6. februar NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening i FIH Koncernen Negative kursreguleringer i 2008 Store nedskrivninger i FIH koncernen på 494 mio. kr. Årets resultat FIH og situationen i den finansielle sektor Årets resultat efter skat for 2008 er på 184 mio. kr., hvilket er 939 mio. kr. lavere end i Resultat før skat er 208 mio. kr., eller mio. kr. lavere end I begyndelsen af oktober 2008 blev FIHs moderselskab, Kaupthing Bank, sat under administration af den islandske stat. Siden da har de islandske ejere arbejdet på at sælge FIH, hvilket ikke har været muligt i det nuværende finansielle klima. Da FIH er ring fenced i forhold til Kaupthing, har FIH ikke lidt tab som følge af den islandske krise og Kaupthings kollaps. FIH har fortsat ingen direkte eller indirekte islandske risici i bøgerne. Som følge af Kaupthings sammenbrud og den nuværende markedssituation i den finansielle sektor har FIH i begyndelsen af januar 2009 besluttet at tilpasse og fokusere på kerneforretningen, som er udlån til erhvervskunder, samt på to rådgivningsbaserede forretningsenheder: Corporate Finance (FIH PARTNERS) og Financial Solutions (rådgivning om strategisk risikostyring og gældspleje). Det betyder, at FIH har nedlagt forretningsområderne Aktiehandel og -analyse samt Wealth Management. Stabs- og støttefunktioner er ligeledes dimensioneret i forhold til den nye forretning. I den forbindelse er medarbejderantallet reduceret med 94 stillinger eller 21 procent. FIH beskæftiger herefter 358 medarbejdere. Som det fremgår nedenfor, er indtjeningen på FIHs nettorenteindtægter på et tilfredsstillende niveau. Med refokusering af forretningen vil FIH stå stærkt til at møde udfordringerne i FIH tilsluttede sig Bankpakke I i efteråret 2008, som overordnet har haft en positiv påvirkning af fundingsituationen. Hvad angår Bankpakke II, vil FIH senest i juni måned tage stilling til, om FIH vil udnytte muligheden for at modtage statsmidler. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 1 af 30

2 Aktiviteterne Nettorenteindtægterne i bankens udlånsaktiviteter i 2008 er ganske tilfredsstillende. I de sidste måneder af 2008 har fundingsituationen stabiliseret sig, og det påvirker nettorenteindtjeningen positivt. Udlånssaldoen inklusive investeringsejendomme er på et tilfredsstillende niveau og udgør 74 mia. kr. ved udgangen af 2008 mod 76 mia. kr. ved udgangen af Som i den øvrige del af den finansielle sektor er også FIH påvirket af øgede nedskrivninger. FIH PARTNERS A/S (Investment Banking) har i 2008 afsluttet i alt 14 transaktioner til en samlet værdi af 116 mia. kr. og har opnået en tilfredsstillende indtjening på trods af en vanskelig markedssituation. Udviklingen på de finansielle markeder har betydet en ændret efterspørgsel efter selskabets produkter. I 2009 forventes således en større vægt på restruktureringer, fusioner og andre strukturelle transaktioner. Indtjeningen i FIH Capital Markets fra renteinstrumenter, balancestyringsprodukter og øvrige produkter rettet mod bankens udlånskunder har i 2008 været tilfredsstillende. Kurtageindtjeningen på især aktier har derimod været lavere end forventet, hvilket er årsagen til, at FIH vælger at fokusere forretningen omkring kerneforretningen som beskrevet ovenfor. Herudover er kursreguleringer af bankens egenbeholdninger påvirket af uroen på de finansielle markeder og er i 2008 væsentligt lavere end i de foregående år. FIHs regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. FIH har valgt ikke at anvende tillægget til IAS 39, der omhandler reklassifikation af visse finansielle instrumenter fra måling til dagsværdi til måling til amortiseret kostpris. Ved udgangen af 2008 har FIH udnyttet i alt 11,9 mia. kr. af den kreditfacilitet på 15 mia. kr., som blev aftalt med ATP i forbindelse med etableringen af FIH Kapital Bank i første kvartal af Etableringen af FIH Kapital Bank giver FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen og viser sig fortsat at være gunstig set i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. FIH har ved årsskiftet en god likviditet på 15,8 mia. kr. FIH åbnede den 1. april 2008 en ny netbank specialiseret i indlån fra private og fra årsskiftet 2009 også indlån fra erhvervskunder - FIH Netbank Pro. På ni måneder har FIH opnået indlån på mio. kr., og FIH forventer fortsat vækst i dette kundesegment. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 2 af 30

3 Hovedtal Resultatopgørelse i mio. kr * Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Udlån Egenkapital i alt Aktiver i alt * Sammenligningstal for 2006 er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab) Selskabsmeddelelse 6/2009 side 3 af 30

4 Nøgletal * Basiskapital i forhold til minimumskrav 281,0 282,4 216,6 195,5 174,6 Solvensprocent** 11,9 11,5 10,0 10,6 11,6 Kernekapitalprocent 8,8 8,4 8,3 8,4 8,9 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 2,7 17,6 18,9 16,5 14,1 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 2,4 15,5 15,0 13,2 10,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 2,77 3,25 4,2 5,3 Renterisiko 0,1 4,0 5,2 4,9 2,3 Valutaposition 4,8 9,0 6,0 2,3 4,7 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 2,3 7,1 10,3 17,5 36,5 Udlån i forhold til egenkapital 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 Årets udlånsvækst -3,2 11,0 14,6 11,1-4,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 10,4 36,7 95,0 93,5 29,4 Summen af store engagementer 157,4 155,7 276,8 321,3 356,2 Årets nedskrivningsprocent 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 * Sammenligningstal for 2006 er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab) ** Der henvises til side 8 for en beskrivelse af beregning af solvensprocenten. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør i perioden 1.510,0 mio. kr., eller 9 procent mere end i Renteindtægter af udlån og andre tilgodehavender er steget med 17 procent til 4.825,6 mio. kr. Det højere niveau kan primært henføres til en højere gennemsnitlig rente på udlånsporteføljen samt en højere gennemsnitlig udlånsportefølje end i Renter af obligationer udgør 1.100,8 mio. kr. mod 790,8 mio. kr. i De højere renteindtægter fra obligationer skyldes primært en større obligationsbeholdning end sidste år. Renter af afledte finansielle instrumenter, der primært er renteindtægter og renteudgifter på swaps, udgør 21,9 mio. kr. mod 25,6 mio. kr. i FIH benytter swaps til afdækning af renterisici i den generelle styring af renterisiko samt til handel med kunder. Renteindtægterne i alt er steget med 735,8 mio. kr. til 6.144,8 mio. kr. i forhold til Selskabsmeddelelse 6/2009 side 4 af 30

5 Renteudgifter i alt er steget med 568,9 mio. kr. til mio. kr. i forhold Gebyrer og provisionsindtægter er faldet med 53,9 mio. kr. til i alt 250,9 mio. kr. i forhold sidste år. Faldet skyldes især fald i gebyrindtjeningen i Investment Banking. I mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 190,2 458,6 Udlån og andre tilgodehavender 4.821, ,8 Bidrag 4,5 5,7 Obligationer 1.100,8 790,8 Afledte finansielle instrumenter 21,9 25,6 Øvrige renteindtægter 6,3 1,5 Renteindtægter i alt 6.144, ,0 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker 1.506,6 690,1 Indlån og anden gæld 1.046,9 633,6 Udstedte obligationer 2.153, ,8 Efterstillede kapitalindskud 149,5 125,6 Øvrige renteudgifter 2,3 16,0 Renteudgifter i alt 4.859, ,1 Netto renteindtægter 1.285, ,9 Udbytte af aktier mv. 10,8 9,4 Gebyrer og provisionsindtægter 250,9 304,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 37,5 48,2 Netto rente- og gebyrindtægter 1.510, ,9 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 6,1 % 5,4 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 5,0 % 4,5 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 0,9 % Netto rente- og gebyrindtægter/rentebærende aktiver 1,5 % 1,1 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån m.v Gennemsnitlig udlånssaldo før hensættelser Gennemsnitlig rente på udlån 6,5 % 5,7 % Kursreguleringer Kursreguleringer i alt udgør -53,5 mio. kr. mod 510,0 mio. kr. i Kursregulering af realkreditudlån udgør 3,7 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende indtægt under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån mv. er i perioden på 447,8 mio. kr. og vedrører udlån, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursregulering af obligationer udgør 447,8 mio. kr. mod -234,3 mio. kr. i Aktier er kursreguleret med 18,9 mio. kr. mod 632,3 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 5 af 30

6 mio. kr. i 2007, mens kursregulering af valuta udgør -39,7 mio. kr. mod -6,0 mio. kr. i Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med 8,3 mio. kr., hvilket beløbsmæssigt stort set svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgør -429,3 mio. kr. Udstedte obligationer omhandler såvel udstedte realkreditobligationer som udstedte obligationer, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursreguleringen udgør -511,0 mio. kr. I mio. kr Kursreguleringer Realkreditudlån 3,7-14,4 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 447,8-246,7 Obligationer 447,8-234,3 Aktier mv. 18,9 632,2 Investeringsejendomme 8,3-33,5 Valuta -39,7-6,0 Afledte finansielle instrumenter -429,3 363,3 Udstedte obligationer -511,0 49,4 Kursreguleringer i alt -53,5 510,0 Kursreguleringen på aktier fremgår af tabellen nedenfor. I mio. kr Kursregulering af aktier Urealiserede kursreguleringer 28,1 301,0 Realiserede kursreguleringer -9,2 331,2 Kursregulering af aktier i alt 18,9 632,2 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 95,7 mio. kr. mod 85,9 mio. kr. i Omkostninger Omkostningerne er steget med 126,2 mio. kr. til 867,6 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 396 mod 335 i I mio. kr Omkostninger Udgifter til personale og administration 726,8 700,3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 58,5 37,7 Andre driftsudgifter 82,3 3,4 Omkostninger i alt 867,6 741,4 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 6 af 30

7 Tab og nedskrivninger Nedskrivningerne udgør 494,4 mio. kr., hvilket er 513,8 mio. kr. højere end i Nye nedskrivninger udgør i ,4 mio. kr. mod 87,4 mio. kr. i Der er i 2008 tilbageført 86,0 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger, hvilket er 15,5 mio. kr. mindre end i Herudover er der indgået 3,0 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer, og derved bliver nettonedskrivningen på 494,4 mio. kr. Årets konstaterede tab netto er 217,5 mio. kr. mod 47,4 mio. kr. i I mio. kr Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo 201,4 253,5 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 Nedskrivninger i perioden 548,1 102,2 Konstateret tab 220,5 52,8 Individuelle nedskrivninger ultimo 443,0 201,4 Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo 15,6 30,4 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 0,0 0,0 Nedskrivninger i perioden 35,3-14,8 Gruppevise nedskrivninger ultimo 50,9 15,6 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger primo 217,0 283,9 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 Nedskrivninger i perioden 583,4 87,4 Konstateret tab 220,5 52,8 Nedskrivninger i alt ultimo 493,9 217,0 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 1.779,8 597,0 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 1.285,9 380,0 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 0,6 % 0,3 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 0,6 % 0,0 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo, primo 100,2 % 16,7 % Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme er faldet med mio. kr., svarende til 3,1 procent siden årets begyndelse og udgør i alt mio. kr. Obligationsbeholdningen udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Selskabsmeddelelse 6/2009 side 7 af 30

8 Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Udstedte obligationer beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. ultimo I mio. kr Funding Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udstedte realkreditobligationer Egenkapital og solvens Koncernens egenkapital udgør ultimo ,8 mia. kr. inklusive periodens overskud, hvortil kan lægges 3,0 mia. kr. i efterstillede kapitalindskud. Dermed udgør bankens ansvarlige kapital 10,8 mia. kr. Koncernens samlede solvens er ultimo ,9 procent, og kernekapitalprocenten udgør 8,8. Solvensen for 2008 er beregnet efter standardmetoden under de nye Basel II-regler og er dermed ikke direkte sammenlignelig med historiske solvenstal, men er stort set det samme for 2008, som det ville have været efter den tidligere metode. Ultimo 2007 var de tilsvarende tal henholdsvis 11,5 procent og 8,4 procent. Basel II Kreditrisiko FIH Erhvervsbank rapporterer solvensprocenter for kreditrisici i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Kapitaldæknings Standardmetode under Søjle I. For markedsrisici anvendes ligeledes Standardmetoden, og for operationelle risici anvendes reglerne under Standardindikatormetoden. Metodeanvendelsen er uændret i forhold til tredje kvartal af Endvidere parallelrapporteres solvensprocenter ved anvendelse af den interne ratingbaserede metode (grundlæggende) for kreditrisici til Finanstilsynet. For alle engagementer foretages der minimum én gang årligt en gennemgang af de enkelte engagementer. Gennemgangen omfatter blandt andet en gennemgang af nye økonomiske oplysninger samt opdatering af rating. Overvågningen af kreditengagementer sker centralt på baggrund af FIHs kreditsystem, som indeholder alle væsentlige oplysninger om engagementsstørrelse og udnyttelse, sikkerhed samt anslået realisationsværdi m.v. Udlånsporteføljens omfang, spredning og bonitet overvåges løbende af afdelingen Risk & Legal, der løbende rapporterer til direktionen og periodisk til bestyrelsen. Sammen med den individuelle kreditvurdering af kunden benyttes ratingmodeller. Erhvervskunder rates i Ratingmodel Corporate. Ratingskalaen går fra 0 til 12, hvor Selskabsmeddelelse 6/2009 side 8 af 30

9 12 er bedst, og modellen beregner også en individuel sandsynlighed for, at kunden i løbet af de kommende 12 måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH. Offentlige institutioner og lignende placeres i rating 13. Modellen beregner en individuel sandsynlighed for, at kunden ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH i henhold til Basel II reglerne. Dette benævnes default. En debitors eksponeringer er default, hvis de i over 90 dage har været i restance, eller hvis FIH vurderer det for usandsynligt, at debitor vil indfri alle sine forpligtelser, uden FIH griber ind ved for eksempel at realisere sikkerheder eller garantier. Erhvervsporteføljen har nedenstående fordeling på ratingskalaen. Rating D er kunder i default. Rating 7-13 svarer til investment grade, som det kendes hos ratingbureauerne. Rating 4-6 ligger under investment grade og dækker ratingområdet BB repræsenterende en acceptabel kreditbonitet. Rating 1-3 indeholder svagere kunder med en risiko svarende til single B segmentet hos ratingbureauerne. Disse kundeforhold følges på tætteste hold. Rating 0 indeholder de svageste og mest risikofyldte kunder svarende til ratingbureauernes C-CCC segment. Boniteten af udlånsporteføljen har i 2008 og specielt i H udvist en negativ udvikling med stigende gennemsnitlige defaultsandsynligheder og en forøgelse af andelen af defaults. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tab, fordi markedsværdien af bankens aktiver og passiver og ikke balanceførte forretninger ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Under markedsrisiko hører rente-, valuta- og aktierisiko. Markedsrisikoen på bankens samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen), opgjort som Value at Risk på rente-, valuta- og aktierisici, er ultimo december mio. kr. Med Value at Risk tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver. Dette indebærer, at der ved opgørelsen af aktivernes risici udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med Value at Risk er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. Value at Risk opgøres i FIH med 99 % sandsynlighed på 1 dags basis. Hermed forstås, at FIH med 99 % sandsynlighed en given dag ikke kan forvente at tabe mere end det, som Value at Risk-tal modellen har regnet sig frem til. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 9 af 30

10 Funding og likviditet FIHs store likviditetsbeholdning ved årets start samt faciliteten fra ATP på 15 mia. kr. har været en afgørende succesfaktor i et for banker og finansielle virksomheder svært år. De to ting tilsammen har gjort, at FIH har kunnet agere nogenlunde normalt over for bankens kernekunder, om end det har været nødvendigt at hæve renterne på lån. FIHs deltagelse i Bankpakke I betyder, at FIHs seniorgæld og indlån i praksis er statsgaranteret frem til 30. september Siden FIH gik ind i Bankpakke I, har FIH oplevet en kraftig vækst i indlånsmassen. Ultimo 2008 og primo 2009 har Moody s og S&P givet AAA ratings til den danske garantipakke, og det har betydet at FIH igen fra 2009 har adgang til de vigtige internationale funding markeder. FIH har ikke haft adgang til at gøre brug af sit EMTN program i år. I stedet har FIH finansieret sig med andre instrumenter på det internationale kapitalmarked såsom private placeringer, bilaterale lån og tilsagte lånefaciliteter. Denne politik vil blive tilrettet under hensyn til Bankpakke II, der blev vedtaget 3. februar Særligt fokus vil i de næste par år blive lagt på at udbrede indlånsbasen, så en voksende del af udlånssaldoen fremover finansieres af indlån. Egenkapitalforrentning Øvrigt Ultimo 2008 er egenkapitalforrentningen før skat 2,7 procent p.a. mod 17,6 procent p.a. ultimo Forrentningen efter skat er 2,4 procent p.a. ultimo 2008 mod 15,5 procent p.a. ultimo Der er foretaget revision af årsregnskabet. Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsregnskabet. Bestyrelsen i FIH Erhvervsbank har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. januar 2009 besluttet at reducere selskabets aktiviteter og antallet af medarbejdere med henblik på at tilpasse selskabets forretning til den nuværende markedssituation. Omstruktureringen forventes i 2009 at reducere indtægterne med ca. 30 mio. kr. og omkostningerne med ca. 180 mio. kr. Herudover vil der være engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringen på 80 mio. kr., som vil blive udgiftsført i Der er ingen påvirkning af resultatet i 2008 som følge af omstruktureringen. Forventningerne til FIHs resultat for hele 2009 Resultatet efter skat i 2008 er på 184 mio. kr., hvilket er lavere end den tidligere udmeldte resultatforventning på mio. kr. Det skyldes yderligere behov for nedskrivninger. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 10 af 30

11 I 2009 forventes et resultat i størrelsesorden 1 mia. kr. før nedskrivninger og skat. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2009, som på nuværende tidspunkt forventes at blive omkring 400 mio. kr. Under forudsætning af nedskrivninger på 400 mio. kr. vil resultatet efter skat blive i størrelsesorden mio. kr. eksklusive betaling for eventuelt statsindskud. København den 6. februar 2009 kl På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand For yderligere information kontakt venligst Adm. direktør Lars Johansen, telefon Bilag Resultatopgørelse og balance for FIH koncernen og FIH Erhvervsbank A/S Selskabsmeddelelse 6/2009 side 11 af 30

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2008 for FIH Erhvervsbank A/S. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. København, den 6. februar 2009 DIREKTION Lars Johansen Adm. direktør Henrik Sjøgreen Direktør /Kenneth Retbøll-Bauer BESTYRELSE Hans Skov Christensen (Formand) Guðni Niels Aðalsteinsson Ragnar Árnason Hans Ejvind Hansen Svend-Aage Nielsen Jørgen Vorsholt Per Erlandsen Brun Jørgen Bruun-Toft Randi Holm Franke Selskabsmeddelelse 6/2009 side 12 af 30

13 HOVEDTAL FOR FIH KONCERNEN Resultatopgørelse i mio. kr. 4. kvt Året kvt Året 2007 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Balance (hovedtal) i mio. kr. 31/ / Likvider Obligationer Aktier m.v Udlån Andre aktiver Aktiver i alt Indlån Obligationsgæld og gæld til kreditinstitutter Andre passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktionærernes egenkapital Minoritetsinteresser 0 27 Egenkapital i alt Passiver i alt Nøgletal Egenkapitalens forrentning før skat p.a. 2,7 17,6 Egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 2,4 15,5 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 13 af 30

14 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 4. kvt Året kvt Året 2007 Renteindtægter , , , ,0 Renteudgifter , , , ,1 Netto renteindtægter 315, ,8 301, ,9 Udbytte af aktier mv. 0,0 10,8 0,0 9,4 Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 250,9 47,1 304,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,6 37,5 9,2 48,2 Netto rente- og gebyrindtægter 355, ,0 339, ,9 Kursreguleringer 4-17,7-53,5 36,5 510,0 Andre driftsindtægter 25,8 95,7 22,3 85,9 Udgifter til personale og administration 5 190,5 726,8 206,5 700,3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 22,3 58,5 9,1 37,7 Andre driftsudgifter 81,3 82,3 2,7 3,4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv ,7 494,4-22,0-19,4 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -14,8 17,6 0,0 17,4 Resultat før skat -369,5 207,9 202, ,2 Skat -83,0 23,9-34,7 152,9 Årets resultat -286,5 184,0 236, ,3 Resultatet fordelt til Aktionærer -286,4 184,1 236, ,5 Minoritetsinteresser -0,1-0,1 0,7 28,8 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 14 af 30

15 BALANCE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 31/ / AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 485,0 308,7 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 3.197,4 0,0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.011, ,3 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 7 550,2 643,5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , ,7 Obligationer til dagsværdi , ,3 Aktier mv ,7 943,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 80,8 73,4 Immaterielle aktiver 44,5 46,7 Grunde og bygninger: Investeringsejendomme 1.152, ,8 Domicilejendomme 4,0 1,9 Øvrige materielle aktiver 15,3 25,7 Aktuelle skatteaktiver 52,1 191,9 Andre aktiver , ,7 Periodeafgrænsningsposter 65,8 76,8 Aktiver i alt , ,5 PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , ,7 Indlån og anden gæld , ,3 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris , ,2 Udstedte obligationer til dagsværdi 8 529,2 616,9 Aktuelle skatteforpligtelser 0,0 0,0 Andre passiver 9.809, ,7 Periodeafgrænsningsposter 13,8 18,5 Gæld i alt , ,3 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 3,4 3,2 Hensættelser til udskudt skat 338,3 314,6 Hensættelser til tab på garantier 44,5 5,0 Hensatte forpligtelser i alt 386,2 322,8 Efterstillede kapitalindskud , ,6 Aktionærernes andel af egenkapitalen 7.809, ,1 Minoritetsinteresser 0,1 26,7 Egenkapital i alt 7.809, ,8 Passiver i alt , ,5 Ikke-balanceførte poster Garantier mv , ,5 Andre eventualforpligtelser , ,9 Ikke-balanceførte poster i alt 9.082, ,4 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 15 af 30

16 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr Egenkapital primo 7.750, ,2 Årets resultat 184, ,3 Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 Aktieoptionsprogram -1,9 1,1 Opskrivning, domicilejendom 0,4 0,5 Totalindkomster i alt 182, ,0 Udloddet udbytte 0,0 0,0 Regulering, minoritetsinteresser -123,5-43,3 Minoritetsinteresser 0,1-28,8 Egenkapitalbevægelser i alt 59, ,9 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.809, ,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 26,7 39,3 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0-28,3 Af/tilgang minoritetsinteresser -26,5-13,1 Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,1 26,7 Egenkapital i alt ultimo 7.809, ,8 EGENKAPITALSPECIFIKATION Aktiekapital primo 513,6 513,6 Aktiekapital ultimo 513,6 513,6 Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo 1,0 0,5 Periodens henlæggelser 0,4 0,5 Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,4 1,0 Aktieoptionsprogram, primo 1,9 0,8 Årets bevægelser -1,9 1,1 Aktieoptionsprogram, ultimo 0,0 1,9 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 0,0 Henlagt 13,3 0,0 Anden afgang, overført til overført overskud 0,2 0,0 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 13,5 0,0 Overført overskud primo 7.233, ,3 Henlagt 170, ,3 Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 Anden tilgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -0,2 0,0 Regulering af minoritetsinteresser -123,5-43,3 Minoritetsinteresser 0,1-28,8 Overført overskud, ultimo 7.280, ,6 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.809, ,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 26,7 39,3 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0-28,3 Af/tilgang minoritetsinteresser -26,5-13,1 Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,1 26,7 Egenkapital i alt ultimo 7.809, ,8 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 16 af 30

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr Pengestrøm fra driftsaktivitet Renteindbetalinger 5.780, ,1 Renteudbetalinger , ,7 Gebyr ind- og udbetalinger 224,2 266,0 Betalte omkostninger -830,0-731,7 Andre driftsindtægter 95,8 85,2 Indgået på tidligere afskrevne udlån og garantier 42,5-12,5 Udbetalte udlån , ,0 Afdrag på udlån , ,5 Køb af værdipapirer , ,6 Salg af værdipapirer 114, ,1 Udbytte af aktier og kapitalandele 2,7 70,4 Betalte skatter 143,2-471,6 I alt , ,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Nettoinvestering immaterielle og materielle aktiver -13,4-59,9 Diverse aktiver , ,1 I alt , ,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nye bank- og obligationslån , ,4 Afdrag på bank- og obligationslån , ,6 Ændring i kortfristet låneoptagelse , ,1 Nye efterstillede kapitalindskud 0, ,1 Afdrag på efterstillede kapitalindskud -150,0-17,9 Regulering, minoritetsinteresser -123,3-69,6 Ændring i minoritetsinteresser -26,6-12,6 Diverse passiver -404, ,5 I alt 5.500, ,4 Pengestrøm i alt -686,1 24,8 Likvider primo 6.813, ,2 Kursregulering af likvide beholdninger -321,7-107,0 Likvider ultimo 5.805, ,0 Likvider ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker mv ,4 308,7 Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv , ,3 Obligationer 111, ,0 Likvider ultimo 5.805, ,0 Obligationer Under 12 måneder 1.024, ,6 Over 12 måneder , ,7 I alt , ,3 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 17 af 30

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312

FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312 FIH Årsrapport 2009 CVR-nr. 17029312 2 Indhold Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl. 16.00 i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere