Klagerne. J.nr UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet provenu ved klagernes salg af andelslejlighed forkert og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

2 2 Klagerne ønskede at sælge deres andelslejlighed og indgik derfor den 1. maj 2010 en formidlingsaftale med indklagede. Det fremgik af formidlingsaftalens punkt 14 Andre vilkår bl.a. Sælger er gjort særlig opmærksom på, at evt. gæld til andelsboligforeningen og andre rettighedshavere ikke indgår i salgsbudgettets beregning, jf. bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger mv. 11, stk. 3. Evt. gæld til andelsboligforeningen, pengeinstitut eller anden kreditor er således ikke fratrukket salgsbudgettets budgetterede rådighedsbeløb. Den 26. maj 2010 indhentede indklagede svar på andelsboligforespørgsel. Administrator af andelsboligforeningen oplyste heri, at der udover boligafgiften på kr. pr. måned blev betalt renter på AB-lån på kr. pr. måned. Det fremgik videre af dokumentet bl.a.: Skal ny andelshaver overtage individuel gæld uden for købesummen, hvor ydelsen ikke er indehold i boligafgiften? _x_ Nej Ja Den 1. juni 2010 indhentede indklagede forespørgsel i Andelsboligbogen. Det fremgik heraf, at der var tinglyst et ejerpantebrev på kr. i andelslejligheden. Den 7. juni 2010 udarbejdede indklagede en salgsprovenuberegning til klagerne ud fra en salgspris på kr. Provenuet var beregnet til kr. Det fremgik af provenuberegningens punkt 7 Forbehold bl.a.: Sælger er gjort særlig opmærksom på, at evt. gæld til andelsboligforeningen og andre rettighedshavere ikke indgår i salgsbudgettets beregning, jf. bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger mv. 11, stk. 3. Evt. gæld til andelsboligforeningen, pengeinstitut eller anden kreditor er således ikke fratrukket salgsbudgettets budgetterede rådighedsbeløb. [...] Der er ikke medtaget beløb til indfrielse af evt. gæld iht. tinglyst ejerpantebrev stort kr ,-. Den 7. juni 2010 underskrev klagerne købsaftale om salg af andelslejligheden for kr. Det fremgik af købsaftalens punkt 5 bl.a.:

3 3 Af købsaftalens punkt 13 Andre vilkår fremgik bl.a.: Vedr. Fællesgæld Køber er gjort bekendt med, at der er lån i ejendommen med solidarisk hæftelse. Køber overtager den solidariske hæftelse på ejendommens lån. [...] Vedr. Godkendelse af køber og kontantpris Det er for nærværende handel en betingelse, at andelsboligforeningens bestyrelse kan godkende køber og kontantprisen. Den 17. juni 2010 sendte indklagede sin faktura til klagerne:

4 4 SALÆR/MARKEDSFØRING Salgssalær ,00 Markedsføring , ,00 +Moms , ,00 DOKUMENTATIONSOMKOSTNINGER Kommunalt oplysningsskema 400,00 Tingbogsoplysning 175,00 Andelsboligskema 2.000,00 Saldo i vores favør ,00 Samme dag skrev indklagede til administrator for at få køber godkendt. Den 22. juni 2010 svarede administrator bl.a.: Du har den 17. juni 2010 fremsendt købsaftale for ovennævnte andelsbolig til udarbejdelse af overdragelsesaftale. Der skal i forbindelse med salg af andelsboligen ske gældsovertagelse. Der er gæld i andelen for kr.: , ,00 i alt kr ,00. Andelsboligen kan max sælges for kr ,19. Dvs. Den kontante købesum kan maksimalt være på kr ,19. Vi kan derfor ikke udarbejde overdragelsesaftale ud fra den fremsendte købsaftale. Indklagede udarbejdede herefter en allonge til købsaftalen, som blev underskrevet af klagerne og køber primo juli Det fremgik af allongen bl.a.: Idet andelsboligforeningens administrator og bestyrelse ikke kan godkende den af tiltrådte købsaftale jf. af 22. juni 2010 [...], er det aftalt mellem parterne, at købsaftalens pkt. 5 udgår, og erstattes af nærværende allonge. Herefter bliver købesummen at fastsætte som anført nedenfor: Maksimalpris kr ,19 Købsprisen berigtiges således: Gældsovertagelse af lån på kreditforeningsvilkår kr ,- Gældsovertagelse af lån på bankvilkår kr ,-

5 5 Kontant betaling kr ,19 [...] Idet køber allerede har indbetalt kr ,- til sælgers ejendomsmægler, modtager køber kr ,81 retur fra ejendomsmægleren ved sælgers underskrift på nærværende allonge. Klagerne har i forbindelse med klagesagen fremlagt kopi af opkrævning fra andelsboligforeningen dateret 7. maj Det fremgår heraf, at klagerne ud over boligafgiften på kr. blev opkrævet ydelse på lån med kr. Indklagede har fremlagt kopi af allonge til gældsbrev stort kr. og allonge til gældsbrev stort kr. Begge er underskrevet af klagerne i 2009 i forbindelse med klagernes køb af andelslejligheden, og klagerne erklærer heri, at de overtager det personlige gældsansvar over for andelsboligforeningen i stedet for de tidligere andelshavere pr. overtagelsesdagen den 1. maj Af selve gældsbrevene fremgik, at forpligtelsen til betaling på gældsbrevet i tilfælde af ejerskifte af andelslejligheden skulle overgå til den nye ejer af andelsboligen fra overtagelsesdatoen. Indklagede har endvidere fremlagt dokumentation for, at den ene af klagerne i 2010 var formand for andelsboligforeningen. Parterne har oplyst, at klagerne ikke har betalt indklagedes faktura. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har udarbejdet en forkert salgsprovenuberegning og skal derfor betale godtgørelse/erstatning til klagerne. I forbindelse med handlens indgåelse fik klagerne udleveret salgsprovenu, der viste et provenu til klagerne på kr. Efter handlens indgåelse blev indklagede opmærksom på, at køber skulle overtage andel af lån i andelsboligforeningen på i alt kr. Klagerne var bundet af handlen og måtte derfor underskrive en allonge til købsaftalen om de lån, køber skulle overtage. Klagerne opnåede derfor alene et provenu på 5.768,19 kr. Differencen mellem det lovede provenu og det korrekte provenu, ,82 kr., skal indklagede godtgøre klagerne. Indklagede var før købsaftalens udarbejdelse bekendt med andelens belåning. Indklagede har således fået udleveret opkrævning af 7. maj 2009, hvoraf det fremgår,

6 6 at der af foreningen opkræves ydelse på lån med kr., kopi af årsregnskab og budget, hvoraf lånet fremgår, referat af generalforsamling, hvor lånet nævnes, årsopgørelse, hvoraf lån og renter fremgår, og opkrævning af boligydelse for april 2010, hvor ydelse og renter på lånet fremgår. Herudover har indklagede før handlen selv indhentet andelsboligforespørgsel, hvor administrator oplyser, at der betales kr. i renter på lån pr. måned. Indklagede har bl.a. anført: Det bestrides, at klagerne har krav på godtgørelse eller erstatning. Årsagen til, at indklagede i købsaftalen fastsatte købsprisen til kr., var, at indklagede på daværende tidspunkt ikke havde fået oplyst, at andelsboligforeningen meget usædvanligt var struktureret således, at de lån, andelsboligforeningen havde optaget til finansiering af købet af ejendommen, delvist var overtaget af de enkelte andelshavere via udstedelse af gældsbreve mellem foreningen og de enkelte andelshavere. Indklagede havde forud for handlens indgåelse kontaktet administrator af andelsboligforeningen, der oplyste maksimalprisen til ,18 kr. På handelstidspunktet fremstod det derfor således for indklagede, at den aftalte købspris på kr. holdt sig godt og vel inden for maksimalprisen for andelen. Som det fremgår af købsaftalen, var det en betingelse for handlen, at andelsboligforeningen kunne godkende køber og købsprisen. Foreningen kunne ikke godkende handlen, idet købsprisen maksimalt kunne udgøre 5.768,19 kr., idet der var gæld i andelen for kr., hvilket imidlertid ikke fremgik af andelsboligbogen. Herefter kontaktede indklagede klagerne for at få be- eller afkræftet, at der var gæld i andelen. Klagerne udleverede 2 gældsbreve og 2 allonger til gældsbreve, hvoraf det fremgik, at klagerne havde gæld til foreningen på henholdsvis kr. og kr. Klagerne havde underskrevet allongerne om overtagelse af gælden i forbindelse med deres køb af andelslejligheden pr. 1. maj I relation til spørgsmålet om erstatning bemærkes, at klagerne ikke har lidt et erstatningsretligt relevant tab, idet klagerne har opnået den pris for andelen, der lovligt kan betinges i henhold til andelsboligforeningslovens 5. I salgsprovenuberegningen har indklagede under henvisning til bekendtgørelse nr. 733 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v., udtrykkeligt anført, at gæld til andelsboligforeningen og andre rettighedshavere ikke indgår i salgsprovenuets beregning, og at sådan gæld ikke var fratrukket salgsprovenuets budgetterede salgsprovenu. Indklagede har således udtrykkeligt taget forbehold for eventuel gæld til andelsboligforeningen. Provenuet var derfor ikke forkert.

7 7 For så vidt angår spørgsmålet om godtgørelse bemærkes, at købsaftalen var betinget af andelsboligforeningens godkendelse af pris og køber. Denne godkendelse blev ikke opnået, og der var således ikke indgået en endelig og bindende aftale mellem klagerne og køber. Den udarbejdede provenuberegning har ikke været til skade for klagerne, og klagerne har ikke været i god tro. Klagerne havde ca. 1 år forud for handlen selv købt andelen og i den forbindelse skrevet under på i allonger til gældsbrevene, at klagerne overtog det personlige gældsansvar. Klagerne kunne derfor ikke være i tvivl om, at de i forbindelse med handlen skulle indfri gælden til andelsboligforeningen. Dette forstærkes yderligere af, at den ene klager i perioden frem til salget sad i bestyrelsen for andelsboligforeningen og dermed havde fuldt kendskab til, hvordan andelsboligforeningens belåningsforhold var struktureret. Det er således også denne klager, der på foreningens vegne har underskrevet gældsbrevene, som de forrige ejere underskrev. Klagerne har aldrig betalt indklagedes faktura. I erkendelse af, at klagerne nu står i en uheldig situation, idet indklagedes salær overstiger købsprisen, har indklagede tilbudt klagerne at frafalde sit salær som led i en mindelig løsning af sagen, mod at klagerne frafalder klagesagen. Nævnet udtaler: I salgsprovenuberegningen af 7. juni 2010 er det anført, at der ikke er medregnet gæld til andelsboligforeningen, hvilket ikke er kritisabelt, idet det fremgår af 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 733 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger, at det udtrykkeligt skal fremgå af salgsprovenuberegningen, at gæld til andelsboligforeningen og eventuelle andre rettighedshavere ikke indgår i beregningen. Indklagede har før handlen indhentet andelsboligforespørgsel, hvoraf det fremgår, at der skal betales renter på AB lån med kr. pr. måned. Herudover har indklagede af klagerne fået udleveret opkrævning af 7. maj 2009, hvor andelsboligforeningen opkræver betaling hos klagerne af dels boligafgift på kr. dels ydelse på lån kr. Nævnet finder herefter, at indklagede hos andelsboligforeningen nærmere burde have undersøgt, hvad denne ydelse dækkede. Hvis indklagede havde gjort dette, havde indklagede før handlen været bekendt med, at der var gæld til foreningen, og at køber skulle overtage gælden. Dermed kunne købesummen og berigtigelsen af købesummen have været anført korrekt i købsaftalen, og købesummen anført korrekt i salgsprovenuberegningen. Det ville endvidere have været konstateret, at handlen ikke hang sammen for klagerne, da klagernes udgifter i forbindelse med handlen oversteg indtægterne. Nævnet udtaler kritik af indklagedes arbejde i den forbindelse. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til

8 8 skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder ikke, at klagerne var i god tro om et salgsprovenu på kr. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at klagerne den 1. maj 2009 overtog lån til andelsboligforeningen på i alt kr., hvilket kun er 13 måneder før salget, og at den ene af klagerne har været formand i andelsboligforeningens bestyrelse i På den baggrund finder nævnet ikke, at klagerne berettiget kunne forvente, at de ville opnå et overskud i forbindelse med salget. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale godtgørelse til klagerne. Nævnet finder heller ikke grundlag for, at indklagede skal betale erstatning til klagerne. Nævnet finder imidlertid, at indklagede som følge af det kritisable mæglerarbejde skal tåle en salærreduktion på kr. Konklusion: Indklagede har herefter et tilgodehavende hos klagerne på kr. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere