Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen"

Transkript

1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket et spørgsmål, læser eksaminator emnet for opgave A og B for eksaminanden (kun skrift med fed). Opgave A er praktisk, opgave B er praktisk eller teoretisk og opgave C er teoretisk. Censor og eksaminator kan i en periode beslutte at fjerne et enkelt spørgsmål fra puljen, hvis dette spørgsmål har været trukket uforholdsmæssigt mange gange i træk. Eksaminanden gennemfører opgave A under ledelse af eksaminator. De specifikke opgaver og kompetencemål som eksaminanden skal udføre og vise på tilfredsstillende vis for at bestå prøven er beskrevet for hvert spørgsmål. Efter gennemførelse af opgave A fortsættes til opgave B. Efter både opgave A og B kan der eventuelt stilles spørgsmål af eksaminator og censor og derefter fortsættes der med opgave C. Det materiel som beskrives i de enkelte opgaver skal være til rådighed for eksaminanden under prøvens forløb. Hvis der opstår problemer med dette kan et enkelt spørgsmål kortvarigt fjernes fra puljen af censor, mens materiellet til det pågældende spørgsmålet omgående skaffes eller repareres. Eksaminator gennemfører opgave C ved at stille 12 spørgsmål til eksaminanden. Efter hvert spørgsmål svarer eksaminanden, hvorefter eksaminator og censor på medbragte skemaer noterer antal point for svaret. Eksaminandens besvarelse bedømmes på om han har vist forståelse for det adspurgte. Hvis eksaminanden ikke har forstået spørgsmålet, kan eksaminator uddybe dette uden dog at hjælpe med besvarelsen. Eksaminandens svar skal som udgangspunkt ikke kommenteres. Hvis besvarelsen ikke forstås af eksaminator eller censor kan der eventuelt kort stilles opklarende spørgsmål. C-spørgsmålene afprøver eksaminandens paratviden. Vedrørende pointgivningen i besvarelsen af C-spørgsmålene overholdes følgende: o Der tildeles kun 4 point hvis svaret er fuldstændig korrekt. o De 4 mulige point pr. svar fordeles ligeligt udover eksaminandens besvarelse. o Eventuelle ulige fordelinger i de enkelte spørgsmål vægtes til eksaminandens fordel. - eks. tre korrekte svar ud af fem mulige udløser 3 point (men fire korrekte svar ud af fem mulige udløser stadigvæk kun 3 point) - eks. et korrekt svar ud af tre mulige udløser 2 point. 1

2 o Eksaminanden skal opnå mindst 29 point ud af de 48 mulige point for at bestå C-del af denne prøve. o Ved eventuel uenighed om pointgivningen er censors pointgivning den gældende. o Eksaminanden skal have mulighed for at besvare alle spørgsmålene. På baggrund af tildelte point for de enkelte spørgsmål gives en endelig bedømmelse. Alle prøvens 3 dele skal hvis eksaminanden ønsker det gennemføres også selv om præstationen i A- eller B-delen tydeligvis ikke var tilfredsstillende. Dette er af hensyn til eksaminandens eventuelt videre uddannelsesforløb samt eventuel reeksamination. Efter gennemførelse af opgave A, B og C gives eksaminanden én samlet bedømmelse for alle 3 dele. Alle 3 dele af prøven vægtes lige og skal bestås for at opnå bedømmelsen bestået. 2

3 Spørgsmål 1 Opgave A: En indsats med materiel til bekæmpelse af mindre forureningsspild Eksaminator/holdleder giver befaling om, at eksaminanden skal stoppe spild i kloak og standse udstrømning fra tank. o Eksaminanden iklæder sig beskyttelsesdragt og trykluftsapparat. o Eksaminanden demonstrerer forståelse for faget ved at standse nedsivning af væske i kloak og klargør træprop eller -kile til standsning af udstrømmende væske. o Eksaminanden isætter træprop og sikrer den ved hjælp af bånd med spænde. Hjælper kan medvirke ved fastgørelse af båndet. Opgave B: Brandforløb og overtænding o Eksaminanden forklarer brandens forløb i et mere eller mindre lukket rum. o Eksaminanden forklarer de forskellige typer overtændinger og betingelserne for disse samt hvorledes de opstår. o Eksaminanden forklarer hvilke forholdsregler der tages, hvis et lokale er overtændt eller, hvis der er risiko for overtænding. o Eksaminanden forklarer nogle ydre tegn, der kan indikere risiko for overtænding. : 3

4 Spørgsmål 2 Opgave A: 1 erens arbejde ved en indsats mod særlige farer på brandstedet Trykflasker En B/C udlægning er klargjort, og en øvelsesacetylenflaske er placeret således at den kan køles fra dækning. Eksaminator/holdleder giver befaling om indsats mod trykflasker. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerudstyr og klargør røgdykkerradio. o Eksaminanden demonstrerer sammen med en hjælper indsatsen mod en acetylenflaske på et brandsted. Der skal vand på angrebet. o Kommunikation mellem eksaminator/holdlederen og eksaminanden foregår ved hjælp af røgdykkerradio. o Eksaminanden forklarer inddelingen af trykflasker efter indhold og særlige risici inden for de enkelte grupper. o Eksaminanden forklarer indsatsen overfor de andre kategorier af trykflasker. Opgave B: Båreholdets arbejde under optagning, indpakning, fastsurring, løft og transport o Eksaminanden viser og forklarer, hvorledes skålbåren klargøres med seler samt et enkelt tæppe. o Eksaminanden optager med hjælpere den tilskadekomne på båren. Eksaminanden skal tilse, at hoved, hals, rygsøjle og bækken så vidt muligt fikseres under optagningen. Optagningen sker ved hjælp af tøjløft. o Eksaminanden viser indpakning af den tilskadekomne i et tæppe samt efterfølgende fastspænding på båren. o Eksaminanden viser korrekt løft af båre. o Eksaminanden viser med hjælpere transport af tilskadekomne. : 4

5 Spørgsmål 3 Opgave A: 4 erens arbejde ved B/C-udlægning med to angreb Eksaminator/holdleder giver befaling om indsats med B/C-udlægning med 2. rør, og der fokuseres på 4 erens arbejde. o Eksaminanden etablerer vandforsyning fra brandhane. o Eksaminanden fortsætter efterfølgende opgaven med at virke som 2 er på 2. angreb. o Eksaminanden viser udlægningen og kalder vand frem på 2. rør. o Eksaminanden viser frostsikring af en brandhane. o Eksaminanden forklarer opbygningen af en brandhane. Opgave B: Motorkædesav o Eksaminanden kontrollerer savens driftsikkerhed. o Eksaminanden forklarer sikkerhedsbestemmelser og ifører sig sikkerhedsudstyr. o Eksaminanden starter saven og arbejder med den gennemskærer træ, der er ca. 30 cm i diameter. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn. : 5

6 Spørgsmål 4 Opgave A: 3 erens, 2 erens og 1 erens opgaver ved en skumudlægning Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med skumudlægning. Eksaminanden gives besked af eksaminator/holdleder for hver af de enkelte opgaver i dette spørgsmål. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde. Når arbejdet ved tilblanderen er tilendebragt fortsættes med 2 erens arbejde. Tilblanderen betjenes herefter af en hjælper. o Eksaminanden udfører 2 erens arbejde. o Eksaminanden udfører 1 erens arbejde, kalder vand frem og betjener skumrøret. 2 erens arbejde udføres af en hjælper. Opgave B: Indsatstaktik ved redningsindsatser o Eksaminanden forklarer redningstjenestens overordnede formål. o Eksaminanden viser forståelse for fremgangsmåden ifølge de 5 stadier. o Eksaminanden forklarer tilgængelighedsprincippet. o Eksaminanden gør rede for forskellige metoder til sikring af bygninger mod sammenstyrtning. o Eksaminanden gør rede for de forskellige metoder til nedfiring af personer fra etager uden brug af normale transportveje. 6

7 Spørgsmål 5 Opgave A: 3 erens, 2 erens og 1 erens opgaver ved en B/C-udlægning Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med B/C-udlægning. Eksaminanden gives besked af eksaminator/holdleder for hver af de enkelte opgaver i dette spørgsmål. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde ved en B/C-udlægning. o Eksaminanden kalder hurtigst muligt vand frem og betjener forgreneren til der er vand fremme ved denne. Herefter betjenes forgreneren af en hjælper. o Eksaminanden udfører 2 erens og 1 erens arbejde ved en B/C-udlægning. o Eksaminanden kalder vand frem og betjener strålerøret. o Eksaminanden viser udskiftning af slange, forlængelse af angreb og af enkeltoprullede slanger i slangekurv. Opgave B: Brandventilation samt opstilling og betjening af overtryksventilator o Eksaminanden forklarer formålene med brandventilation samt hvorledes brandventilering inddeles i naturlig og mekanisk ventilering. o Eksaminanden forklarer principperne og mulighederne ved naturlig og mekanisk ventilation. o Eksaminanden forklarer principperne for overtryksventilering, reglerne for etableringen af til- og fraluftsåbningerne og betydningen af sikringsslange ved fraluftsåbningen. o Eksaminanden klargør, opstiller og betjener overtryksventilatoren således at den under opstart peger væk fra i bygningen. o Eksaminanden drejer og placerer overtryksventilatoren således, at luftkeglen dækker hele tilluftsåbningen. o Eksaminanden : 7

8 Spørgsmål 6 Opgave A: Indsats med hydraulisk frigørelsesværktøj ved frigørelse af fastklemte i køretøj frigørelsesværktøjet er samlet Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats til frigørelse af fastklemt i køretøj. Der skal være en figurant eller en dukke placeret i køretøjet. o Eksaminanden sammen med en hjælper udfører 1 erens og 2 erens arbejde med hydraulisk frigørelsesværktøj ved frigørelse af fastklemte. o Sikrer og stabiliserer køretøjet (eksaminanden opklodser køretøjet, tager strømmen fra batteriet samt knuser/fjerner en rude). o Eksaminanden skaber adgang for førstehjælperen ved at åbne en dør med sprederen. o Eksaminanden skaber plads omkring den fastklemte for behandleren ved at fjerne en dør. o Eksaminanden tager hensyn til den fastklemtes sikkerhed og tilstand. o Eksaminanden tager hensyn til egen og hjælperens sikkerhed ved frigørelsesarbejdet. Opgave B: Slukningsarbejdet på et brandsted o Eksaminanden forklarer forhold før indtrængning i bygningen som bygningens størrelse og beskaffenhed, vindretning, sortsværtede vinduer og mulighed for ventilering. o Eksaminanden viser forståelse for, hvorledes slukningsarbejdet udføres og forklarer de forskellige slukningsprincipper og teknikker. o Eksaminanden forklarer, hvordan eftersøgning af personer foretages. 8

9 Spørgsmål 7 Opgave A: 1 erens arbejde ved en højtryks-/hjælpeslangeudlægning Eksaminator/holdleder giver en befaling når eksaminanden har iklædt sig røgdykkerudstyret og er klar til indsats. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerudstyr og klargør røgdykkerradio. o Eksaminanden med hjælperen sørger for udlægning og afprøvning af HT-slangen. o Eksaminanden foretager indtrængning til eftersøgning og slukning af brand i lejlighed i stueetagen. o Eksaminanden med afblændet maske foretager afsøgning af lokalet og redning af bevidstløs person eller dukke. o Kommunikation mellem eksaminator/holdlederen og eksaminanden foregår ved hjælp af røgdykkerradio. Opgave B: Indsatsforhold ved akutte uheld med farlige stoffer o Eksaminanden forklarer skadestedets opbygning. o Eksaminanden forklarer brandmandens muligheder for at finde oplysninger om stoffet. o Eksaminanden forklarer opgaverne i en indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. o Eksaminanden forklarer om et rensepunkt for indsatspersonale og principperne for dets placering. o Eksaminanden fortæller om det materiel og udstyr som kemikaliedykkeren har til rådighed. 9

10 Spørgsmål 8 Opgave A: Faldsikringsudstyr Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvortil der skal bruges faldsikringsudstyr. o Eksaminanden viser, hvorledes forankringsline udlægges og forankres, før der arbejdes i højden. o Eksaminanden iklæder sig faldsikringsudstyr og demonstrerer, hvorledes forankringslinen sikrer brandmanden ved arbejde i højden. o Eksaminanden demonstrerer, hvorledes reblåsen virker. o Eksaminanden forklarer falddæmperens funktion. o Eksaminanden sikrer sig korrekt i højden. o Eksaminanden forklarer, i hvilke situationer brandmandsbælte med støttestrop kan anvendes som holdesikring. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn af udstyret. Opgave B: Vand som slukningsmiddel o Eksaminanden forklarer om vands slukningsvirkning. o Eksaminanden fortæller om fordele og ulemper ved brug af vand som slukningsmiddel. o Eksaminanden forklarer de forskellige slukningsteknikker ved offensiv taktik: - Direkte slukning - Indirekte slukning - Køling af røggasser - Pensling. 10

11 Spørgsmål 9 Opgave A: Motorpasserens arbejde ved opstilling af påhængsbæresprøjte og udlægning af 9 meter sugeslange til åbent vandsted Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med påhængsbæresprøjte. o Eksaminanden sammen med en hjælper placerer pumpen stabilt ved vandstedet. o Eksaminanden sammen med en hjælper udlægger sugeslanger. o Eksaminanden fastgør suge- og ventilline. o Eksaminanden leverer vand og 5 bars tryk til et strålerør. o Eksaminanden har forståelse for betjeningshåndtagenes funktioner. o Eksaminanden forklarer brugen af pumpens mano- og manovakuummeter. Opgave B: Skum som slukningsmiddel o Eksaminanden forklarer om skums slukningsvirkning. o Eksaminanden forklarer om fordele og ulemper ved brug af skum som slukningsmiddel samt om skums anvendelsesmuligheder. o Eksaminanden forklarer, hvorledes en skumtilblander og et skumrør virker. o Eksaminanden forklarer skumtallet og skums inddeling. 11

12 Spørgsmål 10 Opgave A: 1 erens arbejde ved en B/C-udlægning med udvendig ophaling Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med en B/C-udlægning til slukning af brand på 2. sal. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerpåklædning inklusive trykluftsapparat og røgdykkerradio. Masken anlægges, når eksaminanden finder det hensigtsmæssigt af hensyn til opgaven. o Eksaminanden efter befalingen forstår, at det brænder på 2. sal, og at der skal foretages udvendig ophaling af slanger til etagen under branden. o Eksaminanden viser 1 erens arbejde ved denne udlægning. o Kommunikation mellem eksaminator og 1 eren foregår ved hjælp af røgdykkerradio. o Eksaminanden kontrollerer og indstiller sit strålerør og trækker op til branden på 2. sal. Opgave B: Komplicerende forhold ved frigørelse af fastklemt i køretøj o Eksaminanden viser og forklarer ved et forulykket køretøj særlige sikkerhedsmæssige forhold ved frigørelse fra EL- og hybridbiler. o Eksaminanden forklarer hvorfor det er vigtigt at bruge godkendt isoleret værktøj ved frigørelse fra disse former for køretøjer o Eksaminanden viser og forklarer teknikken ved frigørelse fra større køretøjer som lastvogne og busser. Dette kan vises på et større ikke-forulykkede tjenestekøretøj. o Eksaminanden viser og forklarer faserne ved frigørelse fra et køretøj som ligger siden/taget, herunder særligt ift. Sikring af køretøjet og forskellige måder at skabe plads på. 12

13 Spørgsmål 11 Opgave A: 4. fase i indsats ved frigørelse af fastklemt i køretøj Køretøjet og tilskadekomne er klargjort således, at de første 3 stadier er blevet gennemført. Frigørelsesværktøjet er samlet og klar til brug. Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats til endelig frigørelse af fastklemt i køretøj. o Eksaminanden på Holdlederens befaling skaber et inspektionshul. o Eksaminanden med en hjælper klipper en pedal ved brug af pedalcutter. o Eksaminanden foretager de fornødne klip og spredninger for at frigøre fastklemt mellem sæde og instrumentbord/rat. o Eksaminanden forklarer formålet med inspektionshullet. Opgave B: Pumpens hjemkomsteftersyn, betjeningshåndtag og instrumenter o Eksaminanden forklarer funktionerne for pumpens betjeningshåndtag. o Eksaminanden forklarer, hvordan sugeslangen og sugehovedet virker. o Eksaminanden forklarer, hvad manometer og manovacuummeter kan bruges til i betjeningen af pumpen. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn af pumpen og herunder også forklarer, hvorledes pumpen frostsikres. 13

14 Spørgsmål 12 Opgave A: Frigørelse af fastklemt i bygningsdele Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvor en fastklemt dukke skal frigøres. o Eksaminanden samler og klargør udstyret til løft med luftpude/kraftpude og donkraft. o Eksaminanden løfter sammen med en hjælper ved hjælp af luftpude/kraftpude og donkraft en tung betonbjælke eller lignende genstand på mindst 2 m 2 ca. 20 cm fra jorden. Der skal under byrden være placeret en fastklemt dukke. o Eksaminanden sørger for løbende opklodsning. o Eksaminanden forklarer principperne ved og vigtigheden af opklodsningen. o Når byrden er løftet og opklodset i den ønskede højde, og dukken kan trækkes fri, er opgaven løst. Opgave B: Gennemgang, klargøring og påtagning af trykluftapparat og røgdykkerudstyr o Eksaminanden viser forståelse for vigtigheden af de kontroller der foretages på et apparat i forbindelse med klargøring: - visuel kontrol - indholds-, tætheds- og fløjtekontrol - kontrol af maskens tæthed og overtryksfunktion o Eksaminanden kan forklare luftens vej fra flaske til bruger herunder også luftens vej i masken. o Eksaminanden påtager trykluftsapparat og iklæder sig udstyr til røgdykning uden røgdykkerradio. : 14

15 Spørgsmål 13 Opgave A: Kemikalieindsatsdragten o Eksaminanden forklarer: - dragtens opbygning - de generelle regler for arbejde med kemikalieindsatsdragt, herunder luftforbrug, indsatstid og rensning - sikkerhed for kemikaliedykkeren o Eksaminanden iklæder sig kemikalieindsatsdragt. Hvor der er behov for hjælp forklarer eksaminanden, hvad hjælperen skal gøre i forhold til iklædningen. o Eksaminanden påtager trykluftsapparat og tilslutter apparatet til dragtens ventil og viser dragtens funktioner. o Eksaminanden viser sikkerhedsmæssig korrekt færden iklædt kemikalieindsatsdragten. o Eksaminanden efter afklædning gør rede for placeringen af rensepunktet for indsatspersonale ved indsats med uheld med farlige stoffer. Opgave B: Motorskæreskive o Eksaminanden iklæder sig sikkerhedsudstyret, kontrollerer og starter skæreskiven og arbejder med den. o Eksaminanden viser sine færdigheder ved eksempelvis at skære i profiljern eller et rør med diameter på ca. 10 cm. o Eksaminanden efter arbejdet forklarer sikkerhedsbestemmelser for brug af motorskæreskive. o Eksaminanden forklarer de forskellige typer skæreskiver der anvendes. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn. 15

16 Spørgsmål 14 Opgave A: Udskydningsstigen Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvor en figurant på anden sal skal reddes ved hjælp af udskydningsstigen. o Eksaminanden med 2 hjælpere rejser udskydningsstigen til et vindue på 2. sal. o Eksaminanden sikrer stigen og viser redning af person ved bevidsthed samt forklarer redning af barn og bevidstløs person. o Eksaminanden foretager ved hjælp af stigen indtrængning med C-slange og strålerør og betjener slangekrog. Eksaminanden skal ikke have røgdykkerapparat på. o Eksaminanden kalder vand frem. o Eksaminanden udfører arbejdet under hensynstagen til sikkerhedsreglerne ved brug af stiger. Opgave B: Røgdykker teknik og -taktik o Eksaminanden viser og forklarer afsøgning af et rum. o Eksaminanden viser og forklarer røgdykkerens slukningsteknik ved fare for overtænding. o Eksaminanden viser forståelse for hvorledes røgdykkerholdet forholder sig overfor forskellige særlige farer trykflasker, sammenstyrtningsfare og EL. o Eksaminanden viser redning af en klasse 1 tilskadekomne. o Eksaminanden viser forståelse for hvad der menes med sporbevaring på et skadested. 16

17 Spørgsmål 15 Opgave A: 3 erens arbejde ved en stigrørsudlægning samt anvendelse og beskrivelse af forskellige armaturer Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med en stigrørsudlægning. Herefter fortsætter spørgsmålet med en klargjort B/C-udlægning med vand på tre angreb. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde ved en stigrørsudlægning. Der skal vand på udlægningen frem til stigrøret. o Eksaminanden forklarer, at det efterses, at de stigrørsventiler, som ikke anvendes, er lukket. o Eksaminanden forklarer efterfølgende betydningen af de armaturer, som er anvendt i stigrørsudlægningen. o Eksaminanden forklarer og viser betjeningen af strålerør af typen C/B-hanerør, rør der er opbygget som f.eks. Unifire samt tågestrålerør, der er opbygget som f.eks. Akronrør. Opgave B: Afstiv en etageadskillelse ved hjælp af en enkelt søjle afstivning o Eksaminanden tager mål til afstivningen. o Eksaminanden kontrollerer, samler og klargør materiellet til løsning af opgaven udenfor bygningen. o Eksaminanden afstiver en etageadskillelse med en søjleafstivning o Eksaminanden indsætter søjleafstivningen således, at den støtter korrekt på etageadskillelsen. o Eksaminanden strammer søjleafstivningen op ved hjælp af spændingsanordning eller kiler. 17

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen på manuelt niveau - Indsats Side 1 Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad er en forbrænding? Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå?

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING RØGDYKNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING Målet er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med røgdykning Definitioner: Røgdykkere er brandfolk, der i kraft

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter Støvring Brandstations Nyheds-noter 04-08-2012 Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Materiel. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Materiel. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 5 Materiel Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE) Michael

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Udført af: Kvalitetskoordinator

Udført af: Kvalitetskoordinator 0-0- Sidste rettelse: 0-0- Forside risikoanalyse Centerchef Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for arbejde med redning i højden, brønde, first aid, manual handling, fire awareness, sea

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere