Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR , udg. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3"

Transkript

1 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR , udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed skal fjernvarmeleverandøren etablere et kontrolsystem, der er opbygget således, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de idriftværende målere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Kontrolsystemet skal dække alle komponenterne i en varmeenergimåler enten som samlet måler eller delt måler. Som minimumskrav for størrelsen af tilstrækkelig sikkerhed kan anses et kvalitetsniveau på AQL 4% for tilfredsstillende (AQL acceptable quality level). Kontrolsystemer, der baseres på stikprøveudtagning, kan opbygges ved hjælp af standarden DS/ISO 2859 "Metoder og Tabeller for stikprøveudtagning for inspektion ved alternativ måling", eller den internationale ISO 3951 "Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent nonconforming". Dette MDIR udg. 3 har som grundlag taget udgangspunkt i DS/ISO 2859, AQL 4%, inspektionsniveau II. Efterfølgende er der anført eksempel på et kontrolsystem baseret på inspektion ved alternativ måling, idet der for enkelt stikprøvekontrol ved partier under 90 målere er anvendt en lavere AQL værdi end 4%. Ved anvendelse af inspektion ved kontinuert variation henvises til standarden ISO Det kan være hensigtsmæssigt at udtage en stikprøvestørrelse svarende til inspektion ved alternativ variation for i givet fald at kunne skifte til denne metode, hvis testresultaterne viser sig ikke at kunne betragtes som normalfordelt. Ikrafttræden Dette MDIR , udgave 3 træder i kraft den 31. December 1997 og erstatter samtidig udgave 1 af 8. November 1990 (NB. Udgave 2 er annulleret. Indtil 31. December 1997 kan såvel udgave 1 som udgave 3 anvendes). Stikprøvekontrol - Alternativ måling Stikprøven kan enten baseres på enkelt eller på dobbelt stikprøveudtagning. 1. Partiinddeling. Målerbestanden skal inddeles i partier med ensartede karakteristika således, at stikprøveresultatet kan betragtes som repræsentativt for det målerparti, som målerne er udtaget fra. Eksempelvis: Målerne skal have samme måleprincip fx vingehjulsmålere, magnetisk induktive målere eller ultralydsmålere o.s.v.

2 Samme målerstørrelse. Målerne skal have tilnærmelsesvis samme alder fra opsætningstidspunktet. 2. Parti- og stikprøvestørrelser. Parti- og stikprøvestørrelser kan vælges, som anført i punkt 3.1 og 3.2. Større målerantal bør opdeles i flere partier, idet der dog for større partier kan anvendes sammenhængen mellem parti- og stikprøvestørrelse i henhold til den danske standard, DS/ISO 2859, AQL 4% og inspektionsniveau II. 3. Godkendelses-/forkastelseskriterier. 3.1 Enkelt stikprøve. Partistørrelse max. Stikprøve antal målere Godkendelse max. antal målere antal målere med afvigelser 5 Alle 0 AQL 2, AQL 2, AQL 1,5 AQL Dobbelt stikprøve. Partistørrelse Antal i Antal Godkendelse max. antal med Forkastelse min. max. antal første første afvigelser antal med målere stikpr plus afvigelser

3 1. anden Procedure for stikprøveudtagning. Målerne i stikprøven skal være udtaget ved tilfældig udvælgelse fra det parti, som de tilhører. 4.1 Målerne skal nedtages og bringes til målelaboratoriet på betryggende måde. Det kan eksempelvis indebære, at målerne ved nedtagning proppes, så de ikke tørrer ind. 4.2 Af hensyn til at opnå det største udbytte af stikprøveresultatet bør særlige forhold ved installation og nedtagningen noteres. Fx noteres filterets tilstand. 4.3 Viser en måler tegn på transportskade, skal måleren udgå af stikprøven. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at nedtage to målere flere end stikprøveplanen foreskriver. 4.4 Anvendes en dobbelt stikprøveplan, skal målerne i anden stikprøveudtagning være udvalgt samtidig med, at målerne til første stikprøveudtagning udvælges. 5. Godkendelse/forkastelse af parti. En måler anses for afvigende, dersom den overskrider grænseværdierne ved en af de prøvede volumenstrømme (flow). 5.1 Enkelt stikprøveudtagning.

4 Partiet godkendes, dersom antallet af afvigende målere i stikprøven er mindre end eller lig med tabellernes godkendelsestal. 5.2 Dobbelt stikprøveudtagning. Ved dobbelt stikprøveudtagning godkendes partiet efter 1. stikprøve, hvis antallet af afvigende målere er mindre end eller lig godkendelsestallet for 1. stikprøve. Partiet kasseres efter 1. stikprøve, hvis antallet afvigende målere er større end eller lig med tallet for forkastelse (2. stikprøve undersøges derfor ikke). Er antallet af afvigende målere ved 1. stikprøve større end godkendelsestallet, men mindre end tallet for forkastelse, undersøges 2. stikprøve. Partiet godkendes, dersom det samlede antal afvigende målere for 1. plus 2. stikprøve er mindre end eller lig med godkendelsestallet for 1. plus 2. stikprøve. 6. Kontrolsystemet. 6.1 Kontrolperiode. Fjernvarmeleverandøren skal enten turnusudskifte eller stikprøvekontrollere sine målere med et tidsinterval på maks 6 år. Kalibreringen af målerne skal foretages af et hertil akkrediteret laboratorium. Får leverandøren formodning om, at visse målere overskrider de tilladte grænser for måleunøjagtighed, skal leverandøren umiddelbart undersøge disse målere uafhængigt af det normale driftskontrolsystem. Formodningen kan fx være begrundet i reklamationer, erfaring fra kontrol af partier med tilsvarende målere eller lignende. 6.2 Ændring af partiinddelingen. Giver stikprøvens resultater formodning om, at forkastelsen skyldes en særlig årsag, der kan henføres til en afgrænset del af partiet, kan partiet opdeles til mindre partier. Disse partier skal derefter umiddelbart kontrolleres hver for sig. I de følgende afsnit er anført en række målepunkter for driftskontrollen. Som alternativ kan kalibreres ved samme målepunkter som gældende for nye målere (verifikation). For såvel for en samlet måler (benævnt komplet måler) som for en delt måler skal såvel beregningsenhed inkl. følerpar son volumenmåleren turnusudskiftes eller overvåges med den ovenfor angivne periodelængde. I dette MDIR anvendes følgende betegnelser: Q min : Minimum volumenstrøm Q maks : Maksimum vedvarende volumenstrøm Q t : Aktuel kalibrering flow : Temperaturdifferens 6.3 Målepunkter/Tolerancekrav De nedenfor angivne kontrolgrænser er verifikationsgrænserne. Driftskontrolgrænserne er 2 gange verifikationsgrænserne.

5 NB. Det bemærkes, at det er tilladt ved driftskontrollen at anvende de målepunkter, som er krævet ved verifikation Tolerancer/målepunkter, ren volumenmåling Q maks over 3 m 3 / h, tolerance : ± 3 % For Q maks 3 m 3 / h gælder: For Q < 0,1 gange Q maks er tolerancen : ± 5 % For Q 0,1 gange Q maks er tolerancen : ± 3 % Målerne skal kalibreres i samme 3 målepunkter, som anført i pkt Prøverne gennemføres ved en vandtemperatur på 40 grader C, medmindre andet er tilladt i henhold til typegodkendelsesattesten Tolerancer/målepunkter, komplet måler Målerne skal som minimum kalibreres ved de nedenfor anførte 3 forskellige flow med tilhørende temperaturdifferens: 1. Q 3.Q min ved t 38 grader C. Tolerance ± 4 %, dog ± 6 % for målere 3 m 3 / h 2. Q = 0,1 til 0,11.Q maks ved 16 grader C. t 20 grader C. Tolerance ± 5 % NB. Kalibreringen kan foretages ved en temperatur mellem 20 og 22 grader C. Tolerancekravet er da ± 4 % 3. Q 0,7.Q maks ved t 10 grader C. Tolerance ± 6 % Tolerance/målepunkter, delt måler Volumendelen kalibreres som anført under pkt Beregningsenheden incl. følerpar kalibreres med simuleret flow og med 3 forskellige t som anført under pkt Tolerancen er de i pkt anførte tolerancer minus 3 % (absolut), dog minus 5% for målere med Q maks. 3 m 3 / h og Q 3.Q min. 6.4 Afvigende målere. Målere, der overskrider grænsen ved ét af de anførte målepunkter betragtes som afvigende, se pkt. 3 (afvigende fra henholdsvis verifikationsgrænsen eller fra driftskontrolgrænsen). 6.5 Målenøjagtighed. I overensstemmelse med international praksis for verifikation gælder følgende:

6 a) Er det udførende laboratoriums måleusikkerhed (bedste måleevne dokumenteret ved akkrediteringen) mindre end eller lig med 1/5 af ovenfor anførte tolerancer, ses der ved den enkelte måling bort fra usikkerheden. b) Er usikkerheden større end 1/5 reduceres gældende krav med usikkerheden (aritmetisk) før det afgøres, om der er tale om afvigere. 6.6 Rapportering. Laboratoriet skal i ethvert enkelt tilfælde skriftlig orientere rekvirenten om, hvorvidt måleren overholder verifikationsgrænserne og i modsat fald om den overholder driftskontrolgrænserne. Såfremt laboratoriet er vidende om, at der i det konkrete tilfælde er tale om kalibrering af en række målere, der udgører en stikprøve af et parti, skal laboratoriet meddele rekvirenten, hvorvidt partiet fortsat kan forblive opsat i endnu 3 eller 6 år eller om det skal nedtages inden 1 år. 7. Fornyet kontrolperiode/nedtagning 7.1 Målerpartier, der forkastes ved stikprøvekontrollen på grund af overskridelse af grænserne for måleunøjagtighed for målere i drift jf. punkt 6.3, skal nedtages for renovering eller udskiftning inden et år fra stikprøvetidspunktet. 7.2 For målere der genopsættes renoveret og verificeret efter en forkastelse er tidsintervallet til næste stikprøvekontrol eller turnusudskiftning maks 5 år. 7.3 Målerpartier, der godkendes ved stikprøvekontrollen i forhold til driftskontrolgrænserne jf. punkt 6.3 kan forblive opsat hos forbrugerne i endnu maks 3 år, før der igen udtages en stikprøve. 7.4 Målerpartier, hvor godkendelseskriterierne for stikprøven kan anvendes på grænseværdierne for målenøjagtighed for nye og verificerede målere jf. punkt 6.3, kan for blive opsat hos forbrugerne i endnu maks. 6 år, før der igen udtages en stikprøve. Bestemmelserne i afsnit 7 er opført i skemaform side 8. Erhvervsfremme Styrelsen, den 19. november 1997 J. Kaavé https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=4344

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere