Årsrapport 2012 DKTI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 DKTI A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Børsmeddelelse nr marts 2013 DKTI A/S (CVR-nr.: ) c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/ Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Beretninger Til aktionærerne 2 Resumé 3-4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6-9 Bestyrelse og direktion Aktie- og aktionærinformation Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab 1/1-31/ Totalindkomstopgørelse 17 Balance 18 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21-33

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet DKTI A/S Frederiksgade 21, 1. sal 1265 København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1/1-31/12 6. Regnskabsår Kommune: København Direktion Eric Jean Marie Leire Bestyrelse Jacob Rosenberg, formand Eric Jean Marie Leire M.R. Tongtis Tongyai Revisor PricewaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabet er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S' hjemmeside, Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24/

4 TIL AKTIONÆRERNE Når jeg ser tilbage på 2012, blev det på mange måder et atypisk, men også et skelsættende år for DKTI. Fra årets start stod det hele i selskabssammenlægningens tegn at transformere DKTI til en succesfuld biotekvirksomhed. Dette skulle ske ved sammenlægningen af DKTI A/S og biotekvirksomheden DanDrit Biotech A/S. En række tekniske forhold har på beklageligvis forsinket dette sammenlægningsforløb, og derfor blev 2012 et år, hvor vi kun kunne følge udviklingen i DanDrit Biotech på sidelinjen. Det fik stor indflydelse på forretningsgrundlaget i DKTI som udeblev, samtidig med at vi stadig havde en række administrative omkostninger. Årets negative resultat på DKK 16,7m er således en skuffelse, men det opvejes heldigvis af de skelsættende forskningsresultater i DanDrit Biotech. Vi har i årets løb gennemført en række ændringer i DKTI s bestyrelse og ledelse. Ændringer der skal understøtte sammenlægningen med DanDrit Biotech og ikke mindst sikre de bedste forudsætninger for DanDrit Biotech. Kun ad den vej kan vi bevæge os ind i næste fase - Vækstfasen. I 2012 har vi ydet finansiel støtte til DanDrit Biotech og den fortsatte udvikling af MCV en cancervaccine til behandling af fremskreden colorektal cancer, der stadig er en af de vanskeligste kræftformer at behandle, og sygdommen er forbundet med høj dødelighed. De seneste forskningsresultater tegner et stort potentiale for MCV og dermed et stort potentiale for at hjælpe de mange mennesker, der hvert år rammes af denne frygtelige sygdom. Vores finansielle støtte til DanDrit Biotech har også betydet, at man har kunnet planlægge det næste testforløb (ACTIVED), hvor MCV skal klinisk testes i patienter med coloncancer i stadie IV efter operativt indgreb og kemoterapi. I efteråret 2012 blev de relevante forsøgssteder identificeret, og DanDrit Biotech ser nu frem til at optage patienter til forsøget. En anden vigtig milepæl i 2012 har været etablering af en global platform for produktion og logistik, således at det nu er muligt at forøge produktionen af cancervaccine og gøre den tilgængelig for de patienter, der skal deltage i forsøget lige meget hvor de befinder sig i verden. Jeg er ikke i tvivl om, at denne platform til fremstilling af cellebaserede terapier bliver en konkurrencemæssig fordel for selskabet. I 2012 har vi ligeledes haft fokus på via aktietilbagekøb at sikre så enkel en sammenlægning som muligt. Dette kan aflæses af de likvide beholdninger, som tilsvarende blev reduceret. Den omtalte forsinkelse af sammenlægningen har dog efterfølgende krævet en styrkelse af selskabets likviditetsmæssige situation. I marts 2013 knyttede vi derfor båndene yderligere til DanDrit ved ombytning og salg af DKTI aktier. Til slut vil jeg gerne på bestyrelsen og medarbejdernes vegne i DKTI og DanDrit Biotech benytte lejligheden til at takke selskabets aktionærer for den store støtte og opbakning, der er blevet udvist i en udfordrende tid. Den er højt værdsat. Jeg glæder mig til løbende at kunne informere jer om milepælene i 2013: en succesfuld integrering af DanDrit Biotech, en styrkelse af kapital og likviditet samt opstart af det kliniske forsøg ACTIVED. Med venlig hilsen Dr. Eric Leire, CEO 2

5 RESUMÉ Resultat og balance Årets resultat blev et underskud på DKK 16,7m mod et underskud på DKK 4,1m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 76 pr. aktie, svarende til 99,96% Det negative resultat skal ses i lyset af det reducerede indtjeningsgrundlag og de fortsatte administrationsomkostninger. Egenkapitalen er ultimo 2012 opgjort til tdkk 32 mod DKK 26,1m ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat samt tilbagekøb af egne aktier for netto DKK 9,4m i forbindelse med selskabets indløsningstilbud til aktionærerne. Ledelsens plan for at tilføre likiditet og retablere aktiekapitalen er fortsat salg af selskabets beholdning af egne aktier. Ledelsen vurderer at den forventede sammenlægning med DanDrit Biotech A/S i løbet af 1. halvår 2013 vil øge værdien af selskabet og dermed øge muligheden for at lykkes med planen om salg af egne aktier. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet i Selskabets aktiver i 2012 består af likvider (DKK 0,2m) samt en unoteret konvertibel obligation fra og et udlån til DanDrit Biotech A/S, der til sammen efter nedskrivninger er indregnet med en værdi på DKK 0,0m. Selskabets likviditetsberedskab var presset ultimo De gennemførte salg fra selskabets beholdning af egne aktier i 2013 har dog bevirket at der på regnskabsaflæggelsesdagen var et likviditetsmæssigt beredskab, på DKK 0,5m. Dette er tilstrækkeligt til at dække driften for 1. halvår Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til ledelsens ønske om at have tilstrækkelig likviditet til hele DKTI er derfor i drøftelser med dets finansieringskilder om fremskaffelse af et lån til sikring af likviditeten for regnskabsåret Selskabet er også i dialog med en række investorer, der ligeledes kan være med til at sikre tilstrækkelig likviditet til fortsat drift. Der er på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indgået bindende tilsagn fra disse parter. Aktionærer og aktivitet DKTI A/S gennemførte endnu et aktietilbagekøb i juli Som resultat af afregningen, har selskabet erhvervet yderligere egne aktier og har dermed samlet set egne aktier, svarende til 72,8% af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. Der har i 2012 været fokus på at gennemføre sammenlægningen af DKTI A/S og DanDrit Biotech A/S jf. den betingede aftale fra december 2011, som dog beklageligt har været mere tidskrævende at gennemføre end forventet. DanDrit Biotech A/S er et dansk biotek selskab, som arbejder på at udvikle en vaccine mod colorektal kræft. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og et fase IIb-forsøg med selskabets førende produkt MCV forventes påbegyndt hen mod slutningen af For yderligere oplysninger omkring DanDrit Biotech A/S henvises til selskabets hjemmeside samt præsentation vedlagt børsmeddelelse nr. 17/

6 Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med 2011, ikke betales udbytte for Forventninger til 2013 DKTI A/S forventer i 2013 et negativt resultat i niveauet DKK 1m. Den nye selskabskonstruktion med DanDrit Biotech A/S som datterselskab til DKTI A/S forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2013, og i den forbindelse vil DKTI A/S, fremkomme med nye resultatforventninger samt en opdatering på selskabets styrkelse af kapital og likviditet. Da DanDrit Biotech A/S er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft - vil resultatforventningen dog fortsat være negativ. 4

7 HOVED- OG NØGLETAL (DKK) Resultat Kursreguleringer, netto Modtaget aktieudbytte Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Investeringsresultat Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat/totalindkomst Balance Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital Balancesum Nøgletal Totalindkomst pr. aktie/pr. udvandet aktie -59,65-6,75 3,26-2,20-19,46 Resultat pr. aktie/pr. udvandet aktie -59,65-6,75 3,26-2,20-19,46 Indre værdi pr. aktie/pr. udvandet aktie 0,15 76,21 82,67 78,37 77,36 Børskurs 65,50 75,00 80,00 71,00 71,00 Omkostningsprocent 28,06% 3,36% 4,48% 4,41% 2,74% Egenkapitalforrentning før omkostninger og skat -99,59% -15,00% 8,61% 10,51% -26,15% Egenkapitalforrentning før skat -127,64% -9,91% 4,13% 6,11% -28,90% Egenkapitalforrentning efter skat -127,64% -9,93% 4,12% -2,77% -21,56% Antal aktier ultimo året ekskl. egne aktier Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne aktier Hoved- og nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS samt Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. 5

8 LEDELSESBERETNING Årets resultat Årets resultat blev et underskud på DKK 16,7m mod et underskud på DKK 4,1m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 76 pr. aktie, svarende til 99,96%. Den indre værdi var ultimo 2012 DKK -0,15 pr. aktie mod DKK 76,21 pr. aktie ultimo Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2011, ikke betales udbytte for Årets underskud foreslås overført til overført resultat. Balance og egenkapital Egenkapitalen ultimo 2012 er opgjort til tdkk 32 mod DKK 26,1m ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat på DKK 16,7m samt opkøb af egne aktier for DKK 9,4m (se afsnittet ny ejerstruktur nedenfor). Selskabets balance udgjorde ultimo 2012 DKK 0,3m, svarende til et fald på 98,8%. Ændringen kan henføres til faldet i egenkapitalen. Selskabets aktiver bestod ultimo 2012 i væsentlighed af værdipapirer på DKK 8,6m, udlån på DKK 5,0 mio, der begge var nedskrevet til DKK 0 samt likvide beholdninger på DKK 0,2m. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet i Posten værdipapirer omfatter en unoteret konvertibel obligation, der er nærmere beskrevet i afsnittet nedenfor samt i note 8 til regnskabet. Ultimo 2011 udgjorde selskabets værdipapirinvesteringer DKK 8,6m og likvider DKK 17,8m. Kapital- og likviditetsberedskab - fortsat drift Selskabets likviditetsberedskab var presset ultimo 2012 som følge af årets underskud og tilbagekøb af egne aktier. Det gennemførte aktiesalg fra selskabets beholdning af egne aktier i løbet af 1. kvartal 2013 har dog bevirket, at der på regnskabsaflæggelses-dagen var likvide midler, på DKK 0,5m. Dette er tilstrækkeligt til at dække driften for 1. halvår 2013, men ikke tilfredsstillende i forhold til ledelsens ønske om have likviditet til hele DKTI er derfor i drøftelser med dets finansieringskilder om fremskaffelse af et lån til sikring af likviditeten for regnskabsåret Selskabet er også i dialog med en række investorer, der ligeledes kan være med til at sikre tilstrækkelig likviditet til fortsat drift. Der er på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indgået bindende tilsagn fra disse parter. Selskabet overvejer tillige salg af yderligere egne aktier for at sikre likviditet til den fortsatte drift. Begivenheder efter balancedagen DKTI har den 18. marts 2013 foretaget aktieombytning med flere aktionærer i DanDrit Biotech A/S, jf. tidligere nævnte bytteforhold, og ved salg af aktier har selskabet modtaget aktier i DanDrit Biotech A/S. Herefter besidder DKTI A/S 2,8% af kapitalen i DanDrit Biotech A/S. Efter ombytningen besidder selskabet stk. egne aktier, hvilket svarer til 61.24% af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder (jf. børsmeddelelse 05/2013). Der er endvidere solgt ud af selskabets beholdning af egne aktier således at de likvide beholdninger på regnskabsaflæggelsesdagen andrager DKK 0,5 m Derudover har der ikke været nogen væsentlige begivenheder efter balancedagen. 6

9 LEDELSESBERETNING Forventninger til 2013 DKTI A/S forventer i 2013 et negativt resultat i niveauet DKK 1m. Den nye selskabskonstruktion med DanDrit Biotech A/S forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2013, og i den forbindelse vil DKTI AS, som det fortsættende selskab fremkomme med nye resultatforventninger samt en opdatering på styrkelse af kapital og likviditet. Da DanDrit Biotech A/S er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft - vil resultatforventningen dog fortsat være negativ. Ny ejerstruktur, nyt forretningsgrundlag DKTI A/S forretningsgrundlag var oprindeligt aktieinvestering baseret på teknisk analyse. I 2010, i forbindelse med SmallCap Danmark A/S betydende medejerskab blev investeringsstrategien omlagt til danske og udenlandske aktier samt virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Denne investeringsstrategi var aktiv frem til oktober 2011 hvor selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer blev afviklet. I 2010 besluttede den nye bestyrelse at tilføre selskabet ny aktivitet og herved kapitalisere på DKTI A/S børsplatform. På den baggrund indgik SmallCap Danmark A/S i oktober 2011 en aftale om at sælge selskabets aktier i DKTI A/S til en kreds af uafhængige investorer til en kurs svarende til den indre værdi af DKTI A/S. Samtidig modtog DKTI A/S DKK 3,5m for at indlede eksklusive forhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. Den indre værdi af DKTI A/S udgjorde DKK 77,1 pr. aktie på transaktionstidspunktet. DKTI A/S erhvervede i den forbindelse en del af SmallCap Danmark A/S aktiebeholdning i selskabet. Købet af egne aktier foregik til indre værdi. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S salg af aktier gennemførte DKTI A/S et åbent tilbagekøb af egne aktier, således at alle aktionærer havde mulighed for at afhænde deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. I alt erhvervede selskabet i stk. egne aktier, svarende til 42,1% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. I juni 2012 gennemførte selskabet endnu et åbent tilbagekøb af egne aktier og erhvervede yderligere egne aktier jf. Børsmeddelelse nr. 18/2012. Ultimo 2012 var DKTI A/S i besiddelse af egne aktier, svarende til 72,8% af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. DanDrit Biotech A/S DKTI A/S er blevet enig med DanDrit Biotech A/S aktionærer om en værdiansættelse af DanDrit Biotech A/S på USD 40 millioner mod oprindeligt USD 47 millioner f. Børsmeddelelse nr. 11/2012. Bestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af en række uafhængige analyser, og der er lagt vægt på, at selskabets største aktionærer har tilkendegivet, at de ønsker sammenlægningen gennemført på disse vilkår. Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at aftalen med DanDrit Biotech A/S aktionærer indebærer, at de af DKTI A/S aktionærer, der ikke måtte ønske at deltage i det sammenlagte selskab, får mulighed for forud for sammenlægningen at sælge deres aktier tilbage til DKTI A/S til en kurs svarende til den indre værdi, hvilket blev gennemført i juli Det har af skattemæssige grunde vist sig uhensigtsmæssigt at gennemføre en juridisk fusion af selskaberne. Derfor forfølger parterne i stedet alternative modeller for sammenlægning af de to virksomheder. Ledelsen forventer, at første del af sammenlægningen bliver gennemført i løbet af 2. kvartal 2013 og indebærer, at hovedparten af DanDrit Biotech A/S aktionærer indskyder deres aktier i selskabet mod udstedelse af nye aktier i DKTI A/S. Aktieudstedelsen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 17. september 2012 jf. Børsmeddelelse nr. 20/

10 LEDELSESBERETNING Aktionærer med en samlet beholdning på ca. 90% af Dandrits aktiekapitalen har indikeret, at de vil indskyde deres aktier i selskabet mod udstedelse af nye aktier i selskabet. De nyudstedte aktier til Dandrit s aktionærer vil skulle godkendes optaget til notering af NASDAQ OMX København, ligesom der vil skulle udarbejdes et tegningsprospektprospekt. På en ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2012 blev der valgt ny bestyrelse i selskabet. DKTI A/S havde modtaget meddelelse om, at Stafir lífeyrissjóður ønskede: Dr. Tongtis Tongyai, Dr. Jacob Rosenberg og Dr. Eric Jean Marie Leire indvalgt i bestyrelsen. Medlemmerne af selskabets tidligere bestyrelse fratrådte i forbindelse med generalforsamlingen, og samtidig udnævnte selskabet Eric Jean Marie Leire som ny administrerende direktør. Bestyrelsen arbejder fortsat på en mulig sammenlægning med eller overtagelse af DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer har været tidskrævende, men forventes afsluttet i 2. kvartal 2013, således at sammenlægningen kan gennemføres umiddelbart efter. Forretningsmæssige risici Selskabet befinder sig i en overgangsfase, hvor selskabet inden for en kortere periode må forvente at skifte aktivitet fra at være en investeringsvirksomhed til at være en biotech-virksomhed i forbindelse med den forventede sammenlægning med DanDrit Biotech A/S. Aktuelt relaterer selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko sig til en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat dagsværdi, svarende til kostpris med fradrag af nedskrivning. Den konvertible obligation er nærmere beskrevet i note 8. Selskabet har tillige foretaget et udlån til DanDrit Biotech A/S på i alt kr. 5 mio. Udlånet er nærmere beskrevet i note 9. Selskabet ejer ikke andre værdipapirer, herunder børsnoterede værdipapirer. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt, at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Det er selskabets målsætning at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af kapitalstrukturen. Det langsigtede ønske er en soliditet på mindst 40%. Der henvises i øvrigt til beskrivelse under note 0 "Kapital- og likviditetsberedskab - fortsat drift". Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank A/S. Ledelsen vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Selskabet ejer herudover en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 8). Obligationen er udstedt af DanDrit Biotech A/S. Selskabet har tillige udlån på kr. 5 mio. til DanDrit Biotech A/S. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde en fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. Der er udarbejdet en ekstern vurdering af DanDrit Biotech A/S, der værdiansætter selskabet og MelCancerVac til et betydeligt trecifret millionbeløb. Såfremt der gennemføres en sammenlægning med DanDrit Biotech A/S forfalder obligationen, afhængig af transaktionstypen, enten til indfrielse eller skal konverteres til aktier. Der foreligger en betinget aftale om fusion 8

11 LEDELSESBERETNING mellem selskaberne. Sammenlægningen eller overtagelse forventes at kunne gennemføres i 2. kvartal Der er kreditrisici forbundet med obligationen, og ledelsen har vurderet, at trods perspektiverne i DanDrit Biotech A/S og den foreslåede sammenlægning er risiciene på nuværende tidspunkt, så store at obligationen og udlånet er nedskrevet til kr. 0. Valutarisiko Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 8). Valutakursrisikoen er ikke afdækket. Selskabet har på balancedagen ikke øvrige aktiver eller passiver i fremmed valuta. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til dagsværdi. Selskabet har tillige foretaget et udlån til DanDrit Biotech A/S. Ledelsen vurderer, at der er usikkerhed forbundet med måling af obligationens og udlånets værdi. Obligationen er nærmere beskrevet i note 8 og udlånet i note 9. Der vurderes herudover ikke at være usikkerhed ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Corporate Governance DKTI A/S er i en overgangsperiode aktivitetsmæssigt. Selskabet har afviklet sine børsnoterede investeringer i oktober 2011 og er nu i drøftelser med DanDrit Biotch A/S om en sammenlægning af de to selskaber. Grundet den nuværende situation i selskabet har bestyrelsen i første omgang valgt at opdatere og implementere den lovpligtige redegørelse, der forelå ved den nuværende bestyrelses tiltrædelse. Den opdaterede redegørelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Når selskabets fremtid er afklaret, vil bestyrelsen på ny forholde sig til anbefalingerne til god selskabsledelse og forventelig udarbejde en ny og opdateret redegørelse. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar DKTI A/S har ikke en politik for samfundsansvar. Ledelsens vederlag Det er selskabets politik, at direktion og bestyrelse aflønnes med faste honorarer. Ledelsen er således ikke omfattet af bonus- og optionsordninger el.lign. Det faste honorar fastsættes ud fra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. 9

12 BESTYRELSE OG DIREKTION Jacob Rosenberg (1964) Bestyrelsesformand Nationalitet: Dansk Jacob Rosenberg er uddannet MD og D.Sc. ved Københavns Universitet og har været professor i kirurgi ved Københavns Universitet siden Jacob Rosenberg arbejder til dagligt som ledende overlæge, Gastroenhenden, Herlev Hospital og er desuden redaktør for Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal samt bestrider en lang række tillidsposter. Jacob Rosenberg har siden 2004 været bestyrelsesmedlem i og formand for DanDrit Biotech A/S frem til 2010 og igen bestyrelsesmedlem fra 2012 til januar 2013, hvor Jacob Rosenberg trådte ud af bestyrelsen i DanDrit Biotech A/S. Jacob Rosenberg har været medlem af bestyrelsen i DKTI A/S siden 31. oktober M.R. Tongtis Tongyai (1955) Nationalitet: Thailandsk M.R. Tongtis Tongyai er uddannet B.Sc. og Medical Doctor fra Chulalongkorn Universitet i Bangkok, Thailand samt som Medical Doctor ved Institut for Obstetrik og Gynækologi ved John Hopkins Universitet; Maryland, USA. M.R. Tongtis Tongyai har vidtgående erfaring inden for obstetrik og gynækologi fra hospitaler i Bangkok i Thailand. I dag er M.R. Tongtis Tongyai direktør for Perfect Woman Institute, Piyavate Hospital, Bangkok, Thailand, der er et privat sygeplejeinstitut, der leverer specifikke sundhedsydelser for kvinder, der spænder fra infertilitet, prænatal pleje, registrering af og med omsorg for kvinder i alle aldre. M.R. Tongtis Tongyai har for øjeblikket følgende ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: Ledende rådgivningsdirektør og Funding Manager i Special Financial Envoy of DIVINE CONVENANT SPIRITUAL & MORAL RECOVERY INTERNATIONAL INC, Præsident i Thai Society of Human Reproduction samt sidder i rådgivende udvalg i World Invitro Fertilization Unit. M.R. Tongtis Tongyai var medlem af bestyrelsen i DanDrit Biotech A/S fra M.R. Tongtis Tongyai har været medlem af bestyrelsen i DKTI A/S siden 31. oktober

13 BESTYRELSE OG DIREKTION Administrerende direktør Eric Jean Marie Leire (1957) Nationalitet: Fransk Dr. Eric Leire er medicinsk læge og har en MBA fra HEC og Kellogg School of Management. Eric Leire har betydelig ledelseserfaring, herunder i forbindelse med udvikling af kliniske lægemidler og forretningsudvikling, både i offentlige og private bioteknologiske virksomheder. Eric Leire bringer værdifuld erfaring inden for klinisk udvikling og forretningsmæssig udvikling af onkologiske produkter. Eric Leire har været involveret i udviklingen og kommercialiseringen af flere store onkologiske lægemidler såsom IntronA, Rituxan og Ontak. Eric Leire er bestyrelsesmedlem i flere bioteknologiske virksomheder og har mere specifikt siddet flere år i bestyrelsen for vaccineselskaberne (FIT Biotech, Finland og APT Therapeutics). Han har været partner i BioFund Venture, et Life Science venture kapital firma. Han har været administrerende direktør for flere venture-støttede USA-baserede bioteknologiske virksomheder, herunder Paringenix. Eric Leire har fungeret som Research Assistant ved Harvard AIDS Institute (arbejder på DNA-vaccine) og har over 15 års farmaceutisk erfaring med Pharmacia (onkologi Gastroenterologi), Schering Plough (Intron-A og GM-CSF) og Pfizer. Eric Leire har designet og implementeret den nye kliniske udvikling, strategi og forretningsudvikling i DanDrit Biotech A/S. Eric Leire tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Dandrit Biotech A/S i 2010 og som administrerende direktør i DanDrit Biotech A/S den 1. januar 2011, hvor han stadig er administrerende direktør. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen fastsætter inden hvert kalenderårs begyndelse en mødeplan for det kommende år. Bestyrelsen har i 2012 afholdt 6 bestyrelsesmøder. 11

14 AKTIE- OG AKTIONÆRINFORMATION Selskabets aktier er optaget til notering på NASDAQ OMX København A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2012 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige og ingen aktier har særlige rettigheder. Ultimo 2011 var aktiekapitalen ligeledes DKK Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 31. december 2013 at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr svarende til stk. aktier à nominelt DKK 10 mod indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud). Aktierne skal tegnes til markedskurs. Bemyndigelsen forventes udnyttet i forbindelse med apportindskud af aktier i DanDrit Biotech A/S som senest nævnt i selskabsmeddelelse af 26. april Selskabet forventer på baggrund af aftalen med DanDrit Biotech A/S, at tegningskursen vil være kr. 73,23 per aktie af nominelt kr. 10, jf. børsmeddelelse nr. 30/2012. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 89% af selskabets aktiekapital (62,6% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 76,0% af selskabets aktiekapital (44,2% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ultimo 2012 og på regnskabsaflæggelsestidspunktet ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (44,8% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer har oplyst at eje mere end 5% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (28,4% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 72,78% af aktiekapitalen og på regnskabsaflæggelsestidspunktet stk. Ultimo 2011 var beholdningen af egne aktier på 57,0% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier Der blev i 2012 på NASDAQ OMX København A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 10,4m. I 2011 blev der omsat stk. aktier i selskabet (kursværdi DKK 13,1m). Kursudvikling Børskursen på selskabets aktier var ultimo 2012 DKK 65,5 svarende til et fald på DKK 9,5 (-12,67%) i forhold til ultimo 2011 (DKK 75). Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2012 tdkk 32, svarende til en indre værdi på DKK 0,15 pr. aktie. Den regnskabsmæssige indre værdi af selskabets aktier var den 31. december 2011 DKK 76,21 pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2011, ikke udloddes udbytte for

15 AKTIE- OG AKTIONÆRINFORMATION Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. april 2013 kl på selskabets adresse Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K. Finanskalender Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal Delårsrapport, 1. halvår Delårsrapport, 1-3. kvartal 2013 Børsmeddelelser Børsmeddelelse nr. 01/ Indre værdi pr. 31. december 2011 for DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 02/ Indre værdi pr. 31. januar Børsmeddelelse nr. 03/2012 Ændring af finanskalender Børsmeddelelse nr. 04/2012 Årsrapport Børsmeddelelse nr. 05/2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 06/2012 Indre værdi pr. 29. februar Børsmeddelelse nr. 07/2012 Referat af ordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 08/2012 Fortsatte forhandlinger omkring fusion med DanDrit Biotech A/S Børsmeddelelse nr. 09/2012 Indre værdi pr. 31. marts 2012 Børsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012 Børsmeddelelse nr. 11/2012 Aftale om hovedvilkår for fusion med DanDrit Biotech A/S Børsmeddelelse nr. 12/2012 Indre værdi pr. 30. april 2012 Børsmeddelelse nr. 13/2012 Indre værdi pr. 31. maj 2012 Børsmeddelelse nr. 14/2012 Tilbud om aktietilbagekøb Børsmeddelelse nr. 15/2012 Indre værdi pr. 30. juni 2012 Børsmeddelelse nr. 16/2012 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 Børsmeddelelse nr. 17/2012 Resultat af aktietilbagekøb Børsmeddelelse nr. 18/2012 Ny beholdning af egne aktier Børsmeddelelse nr. 19/2012 Indre værdi pr. 31. juli 2012 Børsmeddelelse nr. 20/2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 21/2012 Tilføjelse til Indkaldelse til ekstraordinær Børsmeddelelse nr. 22/2012 Indre værdi pr. 31. august 2012 Børsmeddelelse nr. 23/2012 Referat af ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 24/2012 Indre værdi pr. 30. september 2012 Børsmeddelelse nr. 25/2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 26/2012 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Børsmeddelelse nr. 27/2012 Referat af ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 28/2012 Indre værdi pr. 31. oktober 2012 Børsmeddelelse nr. 29/2012 Ny administrerende direktør i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 30/2012 Opdatering på fusion med DanDrit Biotech A/S Børsmeddelelse nr. 31/2012 Indre værdi pr. 30. november 2012 Børsmeddelelse nr. 32/2012 Finanskalender

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for DKTI A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Vi henviser tillige til note 0, kapital- og likviditetsberedskab - fortsat drift. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den / 2013 Direktion Eric Jean Marie Leire Bestyrelse Jacob Rosenberg Formand M.R. Tongtis Tongyai Eric Jean Marie Leire 14

17 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i DKTI A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DKTI A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Som beskrevet i note 0, Kapital- og likviditetsberedskab fortsat drift har selskabet på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke tilstrækkelige likvide midler til at dække driften for Ledelsen forventer primært at fremskaffe den fornødne likviditet til fortsat drift ved salg fra selskabets beholdning af egne aktier. Det er ledelsens vurdering, at den planlagte sammenlægning med Dandrit Biotech A/S vil øge værdien af selskabet og dermed muligheden for salg af egne aktier. Der er efter vores opfattelse væsentlig usikkerhed om gennemførelse af sammenlægningen med Dandrit Biotech A/S og væsentlig usikkerhed om selskabets mulighed for at fremskaffe den fornødne likviditet til fortsat drift. Regnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Som følge af omfanget af de væsentlige usikkerhedsfaktorer, der rejser betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, anser vi ikke denne forudsætning for passende. Vi tager som følge heraf forbehold for fortsat drift. 15

18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Hvis regnskabet var aflagt efter realisationsprincipper i stedet for fortsat drift, ville dette medføre indregning af afviklingsforpligtelser. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Allan Knudsen Statsautoriseret revisor 16

19 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1/1-31/ (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Investeringsresultat, brutto Andre driftsindtægter, netto Administrationsomkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Anden totalindkomst 0 0 ÅRETS TOTALINDKOMST Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie -59,65-6,75 FORSLAG TIL FORDELING AF ÅRETS RESULTAT / TOTALINDKOMST Overført resultat Disponeret i alt

20 BALANCE 31/ (DKK) Note A K T I V E R Likvide beholdninger Værdipapirer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt KORTFRISTEDE AKTIVER AKTIVER P A S S I V E R Anden gæld Kortfristede forpligtelser Aktiekapital Overført resultat EGENKAPITAL PASSIVER

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DKTI A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Børsmeddelelse nr. 8/2013 Årsrapport 2012

DKTI A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Børsmeddelelse nr. 8/2013 Årsrapport 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K DKTI A/S c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hecto A/S. Liljealle 17, 6920 Videbæk. Årsrapport for

Hecto A/S. Liljealle 17, 6920 Videbæk. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Hecto A/S Liljealle 17, 6920 Videbæk Årsrapport for 2015 CVR-nr. 15 14 76 01 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Majgaard Branding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Majgaard Branding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Majgaard Branding A/S CVR-nr. 25645936 Årsrapport

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere