Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen."

Transkript

1 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer i indberetningerne. Hvis der sker ændringer i nulpunkterne for 2012 bliver målene for december justeret tilsvarende. Hvor tæt målene kan opdateres er afhængig af jobindsats.dk, og derfor bliver målene afrapporteret med de senest opdaterede og tilgængelige tal inden for det aktuelle kvartal. Tallene for mål 1, mål 4 og mål 5A, er ikke tilgængelige for på jobindsats.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) arbejder på at etablere en ny måling for mål 1 (uddannelsesgrad), der kan anvendes til den løbende opfølgning. Ydermere har STAR også sat målingerne for samarbejdsgrad (mål 4) og antallet af virksomheder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser (mål 5A) i bero. Baggrunden herfor er Erhvervsstyrelsens modernisering af CVR-registret, og STAR forventer derfor, at dataene først vil blive tilgængelige igen i midten af. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Forudsætninger Målene i Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan blev fastlagt før kontanthjælpsreformen blev vedtaget i juni. Kontanthjælpsreformen gav en række ændringer af kontanthjælpsområdet, men to ændringer har haft direkte betydning for målene i beskæftigelsesplanen: Ydelsen kontanthjælp blev delt i to ydelser: Kontanthjælp og uddannelseshjælp fordelt efter alder og erhvervskompetencegivende uddannelse. Match-kategorisering ophørte og visitationskategorier blev indført pr. 1. januar. Dette medførte ændringer af målene 5A, 6A, 6B, 7B, 7C og 7D. Fordelingen af borgerne i de nye rammer var svær at forudsige, og derfor er der i højere grad end ved de andre målsætninger tale om skønsmæssige vurderinger. Det kan derfor have en konsekvens for målopfyldelsen af disse mål. Indholdsfortegnelse Mål 1: Unge i uddannelse... 2 Mål 2: Færre på førtidspension... 3 Mål 3: Langtidsledighed begrænses... 4 Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder... 6 Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder... 7 Mål 6: En høj aktiveringsgrad... 8 Mål 7: Virksomhedsnære redskaber Mål 8: Begrænse langvarige sygedagpengesager

2 Mål 1: Unge i uddannelse Mål 1 Nulpunkt Status Mål jan-dec Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december (år til dato) være på 26,0 pct., svarende til en stigning på 3,7 procentpoint fra december 2012 til december. - Stigning på 3,7 pct. point ,0 pct. Bemærk: For mål 1 har der ikke været opdaterede data tilgængelige på jobindsats.dk siden afrapporteringen på 2. kvartal. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen. Styrelsen har udmeldt at de arbejder på, at etablere en ny måling, der kan anvendes til den løbende opfølgning på målet i. Jobcentret prioriterer indsatsen over for unge meget højt og forventer derfor at leve op til målsætningen, når den bliver mulig at måle. 2

3 Mål 2: Færre på førtidspension Mål 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 126 personer i december (rullende år), svarende til et fald på 14,0 pct. fra december 2012 til december. Nulpunkt dec 2012 Status August Mål dec - Fald på -68 pct. Fald på 14 pct. 146 personer 46 personer (fald på -100 personer) 126 personer Målopfyldelse I august lever Jobcenter Hvidovre op til målet om at begrænse tilgangen til førtidspension med 14 pct. fra december I august var tilgangen til førtidspension på 46 personer, hvilket er fald på 100 personer siden december 2012, svarende til et fald på 68 pct. Uddybende forklaring Figur 1 viser tilgangen til førtidspension december 2012 til august sammenholdt med målet. Generelt set har tilgangen været faldende. Fra december 2012 til marts steg tilgangen kortvarigt fra 146 personer til 169 personer, hvorefter tilgange er faldet markant frem til marts. Siden marts og frem til august har niveauet været stabilt. Stigningen i starten af kan have en sammenhæng med et øget antal ansøgninger om førtidspension pga. kendskab til den kommende reform på området ved årsskiftet. Figur 1: Tilgang til førtidspension (ministermål) Tilgangen til førtidspension det seneste år (ministermål) jan-13 feb-13 mar mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov jan mar mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug aug-14 Mål dec Hvidovre På baggrund af ovenstående forventer jobcentret at holde det lave niveau nede resten af og nå målet i december. 3

4 Mål 3: Langtidsledighed begrænses Mål 3 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 336 personer (antal personer) i december, svarende til et fald på 19,0 pct. Nulpunkt dec personer Status Juli - Fald på - 14,7 pct. 354 personer (fald på - 61 personer) Mål dec 19,0 pct. 336 personer Målopfyldelse Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jobcenter Hvidovre er faldet med 61 personer fra december 2012 til juli, svarende til et fald på 14,7 pct. I december 2012 var der 415 langtidsledige. Dette antal er faldet til 354 personer i juli. Uddybende forklaring Figur 2 viser udviklingen i antallet af langtidsledige sammenholdt med målet. Antallet af langtidsledige har været faldende starten af fra 414 personer i december 2012 til 351 personer i april, hvorefter antallet kortvarigt er steget med 23 personer frem til juni, for derefter at falde igen. Figur 2: Antal langtidsledige (ministermål) Antal langtidsledige personer (ministermål) jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov juli jan-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Mål dec Hvidovre Figur 3 viser andelen af langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer (ledige inkl. aktiverede) sammenlignet med udvalgte kommuner på Vestegnen i Københavnsområdet. Figuren viser, at Hvidovre i juli har den laveste andel langtidsledige med 31,1 pct. mod et gennemsnit i vestegnskommunerne på 36,5 pct. 4

5 Figur 3: Andel langtidsledige Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer 31, ,2 31,8 38,3 32,2 43,6 39,3 Jobcentret forventer at opfylde målet om at begrænse antallet af langtidsledige frem til december. 5

6 Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder Mål 4 Nulpunkt Status Mål Jan-dec Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,0 i december (år til dato), svarende til en stigning på 2,2 pct. fra december 2012 til december. - Stigning på 2,2 pct pct. Bemærk: Der er ikke opdaterede data tilgængelig fra, da målet er sat i bero af jobindsats.dk på grund af en modernisering af CVR-registret. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at omlægningen af data er gennemført sidst i juni måned, og målet vil blive opdateret snarest muligt derefter. Jobcentret prioriterer virksomhedsindsatsen meget højt og forventer derfor at leve op til målsætningen, når det bliver muligt at måle. 6

7 Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5 Nulpunkt Status September Mål dec En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: 5A. Jobcenter Hvidovre vil understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge-, uddannelseshjælp eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202, svarende til en stigning på 20 pct. fra december 2012 til december. - Stigning på 20 pct. 202 personer 5B. Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner kampagner Bemærk: For mål 5A er der ikke opdaterede data tilgængelig fra, da målet er sat i bero af jobindsats.dk på grund af en modernisering af CVR-registret. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at omlægningen af data er gennemført sidst i juni måned, og målet vil blive opdateret snarest muligt derefter. Målopfyldelse Delmål 5B er ikke opfyldt. Der er blevet gennemført en kampagne foretaget af jobcentrets fleksgruppe, hvor 250 virksomheder er blevet kontaktet. Jobcentret har en kampagne, der knytter sig til virksomhedsteamet, der er blevet sat i bero for at afvente fremlæggelsen af Beskæftigelsesreformen, men med forventet opstart i ultimo. Den tredje kampagne er blevet udskudt til efter nytår. Jobcentret forventer at opfylde delmål 5A til december. Jobcentret forventer ikke at opfylde delmål 5B. 7

8 Mål 6: En høj aktiveringsgrad Mål 6 Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad: 6A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct 6B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct. Status Maj Mål dec 24,40 pct. 35 pct. 25,50 pct. 30 pct. 6C. Kontanthjælp, jobparat: 35 pct. 26,10 pct. 35 pct. 6D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 30 pct. 15,90 pct. 30 pct. 6E. A-dagpenge: 20 pct. 16,10 pct. Juni 20 pct. 6F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde). 19,44 pct. Juni 8 pct. Målopfyldelse 1 ud af 6 delmål er opfyldt. Aktiveringsgraden for alle uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp er i maj på 24,4 pct. mod målet i december på 35 pct. Aktiveringsgraden for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er 25,5 pct. Delmål 6C og 6D er heller ikke opfyldt, med aktiveringsgrad på hhv. 26,1 pct. for jobparate kontanthjælpsmodtagere og 15,9 pct. for aktivitetsparate. Aktiveringsgraden for a-dagpenge modtagere er 16,1 pct. mod målet om 20 pct. i december. For sygedagpengemodtagere (mål 6F) er målet derimod nået i juni, hvor aktiveringsgaden er 19,44 pct. Uddybende forklaring Figur 4 viser udviklingen for delmål 6A og 6B om aktiveringsgraden for personer på uddannelseshjælp og målet for december. Da ydelsen er ny, er der kun data for januar og frem til maj, hvorfor der ikke er grundlag for en analyse af udviklingen. I maj når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de uddannelsesparate eller de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. 8

9 Figur 4: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp Mål 6A og 6B: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp ,0 30,0 jan-14 19,2 17,4 16,9 17,6 25,5 24,4 Alle uddannelsesparate Mål uddannelsesparate Aktivitetsparate Mål aktivitetsparate 5 0 jan-14 mar-14 apr-14 maj-14 Figur 5 viser udviklingen for aktiveringsgraden for mål 6C og 6D, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Selvom visiteringskategorierne er fra januar, så er der data tilgængeligt fra december Opdelingen i visitationskategorierne er derfor behæftet med en vis statistisk usikkerhed i perioden fra før. Figur 5: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp ,5 21,4 jan-13 feb-13 Mål 6C og 6D: Aktiveringsgrad for kontanthjælp mar-13 apr-13 maj-13 38, ,7 19,2 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 jan ,2 26,1 13,6 15,9 mar-14 apr-14 maj-14 Jobparat Mål jobparat Aktivitetsp arat De sidste to delmål 6E og 6F om a-dagpenge og sygedagpenge vises i figur 6. 9

10 Figur 6: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge ,0 Mål 6E og 6F: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge 21,5 18,8 20,3 17, ,3 19,4 14,5 8,0 16,1 A- dagpenge Mål a- dagpenge Sygedagpe nge 0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 jan-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 For a-dagpengemodtagere gør det sig gældende, at aktiveringsgraden har været meget svingende siden december 2012, hvilket i høj grad er konjunkturbestemt. Det viser sig i fald ved årsskiftet fra december 2012 til januar, og december til januar. Derudover er der et fald i aktiveringsgraden i sommerperioderne fra 18,8 pct. i juni 12,2 pct. i august. I forhold til mål 6F om aktiveringsgraden for sygedagpenge (inkl. delvis genoptaget arbejde) så viser figur 8, at aktiveringsgraden i hele perioden fra december 2012 til december har været over dobbelt så høj som målet på 8 pct. i december. I maj er aktiveringsgraden på 19,44 pct. Aktiveringsgraden er særligt steget fra 19,4 pct. i januar til 27,0 pct. april, hvorefter den har været let faldende igen. Den høje målopfyldelse i forhold til målet kan have en sammenhæng med opgørelsesmetoden, der inkluderer delvist genoptaget arbejde i aktiveringsgraden. Delvist raskmeldte udgør således 14 pct. af alle sygedagpengemodtagere i juli, mens andelen af aktiverede, udgør 5,4 pct. Som nævnt under forudsætninger for afrapporteringen så er målene for aktiveringsgraden fastsat før kontanthjælpsreformen, hvilket særligt har betydning for delmålene 6A-6D. På nuværende tidspunkt er det kun på sygedagpengeområdet at Jobcenter Hvidovre opfylder målsætningen. Målsætningerne er generelt ambitiøse, og de vil kræve en solid indsats at opfylde. Jobcenter Hvidovre forventer at opfylde målene for december. 10

11 Mål 7: Virksomhedsnære redskaber Mål 7 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. Status maj Mål dec 7A. A-dagpenge: 63 pct. 61,2 pct. 63 pct. 7B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 60 pct. 7C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 35 pct. 32,5 pct. 60 pct. 22,7 pct. 35 pct. 7D. Kontanthjælp, jobparat: 60 pct. 81,5 pct. 60 pct. 7E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 35 pct. 7F. Sygedagpenge: 13 pct. (delvis genoptaget arbejde) 33,6 pct. 35 pct. 17,7 pct. 13 pct. Målopfyldelse I maj er 1 ud af 6 delmål opfyldt. For a-dagpenge anvendes virksomhedsnære redskaber i 61,2 pct. af forløbene mod målet om 63 pct. i december. I maj er der anvendt virksomhedsnære redskaber for 32,5 pct. af alle de uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp, mod et mål om 60 pct. i december. For de aktivitetsparate der modtager samme ydelse, var andelen 22,7 pct. Mål 7A, 7B og 7C er dermed endnu ikke opfyldt. Delmål 7D er dog opfyldt med en virksomhedsrettet indsats for 81,5 pct. jobparate kontanthjælpsmodtagere. Delmål 7E er ikke opfyldt i maj hvor der blev anvendt virksomhedsnære redskaber på 33,6 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod målsætningen på 35 pct. Delmål 7F blev opfyldt med 17,7 pct. mod målsætningen på 13 pct. Uddybende forklaring Figur 7 illustrerer delmål 7B og 7C om andelen af personer på uddannelseshjælp i en virksomhedsrettet indsats og målet for december. I maj når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de uddannelsesparate eller de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Figur 7: Virksomhedsrettet indsats for uddannelseshjælp 11

12 Mål 7B og 7C: Uddannelseshjælp 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 60,0 jan-14 35,0 25,6 11,9 35,6 25,0 18,8 27,9 32,5 22,7 Alle uddannelsesparate Mål uddannelsesparate Aktivitetsparat Mål aktivitetsparat 10,0 0,0 jan-14 mar-14 apr-14 maj-14 I figur 8 er udviklingen for den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælp illustreret. De prikkede linjer viser målet for hver ydelse. Figur 8: Virksomhedsrettet indsats for kontanthjælp 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 64,7 38,0 Mål 7D og 7E : Kontanthjælp 64,2 57,9 29,0 25,5 76,4 60,0 41,5 35,0 81,5 33,6 Jobparat Mål jobparat Aktivitets parat Mål aktivitets parat jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 jan-14 mar-14 apr-14 maj-14 Udviklingen for job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er usikker frem til januar. Fra januar til februar var andelen af de jobparate kontanthjælpsmodtagere i en virksomhedsrettet indsats stabil på 75 pct., mens andelen af de aktivitetsparate steg fra 35 pct. til 41,5 pct. i februar. Begge er over målet for december. Udviklingen for de jobparate har været stabil frem til maj, mens den har været faldende for de aktivitetsparate, hvor kurven falder en lille smule under målsætningen. Figur 9 viser udviklingen for sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige (mål 7A og 7F) fra december 2012 til maj. Udviklingen for sygedagpenge har været nærmest stabil fra 16 pct. i december 2012 til 17,7 pct. i maj. Niveauet er derfor over målet for december. 12

13 Figur 9: Virksomhedsrettet indsats for a-dagpenge og sygedagpenge 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 63,6 56,3 59,4 16,0 17,3 16,0 jan-13 feb-13 mar-13 Mål 7A og 7F: A-dagpenge og sygedagpenge apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 jan-14 63,0 59,9 16,5 13,0 mar-14 68,1 apr-14 61,2 17,7 maj-14 A- dagpenge Mål A- dagpenge Sygedagpe nge For a-dagpengemodtagere så er andelen med en virksomhedsrettet indsats først faldet fra december 2012 (61,2 pct.) til marts (51,2 pct.), hvorefter den steg til over målsætningen i juli (69,4 pct.). Herefter har andelen været stabil på lige under de 60 pct., og i februar anvendes de virksomhedsnære redskaber i 59,9 pct. af forløbene med a-dagpengemodtagere. Kurven steg til over målsætningen i april for så at falde 61,2 pct. i maj. Med undtagelse af januar, så har den virksomhedsrettede indsats for sygedagpengemodtagerne konstant befundet sig over målsætningen. Som nævnt under forudsætninger for afrapporteringen så er målene fastsat før kontanthjælpsreformen, hvilket særligt har betydning for delmålene 7B-7E. Målsætningerne for 7B og 7C fremstår ved disse første målinger som værende endog meget ambitiøse. Målsætningerne for mål 7A, 7D, 7E og 7F forventer Jobcenter Hvidovre at opfylde. 13

14 Mål 8: Begrænse langvarige sygedagpengesager Mål 8 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. 8A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 36 pct. af det samlede antal forløb 8B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 pct. af det samlede antal sager Nulpunkt dec Status 31 Mål dec. 36,4 pct. 38,6 pct. 36 pct. 14,5 pct. 15,1 pct. 14 pct. Målopfyldelse Hverken mål 8A eller 8B er opfyldt i uge 31, svarende til juli måned. Andelen af forløb over 26 uger udgør 38,6 pct. mod målet om at begrænse det til 36 pct. i december. Sagerne over 52 uger udgør i uge 31 15,1 pct. af det samlede antal sager, hvilket er 1,1 pct. point over målet. Uddybende forklaring Figur 10 viser udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 26 og 52 uger sammenholdt med målet. Figur 10: Langvarige sygedagpengesager 50,0% Langvarige sygedagpengesager 45,0% 40,0% 35,0% 43% 45% 36% 38% 39% 40% 41% 43% 45% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 39% 36% 36% 33% 35% 34% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 14% 16% 15% 14% 16% 16% 15% 17% 17% 16% 15% 14% 15% 14% 15% 16% 15% 14% 15% 15% 14% 5,0% 0,0% Andel sager over 26 uger Andel sager over 52 uger Mål for sager over 26 uger Mål for sager over 52 uger 31 Fra uge 1 til uge 22 i har andelen af sager over 26 uger været stigende fra 36,4 pct. i uge 1 til 44,9 pct. i uge 22 i. Dernæst er den faldet en smule frem til uge 26 og siden steget til 44,7 pct. i uge 35. Herfra er den faldet støt, til at nå en andel på 33,3 pct. i uge 48. Herefter er den steget 14

15 frem til, hvor den i uge 13 udgør 40 pct. af det samlede antal sager. Her har den befundet sig frem til uge 31, hvor der er sket et lille fald til 38,6 pct. Andelen af sager over 52 uger er steget med 2,3 pct. point fra uge 1 i til uge 35, hvor den nåede den største andel i på 16,8 pct. Herfra faldt andelen til at udgøre 13,5 pct. i uge 48, hvorefter den igen steg frem til uge 31 i år har ligget stabilt med en andel på 15,1 pct. Det er værd at notere sig, at andelen af længerevarende sager altid er større om sommeren, da der i sommerperioden er færre kortere sygedagpengesager end om vinteren. Jobcentret forventer at opfylde begge delmål til december. 15

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-214 november I beskæftigelsesplanen for 214 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 S. 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Juni 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2 Antal

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere