KUNDEOPRETTELSESBLANKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDEOPRETTELSESBLANKET"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Privatbank handelskonto, herunder Saxo Privatbanks Almindelige Forretningsbetingelser, Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik. Alle dokumenter finder du på vores hjemmeside Udfyld formularen med blokbogstaver og med sort kuglepen. I henhold til de gældende regler om hvidvask og terrorfinansiering er Saxo Privatbank forpligtet til at indhente følgende dokumentation fra sine kunder (A eller B nedenfor). Vi forbeholder os ret til at bede om yderligere dokumentation i visse tilfælde. A) PRIVATKUNDER Dokumentation for identitet Typer af godkendte dokumenter: Gyldigt pas Gyldigt kørekort Gyldigt ID kort Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være udstedt af en offentlig myndighed og skal inkludere: Fulde navn CPR-nr. eller lignende ID nr. Fødselsdato, -sted og land Tydeligt billede, der identificerer personen Underskrift Dokumentation for udenlandsk adresse samt skattepligt Dokumententation skal være gyldig og udstedt af udenlandsk offentlig myndighed. Dokumentet skal indeholde oplysninger om din nuværende bopæl samt registrering af skattepligt i det pågældende land. Brug eventuelt Bopæls- og skatteforhold blanketten fra SKAT. B) ERHVERVSKUNDER Dokumentation for tegnings- og underskriftsforhold: For A/S og ApS skal der indleveres en udskrift fra E & S. For enkeltmandvirksomheder skal der indleveres en registreringsattest fra SKAT. For I/S skal der indleveres vedtægter/stiftelsesdokument. For foreninger og fonde skal der indleveres vedtægter/stiftelsesdokument samt sidste generelforsamlingsreferat. Ejerskab Dokumentation for identitet og adresse (jf. pkt. A), for alle ejere, jf. afsnit 2. Udenlandske virksomheder Registreringsbevis fra offentlig udenlandsk myndighed, såfremt virksomheden er registreret i udlandet. Amerikansk handel Limitation of benefits statement og W8-BEN skal indleveres, såfremt kunden ønsker at handle amerikanske værdipapirer. I tvivlstilfælde forbeholder vi os retten til at anmode om yderligere dokumentation, typisk i form af en aktiebog, anpartshaverfortegnelse samt dokumentation for håndpantsætning af aktier/anparter. Scan den underskrevne blanket sammen med dokumentationen og send det til Kontakt os venligst på hvis du har spørgsmål til dokumentationskravene eller hvordan du skal udfylde blanketten.

2 1 GENERELLE KUNDEOPLYSNINGER Henvisende Introducing Broker (hvis relevant): Kontonummer (Udfyldes af Saxo Privatbank) Privatkunder Fulde navn*: CPR- nr.: Nationalitet*: Fødested og land*: Skattepligtigt land*: Erhvervskunder Virksomhedsnavn*: CVR-nummer / Virksomhedsnummer*: Tegningsberettiget 1 (hvis kunden er en virksomhed): CPR nr. for tegningsberettiget 1: Tegningsberettiget 2 (hvis kunden er en virksomhed): CPR nr. for tegningsberettiget 2: tegningsberettiget 1: tegningsberettiget 2: Jeg/Vi erklærer, at alle oplysninger i Erhvervsstyrelsen er opdaterede og aktuelle. Såfremt selskabet ønsker at handle amerikanske aktier, skal en Limitation on Benefits Statement blanket samt en W8BEN blanket udfyldes, underskrives og vedlægges denne blanket. Blanketten kan findes på vores hjemmeside: investering.saxoprivatbank.dk. Privat- og Erhvervskunder Registreret adresse*: Postnummer og by*: Land*: *: Postadresse (hvis anden): Postnummer og by (hvis anden): Land (hvis andet): Telefonnummer*: Mobiltelefonnummer: Medlem af Danmarks aktionærforening / medlemsnummer: Brugernavn (Skal være på mellem 6 og 20 bogstaver) : Alternativt brugernavn (Skal være på mellem 6 og 20 bogstaver) : For at overholde lovgivningen vedr. FATCA (beskatning af US-personer med aktiviteter udenfor USA), skal nedenstående felter udfyldes. Yderligere information på Er du statsborger i USA*? Ja Nej Er du skattepligtig til USA*? Ja Nej Har du svaret ja til mindst ét af spørgsmålene onvefor, bedes du skrive dit TIN-nr. Taxpayer Identification Number: * Feltet skal udfyldes. Ved mangelfulde oplysninger returneres blanketten.

3 2 EJERSKABS- OG KONTROLSTRUKTUR KUN ERHVERVSKUNDER For at overholde de gældende regler om hvidvask og terrorfinansiering, herunder lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme er Saxo Privatbank forpligtet til at kræve tilstrækkelige oplysninger om ejerskabs- og kontrolstruktur af sine erhvervskunder. UNDTAGELSER Før I udfylder nedenstående information, skal I være opmærksomme på, at følgende typer af erhvervskunder er undtaget fra at oplyse om ejerskabs- og kontrolstruktur: Selskaber, der er under tilsyn i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Børsnoterede selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Hvis I er omfattet af ovenstående undtagelse, bedes I venligst sætte kryds her samt vedlægge dokumentation herfor. Hvis ingen ejer mere end 25% af selskabet, virksomheden eller fonden sættes kryds her. DEFINITION AF EJERSKAB FOR SELSKABER OG FONDE: A. SELSKABER Personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer et selskab ved direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet, bortset fra selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked. Personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse. B. FONDE Personer, som ifølge en fonds vedtægter eller på anden måde skal modtage 25 % eller mere af en fond eller andet lignende retligt arrangements uddelingsmidler eller andre formuegoder, hvis disse personer er kendt. Den personkreds, i hvis hovedinteresse en fond eller et andet lignende retligt arrangement er blevet oprettet eller fungerer. Personer, der udøver kontrol over mindst 25 % af en fonds eller et andet lignende retligt arrangements uddelingsmidler eller andre formuegoder. Alle ejere, der opfylder ovenstående definition, skal vedlægge samme dokumentation som privatkunder, jf. side 1. Udfyld venligst relevant information om reelle ejere nedenfor (navn, CPR-nr., kontaktoplysninger mv.): Relevant Information: Relevant Information: Såfremt der er brug for yderligere plads, vedlæg venligst yderligere bilag. 3 POLITISK EKSPONEREDE PERSONER A. POLITISK EKSPONEREDE PERSONER Politisk eksponerede personer er: Danske eller udenlandske statsborgere, der er bosat uden for Danmark, og som har eller har haft et højerestående offentligt hverv inden for det seneste år. Ved et højerestående offentligt hverv forstås: Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre. Folketingsmedlemmer og parlamentsmedlemmer, herunder EUparlamentarikere. Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker. Ambassadører, chargés d affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. B. UMIDDELBARE FAMILIEMEDLEMMER Politisk eksponerede personer omfatter også nære familiemedlemmer af disse personer, som beskrevet under A, hvilket betyder: Ægtefælle. Partner, som efter de nationale regler kan sidestilles med ægtefælle. Børn og deres ægtefæller eller partnere og forældre. Det omfatter også personer, der er kendt som nære medarbejdere til personer omfattet af definitionen i A, hvorved forstås: Enhver fysisk person, som vides at have fælles ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med en person, der er en politisk eksponeret person. Enhver fysisk person, der har fuldstændig ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som vides at være oprettet til de facto fordel for en politisk eksponeret person. Ingen af kategorierne i ovenstående 6 punkter omfatter embedsmænd på mellem-niveau eller lavere niveau. Kryds venligst af: Jeg erklærer, at jeg IKKE er en Politisk Udsat Person som defineret under A eller B. Jeg erklærer, at jeg ER er en Politisk Udsat Person som defineret under A eller B.

4 4 FORMÅL MED OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD For at overholde de gældende regler om hvidvask og terrorfinansiering, herunder lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal Saxo Privatbank indhente oplysninger om kundens formål med og forventet omfang af forretningsforbindelsen. Nedenstående oplysninger skal udfyldes. Ved mangelfulde oplysninger returneres blanketten. Hvilke konti ønsker du at oprette i Saxo Privatbank? Depotkonto til frie midler Depotkonto til pensionsmidler 1 Depotkonto til SaxoInvestor Lønkonto Budgetkonto Ungdomskonto Udlån Boligfinansiering Erhvervskonto Tillægstjeneste Investeringskredit 2 Formål med oprettelse af depotkonto i Saxo Privatbank? Opsparing (Minimering af risiko for tab) Investering af overskydende midler (Investeringens værdi øges med tiden, og kursudsving accepteres) Spekulation (Høj risiko accepteres til gengæld for potentielt højere afkast) 1) Pensionskonti kræver en yderligere oprettelseblanket. 2) Investeringskredit. Oprettelse af investeringskredit kræver en hensigtsmæssighedstest samt en særskilt blanket til investeringskredit. Alle blanketter findes på vores hjemmeside investering.saxoprivatbank.dk. Investeringserfaring: Ingen Begrænset God Meget god Hvor meget er din årlige bruttoindkomst (DKK)? (Kun Privatkunder) < Hvor meget forventer du at investere hos Saxo Privatbank (DKK)? < Hvor stort et investeringsbeløb råder du over (DKK)? < Hvor mange handler forventer du at foretage om måneden? < Privatkunder Jeg erklærer, at jeg handler på egne vegne som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Privatbank, er mine egne midler. Erhvervskunder Jeg/Vi erklærer, at virksomheden handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Privatbank, er virksomhedens egne midler.

5 5 TILKNYTNINGSFORHOLD til andre kunder i saxo privatbank Kunder, der har et tilknytningsforhold til andre kunder i Saxo Privatbank, herunder gennem ægteskab, samliv, koncernforhold eller på anden vis, skal i forbindelse med kontooprettelse oplyse dette til Saxo Privatbank, jf. bekendtgørelsen om store engagementer. Har du et sådan tilknytningsforhold, beder vi dig derfor udfylde nedenstående med oplysninger om den person eller virksomhed, du har tilknytning til. Hvis du efter etableringen af kundeforholdet med Saxo Privatbank får en sådan tilknytning, eller en sådan tilknytning ophører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Navn: CPR/CVR-nr. (hvis muligt): Adresse: 6 ANGIVELSE AF EKSTERNE KONTI TIL BRUG FOR OVERFØRSEL AF MIDLER Det er kun muligt at overføre penge til din egen konto. Pengeinstitut: Reg. nr.: Konto nr.: Pengeinstitut: Reg. nr.: Konto nr.: Pengeinstitut: Reg. nr.: Konto nr.: 7 RISIKOADVARSEL Saxo Privatbank skal fremkomme med følgende risikoadvarsel: handel med værdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelige risici; gevinst og tab i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta afhænger af udsving i værdipapirets, det underliggende aktivs eller valutaens værdi; og historiske afkast kan ikke uden videre benyttes til at danne forventninger om fremtidige afkast, og al handel med værdipapirer og valuta i Saxo Privatbank sker som følge heraf på min regning og risiko. Saxo Privatbank henviser iøvrigt til bankens fulde risikoadvarsel på vores hjemmeside Jeg anerkender, accepterer og forstår ovenstående. (Skal udfyldes)

6 8 SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/Vi bekræfter med min/vores underskrift(er): At have læst og forstået de Almindelige Forretningsbetingelser og hele indholdet heraf. At have accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser såvel som Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik og alle andre til enhver tid gældende relevante vilkår og betingelser for hele mit/vores kundeforhold med Saxo Privatbank. At have modtaget yderligere oplysninger omkring produkterne samt de tilknyttede muligheder og risici, som jeg/vi måtte have bedt om. At have modtaget tilfredsstillende svar på alle spørgsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/Vi bekræfter og anerkender at de personlige oplysninger, jeg/vi har fremsendt til Saxo Privatbank: Deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det formål at gennemføre due diligence-undersøgelse og godkende min/vores ansøgning. Deles med tredjepartsbureauer, der arbejder på vegne af Saxo Privatbank med det formål at udarbejde en kundeanalyse til brug i forbindelse med Saxo Privatbanks salgs- og marketingsaktiviteter. Må anvendes til at udføre en søgning gennem en tredjepartsudbyder af autentificering med det formål at bekræfte min identitet. For at gennemføre dette har tredjepartsudbyderen af autentificering ret til at efterprøve mine oplysninger og sammenholde dem med oplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller anden), som de har adgang til. De har også fremover ret til at bruge mine oplysninger til at hjælpe andre virksomheder i forbindelse med verificering. Der opbevares en optegnelse over søgningen. Jeg/Vi bekræfter endvidere: At de oplysninger jeg/vi har givet på denne blanket er korrekte, samt at jeg/ vi anerkender, at jeg/vi er forpligtet til at informere Saxo Privatbank straks i tilfælde af ændringer til disse oplysninger. At investeringsbeløbet er valgt af mig/os under hensyntagen til min/vores samlede situation, samt at jeg/vi finder dette beløb rimeligt i forhold til denne situation. Jeg/Vi accepterer med min/vores underskrift(er) nedenstående samtykkeerklæring: Mine/Vores personlige oplysninger, herunder navn, CPR-/CVR-nummer, adresse m.v., samt kundeoplysninger, herunder kontooplysninger, posteringer, investeringer m.v., som jeg/vi afgiver ved oprettelsen af mig/os som kunde i Saxo Privatbank eller senere eller som i øvrigt kommer i Saxo Privatbanks besiddelse, kan videregives til Saxo Bank A/S. Videregivelse kan ske med det formål at leve op til regulatoriske forhold (herunder hvidvaskningsloven), foretage risikostyring, yde og gennemføre investeringsrådgivning, investeringsservice og andre ydelser, som Saxo Bank A/S tilbyder, samt administrere mit/vores kundeforhold. Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S må fremsende markedsføringsmateriale til mig/os vedrørende investeringer og relaterede tjenesteydelser, herunder nye produkter og services som Saxo Privatbank og Saxo Bank A/S tilbyder, samt nyhedsbreve, markedsoplysninger og handelsidéer pr. , sms, brev eller ved telefonisk henvendelse. Saxo Privatbank må opbevare mine udenlandske værdipapirer i et samledepot hos tredjemand. Saxo Privatbank kan udføre mine ordrer uden om et reguleret marked efter min/vores instruks. 9 UNDERSKRIFT Bemærk venligst, at alle oplysninger holdes fortrolige i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Sted / Dato: Opretters / Tegningsberettiget 1 s underskrift: Sted / Dato: Tegningsberettiget 2 s underskrift: Husk at vedlægge kopi af billedlegitimation. 10 KUNDEKLASSIFIKATION Som følge af bekendtgørelsen om investorbeskyttelse er Saxo Privatbank forpligtet til at kategorisere bankens kunder i forhold til følgende tre kategorier: (Udfyldes af Saxo Privatbank) Detailkunder Professionelle kunder Godkendte modparter. I forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet bliver du ligesom alle andre nye kunder kategoriseret som detailkunde, for at Saxo Privatbank kan yde den højest mulige beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler, at denne kategorisering ikke afspejler dit aktuelle videns- og erfaringsniveau med visse investeringsprodukter, kan du forhøre dig om muligheden for at få ændret din kategorisering ved at kontakte din rådgiver.

S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E

S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Bank handelskonto, herunder de almindelige

Læs mere

SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER

SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som

Læs mere

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE VIRKSOMHEDSKUNDER SAXO BANK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE VIRKSOMHEDSKUNDER SAXO BANK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE VIRKSOMHEDSKUNDER VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før De udfylder og underskriver formularen, skal De være sikker på, at De har læst og forstået al information, som De

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V 1/16 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Ansøgning Ansøger skal betale et gebyr til Spillemyndigheden

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere