Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen"

Transkript

1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket et spørgsmål, læser eksaminator emnet for opgave A og B for eksaminanden (kun skrift med fed). Opgave A er praktisk, opgave B er praktisk eller teoretisk og opgave C er teoretisk. Censor og eksaminator kan i en periode beslutte at fjerne et enkelt spørgsmål fra puljen, hvis dette spørgsmål har været trukket uforholdsmæssigt mange gange i træk. Eksaminanden gennemfører opgave A under ledelse af eksaminator. De specifikke opgaver og kompetencemål som eksaminanden skal udføre og vise på tilfredsstillende vis for at bestå prøven er beskrevet for hvert spørgsmål. Efter gennemførelse af opgave A fortsættes til opgave B. Efter både opgave A og B kan der eventuelt stilles spørgsmål af eksaminator og censor og derefter fortsættes der med opgave C. Det materiel som beskrives i de enkelte opgaver skal være til rådighed for eksaminanden under prøvens forløb. Hvis der opstår problemer med dette kan et enkelt spørgsmål kortvarigt fjernes fra puljen af censor, mens materiellet til det pågældende spørgsmålet omgående skaffes eller repareres. Eksaminator gennemfører opgave C ved at stille 12 spørgsmål til eksaminanden. Efter hvert spørgsmål svarer eksaminanden, hvorefter eksaminator og censor på medbragte skemaer noterer antal point for svaret. Eksaminandens besvarelse bedømmes på om han har vist forståelse for det adspurgte. Hvis eksaminanden ikke har forstået spørgsmålet, kan eksaminator uddybe dette uden dog at hjælpe med besvarelsen. Eksaminandens svar skal som udgangspunkt ikke kommenteres. Hvis besvarelsen ikke forstås af eksaminator eller censor kan der eventuelt kort stilles opklarende spørgsmål. C-spørgsmålene afprøver eksaminandens paratviden. Vedrørende pointgivningen i besvarelsen af C-spørgsmålene overholdes følgende: o Der tildeles kun 4 point hvis svaret er fuldstændig korrekt. o De 4 mulige point pr. svar fordeles ligeligt udover eksaminandens besvarelse. o Eventuelle ulige fordelinger i de enkelte spørgsmål vægtes til eksaminandens fordel. - eks. tre korrekte svar ud af fem mulige udløser 3 point (men fire korrekte svar ud af fem mulige udløser stadigvæk kun 3 point) - eks. et korrekt svar ud af tre mulige udløser 2 point. 1

2 o Eksaminanden skal opnå mindst 29 point ud af de 48 mulige point for at bestå C-del af denne prøve. o Ved eventuel uenighed om pointgivningen er censors pointgivning den gældende. o Eksaminanden skal have mulighed for at besvare alle spørgsmålene. På baggrund af tildelte point for de enkelte spørgsmål gives en endelig bedømmelse. Alle prøvens 3 dele skal hvis eksaminanden ønsker det gennemføres også selv om præstationen i A- eller B-delen tydeligvis ikke var tilfredsstillende. Dette er af hensyn til eksaminandens eventuelt videre uddannelsesforløb samt eventuel reeksamination. Efter gennemførelse af opgave A, B og C gives eksaminanden én samlet bedømmelse for alle 3 dele. Alle 3 dele af prøven vægtes lige og skal bestås for at opnå bedømmelsen bestået. 2

3 Spørgsmål 1 Opgave A: En indsats med materiel til bekæmpelse af mindre forureningsspild Eksaminator/holdleder giver befaling om, at eksaminanden skal stoppe spild i kloak og standse udstrømning fra tank. o Eksaminanden iklæder sig beskyttelsesdragt og trykluftsapparat. o Eksaminanden demonstrerer forståelse for faget ved at standse nedsivning af væske i kloak og klargør træprop eller -kile til standsning af udstrømmende væske. o Eksaminanden isætter træprop og sikrer den ved hjælp af bånd med spænde. Hjælper kan medvirke ved fastgørelse af båndet. Opgave B: Brandforløb og overtænding o Eksaminanden forklarer brandens forløb i et mere eller mindre lukket rum. o Eksaminanden forklarer de forskellige typer overtændinger og betingelserne for disse samt hvorledes de opstår. o Eksaminanden forklarer hvilke forholdsregler der tages, hvis et lokale er overtændt eller, hvis der er risiko for overtænding. o Eksaminanden forklarer nogle ydre tegn, der kan indikere risiko for overtænding. : 3

4 Spørgsmål 2 Opgave A: 1 erens arbejde ved en indsats mod særlige farer på brandstedet Trykflasker En B/C udlægning er klargjort, og en øvelsesacetylenflaske er placeret således at den kan køles fra dækning. Eksaminator/holdleder giver befaling om indsats mod trykflasker. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerudstyr og klargør røgdykkerradio. o Eksaminanden demonstrerer sammen med en hjælper indsatsen mod en acetylenflaske på et brandsted. Der skal vand på angrebet. o Kommunikation mellem eksaminator/holdlederen og eksaminanden foregår ved hjælp af røgdykkerradio. o Eksaminanden forklarer inddelingen af trykflasker efter indhold og særlige risici inden for de enkelte grupper. o Eksaminanden forklarer indsatsen overfor de andre kategorier af trykflasker. Opgave B: Båreholdets arbejde under optagning, indpakning, fastsurring, løft og transport o Eksaminanden viser og forklarer, hvorledes skålbåren klargøres med seler samt et enkelt tæppe. o Eksaminanden optager med hjælpere den tilskadekomne på båren. Eksaminanden skal tilse, at hoved, hals, rygsøjle og bækken så vidt muligt fikseres under optagningen. Optagningen sker ved hjælp af tøjløft. o Eksaminanden viser indpakning af den tilskadekomne i et tæppe samt efterfølgende fastspænding på båren. o Eksaminanden viser korrekt løft af båre. o Eksaminanden viser med hjælpere transport af tilskadekomne. : 4

5 Spørgsmål 3 Opgave A: 4 erens arbejde ved B/C-udlægning med to angreb Eksaminator/holdleder giver befaling om indsats med B/C-udlægning med 2. rør, og der fokuseres på 4 erens arbejde. o Eksaminanden etablerer vandforsyning fra brandhane. o Eksaminanden fortsætter efterfølgende opgaven med at virke som 2 er på 2. angreb. o Eksaminanden viser udlægningen og kalder vand frem på 2. rør. o Eksaminanden viser frostsikring af en brandhane. o Eksaminanden forklarer opbygningen af en brandhane. Opgave B: Motorkædesav o Eksaminanden kontrollerer savens driftsikkerhed. o Eksaminanden forklarer sikkerhedsbestemmelser og ifører sig sikkerhedsudstyr. o Eksaminanden starter saven og arbejder med den gennemskærer træ, der er ca. 30 cm i diameter. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn. : 5

6 Spørgsmål 4 Opgave A: 3 erens, 2 erens og 1 erens opgaver ved en skumudlægning Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med skumudlægning. Eksaminanden gives besked af eksaminator/holdleder for hver af de enkelte opgaver i dette spørgsmål. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde. Når arbejdet ved tilblanderen er tilendebragt fortsættes med 2 erens arbejde. Tilblanderen betjenes herefter af en hjælper. o Eksaminanden udfører 2 erens arbejde. o Eksaminanden udfører 1 erens arbejde, kalder vand frem og betjener skumrøret. 2 erens arbejde udføres af en hjælper. Opgave B: Indsatstaktik ved redningsindsatser o Eksaminanden forklarer redningstjenestens overordnede formål. o Eksaminanden viser forståelse for fremgangsmåden ifølge de 5 stadier. o Eksaminanden forklarer tilgængelighedsprincippet. o Eksaminanden gør rede for forskellige metoder til sikring af bygninger mod sammenstyrtning. o Eksaminanden gør rede for de forskellige metoder til nedfiring af personer fra etager uden brug af normale transportveje. 6

7 Spørgsmål 5 Opgave A: 3 erens, 2 erens og 1 erens opgaver ved en B/C-udlægning Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med B/C-udlægning. Eksaminanden gives besked af eksaminator/holdleder for hver af de enkelte opgaver i dette spørgsmål. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde ved en B/C-udlægning. o Eksaminanden kalder hurtigst muligt vand frem og betjener forgreneren til der er vand fremme ved denne. Herefter betjenes forgreneren af en hjælper. o Eksaminanden udfører 2 erens og 1 erens arbejde ved en B/C-udlægning. o Eksaminanden kalder vand frem og betjener strålerøret. o Eksaminanden viser udskiftning af slange, forlængelse af angreb og af enkeltoprullede slanger i slangekurv. Opgave B: Brandventilation samt opstilling og betjening af overtryksventilator o Eksaminanden forklarer formålene med brandventilation samt hvorledes brandventilering inddeles i naturlig og mekanisk ventilering. o Eksaminanden forklarer principperne og mulighederne ved naturlig og mekanisk ventilation. o Eksaminanden forklarer principperne for overtryksventilering, reglerne for etableringen af til- og fraluftsåbningerne og betydningen af sikringsslange ved fraluftsåbningen. o Eksaminanden klargør, opstiller og betjener overtryksventilatoren således at den under opstart peger væk fra i bygningen. o Eksaminanden drejer og placerer overtryksventilatoren således, at luftkeglen dækker hele tilluftsåbningen. o Eksaminanden : 7

8 Spørgsmål 6 Opgave A: Indsats med hydraulisk frigørelsesværktøj ved frigørelse af fastklemte i køretøj frigørelsesværktøjet er samlet Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats til frigørelse af fastklemt i køretøj. Der skal være en figurant eller en dukke placeret i køretøjet. o Eksaminanden sammen med en hjælper udfører 1 erens og 2 erens arbejde med hydraulisk frigørelsesværktøj ved frigørelse af fastklemte. o Sikrer og stabiliserer køretøjet (eksaminanden opklodser køretøjet, tager strømmen fra batteriet samt knuser/fjerner en rude). o Eksaminanden skaber adgang for førstehjælperen ved at åbne en dør med sprederen. o Eksaminanden skaber plads omkring den fastklemte for behandleren ved at fjerne en dør. o Eksaminanden tager hensyn til den fastklemtes sikkerhed og tilstand. o Eksaminanden tager hensyn til egen og hjælperens sikkerhed ved frigørelsesarbejdet. Opgave B: Slukningsarbejdet på et brandsted o Eksaminanden forklarer forhold før indtrængning i bygningen som bygningens størrelse og beskaffenhed, vindretning, sortsværtede vinduer og mulighed for ventilering. o Eksaminanden viser forståelse for, hvorledes slukningsarbejdet udføres og forklarer de forskellige slukningsprincipper og teknikker. o Eksaminanden forklarer, hvordan eftersøgning af personer foretages. 8

9 Spørgsmål 7 Opgave A: 1 erens arbejde ved en højtryks-/hjælpeslangeudlægning Eksaminator/holdleder giver en befaling når eksaminanden har iklædt sig røgdykkerudstyret og er klar til indsats. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerudstyr og klargør røgdykkerradio. o Eksaminanden med hjælperen sørger for udlægning og afprøvning af HT-slangen. o Eksaminanden foretager indtrængning til eftersøgning og slukning af brand i lejlighed i stueetagen. o Eksaminanden med afblændet maske foretager afsøgning af lokalet og redning af bevidstløs person eller dukke. o Kommunikation mellem eksaminator/holdlederen og eksaminanden foregår ved hjælp af røgdykkerradio. Opgave B: Indsatsforhold ved akutte uheld med farlige stoffer o Eksaminanden forklarer skadestedets opbygning. o Eksaminanden forklarer brandmandens muligheder for at finde oplysninger om stoffet. o Eksaminanden forklarer opgaverne i en indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. o Eksaminanden forklarer om et rensepunkt for indsatspersonale og principperne for dets placering. o Eksaminanden fortæller om det materiel og udstyr som kemikaliedykkeren har til rådighed. 9

10 Spørgsmål 8 Opgave A: Faldsikringsudstyr Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvortil der skal bruges faldsikringsudstyr. o Eksaminanden viser, hvorledes forankringsline udlægges og forankres, før der arbejdes i højden. o Eksaminanden iklæder sig faldsikringsudstyr og demonstrerer, hvorledes forankringslinen sikrer brandmanden ved arbejde i højden. o Eksaminanden demonstrerer, hvorledes reblåsen virker. o Eksaminanden forklarer falddæmperens funktion. o Eksaminanden sikrer sig korrekt i højden. o Eksaminanden forklarer, i hvilke situationer brandmandsbælte med støttestrop kan anvendes som holdesikring. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn af udstyret. Opgave B: Vand som slukningsmiddel o Eksaminanden forklarer om vands slukningsvirkning. o Eksaminanden fortæller om fordele og ulemper ved brug af vand som slukningsmiddel. o Eksaminanden forklarer de forskellige slukningsteknikker ved offensiv taktik: - Direkte slukning - Indirekte slukning - Køling af røggasser - Pensling. 10

11 Spørgsmål 9 Opgave A: Motorpasserens arbejde ved opstilling af påhængsbæresprøjte og udlægning af 9 meter sugeslange til åbent vandsted Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med påhængsbæresprøjte. o Eksaminanden sammen med en hjælper placerer pumpen stabilt ved vandstedet. o Eksaminanden sammen med en hjælper udlægger sugeslanger. o Eksaminanden fastgør suge- og ventilline. o Eksaminanden leverer vand og 5 bars tryk til et strålerør. o Eksaminanden har forståelse for betjeningshåndtagenes funktioner. o Eksaminanden forklarer brugen af pumpens mano- og manovakuummeter. Opgave B: Skum som slukningsmiddel o Eksaminanden forklarer om skums slukningsvirkning. o Eksaminanden forklarer om fordele og ulemper ved brug af skum som slukningsmiddel samt om skums anvendelsesmuligheder. o Eksaminanden forklarer, hvorledes en skumtilblander og et skumrør virker. o Eksaminanden forklarer skumtallet og skums inddeling. 11

12 Spørgsmål 10 Opgave A: 1 erens arbejde ved en B/C-udlægning med udvendig ophaling Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med en B/C-udlægning til slukning af brand på 2. sal. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerpåklædning inklusive trykluftsapparat og røgdykkerradio. Masken anlægges, når eksaminanden finder det hensigtsmæssigt af hensyn til opgaven. o Eksaminanden efter befalingen forstår, at det brænder på 2. sal, og at der skal foretages udvendig ophaling af slanger til etagen under branden. o Eksaminanden viser 1 erens arbejde ved denne udlægning. o Kommunikation mellem eksaminator og 1 eren foregår ved hjælp af røgdykkerradio. o Eksaminanden kontrollerer og indstiller sit strålerør og trækker op til branden på 2. sal. Opgave B: Komplicerende forhold ved frigørelse af fastklemt i køretøj o Eksaminanden viser og forklarer ved et forulykket køretøj særlige sikkerhedsmæssige forhold ved frigørelse fra EL- og hybridbiler. o Eksaminanden forklarer hvorfor det er vigtigt at bruge godkendt isoleret værktøj ved frigørelse fra disse former for køretøjer o Eksaminanden viser og forklarer teknikken ved frigørelse fra større køretøjer som lastvogne og busser. Dette kan vises på et større ikke-forulykkede tjenestekøretøj. o Eksaminanden viser og forklarer faserne ved frigørelse fra et køretøj som ligger siden/taget, herunder særligt ift. Sikring af køretøjet og forskellige måder at skabe plads på. 12

13 Spørgsmål 11 Opgave A: 4. fase i indsats ved frigørelse af fastklemt i køretøj Køretøjet og tilskadekomne er klargjort således, at de første 3 stadier er blevet gennemført. Frigørelsesværktøjet er samlet og klar til brug. Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats til endelig frigørelse af fastklemt i køretøj. o Eksaminanden på Holdlederens befaling skaber et inspektionshul. o Eksaminanden med en hjælper klipper en pedal ved brug af pedalcutter. o Eksaminanden foretager de fornødne klip og spredninger for at frigøre fastklemt mellem sæde og instrumentbord/rat. o Eksaminanden forklarer formålet med inspektionshullet. Opgave B: Pumpens hjemkomsteftersyn, betjeningshåndtag og instrumenter o Eksaminanden forklarer funktionerne for pumpens betjeningshåndtag. o Eksaminanden forklarer, hvordan sugeslangen og sugehovedet virker. o Eksaminanden forklarer, hvad manometer og manovacuummeter kan bruges til i betjeningen af pumpen. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn af pumpen og herunder også forklarer, hvorledes pumpen frostsikres. 13

14 Spørgsmål 12 Opgave A: Frigørelse af fastklemt i bygningsdele Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvor en fastklemt dukke skal frigøres. o Eksaminanden samler og klargør udstyret til løft med luftpude/kraftpude og donkraft. o Eksaminanden løfter sammen med en hjælper ved hjælp af luftpude/kraftpude og donkraft en tung betonbjælke eller lignende genstand på mindst 2 m 2 ca. 20 cm fra jorden. Der skal under byrden være placeret en fastklemt dukke. o Eksaminanden sørger for løbende opklodsning. o Eksaminanden forklarer principperne ved og vigtigheden af opklodsningen. o Når byrden er løftet og opklodset i den ønskede højde, og dukken kan trækkes fri, er opgaven løst. Opgave B: Gennemgang, klargøring og påtagning af trykluftapparat og røgdykkerudstyr o Eksaminanden viser forståelse for vigtigheden af de kontroller der foretages på et apparat i forbindelse med klargøring: - visuel kontrol - indholds-, tætheds- og fløjtekontrol - kontrol af maskens tæthed og overtryksfunktion o Eksaminanden kan forklare luftens vej fra flaske til bruger herunder også luftens vej i masken. o Eksaminanden påtager trykluftsapparat og iklæder sig udstyr til røgdykning uden røgdykkerradio. : 14

15 Spørgsmål 13 Opgave A: Kemikalieindsatsdragten o Eksaminanden forklarer: - dragtens opbygning - de generelle regler for arbejde med kemikalieindsatsdragt, herunder luftforbrug, indsatstid og rensning - sikkerhed for kemikaliedykkeren o Eksaminanden iklæder sig kemikalieindsatsdragt. Hvor der er behov for hjælp forklarer eksaminanden, hvad hjælperen skal gøre i forhold til iklædningen. o Eksaminanden påtager trykluftsapparat og tilslutter apparatet til dragtens ventil og viser dragtens funktioner. o Eksaminanden viser sikkerhedsmæssig korrekt færden iklædt kemikalieindsatsdragten. o Eksaminanden efter afklædning gør rede for placeringen af rensepunktet for indsatspersonale ved indsats med uheld med farlige stoffer. Opgave B: Motorskæreskive o Eksaminanden iklæder sig sikkerhedsudstyret, kontrollerer og starter skæreskiven og arbejder med den. o Eksaminanden viser sine færdigheder ved eksempelvis at skære i profiljern eller et rør med diameter på ca. 10 cm. o Eksaminanden efter arbejdet forklarer sikkerhedsbestemmelser for brug af motorskæreskive. o Eksaminanden forklarer de forskellige typer skæreskiver der anvendes. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn. 15

16 Spørgsmål 14 Opgave A: Udskydningsstigen Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvor en figurant på anden sal skal reddes ved hjælp af udskydningsstigen. o Eksaminanden med 2 hjælpere rejser udskydningsstigen til et vindue på 2. sal. o Eksaminanden sikrer stigen og viser redning af person ved bevidsthed samt forklarer redning af barn og bevidstløs person. o Eksaminanden foretager ved hjælp af stigen indtrængning med C-slange og strålerør og betjener slangekrog. Eksaminanden skal ikke have røgdykkerapparat på. o Eksaminanden kalder vand frem. o Eksaminanden udfører arbejdet under hensynstagen til sikkerhedsreglerne ved brug af stiger. Opgave B: Røgdykker teknik og -taktik o Eksaminanden viser og forklarer afsøgning af et rum. o Eksaminanden viser og forklarer røgdykkerens slukningsteknik ved fare for overtænding. o Eksaminanden viser forståelse for hvorledes røgdykkerholdet forholder sig overfor forskellige særlige farer trykflasker, sammenstyrtningsfare og EL. o Eksaminanden viser redning af en klasse 1 tilskadekomne. o Eksaminanden viser forståelse for hvad der menes med sporbevaring på et skadested. 16

17 Spørgsmål 15 Opgave A: 3 erens arbejde ved en stigrørsudlægning samt anvendelse og beskrivelse af forskellige armaturer Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med en stigrørsudlægning. Herefter fortsætter spørgsmålet med en klargjort B/C-udlægning med vand på tre angreb. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde ved en stigrørsudlægning. Der skal vand på udlægningen frem til stigrøret. o Eksaminanden forklarer, at det efterses, at de stigrørsventiler, som ikke anvendes, er lukket. o Eksaminanden forklarer efterfølgende betydningen af de armaturer, som er anvendt i stigrørsudlægningen. o Eksaminanden forklarer og viser betjeningen af strålerør af typen C/B-hanerør, rør der er opbygget som f.eks. Unifire samt tågestrålerør, der er opbygget som f.eks. Akronrør. Opgave B: Afstiv en etageadskillelse ved hjælp af en enkelt søjle afstivning o Eksaminanden tager mål til afstivningen. o Eksaminanden kontrollerer, samler og klargør materiellet til løsning af opgaven udenfor bygningen. o Eksaminanden afstiver en etageadskillelse med en søjleafstivning o Eksaminanden indsætter søjleafstivningen således, at den støtter korrekt på etageadskillelsen. o Eksaminanden strammer søjleafstivningen op ved hjælp af spændingsanordning eller kiler. 17

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere