Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orientering i september JA - Dialog med ekstern leverandør "Karrierefinder" om ungeindsats JA - halvårs opfølgning på handleplan for ungeindsats JA - Halvårsopfølgning Beskæftigelsesplan JA - Endelig Beskæftigelsesplan 2014 med høringssvar SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 uden høringssvar SSÆ - Rammeaftalens Styringsaftale 2014 med høringssvar ØU - Mulige omkostninger og handleplan på Jobcentret ØU - Forventet Regnskab JA - Eventuelt...33

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orientering i september Sagsnr.: 13/854 Resumé: Siden sidste møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Referat fra møde i LBR den 18. juni 2013 Notat af 30. august 2013 om konsekvenser af manglende sagsbehandlings-ressourcer, som følge af at færre overgår til førtidspension ( førtidspensions-reformen) Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Dialog med ekstern leverandør "Karrierefinder" om ungeindsats Sagsnr.: 13/14786 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked får præsenteret resultater fra pilotprojektet Karrierefinder. Projektet er udført i samarbejde med Jobcenter Lejre som led i handleplanen for ungeindsats. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: At udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter pilotprojektet karrierefinder med den eksterne leverandør. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Punktet blev drøftet Deltog ikke i dette punkt: Connie B. Jensen (A) Sagsfremstilling: Konsulentfirmaet Normativ har sammen med Jobcenter Lejre gennemført et pilotprojekt Karrierefinder som led i handleplanen for Lejres ungeindsats hen imod at nedbringe ungeledigheden. Pilotprojektet startede medio april og afsluttede 31. august. 10 arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt 10 kontanthjælpsmodtagere blev visiteret til projektet. Projektforløbet indeholdt, udover coaching fra de 2 konsulenter, 5 dages ophold i Slovenien med henblik på at sætte sit fremtidsmål. Efterfølgende har hver projektdeltager arbejdet med realisering af målet og en frivillig erhvervsmentor blev tilknyttet deltagerne med henblik på opbakning råd og støtte. Konsulenterne Henrik Wagn samt René la Cour Sell vil sammen med et par deltagere orientere om projektets foreløbige resultater. Der henvises til Karrierefinders hjemmeside. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Handicappolitik: Projektet har været målrettet arbejdsledige jobparate, der har været fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og derved også handicappede, som har været i denne målgruppe. Økonomi og finansiering: Projektprisen har været kr. pr. deltager Beslutningskompetence: Udvalget for job & Arbejdsmarked

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 4. JA - halvårs opfølgning på handleplan for ungeindsats 2013 Sagsnr.: 13/3576 Resumé: I Budgetaftalen for Lejre kommune 2013 fremgår det, at der skal igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledighed i Lejre Kommune. På baggrund af Job & Arbejdsmarkedsudvalgets ungetemadrøftelse på mødet den 4. februar 2013 samt Aktiverings- og Revalideringsstrategien for 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2013 en handleplan for ungeindsatser, der skal nedbringeungeledigheden i Lejre Kommune. Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal på dette møde behandle halvårsopfølgning af handleplan for ungeindsats Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender halvårsopfølgning på handleplan for ungeindsats 2013, 2. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter om der skal iværksættes/justeres initiativer i handleplan for ungeindsats 2013 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Der er ikke forslag til nye initiativer/justeringer. Sagsfremstilling: Ifølge budgetaftalen for Lejre kommune 2013 fremgår det, at det er afgørende for vores samfund, at færrest mulige borgere oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 18. marts 2013 at der igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. På Job og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4.februar 2013 blev drøftet udfordringer i forhold til ungeledigheden samt vedtaget aktiverings- og revalideringsstrategier på ungeområdet. Der er etableret samarbejde på tværs af fagcentre i kommunen med henblik på at opnå opfyldelse af regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Et samarbejde som udspringer af den vision, de mål og den handleplan Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. oktober Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at Lejre Kommune deltager aktivt i regi af kompetenceparat 2020 et projekt som skal hæve regionens kompetenceniveau frem mod Region Sjælland og KKR Sjælland har taget dette initiativ med ønsket om at rette fokus mod fremtidens arbejdsmarked og kompetencebehov. På baggrund af ovenstående vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan for ungeindsatsen Handleplanen indeholder: *Særlige aktiverings- og revalideringstilbud til unge i Jobcenter Lejre. *Projekter, som er under udvikling (særlige aktiveringstilbud til unge i Jobcenter Lejre) *Eksterne aktiverings- og revalideringsforløb, der købes hos leverandører *Regionale og tværkommunale udviklingsprojekter

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 *Organisatorisktiltag en sammenhængende indsats *Øvrige udviklingsinitiativer Til dette møde har administrationen udarbejdet en halvårsopfølgning på handlingsplanens enkelte elementer. Der henvises til bilag. Administrationens vurdering: Lejre Kommunes handleplan for ungeindsats 2013 virker og viser allerede gode resultater. Ledigheden for unge dagpengeforsikrede og unge jobklarer kontanthjælpsmodtagere er faldet kraftigt i perioden juni 2012 til juni Dette fald har ligeledes resulteret i et kraftigt fald i langtidsledigheden for de unge dagpengeforsikrede og jobklare kontanthjælpsmodtagere. De unge i Lejre har således det største fald i langtidsledigheden i hele region Øst-Danmark. (fald på 66,7 pct.). I Lejre kommune kommer de unge nytilmeldte ledige også hurtigt i ordinær beskæftigelse. Allerede 3 mdr. eftertilmelding er 35,5 pct. i beskæftigelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & arbejdsmarked. Bilag: 1. JA - Bilag Halvårsstatus Lejre kommunes handleplan for ungeindsats 2. JA - Bilag Fakta om ungeledighed i Lejre endelig

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 5. JA - Halvårsopfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: I Beskæftigelsesplan 2013, der danner grundlag for Jobcenter Lejres indsats i 2013, er der opstillet 9 mål- og resultatkrav, som Jobcentret i 2013 skal søge at realisere. Ved denne halvårsstatus på Beskæftigelsesplan 2013 er 3 mål- og resultatkrav allerede opfyldt, og yderligere 4 resultatmål forventes opfyldt i 2013, mens 2 resultatmål vurderes til ikke at kunne opfyldes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender halvårsopfølgningen på Beskæftigelsesplan Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål og resultatkrav, der er gældende for alle jobcentre i landet. Lejre Kommune har yderligere opstillet 6 mål, således at der i 2013 i alt er 9 mål og resultatkrav inden for indsatsområderne borgerrettede aktiviteter og virksomhedsrettede aktiviteter. Mål 1: (Ministermål) Flere unge skal have en uddannelse. Her er niveauet fastsat til, at 24 % af de unge uden En uddannelse er startet på en erhvervskompetencegivende uddannelse til december Dette mål er ved halvårsstatus ikke opfyldt. I april 2013 har 8,1 pct. af de unge uden en uddannelse påbegyndt en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vurderes, at målet ikke kan opfyldes. Mål 2: (Ministermål) Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Her er niveauet fastsat til, at tilgangen af personer, der tilkendes førtidspension, er begrænset til 25 personer i december 2013, Dette mål er ved halvårsstatus ikke opfyldt. Tilgangen i det seneste år i april 2012 til april 2013er på 74 personer. Det vurderes, at målet for 2013 kan realiseres. Dette skyldes at tilgangen i det seneste år (måned for måned) i første halvår 2013 har været markant faldende. Mål 3: (Ministermål) Langtidsledigheden skal bekæmpes: Her er niveauet fastsat til, at antallet af langtidsledige personer i december 2013 skal være begrænset til 128. Dette mål er ved halvårsstatus opfyldt. I april 2013 var der 121 langtidsledige personer Mål 4: (Ministermål) En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen (Kommunen opstiller selv et resultatmål)

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 Lejre Kommunes mål fremgår af mål 9) Mål 5: (Kommunalt mål) Den gennemsnitlige selvforsørgelsesgrad 6 måneder efter endt aktivering for a- dagpengemodtagere, jobklare kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere skal i det rullende år 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013 være henholdsvis mindst 37 pct., 37 pct. og 15 pct. Dette mål er ved halvårsstatus ikke opfyldt. I den seneste opgørelse på rullende år er selvforsørgelsesgraderne på 33 pct., 37,1 pct. og 11 pct. Det vurderes, at målet opfyldes. Må l 6: (kommunalt mål) Aktiveringsgraden, inkl. andel delvis raskmeldte, for sygedagpengemodtagere skal være på 20 pct. i december Dette mål er ved halvårsstatus opfyldt. I juni 2013 var aktiveringsgraden- incl. andel delvis raskmeldte 22,2 pct. Målet forventes opfyldt. Mål 7: (kommunalt mål) Aktiveringsgraden for personer, der har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder, skal være på min. 13 pct. i december Dette mål kan ved ikke halvårsstatus ikke opgøres. Målingen findes ikke i Jobindsats.dk. I stedet findes en måling over andelen af aktiverede på ledighedsydelse. Denne måling viser i juni 2013, at andelen af aktiverede på ledighedsydelse er på 11,1 pct. Mål 8: (kommunalt mål) Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må ikke overstige 23 i december 2013 Dette mål er ved halvårsstatus ikke opfyldt. I maj 2013 er der 25 sygedagpengeforløb over 52 uger. Det vurderes, at målet opfyldes. Mål 9: (kommunalt mål) Andelen af virksomheder i Lejre Kommune, der har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb, skal i 2013 være på 9,0 pct. Kan ikke opgøres pt. Måling er under udvikling/kvalitetssikring i arbejdsmarkedsstyrelsen. Mål 10: (kommunalt mål) Der skal i 2013 etableres mindst 4 jobrotationsprojekter. Dette mål er ved halvårsstatus opfyldt. Der er etableret 5 jobrotationsprojekter. Administrationens vurdering: Handicappolitik:

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 6. JA - Endelig Beskæftigelsesplan 2014 med høringssvar Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Jfr. Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK. nr. 731 af 15. juni 2010, skal Kommunalbestyrelsen forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle Beskæftigelsesplan 2014 med Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger til planen. Såvel Det regionale Beskæftigelsesråd som Beskæftigelsesregionen har givet høringssvar på udkast til Beskæftigelsesplan Administrationen har forholdt sig til begge høringssvar og har vurderet at høringssvarene ikke giver anledning til at foretage ændringer i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2014 kan derfor behandles endeligt i Udvalget for Job & Arbejdsmarked med henblik på behandling og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan2014 blev behandlet i Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 4. juni 2013, hvorefter den blev sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen. Det lokale Beskæftigelsesråd har på et møde den 18. juni 2013 behandlet udkast til Beskæftigelsesplan 2014, og i samme forbindelse fremsendt høringssvar. Beskæftigelsesregionen har i mail af 20. august 2013 knyttet bemærkninger til Beskæftigelsesplan Administrationen har vurderet at Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i Beskæftigelsesplan De fire første mål i Beskæftigelsesplan 2014 er endnu ikke niveau fastlagt. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder med udvikling af målesystem. Disse mål skal være fastlagt senest januar Udtalelser: Det lokale Beskæftigelsesrådet finder, at Beskæftigelsesplan 2014 beskriver og identificerer de beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer som Lejre Kommune står over for. Det lokale Beskæftigelsesråd ser at unge indsatsen og især indsatsen for at få de unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse er en af de største udfordringer som Lejre Kommune står over for.

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Beskæftigelsesregionens overordnede vurdering er, at Lejre Kommunens Beskæftigelsesplan for 2014 er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lejre i Administrationens vurdering: Det vurderes, at bemærkningerne fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen er relevante, men også at de ikke giver anledning til ændringer i Beskæftigelsesplan Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. JA-bilag Beskæftigelsesplan 2014 Endelig (2) 2. JA - Bilag Beskæftigelsesregionens høringssvar på beskæftigelsesplan JA - Bilag LBR høringssvar på beskæftigelsesplan 2014

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 uden høringssvar Sagsnr.: 12/8915 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skal evalueres en gang årligt. Hermed forelægges årlig evaluering af sagsbehandlingsfristerne samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister til politisk behandling med henblik på efterfølgende høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 samt ændringsforslag til nuværende sagsbehandlingsfrister sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Evalueringen er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område vedtaget i Det er kun sager, hvor borger selv har ansøgt om en ydelse, der indgår i evalueringen. Måling er foretaget ved manuel registrering af afsluttede sager i uge 9-12 eller via dataudtræk i it-systemer med oplysning om tilgang og afslutning af sager fra det foregående år. Ambitionen er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Der er i forbindelse med evalueringen modtaget følgende forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Ændringer vedrører alle job- og arbejdsmarkedsområdet (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Center eller afdeling Nuværende frist Foreslået ændring

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Særligt løntilskud for personer over 55 år 67 A Jobcenter 26 uger Slettes. udgået. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 78 uger. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 39 uger. 12 uger ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Mentor 78, 79 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Befordring 82 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Ændringsforslag vedrørende fleksjob skyldes ændringer i lovgivning vedrørende fleksjob, idet indholdet i sagsbehandlingsprocessen er ændret væsentligt i form af ændrede krav for indhentning af lægeattest, behandling i tværgående rehabiliteringsteam og længere afklaringsforløb. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I så fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Resultat af evaluering: Evalueringen omfatter de områder, hvor det har været muligt at modtage data. I år indgår 55 af i alt 134 sagsområder på det sociale område. Sidste år indgik 53 områder. Samlet er der registreret 968 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 86,6 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er et betydeligt fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 97,3 %. En overskridelse af sagsbehandlingsfristen er ikke i sig selv udtryk for, at der er sket en fejl i sagsbehandlingen. Det kan være, fordi en sag viser sig mere kompliceret end først antaget. F.eks. hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser. Borgeren skal imidlertid have besked om at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes. I evalueringen indgår ikke oplysninger om, hvorvidt der er foretaget den pligtige orientering i de sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt. Ifølge evalueringen er der er en særlig udfordring på følgende områder:

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 Ydelse Lovområde Center/enhed Lov om social Udvidet helbredstillæg 14 pension Borgerservice 64, Serviceloven CVO 16,2 Hjælpemidler Personlig og praktisk hjælp 83 Serviceloven CVO 7,4 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 86 Serviceloven CVO 76,5 Pleje eller ældrebolig 17 Lov om boliger for ældre og personer med handicap CVO 18,8 Tilskud til pasning af egne børn 86 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 12,5 Forlængelse af Lov aktiv revalideringsperioden 56 socialpolitik Jobcenter 10,5 Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Serviceloven CSF 10 % overskredet Herudover er der en række sagsområder, hvor antallet af registrerede sager i undersøgelsen er så lille, at der ikke kan konkluderes noget entydigt. F.eks. er der kun registeret 1 sag vedr. Handicapbil. Det drejer sig om følgende sagsområder: Ydelse Lovområde Center/enhed Handicapbil 114 Serviceloven CVO 100 Boligindretning 116 Serviceloven CVO 60 Udvidet helbredstillæg 18 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Borgerservice 33,3 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 6,7 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98 c, d, e, f, g Det samlede resultat er vedlagt som bilag. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 14,3 % overskredet Administrationens vurdering: Evalueringen viser, at der er væsentlige udfordringer i forhold til overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på en række områder. Borgerrådgiveren har ligeledes i sin årsberetning for 2012 noteret sig fristoverskridelser på enkelte områder. Grundlæggende er der tre virkemidler, der kan tages i brug, for at mindske andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes:

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 14 A) Forlængelse af eksisterende sagsbehandlingsfrister for udvalgte områder B) Øge mængden af administrative ressourcer til sagsbehandling af ansøgninger C) Effektivisere og kvalitetssikring af sags- og arbejdsgange Ad A + B): Det seneste år er antallet af sager på hjælpemiddelområdet øget. Det vurderes, at dette har medvirket til en øget andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt. Samtidig skal det sammenholdes med, at der de seneste år er sket en personalereduktion på området. Administrationen vurderer, at forholdet mellem de nuværende sagsbehandlingsfrister på området på den ene side og antallet af sager og personaleressourcer på den anden er uholdbart, idet der som konsekvens heraf vil være en stor andel af sager på hjælpemiddelområdet, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes. Der udarbejdes derfor selvstændig indstilling i forbindelse med budgetproces for Budget 2014 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til det øgede antal sager på området. Ad C): Der er i 2013 iværksat projekt med henblik på at gennemgå sagsgange og udvikle forretningsgange for en lang række ydelser på det sociale område. Formålet er at sikre overholdelse af lovgivningen samt oparbejde fornøden kvalitet i sagsbehandlingen. Herunder også overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Projektet afsluttes ved udgangen af 2014 og omfatter både Borgerservice, Center for Social & Familie og Servicecenter Hvalsø. I Center for Social & Familie er der iværksat proces med henblik på ny organisering af myndighedsområderne. Ændringen gennemføres i 2. halvår Formålet med ændringen er blandt andet at gøre opgaveløsningen mindre sårbar i tilfælde af sygdom. Herudover skal der sikres ensretning af sagsbehandlerpraksis og anvendelsen af itsystemer, hvilket forventes at få en positiv indvirkning i forhold til at sikre rettidig sagsbehandling. På det specialiserede børne- og ungeområde vil der i løbet af 2014 blive implementeret det fællesoffentlige it-system DUBU eller et tilsvarende it-system. DUBU er et fagsystem, der forventes at fremme kvaliteten i sagsbehandlingen på området udsatte børn og unge. Systemet er baseret på den socialfaglige metode Integrated Children s System (ICS). Administrationen vurderer, at de igangsatte aktiviteter er et vigtigt skridt på vejen til at sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen og at reducere andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes. Ligeledes vil aktiviteterne imødekomme dele af de anbefalinger Borgerrådgiveren kom med i sin årsberetning for Det drejer sig blandt andet om: At al sagsbehandling etableres i et formaliseret sagsopfølgningssystem At der iværksættes initiativer for at kunne fastlægge sagsbehandlingsprocedurer. Herunder start- og sluttidspunkt) At der kommer mere ledelsesmæssigt fokus på at borgerne skal have besked før evt. overskridelse af sagsbehandlingsfrist. Handicappolitik: Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 Af handicappolitikken fremgår blandt andet vigtigheden af at borgeren kan orientere sig og hente den fornødne information, at borgeren får en oplevelse af at blive vejledt og guidet, og at sagsgangen så vidt muligt opleves som et sammenhængende forløb. I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundsliv og arbejdsliv er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat - samlet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Rammeaftalens Styringsaftale 2014 med høringssvar Sagsnr.: 13/176 Resumé: Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen på det specialiserede socialområde og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) samt en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 1. juni Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober Hermed fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. KKR Sjælland har behandlet aftalen på møde den 27. august 2013 og anbefaler den til godkendelse. Styringsaftalen har været i høring i Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At Rammeaftalens Styringsstrategi 2014 godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 17 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om: at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget. I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling. Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet. (Bedre kvalitet og samarbejde Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 2013, side 14). Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR. Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

20 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 18 Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i region sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, jf. Lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/06/2013). Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i region sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger. Udtalelser: Høringssvar fra Handicaprådet: Styringsaftalen forekommer vældig god, og grundigt gennemarbejdet. Især er det positivt med central tilsynsenhed og standardiserede kontrakter. En del baseres på Tilbudsportalen. Dette forudsætter, at informationerne på portalen er ajourført. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Rammeaftalens Styringsaftale 2014 tilgodeser behov for fælles rammer for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen er herigennem med til at sikre samarbejde og forsyning af tilbud på det specialiserede socialområde. Handicappolitik: Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med rammeaftalen er at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold, modsvarer behov og efterspørgsel på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Brev KKR august Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 3. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Allonge Specialundervisning i Folkeskolen STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

21 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Standardkontrakt Voksenområdet 7. Takstaftale Styringsaftale 2014

22 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Mulige omkostninger og handleplan på Jobcentret Sagsnr.: 13/14458 Resumé: I Forventet Regnskab skønnes en merudgift vedrørende Jobcenterets bevillinger på omkring 6,3 mio. kr. I denne sag fremlægges forslag til handleplan, der kan nedbringe omkostningerne på kort og lang sigt. Elementer i handleplanen er gennemgang af alle bevillingerne, opdatering af de dyre uddannelses og revalideringstilbud, fokus på regres sygedagpenge, kontrol af borgerservice kontering af virksomhedsrevalideringssager med 65 % statsrefusion samt kontanthjælpssager, kontrolleret visitering til lovpligtige aktiverings og revalideringstilbud, målrettet fokus på, at flest mulige passive ledighedsydelsesmodtagere skal i praktik min. 2 timer ugentlig. Der er tale om et 1. udkast til handleplan. Hvert element i planen skal bearbejdes yderligere de kommende måneder, og i forbindelse med Forventet Regnskab vil handleplanen blive revurderet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at 1. udkast handleplan for omkostningsreduktioner på jobcenteret godkendes. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Sagsfremstilling: Udfordringer i 2013 Generelt er Jobcentrets bevillingsramme presset i 2013 af nye love og akutpakkeordninger, der medfører, at borgergrupper har ret til ydelser, der ikke er budgetterede. Det gælder særligt budgettet til de forsikrede ledige, som ikke er blevet fremskrevet i forhold til arbejdsløshedsprognoser, men derimod er blevet nedjusteret som følge af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet tilbage fra I nedenstående tabel fremgår budget og udgiftsbehov vedrørende forsikrede ledige i 2013: 2013 Budget Beskæftigelsestilskud Efterregulering fra Midtvejsregulering Moderniseringsaftalen Politisk vedtaget budgetreduktion i Budget Udgiftsbehov Udgiftsbehov (beregnet af staten) Midtvejsevaluering Difference (udfordring) Udfordringen vedrørende forsikrede ledige handler derfor ikke om, at udgiftsudviklingen er steget voldsomt, men skyldes det af flere grunde meget lave budgetudgangspunkt.

23 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 21 Nedenfor dokumenteret: Statusopgørelse/regnskabsudvikling indenfor målgruppen forsikrede ledige: 1. januar juli 2013 Ændring i perioden 1/1 30/ Antal ledige % af arbejdsstyrken år: 3,4 % 2,3 % 1,1 % Kommunale udgifter pr. forsikrede ledige Lejre (49,6 %) Roskilde (42,8 %) Holbæk (48,4 %) Ringsted (53,0 %) Frederikssund (43,6 %) Landsdækkende statistik (jobindsats.dk) Kommentar: Jobcenter Lejre har nedbragt antallet af ledige forsikrede, med 1,1 procentpoint. Lejre havde det laveste udgangspunkt, som indikerer, at Jobcenter Lejre også før 2012 har udført god performance. Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem år. Tallene er således et udtryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken bidrager med til forsørgelse af forsikrede ledige. Jobcentret har været yderligere presset i forhold til et ikke retvisende budget særligt på introduktionsprogrambevillingen, hvor der ikke er indregnet kvoter og den stigning af flygtninge, som Lejre Kommune har haft de seneste år. Lejre har fået tildelt flygtninge årligt + familiesammenføringer. er udfordringerne i ,3 mio. kr. Udfordringer i 2014 Budget 2014 er fremskrevet ud fra de gældende fremskrivningsprincipper. Dette medfører, at flere af udfordringerne med ikke-retvisende budgetter bliver neutraliseret. Mens budgettet i 2013 blev nedskrevet, som følge af bl.a. efterregulering fra 2011 og forskellige reformer, så er dette ikke sket med Budget Derfor forventes området ikke at være direkte udgiftsudfordret i Følgende er eksempelvis blevet indarbejdet i budget 2014: Bevilling : forsikrede ledige dagpenge samt aktiveringsudgifter til forsikrede i bevilling 11 er direkte budgetteret med beskæftigelsestilskuddet. Bevilling : udgifter til introduktionsprogram og kontanthjælp til integrationsborgere er udarbejdet ud fra udmeldt flygtningekvote i 2014 samt forventede resultattilskud. Bevilling : sygedagpenge er reguleret ud for forventet antal sygemeldte i Ekstra forventede udgifter som følge af lovændring til mentorstøtte samt seniorjobs og en ny arbejdsmarkedsydelse er indarbejdet i budget 2014 ud fra prognoser.

24 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 22 Administrationen må dog fremhæve, at Budget 2014 indeholder en vis usikkerhed, da budget på beskæftigelsesområdet erfaringsmæssigt konstant påvirkes af lovændringer samt samfundsændringer, der får betydning for forsørgergrupper. Finansieringen i forhold til ny kontanthjælpsreform samt kommende sygedagpengereform er endnu ikke færdigforhandlet, så reelt grundlag kendes endnu ikke. Mulige elementer i handleplanen Jobcenteret kan pege på flere mulige tiltag, der på kort sigt reducerer udgifterne. Flere af tiltagene vil dog først have egentlig virkning på længere sigt, men vil dermed kunne bidrage med råderum på tværs af organisationen. Gennemgang af alle bevillingerne: Da det konstateres, at Jobcentrets indsats har medført gode resultater det første ½ år i 2013 skønnes der mulighed for, at udgiftsniveauet er lavere end beregnet i juni Nye beregninger viser, at Jobcentret vil kunne forvente stabilt nedgang i ledigheden og vil således forvente et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det først beregnede regnskab 2. Opdatering af de dyre uddannelses og revalideringstilbud: Udarbejdelse af disponeringsoversigt vil bidrage til overblik over besparelsespotentiale i Fokus på regres sygedagpenge: Sagsbehandlere i Jobcentret og i Borgerservice vil i samarbejde med konsulent fra BDO sætte fokus på regressager med henblik på at opnå større indtægter end forventer i 2013/2014. Kontrol af borgerservice kontering af virksomhedsrevalideringssager med 65 % statsrefusion samt kontanthjælpssager: Der er konstateret konteringsfejl ved kvalitetskontrol, som har medført mindre statsrefusion. Ved dyberegående undersøgelse af konteringen vil det kunne konstateres, hvorvidt fejl er mere generel og berigtigelser kan medføre større refusionsindtægter. Kontrolleret visitering til lovpligtige aktiverings og revalideringstilbud, hvor der indføres stram styring i 4 mdr. september 31. december: Der vil i visiteringen blive lagt stor vægt på udgiftsniveau i forhold til mulige tilbud. Målrettet fokus på, at flest mulige passive ledighedsydelsesmodtagere skal i praktik min. 2 timer ugentlig: Virksomhedskonsulenter sætter stort fokus på at aktivere fleksjobberettigede i praktikker, således at større statsrefusionsindtægter opnås og borgere, der afventer fleksjob får vedligeholdt arbejdsevnen. I tabellen nedenfor ses den samlede handleplan over for de udfordringer, der tegner sig for området: Udfordringer Gennemgang af alle bevillingerne Opdatering af de dyre uddannelses og revalideringstilbud? 0 - Fokus på regres sygedagpenge Kontrol af borgerservice kontering Kontrolleret visitering til lovpligtige aktiverings og revalideringstilbud, hvor der indføres visitationsbegrænsninger i 4 mdr. september

25 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 23 december - Målrettet fokus på, at flest mulige passive ledighedsydelsesmodtagere skal i praktik min. 2 timer ugentlig Udfordring i alt Det vurderes ikke muligt, at håndtere hele udfordringen i 2013 på området selv, og derfor må det indstilles, at den resterende udfordring håndteres på tværs af den samlede organisation. Økonomiske forudsætninger Jobcentrets regnskab er meget dynamisk og konstant påvirket af samfundsændringer, borgernes sygdomme, handicaps, antal ledige samt sagsbehandlingskraft til at yde de optimale indsatser for at bevare omsætningshastighed i produktionen. Det forudsættes således at nuværende niveau, lovgivning og sagsbehandlingskraft + virksomhedskonsulentkraft fortsætter året ud. Endvidere at prognoser holder. Konsekvenser for borgere Handleplanen indeholder to forslag, som vil have konsekvens for borgerne. Borgerne vil i højere grad få bevilget standardiserede aktiverings- og revalideringstilbud ud fra minimumsmodeller. Konsekvensen for nogle borgere kan være, at tilbuddet ikke har en så stor effektiv virkning som hvis der sammensættes individualiserede helhedsorienterede tilbud. Borgere, der afventer fleksjob vil få mulighed for at vedligeholde arbejdsevnen i praktikker og have godt udgangspunkt for søgning af fleksjob. Konsekvenser for personale Sagsbehandlerne og virksomhedskonsulenterne i Jobcentret vil skulle omprioritere sagsbehandlingsarbejdet og sætte handlingsplanens opgaver i fokus. Afledte konsekvenser for andre områder Der skønnes ikke at være afledte konsekvenser. Administrationens vurdering: Administrationen forventer at handlingsplanens elementer vil kunne gennemføres ved omprioriteringer, der grundet kort periode, ikke vil have større betydning for borgerne. Handicappolitik: Handicappede borgere, der er bevilget fleksjob, vil i højere grad få tilbudt praktik i ledighedsperioder. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

26 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/14458 Resumé: Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes en strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. Et årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Koncerndirektionens indstilling til, at Forventet Regnskab godkendes, medfører derfor ingen bevillings- eller budgetændringer. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Fagudvalgene behandler desuden handleplaner for de udfordrede områder. Resultaterne af fagudvalgsmøderne sammenfattes til Økonomiudvalgets 2. behandling, hvorefter Forventet Regnskab sendes videre til Kommunalbestyrelsens endelige behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at finansierede imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 7: Samlet oversigt over alle finansierede. Beslutning Økonomiudvalget den : Vedtaget at videresende forventet regnskab 2 til fagudvalgsbehandlingen. Sagen genoptages i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af forventet regnskab 2 den 24. september Afbud: Carsten Rasmussen (A) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales for udvalgets område Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udsættes til ekstraordinært møde den 12. september 2013 Afbud: Laila Torp Madsen Sagsfremstilling:

27 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 25 Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 30. juni 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende seks måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1.

28 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 26 Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget Korr. Budget Forventet afvigelse Forventet Med Uden resultat 2013 overførsel 1 overførsel (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Renter, afdrag og lån Balanceforskydninger Indtægter Kasseudvikling i alt Det specialiserede voksensocialområde medregnes som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Grundlaget for budgetopfølgningen er de bevillingsansvarliges indmeldinger, som er blevet vurderet af centerchefen og den respektive økonomikonsulent. Koncerndirektionen har efterfølgende gennemført administrative møder med centerchefer, økonomikonsulenter og Koncernøkonomi inden for hvert udvalg, hvilket har ført til yderligere kvalificering af udfordringer. Forventet Regnskab er desuden blevet drøftet tværgående i Koncernledelsen, med henblik på fælles forståelse for håndteringen på tværs af kommunen. Budgetopfølgningen er dermed udtryk for administrationens bedste vurdering ud fra de nuværende forudsætninger. Opfølgningen indeholder dog samtidig en vis usikkerhed, idet forudsætningerne kan ændre sig i løbet af årets sidste kvartaler. Lejre Kommunes indtægter ved tilskud og udligning samt flere driftsbevillinger påvirkes desuden af efterregulering, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger. Administrationen har derfor i hvert tilfælde søgt at medtage det mest realistiske skøn for udfordringer og løsningsmuligheder. I den følgende sagsfremstilling gennemgås de enkelte elementer af kommunens økonomi. Herefter udfoldes udfordringer og mulige strategier for håndtering heraf. I. På kommunens driftsbevillinger er der identificeret udfordringer for i alt omkring 28,5 mio. kr. (jf. Tabel 1 er det forventede merforbrug fordelt med 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang). Disse dækker over risici for merforbrug, der allerede er fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, men hvis omfang er blevet forøget. Driftsbevillingerne udgør den største risiko for kommunens samlede budgetoverholdelse. II. Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes et forbrug i 2013 på omkring 131 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhusbyggeri og daginstitution i Hvalsø). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes derudover til at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 8: Anlægsredegørelse.

29 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 27 III. IV. Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 2,4 mio. kr. i renter, afdrag og lån. Det skyldes, at en række låneberettigede anlægsprojekter er blevet overført fra 2012, hvorved der afdrages 1,6 mio. kr. mindre i 2013 end forudsat i budgettet. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteindtægterne desuden at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre. Der forventes positive balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes, at der i 2012 var forskydninger i betalingsstrømmen på netop samme beløb; forskydningerne vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Beløbene har ikke betydning for driftsregnskabet for 2013, men påvirker kasseudviklingen i positiv grad, ligesom de påvirkede kasseudviklingen negativt i V. Kommunens indtægter påvirkes af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver midtvejsreguleret. For Lejre Kommune betyder det ekstraordinære indtægter på 1,7 mio. kr. Hertil kommer, at forårets KTO-forlig indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. Det var forventningen, at staten ville reducere kommunernes bloktilskud i forbindelse med midtvejsregulering, men da dette ikke er sket, har Lejre Kommune derfor i 2013 lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året være omkring 27 mio. kr. Modregnes balanceforskydninger fra 2012 og tages der højde for de forventede drifts- og anlægsoverførsler til 2014, så burde kasseudviklingen i 2013 imidlertid ende med en opbygning på omkring 44,2 mio. kr. Forventet Regnskab indeholder således en risiko for belastning af kassen på omkring 17,3 mio. kr. Et omkostningsudfordret Budget 2013 Forventet Regnskab viser, at der er risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i På flere områder synes det således vanskeligt at holde udgiftsniveauet inden for Budget Den samlede risiko for overskridelse af det nuværende budget er på omkring 28,5 mio. kr. De væsentligste udfordringer er ikke nye, og de er blevet beskrevet i både Forventet Regnskab og Men Forventet Regnskab viser, at de fleste udfordringer ikke er blevet reduceret som forudsat i Forventet Regnskab De udfordrede områder fremgår af nedenstående Tabel 2 (yderligere uddybning findes i Bilag 1-6):

30 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 28 Tabel 2: Forventede budgetafvigelser for udfordrede områder (FR og FR ) Udvalg Område FR FR UBU Det specialiserede børneområde 2 mio. kr. 5 mio. kr. UBU Dagtilbud 6 mio. kr. 6,5 mio. kr. UTM Den centrale energibevilling 0 mio. kr. 3 mio. kr. UJA Jobcenteret 4 mio. kr. 6,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 3 mio. kr. 4 mio. kr. USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 mio. kr. 10,5 mio. kr. USSÆ Sociale ydelser 4,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Den forventede budgetafvigelse dækker over betydelige forskelle imellem bevillinger med og uden overførselsadgang: Der forventes et merforbrug på omkring 23,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et merforbrug på omkring 5 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Merforbruget på bevillingerne med overførselsadgang skyldes især, at det specialiserede voksenområde behandles som værende med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Uden dette område forventes et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang på omkring 5,7 mio. kr. Hvis det specialiserede voksenområde ikke får overført det forventede merforbrug fra 2013 til 2014, vil den samlede udfordring på bevillingerne uden overførselsadgang være omkring 34,5 mio. kr. Et mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang vil betyde, at den samlede bundlinje bliver forbedret i Men da mindreforbruget samtidig overføres til næste år (og dermed tages op af kassen), så kan det ikke samtidig kompensere for merforbrug på bevillingerne uden overførselsadgang i I så fald anvendes mindreforbruget to gange, hvilket i et flerårigt perspektiv vil betyde, at kassebeholdningen reduceres. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes ydermere i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger omkring 18 mio. kr. over det korrigerede budget, men omkring 7 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Fordelingen på udgiftstyper fremgår af Tabel 3 på næste side:

31 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 29 Tabel 3: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Driftsudgifter i alt Imødegåelse af udfordringerne Forventet Regnskab nødvendiggør yderligere initiativer end de allerede iværksatte, med henblik på at skabe budgetbalance i Koncerndirektionens strategi omfatter: I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner) II. III. Etårige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Uddybning af strategien I. Udgiftsniveauet på de udfordrede områder skal reduceres. Derfor har Økonomiudvalget bedt om at få forelagt revurderede handleplaner for de udfordrede områder i forbindelse med Forventet Regnskab Handleplanerne vil indeholde konkrete forslag til omkostningsreducerende tiltag, og tilgår fagudvalgene i septembermøderækken samt Økonomiudvalget i sin 2. behandling af Forventet Regnskab II. En række initiativer, herunder ændringer i serviceniveauet, vil først kunne få fuld virkning så sent i året, at virkningen ikke vil kunne ses før Direktionen peger derfor på, at det vil blive nødvendigt med ét-årige forøgelser af budgettet på de mest udfordrede områder. Til finansiering heraf peges på de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab Desuden er der en række forventninger til resultatet for 2013, som omhandler andre forhold end de almindelige driftsudgifter. Det vedrører finansielle forhold, men også indefrosne midler (oversigt fremgår af Bilag 9), frigjorte

32 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 30 lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Tabel 4: Ekstraordinære indtægter og mindreforbrug 2013 Midler Mio. kr. Indefrosne midler (Forventet Regnskab ) 10,0 Renter, afdrag og lån 2,0 Salg af grunde (Vestervangsudstykningen) 4,5 Lavere lønudvikling som blev resultat af KTO-forliget 6,5 Ikke-udbetalte lønmidler ifm. konflikten på skoleområdet 4,5 Indtægter ved tilskud og udligning (midtvejsregulering) 1,7 29,2 Finansieringsudfordringer i 2013 ifølge Forventet Regnskab Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang 25,9 Merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang, inklusiv det specialiserede voksenområde 34,5 III. Yderligere omkostningsreduktioner kan ske gennem indefrysning af udisponerede budgetmidler, ved udgiftsstop, stillingskontrol eller -stop, samt som direkte rammebesparelser. De mindreforbrug, der opstår, vil skulle omplaceres til de udfordrede områder og vil således ikke kunne overføres til På baggrund af ad I (arbejdet med handleplanerne på de udfordrede områder), vil administrationen frem mod Økonomiudvalgets 2. behandling af Forventet Regnskab vurdere behovet for yderligere omkostningsreduktioner og vil til samme møde fremlægge konkrete forslag til håndtering af udfordringerne via engangsløsninger (ad II og III). Koncerndirektionen vurderer med denne strategi, at Lejre Kommunes samlede budget for 2013 kan overholdes. Betydning for Budget De politiske udvalg er på augustmøderækken blevet forelagt 2. budgetprognose, som indeholder et forventet overskud i Budget 2014 ligger imidlertid på stort set samme niveau som Budget 2013, og da Forventet Regnskab har vist for høje udgiftsniveauer på flere bevillingsområder, er der derfor risiko for, at også Budget 2014 vil være udfordret, med mindre at omkostningsniveauet reduceres. I forbindelse med Forventet Regnskab er der på de udfordrede områder i 2013, blevet foretaget estimater på det forventede udgiftsniveau i På den baggrund vurderes det, at der i 2014 vil være udfordringer på særligt det specialiserede socialområde, vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering samt sociale ydelser. Andre områder afhjælpes til dels af, at den tekniske fremskrivning til Budget 2014 tager højde for udgiftsændringerne; dog forudsætter dette, at den stigende udgiftsudvikling i løbet af 2013 ophører. Derudover er implementeringen af en række arbejdsmarkedsreformer forbundet med budgetusikkerhed, ligesom budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver store omstillinger, særligt inden for dagplejen. Der er derfor, som oplyst ved 2. budgetprognose, behov for at styrke robustheden i budget Arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner vil reducere udfordringerne i 2014, og vil kræve politiske beslutninger i løbet af Likviditet

33 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 31 I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Såfremt Regnskab 2013 ender på niveau med indmeldingerne i Forventet Regnskab , vil kasseudviklingen i løbet af året i stedet ende med en kasseopbygning på omkring 26,9 mio. kr. Når kasseudviklingen er positiv, så skyldes det i høj grad forventede overførsler til 2014 samt balanceforskydninger fra Kassebeholdningen ultimo 2012 var 42,8 mio. kr., og den vil i givet fald øges til 69,7 mio. kr. ultimo Såfremt de driftsmæssige udfordringer på op til 30 mio. kr. håndteres i 2013 efter den strategi, som er beskrevet over for, så øges kasseopbygningen. En del af de ekstraordinære indtægter og mindreforbrug er dog allerede medregnet i kassebeholdningen, så nettoresultatet vil være en yderligere kasseopbygning på 9 mio. kr. I så fald vil kassebeholdningen ultimo 2013 være 77,2 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 5. Tabel 5: Kasseudvikling (1.000 kr.) Hvis udfordringer ikke håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Hvis udfordringer håndteres Kasseudvikling Ultimo kassebeholdning Kasseudvikling i alt Disponibel kassebeholdning Kasseopbygningen skal dog ses i sammenhæng med, at der på nuværende tidspunkt skønnes overførsler af drifts- og anlægsbevillinger på omkring 47 mio. kr. fra 2013 til Den disponible kassebeholdning ved årets udgang vil dermed kun være omkring 23 mio. kr., såfremt de driftsmæssige udfordringer ikke håndteres. Hvis en del af budgettet på bevillingerne med overførselsadgang derimod anvendes til at finansiere de udfordrede områder uden overførselsadgang, så forventes der kun overførsler på omkring 37 mio. kr. mio. kr. Da kasseudviklingen samtidig vil være højere, er den disponible kassebeholdning i så fald omkring 42 mio. kr. ved årets udgang. Alt andet lige må det konstateres, at der allerede er disponeret over en stor del af kassen, uanset om udfordringerne i 2013 håndteres eller ej. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 6 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts 2013.

34 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 32 Figur 6: Kassekreditreglen opgjort pr. måned Hvis regnskabet ender som indmeldt i Forventet Regnskab , så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er administrationens vurdering, at den foreslåede strategi vil kunne medføre samlet budgetoverholdelse i Administrationen vurderer desuden, at det bør overvejes, hvorvidt det specialiserede voksenområde fortsat skal have overførselsadgang. Da Økonomiudvalget og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede at give området overførselsadgang, var det i forventning om, at udfordringerne ville blive markant reduceret i løbet af Forventet Regnskab viser imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Det vil være en udfordring i forhold til områdets styrbarhed, hvis der overføres et merforbrug på omkring 10 mio. kr., ligesom det vil betyde en stor ujævnhed i serviceniveau over årerne. Det vil derfor indgå i handleplanen for området, om administrationen fortsat kan anbefale overførselsadgang på området. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om finansierede. Dette vedrører flytning af budget fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller som følge af Lov- og cirkulæreprogrammets midtvejsregulering. Et eksempel er, at den centrale vikarbevilling omplaceres ud fra vikarforbrug i første halvår. Alle nettofinansierede kan ses i Bilag 7:

35 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 33 Samlet oversigt over alle finansierede og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag 1-6. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 Økonomiudvalget 2. Bilag 2 Udvalget for Kultur & Fritid 3. Bilag 3 Udvalget for Børn & Ungdom 4. Bilag 4 Udvalget for Teknik & Miljø 5. Bilag 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 7. Bilag 7 Samlet oversigt over alle finansierede 8. Bilag 8 Anlægsredegørelse 9. Bilag 9 Oversigt over indefrosne midler

36 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Der blev erindret om JobCamp den oktober 2013 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

37 Bilag: 4.1. JA - Bilag Halvårsstatus Lejre kommunes handleplan for ungeindsats Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87693/13

38 Jobcenter Lejres handleplan i i forhold til unge 16 til 30 årige Status august 2013 Særlige aktiverings- og revalideringstilbud til unge i Jobcentre Lejre Titel/projekt Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid/ Status At sikre en afklaring og Unge fra modningsindsats med år henblik på, at den unge kan opnå en ordinær ungdomsuddannelse. Projekt Ung & Uddannelse Projekt Job og Kompetence Projekt På vej mod uddannelse job- og opkvalificeringspakke til bogligt svage unge. Unge fra år Unge fra år At koordinere indsatser på tværs af instanser og Centre. At støtte den unge i et udviklingsforløb indeholdende praktik i virksomheder samt mentorstøtte. At støtte unge bogligt svage til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette ved at kombinere ordinær ansættelse eller løntilskudsjob med 1 At de unge, som visiteres til projektet opnår en afklaring af udviklingsmuligheder og får tilrettelagt en uddannelsesplan under hensyntagen til særlige udfordringer. At de unge udvikles med henblik på at kunne gennemgå en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. At de unge opnår ordinært job Løbende. 35 til 35 unge i projektet Løbende. Ca. 60 unge i projektet År 2013 Har søgt Arbejdsmarkedsstyrelsen om reformulering af projektet og forlængelse af projektperioden.

39 Projekt finansieret af puljemidler Projekt kompetenceudvikling i virksomheder Et projekt der er under udvikling i Jobcentret. Er delvist støttet af LBRmidler opkvalificering, læse, skrive, regnekurser samt mentorstøtte. Afventer svar. Svært at etablere forløb, hvor borgeren skal have fri til undervisning Titel/projekt Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid/ Status At unge får et kursusforløb At de unge tilmelder Unge fra 16 i virksomheder sig ordinær 30 år indeholdende interne uddannelse eller kurser samt relevante opnår job. eksterne kurser, der modner til start på uddannelse eller opnåelse af job. Mentorordning er tilknyttet forløb. april 31. marts personer er pt. i projektet Projekt Mentor under uddannelse Unge fra år Jobklub Unge fra år At unge uddannelsesparate, som er faldet fra en eller flere uddannelser, støttes i en opstartsfase via en mentorordning. Støttes i jobsøgning og uddannelsesvalg. Snusepraktikker etableres Test foretages vedr. læse, skrive og regnefærdigheder og der tilbydes At de unge i ordningen gennemfører den uddannelse, som de er startet på. At de unge starter uddannelse og job frem til uddannelsesstart Marts 31. december Er igangsat. 4 unge tilknyttes mentor på ordinære uddannelsesforløb. Yderligere kommer til i resten af Fortsætter i Løbende. Unge Jobklare visiteres ved tilmelding til jobklub. Stor omsætningshastighed. 2

40 Personlig jobrådgiver og Jobcafe særlige puljemidler fra regionen Unge årige, der har 6 mdr. tilbage i understøttelsesperiode opkvalificeringsforløb. Støttes i jobsøgning med henblik på at opnå job inden understøttelsen ophører At de unge opnår job År 2013 JobCafe kørt i første halvår Nu afviklet. For lille volumen. Unge har fået tilknyttet særlig sagsbehandler og håndteres individuelt. Projekter, som er under udvikling (særlige aktiveringstilbud til unge i Jobcenter Lejre) Tilbud/projekt Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid Projekt på vej til entreprenørområdet Puljemidler søgt afventer afgørelse Projekt Maritimt forsøgscenter Kompetenceudviklingsforløb individuelt tilrettelagt i virksomheden Unge årige Unge år *At støtte unge arbejdsløse med kurser, der giver bredere muligheder for job på arbejdsmarkedet. *At støtte unge med andre problemer end ledighed med et mestringsforløb kombineret med fagkurser. At udvikle unges personlige, adfærdsmæssige og faglige kompetencer med henblik på at kunne gennemføre en At de unge opnår job eller starter og gennemfører en ordinær uddannelse At de unge opnår job eller starter og gennemfører en ordinær uddannelse 2013 Det forudsættes, der gives bevilling. Bevilling er givet. Besøgskampagne kører de næste uger i entreprenørvirksomheder Løbende Det forudsættes, der indgås aftale. Projekt svært at løbe i gang. Forsøgscenter nu klar til 3

41 Partnerskabsaftale forventes indgået inden udgangen af marts. Projekt Naturøkologi Praktikforløb kombineret med relevante kurser. Udvikles sammen med Center for Veje & Trafik under delprojekt 4 økologi på kommunale arealer uddannelse eller opnå job år At udvikle unges personlige, adfærdsmæssige og faglige kompetencer med henblik på at kunne gennemføre en uddannelse eller opnå job At de unge opnår job eller starter og gennemfører en ordinær uddannelse at tage imod borgere. Efterår 2013 Det forudsættes at projekt gennemføres i CVT Tilbud/projekt Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid Projekt ( Normativ) Erhvervsmentorer til unge. Udvikles sammen med privat aktør, der søger fondsmidler Unge årige At udvikle de unges personlige færdigheder samt fastholdelse i uddannelses- eller jobplan At de unge gennemfører uddannelse eller fastholdes i job. Efterår 2013 Projekt gennemført fra maj 2013 til ultimo august unge har deltaget i projektet. 4

42 Eksterne aktiverings- og revalideringsforløb, der købes hos leverandører Tilbud Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid Dansksprogundervisning Ungeklassen på sprogcenter Clavis år At unge udlændinge lærer dansk på niveau, således at ungdomsuddannelse kan gennemføres. Højskoleophold år At unge med særlige problematikker opnår et udviklingsforløb væk fra familie og miljø i Lejre og omegn Specialundervisning år At unge med særlige faglige udfordringer via et specialundervisningsforløb, vil have mulighed for at gennemgå en ordinær uddannelse evt. med specialpædagogisk støtte. Produktionsskoler Unge kan selv henvende sig til produktionsskoler og blive optaget år At unge gennemgår en modningsproces og afklaring i forhold til studievalg. At unge udlændinge tager en ungdomsuddannelse At unge efterfølgende bliver i stand til at starte en ordinær uddannelse At unge efterfølgende bliver i stand til at starte en ordinær uddannelse evt. EGU. At unge efterfølgende bliver i stand til at starte en ordinær uddannelse evt. EGU. Løbende visitering Løbende visitering Løbende visitering Løbende visitering 5

43 Tilbud Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid/ Erhvervsgrunduddannelse ( EGU) Revalideringsstøtte under ordinær uddannelse Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) TAMU Træningsskolens arbejdsmarkeduddannelser København, Vordingborg, Odense årige At unge, der ikke har kompetencer til at gennemfører en ordinæruddannelse, gennemfører en grunduddannelse, der giver mulighed for job årige Unge med kroniske handicaps årige Unge der ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse med specialpædagogisk støtte årige Unge fra 18 til 30 år, som på grund af særlige forhold stiller krav om en tættere personlig og social opfølgning for at kunne opnå kompetencer, som er 6 At unge opnår job At unge gennemfører en ordinær uddannelse At unge gennemfører en ungdomsuddannelse, der også indeholder træning i dagligdags gøremål At unge gennemfører en uddannelse. Løbende visitering Løbende visitering Løbende visitering Løbende visitering

44 Det er i lovgrundlaget forudsat, at det er en særlig tilrettelagt uddannelse, som gennemføres på grundlag af en konsekvenspædagogisk holdning og metode, og under arbejdspladslignende vilkår brugbare i en jobmæssig sammenhæng. Tilbud Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid/ status Specielle skolebehandlings- og botilbud år At unge med specielle behov gennemgår et sammensat udviklingsforløb på tværs af lovområder med henblik på at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse At unge gennemfører en uddannelse Løbende visitering Kurser og uddannelser på ordinære uddannelsesinstitutioner samt hos private leverandører, herunder: VUC, AOF, AMU. Roskildehjemmets- Værkstedstilbud Sprogcenter VEU-centre m.m år At opkvalificere unge til at gennemføre en uddannelse eller opnå job At unge gennemfører uddannelse eller opnår job Løbende visitering 1. halvår 2013 visiteret: Dagpenge, 45 på vejledning og uddannelsesforløb Jobklare KTH, 66 på vejledning og uddannelsesforløb Match 2 og 3 88 på vejlednings og uddannelsesforløb. 7

45 Regionale og tværkommunale udviklingsprojekter Projekt Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid/ Status Projekt Mønsterbrydere. Et regionalt udviklingsprojekt, hvor kontanthjælpsmodtagere inddrages i en udviklingsproces om tilrettelæggelse af uddannelse, således at der opnås flere mønsterbrydere. 5 forløb er ved at blive udviklet i regionen Uddannelsesinstitutioner under VEU-center Øst og Vest, sprog- og produktionshøjskoler samt andre interessenter omkring unge i de 2 VEU-centre. Garantiskolen Et partnerskab mellem UU-Roskilde, Jobcenter Roskilde og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde. Unge år uden kompetencegivende uddannelse At flere unge mellem år gennemfører en ungdomsuddannelse. At udvikle kompetencegivende forløb inspireret af VEUsystemet, dvs. korte moduliserede forløb med klare målbeskrivelser. Forventet antal deltagere. 200 unge på forløb á gennemsnitlig 1,5 måneds varighed (eller 100 deltagere på 3 måneders forløb, eller 600 på 14 dages forløb, afhængig af lokal planlægning gennemsnitlig 100 unge x 3 mdr.) Samarbejdet skal sikre, at alle unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse og får omgående hjælp til at sadle om, hvis det første skolevalg alligevel ikke var det rigtige. De unge gennemfører uddannelsen At flere unge gennemfører en uddannelse. Projektperiode 2013 Løbende visitering Lejre er med som partner Jobcenter Lejre forventes 8

46 optaget som formel partner i marts 2013 Traniee-forløb Projekt Målgruppe Formål Ønsket Effekt Tid/ Status Særligt regional indsats for langvarigt uddannede dimittender. Job og virksomhedsrettet aktivering Unge dimittender Som led i Finanslovsaftalen for 2012 er der indgået politisk aftale om at give flere nyuddannede ledige inden for FTF- og ACområderne mulighed for at komme i såkaldte traineeforløb. Målet er at styrke de nyuddannedes kompetencer og jobmuligheder. FTF og AC iværksætter indsatsen, som gennemføres fra 2. kvartal 2012 til udgangen af De to organisationer skal i samarbejde med jobcentrene sikre, at nyuddannede unge ledige kommer i et trainee-forløb. Endnu ingen unge i trainee-forløb. Jobrotationsprojekter Regionalt og i kommunen i offentlige og private virksomheder år At arbejdsløse får brancheerfaring, opkvalificering og vikar job. At unge får ordinært job Løbende: PT etableret 5 rotationsprojekter. 2 unge ansat som vikarer 9

47 Sammenhængende ungeindsats i Lejre kommune (organisatorisk tiltag) 16 års møde 2 gange årlig afholdes møde med relevante fagpersoner omkring unge med særligt behov, der strækker sig ud over det 18 år. Koordineret plan aftales. Møder afholdes Ungeforum 4 gange årlig holdes møde med relevante fagpersoner omkring unge, der ikke er uddannelsesparate. Handleplaner på tværs af Centre i Lejre aftales ud fra individuelle vurderinger omkring hver ung. Afvikles løbende Styregruppe for ungeindsats i Lejre kommune Baggrund for, at der er nedsat en styregruppe på tværs af organisationen er, at der skal skabes fælles platform for den tværgående ungeindsats. Denne platform skal rumme de forskellige udviklingsinitiativer og projekter i Lejre kommune indenfor ungeområdet år. Formål med styregruppen o o At få udviklet en projektorganisation på tværs af centre, med henblik på at skabe fælles tværfaglig indsats hen imod fælles mål for de unge i Lejre kommune. At få skabt en fælles tværfaglig udviklingsindsats for unge mellem år med henblik på, at flest muligt får en uddannelse, bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og klarer sig længst muligt uden offentlig forsørgelse. Er etableret. 10

48 Øvrige udviklingsinitiativer i forhold til unge i Lejre kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har bevilget midler til at få foretaget en analyse. Der vil ultimo første kvartal 2013 blive igangsat en analyse af alle unge årige, som er arbejdsløse. Dette med henblik på at kunne identificere udviklingsområder og herefter målrette indsatser. Analysen præsenteres på Det lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. september 2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har bevilget midler til afholdelse af dialogmøde omkring unge på vej mod uddannelse og arbejde i Lejre. Forventes afholdt i efteråret Dialogmøde flyttes til januar

49 Bilag: 4.2. JA - Bilag Fakta om ungeledighed i Lejre endelig Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87719/13

50 Fakta data ungeledighed i Lejre Møde i udvalget for Job & Arbejdsmarked Mandag den 9. september 2013

51 Unge dagpengeforsikrede

52 Unge kontanthjælpsmodtagere (Match 1)

53 Udviklingen i ungeledigheden i Lejre og nabokommuner Juni 2012 til juni 2013

54 Udvikling i langtidsledighed alle aldersgrupper Juli 2012 til juli 2013

55 Udvikling langtidsledighed Unge fra juli 2012 til juli 2013

56 Andel unge nyledige i beskæftigelse. Rullende år

57 Profilbeskrivelse. 95% målet. Profilmodellen fremskriver hvorledes det vil gå elever der forlader en 9. klasse 25 år efter at de har afsluttet 9. klasse. Lejre er tæt på at opfylde målsætningen: Med ungdomsuddannelse 90,3 pct. Mindst en ungdomsuddannelse 93,6 pct. videre- Gående uddannelse 66,4 pct. Lang videregående uddannelse 27,3 pct. Målene er: Mindst en ungdomsuddannelse 95 pct. videregående uddannelse 60 pct. Lang videregående uddannelse 25. pct.

58 Aktuelt antal unge i Lejre August 2013

59 Aktuelt antal unge dagpengemodtagere i Lejre August 2013

60 Aktuelt antal unge kontanthjælpsmodtagere i Lejre August 2013 alle matchgrupper

61 Aktuelt antal unge (18 24 årige) kontanthjælpsmodtagere i Lejre August 2013 Fordelt på matchgrupper

62 Aktuelt antal unge (25-29 årige) kontanthjælpsmodtagere i Lejre August 2013 Fordelt på matchgrupper

63 Unge indsats i Lejre Ø Budgetaftale Ø Beslutning Nul unge ledige i Lejre Kommune Ø Udarbejdelse af politisk oplæg til strategi og indsats. Ø KB vedtager unge handleplan i marts 2013 Ø Ø Ø Ø Ø Unge handleplan. (se oplæg til KB) Ø En række særlige aktiverings- og revalideringstilbud til unge i Jobcenter Lejre Ø Projekter under etablering/udvikling Ø Køb af eksterne Aktiverings- og revalideringsforløb hos leverandører Ø Regionale og tværkommunale udviklingsprojekter Ø En sammenhængende ungeindsats i lejre med en række organisatoriske tiltag Øvrige udviklingsinitiativer i Lejre finansieret Af det lokale Beskæftigelsesråd Ø En unge analyse Ø Et dialogmøde (november 2013) Ungeanalysen: En statistiske analyse kan ikke stå alene! Ø Hvad ved vi om de unge og hvad vil vi gerne vide? Hvor kan vi hente denne viden? Inspiration fra forskning i unge. Ø Kilder: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk Sagsgennemgang af de unge? Ø Ø Ø Oplysninger fra ressourceprofiler Interview med sagsbehandlere Oplysninger fra WorkBase

64 Analyseforløb Fase 1: Statistisk kortlægning Møde med jobcenter forberedelse af analyse Statistisk analyse Møde med jobcenter validering af analyse Forberedelse af caseanalyse/sagsgennemgang Er gennemført Fase 2 Caseanalyse Gennemførelse af caseanalyse årige kth (matcg 2,3) Gennemgang af unge med UU jobklare kth 38 unge Randanalyse og krydsrelationer. Er i proces Er gennemført Fase 3 Notat og aflevering Udarbejdelse af analyse notat Oplæg til temamøde Afrapporteres september Temamøde i november

65 Bilag: 6.1. JA-bilag Beskæftigelsesplan 2014 Endelig (2) Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 86680/13

66 BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2013 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE

67 Indhold INDLEDNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER MÅLGRUPPER FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS UDFORDRINGERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET FOR LEJRE KOMMUNE ARBEJDSSTYRKEN SKAL OPRETHOLDES OG GERNE ØGES UDDANNELSESNIVEAUET SKAL ØGES LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES BORGERRETTET INDSATS ARBEJDSSTYRKEN SKAL OPRETHOLDES OG GERNE ØGES SYGEFRAVÆRET SKAL REDUCERES IKKE-JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE SKAL BRINGES TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET ØGET INDDRAGELSE AF PERSONER MED BEGRÆNSNINGER I ARBEJDSEVNEN UDDANNELSESNIVEAUET SKAL ØGES LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS...17 Mål og strategier for den virksomhedsrettede indsats...17 Budget for indsats i BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE

68 INDLEDNING Siden 2008 har ledigheden i Lejre Kommune været stigende på grund af den internationale recession. De aktuelle arbejdsmarkedspolitiske udfordringer er i høj grad påvirket af denne situation. I andet kvartal af 2013 ses der tendenser til en faldende ledighed. En tendens som forventes at fortsætte svagt i resten af 2013 og i de kommende år. Der forudses helt andre udfordringer i takt med faldende ledighed. Dette i form af specifikke rekrutteringsbehov på det lokale arbejdsmarked, som skal håndteres. Beskæftigelsesplan 2014 samler strategier og mål for, hvordan Lejre Kommune vil håndtere denne udvikling på arbejdsmarkedet ikke kun i 2014 men også for de kommende år. Det er Jobcenter Lejre, som har hovedansvaret for at implementere beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen beskriver jobcentrets indsats i 2014 i forhold til modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt personer i fleksjob. Jobcentret forventes i 2014 løbende dvs. måned for måned - at skulle håndtere den beskæftigelsespolitiske indsats for ca borgere i ovennævnte målgrupper. På årsniveau vil jobcentret være i kontakt med ca borgere. Desuden indeholder beskæftigelsesplanen en beskrivelse af jobcentrets indsats i forhold til de beskæftigelsesrettede opgaver over for de ca virksomheder i Lejre Kommune Lejre Kommune vil arbejde løbende på at forbedre beskæftigelsesindsatsen. Det skal bl.a. ske ved at have fokus på, om indsatsen over for de forskellige grupper af borgere medvirker til at bringe dem i job eller uddannelse. Lejre Kommune vil ligeledes fokusere på en beskæftigelsesindsats der dels har fokus på arbejdsmarkedet uden for Lejre Kommune og dels har fokus på at understøtte Lejre Strategien på det erhvervspolitiske område. Endelig tænkes beskæftigelsesindsatsen også ind i Lejre Kommunes visioner på det økologiske område. Dette kan bl.a. ske ved løbende at afprøve nye metoder og tiltag, f.eks. nye aktiveringstilbud der kan matche den økologiske tilgang og understøtte jobrotation på det økologiske område. Kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen skal sikres gennem bæredygtig, fagligt og professionelt miljø inden for jobcentret, og i tæt samarbejde med en lang række samarbejdsparter, herunder borgerne, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, kommunens øvrige centre, uddannelsesinstitutioner, nabojobcentre, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, det lokale Beskæftigelsesråd m.fl. Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Christian Plank. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 3

69 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Beskæftigelsesplan 2014 tager udgangspunkt i de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som landet som helhed og Lejre Kommune står over for i Konkret tager Beskæftigelsesplan 2014 udgangspunkt i følgende udfordringer: Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Uddannelsesniveauet skal øges, især for de unge. Ungdomsarbejdsløsheden skal afskaffes Langtidsledigheden skal begrænses Virksomhedsindsatsen skal koordineres, og virksomhederne skal sikres kvalificeret arbejdskraft Ovennævnte udfordringer ligger fint i tråd med beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2014, som beskæftigelsesplanen også skal tage udgangspunkt i. Ministerens beskæftigelsespolitiske mål ser således ud: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: Et tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Ministerens indsatsområde vedrørende mål 4 om en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder skal i høj grad medvirke til opfyldelsen af de øvrige 3 mål. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 4

70 2. MÅLGRUPPER FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS Udfordringerne på arbejdsmarkedet i Lejre Kommune tager udgangspunkt i antallet af personer på overførselsindkomst i kommunen, som fremgår af tabel 1.: Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Lejre Kommune opgjort efter ydelse Fleksjob er opgjort for perioden december 2011 til december Af tabel 1 fremgår det, at der i Lejre samlet på alle midlertidige ydelser er sket et fald på 4,9 pct. Et fald som er større end faldet i den sammenlignelige klynge og Øst Danmark som helhed. Dette samlede fald i de midlertidige ydelser dækker over et samlet fald på a-kasse dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge og en samlet kraftig stigning på revalidender og for-revalidender. Stigning i målgruppen af revalidender og for-revalidender er udtryk for et bevidst strategisk valg i Lejre. Lejre kommune har de seneste 2 år netop vedtaget en aktiverings- og revalideringsstrategi, som har sat fokus på at prioritere revalideringsredskaberne i Jobcentrets indsats. Af tabel 1 fremgår det ligeledes, at alle ydelsesgrupper i Lejre fylder mere end i klyngen. I Lejre er andelen på 15,0 pct.. I klyngen er andelen på 10,8 pct. mens den i Øst Danmark er på 17,3 pct. Udfordringen i Lejre er derfor ved brug af alle redskaber og indsatser at reducere gruppen af borgere på offentlig forsørgelse. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 5

71 2. UDFORDRINGERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET FOR LEJRE KOMMUNE 2.1 ARBEJDSSTYRKEN SKAL OPRETHOLDES OG GERNE ØGES Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og jobklare kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere i aldersgruppen mellem 16 til 64 år. Ud af den samlede befolkning i Lejre Kommune i (aldersgruppen mellem 16 år og 64 år på personer) indgik personer i arbejdsstyrken i Erhvervsfrekvensen dvs. den del af de årige der indgår i arbejdsstyrken var på 77,0 pct. i kommunen i 2012, mens den i hele landet var på 73,6 pct. Der er med andre ord en større andel af borgerne i den erhvervsaktive alder i Lejre Kommune, som indgår i arbejdsstyrken, end i resten af landet. Dog har arbejdsstyrken i Lejre Kommune været faldende de seneste år. Det hænger sammen med, at antallet af årige i kommunen har været faldende. Befolkningens alderssammensætning tyder på, at arbejdsstyrken i kommunen vil fortsætte med at falde i de kommende år. Således står flere ældre over for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, end der er unge der kommer ind på arbejdsmarkedet og tager over. I løbet af de kommende år vil en faldende arbejdsstyrke kunne sætte arbejdsmarkedet under pres. Det vil blive sværere for virksomhederne i Lejre Kommune at få fat i den kvalificerede arbejdskraft, fordi der er færre i den erhvervsaktive alder. Med andre ord er der risiko for, at virksomhederne i løbet af de kommende år vil få rekrutteringsproblemer, der kan medføre, at beskæftigelsen ikke bliver så høj, som den ellers ville kunne blive. Det er dog Lejre Kommunes vurdering, at der i 2014 kun vil være få rekrutteringsproblemer for virksomhederne i Lejre Kommune. På lidt længere sigt vil rekrutteringsproblemerne ifølge prognoser fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland tage til i styrke f.eks. inden for den offentlige sektor, bygge- og anlægsvirksomhed og transportsektoren. Der er derfor behov for, at erhvervsfrekvensen bliver øget i de kommende år. Det kan bl.a. ske ved, at tilgangen til førtidspension mindskes. Som det fremgår af tidligere tabel 1. har Lejre Kommune i det seneste år haft en større tilgang til førtidspension end de sammenlignelige kommuner, og førtidspensionisterne udgør også en større andel af de årige i Lejre Kommune. Udfordringen er hvordan vi begrænser tilgangen til permanente forsørgelsesordning og fastholder flere borgere som en del af arbejdsstyrken. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 6

72 2.2. UDDANNELSESNIVEAUET SKAL ØGES Virksomhedernes krav til medarbejdernes kompetencer er i løbet af de seneste årtier blevet øget. Det kommer til udtryk ved, at der har været en positiv udvikling i beskæftigelsen for personer med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse både nationalt og i Lejre Kommune. I samme periode har beskæftigelsesudviklingen for de ufaglærte været negativ. Som følge heraf har virksomhederne nu færre medarbejdere uden erhvervskompetencegivende uddannelse og flere med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år. Således kommer mange af de ufaglærte job, som forsvinder i disse år, ikke tilbage igen. I forvejen udgør de ufaglærte en relativ stor andel af de ledige, da de som nævnt ikke har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. I Lejre Kommune har befolkningen generelt et højt uddannelsesniveau. Dette fremgår af figur1. Tabel 2. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 2012 Det fremgår af tabel 2. at 24 pct. af arbejdsstyrken i Lejre er ufaglærte, hvorimod det i Østdanmark er 25,5 pct. af arbejdsstyrken som er ufaglærte. Særlig markant er det at knap 38 pct. af befolkningen i Lejre kommune har en erhvervsuddannelse. Udfordringen er at få de ufaglærte især de unge ledige ufaglærte til at vælge uddannelsesvejen og fastholde uddannelsesvejen. De unge på offentlig forsørgelse fylder relativt meget i Lejre Kommune, når der sammenlignes med niveauet i den sammenlignelige kommune og Øst-danmark.. Jf. tabel 2. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 7

73 Figur 1. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar 2013 Af figur 1. fremgår det at 11,0 pct. af samtlige unge mellem 16 og 29 år er på overførselsindkomst i januar Bemærkelsesværdigt er det i denne forbindelse, at en relativ stor andel af de unge i Lejre er på sygedagpenge eller permanent ydelse. Tabel 3. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Lejre kommune Af tabel 3 fremgår det, at der i Lejre i den seneste årsperiode, fra januar til december 2012 i forhold til januar til december 2011, har været en stigning på 11,9 pct. antallet af unge ledige uden en kompetencegivende uddannelse. Stigningen er dog ikke så stor som i Klyngen og i Øst Danmark. Men stigningen markerer, at vi i Lejre kommune har en udfordring med dels unge på overførselsindkomster og unge arbejdssøgende uden kompetencegivende uddannelse. I Lejre Kommune er der fuld fokus på denne udfordring og Lejre Kommune har besluttet, at der i Lejre ikke skal være ungeledighed. Lejre kommune har derfor vedtaget en ungehandleplan for 2013, en handleplan som også skal føres videre i BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 8

74 2.3 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES Lejre Kommune har en forholdsvis lav langtidsledighed, jf. Tabel Figur 2. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), marts 2013 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) 2,5 Procent 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,6 1,1 0,3 1,3 0,5 1,0 0,2 1,1 0,3 1,3 0,5 1,1 0,4 1,3 0,5 1,1 0,4 0,9 1,5 1,0 0,5 0,1 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 0,5 0,0 Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 0,0 Således var langtidsledigheden på 1,1 pct. i Lejre Kommune, mens den i Østdanmark var på 2,2 pct. Lejre Kommune har således den tredje lavest andel af langtidsledige blandt kommunerne på Sjælland og øerne. Kun Allerød og Hørsholm kommuner har lavere andele på henholdsvis 0,6 og 1,1 Det fremgår også af figuren, at Lejre Kommune sammen med sine klynge kommuner ligger meget lavt i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland. Langtidsledigheden er størst blandt de ufaglærte. Til trods for det lave langtidsledighedsproblem i Lejre Kommune tegner der sig væsentlige udfordringer for Lejre kommune. Dagpengeperioden for de dagpengeforsikrede er forkortet til 2 år. En ordning der indfases i løbet af 2013 og frem til En række dagpengeforsikrede mister allerede nu deres dagpenge og vil i en periode overgå til anden ydelse (uddannelsesydelse) og fra 1. januar 2014 til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Herefter vil flere overgå til seniorjob, kontanthjælp og sygedagpenge. 1 Langtidsledigheden er her defineret som værende personer, der har været ledige i mindst 80 pct. af den seneste årsperiode. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 9

75 Udfordringen er derfor, at sikre at så få som muligt bliver langtidsledige og samtidig sikre at langtidsledige inden dagpengeret mistes kommer i selvforsørgelse. Tabel 4. Udvikling i langtidsledigheden og andel af langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 10

76 3. BORGERRETTET INDSATS Alle borgere, der er i kontakt med jobcentret, skal mødes med en indsats, der primært har fokus på beskæftigelse og/eller ordinær uddannelse. Derfor vil jobcentret sikre et tæt samspil mellem den borgerrettede indsats og den virksomhedsvendte indsats. Den borgerrettede indsats skal sikre en målrettet og effektiv kontakt med borgerne, herunder sikre effektive aktiveringstilbud, når der er behov for en aktiv og opkvalificerende indsats. Jobcentret vil derfor have konstant fokus på at udvikle og igangsætte differentierede indsatser, der er søgt tilpasset både borgernes og virksomhedernes aktuelle og fremadrettede behov. Forudsætningen for en differentieret og målrettet indsats er en kvalificeret afdækning af borgernes kompetencer, arbejdsevner og rådighed samt ikke mindst en systematisk opfølgning på, hvilke indsatser der virker bedst. Hele den borgerettede indsats bygger på følgende overordnede strategier: Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesindsatsen tænkes gennemført individuelt og differentieret i forhold til den enkelte borger Borgerne skal have hjælp til selvhjælp til at blive selvforsørgende Da borgerne er forskellige, er der behov for en bred vifte af aktiveringstilbud Der skal igangsættes en tidlig og aktiv indsats over for borgere, der risikerer at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet Indsatsen skal have et beskæftigelsesrettet perspektiv For nogle borgere, der har særlige barrierer for at komme i job eller uddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at kombinere den beskæftigelsesrettede indsats med f.eks. social- og sundhedspolitiske elementer. Lejre Kommune udarbejder hvert år i januar måned en aktiverings- og revalideringsstrategi, som nærmere beskriver og udstikker guidelines for den indsats, jobcentret skal iværksætte i forhold til borgerne. Som det fremgik af afsnit 1, ser de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer således ud: Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Uddannelsesniveauet skal øges Langtidsledigheden skal begrænses Den borgerrettede indsats tager udgangspunkt i disse udfordringer. Nedenfor er en beskrivelse af Lejre Kommunes strategi i den borgerrettede indsats i forhold til de tre beskæftigelsespolitiske udfordringer. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 11

77 3.1 ARBEJDSSTYRKEN SKAL OPRETHOLDES OG GERNE ØGES At der bliver færre i arbejdsstyrken og flere uden for arbejdsstyrken, er på alle måder en alvorlig situation. Det er derfor vigtigt, at alle der kan arbejde, også gør det. Desuden er det nødvendigt, at mindske afgangen fra arbejdsmarkedet blandt personer i den erhvervsaktive alder. Jobcentret vil understøtte målet om en højere erhvervsfrekvens i Lejre Kommune ved at bringe ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse tættere og hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, så udbuddet af arbejdskraft herved kan øges. 3.2 SYGEFRAVÆRET SKAL REDUCERES Erhvervsfrekvensen kan bl.a. øges ved, at sygefraværet reduceres. Erfaringerne viser, at jo længere tid en person er på sygedagpenge, jo større bliver risikoen for, at personen forbliver på ydelsen og for at personen senere overgår til en permanent forsørgelsesordning. Følgende strategielementer vil indgå. 1) Jobcentret vil iværksætte en tidlig og differentieret indsats over for sygedagpengemodtageren, så varigheden af sygedagpengeforløbene kan blive reduceret. 2) Jobcentret vil motivere sygedagpengemodtagerne til at have en god kontakt med deres arbejdsplads under sygeforløbet. 3) Kontakten mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdspladsen bevares bedst, hvis den sygemeldte medarbejder kan være delvis raskmeldt. 4) Jobcentret vil i 2014 have fokus på anvendelsen af revalideringsforløb over for nedslidte sygedagpengemodtagere, der ikke kan vende tilbage til deres gamle jobområde. I den forbindelse vil kommunen også have fokus på virksomhedsrevalidering. 5) Jobcentret vil i øvrigt løbende vurdere, om der er behov for at udvikle og afprøve nye tiltag og metoder over for sygedagpengemodtagere med henblik på at forebygge og afhjælpe langtidssygdom. I den forbindelse vil kommunen have særlig fokus på tiltag og metoder over for sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser. 6) Jobcentret vil i 2014 fortsætte det intensive samarbejde med de praktiserende læger, fagforeninger, A-kasser og kommunens sundhedsafdeling om indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Dette styrkede samarbejde skal medvirke til at sikre, at der sker en mere helhedsorienteret indsats over for sygedagpengemodtagerne. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 12

78 3.3 IKKE-JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE SKAL BRINGES TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET Erhvervsfrekvensen kan også øges ved, at ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere bliver en del af arbejdsstyrken. Jobcentret vil i 2014 have fokus på at få flere ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere gjort jobklare og have fokus at mindske andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 3. Den nye kontanthjælpsreform skal udmøntes i 2014, og jobcentret vil i efteråret 2013 udarbejde strategi og implementeringsplan for kontanthjælpsreformen. Jobcentret vil i 2014 bl.a.: 1) Fortsat anvende virksomhedsrettet aktivering over for ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, f.eks. i virksomhedscentrene. Det er jobcentrets vurdering, at den virksomhedsrettede aktivering giver de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere et godt indblik i virksomhedernes krav til medarbejderne, så de efterfølgende er mere motiveret til at opkvalificere sig inden for disse områder. 2) Jobcentret vil i 2014 fortsætte med styrke samarbejdet med relevante samarbejdsparter, bl.a. UU Roskilde-Lejre, kommunens Børn- og Ungeområde, kommunens Social- og Sundhedsområde samt private leverandører. 3) Jobcentret vil i 2014 styrke og udvikle samarbejdet med kommunens Social- og Sundhedsområde i de etablerede rehabiliteringsteams, som skal medvirke til at styrke den koordinerede og parallelle indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv., der har behov for en beskæftigelsesindsats kombineret med en social- og sundhedsindsats. 4) Denne tværgående indsats skal medvirke til at mindske tilgangen til førtidspension i Lejre Kommune. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 13

79 3.4 ØGET INDDRAGELSE AF PERSONER MED BEGRÆNSNINGER I ARBEJDSEVNEN I betragtning af at arbejdsstyrken er faldende, er det væsentligt, at alle de lediges ressourcer og arbejdsevner udnyttes fuldt ud. Det gælder også personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår herunder også personer på ledighedsydelse. 1) Jobcentret vil derfor fortsætte de seneste års aktive indsats over for personer på ledighedsydelse. Det er jobcentrets oplevelse, at indsatsen styrker jobsøgningsaktiviteten og kompetencerne blandt personer på ledighedsydelse. Især vil kommunen have fokus på at anvende virksomhedsrettet aktivering over for denne gruppe, som ofte har svært ved at få foden inden for hos virksomhederne. 2) Der gennemføres i 2014 en særlig indsats for at få borgere på ledighedsydelse i fleksjob, herunder etablering af fleksjob på den nye fleksjobordning. 3) Jobcentret har desuden fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med handicap til at være aktivt jobsøgende samt informere dem om de handicapkompenserende ordninger, herunder om mulighederne for at finansiere hjælpemidler og brug af personlig assistance. På den måde kan en person med handicap bedre informere virksomhederne om fordelene ved at ansætte ham/hende. 4) Nogle af ovennævnte borgergrupper har svært ved at komme i beskæftigelse, uddannelse eller aktivering. Over for disse borgere prioriterer jobcentret anvendelsen af mentorordningen, som kan være med til at fastholde dem i beskæftigelsen, uddannelsen eller aktiveringsforløbet. 3.5 UDDANNELSESNIVEAUET SKAL ØGES Virksomhederne efterspørger i stadig større grad en veluddannet arbejdskraft, De seneste års beskæftigelsestilbagegang har med al tydelighed vist, at hovedparten af de mange forsvundne job var ufaglærte job. En stor del af disse job kommer ikke igen, og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Derfor er det væsentligt, at uddannelsesniveauet hos de lavt uddannede ledige og beskæftigede øges. Jobcentrets beskæftigelsesindsats har fokus på at sikre, at de jobklare a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere forbliver selvforsørgende, både på kort og længere sigt. Derfor er det væsentligt, at a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse motiveres til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge For unge under 30 år, som er jobklare, og vurderes uddannelsesparate vil der systematisk i indsatsen blive arbejdet med uddannelsespåbud. Jobcentrets indsats skal her ske i samarbejde med UU Roskilde-Lejre og uddannelsesinstitutionerne i området. Jobcentret vil derfor fortsætte den helhedsorienterede ungeindsats, der blev igangsat i 2012 mellem centrale centre i Lejre Kommune. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 14

80 Lejre Kommunes handleplan for unge indsatsen vil fortsætte i Ufaglærte Jobcentrets opkvalificeringsindsats har særlig fokus på at uddanne den store gruppe af ufaglærte ledige inden for rekrutteringsvanskelige områder og inden for fremtidens vækstområder ikke blot i Lejre Kommune men også på det øvrige Sjællandske arbejdsmarked. Sidstnævnte områder indbefatter også brancher og fag, som i højere grad efterspørges ved etableringen af tunnellen under Fehmern Bælt og en række andre store byggeprojekter (motorvejsprojekter og supersygehuse). Desuden vil opkvalificeringsindsatsen rette sig mod brancheområder, der er prioriteret i Lejre Strategien. 1) Jobcentret vil derfor anvende virksomhedsrettet aktivering over for de ufaglærte ledige med henblik på, at de kan finde ud af, om de efterfølgende vil uddanne sig inden for dette område. 2) En række borgere vil på grund af læse-/stave-/regneproblemer ikke umiddelbart kunne påbegynde en beskæftigelsesrettet uddannelse. Derfor har jobcentret i første omgang fokus på at igangsætte FVU-undervisning over for disse ledige. Det er bl.a. tilfældet for en del af de ledige af anden etnisk herkomst. Ikke jobklare For ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere vil det ofte være relevant at kombinere den beskæftigelsesrettede opkvalificeringsindsats med en social- og sundhedspolitisk indsats. Ovennævnte indsats over for ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere skal bl.a. medvirke til, at de får nogle basale kompetencer, som er en forudsætning for, at de efterfølgende kan få en mere beskæftigelsesrettet indsats. 1) For især den unge gruppe af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere skal FVU-forløb og øvrige forrevalideringsforløb desuden medvirke til at gøre dem klar til at påbegynde en uddannelse. 2) Jobcentret vil arbejde for at etablere yderligere virksomhedscentre for denne målgruppe. 3) Jobcentret vil i samarbejde med virksomheder indgå partnerskabsaftaler med private virksomheder, med henblik på bl.a. at aftale særlige uddannelsesforløb/mestringsforløb i private virksomheder. I opkvalificeringsindsatsen vil jobcentret prioritere forløb med en god beskæftigelses- og uddannelseseffekt. For at få en så effektiv aktiveringsindsats som muligt vil jobcentret fortsat løbende følge op på beskæftigelses- og uddannelseseffekterne af forskellige aktiveringstilbud. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 15

81 3.6 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES Alle analyser viser, at jo længere tid folk er ledige, desto sværere er det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Kompetencer bliver forældet. For at virksomhederne kan blive ved med at få den arbejdskraft, der er behov for, er det derfor væsentligt, at længerevarende ledighed forebygges og afhjælpes, så udviklingen i arbejdskraftreserven og langtidsledigheden kan blive vendt. Som det fremgår af figur 2 (side 9) har Lejre Kommune en relativ lav langtidsledighed. Lejre Kommune vurderer, at dette bl.a. skyldes en tidlig og aktiv indsats for at forebygge langtidsledighed. Kommunen vil derfor fortsætte denne indsats. 1) Jobcentret vil fortsætte den forebyggende indsats mod langtidsledighed som indebærer, at jobcentret ud fra en individuel vurdering af de enkelte a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtageres risiko for at blive langtidsledige samt virksomhedernes behov for arbejdskraft vil iværksætte en tidlig indsats med jobsamtaler og aktiveringstilbud. I den forbindelse vil jobcentret bl.a. have fokus på personer inden for fagområder med høj ledighed. 2) Med henblik på at forebygge og afhjælpe langtidsledighed vil jobcentrets generelle aktiveringsindsats som tidligere nævnt have en beskæftigelsesrettet fokus. Derfor prioriterer jobcentret aktiveringsforløb med en høj efterfølgende beskæftigelses- og uddannelseseffekt. Da beskæftigelses- og uddannelseseffekten er relativ høj ved jobrettet uddannelse og virksomhedsrettede aktiveringsredskaber, vil disse aktiveringsredskaber være blandt de højest prioriterede redskaber. 3) Jobcentret vil have særlig fokus på personer, der i løbet af kort tid risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Jobcentret vil derfor i 2014 udvikle nye metoder og værktøjer over for denne gruppe, så færrest mulige falder ud af dagpengesystemet. 4) Jobcentret prioriterer i øvrigt anvendelsen af mentorordningen over for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har problemer med at påbegynde og gennemføre aktiveringsforløb og ordinære uddannelsesforløb. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 16

82 4. VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Mål og strategier for den virksomhedsrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats er både den indsats som ydes af Jobcentrets virksomhedskonsulenter, som er særligt målrettet virksomhederne og den indsats som alle øvrige medarbejdere og aktører yder i deres arbejde med borgerne, En aktiv virksomhedsrettet indsats udføres i et godt og konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer. Jobcenterets ambition er at udvide og udvikle den ledige arbejdsstyrke. Dette uden at forstyrre den frie konkurrence mellem virksomheder, eller skabe uhensigtsmæssige forhold for den beskæftigede arbejdsstyrke. Det virksomhedsvendte arbejde i Jobcenter Lejre vil bygge på fælles værdier for hele virksomhedskontaktet i jobcentret. Virksomhedsindsatsen skal være: Professionel En hurtig og smidig tilgang til jobcentret. Ensartet sagsbehandling med fokus på samarbejde Proaktiv At være på forkant i forhold til at udvide indsatsen. Præget af samarbejde Gennem et godt samarbejde med relevante interessenter oplever virksomheden og borgeren at der arbejdes seriøst med udplacering, rekruttering eller fastholdelse. Have en individuel tilgang Udarbejde løsninger ud fra gældende love, der tilpasses såvel virksomhed som borgeren. Fokus på virksomhedssamarbejdet De bærende værdier for virksomhedsindsatsen vil i høj grad være fokuseret på etablering og drift af virksomhedscentre, bindende partnerskabsaftaler, jobrotation og rekrutteringsprojekter med enkelte/grupper af virksomheder. Fokus på jobåbninger og samarbejde om rekruttering og opkvalificering af borgere til jobåbninger. Jobcentrets strategi er, at der gennem en målrettet virksomhedskontakt opnås kontakt til virksomheder, som har aktuelle jobåbninger, eller virksomheder i bestemte brancher, hvor der på sigt forventes mangel på arbejdskraft. Kontakten vil kunne etableres ved kontakt til enkelte virksomheder, men også via kontakt til brancheorganisationer/arbejdsgiverorganisationer og andre beskæftigelsespolitiske aktører. Uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer såvel lønmodtager- og arbejdsgiver organisationer er væsentlige samarbejdsparter i denne sammenhæng. Aktiveringsindsatsen for enkelte borgere/grupper via praktik/løntilskud og opkvalificering skal supplere/bidrage til denne strategi. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 17

83 Fokus på samarbejde med andre jobcentre om opkvalificerings- rekrutterings- og jobrotationsprojekter og kampagner. I erkendelse af, at Jobcenter Lejres dækning er begrænset i størrelse, og at mange af de virksomheder og borgere, der konkurrerer om henholdsvis at tilbyde job og udbyde sin arbejdskraft, hører til Lejres nabokommuner, vil et forstærket samarbejde i forhold til virksomhedsindsatsen med andre jobcentre blive prioriteret. Samarbejdet vil være rettet mod eksempelvis rekrutterings og jobrotationsprojekter samt opkvalificeringsforløb, hvor målgruppen er for snæver i det enkelte jobcenter. Jobcenter Lejre vil i 2013 og 2014 operere med en to-siddet strategi for virksomhedsindsatsen. Tosidet strategi Jobcenter Lejre vil i 2013 og 2014 have 2 vinkler på sin virksomhedsindsats, der komplementerer hinanden og vil medvirke til at følgende overordnede mål realiseres. 1) at jobcentret kan bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. Dvs. at kende til og gøre jobåbninger synlige på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. 2) at jobcentret kan sikre, at borgere i jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i uddannelse, ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet. Dvs. fremskaffe det nødvendige og tilstrækkelige antal løntilskuds-, praktik-, revaliderings- og udviklingspladser for borgere uden beskæftigelse. De 2 vinkler i strategien er: Efterspørgselsorientering, hvor tilgangen og fokuseringen i virksomhedskontakten vil være opsøgende, dialogbaseret og afdækkende. Formålet med denne orientering er ved virksomhedskontakt og dialog med virksomhederne at få et indblik i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft og hvilke kvalifikationer, som efterspørges. Dette både på kort og på længere sigt (halvt til helt år frem i tiden). Oplysninger om virksomhedernes efterspørgsel registreres i Workbase og gøres tilgængelig for øvrige medarbejdere i jobcentret. Informationer kan bruges i den borgerrettede indsats og medvirke til etablering af aktiveringsforløb, der gør ledige klar til kommende jobåbninger. I den efterspørgselsorienterede tilgang vil partnerskabsaftaler være et centralt redskab. Partnerskabsaftaler vil indeholde elementer om: Jobrotation, rekrutterings-samarbejde, opkvalificeringsjob, løntilskud og praktikker eller aftaler, hvor virksomheden stiller virksomhedsnære aktiveringspladser til rådighed, som optræningskurser i virksomheden. Udbudsorientering, hvor tilgangen og fokuseringen i virksomhedskontakten vil være individuel og fleksibel med borgeren i centrum. Formålet med denne orientering er ved virksomhedskontakt og dialog med virksomhederne at få placeret konkrete borgere i en relation til virksomheden. Det være sig i fleksjob, revalideringsforløb, udviklingsforløb, løntilskud eller praktik. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 18

84 I denne tilgang vil partnerskabsaftaler også være et centralt redskab. Hertil kommer yderlige aftaler om konkrete virksomhedscentre, hvor virksomhederne stiller et antal virksomhedsnære aktiveringspladser til rådighed for match 2 borgere, og hvor virksomheden kompenseres via mentortilskud. Aftaler mv. med virksomhederne registreres i Workbase og synliggøres og gøres tilgængelige for øvrige medarbejdere i jobcentret. Fokus i den tosidede strategi. Fokus i strategien vil være at Jobcenter Lejre: 1) Indretter sig efter virksomhedernes behov og ikke omvendt 2) Aftaler En indgang for virksomhederne virksomhederne tilknyttes faste kontaktpersoner 3) En virksomhedsindsats, som ikke stopper ved kommunegrænsen 4) Laver gode og holdbare match mellem virksomhed og ledig 5) Har fokus på virksomhedskonsulenternes kompetencer, netværk og baggrund Strategielementer I strategien for virksomhedsindsatsen i 2013 og 2014 er der opstillet 7 strategielementer. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 19

85 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2014 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2014 Hvad angår de 4 ministermål, skal Lejre Kommune senest Januar 2014 fastsætte endelige niveaumål. (Målingssystem til ministermål 1 er under udvikling). Mål 1: I det flere unge skal have en uddannelse fastsættes niveauet til, at xx pct. af unge uden uddannelse er påbegyndt en erhvervskompetencegivende uddannelse til December Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Da der ønskes færre personer på førtidspension, fastsættes niveauet til at tilgangen af personer, som tilkendes førtidspension, er begrænset til xx personer i December Mål 3: I det langtidsledigheden skal bekæmpes, fastsættes niveauet til at antallet af langtidsledige personer i December 2014, skal være begrænset til xxx. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentret skal som målsætning styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Afventer p.t. udmelding fra regionen. Mål 5: Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må ikke overstige xx i December I Maj 2013 er antallet xx. Mål 6: Andelen af virksomheder i Lejre Kommune, der har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb, skal i 2014 ligge på xx pct. Aktuelt i Marts 2013 er andelen på xx pct. Mål 7: Der skal i 2014 etableres mindst 8 jobrotationsprojekter. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 20

86 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2014 Det lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i Besluttet på rådets møde den 18. Juni 2013 Lejre Kommune 18. juni 2013 Att/ Job og Arbejdsmarkedsudvalget Møllebjergvej Hvalsø Det lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i Besluttet på rådets møde den 18. juni 2013 Staten stiller hvert år midler til rådighed til LBR til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Formålet med disse midler er: at iværksætte lokale initiativer, som kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet at bidrage til, at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Det lokale Beskæftigelsesråd skal opstille en plan for den virksomhedsrettede indsats, herunder en beskrivelse af hvilke virksomhedsrettede aktiviteter LBR vil støtte med økonomiske midler.. LBR's plan for den virksomhedsrettede indsats skal indgå som tillæg til Beskæftigelsesplan LBR prioriterer at LBR's bevilling i 2014 anvendes til følgende indsatser 1. Særlige indsatser/projekter med fokus på jobrotation 2. Særlige indsatser for at indsluse og fastholde unge i uddannelse 3. Samarbejder mellem organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre rettet mod områder med jobåbninger. F.eks. de store anlægsopgaver på Sjælland. 4. Initiativer særligt med fokus på forebyggelse, nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af syge borgere i virksomheder. 5. Projekter der f.eks. gennem en koordineret faglig,- branche eller foreningsindsats arbejder med virksomhedernes sociale ansvar og fastholdelse af medarbejdere på det rummelige arbejdsmarked 6. Særlige indsatser for at integrere personer med ikke-vestlig herkomst på arbejdsmarkedet LBR forventer, at der fra staten gives økonomisk grundlag for Beskæftigelsesrådets plan for fremme af særlige virksomhedsinitiativer LBR udarbejder - når statsbevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer er givet - en endelig plan for aktiviteterne. Endelig plan skal offentliggøres som tillæg til Beskæftigelsesplanen ultimo januar BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 21

87 Tillæg nr.3 til beskæftigelsesplanen 2014 Budget for indsats i 2014 Besluttes endelig af KB Oktober 2013 Udarbejdes i november 2013 BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 LEJRE KOMMUNE Side 22

88 Bilag: 6.2. JA - Bilag Beskæftigelsesregionens høringssvar på beskæftigelsesplan 2014 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87379/13

89

90

91 Bilag: 6.3. JA - Bilag LBR høringssvar på beskæftigelsesplan 2014 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87380/13

92

93 Bilag: 7.1. Notat - samlet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64145/13

94 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D E Samlet resultat - Evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 Dato: 20. juni 2013 J.nr.: 12/8915 Evalueringen er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område vedtaget i Det er kun sager, hvor borger selv har ansøgt om en ydelse, der indgår i evalueringen. Måling er foretaget ved manuel registrering af afsluttede sager i uge 9-12 eller via data-udtræk i it-systemer med oplysning om tilgang og afslutning af sager fra det foregående år. Ambitionen er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Evalueringen omfatter de områder, hvor det har været muligt at modtage data. I år indgår 55 af i alt 134 sagsområder på det sociale område. Sidste år indgik 53 områder. Samlet er der registreret 968 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 86,6 % af de registrerede sager er blevet behandlet indenfor den vedtagne sagsbehandlingsfrist. Ydelse Lov Center/enhed Antal Gennemsnit sagsbehand lingstid Overskredet % Kontanthjælp 11 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Udvidet helbredstillæg 14 Lov om social pension Borgerservice ,7 Udvidet helbredstillæg 18 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig Borgerservice ,3

95 førtidspension m.v. Engangshjælp 25 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Særlig støtte 34 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Enkeltudgifter 35 Lov om integration af udlændinge i Danmark Borgerservice ,0 Beboerindskudslån 56 Lov om individuel boligstøtte Borgerservice ,0 Enkeltydelse 81 Lov aktiv socialpolitik Borgerservice ,0 Sygedagpenge 1 &6 Lov om sygedagpenge Borgerservice ,2 Hjælpemidler Serviceloven CVO ,2 Niveau 1 Serviceloven CVO ,9 Niveau 2 Serviceloven CVO ,7 Niveau 3 Serviceloven CVO ,3 Niveau 4 Serviceloven CVO ,0 Handicapbil 114 Serviceloven CVO ,0 Boligindretning 116 Serviceloven CVO ,0 Niveau 1 1 Serviceloven CVO ,0 Niveau 2 2 Serviceloven CVO ,0 Niveau 3 3 Serviceloven CVO ,3 Niveau 4 4 Serviceloven CVO ,0 Personlig og praktisk hjælp 83 Serviceloven CVO ,4 Længerevarende botilbud 108 Serviceloven CVO ,0 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 86 Serviceloven CVO ,5 Aflastning 84 Serviceloven CVO ,0 Pleje eller ældrebolig 17 Lov om boliger for ældre og personer med handicap CVO ,8 Sygeplejeartikler og lign. 122 Serviceloven CVO ,0 Pasning af døende i eget hjem 119 Serviceloven CVO ,0 Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,0 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,7 Tilskud til privat pasning 80 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,0 Tilskud til pasning af egne børn 86 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen ,5 Udgifter til hjælpemidler i 100 Lov om aktiv Jobcenter 2 0 0,0 Side 2 af 4

96 form af arbejdsredskaber og beskæftigelsesindsats arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job Opkvalificering ved afskedigelse 102 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Forhøjelse af pension 14 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Jobcenter 0 0 0,0 Særlig tillæg (bistandsplejetillæg) 16 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Jobcenter 0 0 0,0 Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Jobcenter 5 0 0,0 Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Lov aktiv socialpolitik Jobcenter 5 0 0,0 Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Forlængelse af revalidering 56 Lov om aktiv socialpolitik Jobcenter 0 0 0,0 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Lov om sygedagpenge Jobcenter ,5 Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Lov aktiv socialpolitik Jobcenter 0 0 0,0 Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Side 3 af 4

97 Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 4 0 0,0 Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 0 0 0,0 Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 3 0 0,0 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter ,3 Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 2 0 0,0 Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter ,0 Støtte- og kontaktperson til sindslidende 99 Serviceloven CSF 8 0 0,0 Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Serviceloven CSF 10,0 Side 4 af 4

98 Bilag: 7.2. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 09. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 87077/13

99 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D Dato: September 2012 J.nr.: 12 / 8915 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om social pension Folkepension, ansøgning 13 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Personligt tillæg og helbredstillæg Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg c Borgerservice 2 uger Varmetillæg 14,2 Borgerservice 2 uger Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 Borgerservice 2 uger Opsat pension 15 a 15f Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 Center for Social & Familie 2 uger

100 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Førtidspensionsansøgning 20 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 Jobcenter 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 Jobcenter 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førtidspensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg Borgerservice 2 uger Helbredstillæg 18, 1-3 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Udvidet helbredstillæg 18, 4 Borgerservice 2 uger Varme tillæg 17.1 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Lov om delpension Delpension 5 Borgerservice 4 uger Lov om individuel boligstøtte Boligsikring 40, 41, 42, 42a Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Side 2 af 16

101 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Boligydelse til pensionister 40, 42 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Beboerindskudslån 54, 55 Borgerservice 2 uger Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 Borgerservice 4 uger Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56, 58 A Jobcentret 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Barsel 7 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Fravær ved adoption 8 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Orlov 9 Borgerservice 4 uger Lov om aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 Borgerservice 2 uger Kontanthjælp/engangshjælp/ Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 11, 25 a og 34 Borgerservice 2 uger Side 3 af 16

102 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Jobcenter 26 uger Forlængelse af revalideringsperioden 56 Jobcenter 8 uger Særlig boligstøtte til revalidender 64 a Borgerservice 4 uger Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Jobcenter 26 uger Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 Borgerservice 2 uger Enkeludgifter 81 Borgerservice 4 uger Sygebehandling, medicin 82 Borgerservice 4 uger Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 Borgerservice 4 uger Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 Center for Social & Familie 4 uger Hjælp til flytning 85 Borgerservice 4 uger Efterlevelseshjælp 85 a Borgerservice 4 uger Tilbagebetaling i forskellige situationer Borgerservie 4 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Jobcenter 8 uger Side 4 af 16

103 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Jobcenter 4 uger Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Jobcenter 8 uger Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Jobcenter 26 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Jobcenter 26 uger Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 78 uger. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsf risten 12 uger. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 39 uger. 12 uger ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Side 5 af 16

104 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Jobcenter 8 uger Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Jobcenter 26 uger Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Jobcenter 13 uger Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter 4 uger Mentor 78, 79 Jobcenter 4 uger Befordring 82 Jobcenter 4 uger Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Jobcenter 8 uger Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Jobcenter 8 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Jobcenter 8 uger Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Jobcenter 4 uger Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g AS Jobcenter 4 uger Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Jobcenter 4 uger Side 6 af 16

105 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 Jobcenter 8 uger Opkvalificering ved afskedigelse 102 Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Boligplacering 12 Center for Social & Familie 2 uger Integrationskontrakt 19 Jobcenter / Social Behandling 4 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 Borgerservice 4 uger Sygebehandling 36 Borgerservice 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 Center for Social & Familie 4 uger Flytning 39 Borgerservice 4 uger Lov om repatriering Lov om repatriering. Herunder Hjælp til betaling af boligudgifter og Reintegrationsbistand 7, 8 og 10 Borgerservice 13 uger Side 7 af 16

106 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Dagtilbudsloven Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Pladanvisningen 1 uge Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Pladsanvisninge n 3 uger Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 Center for Social & Familie 4 uger Tilskud til privat pasning 80 Pladsanvisninge n 3 uger Tilskud til pasning af egne børn 86 Pladsanvisninge n 3 uger Lov om social service Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 Center for Social & Familie 4 uger Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 Center for Social & Familie 4 uger Ledsagelse til unge mellem år 45 Center for Social & Familie 4 uger Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 Center for Social & Familie 2 uger Udarbejdelse af undersøgelse 50 Center for Social & Familie 13 uger Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 Center for Social & Familie 8 uger Side 8 af 16

107 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 Center for Social & Familie 8 uger Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 Center for Social & Familie 8 uger Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 Center for Social & Familie 8 uger Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 Center for Social & Familie 8 uger Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 Center for Social & Familie 8 uger Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 Center for Social & Familie 8 uger Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 Center for Social & Familie 8 uger Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 Center for Social & Familie 8 uger Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 Center for Social & Familie 8 uger Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 Center for Social & Familie 8 uger Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 Center for Social & Familie 8 uger Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 Center for Social & Familie 4 uger Side 9 af 16

108 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Udarbejdelse af handleplan 140 Center for Social & Familie 13 uger Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 Visitation & Bestiller 2 uge Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 Visitation & Bestiller 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Center for Social & Familie 2 uger Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84, stk. 1 Visitation & Bestiller 2 uger Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84, stk. 2 Visitation & Bestiller 16 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 Center for Social & Familie 5 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 Center for Social & Familie 5 uger Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 Visitation & Bestiller 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 Visitation & Bestiller 2 uger Side 10 af 16

109 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 Visitation & Bestiller 2 uger Personlig hjælpeordning Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 Center for Social & Familie 12 uger Ledsagerordning Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 Center for Social & Familie 8 uger Kontaktperson til døvblinde Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde. 98 Center for Social & Familie 8 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder 99 Center for Social & Familie 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister) 99 Center for Social & Familie 3 uger Dækning af nødvendige merudgifter Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 Center for Social & Familie 20 uger Behandling af stofmisbrugere 101 Center for Social & Familie 2 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Center for Social & Familie 4 uger Side 11 af 16

110 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Center for Social & Familie 4 uger Beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 Center for Social & Familie 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (pensionister) Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 Center for Social & Familie 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 Center for Social & Familie 4 uger Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 109 og 110 Center for Social & Familie Ingen sagsbehandlingsfris t på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive. Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 Center for Social & Familie 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 Center for Social & Familie 6 uger Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 Center for Social & Familie 4 uger Side 12 af 16

111 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. gangredskaber og kørestole. Visse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder, hvorfor en delvis egenbetaling kan komme på tale niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau Se nederst for uddybning Visitation & Bestiller 0-1 arbejdsdag 9 uger 20 uger 32 uger Hjælpemidler, personlige F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v Visitation & Bestiller 2 uger Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser Visitation & Bestiller 1 uge Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd Visitation & Bestiller 6 uger Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 Visitation & Bestiller 20 uger Støtte til boligindretning/boligskift Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 Visitation & Bestiller Som for Se nederst for uddybning Side 13 af 16

112 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Støtte til individuel befordring Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 Visitation & Bestiller 9 uger Pasning af døende i eget hjem Plejeorlov. 119 Visitation & Bestiller 1 uge Sygeplejeartikler og lign til døende Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 Visitation & Bestiller 1 uge Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de tilbud, der ydes. 141 Center for Social & Familie 4 uger Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 Center for Social & Familie 8 uger Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 Visitation & Bestiller 2 uger Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for børn 142 stk. 2 og 4 Center for Social & Familie 6 uger Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 Center for Social & Familie 8 uger Godkendelse af private botilbud 144 Center for Social & Familie 10 uger Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Center for Social & Familie 6 hverdage (lovpligtigt) Side 14 af 16

113 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt center eller afdeling Sagsbehandlingsfrist Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 Center for Social & Familie Fastsættes ved beslutning om anbringelse Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter Center for Social & Familie Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 Udbetaling Danmark Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Tilskud vedr. særlige grupper af børn, f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c Borgerservice Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Forskudsvis udbetaling af børnebidrag & 16 Borgerservice Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 Borgerservice Henvendelse skal ske til Udbetaling Danmark Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 Visitation & Bestiller 4 uger Bilag 1: Niveaudeling af SEL 112, 113 og 116 opgaver. 1. niveau Akutte opgaver Side 15 af 16

114 2. niveau Sagsbehandling vedr. enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner. Herunder også nagelfaste hjælpemidler i form af f.eks. støttegreb (boligændring). 3. niveau Sagsbehandling vedr. teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor problematikken er mere sammensat og hvor vurdering, udredning, instruktion og opfølgning i form af hjemmebesøg er påkrævet. Det kan f.eks. dreje sig om siddestillingsanalyser og mindre boligændringer. 4. niveau Sagsbehandling i de mest komplicerede sager, som omfatter flere problematikker og som inddrager eksterne samarbejdspartnere for udredning, specialrådgivning eller valg af løsning. Det kan f.eks. dreje sig om større boligændringer, udformning af specialløsninger eller hvor det drejer sig om sjældent forekommende sager med flere sammensatte problematikker. Sagsbehandlingsfrister: Niveau 1: 0 1 dag Niveau 2: 9 uger * Niveau 3: 20 uger * Niveau 4: 32 uger * * Der bliver foretaget løbende prioritering af sager inden for sagsbehandlingsfristen. Side 16 af 16

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere