6. februar NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening i FIH Koncernen Negative kursreguleringer i 2008 Store nedskrivninger i FIH koncernen på 494 mio. kr. Årets resultat FIH og situationen i den finansielle sektor Årets resultat efter skat for 2008 er på 184 mio. kr., hvilket er 939 mio. kr. lavere end i Resultat før skat er 208 mio. kr., eller mio. kr. lavere end I begyndelsen af oktober 2008 blev FIHs moderselskab, Kaupthing Bank, sat under administration af den islandske stat. Siden da har de islandske ejere arbejdet på at sælge FIH, hvilket ikke har været muligt i det nuværende finansielle klima. Da FIH er ring fenced i forhold til Kaupthing, har FIH ikke lidt tab som følge af den islandske krise og Kaupthings kollaps. FIH har fortsat ingen direkte eller indirekte islandske risici i bøgerne. Som følge af Kaupthings sammenbrud og den nuværende markedssituation i den finansielle sektor har FIH i begyndelsen af januar 2009 besluttet at tilpasse og fokusere på kerneforretningen, som er udlån til erhvervskunder, samt på to rådgivningsbaserede forretningsenheder: Corporate Finance (FIH PARTNERS) og Financial Solutions (rådgivning om strategisk risikostyring og gældspleje). Det betyder, at FIH har nedlagt forretningsområderne Aktiehandel og -analyse samt Wealth Management. Stabs- og støttefunktioner er ligeledes dimensioneret i forhold til den nye forretning. I den forbindelse er medarbejderantallet reduceret med 94 stillinger eller 21 procent. FIH beskæftiger herefter 358 medarbejdere. Som det fremgår nedenfor, er indtjeningen på FIHs nettorenteindtægter på et tilfredsstillende niveau. Med refokusering af forretningen vil FIH stå stærkt til at møde udfordringerne i FIH tilsluttede sig Bankpakke I i efteråret 2008, som overordnet har haft en positiv påvirkning af fundingsituationen. Hvad angår Bankpakke II, vil FIH senest i juni måned tage stilling til, om FIH vil udnytte muligheden for at modtage statsmidler. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 1 af 30

2 Aktiviteterne Nettorenteindtægterne i bankens udlånsaktiviteter i 2008 er ganske tilfredsstillende. I de sidste måneder af 2008 har fundingsituationen stabiliseret sig, og det påvirker nettorenteindtjeningen positivt. Udlånssaldoen inklusive investeringsejendomme er på et tilfredsstillende niveau og udgør 74 mia. kr. ved udgangen af 2008 mod 76 mia. kr. ved udgangen af Som i den øvrige del af den finansielle sektor er også FIH påvirket af øgede nedskrivninger. FIH PARTNERS A/S (Investment Banking) har i 2008 afsluttet i alt 14 transaktioner til en samlet værdi af 116 mia. kr. og har opnået en tilfredsstillende indtjening på trods af en vanskelig markedssituation. Udviklingen på de finansielle markeder har betydet en ændret efterspørgsel efter selskabets produkter. I 2009 forventes således en større vægt på restruktureringer, fusioner og andre strukturelle transaktioner. Indtjeningen i FIH Capital Markets fra renteinstrumenter, balancestyringsprodukter og øvrige produkter rettet mod bankens udlånskunder har i 2008 været tilfredsstillende. Kurtageindtjeningen på især aktier har derimod været lavere end forventet, hvilket er årsagen til, at FIH vælger at fokusere forretningen omkring kerneforretningen som beskrevet ovenfor. Herudover er kursreguleringer af bankens egenbeholdninger påvirket af uroen på de finansielle markeder og er i 2008 væsentligt lavere end i de foregående år. FIHs regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere. FIH har valgt ikke at anvende tillægget til IAS 39, der omhandler reklassifikation af visse finansielle instrumenter fra måling til dagsværdi til måling til amortiseret kostpris. Ved udgangen af 2008 har FIH udnyttet i alt 11,9 mia. kr. af den kreditfacilitet på 15 mia. kr., som blev aftalt med ATP i forbindelse med etableringen af FIH Kapital Bank i første kvartal af Etableringen af FIH Kapital Bank giver FIH stor fleksibilitet i likviditetsdisponeringen og viser sig fortsat at være gunstig set i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. FIH har ved årsskiftet en god likviditet på 15,8 mia. kr. FIH åbnede den 1. april 2008 en ny netbank specialiseret i indlån fra private og fra årsskiftet 2009 også indlån fra erhvervskunder - FIH Netbank Pro. På ni måneder har FIH opnået indlån på mio. kr., og FIH forventer fortsat vækst i dette kundesegment. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 2 af 30

3 Hovedtal Resultatopgørelse i mio. kr * Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Udlån Egenkapital i alt Aktiver i alt * Sammenligningstal for 2006 er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab) Selskabsmeddelelse 6/2009 side 3 af 30

4 Nøgletal * Basiskapital i forhold til minimumskrav 281,0 282,4 216,6 195,5 174,6 Solvensprocent** 11,9 11,5 10,0 10,6 11,6 Kernekapitalprocent 8,8 8,4 8,3 8,4 8,9 Egenkapitalforrentning før skat, p.a. 2,7 17,6 18,9 16,5 14,1 Egenkapitalforrentning efter skat, p.a. 2,4 15,5 15,0 13,2 10,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,15 2,77 3,25 4,2 5,3 Renterisiko 0,1 4,0 5,2 4,9 2,3 Valutaposition 4,8 9,0 6,0 2,3 4,7 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 2,3 7,1 10,3 17,5 36,5 Udlån i forhold til egenkapital 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 Årets udlånsvækst -3,2 11,0 14,6 11,1-4,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 10,4 36,7 95,0 93,5 29,4 Summen af store engagementer 157,4 155,7 276,8 321,3 356,2 Årets nedskrivningsprocent 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 * Sammenligningstal for 2006 er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab) ** Der henvises til side 8 for en beskrivelse af beregning af solvensprocenten. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør i perioden 1.510,0 mio. kr., eller 9 procent mere end i Renteindtægter af udlån og andre tilgodehavender er steget med 17 procent til 4.825,6 mio. kr. Det højere niveau kan primært henføres til en højere gennemsnitlig rente på udlånsporteføljen samt en højere gennemsnitlig udlånsportefølje end i Renter af obligationer udgør 1.100,8 mio. kr. mod 790,8 mio. kr. i De højere renteindtægter fra obligationer skyldes primært en større obligationsbeholdning end sidste år. Renter af afledte finansielle instrumenter, der primært er renteindtægter og renteudgifter på swaps, udgør 21,9 mio. kr. mod 25,6 mio. kr. i FIH benytter swaps til afdækning af renterisici i den generelle styring af renterisiko samt til handel med kunder. Renteindtægterne i alt er steget med 735,8 mio. kr. til 6.144,8 mio. kr. i forhold til Selskabsmeddelelse 6/2009 side 4 af 30

5 Renteudgifter i alt er steget med 568,9 mio. kr. til mio. kr. i forhold Gebyrer og provisionsindtægter er faldet med 53,9 mio. kr. til i alt 250,9 mio. kr. i forhold sidste år. Faldet skyldes især fald i gebyrindtjeningen i Investment Banking. I mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 190,2 458,6 Udlån og andre tilgodehavender 4.821, ,8 Bidrag 4,5 5,7 Obligationer 1.100,8 790,8 Afledte finansielle instrumenter 21,9 25,6 Øvrige renteindtægter 6,3 1,5 Renteindtægter i alt 6.144, ,0 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker 1.506,6 690,1 Indlån og anden gæld 1.046,9 633,6 Udstedte obligationer 2.153, ,8 Efterstillede kapitalindskud 149,5 125,6 Øvrige renteudgifter 2,3 16,0 Renteudgifter i alt 4.859, ,1 Netto renteindtægter 1.285, ,9 Udbytte af aktier mv. 10,8 9,4 Gebyrer og provisionsindtægter 250,9 304,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 37,5 48,2 Netto rente- og gebyrindtægter 1.510, ,9 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 6,1 % 5,4 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 5,0 % 4,5 % Gennemsnitlig rentemarginal 1,1 % 0,9 % Netto rente- og gebyrindtægter/rentebærende aktiver 1,5 % 1,1 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån m.v Gennemsnitlig udlånssaldo før hensættelser Gennemsnitlig rente på udlån 6,5 % 5,7 % Kursreguleringer Kursreguleringer i alt udgør -53,5 mio. kr. mod 510,0 mio. kr. i Kursregulering af realkreditudlån udgør 3,7 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende indtægt under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån mv. er i perioden på 447,8 mio. kr. og vedrører udlån, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursregulering af obligationer udgør 447,8 mio. kr. mod -234,3 mio. kr. i Aktier er kursreguleret med 18,9 mio. kr. mod 632,3 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 5 af 30

6 mio. kr. i 2007, mens kursregulering af valuta udgør -39,7 mio. kr. mod -6,0 mio. kr. i Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med 8,3 mio. kr., hvilket beløbsmæssigt stort set svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgør -429,3 mio. kr. Udstedte obligationer omhandler såvel udstedte realkreditobligationer som udstedte obligationer, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursreguleringen udgør -511,0 mio. kr. I mio. kr Kursreguleringer Realkreditudlån 3,7-14,4 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 447,8-246,7 Obligationer 447,8-234,3 Aktier mv. 18,9 632,2 Investeringsejendomme 8,3-33,5 Valuta -39,7-6,0 Afledte finansielle instrumenter -429,3 363,3 Udstedte obligationer -511,0 49,4 Kursreguleringer i alt -53,5 510,0 Kursreguleringen på aktier fremgår af tabellen nedenfor. I mio. kr Kursregulering af aktier Urealiserede kursreguleringer 28,1 301,0 Realiserede kursreguleringer -9,2 331,2 Kursregulering af aktier i alt 18,9 632,2 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 95,7 mio. kr. mod 85,9 mio. kr. i Omkostninger Omkostningerne er steget med 126,2 mio. kr. til 867,6 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 396 mod 335 i I mio. kr Omkostninger Udgifter til personale og administration 726,8 700,3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 58,5 37,7 Andre driftsudgifter 82,3 3,4 Omkostninger i alt 867,6 741,4 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 6 af 30

7 Tab og nedskrivninger Nedskrivningerne udgør 494,4 mio. kr., hvilket er 513,8 mio. kr. højere end i Nye nedskrivninger udgør i ,4 mio. kr. mod 87,4 mio. kr. i Der er i 2008 tilbageført 86,0 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger, hvilket er 15,5 mio. kr. mindre end i Herudover er der indgået 3,0 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer, og derved bliver nettonedskrivningen på 494,4 mio. kr. Årets konstaterede tab netto er 217,5 mio. kr. mod 47,4 mio. kr. i I mio. kr Udlån og garantier, individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo 201,4 253,5 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 Nedskrivninger i perioden 548,1 102,2 Konstateret tab 220,5 52,8 Individuelle nedskrivninger ultimo 443,0 201,4 Udlån og garantier, gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo 15,6 30,4 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 0,0 0,0 Nedskrivninger i perioden 35,3-14,8 Gruppevise nedskrivninger ultimo 50,9 15,6 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger primo 217,0 283,9 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 86,0 101,5 Nedskrivninger i perioden 583,4 87,4 Konstateret tab 220,5 52,8 Nedskrivninger i alt ultimo 493,9 217,0 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen før nedskrivning 1.779,8 597,0 Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelsen efter nedskrivning 1.285,9 380,0 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 0,6 % 0,3 % Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier, ultimo 0,6 % 0,0 % Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo, primo 100,2 % 16,7 % Balance Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme er faldet med mio. kr., svarende til 3,1 procent siden årets begyndelse og udgør i alt mio. kr. Obligationsbeholdningen udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Selskabsmeddelelse 6/2009 side 7 af 30

8 Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo Udstedte obligationer beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. ultimo I mio. kr Funding Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udstedte realkreditobligationer Egenkapital og solvens Koncernens egenkapital udgør ultimo ,8 mia. kr. inklusive periodens overskud, hvortil kan lægges 3,0 mia. kr. i efterstillede kapitalindskud. Dermed udgør bankens ansvarlige kapital 10,8 mia. kr. Koncernens samlede solvens er ultimo ,9 procent, og kernekapitalprocenten udgør 8,8. Solvensen for 2008 er beregnet efter standardmetoden under de nye Basel II-regler og er dermed ikke direkte sammenlignelig med historiske solvenstal, men er stort set det samme for 2008, som det ville have været efter den tidligere metode. Ultimo 2007 var de tilsvarende tal henholdsvis 11,5 procent og 8,4 procent. Basel II Kreditrisiko FIH Erhvervsbank rapporterer solvensprocenter for kreditrisici i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Kapitaldæknings Standardmetode under Søjle I. For markedsrisici anvendes ligeledes Standardmetoden, og for operationelle risici anvendes reglerne under Standardindikatormetoden. Metodeanvendelsen er uændret i forhold til tredje kvartal af Endvidere parallelrapporteres solvensprocenter ved anvendelse af den interne ratingbaserede metode (grundlæggende) for kreditrisici til Finanstilsynet. For alle engagementer foretages der minimum én gang årligt en gennemgang af de enkelte engagementer. Gennemgangen omfatter blandt andet en gennemgang af nye økonomiske oplysninger samt opdatering af rating. Overvågningen af kreditengagementer sker centralt på baggrund af FIHs kreditsystem, som indeholder alle væsentlige oplysninger om engagementsstørrelse og udnyttelse, sikkerhed samt anslået realisationsværdi m.v. Udlånsporteføljens omfang, spredning og bonitet overvåges løbende af afdelingen Risk & Legal, der løbende rapporterer til direktionen og periodisk til bestyrelsen. Sammen med den individuelle kreditvurdering af kunden benyttes ratingmodeller. Erhvervskunder rates i Ratingmodel Corporate. Ratingskalaen går fra 0 til 12, hvor Selskabsmeddelelse 6/2009 side 8 af 30

9 12 er bedst, og modellen beregner også en individuel sandsynlighed for, at kunden i løbet af de kommende 12 måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH. Offentlige institutioner og lignende placeres i rating 13. Modellen beregner en individuel sandsynlighed for, at kunden ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for FIH i henhold til Basel II reglerne. Dette benævnes default. En debitors eksponeringer er default, hvis de i over 90 dage har været i restance, eller hvis FIH vurderer det for usandsynligt, at debitor vil indfri alle sine forpligtelser, uden FIH griber ind ved for eksempel at realisere sikkerheder eller garantier. Erhvervsporteføljen har nedenstående fordeling på ratingskalaen. Rating D er kunder i default. Rating 7-13 svarer til investment grade, som det kendes hos ratingbureauerne. Rating 4-6 ligger under investment grade og dækker ratingområdet BB repræsenterende en acceptabel kreditbonitet. Rating 1-3 indeholder svagere kunder med en risiko svarende til single B segmentet hos ratingbureauerne. Disse kundeforhold følges på tætteste hold. Rating 0 indeholder de svageste og mest risikofyldte kunder svarende til ratingbureauernes C-CCC segment. Boniteten af udlånsporteføljen har i 2008 og specielt i H udvist en negativ udvikling med stigende gennemsnitlige defaultsandsynligheder og en forøgelse af andelen af defaults. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tab, fordi markedsværdien af bankens aktiver og passiver og ikke balanceførte forretninger ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Under markedsrisiko hører rente-, valuta- og aktierisiko. Markedsrisikoen på bankens samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen), opgjort som Value at Risk på rente-, valuta- og aktierisici, er ultimo december mio. kr. Med Value at Risk tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver. Dette indebærer, at der ved opgørelsen af aktivernes risici udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med Value at Risk er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. Value at Risk opgøres i FIH med 99 % sandsynlighed på 1 dags basis. Hermed forstås, at FIH med 99 % sandsynlighed en given dag ikke kan forvente at tabe mere end det, som Value at Risk-tal modellen har regnet sig frem til. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 9 af 30

10 Funding og likviditet FIHs store likviditetsbeholdning ved årets start samt faciliteten fra ATP på 15 mia. kr. har været en afgørende succesfaktor i et for banker og finansielle virksomheder svært år. De to ting tilsammen har gjort, at FIH har kunnet agere nogenlunde normalt over for bankens kernekunder, om end det har været nødvendigt at hæve renterne på lån. FIHs deltagelse i Bankpakke I betyder, at FIHs seniorgæld og indlån i praksis er statsgaranteret frem til 30. september Siden FIH gik ind i Bankpakke I, har FIH oplevet en kraftig vækst i indlånsmassen. Ultimo 2008 og primo 2009 har Moody s og S&P givet AAA ratings til den danske garantipakke, og det har betydet at FIH igen fra 2009 har adgang til de vigtige internationale funding markeder. FIH har ikke haft adgang til at gøre brug af sit EMTN program i år. I stedet har FIH finansieret sig med andre instrumenter på det internationale kapitalmarked såsom private placeringer, bilaterale lån og tilsagte lånefaciliteter. Denne politik vil blive tilrettet under hensyn til Bankpakke II, der blev vedtaget 3. februar Særligt fokus vil i de næste par år blive lagt på at udbrede indlånsbasen, så en voksende del af udlånssaldoen fremover finansieres af indlån. Egenkapitalforrentning Øvrigt Ultimo 2008 er egenkapitalforrentningen før skat 2,7 procent p.a. mod 17,6 procent p.a. ultimo Forrentningen efter skat er 2,4 procent p.a. ultimo 2008 mod 15,5 procent p.a. ultimo Der er foretaget revision af årsregnskabet. Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsregnskabet. Bestyrelsen i FIH Erhvervsbank har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. januar 2009 besluttet at reducere selskabets aktiviteter og antallet af medarbejdere med henblik på at tilpasse selskabets forretning til den nuværende markedssituation. Omstruktureringen forventes i 2009 at reducere indtægterne med ca. 30 mio. kr. og omkostningerne med ca. 180 mio. kr. Herudover vil der være engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringen på 80 mio. kr., som vil blive udgiftsført i Der er ingen påvirkning af resultatet i 2008 som følge af omstruktureringen. Forventningerne til FIHs resultat for hele 2009 Resultatet efter skat i 2008 er på 184 mio. kr., hvilket er lavere end den tidligere udmeldte resultatforventning på mio. kr. Det skyldes yderligere behov for nedskrivninger. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 10 af 30

11 I 2009 forventes et resultat i størrelsesorden 1 mia. kr. før nedskrivninger og skat. Der er stor usikkerhed om nedskrivningerne for 2009, som på nuværende tidspunkt forventes at blive omkring 400 mio. kr. Under forudsætning af nedskrivninger på 400 mio. kr. vil resultatet efter skat blive i størrelsesorden mio. kr. eksklusive betaling for eventuelt statsindskud. København den 6. februar 2009 kl På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand For yderligere information kontakt venligst Adm. direktør Lars Johansen, telefon Bilag Resultatopgørelse og balance for FIH koncernen og FIH Erhvervsbank A/S Selskabsmeddelelse 6/2009 side 11 af 30

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2008 for FIH Erhvervsbank A/S. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. København, den 6. februar 2009 DIREKTION Lars Johansen Adm. direktør Henrik Sjøgreen Direktør /Kenneth Retbøll-Bauer BESTYRELSE Hans Skov Christensen (Formand) Guðni Niels Aðalsteinsson Ragnar Árnason Hans Ejvind Hansen Svend-Aage Nielsen Jørgen Vorsholt Per Erlandsen Brun Jørgen Bruun-Toft Randi Holm Franke Selskabsmeddelelse 6/2009 side 12 af 30

13 HOVEDTAL FOR FIH KONCERNEN Resultatopgørelse i mio. kr. 4. kvt Året kvt Året 2007 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet fordelt til Aktionærer Minoritetsinteresser Balance (hovedtal) i mio. kr. 31/ / Likvider Obligationer Aktier m.v Udlån Andre aktiver Aktiver i alt Indlån Obligationsgæld og gæld til kreditinstitutter Andre passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktionærernes egenkapital Minoritetsinteresser 0 27 Egenkapital i alt Passiver i alt Nøgletal Egenkapitalens forrentning før skat p.a. 2,7 17,6 Egenkapitalens forrentning efter skat p.a. 2,4 15,5 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 13 af 30

14 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 4. kvt Året kvt Året 2007 Renteindtægter , , , ,0 Renteudgifter , , , ,1 Netto renteindtægter 315, ,8 301, ,9 Udbytte af aktier mv. 0,0 10,8 0,0 9,4 Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 250,9 47,1 304,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,6 37,5 9,2 48,2 Netto rente- og gebyrindtægter 355, ,0 339, ,9 Kursreguleringer 4-17,7-53,5 36,5 510,0 Andre driftsindtægter 25,8 95,7 22,3 85,9 Udgifter til personale og administration 5 190,5 726,8 206,5 700,3 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 22,3 58,5 9,1 37,7 Andre driftsudgifter 81,3 82,3 2,7 3,4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv ,7 494,4-22,0-19,4 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -14,8 17,6 0,0 17,4 Resultat før skat -369,5 207,9 202, ,2 Skat -83,0 23,9-34,7 152,9 Årets resultat -286,5 184,0 236, ,3 Resultatet fordelt til Aktionærer -286,4 184,1 236, ,5 Minoritetsinteresser -0,1-0,1 0,7 28,8 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 14 af 30

15 BALANCE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 31/ / AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 485,0 308,7 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 3.197,4 0,0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.011, ,3 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 7 550,2 643,5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , ,7 Obligationer til dagsværdi , ,3 Aktier mv ,7 943,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 80,8 73,4 Immaterielle aktiver 44,5 46,7 Grunde og bygninger: Investeringsejendomme 1.152, ,8 Domicilejendomme 4,0 1,9 Øvrige materielle aktiver 15,3 25,7 Aktuelle skatteaktiver 52,1 191,9 Andre aktiver , ,7 Periodeafgrænsningsposter 65,8 76,8 Aktiver i alt , ,5 PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , ,7 Indlån og anden gæld , ,3 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris , ,2 Udstedte obligationer til dagsværdi 8 529,2 616,9 Aktuelle skatteforpligtelser 0,0 0,0 Andre passiver 9.809, ,7 Periodeafgrænsningsposter 13,8 18,5 Gæld i alt , ,3 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 3,4 3,2 Hensættelser til udskudt skat 338,3 314,6 Hensættelser til tab på garantier 44,5 5,0 Hensatte forpligtelser i alt 386,2 322,8 Efterstillede kapitalindskud , ,6 Aktionærernes andel af egenkapitalen 7.809, ,1 Minoritetsinteresser 0,1 26,7 Egenkapital i alt 7.809, ,8 Passiver i alt , ,5 Ikke-balanceførte poster Garantier mv , ,5 Andre eventualforpligtelser , ,9 Ikke-balanceførte poster i alt 9.082, ,4 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 15 af 30

16 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr Egenkapital primo 7.750, ,2 Årets resultat 184, ,3 Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 Aktieoptionsprogram -1,9 1,1 Opskrivning, domicilejendom 0,4 0,5 Totalindkomster i alt 182, ,0 Udloddet udbytte 0,0 0,0 Regulering, minoritetsinteresser -123,5-43,3 Minoritetsinteresser 0,1-28,8 Egenkapitalbevægelser i alt 59, ,9 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.809, ,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 26,7 39,3 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0-28,3 Af/tilgang minoritetsinteresser -26,5-13,1 Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,1 26,7 Egenkapital i alt ultimo 7.809, ,8 EGENKAPITALSPECIFIKATION Aktiekapital primo 513,6 513,6 Aktiekapital ultimo 513,6 513,6 Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo 1,0 0,5 Periodens henlæggelser 0,4 0,5 Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 1,4 1,0 Aktieoptionsprogram, primo 1,9 0,8 Årets bevægelser -1,9 1,1 Aktieoptionsprogram, ultimo 0,0 1,9 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 0,0 Henlagt 13,3 0,0 Anden afgang, overført til overført overskud 0,2 0,0 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 13,5 0,0 Overført overskud primo 7.233, ,3 Henlagt 170, ,3 Tilgang i forbindelse med fusion 0,0 0,1 Anden tilgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -0,2 0,0 Regulering af minoritetsinteresser -123,5-43,3 Minoritetsinteresser 0,1-28,8 Overført overskud, ultimo 7.280, ,6 Aktionærernes andel af egenkapital i alt ultimo 7.809, ,1 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt primo 26,7 39,3 Minoritetsinteressers andel af udbytteudlodning 0,0-28,3 Af/tilgang minoritetsinteresser -26,5-13,1 Minoritetsinteressers andel af resultat -0,1 28,8 Minoritetsinteressers andel af egenkapital i alt ultimo 0,1 26,7 Egenkapital i alt ultimo 7.809, ,8 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 16 af 30

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr Pengestrøm fra driftsaktivitet Renteindbetalinger 5.780, ,1 Renteudbetalinger , ,7 Gebyr ind- og udbetalinger 224,2 266,0 Betalte omkostninger -830,0-731,7 Andre driftsindtægter 95,8 85,2 Indgået på tidligere afskrevne udlån og garantier 42,5-12,5 Udbetalte udlån , ,0 Afdrag på udlån , ,5 Køb af værdipapirer , ,6 Salg af værdipapirer 114, ,1 Udbytte af aktier og kapitalandele 2,7 70,4 Betalte skatter 143,2-471,6 I alt , ,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Nettoinvestering immaterielle og materielle aktiver -13,4-59,9 Diverse aktiver , ,1 I alt , ,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nye bank- og obligationslån , ,4 Afdrag på bank- og obligationslån , ,6 Ændring i kortfristet låneoptagelse , ,1 Nye efterstillede kapitalindskud 0, ,1 Afdrag på efterstillede kapitalindskud -150,0-17,9 Regulering, minoritetsinteresser -123,3-69,6 Ændring i minoritetsinteresser -26,6-12,6 Diverse passiver -404, ,5 I alt 5.500, ,4 Pengestrøm i alt -686,1 24,8 Likvider primo 6.813, ,2 Kursregulering af likvide beholdninger -321,7-107,0 Likvider ultimo 5.805, ,0 Likvider ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker mv ,4 308,7 Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv , ,3 Obligationer 111, ,0 Likvider ultimo 5.805, ,0 Obligationer Under 12 måneder 1.024, ,6 Over 12 måneder , ,7 I alt , ,3 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 17 af 30

18 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN PR. KVARTAL 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Renteindtægter 1.619, , , , , , , ,0 Renteudgifter 1.303, , , , , , ,7 943,1 Netto renteindtægter 315,4 341,7 316,7 311,9 301,6 282,9 257,5 276,9 Udbytte af aktier mv. 0,0 0,4 10,1 0,3 0,0 0,1 9,3 0,0 Gebyrer og provisionsindtægter 47,1 66,2 56,2 81,4 47,1 154,4 61,6 41,7 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 7,6 12,1 9,9 7,9 9,2 9,0 15,1 14,9 Netto rente- og gebyrindtægter 355,0 396,2 373,1 385,7 339,5 428,4 313,3 303,7 Kursreguleringer -17,7-46,2 32,9-22,5 36,5 30,8 230,1 212,6 Andre driftsindtægter 25,8 26,4 19,5 24,1 22,3 22,3 19,9 21,4 Udgifter til personale og administration 190,5 177,4 179,8 179,1 206,5 195,8 152,3 145,7 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 22,3 11,7 15,4 9,2 9,1 10,5 8,1 10,0 Andre driftsudgifter 81,3 0,0 0,0 0,9 2,7 0,2 0,4 0,1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 423,7 43,0 40,9-13,2-22,0 12,6-14,2 4,2 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder -14,8 14,7 9,8 7,9 0,0 15,0-2,8 5,2 Resultat før skat -369,5 159,0 199,2 219,2 202,0 277,4 413,9 382,9 Skat -83,0 49,8 34,2 22,9-34,7 35,2 43,2 109,3 Årets resultat -286,5 109,2 165,0 196,3 236,7 242,2 370,7 273,6 Resultatet fordelt til Aktionærer -286,4 109,2 165,0 196,3 236,0 217,8 368,4 272,2 Minoritetsinteresser -0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 24,4 2,3 1,4 Anvendt regnskabspraksis: Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU. Koncernregnskabet er desuden aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Københavns Fondsbørs til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder udstedt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Reglerne for indregning og måling i moderselskabet er forenelig med IFRS bortset fra måling af tilknyttede og associerede virksomheder til indre værdi, hvor IFRS fastsætter måling til kostpris eller dagsværdi. Årsrapporten for moderselskabet aflægges ligeledes i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav stillet af Københavns Fondsbørs til årsrapporter for finansielle selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter og i lov om finansiel virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til årsrapporten Vi henviser til årsrapporten for 2008 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Nærtstående parter: Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår eller på omkostningsdækkende basis. Selskabsmeddelelse 6/2009 side 18 af 30

19 NOTER FOR FIH KONCERNEN Note 1 Segmentoplysninger Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 2008 (mio. kr.) Corporate Banking Erhverv Property Finance Structured Finance Private Investment Equity Banking Capital Markets Øvrige aktiviteter Koncern i alt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 258,2 375,8 289,7 481,9-45,8 139,3 119,1-108, ,0 Kursreguleringer -63,0 11,5 12,0 0,0 47,3 0,0 163,6-224,9-53,5 Andre driftsindtægter 5,9 2,2 3,8 0,8 0,0 0,0 0,0 83,0 95,7 Nedskrivninger og tab på udlån og andre tilgodehavender m.v. 11,8 314,5 102,5 15,4 0,0 0,0 0,0 50,2 494,4 Driftsomkostninger 27,5 176,6 95,9 32,9 2,6 92,3 286,2 153,5 867,5 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 17,6 Resultat før skat 161,8-101,6 107,1 434,4 16,5 47,0-3,5-453,8 207,9 Skat 41,5-21,9 27,4 111,3-29,4 12,1-0,9-116,2 23,9 Årets resultat 120,3-79,7 79,7 323,1 45,9 34,9-2,6-337,6 184,0 Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer 184,1 Minoritetsinteresser -0,1 Balance Udlån , , , ,5 0,0 0,0 24,6 57, ,6 Obligationer 1.018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,7 Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44, , ,7 Kapitalandele i associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 0,0 80,8 Andre aktiver m.v. 573,1 44,8 113,2 211,2 0,0 0, , , ,9 Aktiver i alt , , , ,7 80,8 0, , , ,6 Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til segmenterne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder. Geografisk opdeling Danmark Øvrige Europa Andre I alt Netto rente- og gebyrindtægter 1.124,6 379,9 8, ,0 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 19 af 30

20 Note 1 fortsat Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 2007 (mio. kr.) Corporate Banking Erhverv Property Finance Structured Finance Private Investment Equity Banking Capital Markets Øvrige aktiviteter Koncern i alt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 264,1 371,0 269,0 408,9-41,1 191,4 25,7-104, ,9 Kursreguleringer -6,2 5,1 4,3 0,0 631,8 0,0 127,3-252,3 510,0 Andre driftsindtægter 7,7 2,5 4,7 1,0 0,0 0,0 0,0 70,0 85,9 Nedskrivninger og tab på udlån og andre tilgodehavender m.v. -0,6-13,6-0,3-4,9 0,0 0,0 0,0 0,0-19,4 Driftsomkostninger 30,7 169,8 81,9 28,6 3,1 93,0 291,0 43,3 741,4 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4 Resultat før skat 235,5 222,4 196,4 386,2 605,0 98,4-138,1-329, ,2 Skat 48,9 46,0 40,8 80,1 13,4 20,5-28,7-68,1 152,9 Årets resultat 186,6 176,4 155,6 306,1 591,6 77,9-109,3-261, ,3 Fordeling af årets resultat FIHs aktionærer 1.094,5 Minoritetsinteresser 28,8 Balance Udlån , , , ,7 0,0 0,0 24,9 32, ,3 Obligationer 1.383,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207, , ,3 Aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 906,9 0,0 36,2 0,0 943,1 Kapitalandele i associerede selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 73,4 Andre aktiver m.v. 576,8 44,2 109,3 211,7 0,0 0, , , ,4 Aktiver i alt , , , ,4 980,3 0, , , ,5 Segmentet Private Equity indeholder koncernens investeringsaktiviteter inden for unoterede aktier. Der er ingen intern rente mellem segmenterne, og der allokeres ingen forpligtelser til segmenterne, da det alene er marginalerne, der indtægtsføres i de enkelte forretningsområder. Geografisk opdeling Danmark Øvrige Europa Andre I alt Netto rente- og gebyrindtægter 948,4 431,0 5, ,9 Selskabsmeddelelse 6/2009 side 20 af 30

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008

Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 30. oktober 2008 Selskabsmeddelelse 11/2008 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2008 Acceptabelt resultat efter skat på 471 mio. kr. Fortsat tilfredsstillende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere