TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H"

Transkript

1 TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Ved dom afsagt den 28/ (TfS 1993, 531 H) har Højesteret statueret, at en i et vekselererfirma ansat prokurist var skattepligtig ud fra et næringssynspunkt af opnåede aktieavancer og kursgevinster. I artiklen knytter forfatteren nogle bemærkninger til Højesterets dom og sammenholder den med hidtidig domspraksis og administrativ praksis på området. Sagens faktiske omstændigheder Sagen omhandlede en prokurist i et vekselererfirma, som i perioden havde opnået en fortjeneste på mere end 5 mio. kroner ved salg og indfrielse af aktier og obligationer. Tvistens genstand var, om den pågældende der altså var lønmodtager var skattepligtig af avancerne ud fra et næringssynspunkt. Af dommens narratio fremgår, at skatteyderen blev cand.polit. i 1973, og at han efter studietiden blev ansat i vekselererfirmaet, hvor han i 1976 blev udnævnt til prokurist med ansvar for aktieafdelingen. Fra og med 1986 blev skatteyderen optaget som medindehaver af vekselererfirmaet. Skatteyderen havde siden studietiden handlet med værdipapirer for egen regning. Værdipapirhandlen var dels egen- og dels fremmedfinansieret. I relation til egenfinansieringen fremgår det af dommen, at skatteyderen i 1977 havde modtaget en arv på i alt ca kr. Fremmedfinansieringen skete ved personalelån hos vekselererfirmaet, hvor skatteyderen udnyttede en løbende låneramme på maksimalt kr. Selve antallet af handler var begrænset; ifølge skatteyderens procedure for landsretten foretog skatteyderen gennemsnitlig 6 handler om året. Langt den største del af fortjenesten, i alt ca. 4,8 mio. kroner, udgjordes af aktieavancer. Skatteyderens aktivitet vedrørende aktier var typisk tilrettelagt således, at aktierne blev solgt kort tid efter, at aktierne havde været i skatteyderens besiddelse i 3 år, hvorefter fortjenesten i henhold til aktieavancebeskatningslovens 4, stk. 1, ville være skattefri, medmindre beskatning kunne finde sted ud fra et næringssynspunkt, jf. aktieavancebeskatningslovens 3. Obligationerne m.v. blev typisk købt kort tid før udløb. De indvundne fortjenester genplaceredes i værdipapirer. Højesterets dom Skatteyderen tabte sagen såvel i Østre Landsret som i Højesteret, idet begge retter lagde til grund, at de opnåede avancer skulle beskattes som næringsindkomst. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 1

2 Højesterets dom har følgende præmisser: Appellanten... har gennem en længere årrække, i hvilken han stedse har været ansat i vekselererfirmaer, siden 1976 som prokurist med ansvar for aktieafdelingen i firmaet Gudme Raaschou, handlet med værdipapirer. Handlerne, som delvis er blevet finansieret gennem en løbende kredit hos arbejdsgiveren, har vedrørt betydelige poster. Aktierne er efter udløbet af 3-års-fristen i aktieavancebeskatningsloven typisk blevet handlet hurtigt for at opnå fortjeneste ved salg, og obligationerne er gennemgående blevet købt kort tid før deres udløb, alt med henblik på, at der derefter skulle ske genplacering med det formål at opnå tilsvarende avancer. Appellantens fortjeneste ved disse salg og ved indfrielse har væsentligt oversteget rente- og udbytteafkastet af beholdningen og har givet betydelige indkomster såvel absolut som i forhold til hans lønindtægter. Under disse omstændigheder finder Højesteret det utvivlsomt, at de opnåede fortjenester i indkomstårene skal beskattes som næringsindkomst, og Højesteret stadfæster derfor dommen. Bemærkninger til dommen Handelsnæring karakteriseres generelt ved skatteyderens kontinuerlige og systematiske køb og salg af de pågældende aktier over en given mindstegrænse. Omfanget, kontinuiteten og systematikken er de krav, der stilles for at statuere beskatning ud fra et næringssynspunkt. 1. Omfanget Højesteret lægger vægt på, at handlen med værdipapirer har vedrørt betydelige poster. Som nævnt indledningsvis var sagen ikke karakteriseret ved et stort eller større antal handler; tværtimod må man vel sige. Herved adskiller sagen sig fra TfS 1993, 306 V (Benny Pedersen), der ifølge Vestre Landsrets præmisser vedrørte et betydeligt antal aktiehandler. Højesteret synes derfor at mene, at det beløbsmæssige omfang substituerer det store antal handler. At kravet til transaktionsniveauet kan erstattes med de enkelte transaktioners beløbsmæssige størrelse synes umiddelbart som en nydannelse. Højesteret tillægger det i relation til omfanget af aktiviteten ligeledes betydning, at den opnåede fortjeneste havde givet betydelige indkomster såvel absolut som i forhold til (skatteyderens) lønindtægter. Dette er i overensstemmelse med præmisserne i TfS 1993, 306 V, hvor det betones, at skatteyderen... opnåede en fortjeneste, der oversteg hans lønindkomst som bankassistent. Domstolene anskuer således omfanget af indkomsterhvervelsen ved den pågældende aktivitet såvel isoleret som nok ikke mindst i sammenhæng med skatteyderens øvrige økonomi med henblik på at bedømme, hvor centralt aktiviteten er placeret i forhold til den samlede indkomsterhvervelse. Taget på ordet indebærer det relative element i denne præmis, at den forholdsvis velhavende skatteyder alt andet lige vil have større muligheder for at undgå næringsbeskatning end den mindre velbeslåede. 2. Kontinuiteten Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 2

3 Om kontinuiteten i prokuristens adfærd betoner Højesteret indledningsvis i præmisserne, at han gennem en længere årrække... har handlet med værdipapirer. Endvidere henviser Højesteret til, at der for så vidt angår de opnåede avancer er sket genplacering med det formål at opnå tilsvarende avancer. Sidstnævnte del af præmisserne kan ligeledes eller alternativt siges at relatere sig til aktivitetens systematiske karakter, jf. straks nedenfor. 3. Systematikken Den systematiske karakter af skatteyderens aktiviteter har Højesteret ifølge præmisserne fundet er kommet til udtryk på flere forskellige måder. Der er dels henvist til den omstændighed, at aktierne typisk er blevet handlet hurtigt for at opnå fortjeneste ved salg, ligesom obligationerne gennemgående er blevet købt kort før deres udløb. Højesteret tillægger det ligeledes betydning, at handlerne... delvis er blevet finansieret gennem en løbende kredit hos arbejdsgiveren, og at skatteyderens fortjeneste ved disses salg og ved indfrielse væsentligt (har) oversteget rente- og udbytteafkastet af beholdningen.... For det første skal særligt i relation til Højesterets præmis om den delvise fremmedfinansiering bemærkes, at dette forhold ligeledes blev påberåbt af Skatteministeriet i den klassiske dom i UfR 1973, s. 472 H (Quant Hansen). Dommen vedrørte beskatning af indfrielsesgevinster på pantebreve ud fra et næringssynspunkt. I sin kommentar til dommen i UfR 1973 B, s. 309 ff., anfører højesteretsdommer Trolle, at den omstændighed, at erhvervelsen af pantebrevene delvis var sket ved kassekredit af flertallet fandtes uden betydning, hvorimod mindretallet ved sin bedømmelse af retsfaktum lagde vægt herpå. Højesterets nu afsagte dom må nok tages som udtryk for en i forhold til UfR 1973, s. 472 H ændret retsopfattelse af netop fremmedfinansieringens betydning for næringsbedømmelsen. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med en række domme vedrørende næringsbeskatning inden for andre områder, jf. eksempelvis TfS 1989, 567 H (A/S Nytorv 1). Dernæst kan det anføres, at momenter som aktivernes omsætningshastighed, handelsgevinstmotivet, fremmedfinansieringen samt handelsfortjenestens størrelse i forhold til det øvrige afkast af investeringen sædvanligvis indgår ved bedømmelsen af, om en investering i værdipapirer er sket med videreoverdragelse for øje, eller om der er tale om en anlægsinvestering, dvs. køb med henblik på vedvarende eje. I den foreliggende sag var det så vidt ses utvivlsomt, at det var skatteyderens hensigt med aktieerhvervelsen at opnå en fortjeneste ved salg. Det var således ikke fra prokuristens side gjort gældende, at investeringen af aktier og obligationer var sket for at opnå et løbende afkast i form af renter og udbytter. Med ligningslovens 16 C gennemførtes fra den 1/ en objektivering af spekulationsbeskatningen på baggrund af en anerkendelse af vanskelighederne ved at forud diskontere, om en erhvervelse af en aktiepost må anses for sket med videresalg med fortjeneste for øje. Der kan her henvises til bemærkningerne til forslag om lov om særlig indkomstskat i FT 1959/60, Tillæg B, spalte 1510, hvor bl.a. anføres:... det i praksis er meget vanskeligt både for aktiesælger og for skattemyndighederne at afgøre, hvornår aktier er erhvervet i spekulationshensigt. En skatteyder, der overvejer at sælge sine aktier, kan derfor meget ofte have vanskeligt ved at bedømme de skattemæssige konsekvenser af salget. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 3

4 Videre hedder det: I stedet foreslås det, at fortjeneste ved salg af aktier... altid skal beskattes med almindelig indkomstskat, når salget... sker inden 2 år efter erhvervelsen. Denne ændring vil gøre det nødvendigt, at bestemmelsen i statsskattelovens 5 a ændres i overensstemmelse hermed... Ændringen skete ved ligningslovens 16 C. Den således objektiverede spekulationsbestemmelse blev videreført med aktieavancebeskatningsloven, hvor 2-års-fristen dog forlængedes til 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens 2. I den konkrete sag kunne beskatning af prokuristen således ikke ske ud fra et spekulationssynspunkt, da aktiesalgene var sket ganske vist kort tid, men alligevel efter udløbet af den nævnte 3-års-periode, som altså (før dette års skattereform) uden for næringstilfældene ex lege afgrænser de skattepligtige fra de skattefri salgsavancer (jeg bortser her fra hovedaktionærsituationer). Man kunne derfor umiddelbart finde det overraskende, at sådanne momenter også spiller ind på bedømmelsen af, om der foreligger en tilstrækkelig omfangsrig, kontinuerlig og systematisk indkomsterhvervelse (næring) eller mere enkeltstående dispositioner (spekulation). Der er jo intet grundlag for at antage, at objektiveringen af spekulationsbeskatningen på aktieområdet var tænkt at skulle indebære eller bære kimen til en udvidelse af næringsbegrebet. 4. Den professionelle tilknytning Højesteret nævner udtrykkeligt som et led i begrundelsen for resultatet, at skatteyderen, hvor de omhandlede fortjenester var opnået, havde været ansat i vekselererfirmaer, siden 1976 som prokurist med ansvar for aktieafdelingen.... Det er velkendt, at visse erhvervsgrupper alene qua deres profession altid betragtes som næringsdrivende ved køb og salg af de pågældende aktiver, således at den såkaldte næringsformodning finder anvendelse. For værdipapirer omfatter dette banker og vekselerere, og i henseende til fast ejendom anses eksempelvis tømrermestre stort set undtagelsesfrit som næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom i kraft af deres erhvervsmæssige virke som håndværksmestre. Det er imidlertid karakteristisk for disse tilfælde, at de vedrører personer, der driver egentlig selvstændig erhvervsvirksomhed. For lønmodtagere beskæftiget inden for sådanne brancher kan man overveje, om deres ansættelsesforhold har betydning for bedømmelsen af, om de eventuelt driver binæringsvirksomhed med salg af netop den type aktiver, hvormed de er beskæftiget som lønmodtager. Højesteret har i den nu afsagte dom udtrykkeligt tilkendegivet, at en tilknytning til det pågældende erhvervsområde som lønmodtager har betydning for selve næringsbedømmelsen, idet Højesteret altså klart anfører, at skatteyderens professionelle tilknytning til kapitalmarkedet i form af ansættelse som prokurist i vekselererfirmaet spillede ind ved afgørelsen af, om omfanget, systematikken, kontinuiteten og den dermed om fornødent professionalisme var opfyldt. Dette er i overensstemmelse med, hvad tidligere er udtalt af landsretterne i eksempelvis TfS 1990, 451 Ø (Ib Nielsen) og den flere gange nævnte dom i TfS 1993, 305 V (Benny Pedersen). Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 4

5 Sidstnævnte sag vedrørte en bankassistent i Jyske Banks aktieafdeling. Efter tidspunktet for erhvervelsen af de omhandlede aktier, men inden afhændelsen heraf, var den pågældende forfremmet til investeringschef, og siden blev han selvstændig vekselerer. Han var medejer af to investeringsselskaber, der havde til formål at drive handel med bl.a. værdipapirer. Ud over de ovenfor citerede henvisninger til det betydelige antal aktiehandler, som skatteyderen havde gennemført, og størrelsen absolut såvel som relativt af den opnåede fortjeneste ved disse handler, anførte Vestre Landsret i sine præmisser: Henset hertil sammenholdt med sagsøgers uddannelsesmæssige baggrund og daglige beskæftigelse i bankens aktieafdeling, hvorved sagsøgeren har erhvervet den erfaring og indsigt, som har gjort det muligt at opnå fortjeneste ved handlerne, samt til hans engagement i to selskaber, der havde værdipapirhandel som formål, findes sagsøger allerede i 1983 at have drevet binæring med aktiehandel. Der kan vel ikke om ansættelsesforholdets betydning tales om afsmitning i snæver forstand, idet dette begreb i sin kerne vedrører det forhold, at et retssubjekt tillægges betydning ved bedømmelsen af et andet retssubjekts skattemæssige position. Næringsbedømmelsen for lønmodtagere tager imidlertid udgangspunkt i den pågældendes tilknytning til og engagement i den branche her køb og salg af værdipapirer m.v. således at personer, der iøvrigt har en vis tilknytning til denne branche, efter omstændighederne må betragtes som værende i farezonen i beskatningsmæssig henseende, jf. højesteretsdommer Jørgen Trolle i UfR 1967 B, s Placeringen i farezonen vil indebære, at der kræves et forholdsvis mindre aktivitetsniveau fra den pågældendes side i relation til eksempelvis køb og salg af aktier og værdipapirer. Såfremt en lønmodtagers aktiviteter i et givet marked derfor er kendetegnet ved den pågældendes særlige forudsætninger for og indsigt i markedet, stilles der ikke de samme krav til aktivitetsniveauet, dvs. transaktionsomfanget, som tilfældet ellers ville være. Næringsbegrebet er derfor ikke en entydig størrelse. Man kan i den konkrete sag overveje, om skatteyderen, såfremt han i stedet havde været ansat i en anden branche end den finansielle, var blevet beskattet af avancerne ud fra et næringssynspunkt. Efter min opfattelse ville beskatning ud fra et næringssynspunkt ikke kunne gennemføres i sådanne tilfælde. Det må derfor antages at være den kvalificerede, professionelle tilknytning til markedet, der i sidste ende bærer resultatet. At tilknytningen skal være kvalificeret vil indebære et krav om, at den pågældende på et vist niveau skal beskæftige sig med handel med den pågældende type aktiver, jf. Højesterets betoning af, at prokuristen havde...ansvar for aktieafdelingen Den utvivlsomme næringsvirksomhed Højesteret afslutter sin begrundelse med den usædvanlige og derfor også opsigtsvækkende udtalelse, at de opnåede fortjenester utvivlsomt skal beskattes som næringsindkomst. Ordet utvivlsomt der i og for sig ikke er nødvendigt for at begrunde resultatet udtrykker selvsagt, at Højesteret finder og endvidere ønsker at tilkendegive, at her var et tilfælde, der klart havde karakter af næringsvirksomhed. Når særligt henses til, dels at skatteyderen var lønmodtager, dels det ganske beherskede Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 5

6 transaktionsniveau, kommer Højesterets tilkendegivelse om det utvivlsomme i afgørelsen måske bag på nogen. I den forbindelse erindres om højesteretsdommer Jørgen Trolles kommentar i UfR 1973 B, s. 309 ff. til førnævnte dom i UfR 1973, s. 472 (Quant Hansen), hvor Trolle om baggrunden for, at Højesterets flertal ikke ville statuere næringsbeskatning for Quant Hansen vedrørende indfrielsesgevinster på pantebreve, anførte følgende basale overvejelse:... at man... mente at måtte vise stor varsomhed for ikke at komme til en afgørelse, der åbnede mulighed for skattevæsenet for i alt for mange tilfælde at rejse spørgsmål, om det formentlig meget store antal skatteydere, der anbringer penge i private pantebreve, må anses som drivende næring. Skulle man give skattevæsenet medhold i den foreliggende sag, måtte grænser drages klart og snævert. De samme reale grunde gør sig naturligvis også gældende vedrørende porteføljepleje af en aktiebeholdning, hvilken porteføljepleje selvsagt også kan finde sted ved, at porteføljens værditilvækst hidføres af salgsavancer. Derfor er Højesterets tilkendegivelse om afgørelsens utvivlsomhed bemærkelsesværdig i lyset af det beskedne transaktionsantal. Den kvalificerede, professionelle tilknytning må så meget desto mere i denne relation betones som den afgørende forudsætning for resultatets utvivlsomhed. I modsat fald ville næsten enhver form for begrænset porteføljepleje i form af salg af aktiver i sin yderste konsekvens kunne karakteriseres som næring, blot selve afkastet er stort nok. Dommens forhold til administrativ praksis Landsskatterettens hidtidige praksis på området har ikke været kendetegnet af en klar linje. Fra denne praksis kan henvises til TfS 1984, 376, hvor en prokurist, der havde en overordnet og meget selvstændig stilling i et vekselererfirma, blev skattepligtig af udtrækningsgevinster på statsgældsbeviser. Her udtalte Landsskatteretten: Under henvisning til, at klageren i sin stilling havde et nøje kendskab og tilknytning til handel med værdipapirer, at han i øvrigt i forbindelse med køb og salg af værdipapirer henholdsvis havde indtægtsført avancer og fratrukket tab, fandt Landsskatteretten, at det var med rette, at klageren må anses for indkomstskattepligtig af de omhandlede kursavancer. Uanset kendelsens meget kortfattede gengivelse af sagens faktum, forekommer afgørelsen rigtig i lyset af den nu af Højesteret afsagte dom. Heroverfor står imidlertid kendelsen i TfS 1992, 560. Her blev en i et vekselererfirma ansat prokurist, som desuden ejede to anpartsselskaber, hvilke foretog investering i værdipapirer, ikke næringsbeskattet af fortjeneste ved salg af aktier og obligationer. Den pågældende prokurist havde i 1982 foretaget 15 køb og 12 salg af aktier. I 1983 havde tallet været 37 køb og 24 salg, i køb og 6 salg, i køb og 14 salg og i køb og 13 salg af aktier. I 1983 havde den pågældende foretaget 17 køb af obligationer og 13 salg af sådanne. Der var tilsyneladende tale om egenfinansiering af aktie- og obligationskøb. Landsskatteretten bemærkede følgende; Klagerens personlige aktiviteter med handel af værdipapirer i den omhandlede periode (var) Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 6

7 ikke af et sådant omfang, at det kunne antages, at klageren drev næring med handel med aktier og obligationer... Kendelsen må på baggrund af den nu etablerede retstilstand formentlig anses for forkert, da egenfinansieringen næppe i sig selv kan bære resultatet. I TfS 1990, 344 og TfS 1993, 287 blev der ikke af Landsskatteretten statueret næringsvirksomhed for en arkitekt respektive en edb-operatør. Aktivitetsniveauet var for begge ganske omfattende. Kendelsernes resultat kan forklares med henvisning til den manglende professionelle tilknytning til markedet i øvrigt. I sidstnævnte kendelse udtalte Landsskatteretten:... ikke fandtes at foreligge handler med aktier og lignende værdipapirer... i et sådant omfang og af en sådan karakter, at der var grundlag for at anse klageren som næringsdrivende vedrørende handel med sådanne værdipapirer. Anvendelsen af vendingen karakter er ikke nærmere uddybet, og vendingen kan i sin sproglige rummelighed også dække manglen på professionel tilknytningspunkter i øvrigt. Fra Landsskatteretten bør endelig nævnes TfS 1988, 387, hvor en person, der i mere end 20 år havde købt og solgt aktier i amerikanske aktieselskaber over børsen, i en årrække havde formidlet aktiehandler og endvidere over en 5-års periode i personligt regi havde handlet med aktier for mio. kroner, herunder for lånte midler. Det af sagen omhandlede spørgsmål var om et fradrag for tab på en aktiebeholdning. Efter de for retten foreliggende oplysninger havde klageren udfoldet alsidige bestræbelser inden for finansverdenen, hvorunder han havde formidlet salg af fast ejendom, selskaber og værdipapirer, ligesom han personligt bl.a. i direkte tilknytning hertil havde købt og solgt aktier i selskaber, for hvilke han havde drevet formidlende virksomhed. Han havde således i sit erhverv fået nøje kendskab og tilknytning til handler med værdipapirer. Når dette sammenholdtes med den nære forbindelse, der forelå mellem denne virksomhed og klagerens selvstændige køb og salg bl.a. af aktier, omfanget heraf og den betydelige samlede talmæssige omsætning ved disse løbende handler samt endelig klagerens virksomhed inden for det af ham ejede aktieselskab, måtte retten ud fra en helhedsvurdering af klagerens samlede virksomhedsstruktur nære betænkelighed ved at udelukke handel med aktier som sagen vedrørte fra hans øvrige erhvervsudøvelse. Det, som i denne forbindelse er interessant, er at notere sig Landsskatterettens betænkelighed ved at anse handel med aktier for omfattet af den pågældendes næringsvirksomhed. Der synes med Højesterets ord at være tale om et utvivlsomt tilfælde af næringsvirksomhed. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 7

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

TfS 1993, 413 Om næringsaktier

TfS 1993, 413 Om næringsaktier TfS 1993, 413 Om næringsaktier Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Den 1/7 1981 trådte aktieavancebeskatningsloven i kraft. I henhold til lovens 3 skal fortjeneste eller tab ved

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

TfS 1998, 452 Fradrag for jagtudgifter

TfS 1998, 452 Fradrag for jagtudgifter TfS 1998, 452 Fradrag for jagtudgifter Af advokat (H) Niels Schiersing, Advokatfirmaet Schiersing og Sjørslev, København Forfatteren kommenterer spørgsmålet om fradragsret for udgifter til jagtleje m.v.

Læs mere

Om næringsformodningen og succession ved dødsfald

Om næringsformodningen og succession ved dødsfald Om næringsformodningen og succession ved dødsfald Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Theilgaard Ved gennemførelsen af kildeskattelovens (KSL) dødsbobeskatningsregler den 1/1 1970 indførtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-23 Værdiansættelse firmabil 20140603 TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 Sag 139/2009 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) mod A (advokat Jan Steen Hansen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere