Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen"

Transkript

1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket et spørgsmål, læser eksaminator emnet for opgave A og B for eksaminanden (kun skrift med fed). Opgave A er praktisk, opgave B er praktisk eller teoretisk og opgave C er teoretisk. Censor og eksaminator kan i en periode beslutte at fjerne et enkelt spørgsmål fra puljen, hvis dette spørgsmål har været trukket uforholdsmæssigt mange gange i træk. Eksaminanden gennemfører opgave A under ledelse af eksaminator. De specifikke opgaver og kompetencemål som eksaminanden skal udføre og vise på tilfredsstillende vis for at bestå prøven er beskrevet for hvert spørgsmål. Efter gennemførelse af opgave A fortsættes til opgave B. Efter både opgave A og B kan der eventuelt stilles spørgsmål af eksaminator og censor og derefter fortsættes der med opgave C. Det materiel som beskrives i de enkelte opgaver skal være til rådighed for eksaminanden under prøvens forløb. Hvis der opstår problemer med dette kan et enkelt spørgsmål kortvarigt fjernes fra puljen af censor, mens materiellet til det pågældende spørgsmålet omgående skaffes eller repareres. Eksaminator gennemfører opgave C ved at stille 12 spørgsmål til eksaminanden. Efter hvert spørgsmål svarer eksaminanden, hvorefter eksaminator og censor på medbragte skemaer noterer antal point for svaret. Eksaminandens besvarelse bedømmes på om han har vist forståelse for det adspurgte. Hvis eksaminanden ikke har forstået spørgsmålet, kan eksaminator uddybe dette uden dog at hjælpe med besvarelsen. Eksaminandens svar skal som udgangspunkt ikke kommenteres. Hvis besvarelsen ikke forstås af eksaminator eller censor kan der eventuelt kort stilles opklarende spørgsmål. C-spørgsmålene afprøver eksaminandens paratviden. Vedrørende pointgivningen i besvarelsen af C-spørgsmålene overholdes følgende: o Der tildeles kun 4 point hvis svaret er fuldstændig korrekt. o De 4 mulige point pr. svar fordeles ligeligt udover eksaminandens besvarelse. o Eventuelle ulige fordelinger i de enkelte spørgsmål vægtes til eksaminandens fordel. - eks. tre korrekte svar ud af fem mulige udløser 3 point (men fire korrekte svar ud af fem mulige udløser stadigvæk kun 3 point) - eks. et korrekt svar ud af tre mulige udløser 2 point. 1

2 o Eksaminanden skal opnå mindst 29 point ud af de 48 mulige point for at bestå C-del af denne prøve. o Ved eventuel uenighed om pointgivningen er censors pointgivning den gældende. o Eksaminanden skal have mulighed for at besvare alle spørgsmålene. På baggrund af tildelte point for de enkelte spørgsmål gives en endelig bedømmelse. Alle prøvens 3 dele skal hvis eksaminanden ønsker det gennemføres også selv om præstationen i A- eller B-delen tydeligvis ikke var tilfredsstillende. Dette er af hensyn til eksaminandens eventuelt videre uddannelsesforløb samt eventuel reeksamination. Efter gennemførelse af opgave A, B og C gives eksaminanden én samlet bedømmelse for alle 3 dele. Alle 3 dele af prøven vægtes lige og skal bestås for at opnå bedømmelsen bestået. 2

3 Spørgsmål 1 Opgave A: En indsats med materiel til bekæmpelse af mindre forureningsspild Eksaminator/holdleder giver befaling om, at eksaminanden skal stoppe spild i kloak og standse udstrømning fra tank. o Eksaminanden iklæder sig beskyttelsesdragt og trykluftsapparat. o Eksaminanden demonstrerer forståelse for faget ved at standse nedsivning af væske i kloak og klargør træprop eller -kile til standsning af udstrømmende væske. o Eksaminanden isætter træprop og sikrer den ved hjælp af bånd med spænde. Hjælper kan medvirke ved fastgørelse af båndet. Opgave B: Brandforløb og overtænding o Eksaminanden forklarer brandens forløb i et mere eller mindre lukket rum. o Eksaminanden forklarer de forskellige typer overtændinger og betingelserne for disse samt hvorledes de opstår. o Eksaminanden forklarer hvilke forholdsregler der tages, hvis et lokale er overtændt eller, hvis der er risiko for overtænding. o Eksaminanden forklarer nogle ydre tegn, der kan indikere risiko for overtænding. : 3

4 Spørgsmål 2 Opgave A: 1 erens arbejde ved en indsats mod særlige farer på brandstedet Trykflasker En B/C udlægning er klargjort, og en øvelsesacetylenflaske er placeret således at den kan køles fra dækning. Eksaminator/holdleder giver befaling om indsats mod trykflasker. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerudstyr og klargør røgdykkerradio. o Eksaminanden demonstrerer sammen med en hjælper indsatsen mod en acetylenflaske på et brandsted. Der skal vand på angrebet. o Kommunikation mellem eksaminator/holdlederen og eksaminanden foregår ved hjælp af røgdykkerradio. o Eksaminanden forklarer inddelingen af trykflasker efter indhold og særlige risici inden for de enkelte grupper. o Eksaminanden forklarer indsatsen overfor de andre kategorier af trykflasker. Opgave B: Båreholdets arbejde under optagning, indpakning, fastsurring, løft og transport o Eksaminanden viser og forklarer, hvorledes skålbåren klargøres med seler samt et enkelt tæppe. o Eksaminanden optager med hjælpere den tilskadekomne på båren. Eksaminanden skal tilse, at hoved, hals, rygsøjle og bækken så vidt muligt fikseres under optagningen. Optagningen sker ved hjælp af tøjløft. o Eksaminanden viser indpakning af den tilskadekomne i et tæppe samt efterfølgende fastspænding på båren. o Eksaminanden viser korrekt løft af båre. o Eksaminanden viser med hjælpere transport af tilskadekomne. : 4

5 Spørgsmål 3 Opgave A: 4 erens arbejde ved B/C-udlægning med to angreb Eksaminator/holdleder giver befaling om indsats med B/C-udlægning med 2. rør, og der fokuseres på 4 erens arbejde. o Eksaminanden etablerer vandforsyning fra brandhane. o Eksaminanden fortsætter efterfølgende opgaven med at virke som 2 er på 2. angreb. o Eksaminanden viser udlægningen og kalder vand frem på 2. rør. o Eksaminanden viser frostsikring af en brandhane. o Eksaminanden forklarer opbygningen af en brandhane. Opgave B: Motorkædesav o Eksaminanden kontrollerer savens driftsikkerhed. o Eksaminanden forklarer sikkerhedsbestemmelser og ifører sig sikkerhedsudstyr. o Eksaminanden starter saven og arbejder med den gennemskærer træ, der er ca. 30 cm i diameter. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn. : 5

6 Spørgsmål 4 Opgave A: 3 erens, 2 erens og 1 erens opgaver ved en skumudlægning Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med skumudlægning. Eksaminanden gives besked af eksaminator/holdleder for hver af de enkelte opgaver i dette spørgsmål. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde. Når arbejdet ved tilblanderen er tilendebragt fortsættes med 2 erens arbejde. Tilblanderen betjenes herefter af en hjælper. o Eksaminanden udfører 2 erens arbejde. o Eksaminanden udfører 1 erens arbejde, kalder vand frem og betjener skumrøret. 2 erens arbejde udføres af en hjælper. Opgave B: Indsatstaktik ved redningsindsatser o Eksaminanden forklarer redningstjenestens overordnede formål. o Eksaminanden viser forståelse for fremgangsmåden ifølge de 5 stadier. o Eksaminanden forklarer tilgængelighedsprincippet. o Eksaminanden gør rede for forskellige metoder til sikring af bygninger mod sammenstyrtning. o Eksaminanden gør rede for de forskellige metoder til nedfiring af personer fra etager uden brug af normale transportveje. 6

7 Spørgsmål 5 Opgave A: 3 erens, 2 erens og 1 erens opgaver ved en B/C-udlægning Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med B/C-udlægning. Eksaminanden gives besked af eksaminator/holdleder for hver af de enkelte opgaver i dette spørgsmål. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde ved en B/C-udlægning. o Eksaminanden kalder hurtigst muligt vand frem og betjener forgreneren til der er vand fremme ved denne. Herefter betjenes forgreneren af en hjælper. o Eksaminanden udfører 2 erens og 1 erens arbejde ved en B/C-udlægning. o Eksaminanden kalder vand frem og betjener strålerøret. o Eksaminanden viser udskiftning af slange, forlængelse af angreb og af enkeltoprullede slanger i slangekurv. Opgave B: Brandventilation samt opstilling og betjening af overtryksventilator o Eksaminanden forklarer formålene med brandventilation samt hvorledes brandventilering inddeles i naturlig og mekanisk ventilering. o Eksaminanden forklarer principperne og mulighederne ved naturlig og mekanisk ventilation. o Eksaminanden forklarer principperne for overtryksventilering, reglerne for etableringen af til- og fraluftsåbningerne og betydningen af sikringsslange ved fraluftsåbningen. o Eksaminanden klargør, opstiller og betjener overtryksventilatoren således at den under opstart peger væk fra i bygningen. o Eksaminanden drejer og placerer overtryksventilatoren således, at luftkeglen dækker hele tilluftsåbningen. o Eksaminanden : 7

8 Spørgsmål 6 Opgave A: Indsats med hydraulisk frigørelsesværktøj ved frigørelse af fastklemte i køretøj frigørelsesværktøjet er samlet Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats til frigørelse af fastklemt i køretøj. Der skal være en figurant eller en dukke placeret i køretøjet. o Eksaminanden sammen med en hjælper udfører 1 erens og 2 erens arbejde med hydraulisk frigørelsesværktøj ved frigørelse af fastklemte. o Sikrer og stabiliserer køretøjet (eksaminanden opklodser køretøjet, tager strømmen fra batteriet samt knuser/fjerner en rude). o Eksaminanden skaber adgang for førstehjælperen ved at åbne en dør med sprederen. o Eksaminanden skaber plads omkring den fastklemte for behandleren ved at fjerne en dør. o Eksaminanden tager hensyn til den fastklemtes sikkerhed og tilstand. o Eksaminanden tager hensyn til egen og hjælperens sikkerhed ved frigørelsesarbejdet. Opgave B: Slukningsarbejdet på et brandsted o Eksaminanden forklarer forhold før indtrængning i bygningen som bygningens størrelse og beskaffenhed, vindretning, sortsværtede vinduer og mulighed for ventilering. o Eksaminanden viser forståelse for, hvorledes slukningsarbejdet udføres og forklarer de forskellige slukningsprincipper og teknikker. o Eksaminanden forklarer, hvordan eftersøgning af personer foretages. 8

9 Spørgsmål 7 Opgave A: 1 erens arbejde ved en højtryks-/hjælpeslangeudlægning Eksaminator/holdleder giver en befaling når eksaminanden har iklædt sig røgdykkerudstyret og er klar til indsats. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerudstyr og klargør røgdykkerradio. o Eksaminanden med hjælperen sørger for udlægning og afprøvning af HT-slangen. o Eksaminanden foretager indtrængning til eftersøgning og slukning af brand i lejlighed i stueetagen. o Eksaminanden med afblændet maske foretager afsøgning af lokalet og redning af bevidstløs person eller dukke. o Kommunikation mellem eksaminator/holdlederen og eksaminanden foregår ved hjælp af røgdykkerradio. Opgave B: Indsatsforhold ved akutte uheld med farlige stoffer o Eksaminanden forklarer skadestedets opbygning. o Eksaminanden forklarer brandmandens muligheder for at finde oplysninger om stoffet. o Eksaminanden forklarer opgaverne i en indsats ved akutte uheld med farlige stoffer. o Eksaminanden forklarer om et rensepunkt for indsatspersonale og principperne for dets placering. o Eksaminanden fortæller om det materiel og udstyr som kemikaliedykkeren har til rådighed. 9

10 Spørgsmål 8 Opgave A: Faldsikringsudstyr Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvortil der skal bruges faldsikringsudstyr. o Eksaminanden viser, hvorledes forankringsline udlægges og forankres, før der arbejdes i højden. o Eksaminanden iklæder sig faldsikringsudstyr og demonstrerer, hvorledes forankringslinen sikrer brandmanden ved arbejde i højden. o Eksaminanden demonstrerer, hvorledes reblåsen virker. o Eksaminanden forklarer falddæmperens funktion. o Eksaminanden sikrer sig korrekt i højden. o Eksaminanden forklarer, i hvilke situationer brandmandsbælte med støttestrop kan anvendes som holdesikring. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn af udstyret. Opgave B: Vand som slukningsmiddel o Eksaminanden forklarer om vands slukningsvirkning. o Eksaminanden fortæller om fordele og ulemper ved brug af vand som slukningsmiddel. o Eksaminanden forklarer de forskellige slukningsteknikker ved offensiv taktik: - Direkte slukning - Indirekte slukning - Køling af røggasser - Pensling. 10

11 Spørgsmål 9 Opgave A: Motorpasserens arbejde ved opstilling af påhængsbæresprøjte og udlægning af 9 meter sugeslange til åbent vandsted Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med påhængsbæresprøjte. o Eksaminanden sammen med en hjælper placerer pumpen stabilt ved vandstedet. o Eksaminanden sammen med en hjælper udlægger sugeslanger. o Eksaminanden fastgør suge- og ventilline. o Eksaminanden leverer vand og 5 bars tryk til et strålerør. o Eksaminanden har forståelse for betjeningshåndtagenes funktioner. o Eksaminanden forklarer brugen af pumpens mano- og manovakuummeter. Opgave B: Skum som slukningsmiddel o Eksaminanden forklarer om skums slukningsvirkning. o Eksaminanden forklarer om fordele og ulemper ved brug af skum som slukningsmiddel samt om skums anvendelsesmuligheder. o Eksaminanden forklarer, hvorledes en skumtilblander og et skumrør virker. o Eksaminanden forklarer skumtallet og skums inddeling. 11

12 Spørgsmål 10 Opgave A: 1 erens arbejde ved en B/C-udlægning med udvendig ophaling Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med en B/C-udlægning til slukning af brand på 2. sal. o Eksaminanden iklæder sig røgdykkerpåklædning inklusive trykluftsapparat og røgdykkerradio. Masken anlægges, når eksaminanden finder det hensigtsmæssigt af hensyn til opgaven. o Eksaminanden efter befalingen forstår, at det brænder på 2. sal, og at der skal foretages udvendig ophaling af slanger til etagen under branden. o Eksaminanden viser 1 erens arbejde ved denne udlægning. o Kommunikation mellem eksaminator og 1 eren foregår ved hjælp af røgdykkerradio. o Eksaminanden kontrollerer og indstiller sit strålerør og trækker op til branden på 2. sal. Opgave B: Komplicerende forhold ved frigørelse af fastklemt i køretøj o Eksaminanden viser og forklarer ved et forulykket køretøj særlige sikkerhedsmæssige forhold ved frigørelse fra EL- og hybridbiler. o Eksaminanden forklarer hvorfor det er vigtigt at bruge godkendt isoleret værktøj ved frigørelse fra disse former for køretøjer o Eksaminanden viser og forklarer teknikken ved frigørelse fra større køretøjer som lastvogne og busser. Dette kan vises på et større ikke-forulykkede tjenestekøretøj. o Eksaminanden viser og forklarer faserne ved frigørelse fra et køretøj som ligger siden/taget, herunder særligt ift. Sikring af køretøjet og forskellige måder at skabe plads på. 12

13 Spørgsmål 11 Opgave A: 4. fase i indsats ved frigørelse af fastklemt i køretøj Køretøjet og tilskadekomne er klargjort således, at de første 3 stadier er blevet gennemført. Frigørelsesværktøjet er samlet og klar til brug. Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats til endelig frigørelse af fastklemt i køretøj. o Eksaminanden på Holdlederens befaling skaber et inspektionshul. o Eksaminanden med en hjælper klipper en pedal ved brug af pedalcutter. o Eksaminanden foretager de fornødne klip og spredninger for at frigøre fastklemt mellem sæde og instrumentbord/rat. o Eksaminanden forklarer formålet med inspektionshullet. Opgave B: Pumpens hjemkomsteftersyn, betjeningshåndtag og instrumenter o Eksaminanden forklarer funktionerne for pumpens betjeningshåndtag. o Eksaminanden forklarer, hvordan sugeslangen og sugehovedet virker. o Eksaminanden forklarer, hvad manometer og manovacuummeter kan bruges til i betjeningen af pumpen. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn af pumpen og herunder også forklarer, hvorledes pumpen frostsikres. 13

14 Spørgsmål 12 Opgave A: Frigørelse af fastklemt i bygningsdele Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvor en fastklemt dukke skal frigøres. o Eksaminanden samler og klargør udstyret til løft med luftpude/kraftpude og donkraft. o Eksaminanden løfter sammen med en hjælper ved hjælp af luftpude/kraftpude og donkraft en tung betonbjælke eller lignende genstand på mindst 2 m 2 ca. 20 cm fra jorden. Der skal under byrden være placeret en fastklemt dukke. o Eksaminanden sørger for løbende opklodsning. o Eksaminanden forklarer principperne ved og vigtigheden af opklodsningen. o Når byrden er løftet og opklodset i den ønskede højde, og dukken kan trækkes fri, er opgaven løst. Opgave B: Gennemgang, klargøring og påtagning af trykluftapparat og røgdykkerudstyr o Eksaminanden viser forståelse for vigtigheden af de kontroller der foretages på et apparat i forbindelse med klargøring: - visuel kontrol - indholds-, tætheds- og fløjtekontrol - kontrol af maskens tæthed og overtryksfunktion o Eksaminanden kan forklare luftens vej fra flaske til bruger herunder også luftens vej i masken. o Eksaminanden påtager trykluftsapparat og iklæder sig udstyr til røgdykning uden røgdykkerradio. : 14

15 Spørgsmål 13 Opgave A: Kemikalieindsatsdragten o Eksaminanden forklarer: - dragtens opbygning - de generelle regler for arbejde med kemikalieindsatsdragt, herunder luftforbrug, indsatstid og rensning - sikkerhed for kemikaliedykkeren o Eksaminanden iklæder sig kemikalieindsatsdragt. Hvor der er behov for hjælp forklarer eksaminanden, hvad hjælperen skal gøre i forhold til iklædningen. o Eksaminanden påtager trykluftsapparat og tilslutter apparatet til dragtens ventil og viser dragtens funktioner. o Eksaminanden viser sikkerhedsmæssig korrekt færden iklædt kemikalieindsatsdragten. o Eksaminanden efter afklædning gør rede for placeringen af rensepunktet for indsatspersonale ved indsats med uheld med farlige stoffer. Opgave B: Motorskæreskive o Eksaminanden iklæder sig sikkerhedsudstyret, kontrollerer og starter skæreskiven og arbejder med den. o Eksaminanden viser sine færdigheder ved eksempelvis at skære i profiljern eller et rør med diameter på ca. 10 cm. o Eksaminanden efter arbejdet forklarer sikkerhedsbestemmelser for brug af motorskæreskive. o Eksaminanden forklarer de forskellige typer skæreskiver der anvendes. o Eksaminanden forklarer et hjemkomsteftersyn. 15

16 Spørgsmål 14 Opgave A: Udskydningsstigen Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats, hvor en figurant på anden sal skal reddes ved hjælp af udskydningsstigen. o Eksaminanden med 2 hjælpere rejser udskydningsstigen til et vindue på 2. sal. o Eksaminanden sikrer stigen og viser redning af person ved bevidsthed samt forklarer redning af barn og bevidstløs person. o Eksaminanden foretager ved hjælp af stigen indtrængning med C-slange og strålerør og betjener slangekrog. Eksaminanden skal ikke have røgdykkerapparat på. o Eksaminanden kalder vand frem. o Eksaminanden udfører arbejdet under hensynstagen til sikkerhedsreglerne ved brug af stiger. Opgave B: Røgdykker teknik og -taktik o Eksaminanden viser og forklarer afsøgning af et rum. o Eksaminanden viser og forklarer røgdykkerens slukningsteknik ved fare for overtænding. o Eksaminanden viser forståelse for hvorledes røgdykkerholdet forholder sig overfor forskellige særlige farer trykflasker, sammenstyrtningsfare og EL. o Eksaminanden viser redning af en klasse 1 tilskadekomne. o Eksaminanden viser forståelse for hvad der menes med sporbevaring på et skadested. 16

17 Spørgsmål 15 Opgave A: 3 erens arbejde ved en stigrørsudlægning samt anvendelse og beskrivelse af forskellige armaturer Eksaminator/holdleder giver befaling om en indsats med en stigrørsudlægning. Herefter fortsætter spørgsmålet med en klargjort B/C-udlægning med vand på tre angreb. o Eksaminanden udfører 3 erens arbejde ved en stigrørsudlægning. Der skal vand på udlægningen frem til stigrøret. o Eksaminanden forklarer, at det efterses, at de stigrørsventiler, som ikke anvendes, er lukket. o Eksaminanden forklarer efterfølgende betydningen af de armaturer, som er anvendt i stigrørsudlægningen. o Eksaminanden forklarer og viser betjeningen af strålerør af typen C/B-hanerør, rør der er opbygget som f.eks. Unifire samt tågestrålerør, der er opbygget som f.eks. Akronrør. Opgave B: Afstiv en etageadskillelse ved hjælp af en enkelt søjle afstivning o Eksaminanden tager mål til afstivningen. o Eksaminanden kontrollerer, samler og klargør materiellet til løsning af opgaven udenfor bygningen. o Eksaminanden afstiver en etageadskillelse med en søjleafstivning o Eksaminanden indsætter søjleafstivningen således, at den støtter korrekt på etageadskillelsen. o Eksaminanden strammer søjleafstivningen op ved hjælp af spændingsanordning eller kiler. 17

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen på manuelt niveau - Indsats Side 1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Eksamen gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til eksamen af

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Certificering i Redning national redningstjeneste Afsluttende praktisk/mundtlig prøve

Certificering i Redning national redningstjeneste Afsluttende praktisk/mundtlig prøve på manuelt niveau - Redning Side 1 Certificering i Redning national redningstjeneste fsluttende praktisk/mundtlig prøve Generelt: Der er i gennemsnit afsat ca. 35 min. til hver prøve. Opgaven trækkes ved

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 Bilag 1 Retningslinier for Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af Grund- og Funktionsuddannelse

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence)

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence) Side: 1/14 Generelt Konkurrencen omfatter pakning, udlægning af brandmateriel, indtrængning i bygning, personredning, indvendig slukning, trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning samt flaskeskift

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab og Sikkerhed, er intern og ekstern uddannelse samlet under

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen på manuelt niveau - Indsats Side 1 Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad er en forbrænding? Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå?

Læs mere

Indsats. Slangeudlægning

Indsats. Slangeudlægning Indsats Slangeudlægning Beredskabsstyrelsen 2006 Indsats Forfattere: Copyright 2005 Forsidefoto: Opsætning & Tryk: Udgivet af: Slangeudlægning John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Hjælperøgdykkerkursus

Hjælperøgdykkerkursus Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser Hjælperøgdykkerkursus Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats Indsats Funktionsuddannelse Indsats Funktionsuddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Vejledende skema indholdsemner for cirkelprogram

Vejledende skema indholdsemner for cirkelprogram Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Arbejde på vej og trafike- Arbejde på vej og trafike- Brug af stigemateriel Standartudlægninger Øvelse rede områder, herunder rede områder, herunder vognkommandørfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Certificering i Redning - national redningstjeneste Afsluttende mundtlige C-spørgsmål

Certificering i Redning - national redningstjeneste Afsluttende mundtlige C-spørgsmål på manuelt niveau - Redning Side 1 Certificering i Redning - national redningstjeneste Afsluttende mundtlige C-spørgsmål Mulige mundtlige spørgsmål, der kan indgå som C-spørgsmål i den afsluttende prøve

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Røgdykkerteknik eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Røgdykkerteknik Beredskabsstyrelsen 2003 Elevhæfte Røgdykkerteknik Forfattere: Faglig konsulent:

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 0 Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Slukningsteknik og strålerør eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Slukningsteknik og strålerør Beredskabsstyrelsen 2004 Elevhæfte Slukningsteknik

Læs mere

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010 Bestemmelser fr de kmmunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksmhed Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Den årlige bligatriske vedligehldelsesuddannelse

Læs mere

Guide. indsatser med hybrid- og brintbiler

Guide. indsatser med hybrid- og brintbiler Guide for redningsberedskabet til indsatser med hybrid- og brintbiler Højspændingsteknik Taktik/Frigørelse Brand i hybridbiler i vand Brintbiler 1 Genkendelse af hybridsystemer Hybridlogoer ses ofte på

Læs mere

Indsats. Frigørelsesteknik

Indsats. Frigørelsesteknik Indsats Frigørelsesteknik Beredskabsstyrelsen 2006 Lærebog i brandtjeneste Forfattere: Faglig konsulent: Copyright 2005: Illustrationer: Opsætning: Udgivet af: Oplag: B: ISBN: Frigørelsesteknik Flemming

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps. Læreplan - stationspraktik. Version 1.0 - jan. 2012

Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps. Læreplan - stationspraktik. Version 1.0 - jan. 2012 Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps Læreplan - stationspraktik Version 1.0 - jan. 2012 Forord Lærerplanerne er vejledninger i forhold til mulige aktiviteter med brandkadeteleven under dennes praktikperiode

Læs mere

Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 04 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 5b, side Funktionsuddannelse Indsats

Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 04 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 5b, side Funktionsuddannelse Indsats Funktionsuddannelse Indsats Formål Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på et slukningstog i redningsberedskabet.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Redning. Banen BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE STORM. Emne: Start og mål. Afstivning af etagedæk, med Paratech. Side 1 af 6

Redning. Banen BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE STORM. Emne: Start og mål. Afstivning af etagedæk, med Paratech. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Side: 1/6 Generelt 1. Gennembrydning. 2. Afstivning af etagedæk 3. Bjærgning 4. Redning fra etager 5. Båretransport Banen skal gennemføres så hurtigt og korrekt som muligt. Redning. Banen Start

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

U-DIR 1032 Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET DeMars DIR D 02198666 JUN 2006

U-DIR 1032 Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET DeMars DIR D 02198666 JUN 2006 Hjemmeværnsskolen DeMars DIR D 02198666 Resterende lovpligtige uddannelse Fagplan Redningstjeneste U-DIR 1032 1 Hjemmeværnsskolen DeMars DIR D 02198666 Fagplan: Redningsuddannelse Titel lang: Redningsuddannelse

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

FUNKTIONSUDDANNELSE INDKVARTERING - FORPLEJNING PRAKTISKE/MUNDTLIGE SPØRGSMÅL. Opgave A, B og C

FUNKTIONSUDDANNELSE INDKVARTERING - FORPLEJNING PRAKTISKE/MUNDTLIGE SPØRGSMÅL. Opgave A, B og C i redningsberedskabet 2. del, afsnit 14, Praktiske/mundtlige spørgsmål, side 1 FUNKTIONSUDDANNELSE INDKVARTERING - FORPLEJNING PRAKTISKE/MUNDTLIGE SPØRGSMÅL Opgave A, B og C Generelt: Når eksaminanden

Læs mere

1.0 EMNEOVERSIGT FOR GRUNDUDDANNELSE, BRAND EMNEOVERSIGT FOR FUNKTIONSUDDANNELSE, BRAND... 8

1.0 EMNEOVERSIGT FOR GRUNDUDDANNELSE, BRAND EMNEOVERSIGT FOR FUNKTIONSUDDANNELSE, BRAND... 8 0 1 1.0 EMNEOVERSIGT FOR GRUNDUDDANNELSE, BRAND... 7 1.1 EMNEOVERSIGT FOR FUNKTIONSUDDANNELSE, BRAND... 8 1.1 EMNEOVERSIGT FOR FUNKTIONSUDDANNELSE, BRAND... 8 1.2 EMNEOVERSIGT FOR REGIONALUDDANNELSE, BRAND...

Læs mere

Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Læreplaner - Grunduddannelse. Version 1.1 - jan. 2012

Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Læreplaner - Grunduddannelse. Version 1.1 - jan. 2012 Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps Læreplaner - Grunduddannelse Version 1.1 - jan. 2012 Grunduddannelse for brandkadetelever i Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps Målgruppe

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE Retningslinier og konkurrencebestemmelser [Skriv her] Side 1 af 100 Afsnit: 1.0.0 Side: 1/1 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Indholdsfortegnelse 1.1.0 Forord 2.0.0 Retningslinjer for BF-STÆVNE 3.0.0 Almene konkurrencebestemmelser

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Autosprøjte 2 Minimumskrav. Overordnede krav:

Autosprøjte 2 Minimumskrav. Overordnede krav: Autosprøjte 2 Minimumskrav Bilag 4.2. Autosprøjte 2 Overordnede krav: Maks. 20 år Motorstørrelse: 220 HK Fastmonteret pumpe min. 1600 l/m ved 8 bar Vandtank: 2300 liter 75 liter syntetisk skumvæske 2 stk.

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Redningshund. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011

Redningshund. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Redningshund Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

Indsats. Grunduddannelse Indsats

Indsats. Grunduddannelse Indsats Indsats Grunduddannelse Indsats Grunduddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

564997_brandhaner.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 8:50 AM. Indsats. Brandhaner Håndslukningsredskaber Opstilling af påhængsbæresprøjte

564997_brandhaner.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 8:50 AM. Indsats. Brandhaner Håndslukningsredskaber Opstilling af påhængsbæresprøjte 564997_brandhaner.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 8:50 AM Indsats Brandhaner Håndslukningsredskaber Opstilling af påhængsbæresprøjte Beredskabsstyrelsen 2006 564997_brandhaner.fm Page 2 Monday, December

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com FALDSIKRING BLUE STAR 217 Anvendelse Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte Indsatsledelse på skadestedet Temahæfte Indhold Indledning... 3 1. Alarmering... 4 2. Forhold under lederens fremkørsel... 4 3. Ankomst til skadestedet... 6 4. Situationsbedømmelse... 7 5. Førsteindsatsen...

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskabsplan for Solbækgård

Beredskabsplan for Solbækgård Bilag 1 1/31 Bilag 2 2/31 Bilag 3 3/31 Bilag 4 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Solbækgård Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 6 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 7 OVERLØB AF GYLLE...8

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Modulopbygget Basisuddannelse

Modulopbygget Basisuddannelse 1 opbygget Basisuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at orientere deltagerne om de krav og forventninger, der stilles til frivillige i beredskabet Formålet med uddannelsen er endvidere at give

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Uddannelse i Redning

Uddannelse i Redning Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser FBUDD, DEC 06 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 8, side 1 Uddannelse i Redning Formål At sætte deltagerne i stand til at løse indsatsopgaver af redningsmæssig

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE... Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Beredskabsplan for.. Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER /

Læs mere