Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune"

Transkript

1 Indhold 1. Baggrund. s Præsentation af de tre modeller...s Økonomiske konsekvenser..s Beskrivelse af modellerne...s Model 3.s Model 7... s Model s Sammenligning af modellerne.. s Høringsprocessen..s. 16 Side 1

2 Høring vedrørende ny ressourcetildelingsmodel pa skoleomra det i Herning Kommune 1. Baggrund I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform og som følge af Byrådets beslutning om en ny skolestruktur er der behov for en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i Herning Kommune. De ændrede rammevilkår og strukturer for folkeskolen betyder, at fordelingen af de økonomiske ressourcer skal tilpasses hertil. Fra skoleåret trådte skolereformen i kraft, hvilket indebar en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse), 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Skoledagen er blevet længere med understøttende undervisning og lektiecafé, mens tiden i SFO/fritidshjem er blevet tilsvarende kortere. Byrådet indgik den 18. september 2013 et forlig om implementering af skolereformen i Herning Kommune, hvori reformens finansiering beskrives. Herning Kommune får med virkning fra den 1. august 2015 en ny skolestruktur, og der arbejdes med økonomisk omfordeling af ressourcerne til specialundervisning, sådan at disse ressourcer kan komme ud på skolerne og understøtte, at endnu flere elever inkluderes i almenområdet. Dette tema behandles af en anden arbejdsgruppe. Større gennemskuelighed i forhold til ressourcetildelingen og muligheden for at optimere økonomistyringen på skolerne understøtter også behovet for en ny ressourcetildelingsmodel. For at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed på folkeskolerne i Herning Kommune må ressourcetildelingen tilpasses således, at der på de enkelte skoler er mulighed for at arbejde med mere langsigtede faglige og pædagogiske udviklingsstrategier samt ressourcemæssig robusthed til at reagere på kravene fra omverdenen. Det er politisk besluttet, at der i Herning Kommune er folkeskoler af forskellig størrelse. Derfor skal der i arbejdet med en ny ressourcetildeling tages hensyn til, at skolerne skal have tilført et budget, så det nuværende serviceniveau på skoleområdet kan opretholdes. Side 2

3 Arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel er funderet på tidligere politiske beslutninger herunder Byrådets beslutninger om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune og den nye skolestruktur. Det medfører, at ressourcer som i disse forlig er øremærkede til forskellige tiltag ikke indgår i den nye ressourcemodel. I forliget om den nye skolestruktur drejer det sig om 1,8 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015, som skal afsættes til indsatsen dansk som andetsprog og 2 millioner kroner til inklusionsprojekter samt yderligere kr. pr. år som skal afsættes til erhvervsklasser. Centralt afsatte ressourcer, som understøtter det fælles skoleområde, indgår heller ikke i de forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra forvaltningen, skoleledergruppen, de faglige organisationer og forældrerepræsentanter som har haft til opgave at komme med forslag til en ny tildelingsmodel. På baggrund af arbejdsgruppens indledende arbejde vedtog Børne- og Familieudvalget på sit møde den 17. september 2014, at den nye ressourcetildeling på skoleområdet skal bygge på følgende overordnede målsætninger: Den nye model omfatter lønsummen til lærere og børnehaveklasseledere på skolerne. Lønsum til ledere indgår ikke i den nye model Ressourcetildelingen til 10. klasserne indgår ikke i den nye model Rammen for udarbejdelsen af den nye ressourcemodel er det nuværende samlede budget til lønsum til lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2014/15 fratrukket ressourcer til det fælles skoleområde (feks. specialklasser, modtagelsesklasser, fællekommunale udvalg, frikøb til organisationer m.m.) Den nye model skal tilgodese såvel store som små skoler, så alle skoler fortsat kan løse opgaven inden for de rammer som folkeskoleloven udstikker Den nye ressourcemodel skal ses i sammenhæng med økonomisk omfordeling - decentralisering af specialundervisningsmidler Modellen omfatter i første omgang lønsummen til lærere og børnehaveklasseledere på skolerne men udformes således, at der er mulighed for at tilkoble ressourcetildelingen til andre driftsbudgetter inden for skoleområdet I forbindelse med en ny ressourcemodel skal der udarbejdes et nyt administrationsgrundlag til skoleområdet, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte skole tildeles ressourcer Den nye model tildeler skolerne ressourcer for et budgetår De konklusioner, som tidligere nedsatte arbejdsgrupper kom frem til herunder gruppen som analyserede og evaluerede lønsumsstyringen på skoleområdet indgår i arbejdet med en ny ressourcemodel. Tildelingsmodellen vedrører lønsummen til skolernes lærere og børnehaveklasseledere på almenområdet - i såvel den fagopdelte som den understøttende undervisning - og til supplerende undervisning. Undtaget er lønsum til pædagogerne i den understøttende undervisning. Det takstfinasierede Side 3

4 område centerklasserækkerne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Skolen på Sønderager samt specialskolen Åmoseskolen er også undtaget, da dette område behandles særskilt af en tredje arbejdsgruppe. Den øvrige ressourcetildeling på skoleområdet som fx budgetterne til skolesekretærer, tekniske servicemedarbejdere og bygningsudgifter - er heller ikke en del af den nye ressourcetildelingsmodel. Børne- og Familieudvalget iværksætter hermed en høring vedrørende en ny ressourcetildelingsmodel, og intensionen om at ressourcetildelingen på skoleområdet skal følge budgetåret frem for skoleåret. Dette høringsmateriale præsenterer tre nye bud på en ressourcetildelingsmodel for skoleområdet. 2. Præsentation af de tre modeller Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet bygger på disse målsætninger: - At tildelingen af lønsum til det pædagogiske personale på skolerne bygger på enkelhed - At det hidtidige princip om høj grad af decentralisering af økonomien styrkes yderligere, så den største del af ressourcerne ligger så tæt på opgaveløsningen som muligt - At tildelingsmodellen tilgodeser såvel store som små skoler, så alle skoler fortsat kan løse opgaven - At tildelingsmodellen understøtter økonomisk omfordeling - At tildelingsmodellen udformes således, at der på et senere tidspunkt er mulighed for at tilkoble ressourcetildelingen til fx vedligeholdelse og skolesekretærer - At skoleområdet skal have et administrationsgrundlag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte skole tildeles ressourcer. Målsætningerne understøttes af følgende principper: - At modellen giver den enkelte skole råderet over størstedelen af budgettet, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed - At muligheden for at tildele ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer afdækkes i forhold til demografireguleringerne - At modellen omfatter både almen og specialområdet (undtagen de takstfinansierede skole- og undervisningstilbud) - At modellen medtænker skolereformens krav om en længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer Side 4

5 - At modelen er så gennemskuelig og administrativ håndterbar, at skoleledelsen blot skal taste elevtal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens samlede budget fremkommer - At der centralt afsættes midler til at neutralisere udsving, så der sikres mulighed for overførselsadgang mellem budgetårene (kollegiemodellen). Høringen vedrørende en ny ressourcetildeling omfatter først og fremmest de parametre, som skal ligge til grund for den fremtidlige fordeling af ressourcer til den enkelte skole. Det understreges hermed, at de tre modeller som sendes i høring for sammenlignelighedens skyld bygger på planlægningstal og ressourceudmeldingen til skoleåret 2014/15. De viste resultater i de tre modeller er ikke et udtryk for den ressource, skolerne vil få tildelt i skoleåret 2015/16. De viste resultater er et udtryk for, hvordan skoleåret 2014/15 vil se ud, hvis man lægger hver af de tre modeller ned over skoleåret 2014/15. Man vil altså ikke kunne se resultaterne i modellerne i den ressourceudmelding, man vil få i skoleåret 2015/16. For at kunne sammenligne tallene for skoleåret 2014/15 med tallene i de tre modeller, er der således ikke taget hensyn til de budgetmæssige konsekvenser, som den nye skolestruktur vil få pr. 1. august Disse konsekvenser indarbejdes efterfølgende. De tre modeller som sendes til høring benævnes henholdsvis model 3, 7 og 11 i henhold til Børne- og Familieudvalgets beslutning fra den 17. september I modellernes beregninger indgår følgende: - Ressource for årgang - Ressource til supplerende undervisning (specialundervisning) - Ressourcer til vikar under 14. dage - Ressource til 3 stk. 6 - Ressource til holddeling årgang (knæk kurven) - Ressource til aldersreduktion Der vil til ovenstående blive udarbejdet et administrationsgrundlag til håndtering af dette. Side 5

6 3. Økonomiske konsekvenser Forslagene til de tre nye tildelingsmodeller på skoleområdet er lavet med udgangspunkt i planlægningstallene for skoleåret 2014/15. I det samlede budget til lønsum til lærere og børnehaveklasseledere er fratrukket de ressourcer, som understøtter det fælleskommunale skoleområde. Beregningsgrundlaget i forbindelse med de tre modeller er fremkommet på følgende måde: Budget til lønsum til lærere og børnehaveklasseledere er fratrukket: o Dansk som andetsprog o Specialklasser o Modtagelsesklasser o Enkeltinkluderede elever o Fælleskommunale udvalg o Pulje til mindre udsving o Frikøb fx til organisationsarbejde, Center for Undervisningsmidler m.v. o 0,3 % reduktion jf. budgetforlig for 2015 = Sammenligneligt budget til fordeling på skolerne De beløb, der er lagt ind i modellerne 3, 7 og 11, viser det resultat, der samlet for skolerne kommer tættest på den ressource, der findes i den nuværende tildelingsmodel. Det betyder, at procentfravigelsen fra nuværende model (vist i de tre modellers yderste kolonne) samlet er mindst. Side 6

7 4. Beskrivelse af modellerne I dette afsnit præsenteres de tre modeller hver for sig. Præsentationerne er bygget op på følgende måde: En kort introduktion til modellernes principper som følges af en tabel som sammenholder hver skoles budget i skoleåret 2014/15 med den budgettildeling, som den beskrevne model vil tildele skolerne. Model 3 er den mest enkle model med færrest parametre i forhold til skolernes ressourcetildeling, mens model 7 og 11 medtager flere parametre og derfor bliver mere komplekse. Forklaring til tabelkolonnernes indhold: Skole = skolens navn Lønsum lærere og børnehaveklasseledere total = skolens samlede lønsum i kr. i skoleåret 2014/15 lærere og børnehaveklasseledere Fradrag beløb der holdes udenfor modellerne = den andel af skolens nuværende budget i kr. som understøtter det fælles skoleområde Ny lønsum til fordeling efter fradrag = den andel af skolens lønsum i kr. der er til fordeling efter at ressourcerne til det fælles skoleområde er fratrukket Model 3 rent elevtal og skolebeløb = parametre for ressourcetildeling i model 3 Model 7 klasser og elevtal = parametre for ressourcetildeling i model 7 Model 11 rent elevtal med 30/33/35, klassebeløb og gradueret skolebeløb = parametre for ressourcetildeling i model 11 Model 11 skolebeløb gradueret efter skolestørrelse = det skolebeløb der indgår i model 11 Model forskel = forskellen i kr. mellem den lønsum, som skolen er tildelt i skoleåret 2014/15 og den lønsum, som den beskrevne model vil tildele skolen Model forskel procent = forskellen i procent mellem den lønsum, som skolen er tildelt i skoleåret 2014/15 og den lønsum, som den beskrevne model vil tildele skolen Side 7

8 4.1 Model 3 Modellen er kendetegnet ved følgende tildelingskriterier: Modellen bygger på en grundtildeling pr. skole (skolebeløb). Efter fradrag af grundtildelingen fordeles resten i en elevtalsafhængig model (elevbeløb). I Model 3 forskel viser blå/røde tal en forskel på +/ kr. I Model 3 forskel procent viser blå/røde tal en forskel på +/- 3 %. Skolebeløb + Elevbeløb * elevtal = Skolens budget I beregningen af model 3, koster elev nr. 29, som udløser en klasse mere, kr. Side 8

9 Model 3 Lønsum læ- Fradrag. Ny lønsum Model 3 Model 3 Model 3 Skole rere og bør- Beløb, der til fordeling Rent elevtal forskel forskel nehavekl.led holdes uden- efter fradrag og skolebe- procent total for model- løb lerne Arnborg skole ,1% Elevbeløb: Aulum Byskole ,7% Brændgårdskolen ,3% Engbjergskolen ,3% Skolebeløb: Feldborg skole ,8% Gjellerupskolen ,7% Gullestrup skole ,6% Haderup skole ,2% Hammerum skole ,8% Herningsholmskolen ,9% Hodsager skole ,0% Holtbjergskolen ,6% Højgårdskolen ,8% Ilskov skole ,8% Kibæk skole ,5% Kildebakkeskolen ,9% Kølkær skole ,4% Lind skole ,6% Lundgårdskolen ,7% Nøvling skole ,0% Sinding skole ,3% Skalmejeskolen ,1% Skarrild skole ,5% Snejbjerg skole ,9% Sunds skole ,0% Skolen på Sønderager ,6% Sønder Felding skole ,1% Timring skole ,0% Tjørring skole ,4% Vestervangskolen ,8% Vildbjerg skole ,2% Vinding skole ,5% Ørnhøj skole ,5% I ALT Side 9

10 4.2 Model 7 Modellen er kendetegnet ved følgende tildelingskriterier: Modellen bygger på en grundtildeling pr. klasse (klassebeløb). Efter fradrag af grundtildelingen fordeles resten i en elevtalsafhængig model (elevbeløb). I Model 7 forskel viser blå/røde tal en forskel på +/ kr. I Model 7 forskel procent viser blå/røde tal en forskel på +/- 3 %. Klassebeløb * antal klasser + Elevbeløb * elevtal = Skolens budget I beregningen af model 7, koster elev nr. 29, som udløser en klasse mere: o årgang: kr. pr. elev og kr. pr. klasse = kr. Side 10

11 Model 7 Lønsum læ- Fradrag. Ny lønsum Model 7 Model 7 Model 7 Skole rere og bør- Beløb, der til fordeling Klasser og forskel forskel nehavekl.led holdes uden- efter fradrag elevtal procent total for modellerne Arnborg skole ,3% Elevbeløb Aulum Byskole ,5% Brændgårdskolen ,3% Engbjergskolen ,0% Klassebeløb Feldborg skole ,8% Gjellerupskolen ,7% Gullestrup skole ,5% Haderup skole ,3% Hammerum skole ,3% Herningsholmskolen ,0% Hodsager skole ,7% Holtbjergskolen ,9% Højgårdskolen ,3% Ilskov skole ,7% Kibæk skole ,7% Kildebakkeskolen ,6% Kølkær skole ,5% Lind skole ,3% Lundgårdskolen ,4% Nøvling skole ,7% Sinding skole ,6% Skalmejeskolen ,4% Skarrild skole ,0% Snejbjerg skole ,7% Sunds skole ,4% Skolen på Sønderager ,4% Sønder Felding skole ,6% Timring skole ,6% Tjørring skole ,1% Vestervangskolen ,1% Vildbjerg skole ,0% Vinding skole ,3% Ørnhøj skole ,0% I ALT Side 11

12 4.3 Model 11 Modellen er kendetegnet ved følgende tildelingskriterier: Modellen bygger på en grundtildeling pr. skole gradueret efter skolestørrelse, således at skoler med få elever får et højt beløb og skoler med mange elever et mindre beløb. Modellen giver 0 kr. i grundtildeling til skolen med flest elever i årgang (skolebeløb). I dette tilfælde Lind skole med 724 elever. Derefter fordeles et grundbeløb pr. klasse (klassebeløb). Efter fradrag af de to grundbeløb fordels resten i en elevtalsafhængig model, hvor der fordeles et beløb til elever i klasse, et beløb, der er 10 % højere til elever i klasse og et beløb, der er 15 % højere til elever i klasse. Årsagen til dette er, at eleverne på mellemtrinet og i udskolingen får flere fag og dermed også flere timer på skoleskemaet (elevbeløb). I Model 11 forskel viser blå/røde tal en forskel på +/ kr. I Model 11 forskel procent viser blå/røde tal en forskel på +/- 3 %. Skolebeløb efter skolestørrelse + Klassebeløb * antal klasser + Elevbeløb ift. indskoling, mellemtrin, udskoling * elevtal = Skolens budget I beregningen af model 11, koster elev nr. 29, som udløser en klasse mere, for en elev i: o årgang: kr. pr. elev kr. pr. klasse = kr. o årgang: kr. pr. elev kr. pr. klasse = kr. o årgang: kr. pr. elev kr. pr. klasse = kr. Side 12

13 Model 11 Lønsum læ- Fradrag. Ny lønsum Model 11 Model 11 Model 11 Model 11 Skole rere og bør- Beløb, der til fordeling Rent elevtal Skolebeløb forskel forskel nehavekl.led holdes uden- efter fradrag med gradueret procent total for model- 30/33/35, efter skolelerne klassebeløb størrelse og gradueret skolebeløb Arnborg skole ,0% Elevbeløb Aulum Byskole ,6% 30 timer Brændgårdskolen ,3% Engbjergskolen ,4% 33 timer Feldborg skole ,3% Gjellerupskolen ,7% 35 timer Gullestrup skole ,6% Haderup skole ,2% Hammerum skole ,7% Elevtal v/0 Herningsholmskolen ,4% 724 Hodsager skole ,0% Holtbjergskolen ,5% Klassebeløb Højgårdskolen ,5% Ilskov skole ,4% Kibæk skole ,2% Kildebakkeskolen ,1% Kølkær skole ,0% Lind skole ,5% Lundgårdskolen ,4% Nøvling skole ,0% Sinding skole ,7% Skalmejeskolen ,0% Skarrild skole ,0% Snejbjerg skole ,5% Sunds skole ,9% Skolen på Sønderager ,3% Sønder Felding skole ,0% Timring skole ,4% Tjørring skole ,6% Vestervangskolen ,1% Vildbjerg skole ,0% Vinding skole ,3% Ørnhøj skole ,2% I ALT Side 13

14 5. Sammenligning af de tre modeller I denne tabel gives der et overblik over den lønsum, som skolerne er tildelt i skoleåret 2014/15. Resultaterne i kolonnerne model 3, model 7 og model 11 er udtryk for hvor meget skolerne ville have fået i skoleåret 2014/15, hvis de nye modeller var brugt. Der er altså ikke tale om det resultat som den fremtidige ressourceudmelding vil give. Side 14

15 Ny lønsum Model 3 Model 3 Model 7 Model 7 Model 11 Model 11 Skole til fordeling forskel forskel forskel forskel forskel forskel efter fradrag procent procent procent Arnborg skole ,1% ,3% 149 0,0% Aulum Byskole ,7% ,5% ,6% Brændgårdskolen ,3% ,3% ,3% Engbjergskolen ,3% ,0% ,4% Feldborg skole ,8% ,8% ,3% Gjellerupskolen ,7% ,7% ,7% Gullestrup skole ,6% ,5% ,6% Haderup skole ,2% ,3% ,2% Hammerum skole ,8% ,3% ,7% Herningsholmskolen ,9% ,0% ,4% Hodsager skole ,0% ,7% ,0% Holtbjergskolen ,6% ,9% ,5% Højgårdskolen ,8% ,3% ,5% Ilskov skole ,8% ,7% ,4% Kibæk skole ,5% ,7% ,2% Kildebakkeskolen ,9% ,6% ,1% Kølkær skole ,4% ,5% ,0% Lind skole ,6% ,3% ,5% Lundgårdskolen ,7% ,4% ,4% Nøvling skole ,0% ,7% ,0% Sinding skole ,3% ,6% ,7% Skalmejeskolen ,1% ,4% ,0% Skarrild skole ,5% -39 0,0% ,0% Snejbjerg skole ,9% ,7% ,5% Sunds skole ,0% ,4% ,9% Skolen på Sønderager ,6% ,4% ,3% Sønder Felding skole ,1% ,6% ,0% Timring skole ,0% ,6% ,4% Tjørring skole ,4% ,1% ,6% Vestervangskolen ,8% ,1% ,1% Vildbjerg skole ,2% ,0% ,0% Vinding skole ,5% ,3% ,3% Ørnhøj skole ,5% ,0% ,2% Side 15

16 6. Høringsprocessen Høringsperioden løber fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014 kl Høringssvarene mailes til Hanne Sandberg: Side 16

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Præsentation af målsætning og principper:... 4 3. Administrative tildelingsprincipper... 5

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: Version: 3

Projektbeskrivelse. Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: Version: 3 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Projektbeskrivelse Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: 11.08.14 Version: 3 1. Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold 2. Projektleder Navn

Læs mere

Indhold. Afrapportering ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde

Indhold. Afrapportering ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Indhold 1. Baggrund... 2 2. Arbejdsgruppen... 3 3. Kommissorium... 4 4. Høringsmateriale... 5 5. Præsentation af modellens administrative tildelingsprincipper... 6 5.1. Administrative tildelingsprincipper

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014

Strukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Strukturanalyse - Skoler og dagtilbud Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Center for Børn og Læring, Herning Kommune 2014 Indhold 1 Oversigt over tabeller og figurer... 2 2 Indledning... 3 3 Statusbeskrivelse

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Afgangsskolestatistik. ekskl. special-, center- og modtageklasser 3. udgave 11. oktober ning

Afgangsskolestatistik. ekskl. special-, center- og modtageklasser 3. udgave 11. oktober ning Afgangsskolestatistik ekskl. special-, center- og modtageklasser 3. udgave 11. oktober 2013 ning Afgangsskolestatistikken sætter fokus på de unge, der har bopæl i og deres uddannelsesmønster. Data bygger

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Indledning...3 Samlet opgørelse...5 Daginstitutioner:...5 El...6 Vand...8 Varme...10 Administrationsbygninger:...12 El...12 Vand...12 Varme...13

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag dvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 10 SO

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet

Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet Udmøntning af Byrådets beslutning om Kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet Center for Børn og Læring, januar 2016 1 Kommissorium og arbejdsgruppe: I forbindelse med budgetlægningen for 2016

Læs mere

2013/14 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Herning Kommune. Hjernen&Hjertet 1

2013/14 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Herning Kommune. Hjernen&Hjertet 1 KVALITETSRAPPORT Herning Kommune Hjernen&Hjertet 1 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 4 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 6 3.1 Politiske

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 -

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Bilag Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Revideret: Februar 2009, juli 2009, juli 2010, juni 2011, august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Bevillinger og økonomiske rammer Bygningsvedligeholdelse... Bilag A-1 Ressourcetildeling...

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Høringssvar budget 2017 Skoler

Høringssvar budget 2017 Skoler Høringssvar budget 2017 Skoler HAMMERUM SKOLE 15. september 2016 Høringssvar vedrørende budget 2017 Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det fremsendte materiale

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 2013-2023 2017-2027 Center for Børn og Læring, juli 2016 Sagsnr. 28.03.00-G01-2-13 Indhold 1 Børnetalsprognose... 1 1.1 Dagtilbudstruktur... 1 1.2 Specialgrupper i

Læs mere

Indhold. Oversigt over tabeller og figurer

Indhold. Oversigt over tabeller og figurer 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Den nye folkeskolereform og behovet for helhedstilbud... 5 2.2 Lovmæssige rammer for helhedstilbud... 6 2.3 Rummelighed og inklusion... 7 3 Analysens opbygning

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.04-K04-1-15 Dato:23.2.2015 Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Positive

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt: Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser-/grupper som følge af skolereformen

Projektbeskrivelse. Projekt: Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser-/grupper som følge af skolereformen Projekt: Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser-/grupper som følge af skolereformen Projektbeskrivelse Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: 11.08.14 Version: 3

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel

Læs mere

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 2013 Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Mål og Midler Skoler og Klubber

Mål og Midler Skoler og Klubber Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 570.423 568.351 564.692 03.22.02 Fællesudgifter,

Læs mere

Evaluering af Skolekabalen

Evaluering af Skolekabalen Evaluering af Skolekabalen Sammenfatning Der er i foråret 2013 foretaget en evaluering af Skolekabalen, der effektueredes pr. august 2011. Evalueringen er dels en opfølgning på, om målene med Skolekabalen

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2012/2013 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2012/2013 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2012/2013 Oversigt over målsætninger 1 Sammenfatning Der er tre kategorier af årsmål. Knæk Kurven og 95 %-målsætningen er politisk bestemte, mens Årsmål 3

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Børnetalsprognose Børnetalsprognose

Børnetalsprognose Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 213-223 - 1 - Børnetalsprognose 213-223 1. Børnetalsprognose... 3 1.1 Dagtilbudstruktur... 3 1.2 Klubber oprettet efter Dagtilbudsloven...

Læs mere

Mål og Midler Skoler. Fokusområder

Mål og Midler Skoler. Fokusområder Fokusområder Inklusion Skoleområdets afgørende udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de i højere grad kan inkludere elever med behov for særlig opmærksomhed. Målet er, at reducere den procentvise

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem UU og grundskoler om karrierelæring i udskolingen i Herning Kommune. Årsplanen Skoleåret

Samarbejdsaftale mellem UU og grundskoler om karrierelæring i udskolingen i Herning Kommune. Årsplanen Skoleåret Samarbejdsaftale mellem UU og grundskoler om karrierelæring i udskolingen i Herning Kommune Årsplanen Skoleåret 2017-2018 1 Indledning Samarbejdsaftalen bidrager til at højne interessen for elevernes næste

Læs mere

Afrapportering til Kulturstyrelsen Angående gennemført Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune 2011-2012.

Afrapportering til Kulturstyrelsen Angående gennemført Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune 2011-2012. Afrapportering til Kulturstyrelsen Angående gennemført Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune 2011-2012. UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

Læs mere

Store skoler og skoler med høje klassekvotienter har bedre vilkår end skoler med små klassekvotienter, fordi elevparameteret vægter tungt.

Store skoler og skoler med høje klassekvotienter har bedre vilkår end skoler med små klassekvotienter, fordi elevparameteret vægter tungt. N OTAT Evaluering af ressourcemodel på folkeskol e- området Roskilde Byråd besluttede i 20. januar 2013 en ny ressourcemodel for folkeskolerne. I forbindelse med denne beslutning besluttede man også, at

Læs mere