FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 ONSDAG DEN 15. APRIL 2009, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Arbejdsopgaverne i PPR udkast til Budget Årsrapporter - udpegning af indsatsområder Igangsætning af analyser inden for Familieudvalgets område Status på etablering af madordning i daginstitutionerne fra SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 på Undervisningsområdet Sommerferieåbent i SFO på Havrehedskolen Ansøgning fra puljeinstitutionen Spirevippen om forhøjelse af driftstilskuddet for Ansøgning fra Søndersøskolen om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af førskolegrupper Ansøgning fra Skovløkkeskolen om etablering af småbørnsgruppe Etablering af småbørnsgruppe i Otterup Retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet efter høring...14 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. marts Meddelelser Eventuelt...17

3 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 309. Arbejdsopgaverne i PPR Sagsnr J.nr G01 PPR-chef Karen Byrial gennemgår arbejdsopgaverne i PPR. Til drøftelse. Gennemgået og drøftet udkast til Budget 2010 Sagsnr J.nr Med henvisning til den vedtagne Budgetprocedure skal fagudvalgene i foråret 2009 drøfte budgettemaer på hvert udvalgsmøde. Til brug for disse drøftelser har Økonomi og Løn udarbejdet en oversigt over regnskab 2008, oprindeligt budget 2009 og første udkast til Budget Alle beløb er udregnet i 2010-prisniveau på baggrund af KL s pris- og lønskøn medio marts Udvalgets regnskab 2008, budget 2009 og første udkast til Budget 2010 i priser. Befolkningsprognose Nøgletal på udvalgte udgiftsområder Indstilling: Til politisk drøftelse Til efterretning.

4 Familieudvalget 15. april 2009 Side: Årsrapporter - udpegning af indsatsområder Sagsnr J.nr K07 Det er tidligere besluttet, at alle decentrale institutioner i Nordfyns Kommune fremadrettet skal udarbejde en årsrapport som afrapportering til det politiske niveau. For at sikre ensartethed og bedre overblik i arbejdet med årsrapporterne er der udarbejdet en skabelon til brug for institutionerne. Årshjulet for årsrapporterne forløber efter følgende tidslinie: I marts udmeldes de politiske og administrative mål for det kommende år til institutionerne. 1. september indsender institutionerne årsrapporter, som altid vil indeholde et tilbageblik på det forgangne år, en status på indeværende år og en beskrivelse af forventninger til det kommende år. I september/oktober måned vil der være politisk behandling af årsrapporterne. I perioden oktober/februar måned vil det politiske niveau have dialog med institutionerne. Udvalget anmodes om at udpege de indsatsområder inden for dagpasnings- og folkeskoleområdet, hvor der ønskes en tilbagemelding. Udvalget anmodes om at formulere indsatsområder og konkrete spørgsmål i relation til årsrapporter for 2010 fra institutioner under Børn og Familie. Forslag udarbejdes.

5 Familieudvalget 15. april 2009 Side: Igangsætning af analyser inden for Familieudvalgets område Sagsnr J.nr P05 I forbindelse med udarbejdelsen af oplæg til Budget 2010 har Familieudvalget besluttet at iværksætte en række analyser på forskellige fagområder. Der er udarbejdet kommissorier for følgende områder: Skolestruktur/Skolekapacitet Specialundervisningsområdet Langebyhus Familiehusene Helhedsorienteret sagsbehandling Mad i daginstitutionerne fra 2010 Børnepasning i Morud Dagtilbudskapacitet i Nordfyns Kommune Beskrivelse af de forskellige dagtilbud Behov for forebyggende ergoterapi til børn og unge under 18 år. Oversigt over analyseområder Kommissorier og Tids- og handleplaner Kommissorier samt Tids- og handleplaner for de enkelte områder forelægges til udvalgets orientering. Beslutning i Familieudvalget den 11. marts 2009: Medtages på ny til møde i april måned i ajourført version. Direktionen har på sit møde den 2. marts 2009 godkendt de fremsendte kommissorier. Administrationen fremsender til mødet i april kommissorier og tids- og handleplaner for analyseområderne Skolestruktur/Skolekapacitet Specialundervisningsområdet i ajourført stand. Oversigt over analyseområderne Kommissorier og Tids- og Handleplaner for Skolestruktur/Skolekapacitet samt Specialundervisningsområdet pr. 24. marts Kommissorier og Tids- og Handleplaner for Skolestruktur/Skolekapacitet samt Specialundervisningsområdet forelægges til udvalgets orientering.

6 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 6 Drøftet Status på etablering af madordning i daginstitutionerne fra 2010 Sagsnr J.nr P15 I henhold til vedtaget lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) L 16, skal der i alle daginstitutioner, omfattet af 19, tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen. Loven træder i kraft den 1. januar Dagtilbudsafdelingen v/pædagogisk administrativ konsulent Halfdan Pommerencke giver en orientering om Madordning i daginstitutionerne fra 1. januar 2010 som forberedelse til mødet i maj. Udleveres på mødet. Sagen forelægges til orientering. Orientering givet. SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 314. Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune

7 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 7 Sagsnr J.nr A01 I den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er et af temamålene, at børn og unge skal sikres såvel formel som reel indflydelse og indsigelsesret. Der skal derfor oprettes et Børne- og Ungeråd i kommunen. Børne- og Ungerådet forventes at løse opgaver både af konkrete såvel som mere udtalelsesbaseret art. En af de første opgaver for rådet er at inddrage unge i kommunevalget i 2009, men også opgaver i form af eksempelvis udtalelser om forskellige projekter af forebyggende karakter inden for ex SSP (skole, social og politi) samt dialog og støtte til de lokale elevråd er opgaver for rådet. Børne- og Ungerådet forventes at afholde 4 møder årligt, men kan indkaldes ad hoc. Børne- og Ungerådet organiseres i et sekretariat, placeret i Nordfyns Ungdomsskole. Deltagerne i udvalget foreslås at være en elevrådsrepræsentant fra hver af overbygningsskolerne, en elevrådsrepræsentant fra Nordfyns Gymnasium samt en elevrådsrepræsentant fra hver af produktionsskolerne. Ungdomsskoleinspektøren er sekretariatsleder. Kommissorium for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Tids- og handleplan for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Opgaver for Børne- og Ungerådet i Nordfyns Kommune, notat 31. marts 2009 Forslag til organisationsplan for Børne- og Ungerådet Unge og Kommunevalg, Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. februar 2009 Notat fra Økonomi og Løn af 2. april 2009 Personalemæssige konsekvenser: Der afsættes inden for folkeskolernes timeramme et timetal på 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Øvrigt tidsforbrug til Ungdomsskolen dækkes inden for den eksisterende timeramme. Tid til kontaktlærer inden for Nordfyns Gymnasium og Produktionsskolen foreslås finansieret inden for skolernes eget timebudget. Økonomiske oplysninger: I Budget 2009 er der afsat et rammebeløb på ca. kr til forebyggende foranstaltninger inden for Børn- og Ungeomådet. Disse midler kan delvis anvendes til aktiviteter for Børn- og Ungerådet. Fra 2010 foreslås der afsat et rammebeløb på kr til aktiviteter for rådet samt et rammebeløb til Ungdomsskolens administration på kr Samlet skønnet udgift pr. år fra 2010 udgør kr Administrationen indstiller, at Børne- og Ungerådet oprettes fra august 2009, som beskrevet i kommissoriet. Administrationens indstilling indstilles godkendt med den ændring, at der ikke afsættes 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Den opgave varetages af skoleforvaltningen. Endvidere

8 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 8 udgår produktionsskolerne og erstattes med 1 repræsentant fra Otterup Realskole og 1 repræsentant fra overbygningen ved Skamby Friskole Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 på Undervisningsområdet Sagsnr J.nr Økonomi og Løn fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 på Undervisningsområdet. De øvrige budgetområder under Familieudvalget vil blive forelagt Familieudvalget på mødet i maj Ressourceforbrug i folkeskolen - notat af 25. marts 2009 Budgetopfølgning 31. marts 2009 på Undervisningsområdet Fremsendes til Kommunalbestyrelsen for en afklaring af om Familieudvalget skal finde overskridelsen indenfor egen ramme, da overskridelsen delvis skyldes en fejlbudgettering indenfor kørsel Sommerferieåbent i SFO på Havrehedskolen Sagsnr J.nr P15 Skolebestyrelsen ved Havrehedskolen har gentagne gange udtrykt ønske om at få etableret sommerferiepasning i skolens SFO. I øjeblikket henvises forældrene til at benytte det særlige pasningstilbud i Søndersøskolens SFO.

9 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 9 Familieudvalgets formand har på baggrund af en dialog med Skolebestyrelsen anmodet Undervisningsafdelingen om at undersøge konsekvenserne af ekstraordinært i 2009 at reducere SFO ens lukningsperiode fra 4 til 3 uger. Brev fra Havrehedskolen af 28. marts 2008 Spørgeskema til forældre, dateret den 10. marts 2008 Resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat vedrørende normering af 20. marts 2009, udarbejdet af Undervisningsafdelingen Notat fra Økonomi og Løn af 24. marts 2009 Personalemæssige konsekvenser: En normeringsudvidelse på 2,21 procent. Økonomiske oplysninger: En forventet udvidelse af bruttodriftsbudgettet på ca kr. Under forudsætning af, at 60 % af udgiften dækkes af forældrebetaling, bliver nettodriftsudgiften ca kr. Beløbet er ikke afsat i budget Sagen forelægges til politisk beslutning. Indgår i drøftelserne til budget Ansøgning fra puljeinstitutionen Spirevippen om forhøjelse af driftstilskuddet for 2009 Sagsnr J.nr S49 Administrationen har den 25. november 2008 modtaget skrivelse fra bestyrelsen i puljeinstitutionen Spirevippen, Skovhavevej 1, Tofte, Bogense, hvori opmærksomheden henledes på, at der på budget 2009 vil være et driftsunderskud på ca. kr Bestyrelsen i Spirevippen anfører, at det er udgifter til husleje, el, vand mv., som er den primære årsag til det forventede underskud.

10 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 10 Det bemærkes, at kommunens tilskud til husleje er faldet markant i forbindelse med kommunesammenlægningen. Bestyrelsen foreslår 3 løsningsmodeller: 1. en forhøjelse af den del af driftstilskuddet, der vedrører husleje mv., således at det svarer til de faktiske udgifter, 2. en ændring af normeringen i nedadgående retning, eller 3. at der godkendes et budget for 2009 med et forventet underskud. Sagen er drøftet på et møde mellem Lise Frandsen og Spirevippens ledelse den 20. november Puljeinstitutionen Spirevippen er en daginstitution som fuldt ud er på højde med Kommunens øvrige institutioner, men der syntes ikke at være belæg for at forhøje deres driftstilskud med afsæt i, at de bliver forfordelt i forhold til de Kommunale institutioner. Skal man forhøje deres driftstilskud må man søge begrundelsen herfor andetsteds. Se i øvrigt notat om beregning af driftstilskud og egenbetaling i puljeinstitutioner. Brev af 25. november 2008 fra Spirevippen vedrørende Budget 2009 Budget 2008 og 2009 fra Spirevippen Notat Beregning af driftstilskud og egenbetaling i puljeinstitutioner af 17. februar 2009 Notat af 8. december 2008 fra Økonomi Beregning af tilskud til privatinstitutioner fra Økonomi Driftsaftale med Spirevippen af 11. oktober 2007 Økonomiske oplysninger: Der er på budget 2009 ikke taget højde for en evt. merudgift ved ændring af driftstilskuddet til puljeinstitutionerne. Administrationen indstiller, at ansøgningen om forhøjelse af driftstilskuddet for 2009 ikke imødekommes. Beslutning i Familieudvalget den 11. marts 2009: Formand, næstformand og direktør holder møde med Bestyrelsen. Sagen behandles på næste møde. På et møde den 23. marts 2009 blev Spirevippens driftstilskud og udgifter drøftet. Spirevippen har en stor udgift til husleje. Institutionen blev opfordret til at kontakte udlejer med henblik på forhandling af huslejen. Administrationen indstiller, at ansøgningen om forhøjelse af driftstilskuddet for 2009 ikke imødekommes.

11 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 11 Det indstilles, at ansøgningen om forhøjelse af driftstilskuddet for 2009 ikke imødekommes Ansøgning fra Søndersøskolen om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af førskolegrupper Sagsnr J.nr Ø00 Fra Søndersøskolen er modtaget en ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af førskolegrupper. Der søges om et samlet beløb på kr ,39. Ansøgningen er fremkommet, efter at ansøgningerne fra de øvrige skoler er behandlet i Familieudvalget. Dette skete på mødet den 14. januar 2009 under punkt 275. Fra Teknik og Miljø forventes på mødet fremlagt et notat, hvoraf fremgår, hvorledes de tidligere godkendte beløb er forbrugt, ligesom det vil fremgå af oversigten, om der er yderligere økonomiske midler til rådighed inden for rammen. Ansøgning fra Søndersøskolen af 9. februar 2009 Notat fra Teknik og Miljø forventes at foreligge på mødet. Økonomiske oplysninger: I den tidligere beslutning under punkt 275 vedrørende etablering af førskolegrupper blev indstillet, at der frigives kr Det blev ligeledes imødekommet, at der anvendes kr af anlægsrammen. Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes for så vidt angår garderobeskabe dog under forudsætning af, at beløbet kan finansieres inden for anlægsrammen. Dette med baggrund i den linie, der er lagt for de øvrige skoler. Det ansøgte beløb til garderobeskabe udgør kr ,89.

12 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 12 Det indstilles, at administrationens indstilling følges, såfremt beløbet kr ,89 kan finansieres inden for anlægsrammen Ansøgning fra Skovløkkeskolen om etablering af småbørnsgruppe Sagsnr J.nr Ø00 Skovløkkeskolen fremsender i skrivelse af 27. januar 2009 ansøgning om etablering af en småbørnsgruppe i tilknytning til børnehaven Skovtroldene med opstart pr. 1. marts Det fremgår af det medsendte budget, at man til en start forventer en gruppe på 10 småbørn. I øjeblikket er der 4 dagplejere ansat i område Østrup/Klintebjerg, som er det område, der hører til Skovløkkeskolen. 2 af disse dagplejere er pt. på barsel indtil 1. august De øvrige 2 har max. antal børn og får ikke plads til flere i Til de 2 dagplejere, der kommer fra barsel 1. august, vil der være 7 børn, fordelt med - 2 til juli/august (forventet - endnu ikke skrevet op til dagplejen) - 1 til september, som er skrevet op til dagplejen - 1 til november, som er skrevet op til dagplejen - 2 til december (forventet - endnu ikke skrevet op til dagplejen) - 1 til januar 2010 (forventet - endnu ikke skrevet op til dagplejen) Dertil kommer de 2 dagplejeres egne 2 børn (1 hver). Disse børn tæller pt. ikke med. Oplysninger om det forventede antal børn stammer fra sundhedsplejen, der har taget udgangspunkt i, hvornår nuværende kendte børn fylder 1 år. Der er i alt 9 nye børn i området, som vil have brug for pasning i resten af Disse børn passes i øjeblikket i Dagplejen. Ansøgning fra Skovløkkeskolen af 27. januar 2009 Notat fra Teknik og Miljø af 31. marts 2009

13 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 13 Notat fra Økonomi og Løn af 7. april 2009 Økonomiske konsekvenser: Teknik og Miljø anslår, at udgiften til etablering er kr excl. moms. Sagen forelægges til politisk drøftelse og beslutning. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, men ansøgningen behandles igen i forbindelse med budget Der skal foreligge økonomiske beregninger for driften Etablering af småbørnsgruppe i Otterup Sagsnr J.nr A00 På opfordring af Familieudvalget er det besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for at etablere småbørnsgruppe i Otterup. Som udgangspunkt anbefaler Dagtilbudsafdelingen, at der etableres småbørnsgruppe med 8 faste pladser og 4 gæstepladser i Otterup, dels for at have et varieret tilbud til alle forældre med småbørn i kommunen, dels fordi det i perioder er svært at rekruttere dagplejere i Otterup-området. Kastaniegården, Poppelgården og Rønnebærhaven har alle udtrykt ønske om at etablere en småbørnsgruppe. Rønnebærhaven og Kastaniegården har ifølge den aktuelle venteliste ikke tilstrækkelig plads til at etablere en småbørnsgruppe. Poppelgården har plads til at etablere en småbørnsgruppe fra 1. august Hvis førskolegruppen på Nordvestskolen fortsat skal være i lokaler i Poppelgården, kan der opstå kapacitetsproblemer i institutionen. Det vurderes ud fra den aktuelle venteliste, at det i 2010 vil være muligt at rumme både førskolegruppe og småbørnsgruppe i Poppelgården.

14 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 14 Etablering småbørnsgruppe i Otterup, notat af 12. februar 2009 Belægning Otterup By 2009 Notat af 31. marts 2009 fra Teknik og Miljø om Poppelgården Notat fra Økonomi og Løn af 25. marts 2009 Personalemæssige konsekvenser: Ansættelse af personale må forventes. Økonomiske oplysninger: Omkostninger til etablering og drift må forventes. Teknik og Miljø har beregnet en overslagspris til etablering på kr excl. moms. Dagtilbudsafdelingen indstiller, at der fra den 1. august 2009 etableres en småbørnsgruppe med 8 faste pladser og 4 gæstepladser i Poppelgården. Det indstilles, at der etableres en småbørnsgruppe med 8 faste pladser og 4 gæstepladser i Poppelgården. Det indstilles, at der frigives kr til formålet Retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet efter høring Sagsnr J.nr A00 I henhold til Dagtilbudsloven af 6. juni til 10 skal alle dagtilbud (0-6 år) udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanerne skal godkendes af henholdsvis forældrebestyrelsen i de enkelte daginstitutioner og af Kommunalbestyrelsen. For at lette dette arbejde, og for at dagtilbuddene har noget at arbejde ud fra, har Dagtilbudsafdelingen opstillet et forslag til, efter hvilke kriterier en sådan godkendelse kunne finde sted. Forslag til retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner for daginstitutionsområdet af 12. november 2008 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 i uddrag

15 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 15 Administrationen indstiller, at forslag til retningslinier godkendes og sendes til høring i daginstitutionernes bestyrelser og i Handicaprådet. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009 Retningslinierne sendes i høring i daginstitutionernes bestyrelser og personalegruppe samt i Handicaprådet. Høringssvarene skal være administrationen i hænde den 1. marts Der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra 18 institutioner og fra Handicaprådet. Forslag til retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner for daginstitutionsområdet af 12. november 2008 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 i uddrag Administrationens sammenskrivning af høringssvarene af 19. marts 2009 Høringssvarene Administrationen indstiller, at forslag til retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner godkendes med følgende ændringer: Punkt 5 og 6 slås sammen og ændres til: At der er en plan for den løbende evaluering og revidering af den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres en gang årligt. Evalueringen kunne passende være samtidig med udformningen af årsrapporten i september, hvor der i årsrapporten beskrives, hvordan der i det forløbne år er arbejdet med læreplanen. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes. SAGER TIL EFTERRETNING 322. Budgetrapport pr. 31. marts 2009 Sagsnr J.nr Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 31. marts 2009.

16 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 16 Budgetrapport pr. 31. marts 2009 Til efterretning Meddelelser Sagsnr J.nr Notat vedrørende Børn og Kultur s tiltag i forhold til Handicappolitikken. 2. FOA indbyder til Landskonferencen Kvalitet i Dagplejen den juni 2009 på Hotel Nyborg Strand 3. Kræftens Bekæmpelse, Nordfyns Lokalforening, fremsender opfordring til at deltage i Solkampagnen 2009 Skru ned for solen mellem 12 og 15. Kampagnen afvikles i uge Nordfyns Ungdomscenter fremsender invitation til besøg på det nye center. 5. Forsøg med mindre bureaukrati i folkeskolen. (Der foreligger notat fra Undervisningsafdelingen). 6. Erhvervs- og Byggestyrelsen fremsender invitation til samarbejde om udvikling af institutioner for fremtiden. Til efterretning.

17 Familieudvalget 15. april 2009 Side: Eventuelt Sagsnr J.nr Til efterretning.

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 ONSDAG DEN 11. MARTS 2009, KL. 13.00 Familieudvalget 11. marts 2009 Side: 2 PÅ HAVREHEDSSKOLEN, RUGÅRDSVEJ 729, 5462 MORUD Familieudvalget 11.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 MANDAG DEN 28. APRIL 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 28. april 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen med

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth. Annelise

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 40 ONSDAG DEN 22. APRIL 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 22. april 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Arne Kruse deltog

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 8. NOVEMBER 2007, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. november 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 27. AUGUST 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 14.30 Social- og Sundhedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 PÅ CENTRALKØKKENET, BRYGGERIVEJ 16,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TIRSDAG DEN 3. MARTS 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 3. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Jan Erik

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Evaluering af kvalitetsrapporten 2006/07 og initiativer i forhold til fremtidig kvalitetsrapportering

Evaluering af kvalitetsrapporten 2006/07 og initiativer i forhold til fremtidig kvalitetsrapportering UNDERVISNINGSAFDELINGEN Evaluering af kvalitetsrapporten 2006/07 og initiativer i forhold til fremtidig kvalitetsrapportering Dato: 17.10.2007 Ref. cs På baggrund af egne erfaringer og tilbagemeldingerne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse Medlemmerne mødte. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere