. Derudover var der fokus på bolig, herunder prioritetslån. Handels- og Udlandsområdet opnåede en basisindtjening på 63 mio. kr. mod 73 mio. kr. i 4. kvartal og 103 mio. kr. i samme periode af. Trods faldet er basisindtjeningen bedre end forventet. Renteindtægterne på bankens obligationsbeholdning var påvirket af faldende renteniveau - en udvikling, der dog blev kompenseret af højere kursreguleringer på beholdningen. På aktier og virksomhedsobligationer var udviklingen og indtjeningen præget af positive markedsforhold, som bl.a. blev udnyttet gennem en mindre udvidelse af bankens portefølje af virksomhedsobligationer. På kapitalforvaltningsområdet har der også i 1. kvartal været betydelig stigning i kapital under forvaltning, herunder relateret til pensionspuljer, fuldmagtskoncepter og individuelle mandater. Størstedelen af indtjeningen fra disse aktiviteter bogføres i de afdelinger (lokale banker), hvor kunderne hører til. Det samlede forretningsomfang i Spar Nords Lokale Banker var ultimo 1. kvartal på 179,1 mia. kr. et niveau som er 1 pct. højere end ultimo og 3 pct. højere end på samme tidspunkt i fjor. Den generelt lave efterspørgsel efter finansiering medfører, at udlånet i Spar Nords Lokale Banker er reduceret med 1,4 mia. kr. siden samme tidspunkt i. Til gengæld er realkreditformidlingen steget med 2,0 mia. kr., således at der er tale om en vækst i den samlede udlånsformidling på 0,6 mia. kr. eller 1 pct. Herudover var udviklingen i forretningsomfang præget af en betydelig bevægelse fra passivt indlån til mere aktiv formuepleje. I kvartalets løb oplevedes således en vækst i kapital under forvaltning relateret til bankens fuldmagtskoncept Stjerneinvest Fri til ca. 3,8 mia. kr. Noget lignende gjorde sig gældende på pensionssiden, hvor kapital under forvaltning relateret til bankens pensionspuljer voksede til 9,9 mia. kr.

12 FORRETNINGSOMRÅDER Side 12 af 34 LEASING Nettoindtægter Omkostninger inkl. afskr. operationelle leasingaktiver Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Resultat før skat 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt LEASING Leasing realiserede i 1. kvartal basisindtægter på 25 mio. kr. mod 44 mio. kr. i 4. kvartal og 53 mio. kr. i samme periode af. Faldet skyldes, at forretningsomfanget som planlagt og forventet er reduceret betydeligt. Siden afviklingen blev påbegyndt i oktober 2011 er leasingudlånet således nedbragt med 7,0 mia. kr. svarende til 79 pct. Omkostningerne blev på 17 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 4. kvartal og 35 mio. kr. i samme periode af. Nedskrivninger på udlån mv. blev på -1 mio. kr., mod -10 mio. kr. i 4. kvartal og 7 mio. kr. i samme periode af. Resultat før skat realiseres herefter på 9 mio. kr. en resultatmæssig udvikling, som fortsat er bedre end forventet.

13 Side 13 af 34 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD BANK AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen 0 0 Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen Hans Østergaard DIREKTIONEN Pr Pr Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg Spar Nord Leasing A/S, Aalborg (1) SN Finans Nord AB, Sverige (1) 30,0 52,8 10,9 100,0 100,0 27, ,0 27,5 100,0 100,0 12,0 12,7-7,3 100,0 100,0 10,0 274,6 54,0 100,0 100,0 74,6 95,8 6,8 100,0 100,0 (1) Aktiviteten i selskabet er under afvikling. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Alle selskaber er pr. 31. marts 100 pct. ejede datterselskaber - direkte eller indirekte af Spar Nord Bank A/S.

14 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 14 af 34 Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 546,7 686,3-20,3 546,7 686,3 534,4 486,5 531, ,9 130,6 157,5-17,1 130,6 157,5 148,5 142,4 175,8 578,1 416,1 528,8-21,3 416,1 528,8 385,9 344,1 356, ,8 12,2 0,3-12,2 0,3 1,3 0,2 0,1 36,9 218,1 207,5 5,1 218,1 207,5 159,8 143,0 142,1 784,3 12,9 11,4 13,2 12,9 11,4 7,9 10,8 15,6 65,0 633,5 725,2-12,6 633,5 725,2 539,1 476,5 482, ,0 249,2 76,7 224,9 249,2 76,7 80,1 51,0 89,5 193,4 8,3 8,1 2,5 8,3 8,1 7,1 11,2 9,0 57,5 423,5 423,7 0,0 423,5 423,7 357,7 344,7 380, ,5 16,6 17,8-6,7 16,6 17,8 15,4 15,7 14,7 85,2 22,8 30,6-25,5 22,8 30,6 17,6 0,4 51,6 100,2 109,4 187,2-41,6 109,4 187,2 105,8 83,5 110,7 705,2 21,4 31,6-32,3 21,4 31,6 16,2 19,4 7,2 77,6 340,1 182,3 86,6 340,1 182,3 146,0 113,8 30,5 605,4 34,3 41,5-17,3 34,3 41,5 32,0 25,4 6,6 136,4 305,8 140,8 117,2 305,8 140,8 114,0 88,4 23,9 469,0 5,7 7,9-27,8 5,7 7,9-4,2 19,5-14,4 67,1 311,5 148,7 109,5 311,5 148,7 109,8 107,9 9,5 536,1 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , ,

15 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Side 15 af Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Periodens nedskrivningsprocent Periodens nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter*) 19,4 16,2 19,4 16,2 15,5 13,9 14,2 19,4 17,3 15,9 17,3 15,9 15,5 13,6 13,2 17,4 5,2 3,2 5,2 3,2 2,8 3,1 0,3 10,7 4,7 2,5 4,7 2,5 2,2 2,4 0,2 8,6 1,59 1,28 1,59 1,28 1,29 1,26 1,05 1,24 0,1-0,2 0,1-0,2-0,7-0,6-0,4-0,3 2,2 2,3 2,2 2,3 4,6 2,3 3,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 68,4 75,8 68,4 75,8 98,1 108,7 104,0 74,0 71,6 78,7 71,6 78,7 101,3 111,5 106,6 77,1 5,2 6,2 5,2 6,2 6,6 8,9 9,4 5,8-3,1-2,5-3,1-2,5-5,1-0,1 4,5-7,9 252,6 222,7 252,6 222,7 201,7 90,2 165,6 230,7 12,8 15,7 12,8 15,7 0,0 0,0 13,0 26,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 1,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 1,6 SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 2,5 1,2 2,5 1,2 1,3 1,3 0,1 4, ,0 26,7 24,0 26,7 18,5 26,9 410,0 11,4 1,1 0,7 1,1 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 *) Fortsættende aktiviteter er Spar Nord Koncernens aktiviteter ekskl. ophørende leasingaktiviteter jf. note 21. Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i 2012.

16 LEDELSENS PÅTEGNING Side 16 af 34 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank koncernen. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 7. maj DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Per Nikolaj Bukh Næstformand for bestyrelsen Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmsgaard Sørensen Medarbejdervalgt Hans Østergaard

17 RESULTATOPGØRELSE - KONCERNEN Side 17 af 34 Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter 546,7 686, ,9 130,6 157,5 578,1 416,1 528, ,8 12,2 0,3 36,9 218,1 207,5 784,3 12,9 11,4 65,0 633,5 725, ,0 249,2 76,7 193,4 8,3 8,1 57,5 423,5 423, ,5 16,6 17,8 85,2 22,8 30,6 100,2 109,4 187,2 705,2 21,4 31,6 77,6 340,1 182,3 605,4 34,3 41,5 136,4 305,8 140,8 469,0 21 Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 5,7 7,9 67,1 311,5 148,7 536,1 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) Indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) 2,5 1,2 4,3 2,5 1,2 4,3 2,4 1,1 3,8 2,4 1,1 3,8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Skat af anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 311,5 148,7 536,1 0,3 0,4 1,4 1,4-2,9-2,9 0,0 0,0 0,0 1,7-2,5-1,5-0,1 2,8-4,2-0,1 2,8-4,2 1,6 0,3-5,7 313,1 149,0 530,4

18 BALANCE - KONCERNEN Side 18 af 34 Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder mv. Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt 1.344, ,0 326, , , , , , , ,5 46, , , , , , , , , , , , , , ,9 964,9 997, , , ,3 210,3 198,2 213,9 168,0 158,9 167,7 509,4 619,4 511,7 677,4 778,3 679,4 19,4 61,7 25,9 113,7 137,5 120,9 133,1 199,2 146,8 30,0 2,0 58,4 18,7 26,0 22,4 127,7 68,7 120, , , ,6 279,2 267,9 252, , , , , , , , , , , , ,3 273, ,0 301, , , ,1 0,0 21,8 0,0 0,1 0,4 0, , , ,5 31,6 56,7 32, , , ,2 169,8 167,4 169,8 12,2 27,3 12,2 76,4 75,5 78,6 258,4 270,2 260, , , , , , , , , ,3 84,8 83,5 84,5 4,2 11,3 4,3 89,0 94,8 88,8 517,0 475,0 507,4 517,0 475,0 507, , , , , , , , , , IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtelser 10,1 14,7 11, , , ,0 633,9 596,5 633,3

19 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERNEN Side 19 af 34 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,4-290,1 311,5-0, , , , , ,1-0,3-0,1 1, ,6-0,3-0,1 22,8-290,1 313, ,0-171, ,3 179, ,2-13,2 0, ,2-21,5 8, ,3 84,8 4,2 517,0 125, , ,1 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt 1.255,3 83,1 8,5 503,1 0, , , ,6-117,1 148,7-0, , , , , ,8-0,4 2,8-2,9 0,0 0,0 0,3-0,4 2,8 28,7-117,1 149, ,6-94, ,1 113, ,8-56,8 0,0 0, ,8-75,3 18,5 Egenkapital ,3 83,5 11,3 475,0 0, , ,8 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. Året BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,3 0,2

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE - KONCERNEN Side 20 af 34 Året DRIFT Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af aktiviteter under afvikling før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt 340,1 182,3 605,4 9,0 10,3 64,1-0,1 2,8-4,1 0,0 0,0 4,8 18,2 34,3 116,2 0,0-0,1-1,0 50,8 165,6 276,0-2,2 0,6-11,4-21,4-31,6-77,6 0,9-0,2-157,0 395,3 364,0 815,4-70,2 214,1-207, ,1 893, , , , ,9-214,1-27,7-13,1-28, , ,7-111,7-926,4-647,7 597,0 778,1-91,2 534, , ,7 929, , ,3 INVESTERINGER Nettoinvestering i associerede og tilknyttede virksomheder Nettoinvestering i immaterielle aktiver Nettoinvestering i øvrige materielle aktiver Nettoinvestering i egne kapitalandele Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt 0,0 1,0-0,2 0,0-0,8-25,6-6,0 182,5 214,5 8,3 18,4 27,0 13,2 56,7 70,4 15,5 257,8 286,1 FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Finansiering i alt -9,9-15,2 440,9-9,9-15,2 440,9 Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 935,0-764, , , , ,7 934,8-764, , , , , , ,0 326, , , , , , ,4 Oplysning om pengestrømme for ophørende aktiviteter fremgår af note 21, Ophørende aktiviteter.

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august Fondsbørsmeddelelse nr. 17, Halvårsrapport for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat før skat på 740 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 20,8 pct. p.a. ny udbyttepolitik

Læs mere

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler 24. april Selskabsmeddelelse nr. 4, Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen Kvartalsrapport for A/S Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a.

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 28. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 761 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning før skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 28. april 2010 Fondsbørsmeddelelse Nr. 3, 2010 Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 26. april 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 7 2006 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Fortsat høj aktivitet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2011 for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3.

Kvartalsrapport for kvartal 2011 for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3. 26. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 10, Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3. kvartal Frasalg og afvikling af leasingaktiviteter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

17. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2011

17. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2011 17. august Fondsbørsmeddelelse nr. 8, Tilfredsstillende resultat før skat på 191 mio. kr. efter pæn nettokundetilgang, udlånsvækst og fald i nedskrivninger. Leasingforretning er nøglen til løsning af fremtidig

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere