Årsrapport 2012 DKTI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 DKTI A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Børsmeddelelse nr marts 2013 DKTI A/S (CVR-nr.: ) c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/ Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Beretninger Til aktionærerne 2 Resumé 3-4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6-9 Bestyrelse og direktion Aktie- og aktionærinformation Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab 1/1-31/ Totalindkomstopgørelse 17 Balance 18 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21-33

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet DKTI A/S Frederiksgade 21, 1. sal 1265 København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1/1-31/12 6. Regnskabsår Kommune: København Direktion Eric Jean Marie Leire Bestyrelse Jacob Rosenberg, formand Eric Jean Marie Leire M.R. Tongtis Tongyai Revisor PricewaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabet er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S' hjemmeside, Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24/

4 TIL AKTIONÆRERNE Når jeg ser tilbage på 2012, blev det på mange måder et atypisk, men også et skelsættende år for DKTI. Fra årets start stod det hele i selskabssammenlægningens tegn at transformere DKTI til en succesfuld biotekvirksomhed. Dette skulle ske ved sammenlægningen af DKTI A/S og biotekvirksomheden DanDrit Biotech A/S. En række tekniske forhold har på beklageligvis forsinket dette sammenlægningsforløb, og derfor blev 2012 et år, hvor vi kun kunne følge udviklingen i DanDrit Biotech på sidelinjen. Det fik stor indflydelse på forretningsgrundlaget i DKTI som udeblev, samtidig med at vi stadig havde en række administrative omkostninger. Årets negative resultat på DKK 16,7m er således en skuffelse, men det opvejes heldigvis af de skelsættende forskningsresultater i DanDrit Biotech. Vi har i årets løb gennemført en række ændringer i DKTI s bestyrelse og ledelse. Ændringer der skal understøtte sammenlægningen med DanDrit Biotech og ikke mindst sikre de bedste forudsætninger for DanDrit Biotech. Kun ad den vej kan vi bevæge os ind i næste fase - Vækstfasen. I 2012 har vi ydet finansiel støtte til DanDrit Biotech og den fortsatte udvikling af MCV en cancervaccine til behandling af fremskreden colorektal cancer, der stadig er en af de vanskeligste kræftformer at behandle, og sygdommen er forbundet med høj dødelighed. De seneste forskningsresultater tegner et stort potentiale for MCV og dermed et stort potentiale for at hjælpe de mange mennesker, der hvert år rammes af denne frygtelige sygdom. Vores finansielle støtte til DanDrit Biotech har også betydet, at man har kunnet planlægge det næste testforløb (ACTIVED), hvor MCV skal klinisk testes i patienter med coloncancer i stadie IV efter operativt indgreb og kemoterapi. I efteråret 2012 blev de relevante forsøgssteder identificeret, og DanDrit Biotech ser nu frem til at optage patienter til forsøget. En anden vigtig milepæl i 2012 har været etablering af en global platform for produktion og logistik, således at det nu er muligt at forøge produktionen af cancervaccine og gøre den tilgængelig for de patienter, der skal deltage i forsøget lige meget hvor de befinder sig i verden. Jeg er ikke i tvivl om, at denne platform til fremstilling af cellebaserede terapier bliver en konkurrencemæssig fordel for selskabet. I 2012 har vi ligeledes haft fokus på via aktietilbagekøb at sikre så enkel en sammenlægning som muligt. Dette kan aflæses af de likvide beholdninger, som tilsvarende blev reduceret. Den omtalte forsinkelse af sammenlægningen har dog efterfølgende krævet en styrkelse af selskabets likviditetsmæssige situation. I marts 2013 knyttede vi derfor båndene yderligere til DanDrit ved ombytning og salg af DKTI aktier. Til slut vil jeg gerne på bestyrelsen og medarbejdernes vegne i DKTI og DanDrit Biotech benytte lejligheden til at takke selskabets aktionærer for den store støtte og opbakning, der er blevet udvist i en udfordrende tid. Den er højt værdsat. Jeg glæder mig til løbende at kunne informere jer om milepælene i 2013: en succesfuld integrering af DanDrit Biotech, en styrkelse af kapital og likviditet samt opstart af det kliniske forsøg ACTIVED. Med venlig hilsen Dr. Eric Leire, CEO 2

5 RESUMÉ Resultat og balance Årets resultat blev et underskud på DKK 16,7m mod et underskud på DKK 4,1m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 76 pr. aktie, svarende til 99,96% Det negative resultat skal ses i lyset af det reducerede indtjeningsgrundlag og de fortsatte administrationsomkostninger. Egenkapitalen er ultimo 2012 opgjort til tdkk 32 mod DKK 26,1m ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat samt tilbagekøb af egne aktier for netto DKK 9,4m i forbindelse med selskabets indløsningstilbud til aktionærerne. Ledelsens plan for at tilføre likiditet og retablere aktiekapitalen er fortsat salg af selskabets beholdning af egne aktier. Ledelsen vurderer at den forventede sammenlægning med DanDrit Biotech A/S i løbet af 1. halvår 2013 vil øge værdien af selskabet og dermed øge muligheden for at lykkes med planen om salg af egne aktier. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet i Selskabets aktiver i 2012 består af likvider (DKK 0,2m) samt en unoteret konvertibel obligation fra og et udlån til DanDrit Biotech A/S, der til sammen efter nedskrivninger er indregnet med en værdi på DKK 0,0m. Selskabets likviditetsberedskab var presset ultimo De gennemførte salg fra selskabets beholdning af egne aktier i 2013 har dog bevirket at der på regnskabsaflæggelsesdagen var et likviditetsmæssigt beredskab, på DKK 0,5m. Dette er tilstrækkeligt til at dække driften for 1. halvår Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til ledelsens ønske om at have tilstrækkelig likviditet til hele DKTI er derfor i drøftelser med dets finansieringskilder om fremskaffelse af et lån til sikring af likviditeten for regnskabsåret Selskabet er også i dialog med en række investorer, der ligeledes kan være med til at sikre tilstrækkelig likviditet til fortsat drift. Der er på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indgået bindende tilsagn fra disse parter. Aktionærer og aktivitet DKTI A/S gennemførte endnu et aktietilbagekøb i juli Som resultat af afregningen, har selskabet erhvervet yderligere egne aktier og har dermed samlet set egne aktier, svarende til 72,8% af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. Der har i 2012 været fokus på at gennemføre sammenlægningen af DKTI A/S og DanDrit Biotech A/S jf. den betingede aftale fra december 2011, som dog beklageligt har været mere tidskrævende at gennemføre end forventet. DanDrit Biotech A/S er et dansk biotek selskab, som arbejder på at udvikle en vaccine mod colorektal kræft. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og et fase IIb-forsøg med selskabets førende produkt MCV forventes påbegyndt hen mod slutningen af For yderligere oplysninger omkring DanDrit Biotech A/S henvises til selskabets hjemmeside samt præsentation vedlagt børsmeddelelse nr. 17/

6 Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med 2011, ikke betales udbytte for Forventninger til 2013 DKTI A/S forventer i 2013 et negativt resultat i niveauet DKK 1m. Den nye selskabskonstruktion med DanDrit Biotech A/S som datterselskab til DKTI A/S forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2013, og i den forbindelse vil DKTI A/S, fremkomme med nye resultatforventninger samt en opdatering på selskabets styrkelse af kapital og likviditet. Da DanDrit Biotech A/S er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft - vil resultatforventningen dog fortsat være negativ. 4

7 HOVED- OG NØGLETAL (DKK) Resultat Kursreguleringer, netto Modtaget aktieudbytte Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Investeringsresultat Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat/totalindkomst Balance Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital Balancesum Nøgletal Totalindkomst pr. aktie/pr. udvandet aktie -59,65-6,75 3,26-2,20-19,46 Resultat pr. aktie/pr. udvandet aktie -59,65-6,75 3,26-2,20-19,46 Indre værdi pr. aktie/pr. udvandet aktie 0,15 76,21 82,67 78,37 77,36 Børskurs 65,50 75,00 80,00 71,00 71,00 Omkostningsprocent 28,06% 3,36% 4,48% 4,41% 2,74% Egenkapitalforrentning før omkostninger og skat -99,59% -15,00% 8,61% 10,51% -26,15% Egenkapitalforrentning før skat -127,64% -9,91% 4,13% 6,11% -28,90% Egenkapitalforrentning efter skat -127,64% -9,93% 4,12% -2,77% -21,56% Antal aktier ultimo året ekskl. egne aktier Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne aktier Hoved- og nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS samt Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". For definitioner se i afsnit om anvendt regnskabspraksis. 5

8 LEDELSESBERETNING Årets resultat Årets resultat blev et underskud på DKK 16,7m mod et underskud på DKK 4,1m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 76 pr. aktie, svarende til 99,96%. Den indre værdi var ultimo 2012 DKK -0,15 pr. aktie mod DKK 76,21 pr. aktie ultimo Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2011, ikke betales udbytte for Årets underskud foreslås overført til overført resultat. Balance og egenkapital Egenkapitalen ultimo 2012 er opgjort til tdkk 32 mod DKK 26,1m ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat på DKK 16,7m samt opkøb af egne aktier for DKK 9,4m (se afsnittet ny ejerstruktur nedenfor). Selskabets balance udgjorde ultimo 2012 DKK 0,3m, svarende til et fald på 98,8%. Ændringen kan henføres til faldet i egenkapitalen. Selskabets aktiver bestod ultimo 2012 i væsentlighed af værdipapirer på DKK 8,6m, udlån på DKK 5,0 mio, der begge var nedskrevet til DKK 0 samt likvide beholdninger på DKK 0,2m. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet i Posten værdipapirer omfatter en unoteret konvertibel obligation, der er nærmere beskrevet i afsnittet nedenfor samt i note 8 til regnskabet. Ultimo 2011 udgjorde selskabets værdipapirinvesteringer DKK 8,6m og likvider DKK 17,8m. Kapital- og likviditetsberedskab - fortsat drift Selskabets likviditetsberedskab var presset ultimo 2012 som følge af årets underskud og tilbagekøb af egne aktier. Det gennemførte aktiesalg fra selskabets beholdning af egne aktier i løbet af 1. kvartal 2013 har dog bevirket, at der på regnskabsaflæggelses-dagen var likvide midler, på DKK 0,5m. Dette er tilstrækkeligt til at dække driften for 1. halvår 2013, men ikke tilfredsstillende i forhold til ledelsens ønske om have likviditet til hele DKTI er derfor i drøftelser med dets finansieringskilder om fremskaffelse af et lån til sikring af likviditeten for regnskabsåret Selskabet er også i dialog med en række investorer, der ligeledes kan være med til at sikre tilstrækkelig likviditet til fortsat drift. Der er på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indgået bindende tilsagn fra disse parter. Selskabet overvejer tillige salg af yderligere egne aktier for at sikre likviditet til den fortsatte drift. Begivenheder efter balancedagen DKTI har den 18. marts 2013 foretaget aktieombytning med flere aktionærer i DanDrit Biotech A/S, jf. tidligere nævnte bytteforhold, og ved salg af aktier har selskabet modtaget aktier i DanDrit Biotech A/S. Herefter besidder DKTI A/S 2,8% af kapitalen i DanDrit Biotech A/S. Efter ombytningen besidder selskabet stk. egne aktier, hvilket svarer til 61.24% af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder (jf. børsmeddelelse 05/2013). Der er endvidere solgt ud af selskabets beholdning af egne aktier således at de likvide beholdninger på regnskabsaflæggelsesdagen andrager DKK 0,5 m Derudover har der ikke været nogen væsentlige begivenheder efter balancedagen. 6

9 LEDELSESBERETNING Forventninger til 2013 DKTI A/S forventer i 2013 et negativt resultat i niveauet DKK 1m. Den nye selskabskonstruktion med DanDrit Biotech A/S forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2013, og i den forbindelse vil DKTI AS, som det fortsættende selskab fremkomme med nye resultatforventninger samt en opdatering på styrkelse af kapital og likviditet. Da DanDrit Biotech A/S er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft - vil resultatforventningen dog fortsat være negativ. Ny ejerstruktur, nyt forretningsgrundlag DKTI A/S forretningsgrundlag var oprindeligt aktieinvestering baseret på teknisk analyse. I 2010, i forbindelse med SmallCap Danmark A/S betydende medejerskab blev investeringsstrategien omlagt til danske og udenlandske aktier samt virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Denne investeringsstrategi var aktiv frem til oktober 2011 hvor selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer blev afviklet. I 2010 besluttede den nye bestyrelse at tilføre selskabet ny aktivitet og herved kapitalisere på DKTI A/S børsplatform. På den baggrund indgik SmallCap Danmark A/S i oktober 2011 en aftale om at sælge selskabets aktier i DKTI A/S til en kreds af uafhængige investorer til en kurs svarende til den indre værdi af DKTI A/S. Samtidig modtog DKTI A/S DKK 3,5m for at indlede eksklusive forhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. Den indre værdi af DKTI A/S udgjorde DKK 77,1 pr. aktie på transaktionstidspunktet. DKTI A/S erhvervede i den forbindelse en del af SmallCap Danmark A/S aktiebeholdning i selskabet. Købet af egne aktier foregik til indre værdi. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S salg af aktier gennemførte DKTI A/S et åbent tilbagekøb af egne aktier, således at alle aktionærer havde mulighed for at afhænde deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. I alt erhvervede selskabet i stk. egne aktier, svarende til 42,1% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. I juni 2012 gennemførte selskabet endnu et åbent tilbagekøb af egne aktier og erhvervede yderligere egne aktier jf. Børsmeddelelse nr. 18/2012. Ultimo 2012 var DKTI A/S i besiddelse af egne aktier, svarende til 72,8% af selskabets aktiekapital og stemmerettigheder. DanDrit Biotech A/S DKTI A/S er blevet enig med DanDrit Biotech A/S aktionærer om en værdiansættelse af DanDrit Biotech A/S på USD 40 millioner mod oprindeligt USD 47 millioner f. Børsmeddelelse nr. 11/2012. Bestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af en række uafhængige analyser, og der er lagt vægt på, at selskabets største aktionærer har tilkendegivet, at de ønsker sammenlægningen gennemført på disse vilkår. Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at aftalen med DanDrit Biotech A/S aktionærer indebærer, at de af DKTI A/S aktionærer, der ikke måtte ønske at deltage i det sammenlagte selskab, får mulighed for forud for sammenlægningen at sælge deres aktier tilbage til DKTI A/S til en kurs svarende til den indre værdi, hvilket blev gennemført i juli Det har af skattemæssige grunde vist sig uhensigtsmæssigt at gennemføre en juridisk fusion af selskaberne. Derfor forfølger parterne i stedet alternative modeller for sammenlægning af de to virksomheder. Ledelsen forventer, at første del af sammenlægningen bliver gennemført i løbet af 2. kvartal 2013 og indebærer, at hovedparten af DanDrit Biotech A/S aktionærer indskyder deres aktier i selskabet mod udstedelse af nye aktier i DKTI A/S. Aktieudstedelsen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 17. september 2012 jf. Børsmeddelelse nr. 20/

10 LEDELSESBERETNING Aktionærer med en samlet beholdning på ca. 90% af Dandrits aktiekapitalen har indikeret, at de vil indskyde deres aktier i selskabet mod udstedelse af nye aktier i selskabet. De nyudstedte aktier til Dandrit s aktionærer vil skulle godkendes optaget til notering af NASDAQ OMX København, ligesom der vil skulle udarbejdes et tegningsprospektprospekt. På en ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2012 blev der valgt ny bestyrelse i selskabet. DKTI A/S havde modtaget meddelelse om, at Stafir lífeyrissjóður ønskede: Dr. Tongtis Tongyai, Dr. Jacob Rosenberg og Dr. Eric Jean Marie Leire indvalgt i bestyrelsen. Medlemmerne af selskabets tidligere bestyrelse fratrådte i forbindelse med generalforsamlingen, og samtidig udnævnte selskabet Eric Jean Marie Leire som ny administrerende direktør. Bestyrelsen arbejder fortsat på en mulig sammenlægning med eller overtagelse af DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer har været tidskrævende, men forventes afsluttet i 2. kvartal 2013, således at sammenlægningen kan gennemføres umiddelbart efter. Forretningsmæssige risici Selskabet befinder sig i en overgangsfase, hvor selskabet inden for en kortere periode må forvente at skifte aktivitet fra at være en investeringsvirksomhed til at være en biotech-virksomhed i forbindelse med den forventede sammenlægning med DanDrit Biotech A/S. Aktuelt relaterer selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko sig til en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat dagsværdi, svarende til kostpris med fradrag af nedskrivning. Den konvertible obligation er nærmere beskrevet i note 8. Selskabet har tillige foretaget et udlån til DanDrit Biotech A/S på i alt kr. 5 mio. Udlånet er nærmere beskrevet i note 9. Selskabet ejer ikke andre værdipapirer, herunder børsnoterede værdipapirer. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt, at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Det er selskabets målsætning at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af kapitalstrukturen. Det langsigtede ønske er en soliditet på mindst 40%. Der henvises i øvrigt til beskrivelse under note 0 "Kapital- og likviditetsberedskab - fortsat drift". Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank A/S. Ledelsen vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Selskabet ejer herudover en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 8). Obligationen er udstedt af DanDrit Biotech A/S. Selskabet har tillige udlån på kr. 5 mio. til DanDrit Biotech A/S. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde en fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. Der er udarbejdet en ekstern vurdering af DanDrit Biotech A/S, der værdiansætter selskabet og MelCancerVac til et betydeligt trecifret millionbeløb. Såfremt der gennemføres en sammenlægning med DanDrit Biotech A/S forfalder obligationen, afhængig af transaktionstypen, enten til indfrielse eller skal konverteres til aktier. Der foreligger en betinget aftale om fusion 8

11 LEDELSESBERETNING mellem selskaberne. Sammenlægningen eller overtagelse forventes at kunne gennemføres i 2. kvartal Der er kreditrisici forbundet med obligationen, og ledelsen har vurderet, at trods perspektiverne i DanDrit Biotech A/S og den foreslåede sammenlægning er risiciene på nuværende tidspunkt, så store at obligationen og udlånet er nedskrevet til kr. 0. Valutarisiko Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 8). Valutakursrisikoen er ikke afdækket. Selskabet har på balancedagen ikke øvrige aktiver eller passiver i fremmed valuta. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til dagsværdi. Selskabet har tillige foretaget et udlån til DanDrit Biotech A/S. Ledelsen vurderer, at der er usikkerhed forbundet med måling af obligationens og udlånets værdi. Obligationen er nærmere beskrevet i note 8 og udlånet i note 9. Der vurderes herudover ikke at være usikkerhed ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Corporate Governance DKTI A/S er i en overgangsperiode aktivitetsmæssigt. Selskabet har afviklet sine børsnoterede investeringer i oktober 2011 og er nu i drøftelser med DanDrit Biotch A/S om en sammenlægning af de to selskaber. Grundet den nuværende situation i selskabet har bestyrelsen i første omgang valgt at opdatere og implementere den lovpligtige redegørelse, der forelå ved den nuværende bestyrelses tiltrædelse. Den opdaterede redegørelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Når selskabets fremtid er afklaret, vil bestyrelsen på ny forholde sig til anbefalingerne til god selskabsledelse og forventelig udarbejde en ny og opdateret redegørelse. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar DKTI A/S har ikke en politik for samfundsansvar. Ledelsens vederlag Det er selskabets politik, at direktion og bestyrelse aflønnes med faste honorarer. Ledelsen er således ikke omfattet af bonus- og optionsordninger el.lign. Det faste honorar fastsættes ud fra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. 9

12 BESTYRELSE OG DIREKTION Jacob Rosenberg (1964) Bestyrelsesformand Nationalitet: Dansk Jacob Rosenberg er uddannet MD og D.Sc. ved Københavns Universitet og har været professor i kirurgi ved Københavns Universitet siden Jacob Rosenberg arbejder til dagligt som ledende overlæge, Gastroenhenden, Herlev Hospital og er desuden redaktør for Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal samt bestrider en lang række tillidsposter. Jacob Rosenberg har siden 2004 været bestyrelsesmedlem i og formand for DanDrit Biotech A/S frem til 2010 og igen bestyrelsesmedlem fra 2012 til januar 2013, hvor Jacob Rosenberg trådte ud af bestyrelsen i DanDrit Biotech A/S. Jacob Rosenberg har været medlem af bestyrelsen i DKTI A/S siden 31. oktober M.R. Tongtis Tongyai (1955) Nationalitet: Thailandsk M.R. Tongtis Tongyai er uddannet B.Sc. og Medical Doctor fra Chulalongkorn Universitet i Bangkok, Thailand samt som Medical Doctor ved Institut for Obstetrik og Gynækologi ved John Hopkins Universitet; Maryland, USA. M.R. Tongtis Tongyai har vidtgående erfaring inden for obstetrik og gynækologi fra hospitaler i Bangkok i Thailand. I dag er M.R. Tongtis Tongyai direktør for Perfect Woman Institute, Piyavate Hospital, Bangkok, Thailand, der er et privat sygeplejeinstitut, der leverer specifikke sundhedsydelser for kvinder, der spænder fra infertilitet, prænatal pleje, registrering af og med omsorg for kvinder i alle aldre. M.R. Tongtis Tongyai har for øjeblikket følgende ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: Ledende rådgivningsdirektør og Funding Manager i Special Financial Envoy of DIVINE CONVENANT SPIRITUAL & MORAL RECOVERY INTERNATIONAL INC, Præsident i Thai Society of Human Reproduction samt sidder i rådgivende udvalg i World Invitro Fertilization Unit. M.R. Tongtis Tongyai var medlem af bestyrelsen i DanDrit Biotech A/S fra M.R. Tongtis Tongyai har været medlem af bestyrelsen i DKTI A/S siden 31. oktober

13 BESTYRELSE OG DIREKTION Administrerende direktør Eric Jean Marie Leire (1957) Nationalitet: Fransk Dr. Eric Leire er medicinsk læge og har en MBA fra HEC og Kellogg School of Management. Eric Leire har betydelig ledelseserfaring, herunder i forbindelse med udvikling af kliniske lægemidler og forretningsudvikling, både i offentlige og private bioteknologiske virksomheder. Eric Leire bringer værdifuld erfaring inden for klinisk udvikling og forretningsmæssig udvikling af onkologiske produkter. Eric Leire har været involveret i udviklingen og kommercialiseringen af flere store onkologiske lægemidler såsom IntronA, Rituxan og Ontak. Eric Leire er bestyrelsesmedlem i flere bioteknologiske virksomheder og har mere specifikt siddet flere år i bestyrelsen for vaccineselskaberne (FIT Biotech, Finland og APT Therapeutics). Han har været partner i BioFund Venture, et Life Science venture kapital firma. Han har været administrerende direktør for flere venture-støttede USA-baserede bioteknologiske virksomheder, herunder Paringenix. Eric Leire har fungeret som Research Assistant ved Harvard AIDS Institute (arbejder på DNA-vaccine) og har over 15 års farmaceutisk erfaring med Pharmacia (onkologi Gastroenterologi), Schering Plough (Intron-A og GM-CSF) og Pfizer. Eric Leire har designet og implementeret den nye kliniske udvikling, strategi og forretningsudvikling i DanDrit Biotech A/S. Eric Leire tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Dandrit Biotech A/S i 2010 og som administrerende direktør i DanDrit Biotech A/S den 1. januar 2011, hvor han stadig er administrerende direktør. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen fastsætter inden hvert kalenderårs begyndelse en mødeplan for det kommende år. Bestyrelsen har i 2012 afholdt 6 bestyrelsesmøder. 11

14 AKTIE- OG AKTIONÆRINFORMATION Selskabets aktier er optaget til notering på NASDAQ OMX København A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2012 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige og ingen aktier har særlige rettigheder. Ultimo 2011 var aktiekapitalen ligeledes DKK Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 31. december 2013 at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr svarende til stk. aktier à nominelt DKK 10 mod indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud). Aktierne skal tegnes til markedskurs. Bemyndigelsen forventes udnyttet i forbindelse med apportindskud af aktier i DanDrit Biotech A/S som senest nævnt i selskabsmeddelelse af 26. april Selskabet forventer på baggrund af aftalen med DanDrit Biotech A/S, at tegningskursen vil være kr. 73,23 per aktie af nominelt kr. 10, jf. børsmeddelelse nr. 30/2012. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 89% af selskabets aktiekapital (62,6% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 76,0% af selskabets aktiekapital (44,2% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ultimo 2012 og på regnskabsaflæggelsestidspunktet ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (44,8% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer har oplyst at eje mere end 5% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (28,4% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 72,78% af aktiekapitalen og på regnskabsaflæggelsestidspunktet stk. Ultimo 2011 var beholdningen af egne aktier på 57,0% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier Der blev i 2012 på NASDAQ OMX København A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 10,4m. I 2011 blev der omsat stk. aktier i selskabet (kursværdi DKK 13,1m). Kursudvikling Børskursen på selskabets aktier var ultimo 2012 DKK 65,5 svarende til et fald på DKK 9,5 (-12,67%) i forhold til ultimo 2011 (DKK 75). Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2012 tdkk 32, svarende til en indre værdi på DKK 0,15 pr. aktie. Den regnskabsmæssige indre værdi af selskabets aktier var den 31. december 2011 DKK 76,21 pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2011, ikke udloddes udbytte for

15 AKTIE- OG AKTIONÆRINFORMATION Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. april 2013 kl på selskabets adresse Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K. Finanskalender Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal Delårsrapport, 1. halvår Delårsrapport, 1-3. kvartal 2013 Børsmeddelelser Børsmeddelelse nr. 01/ Indre værdi pr. 31. december 2011 for DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 02/ Indre værdi pr. 31. januar Børsmeddelelse nr. 03/2012 Ændring af finanskalender Børsmeddelelse nr. 04/2012 Årsrapport Børsmeddelelse nr. 05/2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 06/2012 Indre værdi pr. 29. februar Børsmeddelelse nr. 07/2012 Referat af ordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 08/2012 Fortsatte forhandlinger omkring fusion med DanDrit Biotech A/S Børsmeddelelse nr. 09/2012 Indre værdi pr. 31. marts 2012 Børsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012 Børsmeddelelse nr. 11/2012 Aftale om hovedvilkår for fusion med DanDrit Biotech A/S Børsmeddelelse nr. 12/2012 Indre værdi pr. 30. april 2012 Børsmeddelelse nr. 13/2012 Indre værdi pr. 31. maj 2012 Børsmeddelelse nr. 14/2012 Tilbud om aktietilbagekøb Børsmeddelelse nr. 15/2012 Indre værdi pr. 30. juni 2012 Børsmeddelelse nr. 16/2012 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 Børsmeddelelse nr. 17/2012 Resultat af aktietilbagekøb Børsmeddelelse nr. 18/2012 Ny beholdning af egne aktier Børsmeddelelse nr. 19/2012 Indre værdi pr. 31. juli 2012 Børsmeddelelse nr. 20/2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 21/2012 Tilføjelse til Indkaldelse til ekstraordinær Børsmeddelelse nr. 22/2012 Indre værdi pr. 31. august 2012 Børsmeddelelse nr. 23/2012 Referat af ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 24/2012 Indre værdi pr. 30. september 2012 Børsmeddelelse nr. 25/2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 26/2012 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Børsmeddelelse nr. 27/2012 Referat af ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 28/2012 Indre værdi pr. 31. oktober 2012 Børsmeddelelse nr. 29/2012 Ny administrerende direktør i DKTI A/S Børsmeddelelse nr. 30/2012 Opdatering på fusion med DanDrit Biotech A/S Børsmeddelelse nr. 31/2012 Indre værdi pr. 30. november 2012 Børsmeddelelse nr. 32/2012 Finanskalender

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for DKTI A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Vi henviser tillige til note 0, kapital- og likviditetsberedskab - fortsat drift. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den / 2013 Direktion Eric Jean Marie Leire Bestyrelse Jacob Rosenberg Formand M.R. Tongtis Tongyai Eric Jean Marie Leire 14

17 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i DKTI A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DKTI A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Som beskrevet i note 0, Kapital- og likviditetsberedskab fortsat drift har selskabet på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke tilstrækkelige likvide midler til at dække driften for Ledelsen forventer primært at fremskaffe den fornødne likviditet til fortsat drift ved salg fra selskabets beholdning af egne aktier. Det er ledelsens vurdering, at den planlagte sammenlægning med Dandrit Biotech A/S vil øge værdien af selskabet og dermed muligheden for salg af egne aktier. Der er efter vores opfattelse væsentlig usikkerhed om gennemførelse af sammenlægningen med Dandrit Biotech A/S og væsentlig usikkerhed om selskabets mulighed for at fremskaffe den fornødne likviditet til fortsat drift. Regnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Som følge af omfanget af de væsentlige usikkerhedsfaktorer, der rejser betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, anser vi ikke denne forudsætning for passende. Vi tager som følge heraf forbehold for fortsat drift. 15

18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Hvis regnskabet var aflagt efter realisationsprincipper i stedet for fortsat drift, ville dette medføre indregning af afviklingsforpligtelser. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Allan Knudsen Statsautoriseret revisor 16

19 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1/1-31/ (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Investeringsresultat, brutto Andre driftsindtægter, netto Administrationsomkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Anden totalindkomst 0 0 ÅRETS TOTALINDKOMST Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie -59,65-6,75 FORSLAG TIL FORDELING AF ÅRETS RESULTAT / TOTALINDKOMST Overført resultat Disponeret i alt

20 BALANCE 31/ (DKK) Note A K T I V E R Likvide beholdninger Værdipapirer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt KORTFRISTEDE AKTIVER AKTIVER P A S S I V E R Anden gæld Kortfristede forpligtelser Aktiekapital Overført resultat EGENKAPITAL PASSIVER

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DKTI A/S i likvidation CVR-nr. 30 20 71 49

DKTI A/S i likvidation CVR-nr. 30 20 71 49 CVR-nr. 30 20 71 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011 DKTI A/S

Årsrapport 2011 DKTI A/S Årsrapport 2011 Børsmeddelelse nr. 04 / 2012 23. februar 2012 DKTI A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere