Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende"

Transkript

1 CENTER FOR ERHVERVSAFKLARING & BESKÆFTIGELSE CEB Godsbanevej Herning tlf direkte Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende Klinisk underviser Karen Harkjær Jensen ergoterapeut Tlf. direkte: Mobil: Back-up for klinisk underviser Lisbeth Frifeldt Pedersen ergoterapeut Tlf. direkte: Mobil: Afdelingsleder Christin Boel Hovmøller cand. mag. Tlf. direkte: Mobil: Centerleder Torben Hansen socialrådgiver Tlf. direkte: Mobil:

2 Målbeskrivelsen er grundlaget for CEB s godkendelse som klinisk undervisningssted, og den omfatter jf. Bekendtgørelsen for uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi - en beskrivelse af de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, de ergoterapifaglige forhold og de uddannelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted. Ifølge aftale med VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro, kan CEB tilbyde klinisk undervisning i modulerne 9 og 12. CEB har to faste kliniske undervisningspladser. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1. Det kliniske undervisningssteds ergoterapeutiske grundlag. CEB er en revalideringsvirksomhed, hvis primære mål er at hjælpe flest mulige borgere til bedst mulig selvforsørgelse. CEB består af følgende afdelinger/tilbud: Afdelingen for tilbud til sygedagpengemodtagere o Ergoterapeutisk tilbud. Fokus er arbejdsfastholdelse gennem specialiserede ergoterapeutiske tilbud. Der er 2 fuldtidsansatte ergoterapeuter, hvoraf den ene er klinisk underviser. o Erhvervsafklaringen. Tilbyder 5-ugers afklaringsforløb, hvor borgerens kompetencer, ressourcer og begrænsninger klarlægges og matches med fremtidige jobmuligheder. Borgeren afprøves i produktionsværkstederne, IT-værkstedet eller andre interne arbejdspraktikker. 2 ergoterapeuter er ansat, den ene som kontaktperson og den anden på værkstederne, hvor arbejdsopgaverne er ergonomisk indretning af arbejdsstationerne samt observationer af borgernes arbejdsevne. o Ny Inspiration og Træning. Målrettet borgere med stress/stressrelateret depression, lettere former for depression og angst samt borgere med tilbagevendende depressioner, med opmærksomhedsforstyrrelser og med indre uro. Kursusforløbet tager afsæt i relevante temaer, og borgeren får undervisning og træning i mindfulness og meditation, yoga og træning i motionscenter. Afdelingen for jobfastholdelse gennem individuel indsats o Tilbuddet er rettet mod sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte af psykiske årsager eller uden klar fysisk diagnose. Nogle arbejder i en delvis raskmelding. Borgeren støttes i at holde fokus på en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ofte indgår virksomhedspraktik i kombination med andre deltilbud som jobfokus, aktiviteter i forhold til psykiske problemstillinger, fysiske aktiviteter som motion, afspænding m.m., specialistydelser inden for ergoterapi, fysioterapi og psykologi samt erhvervsafklaring. Både borger og den socialfaglige kontaktperson på CEB benytter Plan2Learn som web-baseret planlægningsværktøj under forløbet. Særlige tilbud o Optræningen. Målgruppen er borgere med kun spinkel tilknytning til arbejdsmarkedet og psykiske og/eller sociale problemer ud over ledigheden. 2 ergoterapeuter er ansat som kontaktperson. o Genfleks. Et aktiveringstilbud for borgere på ledighedsydelse med henblik på at vende tilbage til arbejdsmarkedet i et nyt fleksjob. o Ungeindsats. Dette tilbud er for unge med særlige behov, herunder sent udviklede, ikke alderssvarende og bogligt svage unge. 2 ergoterapeuter er ansat som kontaktperson. o Boafklaringen. Her afklares de unges ressourcer og vanskeligheder, og undervejs lærer de unge at strukturere hverdagen og blive så selvhjulpne som muligt

3 REVA-afdelingen Dette er en pædagogisk afdeling med beskyttet beskæftigelse. Produktionen 1 ergoterapeut varetager opgaver for Erhvervsafklaringen. Serviceafdelingen Pedel- rengørings- og kantinefunktioner. Administrationen Derudover har CEB flere stabsmedarbejdere, som arbejder med udviklingsopgaver, dokumentation samt salgsarbejde. Ledelsen består af en centerleder samt 4 afdelingsledere. Organisatorisk er CEB placeret under Herning Kommunes beskæftigelsesafdeling, som hører under forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse. De ergoterapeutstuderende bliver først og fremmest tilknyttet Ergoterapeutisk tilbud under afdelingen for tilbud til sygedagpengemodtagere, men vil også få ergoterapeutiske opgaver i flere af de øvrige afdelinger. Fokus i Ergoterapeutisk tilbud er arbejdsfastholdelse. For nogle borgere kan en konkret ergoterapeutisk vurdering være en hjælp til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Til de borgere tilbyder CEB forskellige specialiserede ergoterapeutiske tilbud. CEB s revalideringsfaglige personalegruppe består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægekonsulent, psykiatrisk lægekonsulent, psykologer, pædagoger, voksenundervisere, socialrådgivere/formidlere og jobkonsulenter. Der arbejdes tværfagligt, således at den faglige viden på de enkelte fagområder anvendes bredt og aktivt. Målgruppen er primært sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der på grund af sygdom, arbejds- eller trafikulykker befinder sig i en erhvervsmæssig uafklaret situation. 2. Det kliniske undervisningssteds uddannelsesmæssige grundlag. CEB s kliniske underviser er professionsbachelor i ergoterapi og har foråret 2008 taget den kliniske vejlederuddannelse. Hun har været ekstern vejleder for ergoterapeutstuderende i forbindelse med udarbejdelse af bacheloropgave. Den kliniske underviser forestår og har ansvaret for den kontinuerlige kliniske undervisning og vejledning af ergoterapeutstuderende på CEB. De øvrige ergoterapeuter vil også have kontakt og samarbejde med de studerende, ligesom det øvrige sundhedsfaglige, socialfaglige, revalideringsfaglige og produktionsfaglige personale. Ergoterapeuterne i Ergoterapeutisk tilbud har flere gange haft ergoterapeutstuderende på besøg og været behjælpelig med information og rådgivning ved forskellige opgaver/projekter. Ergoterapeuterne i Ergoterapeutisk tilbud er medlemmer i ETF s faglige netværk Ergoterapeuter i Arbejdsliv samt Ergoterapi og Revalidering og har bl.a. været ansvarlig for flere arrangementer i sidstnævnte netværk. Derudover deltager de i relevante faglige kurser, konferencer og messer. CEB har en mindre samling med relevant faglitteratur for ergoterapeuter. De studerendes evaluering af den kliniske undervisning vil indgå i en fortsat kvalitetsudvikling, og der vil således løbende blive foretaget justeringer af form og indhold. 3. Det kliniske undervisningssteds organisatoriske grundlag, rammer og vilkår. Kontaktpersonerne sammensætter individuelle og kvalificerede forløb for borgerne. De fleste borgere i afklaringsforløb på CEB møder daglig kl Torsdag eftermiddag har revalideringsfaglige medarbejdere og fagpersoner tværfaglige drøftelser

4 Den kliniske undervisningsfunktion er primært hos den kliniske underviser, men de øvrige ergoterapeuter vil indgå i det omfang, det skønnes relevant, fx vil de også komme med opgaver til de studerende og følge op på dette. Det vil løbende blive vurderet, hvor meget tid, det er hensigtsmæssigt at afsætte til den kliniske undervisning. CEB s ergoterapeutiske faggruppe holder én gang om måneden et ergoterapeutmøde, hvor de ergoterapeutstuderende også deltager. Formålet med ergoterapeutmøderne er ud fra en ergoterapeutisk indgangsvinkel at styrke og højne kvaliteten i CEB s tilbud med fokus på arbejdsmarkedsperspektivet. De ergoterapifaglige forhold: 4. De monofaglige opgaver. 5. De tværfaglige opgaver. 6. De tværsektorielle opgaver. Det ergoterapeutiske ansvarsområde på CEB med såvel monofaglige som tværfaglige og tværsektorielle opgaver danner det faglige grundlag for, at de ergoterapeutstuderende kan udvikle det læringsudbytte, der er beskrevet i de relevante moduler. På CEB er borgernes aktivitet og deltagelse i centrum. De begrebsmæssige modeller for praksis, som anvendes, er MOHO, CMOP-E og PEO. Af relateret viden bruges virksomhedsteorien, NUZO og ICF. Skriftlig formidling er en væsentlig del af de ergoterapeutiske arbejdsopgaver på CEB. De ergoterapeutstuderende arbejder derfor også i høj grad med dokumentation gennem skriftlige arbejdsnotater. Opgaver for ergoterapeutstuderende på CEB kan bl.a. være følgende: Medvirke ved eksterne ergoterapeutiske arbejdspladsvurderinger, fx når borgeren er i virksomhedspraktik. Fokus er på arbejdsopgaver, ergonomisk vejledning, behov for arbejdsredskaber/hjælpemidler samt skånehensyn. Skriftlig rapport udarbejdes. Medvirke ved eksterne ergoterapeutiske vurderinger af behovet for arbejdsredskaber/ hjælpemidler, herunder produktsøgning og kontakt til leverandører. Skriftlig rapport udarbejdes. Medvirke ved ergoterapeutiske aktivitetsafprøvninger og funktionsvurderinger, som planlægges ud fra borgerens fysiske, psykiske, sociale og kognitive ressourcer og begrænsninger. I den skriftlige rapport inddrages bl.a. relevante elementer fra AMPS og ICF. Ergonomisk indretning/tilpasning af edb-arbejdspladser samt graduering af aktiviteterne i ITværkstedet. Ergonomisk indretning/tilpasning af arbejdsstationer i produktionsafdelingen samt graduering af aktiviteterne. Observere, analysere og vurdere funktionsniveau og skånehensyn vedrørende borgere i værkstedsafklaring i CEB s produktionsafdeling. Samtaler med borgerne om helbredsmæssige forhold, aktivitetsproblemer, ressourcer og begrænsninger. Brug af ADL-taxonomien eller COPM-interviewet. Lave AOF-interview, arbejde med motivation og opstille mål med borgeren. Lave aktivitetsanalyser, fx ud fra en køkkenaktivitet eller produktionsaktivitet. Der benyttes Form 3-5 samt Crepeau. Lave skriftlige og mundtlige oplæg til faglig sparring og deltage i de tværfaglige drøftelser. Lave arbejdsnotater og udarbejde skriftlige bidrag til afklaringsrapporter. De ergoterapeutiske opgaver laves med udgangspunkt i CPPF og OTIPM. Opgaverne aftales og tilrettelægges med de ergoterapeutstuderende ud fra hvilket modul, de er i. CEB er meget åben og positiv overfor, at de ergoterapeutstuderende afprøver nye modeller, redskaber og metoder, som de er blevet introduceret til på Ergoterapeutuddannelsen

5 CEB s primære kunde er Jobcentret, Herning. Der er i forskellig grad samarbejde mellem CEB s forskellige afdelinger, og de ergoterapeutstuderende vil komme til at samarbejde med mange forskellige fagpersoner på CEB. CEB har et stort udvalg af forskellige specialstole, ståstøttestole, edb-hjælpemidler og øvrige arbejdsredskaber/hjælpemidler, og ergoterapeuterne har således tæt kontakt til forskellige leverandører. CEB udvikler løbende de forskellige tilbud, og CEB s ergoterapeuter i Ergoterapeutisk tilbud er løbende tilknyttet forskellige udviklingsprojekter. De uddannelsesmæssige forhold: 7. Undervisningens organisering og tilrettelæggelse, herunder studiemetoder og vilkår for den studerendes deltagelse i den kliniske undervisning. 8. De kliniske underviseres funktion i samarbejdet mellem: evt. andre vejledere, den studerende og underviserne på ergoterapeutuddannelsen i Holstebro. 9. Lærings- og studiemiljøet, herunder undervisningsfaciliteter, der understøtter de studerendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i det pågældende modul. Som udgangspunkt er mødetider for de ergoterapeutstuderende på CEB mandag-tirsdag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Den kliniske underviser er fuldtidsansat. August 2010 flyttede CEB til nyrenoverede lokaler på Godsbanevej 1, Herning. Samtidig fusionerede CEB med REVA Herning, Valeursvej 11-13, Herning, og de ergoterapeutstuderende har således også mulighed for at få opgaver i REVA-afdelingen. De vil selv skulle kunne transportere sig mellem de to adresser, men der er evt. mulighed for lån af cykler. CEB på Godsbanevej ligger i centrum af Herning lige bag banegården, og det er således let transportmæssigt set at komme til og fra CEB. De ergoterapeutstuderende får telefon og bærbar pc med internetadgang stillet til rådighed. Det er obligatorisk for de ergoterapeutstuderende at skrive dagbog. Dagbogen kan være udgangspunktet for vejledningssamtaler og er et redskab for den ergoterapeutstuderende til at analysere og reflektere over den ergoterapeutiske intervention samt egen rolle og indsats ved udførte opgaver. CEB og den kliniske underviser ønsker en tæt samarbejdsrelation med Via University College, Ergoterapeutuddannelsen. CEB s afdelingsleder for Sygedagpengeafdelingen, klinisk underviser samt backup for klinisk underviser deltager i Ergoterapeutuddannelsens møder og teori-praksisdage. Klinisk underviser er desuden med i Ergoterapeutuddannelsens Teori-praksisforum. CEB har også pædagogstuderende og socialrådgiverstuderende, som de ergoterapeutstuderende kan indgå i et tværfagligt samarbejde med. Antallet af vejledningstimer og deres indhold vil afhænge af de nærmere udførte opgaver, men vil typisk være fordelt over hele ugen. CEB har faciliteterne til at kunne afholde eksamen. Afviklingen af den kliniske undervisnings afsluttende prøve varetages af CEB s kliniske underviser i samarbejde med en censor fra Ergoterapeutuddannelsen/ekstern censor. Revideret januar 2012 Karen Harkjær Jensen ergoterapeut/klinisk underviser - 5 -

CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse Om Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere