Samarbejdsaftale mellem grundskolerne, 10./M.klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning om vejledning i Gribskov, skoleåret 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem grundskolerne, 10./M.klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning om vejledning i Gribskov, skoleåret 2016/17"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem grundskolerne, 10./M.klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning om vejledning i Gribskov, skoleåret 2016/17 Forord Denne samarbejdsaftale har til hensigt at beskrive de gensidige forventninger til samarbejdet mellem grundskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Gribskov. På den enkelte skole planlægger vejlederen i samarbejde med lærerteamet og ledelse, den præcise afvikling af aktiviteterne ved årsplanlægningen af det kommende skoleår - i maj måned, alternativt i starten af skoleåret. Denne årsplan danner herefter grundlag for de enkelte vejledningsaktiviteter, på de enkelte skoler. Fokuspunkter i samarbejdet i skoleåret 16/17 Som udgangspunkt for samarbejdet ligger denne aftale. Der er dog temaer og nye udfordringer i at løfte den fælles opgave omkring udskolingseleverne i grundskolerne som det er væsentligt at både UU og grundskoler har fokus på i de kommende skoleår. Vejledningsreformen UU-området har gennemgået en større vejledningsreform, som har indflydelse på den vejledning, der foregår i grundskolerne og 10. klasse, og ansvarsfordelingen af opgaver mellem UU og skolerne. Dette har allerede fået betydning for prioritering og forankringen af vejledningen på grundskolerne. Blandt andet er flere opgaver i forbindelse med parathedsvurdering og uddannelsesplaner/ønsker for eleverne overgået til lærerne. Dertil skal den individuelle vejledning og gruppevejledning prioriteres til kun at vedrøre de ikke-uddannelsesparate elever. Hertil har uddannelseslandskabet og optagelseskravene til ungdomsuddannelserne ændret sig væsentligt i forbindelse med den sideløbende erhvervsskolereform. Dette udfordrer tilsammen samarbejdet på grundskolerne, og det er derfor væsentligt, at både UU og grundskoler, gør en fælles indsats for at løfte den nye fælles opgave, under de nye rammer. Individuel og gruppevejledning (watch): UU skal ikke vejlede uddannelsesparate elever (og forældre) via hverken individuel eller gruppevejledning. Der vil derfor de kommende skoleår blive lagt meget vægt på at få flyttet fokus for denne målgruppe over til at bruge den nationale evejledning (se beskrivelse nedenfor). Individuel vejledning for ikke-uddannelsesparate elever vil derfor forgå via indkaldelser fra vejlederen. En til to gange årligt, under hensyn til skoleåret, vil vejlederne på den enkelte skole udbyde gruppevejledningsforløb for ikke-uddannelsesparate elever. Gruppeforløbet bygger på bl.a. på et velunderbygget koncept kaldet WATCH og vil foregå i grupper af 8-10 elever blandet på 8. og 9. klassetrin. Hver elev kan som udgangspunkt deltage i forløbet én gang. Særlige vejlednings- og skoleindsatser for ikke-uddannelsesparate elever: For elever, der i 8. klasse bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, er det vigtigt, at der fra skolen og UU i fællesskab sikres, at eleverne får tilbud om vejlednings- og skoleindsatser for at gøre eleven uddannelsesparat. Skolen får altså en ny forpligtigelse i forhold til disse elever. Den særlige vejledningsindsats vil bestå af individuelle samtaleforløb, gruppevejledning og brobygning/besøg på ungdomsuddannelserne, samt mulighed for erhvervspraktikker. Undervisning i faget Uddannelse og Job: I vejledningsreformen og folkeskolereformen skærpes skolernes ansvar for at udfordre de unges 1

2 uddannelsesvalg gennem de timeløse fag Uddannelse og Job - helt fra børnehaveklassen til 9./10.kl. UU kan være behjælpelig med sparring om undervisningsforløb og undervisningsmateriale, men det er skolernes ansvar at sikre at undervisningen foregår. Bl.a. læringsportalen EMU.dk ligger inden med relevant undervisningsmateriale. Derudover er virksomhedskonsulenterne i UU behjælpelige med at udbrede kendskabet til den åbne skole og portalen skolen i virkeligheden i deres arbejde med lokale erhvervsdrivende. evejledningen: For at understøtte arbejdet med differentieret vejledning opfordres den enkelte skole til på egen hjemmeside og ved forældremøder at henvise til den nationale evejledning ( således at vejlederens tid prioriteres til de ikke-uddannelsesparate elever i 8., 9. og 10. klasse. Lærerne skal ikke selv vejlede, da det som lærer ikke er tidsmæssigt muligt at sætte sig ind i de komplekse systemer og krav, der er omkring optagelse, adgangskrav, studieretninger, uddannelsesretninger, overgangskrav m.m. evejledningen tilbyder vejledning via telefon, chat, mail og sms, webinar og fælleschat. UU og undervisningsministeriet sørger for at tilvejebringe materiale omkring evejledning på skolerne. Skolen sørger for at distribuere materialet til elever og forældre og lærerne henviser uddannelsesparate elever og forældre til evejledningen. Særlige temaer og samarbejdsflader: For at sikre en fælles forståelse af samarbejdsfladerne og ansvarsfordeling har vi prøvet at ridse de temaer og snitflader op, der gør sig gældende i samarbejdet med skolerne. Det er vigtigt at påpege, at datoer og procedure i nedenstående kan ændre sig (blandt andet på baggrund af justeringer fra undervisningsministeriet), men at vi med dette har forsøgt at ridse vigtige og til dels uklare snitflader op, med henblik på at gøre det mere tydeligt for alle parter. Deadlines og systemer: 8. klasse: Inden 1. december: Skolen indrapporteret standpunktskarakterer og en vurdering af elevens personlige og sociale kompetencer i forhold til at om eleven vurderes at blive uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse uden yderligere tiltage. (det faglige udgangspunkt er et karaktergennemsnit over 4). Indrapportering sker i skolens elevplansystem, hvis dette system er integreret med optagelse.dk og fx KMD elev - alternativt indrapporteres direkte i optagelse.dk. Læreren/skolen skal notere og begrunde i elevplanen hvis eleven ikke er uddannelsesparat - dette skal være tilgængeligt for elever og forældre. Vejlederen skal også have denne skriftlige begrundelse. Det er skolen der står for at informerer, elever og forældre om parathedsvurderingen. UU anbefaler at uddannelsesparathedsvurderingen formidles mundtligt til elever og forældre ved en skole-hjemsamtale. I perioden 1. december til 15. januar foretager vejlederen den endelige vurdering for 8. klasse på baggrund af lærernes vurdering. Den endelige vurdering har betydning for den vejlednings- og skolemæssige indsats i 8. og 9. kl. (revurderinger sker i samarbejde mellem lærer og vejleder). 9. klasse: Inden 1. december: Som udgangspunkt foretages kun en revurdering af uddannelsesparate elever, hvis skolen skønner at eleven ikke længere er uddannelsesparat. Elever der i 8. klasse blev vurderet ikkeuddannelsesparate revurderes af vejleder og lærere i fællesskab. Den endelige vurdering i 9. klasse sker i forhold til det faglige på baggrund af om eleven i standpunktskarakterne har mere end 2 i dansk og 2 i matematik i gennemsnit (Vejledning til udregning findes på UVM's 2

3 hjemmeside). Indrapportering sker i skolens elevplansystem, hvis dette system er integreret med optagelse.dk og fx KMD elev, alternativt indrapporteres direkte i optagelse.dk. 10. klasse: Vurderingen af uddannelsesparathed foregår efter samme principper som i 9. klasse. Dog anbefales det at lave en fornyet uddannelsesparathedsvurdering i samarbejde mellem skole og vejleder for alle elever. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Vurdering af den unges uddannelsesparathed, uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) skal foretages for alle elever i 8., 9. og 10. klasse. Dette med henblik på at sikre at der arbejdes med elevernes uddannelsesparathed inden de påbegynder en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen foregår således både forud og i forbindelse med ansøgning til en ungdomsuddannelse. Det er som noget nyt læreren der har ansvaret for at lave den indledende vurdering. Herefter laver UU-vejlederen, i samarbejde med læreren, den endelig vurdering. Udgangspunktet er en vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne bliver vurderet på deres uddannelsesvalg allerede i 8. klasse, i forhold til om der ønskes en gymnasial eller en erhvervsuddannelse. Formålet er at vejleder og skole i samarbejde har mulighed for at sætte tidligt ind i forhold til at gøre ikke-uddannlesesparate elever uddannelsesparate. Dette med udgangspunkt i den ønskede uddannelsesretning ved udgangen af 9. klasse (10. klasse). Vejleders ansvar Lærernes/skolens ansvar Forældre og elevens ansvar Vurdering/revurdering af elevernes uddannelsesparathed fra 1. december til 15. januar. Vurdering af elevernes uddannelsesparathed inden 1. december. Parathedsvurderingen skal ske til enten en erhvervsrettet uddannelse eller gymanasiel uddannelse. Andet bruges kun efter aftale med vejleder. Ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse Ansøgningen til en ungdomsuddannelse skal ske inden 1. marts. Uddannelsesplanen eller grundlaget som det hedder i optagelse.dk, udfyldes i forbindelse med ansøgning til ungdomsuddannelse inden 1. marts. Vejleders ansvar Lærernes/skolens ansvar Forældre og elevens ansvar Vejlederne udarbejder sammen med elev og forældre ansøgning til ungdomsuddannelse for de ikke-uddannelsesparate elever i optagelse.dk. Vejleder godkender ansøgning. Karakterer og uddannelsesparathedsvurdering skal være på plads senest 1. december. Uddannelsesparate elever og deres forældre søger selv om optagelse på ungdomsuddannelserne. Forældre og elev har fra 2. februar til 1. marts til at søge om optagelse. 3

4 Handleplan og indsatser for ikke-uddannelsesparate elever En vigtig pointe i samarbejdet er den tidlige indsats i forhold til de elever der i starten af 8. klasse vurderes til ikke at blive uddannelsesparate med udgangen af 9. klasse. Disse elever har brug for en ekstra indsats fra UUs og skolens side. For at lykkes med de ikke-uddannelsesparate elever er derfor vigtigt i samarbejdet mellem grundskoler (både ledelser og lærere) og UU, at vi prioritere et samarbejde omkring indsatser. Dette fordrer at både grundskoler i form af skoleledelsen og lærere samt UU-vejlederne prioriterer samarbejdet og tid til drøftelse af de enkelte elever. Dette både via gennemgang af eleverne mellem lærere og UU-vejledere, men også via klassekonferencer, hvor både skolens ledelse (evt. repræsenteret ved udskolingsleder), relevante lærere, vejleder og evt. andre relevante samarbejspartnere er repræsenteret. Dette for at udarbejde en fælles handleplan for ikkeuddannelsesparate elever. For alle elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er det vigtigt at skolen allerede i 8. klasse, i samarbejde med vejleder udarbejder en handleplan for indsatsen i 8. og 9. klasse. Af handleplanen skal det fremgå hvem der gør hvad hvornår. Her tænkes såvel på den unge, forældre, vejleder, klasselærer, lærerteam, USI, SSP, skoleledelse og andre fagpersoner, der måtte være relevante. Der følges løbende op på handleplanen fra skole og vejleders side. Ved klassekonference i 9. klasse revurderes ikke-uddannelsesparate elever i forhold til uddannelse efter 9. klasse. Vejleders ansvar Lærernes/skolens ansvar Forældre og elevens ansvar Særlige vejledningsindsatser Særlige skoleindsatser, særligt faglige indsatser Elev og forældre forventes at medvirke til at indsatserne lykkes. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne Skolen har tilsynspligt med eleverne i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Det er således også den enkelte skole der beslutter hvorledes tilsynet udmøntes. Samtlige 8. klasser skal deltage i 5 introdage: 3-5 forskellige ungdomsuddannelser. Introduktionskurser foregår klassevis. Vejleders ansvar Lærernes/skolens ansvar Forældre og elevens ansvar UU forestår formidling af introduktionskurser på ungdomsudddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. og 10. klasse. UU informerer eleven, forældre/værge og skolen om mødesteder og mødetider. Skolen betaler for transport og sørger for tilsyn med eleverne når eleverne er på ungdomsuddannelserne. Vejledningsaktiviteter i undervisningstiden Vejleders ansvar - Kollektiv vejledning i 7-10.klasse - Gruppevejledning af ikkeuddannelsesparate elever i 8- Lærernes/skolens ansvar Bidrager til at sikre tid i undervisning til afholdelse af kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning. Fremmøde 4

5 10. klasse - Individuelle vejledningsforløb af ikke-uddannelsesparate elever i klasse. Særligt gruppevejledning og individuel vejledning betyder at skolen sikrer at eleverne kan deltage i vejledningsaktiviterne. Erhvervspraktik Det er overvejende elever og forældre selv der skaffer erhvervspraktikken i klasse. Eleven skal være fyldt 14. år ved praktikstart. Skolen sørger for transport og tilsyn med eleverne, når de er i praktik eller brobygning. Eleverne er omfattet af statens forsikringsordning når de er i erhvervspraktik. Sendes en elev ud i individuelt tilrettelagt uddannelsesafklarende praktik eller brobygning, så aftales tilsynet mellem skolen og UU-vejlederen. Skolen betaler for transport. Skolen har tilsynspligt med eleverne i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Vejleders ansvar Lærernes/skolens ansvar Forældre og elevens ansvar Forbereder eleverne på erhvervspraktikken, gennemgår regler om skafning af praktikpladser m.m. Modtager den samlede bunke af praktiksedler fra lærerne Hjælper ikkeuddannelsesparate elever der har behov for støtte til praktikpladssøgning. Sørger for forsikring af eleverne og udleverer oversigt til klasselærer over, hvor eleverne er i praktik. Har kontakt til praktikstedet. - Udleverer og indsamler praktiksedler. - Fører tilsyn med eleverne under praktikken. - Refunderer elevernes transportudgifter. - Har ansvar for de elever, der ikke ønsker praktik, eller som ikke har skaffet en praktikplads indenfor den aftalte tidsfrist - Evaluering og opfølgning på praktikken. Undervisning i det timeløse fag Uddannelse og Job Vejleders ansvar Lærernes/skolens ansvar Vejlederne kan bistå med sparring og rådgivning i forhold til tilrettelæggelse, materialevalg og planlægning af undervisning i uddannelse og Job. Skolen har ansvar for at undervise eleverne fra klasse i Uddannelse og Job, samt udfordre, særligt de store elever i deres uddannelsesvalg gennem undervisningen (dette er skærpet med vejledningsreformen). Relevant materiale kan bl.a. findes på læringsportalen EMU.dk. Finder/skaffer selv praktikken. Vejleder kan i særlige tilfælde hjælpe ikke-uddannelsesparate elever. Uoverensstemmelser omkring parathedsvurdering ved optag til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse I de tilfælde, hvor lærer og vejleder vurderer, at den unge ikke er uddannelsesparat, og denne 5

6 vurdering ikke deles af den unge/forældrene, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en ungdomsuddannelsesinstitution, der udbyder den pågældende uddannelse, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed. Ungdomsuddannelsesinstitutionen foretager vurderingen efter anmodning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Institutionens vurdering træder i stedet for den vurdering, som Ungdommens Uddannelsesvejledning har foretaget. Hvis såvel UU som institution vurderer, at den unge ikke er uddannelsesparat, skal UU i samarbejde med eleven og forældre udarbejde en ny uddannelsesplan, der kan gøre den unge uddannelsesparat. Årsplanlægning Vejlederen udarbejder i forbindelse med skolernes årsplanlægning en lokal aktivitetskalender i samarbejde med lærerteam og ledelse på den enkelte skole. Her fastlægges tidspunkterne for de vejledningsaktiviteter, der er beskrevet i kataloget. Det drejer sig om Introduktionskurser for elever i 8. klasse Klassekonferencer i 8.,9. og 10. klasse Arrangementer som fx messer for 8., 9. og 10. klasse Brobygning for elever i 9. og 10. klasse I samarbejde med skolen at få et fælles overblik over frister for uddannelsesparathedsvudering i 8., 9., 10.kl og optagelse i 9. og 10. klasse. (se den korte proces-beskrivelse) Individuelle vejledningssamtaler, og gruppevejledninger for ikke-uddannelsesparate elever Erhvervspraktik (selvskaffer) Kollektiv og gruppevejledning uddannelsesaften i uddannelsescentret for Gribskov Forældremøder i 8., evt. 9. og 10. klassetrin Sparring omkring planlægning af undervisning i uddannelse og job Andre lokale aftaler Sygdom og andre udefra kommende faktorer kan naturligvis medføre aflysning eller omlægning af de konkrete aftaler. Uddannelsesaften/orienteringsmøde og uddannelsesmesser UU afholder årligt omkring november en uddannelsesaften i uddannelsescentret. Dato fremgår af UU's hjemmeside UU-gribskov.dk. UU sørger for at udarbejde invitation til unge/forældre. Lærerne sørge for at videreformidle informationen Derudover afholdes årligt flere uddannelsesmesser. Vejlederne sørger for at orientere lærere, elever og skoler om messerne. Rammer Grundlaget for samarbejdet er folkeskoleloven og vejledningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Mål Den nationale målsætning er at minimum 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Målene for vejledningen er udtrykt i vejledningsloven. Kort sagt er formålet med samarbejdsaftalen og beskrivelse af aktiviteterne, at skolen, vejlederen og andre samarbejdspartnere, får mulighed for at prioritere og synliggøre samarbejdet, og ansvarsfordeling omkring de elever, der skønnes at have de største vanskeligheder ved at gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen, som det er hensigten i lovgrundlaget omkring vejledning i grundskolerne. 6

7 Lokaler og økonomiske forpligtigelser: UU-Gribskov står for de økonomiske udgifter i forbindelse med: Forsikring af elever i praktik (statens forsikringsordning) Fælles materialesamling i forhold til vejledning Uddannelse af vejledere Administrationssystem vedr. vejledning Uddannelsesaften Drift af arbejdsplads til vejleder (computer og mobiltelefon) Skolen står for de økonomiske udgifter i forbindelse med: Vejlederens rådighed over et kontor med basis inventar, netopkobling, adgang til printer samt plads til uforstyrret vejledningssamtaler. Lærernes tid og transport i forbindelse med tilsyn af elever i praktik, brobygning og introkurser, samt virksomhedsbesøg. Transport af elever i forbindelse med praktik, brobygning og introkurser Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen er lavet efter aftale med Gribskovs grundskoler. Ændringer sker som udgangspunkt en gang årligt i marts/april, ved ledelsesmøder i regi af CBU (Center for børn og unge) i kommunen og i møde med privatskolerne. Dette for at sikre at aftalen er på plads til den forestående årsplanlægning af det efterfølgende skoleår. Sker der væsentlige ændringer inden for vejledningsområdet, vil UU sørge for at tage dette op på et ledelsesmøde, men henblik på at genforhandle aftalen og sikre fornyet forventningsafstemning mellem UU og grundskoler. Spørgsmål til aftalen kan rettes til: Marianne Vesterager Leder UU-Gribskov Uddannelsescentret Skolegade Helsinge

8 Fravalg af tysk eller fransk i klasse For at sikre at både elever og forældre er klædt på i forhold til at forstå den betydning som evt. fravalg af fransk eller tysk har af betydning for elevens fremtidige uddannelsesønsker, vil vi gerne lægge op til at skolen opfordrer elev og forældre til at tale med vejlederen inden eleven træffer et valg om at fravælge tysk eller fransk. Vejledning i 7. klasse Vejlederen har følgende opgaver: Skole/klasselærer har følgende opgaver: Gennemføre vejledning om valg af uddannelse og erhverv i form af: Kollektiv vejledning: Præsentation af UU og uddeling af infofolder i starten af året Orientering om vejledningsforløb klasse, samt uddannelsesparathedsvurdering. Præsentation af ungdomsuddannelserne (omfang ca. 1 time) Afholder individuelle samtaler med elever med særlige vejledningsbehov, efter henvisning fra lærer. Vejledning i 8. klasse Kan inddrage vejlederen i forbindelse med elever med særlige vejledningsbehov, hvor uddannelsesperspektivet er en del af problematikken. Informerer vejlederen om nye elever og elever, der skal flytte til anden skole. Undervisningen i det timeløse fag Uddannelse og Job, der skal udfordre og udfolde de unges viden om uddannelser og erhvervsmuligheder Vejlederen har følgende opgaver: Skole/klasselærer har følgende opgaver: Vejleder deltager i møde indkaldt af skolen/lærerne med henblik på endelig uddannelsesparathedsvurdering. Individuelle vejledningsforløb i 8. klasse af ikke-uddannelsesparate elever. Samtalerne ligger i 8. kl i foråret efter 1. marts. Vejleder indkalder eleverne. Gruppevejledningsforløb (WATCH) for ikke-uddannelsesparate elever Kan bidrage med viden og vejledning i forhold til individuelle undervisningsforløb og kan være behjælpelig med at skaffe særpraktik.(jf. Folkeskoleloven 9, stk 3-4) Kollektiv vejledning: (ca. 5 timer) Introduktion til ungdomsuddannelserne uddannelsesmesser introduktion til IT baserede Laver den indledende uddannelsesparathedsvurdering (UPV) inden 1. december. Noterer UPV i elevplan/optagelse.dk Indkalder vejleder til møde med henblik på endelig uddannelsesparathedsvurdering, med deadline 15. januar. Skriver begrundelse for UPV i elevplan/optagelse.dk hvis elever vurderes ikke-uddannelsesparat. Informerer elever/forældre samt vejleder om UPV. Informerer vejlederen om nye elever og elever, der skal flytte til anden skole. Beskriver formålet med praktikken i de tilfælde hvor 9.4 eller lignende benyttes. Klasselærer eller anden lærer forbereder og deltager i den årlige uddannelsesmesse i Frederiksborgcentret 8

9 vejledningsredskaber: ug.dk, 'min fremtid', evejledning m.v. Efterbearbejder og evaluere uddannelsesmessen. Introduktionskurser (Eleverne deltager i introduktions kurser af 5- dages varighed: Skills en dag i efteråret, intro 4 dage i foråret) Orienterer skole, forældre og elever om formål, indhold og afvikling af introduktionskurserne Tilmelder klasserne til kurserne Informerer eleven om mødetider, sted m.m. Orienterer på et årligt forældremøde om: Introduktionskurser og andre vejledningsaktiviteter Arbejdet med uddannelsesplanen, herunder elevernes foreløbige uddannelsesønske, uddannelses-parathed og klassekonferencer Foreløbig uddannelsesplan og klassekonference: Deltager i at fastlægge mødedatoer for klasse-konferencerne sammen med skolens ledelse og lærere Udarbejder en foreløbig uddannelsesplan sammen med elever der er vurderet ikkeuddannelsesparate. Gennemgår sammen med lærerne en liste over ikke-uddannelsesparate elevers uddannelsesønske, sammenholdt med elevens uddannelsesparathed. Deltager, hvor relevant i efterfølgende møder angående de elever, hvor der skal iværksættes en særlig indsats. Introduktionskurser Sikrer at klassens deltagelse i kurserne indgår i årsplanen. Læren deltager sammen med klassen i introkurset Har ansvaret for undervisningen på dage hvor eleverne ikke er på introkursus Følger op på evt. ulovligt fravær i forbindelse med kurserne. Refunderer elevernes transportomkostninger. Vedr. orienterende forældremøde: Indbyder vejlederen til forældremødet med orientering om dagsorden. Vejlederens orientering er ca. på ½ time Søger i videst muligt omfang at parallellægge forældremøderne på samme aften i alle 8. klasser. Foreløbig uddannelsesplan og klassekonference: Har ansvaret for at planlægge og afholde klassekonferencer. Klassekonferencerne skal finde sted inden 1. oktober. Indkalder relevante lærere og eksterne samarbejdspartnere samt vejleder. Udpeger en tovholder (leder el. lærer), der indkalder forældre og relevante fagpersoner til indsatsmøde for de elever, der skønnes at have behov for en særlig indsats i 9. klasse. Vejledning i 9. klasse Vejlederen har følgende opgaver: Individuel vejledning og gruppevejledning af ikkeuddannelsesparate elever. Kollektiv vejledning af alle elever. Skole/klasselærer har følgende opgaver: Revurderer i samarbejde med vejleder elever der går fra at være uddannelsesparat til ikkeuddannelsesparat (UPV) eller omvendt. Deltager i møde om UPV i januar - 9

10 Vejledning af ikke-uddannelsesparate elever: deadline 1. februar Udarbejder i samarbejde med elev og forældre den unges ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse - vejleder godkender ansøgningen. Dette inden 1. marts Informerer vejleder om relevante bemærkninger/informationer (vedr. særlige prøveformer og særlige hjælpemidler) til ungdomsuddannelserne, som skal Revurderer ikke-uddannelsesparate elever i forhold til om de er blevet påføres uddannelsesplanen for ikkeuddannelsesparate elever. uddannelsesparate inde 15. januar. Noterer i optagelse.dk relevante Vejleder indkalder relevante lærere til møde i januar omkring elever, der ikke vurderes uddannelsesparate eller hvor der er stor tvivl om eleven - deadline 15. bemærkninger/informationer (vedr. særlige prøveformer og særlige hjælpemidler) til ungdomsuddannelserne for uddannelsesparate elever. januar. Noterer UPV i elevplan/optagelse.dk Har ansvaret i forhold til vejldningsaktiviteter aktiviteter, f.eks. 9, Revurderer i samarbejde med vejleder i perioden 1. december 15. januar stk. 4-forløb, særpraktik og brobygningsforløb i henhold til handleplan for ikkeuddanenlsesparate elever. Skriver begrundelse for UPV i elevplan/optagelse.dk hvis elever vurderes ikke-uddannelsesparat. Informerer elever/forældre om Kollektiv vejledning (ca. 4 timer) uddannelsesparathedsvurdering efter 15. skræddersyede opgaver til UG.dk med udgangspunkt i valg af ungdomsuddannelse. januar. Inddrager vejlederen i arbejdet med ikke-uddannelsesparate elever i forhold til handleplan for skolemæssige Intro til optagelse.dk og vejledningsmæssige indsatser Intro til praktik (pladserne skal eleverne som udgangspunkt selv skaffe) Informerer vejlederen om nye elever og elever, der skal flytte til anden skole intro til optagelsesproces og systemer for henholdsvis uddannelsesparate og ikkeuddannelsesparate Beskriver formålet med praktikken i de tilfælde hvor 9.4 og lignende benyttes. elever. Sikrer afgivelse og indberetning af standpunktskarakter inden 1. februar til Klassekonference brug ved optagelse 1. marts. Deltager i at fastlægge mødedatoer for klasse-konferencerne sammen med skolens lærere og ledelse. Skolen udpeger medarbejder der fører elevernes standpunktskarakterer ind i uddannelsesplanen på optagelse.dk, samt Udarbejder en uddannelsesplan sammen med elever der er vurderet ikkeuddannelsesparate. det antal år eleven har fulgt prøveforberedende undervisning i tysk/fransk Udarbejder en liste over eleverne med lærernes/vejlederens vurdering af elevens Kollektiv vejledning (ca. 4 timer) uddannelsesparathed, i forhold til den enkelte elevs uddannelsesønske. sikre at der er afsat tid til kollektiv vejledning Deltager i eventuelle efterfølgende møder angående de elever, hvor der er iværksat eller skal iværksættes en særlig indsats. Efterbearbejdning og evaluering af uddannelsesmesse Klassekonference Erhvervspraktik Har ansvaret for at planlægge og afholde Forbereder eleverne på erhvervspraktikken, gennemgår regler klassekonferencer. Klassekonferencerne skal finde sted inden 1. oktober. 10

11 om skafning af praktikpladser m.m. Modtager den samlede bunke af praktiksedler fra lærerne - individuelle praktikker modtages fra eleverne. Hjælper elever der har behov for støtte til praktikpladssøgning. Sørger for forsikring af eleverne og udleverer oversigt til klasselærer over, hvor eleverne er i praktik. Brobygning Informerer elever om muligheden for brobygning for hovedparten af ikkeuddannelsesparate elever i 9. klasse. Taler Erhvervspraktik med skole og forældre om aktuelle brobygningsforløb for ikkeuddannelsesparate elever. Taler med eleverne om, hvilke uddannelser de Udleverer og indsamler praktiksedler Fører tilsyn med eleverne under praktikken. Refunderer elevernes transportudgifter ønsker brobygning på. Har ansvar for de elever, der ikke ønsker Tilmelder eleverne. Informerer elever om praktik, eller som ikke har skaffet en mødetider, steder m.m. praktikplads indenfor den aftalte tidsfrist Orienterer kort (skriftligt (brev til uddeling) og Evaluering og opfølgning på praktikken mundtligt) på et årligt forældremøde om: Brobygning Opbygningen af uddannelsessystemet. Følger op på evt. ulovligt fravær i Arbejdet med uddannelsesplanen, herunder elevernes uddannelsesønske og uddannelsesparathedsvurderingen og optagelseprocessen. brobygningsforløbet. Refunderer elevernes transportudgifter efter gældende regler. evejledning til uddannelsesparate Orientering på årligt forældremøde: elever Indbyder vejlederen til forældremøde. UU-Gribskovs hjemmeside (bl.a. årsplan) Vejlederens orientering er ca. på 30 min. Fælles uddannelsesaften i kommunen for Søger i videst muligt omfang at unge og forældre parallellægge forældremøderne på Arbejdet med uddannelsesplaner for samme aften i alle 9. klasser. uddannelses-parate elever og ikkeuddannelsesparate elever, Vurdering af uddannelsesparathed tilmelding til ungdomsuddannelse for henholdsvis ikke-uddannelsesparate og uddannelsesparate elever. Tilmelding til ungdomsuddannelse, herunder bruge nem-id i forbindelse med underskrivning. Informationssøgning og ungevejledning Indkalder relevante lærere og eksterne samarbejdspartnere samt vejleder. Udpeger en tovholder (leder el. lærer), der indkalder forældre og relevante fagpersoner til indsatsmøde for ikkeuddannelsesparate elever Informerer vejleder i forhold til ikkeuddannelsesparate elever om relevante bemærkninger/informationer (vedr. særlige prøveformer og særlige hjælpemidler) til ungdomsuddannelserne, som skal påføres uddannelsesplanen. Grundskolevejlederen har ansvaret for at inddrage en af specialvejlederne, når det skønnes nødvendigt og relevant i forhold til elever, med særlige vejledningsbehov i normalklasser. 11

12 Særlige udskolingsforløb (specialtilbud)* Vejlederen har følgende opgaver: Medvirker i forbindelse med elevers overgang til særlige forløb med vejledning i forhold til de videre uddannelsesmuligheder. Bistår med viden og vejledning omkring særlige forløb. Ungekonsulenten i UU kan bidrage med at finde praktikker af kortere og længere varighed med henblik på at gøre eleven uddannelsesparat. Kan efter aftale bistå med tilsyn * I henhold til folkeskoleloven 9, stk. 3 og 4. Skole/klasselærer har følgende opgaver: Skolen har ansvaret for indstillinger og handleplaner i de tilfælde, hvor en elev for at kunne afslutte grundskolen skal tilbydes alternativ undervisning (heltidsundervisning, særlige efterskoleforløb, kurser o. lign.) Handleplanen udformes i samarbejde med elev, forældre, uddannelsesvejleder og andre implicerede. Skolen udpeger en tovholder der har ansvaret for det overordnede regelsæt og tilsyn i forhold til elever der er visiteret til andre tilbud. Skolelederen har det overordnede ansvar. Vejledning i specialklasser og specialskoler fra klasse. Vejlederen har følgende opgaver: 7.klasse: Deltage i forældremøde og orientere om UU og procedure for brug af vejleder fremadrettet og 10.klasse: Deltage i forældremøder på hver årgang Orientere elever og forældre om mulighederne efter folkeskolen. Udarbejde uddannelsesplan i samarbejde med elev, forældre og skole. Informere om relevante arrangementer/ vejledningsaktiviteter, f.eks. uddannelsesmesser, skills, introkurser, brobygning, erhvervspraktik... I samarbejde med skole/lærere: tilmelde elever til vejledningsaktiviteter. Afholde individuelle vejledningssamtaler med elever samt elev med forældre. Afholde kollektiv vejledning Afholde gruppevejledning hvis relevant. Forældremøder/forældresamtaler: Deltage i forældremøde på hver årgang Inviteres af hhv. skole/forældre eller inviterer til møde/samtale. Skole/klasselærer har følgende opgaver: 7.klasse: Skolen/lærer inviterer/booker vejleder til at deltage i forældremøde. Tid: ca. 15 min og 10.klasse: Skolen/lærer inviterer/booker vejleder til at deltage i forældremøde. Tid: 30 min (ca) Udarbejde status-/handleplaner og formidle disse til vejlederen til orientering. I samarbejde med vejleder: tilmelde elever til vejledningsaktiviteter. Sikre at alle elever ved afslutning af grundskolen har modtaget standpunktskarakterer og/eller afsluttende udtalelser, der beskriver den unges faglige standpunkt og øvrige kompetencer. Forældremøder/forældresamtaler: Invitere vejlederen til relevante dele af forældremøder (se ovenfor). Invitere til relevante forældresamtaler. 12

13 Klassekonferencer, status og revisitationsmøder: Klassekonferencer, status og revisitationsmøder: Deltage i årlige klassekonferencer i 8. og 9. og 10. klasse. Deltage i status- og revisitationsmøder fra skal finde sted inden 1. oktober. 8. klasse. Skolen inviterer til status- og revisitationsmøder fra 8. klasse Uddannelse og Job: Er behjælpelig med sparring omkring tilrettelæggelsen af undervisningen og materialevalg. Har ansvaret for at planlægge og afholde klassekonferencer. Klassekonferencerne Uddannelse og Job: Ansvarlig for undervisning i Uddannelse og Job. Erhvervspraktik, Skills, Introduktionskurser og Brobygningsforløb: Orientere skole, forældre og elever om muligheden for praktik, og deltagelse i introduktionskurser/brobygningsforløb Modtager praktiksedler fra klasselærerne og sørger for forsikring af eleverne. Er i særlige tilfælde behjælpelig med at skaffe praktikpladser. Erhvervspraktik, Skills, Introduktionskurser og Brobygningsforløb: Lærere er behjælpelige med at skaffe praktikpladser til de elever, hvor forældrene ikke kan skaffe pladserne. Lærer sender udfyldte praktiksedler til vejlederen. Fører tilsyn med eleverne under praktikken, med mindre andet er aftalt. Skolen refunderer elevernes transportudgifter. Vejledning i 10. klasse Vejlederen har følgende opgaver Skole/klasselærer har følgende opgaver: Koordinerer og gennemfører vejledning: Vejledningssamtaler med ikkeuddannelsesparate elever. Udarbejder sammen med elever (med forældre) udddannelsesplan til brug ved ansøgning om ungdomsuddannelse. Vejledningssamtaler med uddannelsesparate elever men henblik på eventuel justering af uddannelsesplaner. Tager initiativ til at foreslå individuelle vejledningsaktiviteter, f.eks. 9, stk. 4- forløb og særpraktik og brobygningsforløb. Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med elev, forældre og skole. Foretager i samarbejde med skolen og på baggrund af elevens uddannelsesønske en vurdering af den unges uddannelsesparathed. Har sammen med ikke-uddannelsesparate Laver den indledende uddannelsesparathedsvurdering (UPV) inden 1. december. Noterer UPV i elevplan/optagelse.dk Revurderer i samarbejde med vejleder enkelte elever i perioden 1. december 15. januar. Skriver begrundelse for UPV i elevplan/optagelse.dk hvis elever vurderes ikke-uddannelsesparat. Informerer elever/forældre om UPV. Inddrager vejlederen i forbindelse med elever med særlige vejledningsbehov, hvor uddannelsesperspektivet er en del af problematikken Informerer vejlederen om nye elever og elever, der skal flytte til anden skole Beskriver formålet med praktikken i de tilfælde hvor 9.4 o.lign. benyttes. 13

14 elever (med forældre) ansvar for ansøgning til ungdomsuddannelse. Kollektiv vejledning: Planlægger i samarbejde med lærerne/skolen 4-6 timers kollektiv vejledning: Gennemgang af uddannelsessystemet arbejde med uddannelsesparathedsbegrebet brug af Jump-kort og vejledningsværktøjer Introduktion til uddannelsesplan og optagelse.dk. Erhvervspraktik Forbereder eleverne på erhvervspraktikken, gennemgår regler om Brobygning skafning af praktikpladser m.m. Følger op på evt. ulovligt fravær i Sørger for forsikring af eleverne og brobygningsforløbet. Refunderer udleverer oversigt til klasselærer over, elevernes transportomkostninger efter hvor eleverne er i praktik. gældende regler Brobygning Forældresamtaler Informerer elever om muligheden for udvidet brobygning for enkelte elever i 10. klasse. Taler med skole og forældre om aktuelle brobygningsforløb for Inviterer vejlederen til relevante forældresamtaler Inviterer efter behov tolk ved samtaler udvalgte elever. Taler med eleverne om, Forældremøde: hvilke uddannelser de ønsker brobygning på. Tilmelder eleverne. Informerer elever om mødetider, steder m.m. Indbyder vejlederen til forældremødet med orientering om dagsorden. Vejlederens orientering er ca. på ½ time. Forældresamtaler Deltager efter behov i forældresamtaler Deltager ved relevante skolehjemsamtaler Kollektiv vejledning: Planlægger i samarbejde med vejleder 4-6 timer. Erhvervspraktik Indsamling af praktiksedler Fører tilsyn med eleverne under praktikken. Hvis eleverne er langt væk, tages telefonisk kontakt til elev og praktiksted. Refunderer elevernes transportomkostninger Har ansvar for de elever, der ikke ønsker praktik, eller som ikke har skaffet en praktikplads indenfor den aftalte tidsfrist Klassekonferencer: Indkalder til klassekonferencer hvor eleverne drøftes med henblik på uddannelsesparathedsvurdering. Mulige tidspunkter: Inden 1. oktober/1. februar. Orienterer på et årligt forældremøde om: Opbygningen af uddannelsessystemet. Fælles uddannelsesaften i kommunen for elever og forældre Arbejdet med den endelige uddannelsesplan og vurdering af uddannelsesparathed Tilmelding til ungdomsuddannelse. Kun: 10. klasse Uddannelsecentret Helsinge: Indskrivningssamtaler: Leder af 10. klasse indkalder til indskrivningssamtaler. 2 årlige klassekonferencer: 14

15 Deltager i revante klassekonferencer med henblik på uddannelsesparathedsvurdering. Kun: 10. klasse Uddannelsecentret Helsinge: Indskrivningssamtaler: Deltager ved indskrivningssamtaler af kommende elever til 10. klasse. Vejledning i modtagerklasserne: Vejledningen i modtageklasserne foregår med udgangspunkt i at alle eleverne har brug for vejledning og at eleverne ikke er uddannelsesparate. Dette for at sikre den nødvendige støtte til elever og forældre. Vejlederen har følgende opgaver: Skole/klasselærer har følgende opgaver: Der er til modtagerklasserne knyttet både specialvejleder og UU-vejleder. Vejledere og koordinator og lærere i modtagerklasserne arbejder tæt sammen omkring eleverne. Vejleder deltager og har samtaler med de elever, som af modtagerklassens lærere og koordinator vurderes at komme i aktiviteter eller ungdomsuddannelser, der ligger inde for Ungdommens Uddannelsesvejlednings rammer, efter endt forløb. Samtaler Vejleder har samtaler med de elever, som af modtagerklassens lærere og koordinator vurderes at komme i UU-regi herunder også speccialvejlednings-regi. Lærer/koordinator indkalder til samtaler efter behov med vejleder. Indstillingsmøde: Lærer/koordinator indkalder i januar vejleder til møde, hvor lærer/koordinator og vejledere i fællesskab vurderer den endelig plan for de elver der skal forlade modtageklasserne. Lærer/koordinator støtter op omkring eleverne i processen, herunder samarbejde med forældre. Indstillingsmøde i modtagerklasserne Vejleder indkaldes til møde, hvor vejleder i samarbejde med modtagerklassens lærere og koordinator laver en uddannelsesparathedsvurdering af de relevante elever og drøfter endelige plan for disse. Uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse: Uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse og andre aktiviteter der falder indenfor UU's rammer. Vejleder udfylder sammen med eleven (og evt. forældre) uddannelsesplan og ansøgning i optagelse.dk. Samarbejde med Jobcentret: De unge som går i modtageklassen og fylder 18 år, skal som hovedregel overleveres til JC via Ungearenaen. 15

16 De bliver sager i Ungeteamet, som sammen med UU og koordinatorer fra modtageklasserne aftaler hvilke aktiviteter den unge skal deltage i, ud over sprogskolen. Selv om det kan opfattes som hensigtsmæssigt at en ung flygtning tilknyttes Integrationsteamet, er der ikke lovhjemmel til at behandle sagen under integrationsloven. Undtaget for dette er uledsagede flygtningebørn, der skal have en integrationsplan, og derfor bliver en sag i Integrationsteamet når de fylder 18. Forsørgelse. Elever som fylder 18 år i mens de går i modtageklasserne, kan via lærerne kontakte jobcentret men henblik på at modtage uddannelseshjælp mens de er indskrevet i modtageklasserne. (Den kursiverede del af aftalen kan blive justeret under Integrationsarenaerne, da den mangler en endelig godkendelse herfra.) 16

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE:

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: Kollektiv vejledning i 7., 8. og 9. kl. UU-vejlederen kommer i klassen i 1-2 moduler. Forældremøder i 8. kl. Introduktionskurser i 8. kl.

Læs mere

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Brobygning 8.-9.-10. kl. skoleåret 2017-2018 PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Et hæfte der henvender sig til: Grundskoler, Ungdomsuddannelser og UU-Vejledere Forord: Velkommen til pixiudgaven af brobygningsforløb

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler Harmoniseret ramme for elevplaner ved Sønderborg Kommunes folkeskoler Børn & Uddannelse Uddannelse Maj 2009 Sag 09/21538 /FB Indstillet af Børn & Uddannelsesudvalget 1. september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

UDDANNELSESPARAT. Indledning

UDDANNELSESPARAT. Indledning UDDANNELSESPARAT Indledning Skolerne har ansvaret for at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. Vurderingen sker i tæt samarbejde med elever, forældre og UU-vejledere. Det er vigtigt,

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere