DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB"

Transkript

1 Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren i første felt som Nordnets kontaktperson, og det vil være denne person som f.eks. modtager brugernavn og password. Aftalen skal sendes med posten ID-KONTROL BEMÆRK: Udbetaling fra din konto hos Nordnet kan kun ske til konti, som du på forhånd har godkendt. Angiv venligst de konti som du ønsker at anvende ved overførsel fra din konto. Kopi af følgende legitimation skal vedlægges for privatpersoner: for aktie- og anpartsselskaber: for enkeltmandsvirksomheder: Kørekort /pas samt sygesikringsbevis Selskabsrapport kørekort /pas Registreringsbevis fra Skat + kørekort/pas samt sygesikringsbevis samt sygesikringsbevisvis Reg.nr. Reg.nr. Kontonr. Kontonr. 1. AFTALE Mellem undertegnede ( Kunde ), der ønsker at oprette depot med tilhørende konti, og Nordnet Bank AB ( Selskabet eller Nordnet ) indgås der hermed aftale om oprettelse af depot med tilhørende konti for Kunden hos Selskabet i overensstemmelse med nedenstående vilkår samt Nordnets til enhver tid gældende Almindelige betingelser for depot/konto, Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter og Selskabets særlige retningslinjer for udførelse af ordre samt sammenlægning og fordeling af ordre (Retningslinjer); betingelser, vilkår og Retningslinjer, som nu er gældende, og som Kunden har gjort sig bekendt med og dermed godkendt. De nu gældende Almindelige betingelser for depot/konto, Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter samt Retningslinjer skal anses som en integreret del af denne aftale. Kunden har gjort sig bekendt med disse betingelser og vilkår. Aftalen anses først som indgået, når Kunden har underskrevet og returneret aftalen, og Selskabet efter sædvanlig kontrol har godkendt Kunden. Selskabet kontrollerer Kundens identitet. Selskabet forbeholder sig ret til ikke at godkende Kunden. Når Kunden er blevet godkendt, oprettes der et depot til Kunden med tilhørende konti. Hvis aftalen indgås på vegne af en umyndig eller en person under værgemål, skal Kunden i alle sammenhænge være repræsenteret af sin værge. 2. SOLIDARISK HÆFTELSE Hvis depot med tilhørende konti skal tilhøre to eller flere personer i fællesskab, er enhver af disse personer i enhver henseende berettiget og legitimeret til at repræsentere samtlige øvrige personer overfor Selskabet, medmindre andet er skriftligt aftalt. De pågældende er solidarisk ansvarlige overfor Selskabet. De pågældende benævnes i fællesskab Kunden. Med solidarisk ansvar forstås, at Selskabet direkte kan afkræve enhver af disse personer betaling for det fulde beløb, som Selskabet kan kræve i henhold til denne aftale. 3. FULDMAGT TIL SELSKABET Kunden giver hermed til Selskabet fuldmagt til selv eller gennem den, som Selskabet udpeger, for Kundens regning (I) at give transport på aktier, obligationer og andre værdipapirer, (II) at repræsentere Kunden ved erhvervelse/ salg af værdipapirer, (III) at modtage og kvittere værdipapirer og kontanter og (IV) i øvrigt at disponere i relation til depot og tilhørende konti som forudsat i denne aftale. 4. SKATTEMÆSSIGE OVERVEJELSER Kunden opfordres til at søge rådgivning om egne skattemæssige forhold. Selskabet rådgiver ikke Kunden om sådanne forhold. Kunden er selv ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende indberetningsforpligtelser overfor de danske og udenlandske skattemyndigheder i relation til investeringer i udenlandske værdipapirer og oprettelse af depot og konti i udlandet, herunder i Sverige. 5. ERKLÆRING Kunden erklærer hermed, at de af Kunden angivne oplysninger af betydning for beskatning, for gældende lovregler om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme samt øvrige oplysningsforpligtelser er i overensstemmelse med sandheden, og kunden forpligter sig til øjeblikkeligt skriftligt at meddele Selskabet om ændringer heri, f.eks. i forbindelse med flytning til udlandet samt ændringer af navn, telefonnummer og adresseoplysninger, -adresse og evt. status som politisk udsat person. 6. BRUG AF OPLYSNINGER Kunden giver samtykke til, at Selskabet kan videregive oplysninger om Kundens forhold til andre, hvis Selskabet er forpligtet hertil i henhold til lov eller aftale. Kunden godkender, at behandling af Kundens personoplysninger også kan foregå i moderselskabet Nordnet AB (publ.) og dertil hørende datterselskaber til formål, som vedrører direkte markedsføring, se Almindelige betingelser depot-/ konto, punkt G.4. Kunden giver hermed samtykke til via fra Selskabet at modtage information om produktnyheder, markedsudvikling, vigtige begivenheder om udstedere mv. Kunden er indforstået med at Selskabet ved forespørgsel udleverer kundens navne- og adresseoplysninger til emittenten som står for distribution af egne årsrapporter m.m. Se almindelige betingelser pkt. B PANTSÆTNING Til sikkerhed for samtlige Kundens nuværende og fremtidige forpligtelser overfor Selskabet ifølge denne aftale eller på anden måde opstået i forbindelse med Kundens transaktioner med værdipapirer, stiller Kunden sikkerhed til Selskabet i form af pant bestående af samtlige de værdipapirer, som til enhver tid findes eller gennem Selskabet er registreret i Kundens depoter hos Selskabet, herunder værdipapirer, som er registreret i Kundens navn i kontobaserede systemer (såsom på VP konto hos VPC og VP konto hos VP) og samtlige de af Kundens værdipapirer, som på anden måde er overført eller overdraget til eller erhvervet gennem Selskabet, samt dels samtlige midler, som til enhver tid indestår på Kundens konti hos Selskabet. Kunden må ikke - uden Selskabets samtykke i hvert enkelt tilfælde - stille som pant eller i øvrigt disponere over pantsatte værdipapirer eller pantsatte midler over for andre end Selskabet. Herudover gælder de Almindelige betingelser for depot-/konto, punkt D.3 om pantsætning. Ved transaktioner med derivatinstrumenter skal Kunden stille sikkerhed i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende regler herom. Kunden gøres opmærksom på, at Selskabets krav til sikkerhedsstillelse kan være strengere end de regler, der fastsættes af de handelspladser, som Selskabet tilbyder handel på. 8. REKLAMATION OG ANULLERING Kunden skal påtale eventuelle fejl eller mangler, som fremgår af afregningsnota, kontoudtog eller transaktionsoversigt, som er afsendt fra Selskabet, eller som Selskabet har stillet til rådighed via internet, eller at afregningsnota er udeblevet eller eventuelle øvrige fejl eller mangler ved opgavens udførelse ifølge Almindelige betingelser for depot-/konto. Kunden skal omgående underrette Selskabet herom (reklamation). Hvis Kunden vil anmode om annullering af en købs- eller salgsordre, skal dette udtrykkeligt og omgående indgives til Selskabet. Hvis reklamation eller anmodning om annullering ikke indgives omgående, mister Kunden (efter omstændighederne og som nærmere angivet i de Almindelige betingelser for depot/konto) retten til at kræve erstatning, annullere ordren eller kræve andre foranstaltninger fra Selskabets side. 9. HANDEL For handel i værdipapirer registreret i depotet gælder de Almindelige betingelser for depot-/konto, se navnlig afsnit E, samt Selskabets til enhver tid gældende Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter samt Retningslinjer. 10. ÆNDRING AF VILKÅR Vedrørende ændring af disse vilkår kan der henvises til Almindelige betingelser for depot-/konto, punkt G ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Med underskrivelsen af denne aftale samtykker Kunden i, at Selskabet stiller information til rådighed via elektronisk kommunikation. PERSON I POLITISK UDSAT POSITION Har nogen af medlemmerne (eller har vedkommende tidligere haft): En høj politisk post eller høj statslig stilling, eller Et nært familiemedlem eller medarbejder med ovenstående position. Hvis ja, skal vedkommende også udfylde blanketten Politisk udsat person. ERKLÆRING Ved underskrift nedenfor giver Kunden samtykke til, at Selskabet kan behandle og videreformidle personoplysninger, som fremgår af denne blanket i henhold til punkt 6 herunder samt Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale punkt G.4. Depot-/kontonr. (udfyldes af Nordnet) 1 Depot-/kontoaftale for aktiespareklub NN DK 2014:1

2 2 3 4

3 5 6 7

4 8 9 10

5

6 14 15 NORDNETS UNDERSKRIFT Nordnet Bank AB

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1 PENSIONSAFTALEN Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt. 5.1.6. 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen.

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen. Vækstfondens almindelige betingelser for garantirammer 1 Udstedelse af garantier 1.1 Vækstfonden udsteder gennem Tryg Garanti garantier for Forsikringstager, såfremt Vækstfonden kan godkende garantivilkårene,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere