EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddets omfang Udbudsform og udbudsansvarlig Formkrav Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delaftaler Konsortier Alternative bud Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Serviceattest

3 1. Beskrivelse af udbuddet Vesthimmerlands Kommune og Frederikshavn Kommune Udbyder hermed i fællesskab rammeaftale/kontrakt på levering af genbrugshjælpemidler. Kommunerne betegnes herefter Udbyder. Det samlede udbudsmateriale består af: Tidsplan Bilag 1 Kravspecifikationer Bilag 2 Kontraktudkast Bilag 3 Forbeholdsliste Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 Tro- og loveerklæring Bilag 6 2. Udbuddets omfang Udbyder ønsker at indgå rammeaftale/kontrakt med én leverandør/alternativt én leverandør pr. delaftale. Der udbydes en rammeaftale opdelt på i alt 15 delaftaler, hvor der kan bydes på én eller flere delaftaler. Oversigt over delaftaler: Delaftale nr. Beskrivelse ISO nr. Delaftale 1 Rollator (-11) Delaftale 2 Rollator Terræn (-11) Delaftale 3 Overflytningsplatforme (-01) Delaftale 4 Sengebord med hjul (-02) Delaftale 5 Elektrisk indstillelig plejeseng (-30) Delaftale 6 Vendelagner (-10) Delaftale 7 Toiletforhøjer, fast (-01) Delaftale 8 Badebænk/taburetter (-30) Delaftale 9 Mobil toilet-badestol med hjul (-21) Delaftale 10 Mobil toilet-badestol med el-drevet sædetilt (-22) Delaftale 11 Mobil toilet-badestol med hydraulisk (-22) sædetilt m. hjul Delaftale 12 Kørestol, aktiv krydsramme (-08) Delaftale 13 Kørestol, hjælpermanøvreret, komfort (-04) Delaftale 14 Hjælpemotor ledsagerstyret (-01) Delaftale 15 Statisk luftpude (-03) Delaftale 16 Siddepude, flydende gelé (-07) Det er hensigten at indgå aftale med én leverandør pr. delaftale for delaftalerne 3-16 og indgå aftale med tre leverandører på delaftalerne 1 og 2. Der skal afgives tilbud på det fulde sortiment i tilbudslisten for en delaftale, for at tilbuddet er konditionsmæssigt for den pågældende delaftale. 3

4 For hver delaftale vil der blive indgået en separat rammeaftale. Udbuddet gælder for alle kommunens forvaltninger samt institutioner og omfatter, udover kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster og hvor driften primært er finansieret via tilskud fra kommunen. Udbyder forpligter sig til at købe de omfattede produkter hos den valgte leverandør. Genbrugshjælpemidler bevilliges af Udbyder i henhold til Servicelovens 112 med henvisning til lovbekendtgørelse 904 af 18. august 2011, således der er adgang til frit valg af leverandør af alle typer hjælpemidler, dog ikke såkaldte APV genbrugshjælpemidler. Endvidere vil borgere mod betaling af prisdifferencen kunne vælge et andet hjælpemiddel end det, der er omfattet af kommunalbestyrelsens bevilling. I Servicelovens 112 stk. 4, Borgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler gælder dog ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Derefter kan den enkelte bruger få refunderet det beløb, som Udbyder ville kunne afskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til de kontrakter, der bliver indgået på grundlag af dette udbud. Udbyder kan derfor ikke garantere fortrolighed i forhold til de tilbudte priser. Det er Udbyders erfaring, at det frie valg, kun er benyttet i et meget lille omfang. Forbruget af produkter omfattet af udbuddet fremgår af tilbudslisten bilag 5. Der er tale om skønnede mængder. Det forventede årlige forbrug i kroner udgør ca kr. Den estimerede volumen er cirkatal på baggrund af oplysninger fra seneste 12 måneder. Omsætningen er under forbehold af Byrådets fortsatte bevilling til det pågældende område. Der tages forbehold for ændring i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, organisationsændringer eller kapacitetstilpasninger. Udbyder forpligter sig ikke til at aftage et minimumskvanta. Valg af leverandør er ikke afsluttet før rammeaftalerne er underskrevet af begge parter. 3. Udbudsform og udbudsansvarlig Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, 4

5 offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Vesthimmerlands Kommune Udbudskonsulent Ida Brændstrup tlf er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. 4. Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes i 2 skriftlige eksemplarer samt 2 eksemplarer på Cd-rom eller USB. Vejledende prislister og varekataloger skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer. Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke. Ved uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale, er det det skriftlige materiale, der er gældende. Tilbuddet skal så vidt muligt være emnemæssigt udformet i samme rækkefølge som udbudsmaterialet, og alle de efterspurgte forhold skal være beskrevet. Tilbud samt alt kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk, undtaget herfor er bilagsmateriale af generel karakter som accepteres leveret på dansk, svensk, norsk eller engelsk. 5. Ejendomsret Tilbudsmateriale med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 6. Spørgsmål til udbudsmaterialet Der kan stilles uddybende og afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål skal skriftligt rettes til Ida Brændstrup pr. med emnet Spørgsmål Udbud på Genbrugshjælpemidler 2013 senest den 5. november Spørgsmål modtaget efter denne dato vil, såfremt det er muligt, blive besvaret senest 28. november 2013 kl Spørgsmål modtaget herefter vil ikke blive besvaret. Hvis tilbudsgiver opfatter elementer i udbudsmaterialet eller bilagene som uacceptable eller klart uhensigtsmæssige for ordregiver, opfordres tilbudsgi- 5

6 ver til at stille begrundende spørgsmål herom. I sådanne tilfælde bedes tilbudsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer/ændringer tilbudsgiver vil foreslå som erstatning. Udbyder vil herefter konkret tage stilling til, om de foreslåede ændringer skal indarbejdes i udbudsmaterialet. Der vil kun blive foretaget ændringer af væsentlig karakter. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende i anonymiseret form fremgå af Udbyders hjemmeside på adressen Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret på ovennævnte hjemmeside. 7. Tilbudsfrist Tilbuddet skal være Udbyder i hænde senest den 5. december 2013 kl på følgende adresse: Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 Postboks Aars Tilbuddet skal være mærket EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2013 må kun åbnes af Indkøbskontoret. Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive åbnet. Tilbudsgiver vil blive informeret om, at tilbuddet ikke er nået rettidigt frem. 8. Åbning af indkomne tilbud Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. 9. Vedståelsesfrist for tilbud Tilbud skal være gældende 90 dage efter tilbudsfristens udløb. 10. Afprøvning/vurdering af tilbudte produkter. Det er tilbudsgivers ansvar, at alle de tilbudte produkter lever op til de beskrevne krav i tilbudslisten og kravspecifikationen. Udbyder forbeholder sig retten til at rekvirere vareprøver til evt. afprøvning eller anmode om supplerende oplysninger for at sikre, at udbuddets krav er opfyldt. Tilbudsgiver skal uden omkostninger for udbyder, levere og afhente vareprøver, give demonstration af produkterne m.v. i udbudsfasen. 6

7 Vareprøverne skal leveres hos Vesthimmerlands Kommune, Hjælpemiddeldepotet, Hjortkærsvej 20B, 9600 Aars i løbet af uge 2 og 3 i Nærmere information vil blive oplyst ved rekvirering af produkterne. Tilbudsgiver har ansvaret for at produkterne i forbindelse med levering og afhentning. Herudover gælder den almindelige garantiforhold. 11. Aftalegrundlag Rammeaftalen/kontrakten indgås på grundlag af vedlagte Kontraktudkast, bilag 3. Kontrakten med tilhørende appendix fastlægger de forpligtigelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne. Rammeaftale/kontrakt forventes indgået for perioden til med mulighed for en option på 12 mdr. Hver af de deltagende kommuner indgår selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg hos Udbyders institutioner/enheder. 12. Delaftaler Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle de udbudte delaftaler. 13. Konsortier Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå med hvilken tilbudsgiver, Udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets deltagere. 14. Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. 15. Udbyders forbehold Udbyder forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, hvis et af kontraktens områder/produkter ikke kan dække et særligt behov. 16. Tilbudsgivers forbehold Forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil bevirke, at Udbyder har pligt til at kassere tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt, idet 7

8 Udbyder ellers vil indgå kontrakt om en ydelse, der adskiller sig væsentligt fra den udbudte ydelse. Forbehold for mindstekrav Ved forbehold over for mindstekrav, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang dette skønnes muligt. Hvis et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold, idet et sådant indebærer en risiko for, at Udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsevalueringen. Eventuelle forbehold overfor mindstekrav skal udtrykkeligt fremgå af en særlig forbeholdsliste. Bilag 4 Forbeholdsliste skal anvendes. Hvis tilbudsgiver er i tvivl om, hvorvidt et forbehold vil medføre kassation af tilbuddet, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 6 Spørgsmål eller bemærkninger til udbudsmaterialet. 17. Udvælgelseskriterier Følgende dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Hvis dokumentationen ikke medsendes, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt og tages ikke i betragtning. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgivers personlige forhold o Udfyldt og underskrevet Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) samt Øvrige udelukkelsesforhold jf. direktiv 2004/18/EF artikel 45 stk. 1 og 2. Bilag 6 skal anvendes. o En redegørelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation m.v. Økonomisk og finansiel formåen o Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. o Bekræftet kopi af de seneste 2 års regnskab, som dokumentation for o Virksomhedens egenkapital (som minimum positiv) o Virksomhedens omsætning o Virksomhedens soliditetsgrad o Virksomhedens overskud 8

9 o Hvis tilbudsgiver har yderligere relevante oplysninger efter seneste regnskabsår, skal der vedlægges erklæring underskrevet af ledelse eller adm. direktør under straffeansvar. Teknisk og/eller faglig formåen o Referenceliste over sammenlignelige kontrakter inden for de seneste tre år, med beskrivelse af disse samt angivelse af kontaktperson og kontaktoplysninger. Min 3 referencer skal angives. Ved indsendelsen giver tilbudsgiveren tilladelse til, at Udbyder kan kontakte de pågældende kunder. En evt. henvendelse vil udelukkende blive benyttet som dokumentation for, at referencerne er sammenligne lige,og at der ikke foreligger sager vedr. misligholdelse. 18. Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Følgende underkriterier anvendes ved tilbudsvurderingen: Underkriterier Vægtning 1. Pris 40% 2. Kvalitet/funktionalitet 35% 3. Sortimentsbredde 15% 4. Service/undervisning og leveringstid 10% I underkriteriet pris indgår følgende delkriterier o Prisen vægtes ud fra en gennemsnitspris af produkt 1 og 2 med de angivne produktspecifikke nettopriser i Tilbudslisten Bilag 5 sammenholdt med ordregivers forventede køb. Det er summen af de afgivne gennemsnitspriser der afgør, hvem der er billigst og skal have de højeste point. o På tilbudslisten Bilag 5, er anført én kolonne for Obligatorisk produkt 1 og én for Frivilligt produkt 2. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal tilbydes mindst det obligatoriske produkt 1 for alle underdelaftaler under den delaftale. Det er valgfrit, om der tilbydes et Frivilligt produkt 2 på en eller flere af aftalerne. Tilbudsgiverne har derved mulighed for at tilbyde 2 produkter, som begge opfylder de stillede kravspecifikationer for det pågældende produkt. I underkriteriet kvalitet og funktionalitet indgår følgende delkriterier o Vurderes ud fra besvarelse/beskrivelse i forhold til kravspecifikationerne og tilbudslisterne samt medsendt dokumentation. Udbyder vil anvende fagligt relevant personale til at foretage en bedømmelse af det tilbudte produkts kvalitet og funktionelle egenskaber. I underkriteriet Sortimentsbredde indgår følgende delkriterier 9

10 o Den tilbudsgiver der tilbyder størst antal produkter, som opfylder de stillede kravspecifikationer, vil opnå de højeste point. I underkriteriet service, undervisning og leveringstid indgår følgende delkriterier o Der skal beskrives, hvilken service og hvor hurtigt tilbudsgiver kan tilbyde den i forbindelse med reparationer af produkterne. o I de delaftaler, hvor Udbyder har ønsket at få undervisning, skal det beskrives, hvad der kan tilbydes. o Der skal oplyses forventet leveringstid for hver delaftale, både når varen er på lager og når den ikke er på lager. 19. Serviceattest Den vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende en serviceattest (evt. kopi af denne) fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Serviceattesten må max. være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. 10

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere