TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H"

Transkript

1 TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Ved dom afsagt den 28/ (TfS 1993, 531 H) har Højesteret statueret, at en i et vekselererfirma ansat prokurist var skattepligtig ud fra et næringssynspunkt af opnåede aktieavancer og kursgevinster. I artiklen knytter forfatteren nogle bemærkninger til Højesterets dom og sammenholder den med hidtidig domspraksis og administrativ praksis på området. Sagens faktiske omstændigheder Sagen omhandlede en prokurist i et vekselererfirma, som i perioden havde opnået en fortjeneste på mere end 5 mio. kroner ved salg og indfrielse af aktier og obligationer. Tvistens genstand var, om den pågældende der altså var lønmodtager var skattepligtig af avancerne ud fra et næringssynspunkt. Af dommens narratio fremgår, at skatteyderen blev cand.polit. i 1973, og at han efter studietiden blev ansat i vekselererfirmaet, hvor han i 1976 blev udnævnt til prokurist med ansvar for aktieafdelingen. Fra og med 1986 blev skatteyderen optaget som medindehaver af vekselererfirmaet. Skatteyderen havde siden studietiden handlet med værdipapirer for egen regning. Værdipapirhandlen var dels egen- og dels fremmedfinansieret. I relation til egenfinansieringen fremgår det af dommen, at skatteyderen i 1977 havde modtaget en arv på i alt ca kr. Fremmedfinansieringen skete ved personalelån hos vekselererfirmaet, hvor skatteyderen udnyttede en løbende låneramme på maksimalt kr. Selve antallet af handler var begrænset; ifølge skatteyderens procedure for landsretten foretog skatteyderen gennemsnitlig 6 handler om året. Langt den største del af fortjenesten, i alt ca. 4,8 mio. kroner, udgjordes af aktieavancer. Skatteyderens aktivitet vedrørende aktier var typisk tilrettelagt således, at aktierne blev solgt kort tid efter, at aktierne havde været i skatteyderens besiddelse i 3 år, hvorefter fortjenesten i henhold til aktieavancebeskatningslovens 4, stk. 1, ville være skattefri, medmindre beskatning kunne finde sted ud fra et næringssynspunkt, jf. aktieavancebeskatningslovens 3. Obligationerne m.v. blev typisk købt kort tid før udløb. De indvundne fortjenester genplaceredes i værdipapirer. Højesterets dom Skatteyderen tabte sagen såvel i Østre Landsret som i Højesteret, idet begge retter lagde til grund, at de opnåede avancer skulle beskattes som næringsindkomst. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 1

2 Højesterets dom har følgende præmisser: Appellanten... har gennem en længere årrække, i hvilken han stedse har været ansat i vekselererfirmaer, siden 1976 som prokurist med ansvar for aktieafdelingen i firmaet Gudme Raaschou, handlet med værdipapirer. Handlerne, som delvis er blevet finansieret gennem en løbende kredit hos arbejdsgiveren, har vedrørt betydelige poster. Aktierne er efter udløbet af 3-års-fristen i aktieavancebeskatningsloven typisk blevet handlet hurtigt for at opnå fortjeneste ved salg, og obligationerne er gennemgående blevet købt kort tid før deres udløb, alt med henblik på, at der derefter skulle ske genplacering med det formål at opnå tilsvarende avancer. Appellantens fortjeneste ved disse salg og ved indfrielse har væsentligt oversteget rente- og udbytteafkastet af beholdningen og har givet betydelige indkomster såvel absolut som i forhold til hans lønindtægter. Under disse omstændigheder finder Højesteret det utvivlsomt, at de opnåede fortjenester i indkomstårene skal beskattes som næringsindkomst, og Højesteret stadfæster derfor dommen. Bemærkninger til dommen Handelsnæring karakteriseres generelt ved skatteyderens kontinuerlige og systematiske køb og salg af de pågældende aktier over en given mindstegrænse. Omfanget, kontinuiteten og systematikken er de krav, der stilles for at statuere beskatning ud fra et næringssynspunkt. 1. Omfanget Højesteret lægger vægt på, at handlen med værdipapirer har vedrørt betydelige poster. Som nævnt indledningsvis var sagen ikke karakteriseret ved et stort eller større antal handler; tværtimod må man vel sige. Herved adskiller sagen sig fra TfS 1993, 306 V (Benny Pedersen), der ifølge Vestre Landsrets præmisser vedrørte et betydeligt antal aktiehandler. Højesteret synes derfor at mene, at det beløbsmæssige omfang substituerer det store antal handler. At kravet til transaktionsniveauet kan erstattes med de enkelte transaktioners beløbsmæssige størrelse synes umiddelbart som en nydannelse. Højesteret tillægger det i relation til omfanget af aktiviteten ligeledes betydning, at den opnåede fortjeneste havde givet betydelige indkomster såvel absolut som i forhold til (skatteyderens) lønindtægter. Dette er i overensstemmelse med præmisserne i TfS 1993, 306 V, hvor det betones, at skatteyderen... opnåede en fortjeneste, der oversteg hans lønindkomst som bankassistent. Domstolene anskuer således omfanget af indkomsterhvervelsen ved den pågældende aktivitet såvel isoleret som nok ikke mindst i sammenhæng med skatteyderens øvrige økonomi med henblik på at bedømme, hvor centralt aktiviteten er placeret i forhold til den samlede indkomsterhvervelse. Taget på ordet indebærer det relative element i denne præmis, at den forholdsvis velhavende skatteyder alt andet lige vil have større muligheder for at undgå næringsbeskatning end den mindre velbeslåede. 2. Kontinuiteten Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 2

3 Om kontinuiteten i prokuristens adfærd betoner Højesteret indledningsvis i præmisserne, at han gennem en længere årrække... har handlet med værdipapirer. Endvidere henviser Højesteret til, at der for så vidt angår de opnåede avancer er sket genplacering med det formål at opnå tilsvarende avancer. Sidstnævnte del af præmisserne kan ligeledes eller alternativt siges at relatere sig til aktivitetens systematiske karakter, jf. straks nedenfor. 3. Systematikken Den systematiske karakter af skatteyderens aktiviteter har Højesteret ifølge præmisserne fundet er kommet til udtryk på flere forskellige måder. Der er dels henvist til den omstændighed, at aktierne typisk er blevet handlet hurtigt for at opnå fortjeneste ved salg, ligesom obligationerne gennemgående er blevet købt kort før deres udløb. Højesteret tillægger det ligeledes betydning, at handlerne... delvis er blevet finansieret gennem en løbende kredit hos arbejdsgiveren, og at skatteyderens fortjeneste ved disses salg og ved indfrielse væsentligt (har) oversteget rente- og udbytteafkastet af beholdningen.... For det første skal særligt i relation til Højesterets præmis om den delvise fremmedfinansiering bemærkes, at dette forhold ligeledes blev påberåbt af Skatteministeriet i den klassiske dom i UfR 1973, s. 472 H (Quant Hansen). Dommen vedrørte beskatning af indfrielsesgevinster på pantebreve ud fra et næringssynspunkt. I sin kommentar til dommen i UfR 1973 B, s. 309 ff., anfører højesteretsdommer Trolle, at den omstændighed, at erhvervelsen af pantebrevene delvis var sket ved kassekredit af flertallet fandtes uden betydning, hvorimod mindretallet ved sin bedømmelse af retsfaktum lagde vægt herpå. Højesterets nu afsagte dom må nok tages som udtryk for en i forhold til UfR 1973, s. 472 H ændret retsopfattelse af netop fremmedfinansieringens betydning for næringsbedømmelsen. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med en række domme vedrørende næringsbeskatning inden for andre områder, jf. eksempelvis TfS 1989, 567 H (A/S Nytorv 1). Dernæst kan det anføres, at momenter som aktivernes omsætningshastighed, handelsgevinstmotivet, fremmedfinansieringen samt handelsfortjenestens størrelse i forhold til det øvrige afkast af investeringen sædvanligvis indgår ved bedømmelsen af, om en investering i værdipapirer er sket med videreoverdragelse for øje, eller om der er tale om en anlægsinvestering, dvs. køb med henblik på vedvarende eje. I den foreliggende sag var det så vidt ses utvivlsomt, at det var skatteyderens hensigt med aktieerhvervelsen at opnå en fortjeneste ved salg. Det var således ikke fra prokuristens side gjort gældende, at investeringen af aktier og obligationer var sket for at opnå et løbende afkast i form af renter og udbytter. Med ligningslovens 16 C gennemførtes fra den 1/ en objektivering af spekulationsbeskatningen på baggrund af en anerkendelse af vanskelighederne ved at forud diskontere, om en erhvervelse af en aktiepost må anses for sket med videresalg med fortjeneste for øje. Der kan her henvises til bemærkningerne til forslag om lov om særlig indkomstskat i FT 1959/60, Tillæg B, spalte 1510, hvor bl.a. anføres:... det i praksis er meget vanskeligt både for aktiesælger og for skattemyndighederne at afgøre, hvornår aktier er erhvervet i spekulationshensigt. En skatteyder, der overvejer at sælge sine aktier, kan derfor meget ofte have vanskeligt ved at bedømme de skattemæssige konsekvenser af salget. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 3

4 Videre hedder det: I stedet foreslås det, at fortjeneste ved salg af aktier... altid skal beskattes med almindelig indkomstskat, når salget... sker inden 2 år efter erhvervelsen. Denne ændring vil gøre det nødvendigt, at bestemmelsen i statsskattelovens 5 a ændres i overensstemmelse hermed... Ændringen skete ved ligningslovens 16 C. Den således objektiverede spekulationsbestemmelse blev videreført med aktieavancebeskatningsloven, hvor 2-års-fristen dog forlængedes til 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens 2. I den konkrete sag kunne beskatning af prokuristen således ikke ske ud fra et spekulationssynspunkt, da aktiesalgene var sket ganske vist kort tid, men alligevel efter udløbet af den nævnte 3-års-periode, som altså (før dette års skattereform) uden for næringstilfældene ex lege afgrænser de skattepligtige fra de skattefri salgsavancer (jeg bortser her fra hovedaktionærsituationer). Man kunne derfor umiddelbart finde det overraskende, at sådanne momenter også spiller ind på bedømmelsen af, om der foreligger en tilstrækkelig omfangsrig, kontinuerlig og systematisk indkomsterhvervelse (næring) eller mere enkeltstående dispositioner (spekulation). Der er jo intet grundlag for at antage, at objektiveringen af spekulationsbeskatningen på aktieområdet var tænkt at skulle indebære eller bære kimen til en udvidelse af næringsbegrebet. 4. Den professionelle tilknytning Højesteret nævner udtrykkeligt som et led i begrundelsen for resultatet, at skatteyderen, hvor de omhandlede fortjenester var opnået, havde været ansat i vekselererfirmaer, siden 1976 som prokurist med ansvar for aktieafdelingen.... Det er velkendt, at visse erhvervsgrupper alene qua deres profession altid betragtes som næringsdrivende ved køb og salg af de pågældende aktiver, således at den såkaldte næringsformodning finder anvendelse. For værdipapirer omfatter dette banker og vekselerere, og i henseende til fast ejendom anses eksempelvis tømrermestre stort set undtagelsesfrit som næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom i kraft af deres erhvervsmæssige virke som håndværksmestre. Det er imidlertid karakteristisk for disse tilfælde, at de vedrører personer, der driver egentlig selvstændig erhvervsvirksomhed. For lønmodtagere beskæftiget inden for sådanne brancher kan man overveje, om deres ansættelsesforhold har betydning for bedømmelsen af, om de eventuelt driver binæringsvirksomhed med salg af netop den type aktiver, hvormed de er beskæftiget som lønmodtager. Højesteret har i den nu afsagte dom udtrykkeligt tilkendegivet, at en tilknytning til det pågældende erhvervsområde som lønmodtager har betydning for selve næringsbedømmelsen, idet Højesteret altså klart anfører, at skatteyderens professionelle tilknytning til kapitalmarkedet i form af ansættelse som prokurist i vekselererfirmaet spillede ind ved afgørelsen af, om omfanget, systematikken, kontinuiteten og den dermed om fornødent professionalisme var opfyldt. Dette er i overensstemmelse med, hvad tidligere er udtalt af landsretterne i eksempelvis TfS 1990, 451 Ø (Ib Nielsen) og den flere gange nævnte dom i TfS 1993, 305 V (Benny Pedersen). Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 4

5 Sidstnævnte sag vedrørte en bankassistent i Jyske Banks aktieafdeling. Efter tidspunktet for erhvervelsen af de omhandlede aktier, men inden afhændelsen heraf, var den pågældende forfremmet til investeringschef, og siden blev han selvstændig vekselerer. Han var medejer af to investeringsselskaber, der havde til formål at drive handel med bl.a. værdipapirer. Ud over de ovenfor citerede henvisninger til det betydelige antal aktiehandler, som skatteyderen havde gennemført, og størrelsen absolut såvel som relativt af den opnåede fortjeneste ved disse handler, anførte Vestre Landsret i sine præmisser: Henset hertil sammenholdt med sagsøgers uddannelsesmæssige baggrund og daglige beskæftigelse i bankens aktieafdeling, hvorved sagsøgeren har erhvervet den erfaring og indsigt, som har gjort det muligt at opnå fortjeneste ved handlerne, samt til hans engagement i to selskaber, der havde værdipapirhandel som formål, findes sagsøger allerede i 1983 at have drevet binæring med aktiehandel. Der kan vel ikke om ansættelsesforholdets betydning tales om afsmitning i snæver forstand, idet dette begreb i sin kerne vedrører det forhold, at et retssubjekt tillægges betydning ved bedømmelsen af et andet retssubjekts skattemæssige position. Næringsbedømmelsen for lønmodtagere tager imidlertid udgangspunkt i den pågældendes tilknytning til og engagement i den branche her køb og salg af værdipapirer m.v. således at personer, der iøvrigt har en vis tilknytning til denne branche, efter omstændighederne må betragtes som værende i farezonen i beskatningsmæssig henseende, jf. højesteretsdommer Jørgen Trolle i UfR 1967 B, s Placeringen i farezonen vil indebære, at der kræves et forholdsvis mindre aktivitetsniveau fra den pågældendes side i relation til eksempelvis køb og salg af aktier og værdipapirer. Såfremt en lønmodtagers aktiviteter i et givet marked derfor er kendetegnet ved den pågældendes særlige forudsætninger for og indsigt i markedet, stilles der ikke de samme krav til aktivitetsniveauet, dvs. transaktionsomfanget, som tilfældet ellers ville være. Næringsbegrebet er derfor ikke en entydig størrelse. Man kan i den konkrete sag overveje, om skatteyderen, såfremt han i stedet havde været ansat i en anden branche end den finansielle, var blevet beskattet af avancerne ud fra et næringssynspunkt. Efter min opfattelse ville beskatning ud fra et næringssynspunkt ikke kunne gennemføres i sådanne tilfælde. Det må derfor antages at være den kvalificerede, professionelle tilknytning til markedet, der i sidste ende bærer resultatet. At tilknytningen skal være kvalificeret vil indebære et krav om, at den pågældende på et vist niveau skal beskæftige sig med handel med den pågældende type aktiver, jf. Højesterets betoning af, at prokuristen havde...ansvar for aktieafdelingen Den utvivlsomme næringsvirksomhed Højesteret afslutter sin begrundelse med den usædvanlige og derfor også opsigtsvækkende udtalelse, at de opnåede fortjenester utvivlsomt skal beskattes som næringsindkomst. Ordet utvivlsomt der i og for sig ikke er nødvendigt for at begrunde resultatet udtrykker selvsagt, at Højesteret finder og endvidere ønsker at tilkendegive, at her var et tilfælde, der klart havde karakter af næringsvirksomhed. Når særligt henses til, dels at skatteyderen var lønmodtager, dels det ganske beherskede Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 5

6 transaktionsniveau, kommer Højesterets tilkendegivelse om det utvivlsomme i afgørelsen måske bag på nogen. I den forbindelse erindres om højesteretsdommer Jørgen Trolles kommentar i UfR 1973 B, s. 309 ff. til førnævnte dom i UfR 1973, s. 472 (Quant Hansen), hvor Trolle om baggrunden for, at Højesterets flertal ikke ville statuere næringsbeskatning for Quant Hansen vedrørende indfrielsesgevinster på pantebreve, anførte følgende basale overvejelse:... at man... mente at måtte vise stor varsomhed for ikke at komme til en afgørelse, der åbnede mulighed for skattevæsenet for i alt for mange tilfælde at rejse spørgsmål, om det formentlig meget store antal skatteydere, der anbringer penge i private pantebreve, må anses som drivende næring. Skulle man give skattevæsenet medhold i den foreliggende sag, måtte grænser drages klart og snævert. De samme reale grunde gør sig naturligvis også gældende vedrørende porteføljepleje af en aktiebeholdning, hvilken porteføljepleje selvsagt også kan finde sted ved, at porteføljens værditilvækst hidføres af salgsavancer. Derfor er Højesterets tilkendegivelse om afgørelsens utvivlsomhed bemærkelsesværdig i lyset af det beskedne transaktionsantal. Den kvalificerede, professionelle tilknytning må så meget desto mere i denne relation betones som den afgørende forudsætning for resultatets utvivlsomhed. I modsat fald ville næsten enhver form for begrænset porteføljepleje i form af salg af aktiver i sin yderste konsekvens kunne karakteriseres som næring, blot selve afkastet er stort nok. Dommens forhold til administrativ praksis Landsskatterettens hidtidige praksis på området har ikke været kendetegnet af en klar linje. Fra denne praksis kan henvises til TfS 1984, 376, hvor en prokurist, der havde en overordnet og meget selvstændig stilling i et vekselererfirma, blev skattepligtig af udtrækningsgevinster på statsgældsbeviser. Her udtalte Landsskatteretten: Under henvisning til, at klageren i sin stilling havde et nøje kendskab og tilknytning til handel med værdipapirer, at han i øvrigt i forbindelse med køb og salg af værdipapirer henholdsvis havde indtægtsført avancer og fratrukket tab, fandt Landsskatteretten, at det var med rette, at klageren må anses for indkomstskattepligtig af de omhandlede kursavancer. Uanset kendelsens meget kortfattede gengivelse af sagens faktum, forekommer afgørelsen rigtig i lyset af den nu af Højesteret afsagte dom. Heroverfor står imidlertid kendelsen i TfS 1992, 560. Her blev en i et vekselererfirma ansat prokurist, som desuden ejede to anpartsselskaber, hvilke foretog investering i værdipapirer, ikke næringsbeskattet af fortjeneste ved salg af aktier og obligationer. Den pågældende prokurist havde i 1982 foretaget 15 køb og 12 salg af aktier. I 1983 havde tallet været 37 køb og 24 salg, i køb og 6 salg, i køb og 14 salg og i køb og 13 salg af aktier. I 1983 havde den pågældende foretaget 17 køb af obligationer og 13 salg af sådanne. Der var tilsyneladende tale om egenfinansiering af aktie- og obligationskøb. Landsskatteretten bemærkede følgende; Klagerens personlige aktiviteter med handel af værdipapirer i den omhandlede periode (var) Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 6

7 ikke af et sådant omfang, at det kunne antages, at klageren drev næring med handel med aktier og obligationer... Kendelsen må på baggrund af den nu etablerede retstilstand formentlig anses for forkert, da egenfinansieringen næppe i sig selv kan bære resultatet. I TfS 1990, 344 og TfS 1993, 287 blev der ikke af Landsskatteretten statueret næringsvirksomhed for en arkitekt respektive en edb-operatør. Aktivitetsniveauet var for begge ganske omfattende. Kendelsernes resultat kan forklares med henvisning til den manglende professionelle tilknytning til markedet i øvrigt. I sidstnævnte kendelse udtalte Landsskatteretten:... ikke fandtes at foreligge handler med aktier og lignende værdipapirer... i et sådant omfang og af en sådan karakter, at der var grundlag for at anse klageren som næringsdrivende vedrørende handel med sådanne værdipapirer. Anvendelsen af vendingen karakter er ikke nærmere uddybet, og vendingen kan i sin sproglige rummelighed også dække manglen på professionel tilknytningspunkter i øvrigt. Fra Landsskatteretten bør endelig nævnes TfS 1988, 387, hvor en person, der i mere end 20 år havde købt og solgt aktier i amerikanske aktieselskaber over børsen, i en årrække havde formidlet aktiehandler og endvidere over en 5-års periode i personligt regi havde handlet med aktier for mio. kroner, herunder for lånte midler. Det af sagen omhandlede spørgsmål var om et fradrag for tab på en aktiebeholdning. Efter de for retten foreliggende oplysninger havde klageren udfoldet alsidige bestræbelser inden for finansverdenen, hvorunder han havde formidlet salg af fast ejendom, selskaber og værdipapirer, ligesom han personligt bl.a. i direkte tilknytning hertil havde købt og solgt aktier i selskaber, for hvilke han havde drevet formidlende virksomhed. Han havde således i sit erhverv fået nøje kendskab og tilknytning til handler med værdipapirer. Når dette sammenholdtes med den nære forbindelse, der forelå mellem denne virksomhed og klagerens selvstændige køb og salg bl.a. af aktier, omfanget heraf og den betydelige samlede talmæssige omsætning ved disse løbende handler samt endelig klagerens virksomhed inden for det af ham ejede aktieselskab, måtte retten ud fra en helhedsvurdering af klagerens samlede virksomhedsstruktur nære betænkelighed ved at udelukke handel med aktier som sagen vedrørte fra hans øvrige erhvervsudøvelse. Det, som i denne forbindelse er interessant, er at notere sig Landsskatterettens betænkelighed ved at anse handel med aktier for omfattet af den pågældendes næringsvirksomhed. Der synes med Højesterets ord at være tale om et utvivlsomt tilfælde af næringsvirksomhed. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 7

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 1 Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En sag fra Retten i Odense illustrerer de meget vanskelige bevismæssige overvejelser, der aktualiseres i

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR - 1 Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

TfS 1993, 413 Om næringsaktier

TfS 1993, 413 Om næringsaktier TfS 1993, 413 Om næringsaktier Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Den 1/7 1981 trådte aktieavancebeskatningsloven i kraft. I henhold til lovens 3 skal fortjeneste eller tab ved

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR 1 Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 15/12 2010 ikke grundlag for at anse et landbrug

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste - 1 Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mindre landbrugsvirksomheder, stutterivirksomhed og opdræt af væddeløbsheste har gennem mange år interesseret

Læs mere

Næring med fast ejendom - næring med enkelte ejendomme - smitte - SKM SR

Næring med fast ejendom - næring med enkelte ejendomme - smitte - SKM SR - 1 Næring med fast ejendom - næring med enkelte ejendomme - smitte - SKM2017.198.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ikke grundlag for at anse en række nystiftede koncernselskaber,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede sig

Læs mere

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR - 1 06.11.2014-07 (20140211) Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tilkendegav ved

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr m.fl.

Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr m.fl. - 1 Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr. 14-4014438 m.fl. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR - 1 Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM2011.518.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret har ved en dom

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Maskeret udbytte - bortfald af hovedaktionærs kaution i forbindelse med aktieoverdragelse - Landsskatterettens kendelse af 16/8 2016, jr. nr. 14-0049386 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Næring - fast ejendom - udskillelse af anlægsaktiv - lang ejer tid - Landsskatterettens kendelse af 15/ , jr. nr

Næring - fast ejendom - udskillelse af anlægsaktiv - lang ejer tid - Landsskatterettens kendelse af 15/ , jr. nr - 1 Næring - fast ejendom - udskillelse af anlægsaktiv - lang ejer tid - Landsskatterettens kendelse af 15/12 2015, jr. nr. 14-3100850. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En delt Landsskatteret

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr - 1 Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr. 16-0441894 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM VLR, jf. SKM BR

Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM VLR, jf. SKM BR - 1 Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM2011.262.VLR, jf. SKM2010.525.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret stadfæstede

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Lempet beskatning af stuehuse

Lempet beskatning af stuehuse - 1 Lempet beskatning af stuehuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En landmand fik ved Østre Landsret medhold i, at et stuehus kunne sælges skattefrit, selv om landmanden var flyttet fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 Sag 270/2010 (2. afdeling) NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS) (advokat Søren Lehmann Nielsen)

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Om næringsformodningen og succession ved dødsfald

Om næringsformodningen og succession ved dødsfald Om næringsformodningen og succession ved dødsfald Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Theilgaard Ved gennemførelsen af kildeskattelovens (KSL) dødsbobeskatningsregler den 1/1 1970 indførtes

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere