6. februar NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening i FIH Koncernen Negative kursreguleringer i 2008 Store nedskrivninger i FIH koncernen på 494 mio. kr. Årets resultat FIH og situationen i den finansielle sektor Årets resultat efter skat for 2008 er på 184 mio. kr., hvilket er 939 mio. kr. lavere end i Resultat før skat er 208 mio. kr., eller mio. kr. lavere end I begyndelsen af oktober 2008 blev FIHs moderselskab, Kaupthing Bank, sat under administration af den islandske stat. Siden da har de islandske ejere arbejdet på at sælge FIH, hvilket ikke har været muligt i det nuværende finansielle klima. Da FIH er ring fenced i forhold til Kaupthing, har FIH ikke lidt tab som følge af den islandske krise og Kaupthings kollaps. FIH har fortsat ingen direkte eller indirekte islandske risici i bøgerne. Som følge af Kaupthings sammenbrud og den nuværende markedssituation i den finansielle sektor har FIH i begyndelsen af januar 2009 besluttet at tilpasse og fokusere på kerneforretningen, som er udlån til erhvervskunder, samt på to rådgivningsbaserede forretningsenheder: Corporate Finance (FIH PARTNERS) og Financial Solutions (rådgivning om strategisk risikostyring og gældspleje). Det betyder, at FIH har nedlagt forretningsområderne Aktiehandel og -analyse samt Wealth Management. Stabs- og støttefunktioner er ligeledes dimensioneret i forhold til den nye forretning. I den forbindelse er medarbejderantallet reduceret med 94 stillinger eller 21 procent. FIH beskæftiger herefter 358 medarbejdere. Som det fremgår nedenfor, er indtjeningen på FIHs nettorenteindtægter på et tilfredsstillende niveau. Med refokusering af forretningen vil FIH stå stærkt til at møde udfordringerne i FIH tilsluttede sig Bankpakke I i efteråret 2008, som overordnet har haft en positiv påvirkning af fundingsituationen. Hvad angår Bankpakke II, vil FIH senest i juni måned tage stilling til, om FIH vil udnytte muligheden for at modtage statsmidler. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 1 af 30

2 Aktiviteterne Nettorenteindtægterne i bankens udlånsaktiviteter i 2008 er ganske tilfredsstillende. I de sidste måneder af 2008 har fundingsituationen stabiliseret sig, og det påvirker nettorenteindtjeningen positivt. Udlånssaldoen inklusive investeringsejendomme er på et tilfredsstillende niveau og udgør 74 mia. kr. ved udgangen af 2008 mod 76 mia. kr. ved udgangen af Som i den øvrige del af den finansielle sektor er også FIH påvirket af øgede nedskrivninger. FIH PARTNERS A/S (Investment Banking) har i 2008 afsluttet i alt 14 transaktioner til en samlet værdi af 116 mia. kr. og har opnået en tilfredsstillende indtjening på trods af en vanskelig markedssituation. Udviklingen på de finansielle markeder har betydet en ændret efterspørgsel efter selskabets produkter. I 2009 forventes således en større vægt på restruktureringer, fusioner og andre strukturelle transaktioner. Indtjeningen i FIH Capital Markets fra renteinstrumenter, balancestyringsprodukter og øvrige produkter rettet mod bankens udlånskunder har i 2008 været tilfredsstillende. Kurtageindtjeningen på især aktier har derimod været lavere end forventet, hvilket er årsagen til, at FIH vælger at fokusere forretningen omkring kerneforretningen som beskrevet ovenfor. Herudover er kursreguleringer af bankens egenbeholdninger påvirket af uroen på de finansielle markeder og er i 2008 væsentligt lavere end i de foregående år. FIHs regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. FIH har valgt ikke at anvende tillægget til IAS 39, der omhandler reklassifikation af visse finansielle instrumenter fra måling til dagsværdi til måling til amortiseret kostpris. Ved udgangen af 2008 har FIH udnyttet i alt 11,9 mia. kr. af den kreditfacilitet på 15 mia. kr., som blev aftalt med ATP i forbindelse med etableringen af FIH Kapital Bank i første kvartal af Etableringen af FIH Kapital Bank giver FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen og viser sig fortsat at være gunstig set i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. FIH har ved årsskiftet en god likviditet på 15,8 mia. kr. FIH åbnede den 1. april 2008 en ny netbank specialiseret i indlån fra private og fra årsskiftet 2009 også indlån fra erhvervskunder - FIH Netbank Pro. På ni måneder har FIH opnået indlån på mio. kr., og FIH forventer fortsat vækst i dette kundesegment. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 2 af 30

3 Hovedtal Resultatopgørelse i mio. kr * Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Udlån Egenkapital i alt Aktiver i alt * Sammenligningstal for 2006 er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab) Selskabsmeddelelse 6/2009 side 3 af 30

4 Nøgletal * Basiskapital i forhold til minimumskrav 281,0 282,4 216,6 195,5 174,6 Solvensprocent** 11,9 11,5 10,0 10,6 11,6 Kernekapitalprocent 8,8 8,4 8,3 8,4 8,9 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 2,7 17,6 18,9 16,5 14,1 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 2,4 15,5 15,0 13,2 10,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 2,77 3,25 4,2 5,3 Renterisiko 0,1 4,0 5,2 4,9 2,3 Valutaposition 4,8 9,0 6,0 2,3 4,7 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 2,3 7,1 10,3 17,5 36,5 Udlån i forhold til egenkapital 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 Årets udlånsvækst -3,2 11,0 14,6 11,1-4,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 10,4 36,7 95,0 93,5 29,4 Summen af store engagementer 157,4 155,7 276,8 321,3 356,2 Årets nedskrivningsprocent 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 * Sammenligningstal for 2006 er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab) ** Der henvises til side 8 for en beskrivelse af beregning af solvensprocenten. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør i perioden 1.510,0 mio. kr., eller 9 procent mere end i Renteindtægter af udlån og andre tilgodehavender er steget med 17 procent til 4.825,6 mio. kr. Det højere niveau kan primært henføres til en højere gennemsnitlig rente på udlånsporteføljen samt en højere gennemsnitlig udlånsportefølje end i Renter af obligationer udgør 1.100,8 mio. kr. mod 790,8 mio. kr. i De højere renteindtægter fra obligationer skyldes primært en større obligationsbeholdning end sidste år. Renter af afledte finansielle instrumenter, der primært er renteindtægter og renteudgifter på swaps, udgør 21,9 mio. kr. mod 25,6 mio. kr. i FIH benytter swaps til afdækning af renterisici i den generelle styring af renterisiko samt til handel med kunder. Renteindtægterne i alt er steget med 735,8 mio. kr. til 6.144,8 mio. kr. i forhold til Selskabsmeddelelse 6/2009 side 4 af 30

5 Renteudgifter i alt er steget med 568,9 mio. kr. til mio. kr. i forhold Gebyrer og provisionsindtægter er faldet med 53,9 mio. kr. til i alt 250,9 mio. kr. i forhold sidste år. Faldet skyldes især fald i gebyrindtjeningen i Investment Banking. I mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 190,2 458,6 Udlån og andre tilgodehavender 4.821, ,8 Bidrag 4,5 5,7 Obligationer 1.100,8 790,8 Afledte finansielle instrumenter 21,9 25,6 Øvrige renteindtægter 6,3 1,5 Renteindtægter i alt 6.144, ,0 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker 1.506,6 690,1 Indlån og anden gæld 1.046,9 633,6 Udstedte obligationer 2.153, ,8 Efterstillede kapitalindskud 149,5 125,6 Øvrige renteudgifter 2,3 16,0 Renteudgifter i alt 4.859, ,1 Netto renteindtægter 1.285, ,9 Udbytte af aktier mv. 10,8 9,4 Gebyrer og provisionsindtægter 250,9 304,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 37,5 48,2 Netto rente- og gebyrindtægter 1.510, ,9 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 6,1 % 5,4 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 5,0 % 4,5 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 0,9 % Netto rente- og gebyrindtægter/rentebærende aktiver 1,5 % 1,1 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån m.v Gennemsnitlig udlånssaldo før hensættelser Gennemsnitlig rente på udlån 6,5 % 5,7 % Kursreguleringer Kursreguleringer i alt udgør -53,5 mio. kr. mod 510,0 mio. kr. i Kursregulering af realkreditudlån udgør 3,7 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende indtægt under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån mv. er i perioden på 447,8 mio. kr. og vedrører udlån, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursregulering af obligationer udgør 447,8 mio. kr. mod -234,3 mio. kr. i Aktier er kursreguleret med 18,9 mio. kr. mod 632,3 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 5 af 30

6 mio. kr. i 2007, mens kursregulering af valuta udgør -39,7 mio. kr. mod -6,0 mio. kr. i Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med 8,3 mio. kr., hvilket beløbsmæssigt stort set svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgør -429,3 mio. kr. Udstedte obligationer omhandler såvel udstedte realkreditobligationer som udstedte obligationer, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursreguleringen udgør -511,0 mio. kr. I mio. kr Kursreguleringer Realkreditudlån 3,7-14,4 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 447,8-246,7 Obligationer 447,8-234,3 Aktier mv. 18,9 632,2 Investeringsejendomme 8,3-33,5 Valuta -39,7-6,0 Afledte finansielle instrumenter -429,3 363,3 Udstedte obligationer -511,0 49,4 Kursreguleringer i alt -53,5 510,0 Kursreguleringen på aktier fremgår af tabellen nedenfor. I mio. kr Kursregulering af aktier Urealiserede kursreguleringer 28,1 301,0 Realiserede kursreguleringer -9,2 331,2 Kursregulering af aktier i alt 18,9 632,2 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 95,7 mio. kr. mod 85,9 mio. kr. i Omkostninger Omkostningerne er steget med 126,2 mio. kr. til 867,6 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 396 mod 335 i I mio. kr Omkostninger Udgifter til personale og administration 726,8 700,3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 58,5 37,7 Andre driftsudgifter 82,3 3,4 Omkostninger i alt 867,6 741,4 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 6 af 30

7 Tab og nedskrivninger Nedskrivningerne udgør 494,4 mio. kr., hvilket er 513,8 mio. kr. højere end i Nye nedskrivninger udgør i ,4 mio. kr. mod 87,4 mio. kr. i Der er i 2008 tilbageført 86,0 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger, hvilket er 15,5 mio. kr. mindre end i Herudover er der indgået 3,0 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer, og derved bliver nettonedskrivningen på 494,4 mio. kr. Årets konstaterede tab netto er 217,5 mio. kr. mod 47,4 mio. kr. i I mio. kr Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo 201,4 253,5 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 Nedskrivninger i perioden 548,1 102,2 Konstateret tab 220,5 52,8 Individuelle nedskrivninger ultimo 443,0 201,4 Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo 15,6 30,4 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 0,0 0,0 Nedskrivninger i perioden 35,3-14,8 Gruppevise nedskrivninger ultimo 50,9 15,6 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger primo 217,0 283,9 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 Nedskrivninger i perioden 583,4 87,4 Konstateret tab 220,5 52,8 Nedskrivninger i alt ultimo 493,9 217,0 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 1.779,8 597,0 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 1.285,9 380,0 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 0,6 % 0,3 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 0,6 % 0,0 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo, primo 100,2 % 16,7 % Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme er faldet med mio. kr., svarende til 3,1 procent siden årets begyndelse og udgør i alt mio. kr. Obligationsbeholdningen udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Selskabsmeddelelse 6/2009 side 7 af 30

8 Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Udstedte obligationer beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. ultimo I mio. kr Funding Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udstedte realkreditobligationer Egenkapital og solvens Koncernens egenkapital udgør ultimo ,8 mia. kr. inklusive periodens overskud, hvortil kan lægges 3,0 mia. kr. i efterstillede kapitalindskud. Dermed udgør bankens ansvarlige kapital 10,8 mia. kr. Koncernens samlede solvens er ultimo ,9 procent, og kernekapitalprocenten udgør 8,8. Solvensen for 2008 er beregnet efter standardmetoden under de nye Basel II-regler og er dermed ikke direkte sammenlignelig med historiske solvenstal, men er stort set det samme for 2008, som det ville have været efter den tidligere metode. Ultimo 2007 var de tilsvarende tal henholdsvis 11,5 procent og 8,4 procent. Basel II Kreditrisiko FIH Erhvervsbank rapporterer solvensprocenter for kreditrisici i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Kapitaldæknings Standardmetode under Søjle I. For markedsrisici anvendes ligeledes Standardmetoden, og for operationelle risici anvendes reglerne under Standardindikatormetoden. Metodeanvendelsen er uændret i forhold til tredje kvartal af Endvidere parallelrapporteres solvensprocenter ved anvendelse af den interne ratingbaserede metode (grundlæggende) for kreditrisici til Finanstilsynet. For alle engagementer foretages der minimum én gang årligt en gennemgang af de enkelte engagementer. Gennemgangen omfatter blandt andet en gennemgang af nye økonomiske oplysninger samt opdatering af rating. Overvågningen af kreditengagementer sker centralt på baggrund af FIHs kreditsystem, som indeholder alle væsentlige oplysninger om engagementsstørrelse og udnyttelse, sikkerhed samt anslået realisationsværdi m.v. Udlånsporteføljens omfang, spredning og bonitet overvåges løbende af afdelingen Risk & Legal, der løbende rapporterer til direktionen og periodisk til bestyrelsen. Sammen med den individuelle kreditvurdering af kunden benyttes ratingmodeller. Erhvervskunder rates i Ratingmodel Corporate. Ratingskalaen går fra 0 til 12, hvor Selskabsmeddelelse 6/2009 side 8 af 30

9 12 er bedst, og modellen beregner også en individuel sandsynlighed for, at kunden i løbet af de kommende 12 måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH. Offentlige institutioner og lignende placeres i rating 13. Modellen beregner en individuel sandsynlighed for, at kunden ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH i henhold til Basel II reglerne. Dette benævnes default. En debitors eksponeringer er default, hvis de i over 90 dage har været i restance, eller hvis FIH vurderer det for usandsynligt, at debitor vil indfri alle sine forpligtelser, uden FIH griber ind ved for eksempel at realisere sikkerheder eller garantier. Erhvervsporteføljen har nedenstående fordeling på ratingskalaen. Rating D er kunder i default. Rating 7-13 svarer til investment grade, som det kendes hos ratingbureauerne. Rating 4-6 ligger under investment grade og dækker ratingområdet BB repræsenterende en acceptabel kreditbonitet. Rating 1-3 indeholder svagere kunder med en risiko svarende til single B segmentet hos ratingbureauerne. Disse kundeforhold følges på tætteste hold. Rating 0 indeholder de svageste og mest risikofyldte kunder svarende til ratingbureauernes C-CCC segment. Boniteten af udlånsporteføljen har i 2008 og specielt i H udvist en negativ udvikling med stigende gennemsnitlige defaultsandsynligheder og en forøgelse af andelen af defaults. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tab, fordi markedsværdien af bankens aktiver og passiver og ikke balanceførte forretninger ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Under markedsrisiko hører rente-, valuta- og aktierisiko. Markedsrisikoen på bankens samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen), opgjort som Value at Risk på rente-, valuta- og aktierisici, er ultimo december mio. kr. Med Value at Risk tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver. Dette indebærer, at der ved opgørelsen af aktivernes risici udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med Value at Risk er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. Value at Risk opgøres i FIH med 99 % sandsynlighed på 1 dags basis. Hermed forstås, at FIH med 99 % sandsynlighed en given dag ikke kan forvente at tabe mere end det, som Value at Risk-tal modellen har regnet sig frem til. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 9 af 30

10 Funding og likviditet FIHs store likviditetsbeholdning ved årets start samt faciliteten fra ATP på 15 mia. kr. har været en afgørende succesfaktor i et for banker og finansielle virksomheder svært år. De to ting tilsammen har gjort, at FIH har kunnet agere nogenlunde normalt over for bankens kernekunder, om end det har været nødvendigt at hæve renterne på lån. FIHs deltagelse i Bankpakke I betyder, at FIHs seniorgæld og indlån i praksis er statsgaranteret frem til 30. september Siden FIH gik ind i Bankpakke I, har FIH oplevet en kraftig vækst i indlånsmassen. Ultimo 2008 og primo 2009 har Moody s og S&P givet AAA ratings til den danske garantipakke, og det har betydet at FIH igen fra 2009 har adgang til de vigtige internationale funding markeder. FIH har ikke haft adgang til at gøre brug af sit EMTN program i år. I stedet har FIH finansieret sig med andre instrumenter på det internationale kapitalmarked såsom private placeringer, bilaterale lån og tilsagte lånefaciliteter. Denne politik vil blive tilrettet under hensyn til Bankpakke II, der blev vedtaget 3. februar Særligt fokus vil i de næste par år blive lagt på at udbrede indlånsbasen, så en voksende del af udlånssaldoen fremover finansieres af indlån. Egenkapitalforrentning Øvrigt Ultimo 2008 er egenkapitalforrentningen før skat 2,7 procent p.a. mod 17,6 procent p.a. ultimo Forrentningen efter skat er 2,4 procent p.a. ultimo 2008 mod 15,5 procent p.a. ultimo Der er foretaget revision af årsregnskabet. Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsregnskabet. Bestyrelsen i FIH Erhvervsbank har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. januar 2009 besluttet at reducere selskabets aktiviteter og antallet af medarbejdere med henblik på at tilpasse selskabets forretning til den nuværende markedssituation. Omstruktureringen forventes i 2009 at reducere indtægterne med ca. 30 mio. kr. og omkostningerne med ca. 180 mio. kr. Herudover vil der være engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringen på 80 mio. kr., som vil blive udgiftsført i Der er ingen påvirkning af resultatet i 2008 som følge af omstruktureringen. Forventningerne til FIHs resultat for hele 2009 Resultatet efter skat i 2008 er på 184 mio. kr., hvilket er lavere end den tidligere udmeldte resultatforventning på mio. kr. Det skyldes yderligere behov for nedskrivninger. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 10 af 30

11 I 2009 forventes et resultat i størrelsesorden 1 mia. kr. før nedskrivninger og skat. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2009, som på nuværende tidspunkt forventes at blive omkring 400 mio. kr. Under forudsætning af nedskrivninger på 400 mio. kr. vil resultatet efter skat blive i størrelsesorden mio. kr. eksklusive betaling for eventuelt statsindskud. København den 6. februar 2009 kl På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand For yderligere information kontakt venligst Adm. direktør Lars Johansen, telefon Bilag Resultatopgørelse og balance for FIH koncernen og FIH Erhvervsbank A/S Selskabsmeddelelse 6/2009 side 11 af 30

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2008 for FIH Erhvervsbank A/S. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. København, den 6. februar 2009 DIREKTION Lars Johansen Adm. direktør Henrik Sjøgreen Direktør /Kenneth Retbøll-Bauer BESTYRELSE Hans Skov Christensen (Formand) Guðni Niels Aðalsteinsson Ragnar Árnason Hans Ejvind Hansen Svend-Aage Nielsen Jørgen Vorsholt Per Erlandsen Brun Jørgen Bruun-Toft Randi Holm Franke Selskabsmeddelelse 6/2009 side 12 af 30

13 HOVEDTAL FOR FIH KONCERNEN Resultatopgørelse i mio. kr. 4. kvt Året kvt Året 2007 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Balance (hovedtal) i mio. kr. 31/ / Likvider Obligationer Aktier m.v Udlån Andre aktiver Aktiver i alt Indlån Obligationsgæld og gæld til kreditinstitutter Andre passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktionærernes egenkapital Minoritetsinteresser 0 27 Egenkapital i alt Passiver i alt Nøgletal Egenkapitalens forrentning før skat p.a. 2,7 17,6 Egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 2,4 15,5 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 13 af 30

14 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 4. kvt Året kvt Året 2007 Renteindtægter , , , ,0 Renteudgifter , , , ,1 Netto renteindtægter 315, ,8 301, ,9 Udbytte af aktier mv. 0,0 10,8 0,0 9,4 Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 250,9 47,1 304,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,6 37,5 9,2 48,2 Netto rente- og gebyrindtægter 355, ,0 339, ,9 Kursreguleringer 4-17,7-53,5 36,5 510,0 Andre driftsindtægter 25,8 95,7 22,3 85,9 Udgifter til personale og administration 5 190,5 726,8 206,5 700,3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 22,3 58,5 9,1 37,7 Andre driftsudgifter 81,3 82,3 2,7 3,4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv ,7 494,4-22,0-19,4 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -14,8 17,6 0,0 17,4 Resultat før skat -369,5 207,9 202, ,2 Skat -83,0 23,9-34,7 152,9 Årets resultat -286,5 184,0 236, ,3 Resultatet fordelt til Aktionærer -286,4 184,1 236, ,5 Minoritetsinteresser -0,1-0,1 0,7 28,8 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 14 af 30

15 BALANCE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 31/ / AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 485,0 308,7 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 3.197,4 0,0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.011, ,3 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 7 550,2 643,5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , ,7 Obligationer til dagsværdi , ,3 Aktier mv ,7 943,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 80,8 73,4 Immaterielle aktiver 44,5 46,7 Grunde og bygninger: Investeringsejendomme 1.152, ,8 Domicilejendomme 4,0 1,9 Øvrige materielle aktiver 15,3 25,7 Aktuelle skatteaktiver 52,1 191,9 Andre aktiver , ,7 Periodeafgrænsningsposter 65,8 76,8 Aktiver i alt , ,5 PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , ,7 Indlån og anden gæld , ,3 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris , ,2 Udstedte obligationer til dagsværdi 8 529,2 616,9 Aktuelle skatteforpligtelser 0,0 0,0 Andre passiver 9.809, ,7 Periodeafgrænsningsposter 13,8 18,5 Gæld i alt , ,3 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 3,4 3,2 Hensættelser til udskudt skat 338,3 314,6 Hensættelser til tab på garantier 44,5 5,0 Hensatte forpligtelser i alt 386,2 322,8 Efterstillede kapitalindskud , ,6 Aktionærernes andel af egenkapitalen 7.809, ,1 Minoritetsinteresser 0,1 26,7 Egenkapital i alt 7.809, ,8 Passiver i alt , ,5 Ikke-balanceførte poster Garantier mv , ,5 Andre eventualforpligtelser , ,9 Ikke-balanceførte poster i alt 9.082, ,4 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 15 af 30

16 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr Egenkapital primo 7.750, ,2 Årets resultat 184, ,3 Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 Aktieoptionsprogram -1,9 1,1 Opskrivning, domicilejendom 0,4 0,5 Totalindkomster i alt 182, ,0 Udloddet udbytte 0,0 0,0 Regulering, minoritetsinteresser -123,5-43,3 Minoritetsinteresser 0,1-28,8 Egenkapitalbevægelser i alt 59, ,9 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.809, ,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 26,7 39,3 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0-28,3 Af/tilgang minoritetsinteresser -26,5-13,1 Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,1 26,7 Egenkapital i alt ultimo 7.809, ,8 EGENKAPITALSPECIFIKATION Aktiekapital primo 513,6 513,6 Aktiekapital ultimo 513,6 513,6 Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo 1,0 0,5 Periodens henlæggelser 0,4 0,5 Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,4 1,0 Aktieoptionsprogram, primo 1,9 0,8 Årets bevægelser -1,9 1,1 Aktieoptionsprogram, ultimo 0,0 1,9 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 0,0 Henlagt 13,3 0,0 Anden afgang, overført til overført overskud 0,2 0,0 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 13,5 0,0 Overført overskud primo 7.233, ,3 Henlagt 170, ,3 Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 Anden tilgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -0,2 0,0 Regulering af minoritetsinteresser -123,5-43,3 Minoritetsinteresser 0,1-28,8 Overført overskud, ultimo 7.280, ,6 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.809, ,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 26,7 39,3 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0-28,3 Af/tilgang minoritetsinteresser -26,5-13,1 Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,1 26,7 Egenkapital i alt ultimo 7.809, ,8 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 16 af 30

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr Pengestrøm fra driftsaktivitet Renteindbetalinger 5.780, ,1 Renteudbetalinger , ,7 Gebyr ind- og udbetalinger 224,2 266,0 Betalte omkostninger -830,0-731,7 Andre driftsindtægter 95,8 85,2 Indgået på tidligere afskrevne udlån og garantier 42,5-12,5 Udbetalte udlån , ,0 Afdrag på udlån , ,5 Køb af værdipapirer , ,6 Salg af værdipapirer 114, ,1 Udbytte af aktier og kapitalandele 2,7 70,4 Betalte skatter 143,2-471,6 I alt , ,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Nettoinvestering immaterielle og materielle aktiver -13,4-59,9 Diverse aktiver , ,1 I alt , ,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nye bank- og obligationslån , ,4 Afdrag på bank- og obligationslån , ,6 Ændring i kortfristet låneoptagelse , ,1 Nye efterstillede kapitalindskud 0, ,1 Afdrag på efterstillede kapitalindskud -150,0-17,9 Regulering, minoritetsinteresser -123,3-69,6 Ændring i minoritetsinteresser -26,6-12,6 Diverse passiver -404, ,5 I alt 5.500, ,4 Pengestrøm i alt -686,1 24,8 Likvider primo 6.813, ,2 Kursregulering af likvide beholdninger -321,7-107,0 Likvider ultimo 5.805, ,0 Likvider ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker mv ,4 308,7 Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv , ,3 Obligationer 111, ,0 Likvider ultimo 5.805, ,0 Obligationer Under 12 måneder 1.024, ,6 Over 12 måneder , ,7 I alt , ,3 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 17 af 30

18 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN PR. KVARTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Renteindtægter 1.619, , , , , , , ,0 Renteudgifter 1.303, , , , , , ,7 943,1 Netto renteindtægter 315,4 341,7 316,7 311,9 301,6 282,9 257,5 276,9 Udbytte af aktier mv. 0,0 0,4 10,1 0,3 0,0 0,1 9,3 0,0 Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 66,2 56,2 81,4 47,1 154,4 61,6 41,7 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,6 12,1 9,9 7,9 9,2 9,0 15,1 14,9 Netto rente- og gebyrindtægter 355,0 396,2 373,1 385,7 339,5 428,4 313,3 303,7 Kursreguleringer -17,7-46,2 32,9-22,5 36,5 30,8 230,1 212,6 Andre driftsindtægter 25,8 26,4 19,5 24,1 22,3 22,3 19,9 21,4 Udgifter til personale og administration 190,5 177,4 179,8 179,1 206,5 195,8 152,3 145,7 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 22,3 11,7 15,4 9,2 9,1 10,5 8,1 10,0 Andre driftsudgifter 81,3 0,0 0,0 0,9 2,7 0,2 0,4 0,1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 423,7 43,0 40,9-13,2-22,0 12,6-14,2 4,2 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -14,8 14,7 9,8 7,9 0,0 15,0-2,8 5,2 Resultat før skat -369,5 159,0 199,2 219,2 202,0 277,4 413,9 382,9 Skat -83,0 49,8 34,2 22,9-34,7 35,2 43,2 109,3 Årets resultat -286,5 109,2 165,0 196,3 236,7 242,2 370,7 273,6 Resultatet fordelt til Aktionærer -286,4 109,2 165,0 196,3 236,0 217,8 368,4 272,2 Minoritetsinteresser -0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 24,4 2,3 1,4 Anvendt regnskabspraksis: Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU. Koncernregnskabet er desuden aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Københavns Fondsbørs til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Reglerne for indregning og måling i moderselskabet er forenelig med IFRS bortset fra måling af tilknyttede og associerede virksomheder til indre værdi, hvor IFRS fastsætter måling til kostpris eller dagsværdi. Årsrapporten for moderselskabet aflægges ligeledes i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Københavns Fondsbørs til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og i lov om finansiel virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til årsrapporten Vi henviser til årsrapporten for 2008 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Nærtstående parter: Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår eller på omkostningsdækkende basis. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 18 af 30

19 NOTER FOR FIH KONCERNEN Note 1 Segmentoplysninger Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 2008 (mio. kr.) Corporate Banking Erhverv Property Finance Structured Finance Private Investment Equity Banking Capital Markets Øvrige aktiviteter Koncern i alt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 258,2 375,8 289,7 481,9-45,8 139,3 119,1-108, ,0 Kursreguleringer -63,0 11,5 12,0 0,0 47,3 0,0 163,6-224,9-53,5 Andre driftsindtægter 5,9 2,2 3,8 0,8 0,0 0,0 0,0 83,0 95,7 Nedskrivninger og tab på udlån og andre tilgodehavender m.v. 11,8 314,5 102,5 15,4 0,0 0,0 0,0 50,2 494,4 Driftsomkostninger 27,5 176,6 95,9 32,9 2,6 92,3 286,2 153,5 867,5 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6 Resultat før skat 161,8-101,6 107,1 434,4 16,5 47,0-3,5-453,8 207,9 Skat 41,5-21,9 27,4 111,3-29,4 12,1-0,9-116,2 23,9 Årets resultat 120,3-79,7 79,7 323,1 45,9 34,9-2,6-337,6 184,0 Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer 184,1 Minoritetsinteresser -0,1 Balance Udlån , , , ,5 0,0 0,0 24,6 57, ,6 Obligationer 1.018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,7 Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44, , ,7 Kapitalandele i associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 0,0 80,8 Andre aktiver m.v. 573,1 44,8 113,2 211,2 0,0 0, , , ,9 Aktiver i alt , , , ,7 80,8 0, , , ,6 Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til segmenterne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder. Geografisk opdeling Danmark Øvrige Europa Andre I alt Netto rente- og gebyrindtægter 1.124,6 379,9 8, ,0 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 19 af 30

20 Note 1 fortsat Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 2007 (mio. kr.) Corporate Banking Erhverv Property Finance Structured Finance Private Investment Equity Banking Capital Markets Øvrige aktiviteter Koncern i alt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 264,1 371,0 269,0 408,9-41,1 191,4 25,7-104, ,9 Kursreguleringer -6,2 5,1 4,3 0,0 631,8 0,0 127,3-252,3 510,0 Andre driftsindtægter 7,7 2,5 4,7 1,0 0,0 0,0 0,0 70,0 85,9 Nedskrivninger og tab på udlån og andre tilgodehavender m.v. -0,6-13,6-0,3-4,9 0,0 0,0 0,0 0,0-19,4 Driftsomkostninger 30,7 169,8 81,9 28,6 3,1 93,0 291,0 43,3 741,4 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4 Resultat før skat 235,5 222,4 196,4 386,2 605,0 98,4-138,1-329, ,2 Skat 48,9 46,0 40,8 80,1 13,4 20,5-28,7-68,1 152,9 Årets resultat 186,6 176,4 155,6 306,1 591,6 77,9-109,3-261, ,3 Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer 1.094,5 Minoritetsinteresser 28,8 Balance Udlån , , , ,7 0,0 0,0 24,9 32, ,3 Obligationer 1.383,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207, , ,3 Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 906,9 0,0 36,2 0,0 943,1 Kapitalandele i associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 73,4 Andre aktiver m.v. 576,8 44,2 109,3 211,7 0,0 0, , , ,4 Aktiver i alt , , , ,4 980,3 0, , , ,5 Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til segmenterne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder. Geografisk opdeling Danmark Øvrige Europa Andre I alt Netto rente- og gebyrindtægter 948,4 431,0 5, ,9 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 20 af 30

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008

Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 30. oktober 2008 Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008 Acceptabelt resultat efter skat på 471 mio. kr. Fortsat tilfredsstillende

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

31. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 1/2008 FIH regnskabsmeddelelse 2007

31. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 1/2008 FIH regnskabsmeddelelse 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 31. januar 2008 Fondsbørsmeddelelse 1/2008 FIH regnskabsmeddelelse 2007 Koncernens resultat i 2007 efter skat på 1.123 mio. kr. er ny rekord Tilfredsstillende aktivitet i forretningsområderne

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere