Indsatsprogram for. Hovedvandopland 2.1. Kalundborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsprogram for. Hovedvandopland 2.1. Kalundborg"

Transkript

1 Indsatsprogram for Hovedvandopland 2.1 Kalundborg

2 Forord Nærværende dokument er forslag til indsatsprogram for Hovedvandopland Kalundborg. Forslaget er udarbejdet af Kalundborg, Sorø, Holbæk og Odsherred Kommuner på baggrund af indkomne forslag fra Vandrådets medlemmer, besigtigelse og vurdering af udpegede vandløb, samt studier af vandløbsregulativer og sparring med vandløbsmedarbejdere i forvaltningen. Rammerne for forslaget er givet af Naturstyrelsen og udgøres i det væsentligste af følgende forhold for hele vandoplandet: * Økonomisk ramme på 14,7 mio * Virkemiddelkataloget og dettes standardpriser * Minimum 34 km vandløb skal løftes til deres målsætning * Minimum 4 spærringer skal fjernes Indsatsprogrammet må ikke foregribe lodsejerforhandlinger, og der er derfor i flere vandløb ikke peget specifikt på hvor i en vandløbsstrækning tiltag ønskes placeret. Projekter hvor der allerede findes lodsejertilsagn er medtaget. I det efterfølgende beskrives de enkelte vandløb, på hvilket parameter der er manglende målopfyldelse og hvilke tiltag der ønskes anvendt i dem. De foreslåede tiltag vurders at kunne udføres indenfor den økonomiske ramme af virkemiddelkatalogets standardpriser. Sidst er en konsekvensvurdering af indsatserne, såvel på vandføringsevne som på målopfyldelse. Hovedvandoplandet udgøres af dele af seks kommuner; Slagelse, Sorø, Holbæk, Odsherred, Ringsted og Kalundborg. Slagelse og Ringsted dog med så små arealer, at de ikke medvirker i udarbejdelsen af dette indsatsprogram. Tak til Vandrådet for indmeldinger og god dialog ved såvel møder som ved besigtigelsesturen. Ved møde i vandrådet den 24. juni 2014 er det blevet besluttet at følgende forhold vil tages i betragtning i et videre arbejde med vandløbene: I forhold til plantning af træer langs vandløb skal der vælges træarter der passer til lokaliteten og som understøtter det ønskede formål på den enkelte lokalitet. Træer skal ikke nødvendigvis være rødel, hvor formålet udelukkende er at skygge vandløbene. Træarter vælges i samråd med lodsejerne. Der ønskes frembragt data for overløbshændelser og spildevandsbelastning af vandløb til brug for det videre arbejde med at forbedre vandmiljøet. Side 2

3 Oversigt over berørte vandløb: Kalundborg Kommune: Kærby Å 5 Bækken/Madegrøften 7 Tranemose Å 9 Duemoserenden/Ellemoserenden 11 Skovvandløb - tilløb til Madesø 13 Skovvandløb - tilløb til Tissø, Vestlige side 15 Bregninge Å 18 Spærringer i Hvidebæk 19 Konsekvensvurdering af tiltag i Kalundborg Kommune 20 Odsherred Kommune Højby Sørende 19 Sorø Kommune Sandlyng Å, Strækning 2, Stenlille By 21 Åmose Å, Strækning 1, opstrøms Ugerløse Bro 24 Holbæk Kommune Side 3

4 Åmose Å, Strækning 2, opstrøms Sandlyng Å 27 Muskebækken 29 Tåstrup Å 30 Stenstrupgrøften 32 Brændemølle Å 34 Fjernelse af spærringer 35 Tysinge Å 36 Bilag: Projektforslag Åmose Å 39 Side 4

5 Kærby Å (o8481) Strækningens længde: 1,553 km Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 3 Fisk og planter: Ukendt økologisk tilstand. Vandløbet er ca. 1 meter nedskåret i terræn og er uden kantbeplantning på meget af strækningen. Der lader til at være en del sandvandring, hvor kilden lader til at være isoleret på en kortere strækning. Bunden er generelt ensartet sandet og bærer præg af hyppig oprensning. Faldet er tilstrækkeligt til at restaurering er realistisk, og selvom anlægget flere stede r er så fladt som 1:1 kan der udføres gravning af dobbeltprofil med snoet forløb i bunden, gerne suppleret med grus/sten og skyggende beplantning samt et sandfang. Det snoede forløb kan opnås ved udlægning af større marksten skiftevis i hver side af vandløbet. Vejunderføring i to større stenkister giver god kontinuitet. Der udsættes ørred i vandløbet ved udmundingen, og vandløbet har potentiale til at blive gydevand for ørred. Der kan udføres tiltag på ca. 1 km. Side 5

6 TV: Opstrøms broen. Vandløbet har blød bund, formodentlig som følge af overuddybning og efterfølgende aflejring. Bunden kan udskiftes suppleret med sandfang. TH: Godt fald og god kontinuitet omkring vejunderføringen. Virkemiddel %/ stk 2.6 Udlægning af groft materiale 2.7 Udskiftning af bundmateriale Enhedspris pr. km/stk Kroner Sandfang (stk) Etablering af træer Vandrådets bemærkninger til forslaget til indsatsen: Fællesudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening: Der er fuldstændigt overlap med ønsker fra disse organisationer. Side 6

7 Bækken/Madegrøften (o8412_x) Strækningens længde: 4,396 km Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 3 På mange strækninger har vandløbet gode faldforhold. Vandeløbet bærer præg af megen sandvandring og hårdhændet oprensning. Der er en del gydeaktivitet af ørred i vandløbet, men egnede gydelokaliteter mangler. Der er generelt en meget ensartet og åben vandløbsbund. Der foreslås begrænsning af sandvandring, skyggende beplantning samt eventuelt dobbeltprofil på visse strækninger. Endvidere ønskes udlægning af groft materiale. På delstrækninger er Halleby Å Sammenslutningen i færd med bestandsundersøgelser og har projekteret gydebanker. Som gydevandløb har vandløbet særlig interesse, da det ligger nedstrøms Tissø. Sportsfiskerne oplyser at der er gydeaktivitet opstrøms den 100 meter lange rørlægning. Det kan undersøges om der er mulighed for åbning af en del af denne. Der kan iværksættes tiltag på ca. 4 km. Side 7

8 TV: Selvom der er sten og grus i vandløbsbund ses meget sediment og algevækst på bunden. TH: Oprenset materiale indeholder meget af det materiale, der helst skal forblive i vandløbet. Virkemiddel %/ stk 2.6 Udlægning af groft materiale Enhedspris pr. km/stk Kroner Dobbeltprofil Etablering af træer Sandfang Vandrådets bemærkninger til forslaget til indsatser i Vandløbet: Fællesudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening: Der er fuldstændigt overlap med ønsker fra disse organisationer. Side 8-3-

9 Tranemose Å (o8443_x) Strækningens længde: 7,150 km Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 4 Vandløbet er præget af sandvandring og et reguleret forløb. På øvre løb nedskåret ca. 1 meter i terræn, på nedre løb op til 2 meter. Vandløbet har godt potentiale til forbedring ved etablering af sandfang, udlægning af groft materiale og beplantning. Der er tidligere foretaget mindre restaureringer i det øvre løb Side 9

10 TV: Øvre løb, hvor sandfang påtænkes etableret. Her er "gode" vandplanter, og relativt gode fysiske forhold, bort set fra sandvandringen. TH: Nedstrøms vejbroen ses god vandløbsbund, og stort set ingen vegetation i det skyggede forløb. Det ses hvordan et skygget vandløb generelt antager en bredere og mere lavvandet skikkelse. Virkemiddel %/ stk 2.6 Udlægning af groft materiale Enhedspris pr. km/stk Kroner Dobbeltprofil Etablering af træer Sandfang Vandrådets bemærkninger til forslaget til indsatser i Vandløbet: Fællesudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening: Der er fuldstændigt overlap med ønsker fra disse organisationer. Side 10

11 Duemoserenden/Ellemoserenden (o8392_a og o8392_b) Strækningens længde: 3,080 km str.1 og 4,979 km str.2. I alt 8,059 km Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 3/4 Vandløbet har på visse strækninger afvandingsmæssige udfordringer, og der er en del sandvandring. På stille strømmende strækninger meget vækst af pindsvineknop og sideskærm ved besigtigelse i april. Fra elektrofiskeri og beretninger fra Halleby Å Sammenslutningen kendes til faunaspærringer, der ikke er registreret i Naturstyrelsens basisanalyse, og som vil fjernes med de foreslåede tiltag. Vandløbet har stort potentiale til forbedring af i hvert fald fiskeindeks og DVFI ved forbedring af fysiske forhold og fjernelse af spærringer. Spærringer kan fjernes ved udlægning af groft materiale. Plantning kan bidrage til skygning af uønsket vegetation, samt at skabe fysisk variation. Der er gydeaktivitet i vandløbet, men potentiale til betydeligt mere. Side 11

12 Virkemiddel %/ stk 2.6 Udlægning af groft materiale Enhedspris pr. km/stk Kroner Etablering af træer Sandfang Vandrådets bemærkninger til forslaget til indsatser i Vandløbet: Fællesudtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening: Der er fuldstændigt overlap med ønsker fra disse organisationer. Side 12

13 Skovvandløb - Tilløb til Madesø (t107) Strækningens længde: 0,441 km Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 4 Vandløbet har kun én lodsejer, der medvirkede ved besigtigelsen. Vandløbet var rørlagt på det meste af strækningen og blev åbnet for ca. 7 år siden. Øvre forløb bærer stadig præg af nyåbning med sandet bund og brinker. En mindre del er stadig rørlagt ved overkørsel samt forbindelse mellem to hestefolde. Nedstrøms rørlægningen er en strækning med særdeles kraftigt fald. (over 60 o/oo) På nedre del er en spærring i form af en ældre støbt dam. Her er et 60 cm styrt. Nedstrøms styrtet ses fiskeyngel. Styrt bør fjernes. Sidste del af vandløbet før udløb i Madesø forløber på en eng, hvor ejer plejer vandløbet manuelt ved slåning. Her ses gode stryg og naturlig mæandrering. Her kan åbnes yderligere 100 meter vandløb, udlægges marksten og grus i nedre løb og etableres god vandløbsbund i øvre løb. Gamle dræn skal fjernes eller knuses. Side 13

14 Det nedre løb før Madesø Styrt ved gammel støbt dam. Virkemiddel %/ stk 2.6 Udlægning af groft materiale Enhedspris pr. km/stk Kroner Etablering af træer Fjernelse af mindre spærring samt åbning af rørlagt strækning anslået Vandrådets bemærkninger til forslaget til indsatser i Vandløbet: Der er ingen udtalelser fra vandrådet til forslaget. Lodsejer har tilkendegivet velvilje til gennemførelse. Side 14

15 Skovvandløb - Tilløb til Tissø, vestlige side (o4790_x) Strækningens længde: 2,17 km Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 5 Målsætning Fisk: God økologisk tilstand Aktuel tilstand fisk: Ringe økologisk tilstand Vandløbet har en beskeden vandføring ved besigtigelsen. Nedre løb har gode faldforhold, og gode fysiske forhold, men dårlig forbindelse mellem Tissø og vandløbet i udløbet. Forløbet bliver diffust gennem tæt pilekrat, og der er næppe migrationsmulighed for fisk. Opstrøms vejbroen er et forløb gennem et sumpet skovområde, hvor udskiftning af vandløbsbund kan være relevant, eventuelt kan den sænkes. Tiltag relevant på de nederste 530 meter, hvorunder hører at skabe god passagemulighed under vejen ved udlægning af grus. Åbning af rørlagt del påtænkes ikke. Ved et teknisk anlæg af beton (Danmarks første gedde klækkeri) har vandløbet fundet nyt forløb, og anlægget udgør ikke længere en spærring. Virkemiddel %/ stk Enhedspris pr. km/stk Kroner 2.6Udlægning af groft materiale Udskiftning af bundmateriale Side 15

16 Bregninge Å Strækningens længde: Målsætning: Aktuel tilstand: 3,244 km God økologisk tilstand for smådyr, fisk og planter For smådyr og planter: Moderat økologisk tilstand. Fisk: ukendt økologisk tilstand Bregninge Å er særligt interessant, da der i øjeblikket arbejdes på ændret vedligeholdsmetode på en del af strækningen * mens der umiddelbart nedstrøms strækningen muligvis er et forestående vådområdeprojekt. Ved besigtigelse ses meget uklart vand, formodentlig lerpartikler i forbindelse med råstofindvinding. (Kilden bør lokaliseres) Få dage efter var vandet igen klart. På opstrøms del ses en del god vegetation, blandt andet vandstjerne, og generelt gode skul for fisk ved trærødder og vegetation. Det ændrede vedligehold forventes at forbedre plantesammensætningen. Her er potentiale til udlægning af gydegrus, der forventes at blive liggende længere tid når der ikke renses så hårdhændet op længere. Nedstrøms rastepladsen er der også potentiale til udlægning af mere groft materiale. Vandløbet er generelt varieret skygget. *25 tons gravemaskine udgår på delstrækning til fordel for pleje med le. Denne ændring er ikke et tiltag i forbindelse med handleplanen. TV: Skygget del med strømrende og forekomst af vandstjerne. TH: Det hidtil maskinplejede forløb, hvor vedligehold overgår til pleje med le. Virkemiddel %/ stk Enhedspris pr. km/stk Kroner 2.6Udlægning af groft materiale Side 16

17 Fjernelse af spærringer i Hvidebækken (ROS-103 og ROS-104) Hvidebækken er et mindre vandløb, der er åbent fra Søvang ved St. Fuglede på Tissøs vestlige side til udløbet i Tissø. Vandløbet gennemløber en mindre mose, og har båe opstrøms og nedstrøms mosen fine faldforhold. Ved besigtigelse i juni 2014 ses rigt insektliv samt store mængder små fisk. Spærringerne er rørunderføringer i beton, der er lagt for højt i terræn, så der er styrt. Den nedre kan formodentlig fjernes ved hævelse af vandspejlet nedstrøms røret. På den øvre må der påregnes gravning og evt. forbedring af overkørsel. Konsekvensvurdering af tiltag i Kalundborg Kommune Kærby Å Tiltagene vurderes ikke at have afstrømningsmæssige konsekvenser. Vandløbsprofilet vil forblive uændret eller eventuelt ved dobbeltprofil på delstrækninger blive større. I dette tilfælde vil den regulativmæssige størrelse og kote ikke formindskes eller hæves. De miljømæssige forbedringer vurderes at give bedre ynglemulighed for ørred, og det vurderes at tiltagene kan løfte vandløbet til målopfyldelse. Bækken/Madegrøften Effekten af etablering af sandfang og skyggende beplantning vurderes at have en forbedrende effekt på vandføringsevnen. Udlægning af groft materiale skal ikke overstige regulativmæssig bundkote, med mindre benytterne af vandløbet tilkendegiver at det på udpegede steder kan tillades. Reduktion af sediment i vandløbet vurderes at have en gavnlig miljømæssig effekt for såvel fisk som smådyrsfauna, og et reduceret behov for hårdhændet oprensning vurderes at forbedre muligheden for ændring af vegetationssammensætning. Hvis der umiddelbart nedstrøms sandfang, hvor vedligehold sjældent vil være nødvendigt kan etablere sig gode vandplanter og disse kan lades i rimelig fred vil der være mulighed for spredning med strømmen nedad vandløbet. Side 17

18 Det vurderes realistisk at nå målopfyldelse. Tranemose Å Effekten af etablering af sandfang og skyggende beplantning vurderes at have en forbedrende effekt på vandføringsevnen. Udlægning af groft materiale vill ikke overstige regulativmæssig bundkote, med mindre benytterne af vandløbet (Tranemose Ålaug og relevante lodsejere) tilkendegiver at det på udpegede steder kan tillades, eventuelt forsøgsvis, da grusbanker relativt enkelt kan udjævnes hvis de viser sig at have en opstuvende effekt. Det vurderes realistisk at nå målopfyldelse. Duemoserenden/Ellemoserenden Effekten af etablering af sandfang og skyggende beplantning vurderes at have en forbedrende effekt på vandføringsevnen. Udlægning af groft materiale skal ikke overstige regulativmæssig bundkote, med mindre benytterne af vandløbet (lodsejere) tilkendegiver at det på udpegede steder kan tillades, eventuelt forsøgsvis, da grusbanker relativt enkelt kan udjævnes hvis de viser sig at have en opstuvende effekt. Det vurderes realistisk at nå målopfyldelse. Skovvandløb tilløb til Madesø Der vurderes ingen risiko for afstrømningsmæssige negative konsekvenser. Fjernelse af styrt samt åbning af yderligere 100 meter vandløb vurderes at bidrage til forbedret vandmiljø. Det vurderes realistisk at nå målopfyldelse. Skovvandløb - tilløb til Tissø, Vestlige side Tiltagene vurderes ikke at have afstrømningsmæssige konsekvenser. Dog muligvis en forbedret afvanding af den meget fugtige skov opstrøms vejen. Det vurderes realistisk at nå målopfyldelse. Bregninge Å Ingen af de foreslåede tiltag vurderes at have nævneværdig negativ effekt på vandføringsevnen. De fysiske forhold i Bregninge Å vurderes på flere delstrækninger at være gode. De planlagte mulige forbedringer med ændret vedligehold samt muligt vådområdeprojekt ventes at bidrage yderligere til forbedrede forhold, og sammen med udlægning af groft materiale vurderes det at vandløbet kan opnå god økologisk tilstand på alle tre parametre; fisk, planter og smådyrsfauna. Fjernelse af spærringer i Hvidebæk Fjernelse af spærringerne vurderes ikke at have indflydelse på vandføringsevnen i vandløbet, da der på det nedre løb er stort fald og vandløbet ligger dybt i terræn. Side 18

19 Vandspejlet vurderes at skulle hæves ca 15 cm i sommervandføring. Ved øvre spærring vil en restaureret rørunderføring formodentlig give en bedre vandføring. Fjernelse af spærringerne vil bidrage til betydeligt forbedret kontinuitet og migrationsmulighed for såvel invertebrater som fisk. Højby Sørende Strækningens længde: 3422 meter restaurering af 300 meter Side 19

20 Målsætning: God økologisk tilstand for smådyr, DVFI 5 Aktuel tilstand: Dårlig økologisk tilstand, DVFI 2 (3-4). Fisk og planter: ukendt økologisk tilstand. Vandløbet har ensartede fysiske forhold med sandet bund samt overbredde. Der er strækninger med ringe fald og strækninger med fint fald. Der mangler generelt groft materiale og sten i vandløbet. En stor del af vandløbet er kraftigt beskygget og der er ringe grødevækst. Højby Sørende forløber gennem landbrugsareal samt gennem sommerhusområde. Højby Sørende vedligeholdes med le. Det vurderes at der kan skabes større fysisk variation ved at udskifte bundmateriale på strækninger samt udlægge sten. Dette vil give levesteder for et mere alsidigt dyreliv. På den nederste del er en rørlægning, som ønskes åbnet, da den vurderes at udgøre en spærring for fisk. Rørlægningen er 116 meter. Side 20

21 Virkemiddel %/ stk 2.6 Udlægning af groft materiale 2.7 Udskiftning af bundmateriale Enhedspris pr. km/stk Kroner Sandfang (stk) Åbning af rørlagt strækninger A Vandrådets bemærkninger til forslaget til indsatser i Odsherred Kommune: Ingen bemærkninger. Sandlyng Å, strækning 2, omkring Stenlille By Strækningens længde: 1516 m. Indsats længde: 1516 m Målsætning: DVFI 5 Side 21

22 Aktuel tilstand: DVFI 4 Foreslået virkemiddel: Udlægning af groft materiale 20 % Udskiftning af bundmateriale 30 % Etablering af træer 20 % Orange markering er den udpegede strækning i Sandlyng Å Naturværdier og påvirkning Vandløbet er på strækning, omgivet af enge og marker samt bymæssig bebyggelse på en del af strækningen. Vandløbet er stærkt reguleret, har et gennemsnitsfald på 0.2 promille, men god vandføring. Vandløbet er et offentligt vandløb og vedligeholdes af Sorø Kommune efter gældende regulativ. Vandløbsbunden er på delstrækninger fast og stabil men mangler sten og variation. Udskiftning af vandløbsbunden/udlægning af groft materiale på delstrækninger til sten og grus, vil resultater i, at der skabes dels levesteder for smådyrsfaunaen og skjulesteder for fisk, samt at der sikres et mere varieret strømningsmønster. På strækningen med mindst fald påtænkes etableret træer til at forsøge at skygge grøde væk. Side 22

23 På strækningen har Sorø Kommune i 2010 fjernet et styrt, som blev erstattet med sten og grus. Styrtet blev gjort mere fiskepassabelt ved udlægning af grus og sten og bredte strømmen lidt mere ud i hele vandløbsbunden. Stryget bestod hovedsagelig af en række store sten og en støbt betonrende i midten. Betonrenden blev ikke fjernet men der blev lagt sten ud som dækkede det meste. Vandhastigheden er dog fortsat uforholdsmæssig høj og giver derfor besvær for visse fiske og dyrearter at passerer. Sorø Kommune vurder at det omlagte styrt fortsat vil være en spærring i visse afstrømningssituationer. Det er ikke umiddelbart kommunens vurdering, at de påtænkte indsatser vil give anledning til vandføringsmæssige forringelser. Det forventes ligeledes, at projektet kan gennemføres inden for de regulativmæssige rammer. Stryget tænkes renoveret sammen med den øvrige vandløbsindsats ved Stenlille, ved dels at fjerne betonrenden og dels udlægge flere større sten i et let slynget forløb for derved at skabe en vandbremse. Bemærkninger fra vandråd De grønne organisationer: Har I deres forslag også udpeget 1000 m. af denne strækning og foreslået udlægning af gydegrus og skjulesten. Der er dermed meget overlap mellem kommunens forslag og organisationernes forslag. Gefions generelle bemærkninger til indsatser: Indsatser skal ske på frivillig basis Ingen tiltag får afvandingsmæssige konsekvenser Lodsejere skal have fuld kompensation, hvis tiltag får afvandingsmæssige konsekvenser Der skal tages højde for klimaforandringer i konsekvensberegninger, brugen af virkemidler og hensynet til afvanding Vandspejlshævninger skal så vidt muligt undgås af hensyn til dræn Side 23

24 Opmærksomhed på brugen af virkemidlet udlægning af groft materiale, som potentielt kan være i konflikt med afvandingsinteresser Bemærkninger fra lokal vandrådsarbejdsgruppe i Sorø Kommune Har stillet forslag om, at virkemidlet etablering af beplantning med fordel kan anvendes på dele af strækningen, for at prøve at skygge den massive grødevækst væk. Kommunen er enig i dette forslag og har indarbejdet det i forslaget til indsatsprogram. Side 24

25 Åmose Å, strækning 1, opstrøms Ugerløse bro Strækningens længde: 2824 m. Indsats længde: 2824 m. Målsætning: DVFI 5 Aktuel tilstand: DVFI 4 Foreslået virkemiddel: Udlægning af groft materiale 20 % Udskiftning af bundmateriale 30 % Dobbeltprofil (her udelukkende tiltænkt, som at skulle reducere hældningen på meget stejle brinker på udvalgte strækninger) 5 % Sandfang 1 stk. Side 25 Strækningen imellem de to røde punkter

26 Naturværdier og påvirkning Åmose Å, er omgivet af moser, enge og marker og terrænet omkring vandløbet ligger forholdsvis lavt med intensivt dyrkede arealer. Vandløbet har et ringe fald og har god vandføring. Vandløbet er et offentligt vandløb og vedligeholdes af Holbæk og Sorø Kommuner efter gældende regulativ. Åmose Å starter efter sammenløbet af Tåstrup Å og Vanløse Mose Å og er her langsomt flydende. Pga. af det lille fald på strækningen er der tidligere blevet etableret et stort sandfang ved udløbet fra Tåstrup Å og ca. 85 m. nedstrøms. Vandløbet er ustabilt og opfylder ikke målsætningen. Samtidig er der tale om en strækning hvor der er store afvandingsmæssige interesser. Sorø og Holbæk Kommuner er derfor gået sammen med lodsejerrepræsentanter og sportsfiskerrepræsentanter om at udarbejde et forsøgsprojekt på strækningen opstrøms Ugerløse bro. Projektets formål er at forbedre vandkvaliteten og sikre målopfyldelse. Herudover at øge afstrømningen fra de tilstødende arealer hvis det er muligt. Der vil blive udskiftet bundmaterialer, udlægges groft materiale, samt blive lagt brinker ned på korte strækninger for at mindske erosion. Desuden forventes det ligeledes, at der etableres et sandfang på strækningen. Projektet vil ikke give anledning til vandføringsmæssige forringelser. Side 26

27 Bemærkninger fra vandråd De grønne organisationer: Har I deres forslag også udpeget 2000 m. af denne strækning og foreslået udlægning af gydegrus, skjulesten, etablering af beplantning og etablering af et sandfang. Der er dermed meget overlap mellem kommunens forslag og organisationernes forslag. Gefions generelle bemærkninger til indsatser: Indsatser skal ske på frivillig basis Ingen tiltag får afvandingsmæssige konsekvenser Lodsejere skal have fuld kompensation, hvis tiltag får afvandingsmæssige konsekvenser Der skal tages højde for klimaforandringer i konsekvensberegninger, brugen af virkemidler og hensynet til afvanding Vandspejlshævninger skal så vidt muligt undgås af hensyn til dræn Opmærksomhed på brugen af virkemidlet udlægning af groft materiale, som potentielt kan være i konflikt med afvandingsinteresser Bemærkninger fra lokal vandrådsarbejdsgruppe i Sorø Kommune Ingen bemærkninger. Side 27

28 Åmose Å, strækning 2, opstrøms Sandlyng Å Strækningens længde: 5019 m. Indsats længde: 5019 m. Målsætning: Faunaklasse 5 Aktuel tilstand: Faunaklasse 4 Foreslået virkemiddel: Udlægning af groft materiale 25 % Udskiftning af bundmateriale 25 % Dobbeltprofil (her udelukkende tiltænkt, som at skulle reducere hældningen på meget stejle brinker på udvalgte strækninger) 15 % Sandfang 1 stk. Lokalitet Strækningen mellem de røde punkter Naturværdier og påvirkning Åmose Å, er omgivet af moser, enge og marker og terrænet omkring vandløbet ligger forholdsvis lavt med intensivt dyrkede arealer. Vandløbet har et ringe fald og har god vandføring. Vandløbet er et offentligt vandløb og vedligeholdes af Holbæk og Sorø Kommuner efter gældende regulativ. Denne strækning er stærkt reguleret, bunden er overvejende sandet, men har et rimeligt godt fald. Side 28

29 Vandløbet er ustabilt og opfylder ikke målsætningen. Samtidig er der tale om en strækning hvor der er store afvandingsmæssige interesser. Sorø og Holbæk Kommuner er derfor gået sammen med lodsejerrepræsentanter og sportsfiskerrepræsentanter om at udarbejde et forsøgsprojekt på strækningen opstrøms styrtet opstrøms for udløbet fra Sandlyng Å. Projektet har til formål, at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, således at målsætningen på sigt opfyldes. Tiltag og forbedringer skal også tilfredsstille lodsejeres ønsker om at undgå en forhøjet vandstand. Der vil blive udskiftet bundmaterialer, udlægges groft materiale, samt blive lagt brinker ned på korte strækninger for at mindske erosion. Desuden forventes det ligeledes, at der etableres et sandfang på strækningen. Projektet vil ikke give anledning til vandføringsmæssige forringelser. Bemærkninger fra vandråd Gefions generelle bemærkninger til indsatser: Indsatser skal ske på frivillig basis Ingen tiltag får afvandingsmæssige konsekvenser Lodsejere skal have fuld kompensation, hvis tiltag får afvandingsmæssige konsekvenser Der skal tages højde for klimaforandringer i konsekvensberegninger, brugen af virkemidler og hensynet til afvanding Vandspejlshævninger skal så vidt muligt undgås af hensyn til dræn Opmærksomhed på brugen af virkemidlet udlægning af groft materiale, som potentielt kan være i konflikt med afvandingsinteresser Bemærkninger fra lokal vandrådsarbejdsgruppe i Sorø Kommune Ingen bemærkninger. Side 29

30 Muskebækken (o8418_b) Foreløbig miljømål og tilstand Stræknings længde: 1,61 km (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Indsatslængde: 1,61 km Foreløbig miljømål: God økologisk tilstand (DVFI: 5). Tilstand: Ringe økologisk potentiale (DVFI: 3). Karakterisering: Naturlig, Typologi: 2. Kanaliseret og meget dårlige fysiske forhold (FI: -5, Århus Indeks 2009). Hårdt maskinskåret med opgravet bund og kanter her og der. Ved opmålingen i 2010 ligger bunden nogle steder op 35 cm under regulativmæssig bund (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Der er risiko for at målsætningen for smådyr, fisk og planter ikke kan opfyldes.. Figur 0-1 Udpeget strækning af Muskebækken med stationering Forslag Udlægning af bundmateriale og træplantning på 100 % af strækningen fra st. ca. 700 udløb. Konsekvenser Det vurderes, at en forbedring af den fysiske variation på vandløbsstrækningen, vil give mulighed for at målsætningen kan opfyldes. Udlægning af groft materiale og træplantning kan ske uden konsekvenser for afstrømningen, da vandløbsbunden er beliggende under den regulativmæssige bund. Bemærkninger De grønne foreslår udlægning af gydegrus og skjulesten på 500 m. Deres forslag afviger ikke Holbæk Kommunes væsentlig forslag. Side 30

31 Tåstrup Å (o8393) Foreløbig miljømål og tilstand Stræknings længde: km (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Indsatslængde: km Foreløbig miljømål: God økologisk tilstand (DVFI: 5). Tilstand: Ringe økologisk potentiale (DVFI: 4) Karakterisering: Naturlig, Typologi: 2. Den udpegede strækning ligger i Ringsted og Holbæk Kommuner. Vandløbet har meget varierende faldforhold på strækningen, og dermed stor variation i Fysisk Indeks. Hårdt maskinskåret med opgravet bund og kanter her og der. Ved opmålingen i 2010 ligger bunden nogle steder op 35 cm under regulativmæssig bund. Der er en kraftig bevoksning med Hestehov klangs vandløbet. Der er ifølge basisanalysen risiko for, at målsætningen for smådyr og planter ikke bliver opfyldt. Der er elfisket ørreder fra Udstrup og nedefter. Der er sandfang umiddelbart opstrøms Hvalsøvej, og der er et sandfang længere opstrøms i Ringsted Kommune. Der er 3 beskyttede naturtyper flere steder på de vandløbsnære arealer langs åen. Det fysiske indeks var (FI: -5, Århus Indeks 2009). Figur 0-1 Udpeget strækning af Tåstrup Å angivet med stationsnummer Forslag Ringsted Kommune her ingen planer om indsatser i Skee-Tåstrup Å. Holbæk Kommunes har forslag til Tåstrup Å i Holbæk Kommune. Forslaget retter sig mod de strækninger hvor der ikke er et tilfredsstillende højt Fysisk Indeks (FI). De Udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale og træplantning på 15 % af strækningen. På de strækninger hvor det fysiske indeks kan blive forbedret. Der foreslås dobbeltprofil med på 10 % af strækningen. Der foreslås også skyggegivende vegetation på denne strækning, 10 %. Bemærkninger De grønne organisationer foreslår gydegrus, fiskeskjul og beplantning. Danske Vandløb foreslår dobbeltprofil nedstrøms på 600 m. Side 31

32 Holbæk Kommune har taget bemærkningen til følge og foreslår beplantning. De vandløbsnære arealer nedstrøms Hvalsøvej er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Derfor forslås at etablere dobbeltprofil opstrøms Hvalsøvej. Men en evt. forundersøgelse vil vise hvordan det man bedst opnår fysiske forbedringer ved hjælp af dobbeltprofil i vandløbet med mindst mulig påvirkning 3 beskyttede arealer. Side 32

33 Stestrupgrøften (o8407) Foreløbig miljømål og tilstand Stræknings længde: 3,939 km (Figur 0-1) Indsatslængde: ca m Foreløbig miljømål: God økologisk tilstand (DVFI: 5). Tilstand: Ringe økologisk potentiale (DVFI: 4) Karakterisering: Naturlig, Typologi: 2. Vandløbet har meget varierende faldforhold på strækningen, og dermed stor variation i de fysiske forhold. Ifølge basisanalysen er der risiko for at den samlede målsætning ikke kan opfyldes i Figur 0-1 Stestrupgrøften med stationering Forslag Udskiftning af bundmateriale på 60 % af strækningen, hvor der er tilstrækkelig fald til at indsatsen kan forbedre de fysiske forhold. På øvrige strækninger er der et meget ringe faldforhold, og det vil være vanskeligt at skabe nogle forbedrede fysiske forhold, som kan give målopfyldelse. Bemærkninger Der er ingen bemærkninger fra Vandrådet. Side 33

34 Brændemølle Å (o8418_e) Stræknings længde: 2,405 km (Figur 0-1) Indsatslængde: 2,405 km Foreløbig miljømål: God økologisk tilstand (DVFI: 5). Tilstand: Ringe økologisk potentiale (DVFI: 4) Karakterisering: Naturlig, Typologi: 2. Vandløbet har meget varierende faldforhold på strækningen, og dermed stor variation i de fysiske forhold. Ifølge basisanalysen er der risiko for at målopfyldelse for planter og fisk ikke kan opfyldes inden Der er nogen sandvandring på strækningen. Figur 0-1 Brændemølle Å med stationering Forslag Udlægning af groft materiale på 50 % af strækningen og etablering af 2 stk. sandfang Bemærkning De grønne organisationer foreslår gydegrus, skjulesten, beplantning og sandfang på 1500 m. Der er ikke den store forskel på de grønnes forslag og de forslåede indsatsplaner. Side 34

35 Tysinge Å (o8418_d) Foreløbig miljømål og tilstand Stræknings længde: 1,991 km (Figur 0-2) Indsatslængde: 1,991 km Foreløbig miljømål: God økologisk tilstand (DVFI: 5). Tilstand: Ringe økologisk potentiale (DVFI: 4) Karakterisering: Naturlig, Typologi: 2. Vandløb med jævnt fald. Ifølge basisanalysen er der risiko for, at den samlede målsætning ikke kan opfyldes i Figur 0-2 Tysinge Å med stationering Forslag Udskiftning af bundmateriale på 100 % af strækningen særligt på strækningen fra st. ca udløb. Bemærkninger De grønne foreslå at der suppleres med gydegrus og skjulesten. Denne bemærkning strider ikke mod Holbæk Kommunes forslag Side 35

36 Spærringerne ROS-23og ROS- 24 Positiv effekt af fjernelse af spærring i vandløb som indgår i basisanalysen: ROS-23: ca. 0,400 km Ros-24: ca. 0,500 km Forslag om fjernelse af 1 spærring i Dønnerbækken og 1 spærring i Møllerenden. Disse spærringer er to styrtbrønde med et fald på 1,5 m i Dønnerbækken og på 2,5 m i Møllerenden. Det store fald ved spærringerne kan udnyttes til at forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Side 36

37 Projektforslag Ugerløse Bro Sorø Kommune Natur og Vandløb Forslag til Forsøgsprojekt Åmose Å opstrøms Ugerløse bro marts Indledning. Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god økologisk tilstand i Derfor skal alle EUlandene gennemføre en målrettet vandplanlægning. Torsdag den 13. marts 2014 var Sorø projektgruppe der består af folk fra DN, Landbruget og Lystfiskerne ude og besigtige å stykket opstrøms Ugerløse bro. De lokale landmænd har haft store problemer med at åen oversvømmer deres marker, man mener det skyldes at mudderbankerne/rør/siv i siderne (pindsvineryg) det bremser vandstrøm, vandet kan derfor ikke komme hurtig nok væk ved høj vandførelse. Sportsfiskerne mener at mudderbankerne/rør/siv i siderne (pindsvineryg) kun yder et ringe skjul for fisk og insekter, da slammet/mudder/sand når helt op til overfladen af åen siv/rør giver ikke fødeemmer nok til at fisk vil leve der i hvert fald kun ganske få som el-fiskeriets rapport vil vise når DTU Aqua udsender deres rapport. I den forbindelse ønsker Sorø kommune, DN, Landbruget og Lystfiskerne at forbedre de fysiske forhold i det kommunale vandløb Åmose å. Vi foreslår, at der udføres en række restaureringstiltag på den udvalgte strækning af vandløbet, som kan medvirke til, at vandløbets tilstand forbedres og EU s målsætningen derved kan opfyldes. Tiltag og forbedringer som også vil tilfredse landmændenes ønsker om at undgå en forhøjet vandstand ligesom det vil opfylde de nye ideer som DTU Aqua arbejder efter og vil tilgodese vandplanerne, som foreskriver en mere lempelig vedligeholdelse. Vi kan her henvise til DTU Aquas vejledning i at etablere gydebanker for laksefisk, som Naturstyrelsen har udpeget som et nøgledokument i arbejdet med vandløbsrestaurering. Vi vil følge anbefalingerne i denne vejledning, som kan findes her på Naturstyrelsens hjemmeside: link. Det er en aftale med Sorø og Holbæk Kommuner projekt/lodsejere, ålaug og sportsfiskere, at vi fremsender forslaget. Åmose å beliggenhed fremgår af oversigtskortet Side 37

38 Baggrund. Side 38 Åmose å systemet er optaget som et offentligt vandløb i Sorø og kommunes strækninger st st Ved ordinær grødeskæring skæres en grødefri strømrende med bredde på 2,4 2,8 m. Åmose å er i recipient kvalitesplanen udlagt med følgende målsætning: st st Er målsat til B2. Laksefiskevand: Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ørreder og andre fisk. Målsætningen er en faunaklasse 5. ( Kilde: VANDLØBSPLAN 2005). Ved DTU Aqua el- befiskning i var der 1 lille gedde på 3 cm. 1 Ål. På et stræk på ca. 50 m. nedstrøms Ugerløse bro. Projektbeskrivelse. Sorø kommune, DN, Landbruget og Lystfiskerne har i samarbejde udvalgt st st ved Ugerløse bro som en forsøgsstrækning, hvor de fysiske forhold med en fælles indsats kan forbedres. Fra st st Har projektgruppe talt ca. 34 mudderbankerne i siderne (pindsvineryg). Ca. 5m. Lange og ca. 0,6 dybe, brede ca.0,5m. kravet til strømrendebredden er i hovedtræk opfyldt - dog er der flere steder en ringe vanddybde pga. aflejring af sand/mudder. Det er til hensigt at nedenstående projekt skal bidrage til målopfyldelse af Åmose Å med hensyn til faunaklasse 5, der angiver en varieret bestand af planter, insekter og fisk. Der vil samtidig blive taget væsentlige hensyn til afviklingen af vandet. En ændret profil på åen vil give lavere vandstand, om sommeren og en større vandafvikling om vinter en, som vil

39 tilgodese landbrugsinteresserne ved at reducer oversvømmelse på marker og enge, ligeledes hjælper til bedre levebetingelser for fiskeyngel og insekter. Projektet indeholder en række forslag: oprensning af sand/mudderbankerne, regulering af åen til den fulde brede som er godt 4-5m, Det kan gøres ved opgravning, sand/mudderbankerne kan erstattes af med sten materiale, bredden på åen bliver forsat ca. 4-5m. Man vil beholde en strømrendebredde på de anbefalede 2,4 2,8 m. men med en ændret smallere profil, der skal tilgodese en hurtigere vandstrøm ved meget lille sommervandføring. Det vil sige at strømrendebunden ikke skal være vandret, men have en buet profil. Vi foreslår også udlægning af stenmateriale i stedet for sand/mudderbankerne, at der plantes skyggegivende beplantning langs vandløbet, som vil sikre brinken og give skygge. Det vil samlet set skabe en væsentlig forbedring af åbrinken og rodnettet vil tillige være med til at reducere nedskridning af åbrinken. Det vil ligeledes begrænse arbejdet med vedligeholdelse af åen væsentligt samt skabe en mere varieret natur. Samlet set vil det være med til at opfylde Vandrammedirektivet (VRD.) Vandløbene skal som udgangspunkt opnå en god økologisk tilstand inden udgangen af Man bør tage med i overvejelserne at i Eskemose Å, helt at fjerne eller nyt støre rør. Eller erstatte røret med en bro/overkørsel hvis det er muligt ved udløbet. Ved besigtigelsen blev der konstateret at røret ved højvandstand kan virke som en spærring. Og kan være med til at mark og eng står under vand i en længere periode en nødvendigt. Det kunne overvejes at montere et højvandslukke, da en forhøjet vandstand i Åmose Å løber baglæns ind i Eskemose å og giver oversvømmelser. Eskemose Å. Restaureringstiltag for Åmose Å Det udarbejdede projekt for Åmose Å 3400 st Indeholder forslag om følgende tiltag: På Stykket opstrøms Ugerløse bro 3400 st Opgraves der sand/mudder. Der placeres istedet store sten skiftevis ved den ene og den anden brink efter en nøje opmåling Side 39

40 og vurdering af åens slyngninger, så vandløbet beholder den rigtige form. Dette må ikke give problemer for vandløbets vandføringsevne ved store afstrømninger. Hånd små sten Ø10-40 cm. Skjule store sten. Ø cm st Etablering af grusbanker og sten. Der oprenses for mudder og grus, bredden ændres hvis muligt til ca. 5m. Dybden reguleres med Sten/grus så dybde langs brinken bliver omkring 20 cm ved normalvandstand. Af hensyn til nedskridning af brinken, hældningen anbefales ikke at overstige 45 grader. Dette kan også sikres med sten. Beplantning½ på brinkens sydvendte side vil give skygge og reducere vedligeholdelsen. Der oprenses for mudder og grus, bredden ændres hvis muligt. Der hvor åen snor sig placeres der sten op af skrænterne som sikringen af brinken Eks. på Sikring af brinken. Læg dem skiftevis ved den ene og den anden brink. Afstanden mellem dyngerne afpasses med vandløbets nye bredde. Én stendynge for ca. hver 5 gange bredden. På denne måde opstår der et smallere og mere snoet forløb. Ved at snævre vandløbet ind øges vandhastigheden, og vandløbet kan dermed bedre holde sig rent for sand og slam. Der kommer mere variation og flere levesteder for fisk og smådyr. Brug marksten i størrelsen cm. Der plantes buske/træer på de sydvendte sider, de må ikke give problemer for vandløbets vandføringsevne ved store afstrømninger. Der skal ikke laves yderligt, vi vil på stykket have en styret vandpassage for ikke at få nye sandaflejringer. Det bør overvejes at etablere et sandfang opstrøms denne forsøgsstrækning. Materialer Ugerløse Bro Opstrøms 3400 st Materialer der skal bortfjernes. Ca. 34 mudderbankerne i siderne (pindsvineryg). Ca. 5m. lange og ca. 0,6 dybe, brede ca.0,5m. Det giver ca. 51m3. Som skal opgraves og bortfjernes. Side 40

41 Gydebanker. Der etableres. ca.3 grusstrækninger pr.100m, ingen i svingene. Det giver grus udlægning på ca. 240m. Såfremt det giver bedre mening kan dette ændres, så grusudlægningen fordeles på et længere areal sammen med lidt større sten, for at give bunden et varieret forløb, som tidligere beskrevet. Der skalbruges omkring 400m3. Hele gydegrus udlægningen udgør en strækning på ca. 240 m, og dette fald svarer ca. til den ønskede tilstand, som er omkring 2,5-3 promille fald over gydegruset. Vedligeholdelsen Det er afgørende for et godt resultat at grødeskæringen i fremtiden bliver skånsom, og tager udgangspunkt i den øjeblikkelige situation. ABC i vandløbsrestaurering Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua vandløbsregulativer. Holbæk Kommune Side 41

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Formål Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv.

Formål Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv. Til lodsejerne, relevante myndigheder & interesseorganisationer Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2004 Skovsø-Gudum Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2004 Skovsø-Gudum Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2004 Skovsø-Gudum Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes fysiske forhold i arbejdet

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. AAL - 632 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Dalsmølle Bæk, der er en del af Uggerby Å systemet, ved fjernelse af rørlægning reference (AAL-632)

Læs mere