LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted"

Transkript

1 Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde : Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne på at komme til at arbejde tæt sammen. Hovedresultaterne af dette projekt var: 1. Bofællesskab og distriktssammenfald mellem jordemødre og sundhedsplejersker 2. Faste møder med barselsgang og besked via fax fra fødegang umiddelbart efter et barns fødsel 3. Oplysninger fra jordemødrene til sundhedsplejen (med forældrenes tilladelse) om hvor mange gravide, der kunne forventes at føde i de forskellige lokalområder inden for det næste halve år 4. Faste fællesdage til undervisning og planlægning af arbejdet. 5. Tværfaglig planlægning og udførelse af forældreundervisning/ fødselsforberedelse : Forebyggelse og behandling af efterfødselsreaktioner Herefter startede et nyt projekt med det formål at forebygge efterfødselsreaktioner, at opspore efterfødselsreaktioner så tidligt som muligt, og at give hurtige og relevante behandlingstilbud til familier med efterfødselsreaktioner. Resultatet efter opkvalificering af det faglige personale blev, at antallet af registrerede efterfødselsreaktioner blev næsten tredoblet. Alle var bedre til at opspore reaktionerne. Samtidig var der sat fokus på området, hvilket bevirkede at det måske er lettere at erkende og komme frem med sit problem, når man kan se, at også andre lider af efterfødselsreaktioner.

2 Samtidig blev det lettere for pårørende at søge hjælp til familien, når de via forældreforberedelseskurser, konsultationer i jordemodercentret/sundhedsplejen eller pressen blev bekendt med, at det de så hos deres pårørende kunne være en efterfødseslreaktion, og at der var hjælp at få. Projektet Forebyggelse og behandling af efterfødselsreaktioner var opdelt i 3 faser: Intens undervisning til alle faggrupper (jordemødre, sundhedsplejersker, sygehusets personale, personalet i socialcentret, personalet i distriktspsykiatri, praktiserende læger, sagsbehandlere.) (Se undervisningsomfang i rapport: Villumsen,2002). Speciel intern undervisning til jordemødre og sundhedsplejersker i systemisk teori/terapi og supervision. Supervision til alle faggrupper. Specielt supervision til jordemødre/sundhedsplejersker (Denne specielle opkvalificering blev iværksat da jordemødre/sundhedsplejersker er frontpersonale netop til disse familier.) Opfølgningsdage for alle faggrupper ca. 4 gange om året, også med tilbud om ny undervisning. Efter 3 år kom omorganiseringen også til at omfatte alle sagsbehandlere, PPR personale, daginstitutionspersonale, skoler m.m. Det vil sige alle faggrupper blev nu organiseret i de 3 distriktsgrupper i kommunen, som i forvejen var etableret af jordemødre og sundhedsplejersker. Det vil sige at efterfølgende består de 3 distriktsteams af repræsentanter fra: jordemødre, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, psykologer og andet personale fra PPR. Ved opfølgningsmøderne 4 gange årligt indbydes ligeledes i distriktsgrupperne praktiserende læger, socialcenter, sygehusets personale, og distriktspsykiatri. Andre relevante personer indkaldes ad hoc i de tre distriktsgrupper ved behov. Når en sag tages op i distriktsteamsene, indkaldes relevante personer.

3 Det vil sige at der er få samarbejdspartnere. Alle kender hinanden godt, og der er mulighed for via denne organisering og fælles tværfaglig supervision at hjælpe og støtte familierne på en for dem og for de professionelle mere tilfredsstillende måde. Jordemødrene og sundhedsplejerskerne har udvidet forældreforberedelse og har via deres uddannelser i blandt andet systemisk teori haft mulighed for at intervenere langt tidligere og mere effektivt og faglig kompetent end før. Dette kan være en del af forklaringen på at: 1. Vi i den første projektperiode fandt langt flere med reaktioner end tidligere 2. Vi senere i projektperioden fandt de fleste efterfødselsreaktioner på et tidligere tidspunkt, hvilket var medvirkende til at mange reaktioner ikke udviklede sig alvorligere. 3. Dette bevirkede også at resten af familien fik hurtigere hjælp, hvilket mindsker presset på familien og det nyfødte barn, og mindsker deres reaktion på at have en i familien med en efterfødselsreaktion. I den sidste del af projektperioden er der registreret langt flere gravide med psykiske problemer, fare signaler for en eventuel kommende reaktion, end vi før registrerede. Vi tror dette skyldes vores øgede bevidsthed, metodevalget samt den udvidede forældreforberedelse, der også sætter specielt fokus på dette. Til gengæld er antallet af de alvorligste behandlingskrævende efterfødselsreaktioner halveret i den sidste tredjedel af projektet. Vi håber og tilskriver det projektets succes. Vi tror ikke, at alle efterfødselsreaktioner kan forebygges eller opspores tidligt, da mange faktorer som sagt gør sig gældende ved reaktioner. Men vi tror, at en øget bevidsthed i faggrupperne/og i familierne, samt:

4 En opkvalificering af personalet En omorganisering af til budene og Et tilbud der passer til familiens behov er med til at hjælpe langt flere meget tidligere og lettere end ellers. Afsluttende statistik 2002 Der er ført statistik på alle gravide mødre/fædre med efterfødselsreaktioner i Thisted Kommune i perioden. I en tre måneders periode i sommeren 1999 blev der yderligere gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i alle sundhedsplejerskebesøg. Samtidig blev der lavet en rapport over alle de besøg, der i den samme periode blev givet til familier med efterfødselsreaktioner. Efter styrkelse af det tværfaglige samarbejde, med tværfaglig supervision Ved opkvalificering af det tværfaglige personale Ved yderligere indsats i familierne via jordemødre/sundhedsplejersker: BLEV HOVEDKONKLUSIONERNE: a. AT ANTALLET AF SVÆRT BEHANDLINGSKRÆVENDE EFTERFØDSELSREAKTIONER KAN HALVERES VIA FOREBYGGELSE, SAMT AT NOGLE AF EFTERFØDSELREAKTIONERNE ERKENDES TIDLIGERE END FØR Samtidig bliver: b. Langt flere familier med efterfødselsreaktioner fundet efter at nye metoder er anvendt. c. Langt færre familier skjuler reaktionerne, da det nu er mere naturligt at få hjælp

5 d. Der er langt større chancer for at forebygge skader hos børnene i familier, hvor der sættes tidligt ind e. Alle efterfødselsreaktioner vil nok aldrig helt kunne forebygges f. Nogle efterfødselsreaktioner debuterer senere efter fødslen og erkendes derfor ikke før Metode/omlægning af tilbuddet er: a. Opkvalificering af alle faggrupper via fælles undervisningsdage b. Alle faggrupper arbejder/er repræsenterede i geografiske tværfaglige teams c. Fælles tværfaglig supervision d. Udvidet forældreforberedelse ved jordemor og sundhedsplejerske e. Tilbud om screening via EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale et spørgeskema over en kvindes psykiske velbefindende) se særskilt rapport f. Ekstra besøg (op til ca. 25) til gravide eller familier med børn, hvor en af forældrene lider af efterfødselsreaktion Besøg: Hvordan tilbydes besøgene? a) Besøgenes antal aftales med projektlederen efter 1. udfyldelse af skema 2. vurdering af familiens behov b) Besøgene opdeles i hovedemner: Besøg til den, der har reaktionen Besøg til den, der har reaktionen og ægtefælle/samlever Besøg til hele familien Besøg til barnet for at forebygge, at barnet får følger af at have en forælder der lider af efterfødselsreaktion Men alle arbejder efter system teoriens ideer om at alting hænger sammen. At A påvirker B og B påvirker A.

6 Gruppe: Hvordan tilbydes gruppetilbuddet? a. Tilbud om almindelig mødre gruppe b. Tilbud om gruppe (uden børn) sammen med andre, der lider af efterfødselsreaktioner/depression(2 sundhedsplejersker deltager/styrer, ca. 10 x 2 timer) c. Tilbud om gruppe (uden børn) sammen med andre, der lider af efterfødselsreaktioner/depression (1 sundhedsplejerske og 1 terapeut deltager, ca. 10 x 2 timer) d. Andre tilbud: Individuelle samtaler/terapi kan via team tilbydes løbende efter behov. Samtale hos egen læge er også en mulighed, evt. suppleret med gruppetilbud. e. Individuelle samtaler/terapi via distriktspsykiatri ved behov. (Villumsen, 2004) De samlede anbefalinger bliver derfor: Tilbuddene til familierne Udvidet familieforberedelse, der forankres lokalt i tværfagligt regi. Let tilgængelige tilbud, der retter sig til alle familier. Samtidig målrettes tilbuddene specifikt til grupper, som forældre med flere børn, familier, der tilhører en etnisk minoritet, sårbare forældre mv. Tilbud om graviditetsbesøg til alle familier, og udvidede tilbud til dem, der har særlige behov. Første sundhedsplejerskebesøg tilbydes familien hurtigt efter udskrivelsen fra sygehuset. Sundhedsplejerskebesøg, hvor der er fokus på forældrenes psykiske beredskab. For familier med tegn på tilknytningsforstyrrelser er der sundhedsplejerskebesøg, hvor der er fokus på at fremme tilknytningen mellem forældre og barn. For familier med efterfødselsreaktioner er der tilbud om fleksibel intervention afpasset efterfødselsreaktionens sværhedsgrad. For familier med efterfødselsreaktioner er der tilbud om samtalegrupper. Tilrettelæggelse og udførelse af praksis Bofællesskab for faggrupperne (i det mindste jordemødre og sundhedsplejersker). Tæt tværfagligt samarbejde indenfor et mindre geografisk område. Fællesskabet inkluderer fælles uddannelse, supervision og fælles planlægning af interventionen overfor familierne. Standarder for introduktion og uddannelse af nyt personale.

7 Standarder for den bedste praksis indeholdende sundhedsfremme, opsporing, intervention og administration. Planlægning og udførelse af tilbuddene på en sådan måde, at de er sammenhængende og kontinuiteten sikres. Ledelse og strategisk tænkning Politisk og administrativt bakkes der op om den model, der er valgt. Den valgte praksis og strategi, skal modsvares af de ressourcer, der er til rådighed. Det skal sikres at de faggrupper, der arbejder sammen, har indflydelse på valg af model, praksis og udvikling. Kvalitetsniveauet vedligeholdes og sikres gennem udviklingsarbejde og evaluering. Lisbeth Villumsen2002, red.2004

LIV via dialog. Liv via dialog 2013 Bilag 11. Thisted-modellen

LIV via dialog. Liv via dialog 2013 Bilag 11. Thisted-modellen Liv via dialog 2013 Bilag 11 Thisted-modellen Efter at have beskrevet ideer til intervention samt viden til metoder, følger her et resumé af den model, jeg har været projektleder for(1989-2004) og tror

Læs mere

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn E V A L U E R I N G A F P R O J E K T E T : Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn - et metodeudviklingsprojekt Evalueringen er udarbejdet af: Lisbeth Villumsen og Else

Læs mere

Er man(d) syg eller sund, når man(d) reagerer på overbelastning?

Er man(d) syg eller sund, når man(d) reagerer på overbelastning? E- Bog. Forfatter. Lisbeth Villumsen Sundhedsplejerske, psykoterapeut MPF, systemisk og narrativfamilieterapeut, ECP godkendt, narrativ terapeut med internationalt diplom. Er man(d) syg eller sund, når

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006.

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006. Lettere Liv Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004-juni 2006 Denne evaluering er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard,

Læs mere