Referat Sekretariatsledelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sekretariatsledelsen"

Transkript

1 Referat Sekretariatsledelsen Fredag den 15. Januar Jammerbugt Kommune Lundbakvej Pandrup

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra tovholdergrupperne 3. Temadrøftelse - Infrastruktur 4. Nye projekter 5. Folkemødet Status på nye studiejobs 7. Organisering af interessevaretagelse 8. Fortællinger om Nordjylland 9. Regeringens Vækstplan 10. Årsrapport Kontakt til / kommunikation fra projekter 12. RegLab 13. Økonomi 14. Kommunikation 15. Mødeplan Sekretariatet orienterer 17. Eventuelt 1

3 Godkendelse af dagsordenen Sekretariatet indstiller, at: Sekretariatsledelsen godkender dagsordenen Sekretariatsledelsen godkender dagsordenen Der opfordres til, at kommunerne og regionen udpeger en suppleant til sekretariatsledelsen, som kan deltage på møderne ved afbud fra den faste repræsentant. Dette skal sikre, at alle indgår i behandlingen af direktions og bestyrelsen dagsorden og medvirker til at styrke forankringen i egen organisation.

4 Orientering fra tovholdergrupperne Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning. De fem tovholdergrupper giver en kort status (3-5 min.) på arbejdet i gruppen, herunder arbejdet med at tilknytte erhvervsforum samt at blive mere dagsordenssættende. Sekretariatsledelsen beslutter, at dagsordenspunktet udgår.

5 Temadrøftelse - Infrastruktur Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Giver input til temadrøftelsens indhold Tager orienteringen vedr. Bredbånd i Nordjylland til efterretning Bestyrelsesmødet indledes med en temadrøftelse indenfor indsatsområdet infrastruktur. Det er hensigten, at alle indsatsområder undergår en drøftelse i bestyrelsen. Hidtil har Erhvervsudvikling og jobskabelse, Kvalificeret arbejdskraft og Internationalt samarbejde været på dagsordenen. Formålet med temadrøftelsen er at modtage bestyrelsens input til den måde man arbejder i den enkelte arbejdsgruppe samt at verificere de konkrete prioriteringer, der er foretaget i gruppen. Vedlagt er tovholdergruppens oplæg til indhold. Bredbånd i Region Nordjylland (v. Thomas Kampmann) Projektet Bredbånd i Region Nordjylland blev igangsat den 1. september Siden er der påbegyndt en række aktiviteter, herunder kortlægning af den mobildækning i Nordjylland samt en dialog mellem de nordjyske kommuner og med leverandørerne af trådet og trådløst bredbånd, om nedbringelse af barrierene for udbygningen af den nordjyske digitale infrastruktur. Dette er blandt andet medført et oplæg til en fælles mastepolitik mm., som præsenteres på et møde mellem alle 11 kommuner den 12. januar. Efter kommunerne mødet eftersendes oplægget til sekretariatsledelsen. På dagens møde deltager projektleder Thomas Kampmann, og vil give en kort præsentation af den videre proces for vedtagelse af en fælles mastepolitik, herunder behandlingen i BRNs direktion og bestyrelse. Thomas Kampman opsummerer idéen i de 4 oplæg i det eftersendte dokument, og de vigtigste kommentarer fra på kommunemødet. Herunder vil han komme ind på, hvad det forventes at direktion og bestyrelse skal forholde sig til. Det skal også bemærkes, at jeg ikke forventer at oplæggene er nærlæst, men blot skimmet. Vedhæftet i bilag er ligeledes en kort status på projektet pr. 1. januar 2015, samt tanker om den fremtidige organisering af indsatsen. Sekretariatsledelsen drøfter oplægget, herunder BRNs rolle i implementering af mobilitetsstrategien og det dertilhørende handlingskatalog. Der arbejdes videre på oplægget til temadrøftelsen. Sekretariatsledelsen tager Thomas Kampmans orientering om Bredbånd i Region Nordjylland til efterretning.

6 Nye projekter Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter projekterne med henblik på indstilling til bestyrelsen Bestyrelsen drøfter en række projekter på det kommende møde. Der er både tale om projekter til endelig beslutning og projekter, der skal bearbejdes og modnes, men som bestyrelsen drøfter relevansen af. Qualify Projektet er præsenteret på bestyrelsesmødet 27. marts Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Tovholdergruppen for erhvervsudvikling har nedsat en gruppe med repræsentanter fra tovholdergruppen og erhvervsforum til at kvalificere og udvikle projektet. Den færdige projektbeskrivelse er ikke behandlet i tovholdergruppen. International House North Denmark Projektet er præsenteret på bestyrelsesmødet 26. juni 2015 og godkendt til videre drøftelse på mødet 18. september Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Tovholdergruppen anbefaler projektet. Der lægges dog vægt på vigtigheden af decentrale aktiviteter, såsom netværksdannelse for ægtefæller, så de internationale borgere, der befinder sig uden for Aalborg også understøttes. Derudover tages der forbehold for, at det ikke er alle projektets aktiviteter, der har opnået medfinansiering fra vækstforum. Projektideen er ligeledes drøftet i sekretariatsledelsen. Sekretariatet konstaterede, at der var uoverensstemmelse mellem ansøgningen til Vækstforum og ansøgningen. Direktionen valgte derfor at sende forslaget tilbage til projektledelsen, som blev bedt om at arbejde med forslag til aktiviteter, som er særligt relevante for BRN at understøtte (og som ikke understøttes af Vækstforum), og indgå i dialog med tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft samt sekretariatsledelsen om fornyet fremlæggelse af projektet i BRN. Af vedlagte bilag fremgår det tillæg, der er udarbejdet til den oprindelige projektbeskrivelse. INCOMING 26. juni 2015 godkendte BRNs bestyrelse projektet Incoming Nordjylland. Sidenhen er det dog blevet vurderet, at projektet er i konflikt med erhvervsfremmeloven og en proces blev igangsat for at revidere projektets indhold. Processen pågår fortsat. Lise-Lotte Stisager giver på dagens møde en kort status på det videre forløb Big Data-konference Projektet har endnu ikke været forelagt bestyrelsen. Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Projektet udspringer fra direktionens møde den 12. juni, hvor tovholdergruppen for infrastruktur fik til opdrag at undersøge potentialet i Open Data. Projektbeskrivelsen blev behandlet i tovholdergruppen for infrastruktur den 10. december Tovholdergruppen anbefaler projektet. Fremkommelighedsanalyse Projektet er drøftet på bestyrelsesmødet 27. november Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i Projektideen er drøftet i tovholdergruppen for Infrastruktur. Tovholdergruppen anbefaler projektet. Projektideen

7 er drøftet i sekretariatsledelsen. Sekretariatsledelsen indstiller til direktionen, at projektet indstilles til godkendelse i bestyrelsen med den ene af to følgende finansieringsmodeller: BRN finansierer udgifter til konsulentbistand på kr., men de deltagende kommuner finansierer selv medarbejdertimer ( samlet for alle kommuner) BRN finansierer alle udgifter. Evt. kan andel af udgifter, der vedrører medarbejdertimer, finansieres af fleksible midler Direktionen indstillede projektet til afvisning i bestyrelsen, som valgte at sende projektet tilbage i tovholdergruppen. Direktionen bemærkede, at kommunerne selv finansierer deltagertimer i mindre projekter. Tovholdergruppen for infrastruktur har behandlet den reviderede projektbeskrivelse på tovholdergruppemødet 10. december, og anbefaler at projektet godkendes. Fundraising-konference Projektet har ikke været forelagt bestyrelsen, men blev nævnt som et muligt initiativ under temadrøftelsen af internationalt samarbejde på bestyrelsesmødet den 27. november Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Projektbeskrivelsen blev behandlet i tovholdergruppen for internationalt samarbejde den 7. december Tovholdergruppen anbefaler projektet. Qualify Sekretariatsledelsen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. Det er skal dog tydligt fremgå, at projektet tidligere har været drøftet i bestyrelsen under overskriften produktion og innovation. International House North Denmark Sekretariatsledelsen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. INCOMING Sekretariatsledelsen tager den skriftlige orientering til efterretning. Big Data-konference Sekretariatsledelsen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. Det besluttes, at datoen for konferencen rykkes frem til marts af hensyn til at sikre, at de relevante deltagere og foredragsholdere er i stand til at deltage. Per Toppenberg fastsætter en ny dato. Lise-Lotte Stisager og Anders Stryhn involveres i at kvalificere indholdet af det tredje temaspor service og forsyning inden for hhv. turisme og erhvervsservice. Fremkommelighedsanalyse Sekretariatsledelsen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. Fundraising-konference Sekretariatsledelsen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. Det kommenteres dog, at konferencen med fordel kan afgrænses til kun at omfatte offentlige organisationer. Samtidigt er det vigtigt at skitseres en klar proces for opfølgningen efter fundraisingkonferencen og herunder, hvorledes NDEU medvirker til at facilitere de projekter,s der opstår deraf. Jørgen Basballe drøfter revisionsforslagene med NDEU. Det er efterfølgende besluttet, at fundraising-konferencen tages af dagsordenen i BRNs direktion og bestyrelse. I stedet bringes projektet tilbage i tovholdergruppen for internationalt samarbejde til yderligere drøftelse.

8 Folkemødet 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter udkast til program Drøfter om der skal sendes spørgeskema til politikerne og i givet fald med hvilket indhold Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i bestyrelsens tilbagemelding og BRNs indsatsområder igangsat arbejdet med at udvikle et program. Programmet vil blive tematiseret efter BRNs indsatsområder plus temaet Natur og Kultur. Den ønskede vinkling er problemstillinger og emner, som er relevante bredt set for hele Danmark, men hvor vi i Nordjylland/BRN har et bud på en løsningsmodel eller et særligt problemfelt, vi ønsker fremhævet. Ud fra dette formuleres debatemner, og der findes relevante paneldeltagere. Se vedlagte oversigt. Arbejdsgruppen ønsker, at nordjyske lokalpolitikere føler sig velkomne i teltet og har ejerskab til det, der foregår. I det omfang, det er muligt og meningsfyldt, inddrages politikerne i debatter og events. Der er udarbejdet et spørgeskema som sendes til alle by- og regionsrådspolitikere, som vil deltage på Folkemødet. Formålet med spørgeskemaet er at inddrage politikerne. Med hensyn til borgmestrene er det ønsket, at de alle deltager i mindst et arrangement på standen, og gerne flere. Arbejdsgruppen forventer på sekretariatsledelsens møde i marts at fremlægge første egentlige udkast til program inklusiv navngivne politikere og debattører. Til orientering er her link til spørgskemaet til politikerne: usp=send_form Sekretariatsledelsen er enig i de foreslåede emner, men kommenterer at programmet ikke skal blive for bredt. Der skal foreligge et revideret oplæg til sekretariatsledelsesmødet den 18. marts Det besluttes, at der ikke bør sende spørgeskemaer ud.

9 Status på nye studiejobs Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Status på oprettelsen af studiejobs I regi af tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft er der efterspurgt status fra kommunerne og Region Nordjylland. Fem kommuner har indsendt status på nuværende tidspunkt. De resterende forventes at indløbe inden direktionsmødet 29. januar Vedlagt er kommunernes tilbagemeldinger. Opfølgning på bestyrelsesmødet På bestyrelsesmødet 27. november 2015 besluttede bestyrelsen at afsætte op til kr. i 2016 til at understøtte etableringen af nye studiejobs i Nordjylland. I første omgang arbejdes der med en fælles nordjysk stand på Karrieremessen. Frem mod direktionsmødet udarbejdes et budget for, hvordan man kan understøtte indsatsen. Sammenhæng med Nyuddannede i SMV'erne Fredag 8. januar 2016 blev ansøgningen vedr. Nyuddannede i SMV'erne indsendt til Vækstforum. For at sikre de bedste muligheder for at tilføre højtuddannet arbejdskraft til de nordjyske kommuner er de private studiejobs inkluderet i ansøgningen, således at der i projektet både fokuseres på studerende og dimittender. Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning.

10 Organisering af interessevaretagelse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter organisering af fremtidig interessevaretagelse med henblik på anbefalinger til bestyrelsen I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar d. 30. oktober 2015 drøftede bestyrelsen på mødet d. 27. november 2015 behov for, at BRN fremadrettet styrker interessevaretagelsen i forhold til særligt vigtige nordjyske dagsordner særligt på nationalt niveau. Uddrag af referat fra bestyrelsens drøftelse d : 'Formanden indledte drøftelsen af fælles interessevaretagelse. Der var stor opbakning i bestyrelsen til at arbejde med dette og mange input hertil. Det blev bl.a. fremhævet: Vi skal være skarpe på de fælles budskaber, som vi kan løfte i relevant sammenhæng. Her kan vi tage udgangspunkt i de fælles fortællinger om Nordjylland, som der var enighed om på strategiseminaret Vi skal organisere vores interessevaretagelse, så vi kan være proaktive og handlingsrettede Nogle sager starter i Bruxelles, så vi skal have øje for dette perspektiv og være tilstede her i relevant omfang Vi skal involvere Erhvervsforum og organisationerne Vi skal holde møder i Kbh og andre steder i relevant omfang, så vi kan få de rette i tale Direktionen skal udarbejde et forslag til den fremadrettede organisering af interessevaretagelsen. Sekretariatsledelsen bedes komme med input til dette og drøfte den videre proces. Nedenfor fremgår et kort oplæg, som blev udarbejdet af sekretariatet som forberedelse til bestyrelsesmødet d Oplæg om interessevaretagelse til bestyrelsesmøde d : Hvad: Fælles nordjyske udfordringer og muligheder synliggøres for nationale (og i udvalgt omfang for internationale) beslutningstagere Fælles nordjyske udfordringer og muligheder synliggøres tidligt og vedvarende i relevante nationale (og i udvalgt omfang i internationale?) beslutningsprocesser Hvorfor: Dagsordenssættende: Særligt vigtige nordjyske dagsordner er ikke markant synlige for nationale beslutningstagere og påvirker derfor ikke tilstrækkeligt national prioritering. Der er derfor et stort ønske om, at udvalgte fælles nordjyske prioriteringer vedvarende og markant profileres. Proaktiv interessevaretagelse: Reaktioner på nationale politiske beslutninger, som ikke er til gavn for Nordjylland, kommer ofte for sent i beslutningsprocesserne, når der i praksis ikke kan ændres på beslutninger. Der er derfor stort ønske om, at Nordjylland i fællesskab kan være mere proaktiv med at positionere fælles nordjyske interesser tidligt i beslutningsforløb, så disse kan afspejles i beslutninger. Internationalt: Strategiske byer/byregioner prioriteres: Göteborg, evt Oslo, Kiel/Hamborg, Bruxelles Hvordan: Løsning af opgaven kræver organisering og prioritering

11 Elementer i prioritering: - udvælgelse af et antal særligt vigtige dagsordener og formulering af budskaber - politisk prioritering (i budskaber, i tid) - administrativ prioritering: ressourcer hos medarbejdere, tid hos ledelse Elementer som indgår i organisering af interessevaretagelse: - kortlægge særligt vigtige interessenter i ministerier, styrelser og organisationer (EU?) ift prioriterede dagsordener - kortlægge eksisterende kontakter og nye, der må opsøges - fordeling af opgaver i egen organisation (BRN, fagnetværk mv) - drøfte behov for vedvarende interessepleje og ad hoc beredskab - tilrettelægge faste møder i Kbh for bestyrelse, direktion, sekretariat m,fl. - prioritering på møder i BRN bestyrelse og direktion - involvering af erhvervsforum og nordjyske organisationer Internationalt: delegationsrejser til udvalgte byer / regioner i sammenhæng med relevant dagsorden (generelt samarbejde projekter, kobling med særlige dagsordner) Sekretariatsledelsen beslutters, at der er behov for at kvalificere forslagene yderligere. Det aftales derfor, at der, frem mod direktionsmødet den 29. januar, indsamles input til, hvorledes man kan organisere interessevaretagelsen. Vibeke Lei Stoustrup sørger for, at samle de indkomne input til direktionsmødet den 29. januar.

12 Fortællinger om Nordjylland Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter og giver input til de fælles fortællinger om Nordjylland På strategiseminaret d. 30. oktober 2015 var en af aktiviteterne udarbejdelse af fælles fortællinger om Nordjylland. Bestyrelsen har på mødet d drøftet den videre proces og besluttet: Fortællingerne kan danne afsæt for en mere fokuseret indsats i BRN og samtidig være ramme for den mere fastlagte del af fremtidig interessevaretagelse. Følgende proces foreslås: Fortællingerne sendes til drøftelser og kvalificering i Erhvervsforum. Bestyrelsen fastlægger derefter de centrale fortællinger for de kommende år. Fortællingerne bruges til: a. interessevaretagelse, b. kommunikation, c. fokusering af samling af indsatserne under indsatsområderne Sekretariatet har i samarbejde med en række medlemmer af tovholdergrupperne og Erhvervsforum udarbejdet udkast til komprimerede fortællinger, udformet som oversigtlige faktakort. Faktakortene sendes til kommentering i Erhvervsforum sideløbende med drøftelse i sekretariatsledelsen, således at der kan fremsendes et færdigt produkt til bestyrelse og direktion. Sekretariatsledelsen bakker op om indholdet i de fælles fortælling. Det besluttes, at yderligere kommentarer fremsendes til sekretariatet senest onsdag 20. januar 2016.

13 Regeringens Vækstplan Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Drøfter relevante initiativer i regeringen og den videre proces i BRN-regi Regeringen har i november 2015 fremlagt en ny vækstplan for Danmark 'Vækst og udvikling i hele Danmark'. Planen beskriver 5 veje til vækst og udvikling udmøntet i 100 forslag til initiativer. D. 10. december sendte formanden for BRNs bestyrelse et brev til erhvervs- og vækstministeren, hvori hun på vegne af BRN kvitterede for udspil til vækstplan og adresserede en række initiativer, som har særlig interesse for BRN. Det drejer sig bl.a. om udbredelse af bredbånd, udarbejdelse af ny luftfartsstrategi og decentralt uddannelsesudbud. Der er nu kommet svar fra ministeren med invitation til at bidrage til arbejdet. Kontakten til ministeriet pågår. Sekretariatsledelsen drøfter den videre proces, herunder evt. yderligere interesseområder. Vækstplanen kan læses her Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Sekretariatet tilføjer, at der er taget kontakt til de relevante ministerier i forhold til decentralt uddannelsesudbud og udbredelsen af bredbånd i Nordjylland.

14 Årsrapport 2015 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter udkast til årsrapport På seneste møde i bestyrelsen drøftedes behovet for en årsrapport for Vedlagt er sekretariatets disposition. På mødet drøftes dispositionen samt den videre proces. Sekretariatsledelsen godkender årsrapporten for 2015.

15 Kontakt til / kommunikation fra projekter Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter og beslutter oplæg til kontakt til og kommunikation med projekter Der er efterhånden igangsat en række projekter i regi af BRN. Der er derfor behov for en enkel systematik i forhold til at følge projekterne og indsamle information. Kortfattet information for alle igangsatte projekter til erhvervsforum, direktion og bestyrelse foreslås at finde sted 2 gange årligt: 1. kvartal i forbindelse med årsrapport 3. kvartal som halvårlig projektstatus Projekterne er via bevillingsskrivelse fra BRN forpligtet til at levere information 2 gange årligt. Information skal leveres skriftligt ud fra oversigtlig og kortfattet skabelon og indsamles af sekretær for tovholdergrupperne. Derudover er der behov for en løbende kontakt til projekterne, både for at sikre fornøden fremdrift / have opmærksomhed på evt. problemstillinger og for at indsamle gode historier til kommunikation og pressedækning. Det fremgår af det reviderede kommissorium for tovholdergrupperne, at gruppen skal udpege en kontaktperson til hvert af 'gruppens' projekter. Kontaktpersonens opgaver er jf. ovenstående: Løbende kontakt til 'eget' projekt (hvert kvartal) Status til tovholdergruppen på møder Evt. direkte kontakt til kommunikationsansvarlig for indsatsområdet ved potentiale for presse og kommunikation / stå til rådighed for kommunikation Tovholdergruppen har ansvar for på møderne løbende at skabe et samlet overblik over status fra projekter, herunder kommunikationspotentialet og evt. problemer, som skal synliggøres for sekretariatsledelse, direktion eller bestyrelse udover den halvårlige skriftlige status. Sekretariatsledelsen bakker op om oplægget til, hvorledes der sikres et informationsflow om projekter til de relevante aktører i BRN.

16 RegLab Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter medlemskab af REGLAB med henblik på indstilling til bestyrelsen Drøfter om vi skal arbejde videre med deltagelse i en analyse af business regions Bestyrelsen har i løbet af 2015 drøftet et fælles medlemskab af REG LAB. Udfordringen har været foreningens kontingentmodel, der på nuværende tidspunkt ikke tilgodeser business regions i særlig stor grad. Sekretariatet har løbende været i dialog med Reg Lab omkring medlemskab og der fremlægges her en finansieringsmodel. HVAD ER REG LAB? (Fra hjemmesiden) REG LAB er en non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. REG LABs mission er at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling. REGLAB skal være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. REGLAB skal være med til at sætte dagsordenen i diskussioner om fremtidens regionale erhvervspolitik.medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, klyngeorganisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder. Det vil sige organisationer, som engagerer sig i erhvervsudviklingen, og som har et ønske om at udvikle konkurrencedygtige initiativer og rammebetingelser i en tid hvor de regionale vækstbetingelser spiller en større og større rolle. Medlemmerne har brug for at udveksle erfaringer, opsuge ny viden samt drøfte udfordringer og udviklingsveje på tværs af administrative grænser og på tværs af forskellige typer af organisationer. REG LAB er en neutral platform, uafhængig af politiske og økonomiske interesser. Foreningens aktiviteter udvikles i dialog med medlemmerne for at sikre bedst mulig gennemslagskraft af foreningens virke. MEDLEMSKAB Sekretariatet foreslår følgende finansiering. Region Nordjylland finansierer fortsat eget medlemskab. Kommunernes medlemskab finansieres af de fleksible midler. Prisen vil her være kr. for det første medlem og for hvert følgende medlem. Samlet pris er derfor ved fælles medlemskab svarende til kr. pr. kommune (10 kommuner). Udbyttet af medlemskabet af REGLAB er adgang til den nyeste viden i forhold til regional udvikling samt mulighed for deltagelse i arrangementer. Analyse REG LAB barsler med en undersøgelse af danske og udenlandske business regions med henblik på at blive klogere på: Hvad kan vi lære af dem, der er forrest?: Hvordan er de overordnede erfaringer og resultater hos de modne business regioner? Fra ide til handling: Hvad er de kritiske faktorer ift. at udvikle fra skåltaler til resultater? Best og worst practices Arbejdsfelt (scope): Hvilken services/indsatsområder er der særlig god ræson i at arbejde med og samle i business regioner? Hvilken type af services/indsatsområder er der IKKE ræson i at arbejde med i business regioner? Specialiserings-kæde (vertikal integration): Hvordan sikres balancen og sammenhængen mellem lokal og specialiseret indsats? Potentiel effekt: Hvilke tiltag har potentielt hvilke effekter? Giver det bedre/billigere løsninger? Anbefalinger: Hvilke konkrete modeller og handlingsanvisninger kan der opstilles til business regioner i

17 en dansk sammenhæng ( The Danish Way ) Vedlagt er projektbeskrivelsen fra REG LAB. Sekretariatsledelsen anbefaler medlemskabet af RegLab.

18 Økonomi Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager økonomistatus til efterretning Økonomioversigten er et fast punkt på dagsordenen. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler. Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning.

19 Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Sekrekariatsledelsen: Godkender pressehåndtering for 1. kvartal 2016 Tager orientering om kommende kommunikationstiltag i 1. kvartal 2016 til efterrretning Kommunikationsgruppen har vurderet potentielle pressehistorier for 1. kvartal af 2016 og kommet med en anbefaling hertil. Der er udpeget to historier, som vurderes at kunne skabe positiv omtale i pressen: 1. Møde mellem direktion og kompetencegivende uddannelser den 29. januar. Vinkel: Eksempler på, hvorfor decentrale uddannelsesinstititioner er vigtige for Nordjylland. 2. Godkendelse af projektet Qualify - produktion og innovation den 5. febrauar (hvis projektet godkendes i bestyrelsen). Vinkel: Virksomhedernes potentialer og vækstmuligheder. Historierne vil tage udgangspunkt i "manden på gulvet" og fortælle BRNs historier i øjenhøjde med erhvervsliv og borgere. Andre indsatser og tiltag vil blive bragt i FællesNyt, på hjemmesiden og/eller på LinkedIn afhængigt af indhold og relevans for modtagerne. Andre kommunikationstiltag i 1. kvartal 2016: 1. FællesNyt x 3 (januar, februar, marts) 2. Oversættelser af videoer på hjemmeside til engelsk 3. Optagelser til videopræsentation for infrastruktur og internationalt samarbejde 4. Udarbejdelse af formidlingstaktik Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning.

20 Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Næste møde i sekretariatsledelsen finder sted 18. marts i Jammerbugt Kommune Mødeplan 2016 Møderække Sekretariatsledelsen Direktionen Bestyrelsen Erhvervsforum januar Rebild 18. marts Jammerbugt 20. maj Thisted 19. august Brønderslev 29. januar Aalborg 1. april Hjørring 3. juni Læsø 2. sep 11. november februar Regionshuset 8. april juni Regionshuset 11. marts Arena Nord 10. juni Regionshuset Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Næste møde i Erhvervsforum finder sted 11. marts 2016 i Frederikshavn. Det besluttes at Anna Oosterhof fremadrettet deltager i sekretariatets arbejde med erhvervsforum.

21 Sekretariatet orienterer Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning. Væksthusaftale 2016 Aftalen imellem KKR og Væksthus Nordjylland for 2016 skal godkendes på KKR-møde d. 12. februar Der har siden sommer 2015 været dialog imellem VÆksthuset og BRN med henblikpå at sikre, at relationen imellem Væksthust og BRN står tydeligt i Væksthusaftalen. Der gives en status på mødet. Mål for BRN (opfølgning strategiseminar) På strategiseminaret blev det besluttet at der skal arbejdes videre med fælles mål for BRN. Der er udpeget en arbejdsgruppe med henblik på at sætte arbejdet i gang. Gruppen har deltagelse af: Ole Bendix, Hjørring Kommune, Kvalificeret arbejdskraft Lone Johansen, Region Nordjylland, Erhvervsudvikling og jobskabelse Thomas Huber, Vesthimmerlands Kommune, Analysegruppen Dennis Jensen, Aalborg Kommune, Sekretariatet Hamborg Bestyrelsen ønskede på mødet d , at der på mødet d. 5. februar 2016 gives en oversigtlig orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren, herunder særligt med Hamborg. Orienteringen gives mundtligt til sekretariatsledelsen. Foruden samarbejdet i Jyllandskorridoren arbejdes der aktuelt intensivt på ansøgning til Interreg Nordsøen fra alle partnere i Jyllandskorridoren samt Oslo, Business Region Göteborg, Nordholland samt Skotland. Fokus i projektet er samarbejde imellem klyngerne inden for grøn energi samt styrkelse af det strategiske samarbejde. Bestyrelsen er løbende orienteret om dette og senest som projektidé på mødet d Det forventes, at der på bestyrelsesmødet d fremlægges forslag til medfinansiering fra BRN i størrelsesordenen pr. år i 3 år. Det samlede projektbudget vil være på mio. Møde med uddannelsesinstitutioner d. 29. januar 2015 På bestyrelsesmødet d. 19. september 2015 var temaet det decentrale uddannelsesudbud i Nordjylland. Som opfølgning på dette mødes direktionen i forlængelse af møde d. 29. januar 2016 med rektorer/direktører for de kompetencegivende uddannelser i Nordjylland. Temaerne vil være det kommende udbud af erhvervsuddannelser, decentralt uddannelsesudbud og relevante initiativer i regeringens vækstplan. Det vil også være på dagsordenen, hvordan vi kan fastholde et løbende samarbejde imellem uddannelsesinstitutioner og BRN. Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Sekretariatet foreslår, at der indkaldes til en udviklingsdag (halv dag) mellem sekretariatsledelsen og tovholdergrupperne. Sekretariatet påtager sig ansvaret for planlægningen.

22 Eventuelt Intet til referat

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts 2016 09.00-12.00 Visit Aalborg Kjellerups Torv 5 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Godkendelse

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus Referat Bestyrelse Fredag 8. april 2016 11.00-13.00 Hotel Fårup Pirupvejen 151 9492 Blokhus Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse af turisme

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

BUSINESS REGIONS The Danish Way

BUSINESS REGIONS The Danish Way BUSINESS REGIONS The Danish Way REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V Skitse til REG LAB-fokusanalyse Invitation til at forme og deltage i analysearbejdet Udkast 12. november 2015 Baggrund I alle

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015 Møde i kommunikationsgruppen D. 5. august 2015 Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst (fast punkt) 2. Status på driftsopgaver 3. Kommunikationsnetværk 4. Intern formidling 5. Brochure 6. Kommunikationsressourcer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse.

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. Løsningsforslag inddelt i temaer (se oprindelig liste på side 5-8). Presse 1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. 2. Mere

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 25-09-2015 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL , BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS

DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL , BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL. 18.00-21.00, BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS Afbud Christian Løth Mortensen Palle Holmbech Knud Christensen Jesper F. Clausen Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Referat Direktionen Fredag 6. november 2015 13.45-15.15 KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober 2015 13.00-16.00 Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere