DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004"

Transkript

1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2004

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om skolen Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2004 Balance pr Pengestrømsopgørelse for 2004 Noter Hoved- og nøgletal Særlige specifikationer Oplysninger om skolen Den selvejende institution Silkeborg Handelsskole Markedsgade Silkeborg CVR-nr.: Institutionsnummer: Hjemstedskommune: Silkeborg Telefon Telefax Internet adresse: Skolens formål Silkeborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune. Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser, efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger. Bestyrelse Viggo Thinggård, bestyrelsesformand Petter Blondeau, næstformand

3 Steen Mikkelsen Jess Hardlei Villy Jakobsen Benny Jensen Ole Kinnerup Alice Løvqvist Hanne Bæk Olsen Bent Dalsgaard Pedersen Liselotte Reistrup Jane Bach Sørensen Ledelse Direktør Erik Pedersen Vicedirektør Hans Justesen Uddannelseschef Lise Møller-Madsen Økonomichef Villy Steinicke Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Silkeborg Handelsskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov nr. 954 af 28. november 2003 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Bekendtgørelse nr. 779 af 4. september 2003 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med tilhørende vejledninger samt efterfølgende ændringer. Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Når bortses fra den ministerielt udmeldte regnskabspraksis omkring afskrivninger på momsandelen på udstyr og inventar anser vi den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 29. marts Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i 5, stk. 3 og 4 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er overholdt. Bestyrelse Viggo Thinggård formand Petter Blondeau næstformand Steen Mikkelsen Jess Hardlei Villy Jakobsen Benny Jensen Ole Kinnerup Alice Løvqvist Hanne Bæk Olsen

4 Bent Dalsgaard Pedersen Liselotte Reistrup Jane Bach Sørensen Direktion Erik Pedersen Direktør Revisionspåtegning Til bestyrelsen Vi har revideret årsrapporten for Silkeborg Handelsskole for regnskabsåret 2004, der aflægges efter bekendtgørelse nr. 779 af 4. september 2003 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med efterfølgende ændringer. Institutionens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2003 samt efterfølgende ændringer. Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Lov nr. 954 af 28. november 2003 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og bekendtgørelse nr. 779 af 4. september 2003 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med tilhørende vejledninger samt efterfølgende ændringer. Silkeborg, den 29. marts 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Sven Christian Lunde - statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen - statsautoriseret revisor

5 Ledelsesberetning Set over en 5-årig periode kan skolens udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal: Skolens hoved- og nøgletal Hovedtal ( tkr) Omsætning i alt Driftsresultat Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømsforhold Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Årets ændring i likviditet Aktivitetsmæssige nøgletal Årselever Antal årsværk - uddannelser Antal årsværk - øvrige Antal årsværk i alt Årselever pr. årsværk - uddannelser Nøgletal

6 Overskudsgrad (%) 6,0 2,8 0,5-3,8-3,7 Likviditetsgrad (%) 204,2 234,6 227,0 171,0 182,0 Soliditetsgrad(%) 27,2 25,3 23,6 23,7 25,1 Finansieringsgrad(%) 76,3 78,2 63,8 63,1 63,2 Der er ikke foretaget ændring af sammenligningstallene for 2002 og tidligere som følge af ændring i regnskabspraksis Der henvises i øvrigt til Hoved- og nøgletal på side 25 Overskudsgraden er beregnet som årets resultat divideret med omsætningen Likviditetsgraden er beregnet som likvider inkl. værdi af obligationsbeholdninger divideret med kortfristet gæld ekskl. mellemregning med Undervisningsministeriet. Soliditetsgrad er beregnet som egenkapitalen i forhold til balancesummen. Finansieringsgraden er udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver Hovedaktivitet Skolens hovedaktiviteter består af uddannelsesområderne Ungdomsuddannelserne EUD og HHX Voksenuddannelserne Åben Uddannelse og Arbejdsmarkedskurser Finansøkonomuddannelsen - KVU Indtægtsdækket virksomhed Erhvervsrettet efteruddannelse som projekter via EU - midler Herudover er der på skolen etableret et særskilt sekretariat med det formål at opbygge og udvikle Praktik I Udlandet (PIU). Sekretariatet koordinerer udsendelsen af handelsskoleelever til England og Tyskland på vegne af de fleste handelsskoler i Danmark. Udvikling i aktiviteter: Aktivitetsmæssigt kan udviklingen i skolens årselevgrundlag beskrives således: Årselever EUD HHX Finansøkonomuddannelsen 13 Åben Uddannelse 14 20

7 Arbejdsmarkedskurser Årselever i alt Året 2004 er præget af fremgang på stort set alle områder i skolens økonomi. Resultatet er i forhold til budgettet stærkt forbedret, bl.a. fordi virkningen af momsudligningsordningen ikke var indregnet i budgettet, ligesom kvalitetsudviklingstilskuddet heller ikke var medregnet. Dertil kommer et lidt større elevtal, hvilket var forventet. På Arbejdsmarkedsuddannelserne og på Åben Uddannelse er tallene stadig ikke tilfredsstillende. Det forventes, at situationen bliver forbedret i Skolen har i 2004 indgået en samarbejdsaftale med Teknisk Skole og AOF Silkeborg med henblik på at styrke udbuddet af efteruddannelsestilbud og samtidig opnå en effektiviseringsgevinst på såvel drift som udvikling. Der udarbejdes økonomiberegning på hvert enkelt projekt. Silkeborg Kommune understøtter samarbejdet økonomisk. Kommunen dækker således for året 2005 lønomkostningerne til en ansat konsulent. Udvikling i økonomiske forhold samt årets resultat sammenholdt med sidste år Årets resultat udgør tkr , hvilket er en forbedring på tkr i forhold til Den økonomiske udvikling af årets resultat sammenholdt med sidste år: Indtægterne er forøget med tkr Driftsomkostningerne er forøget med tkr Driftsresultat er forøget med tkr Finansielle indtægter er formindsket med tkr. 121 Finansielle omkostninger er formindsket med tkr. 680 Resultat før ekstraordinære poster er forøget med tkr Ekstraordinære omkostninger er formindsket med tkr. 304 Årets resultat er forøget med tkr

8 Finansøkonomuddannelsen blev igangsat og har bidraget med 13 årselever og en indtægt på tkr De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde i 2004 tkr Heraf er anvendt tkr til investering i IT og tkr. 898 er anvendt til bygningsforbedringer. Særlige risici Driftsrisici: De væsentligste risici vedrører indtægter afledt af undervisningen samt det forhold, at skolen ikke er aftalepart eller en del heri vedrørende ansattes ansættelses- og lønforhold. Skolens indtægter består primært af taxameterindtægter til undervisningen og deltagerbetalinger for Åben Uddannelse, Arbejdsmarkedskurser og Indtægtsdækket virksomhed. Skolens aktivitet er væsentligst finansieret af Undervisningsministeriet via gældende finanslove på grundlag af taxametertilskud, som udløses på grundlag af årselever. Ud af den samlede omsætning i 2004 udgør statstilskud ca. 87,1 %. Undervisningsministeriet har i 2004 udbedt sig yderligere specifikationer vedrørende driftsresultatet på skolens kursuscenter i 2003 og herunder også driftsresultatet vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Skolen har redegjort for de ønskede oplysninger og undervisningsministeriet har herefter meddelt, at årsregnskabet for 2003 ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger. Skolens kursusafdeling har afviklet to projekter under Den Europæiske Socialfond. Disse projekter er underlagt særskilt revision udpeget af arbejdsmarkedsstyrelsen. I 2004 har skolen afsluttet projektet " Den nye funktionærrolle og fremtidens kompetencekrav" med en samlet bevilling på t.kr Den endelige revision af projektet er dog endnu ikke gennemført og der kan således forekomme efterfølgende reguleringer af de modtagne tilskud. Det er dog skolens overbevisning, at den afholdte aktivitet og den hertil knyttede dokumentation vil være tilstrækkelig til, at der ikke sker ændringer i tilskudsgrundlaget. Løn og ansættelsesforhold aftales på skolens vegne af Finansministeriet. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem lønstigninger og taxameterstigninger. Skolens væsentligste egne driftsrisici er således: at sikre en stabil tilgang af elever for opretholdelse og udvikling af årselevtallet at opretholde en forsvarlig balance mellem taxametertilskud og skolens udgifter skolen ønsker endvidere at opnå et tilstrækkeligt stort aktivitetsniveau i skolens kursusafdeling. Finansielle risici: Skolens værdipapirer består udelukkende af obligationer. Der er indgået en aftale med skolens bankforbindelse om formuepleje heraf.

9 Skolens realkreditgæld på ca. 45 mio. består af 2 rentetilpasningslån - (F1). Der er udarbejdet en beskrivelse af forretningsgange for renteovervågning til afdækning af noget af renterisikoen. Videnressourcer Udviklingen i skolens personalesammensætning: 2004 årsværk 2003 årsværk Uddannelse Ledelse og administration Bygningsdrift 9 9 I alt Udviklingsaktiviteter Skolen forventer at starte et nyt hold på Finansøkonomuddannelsen til start efteråret Der har til dato ikke været frafald på skolens første hold. I forbindelse med at en investorgruppe inden for bilbranchen opfører en bilforretning i Silkeborg, der skulle blive Europas største, er der indledt forhandlinger på deres initiativ omkring etablering af en KVU - uddannelse med salg, markedsføring mv. med bilen som udgangspunkt. Der vil være mulighed for at etablere uddannelsen i regi af Erhvervsakademi Nordøstjylland - konkret som et samarbejde mellem Randers Handelsskole og Silkeborg Handelsskole. Da bilhuset opføres umiddelbart ved siden af skolens kursusejendom vil der være unikke muligheder for at lade teori og praksis mødes. Uddannelsen forventes at starte i slutningen af 2005 / begyndelsen af I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen af skolens undervisningsmiljø er der fra elevside påpeget betydelige mangler i skolens almindelige undervisningsrammer, ligesom der er udtrykt nogen utilfredshed med tilgængeligheden til IT-udstyr. Skolens bestyrelse har derfor besluttet, at der skal satses på en betydelig udvidelse af de fysiske rammer, ligesom IT-udstyret skal udvides meget betydeligt. Dette forventes at være realiseret i Vedligeholdelsesplan Skolen forventer at fortsætte vedligeholdelsesarbejdet i form af nye vinduer, nyt tag på en af de gamle bygninger, ligesom det overvejes at etablere et nyt energistyringssystem. Undervisningsmiljø

10 Det forventes, at der gennemføres en ny undersøgelse af undervisningsmiljøet i skoleåret 2005/2006. Det konkrete tidspunkt er afhængigt af den eventuelle ibrugtagning af nye lokaler. Den sociale handlingsplan Skolen har i 2004 haft en medarbejder på fleksjob i skolens administration og en medarbejder i skolens hhx-afdeling. Forventet udvikling Det forventes, at skolen i 2005 vil høste frugterne af den reform af undervisningskonceptet, som er realiseret på skolens hg-afdeling, og der er store forventninger til den kommende hh-reform. Skolen forventer i 2005 at kunne udvide de bygningsmæssige rammer med ca m2. Der er således indledt forhandlinger med Silkeborg Kommune om køb af naboejendommen Markedsgade/Søndergade. Det økonomiske resultat forventes at blive et fornuftigt overskud. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af regnskabet. Resultatdisponeringen Det foreslås at overføre årets resultat kr til skolens egenkapital. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Silkeborg Handelsskole er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 779 af 4. september 2003 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efterfølgende ændringer. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af regnskab for regnskabsklasse C (store virksomheder) med de fravigelser, der fremgår af denne bekendtgørelse. Ændring i anvendt regnskabspraksis Afskrivning på momsbelagte anlægsaktiver Ifølge retningslinierne for regnskabsåret 2003 skulle afskrivninger der vedrørte momsdelen på momsbelagte aktiver med undtagelse af bygninger henføres til egenkapitalen som en særskilt post. Beløbet udgjorde tkr. 86.

11 Denne praksis er ændret for regnskabsåret 2004 ifølge ny regnskabsbekendtgørelse af 15. december Afskrivninger på moms indeholdt i anskaffelsessummen på momsbelagte anlægsaktiver skal herefter udgiftsføres i resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2003 er derfor korrigeret med tkr. 86 i forøgede afskrivninger, således at årets resultat for 2003 forringes med dette beløb. Resultatet udgør herefter tkr Egenkapitalen er upåvirket heraf. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter mv. Statstilskud indregnes i takt med, at institutionen modtager statstilskud fra Undervisningsministeriet for det aktuelle finansår. Statstilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. En række tilskud til eksempelvis fællesomkostninger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten. Disse tilskud indregnes i det finansår, som Undervisningsministeriet henfører tilskuddet til. Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Deltagerbetaling og andre indtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres. Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostningerne er fordelt på formålene:

12 Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på de direkte lønomkostninger registreret på formålet i forhold til skolens lønomkostninger til undervisningen i alt. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere. Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger og andre finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under institutionens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, undervisningsudstyr, andet udstyr og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger 50 år

13 Bygningsinstallationer 10 år Undervisningsudstyr 5-10 år Andet udstyr og inventar 5-10 år PC - udstyr 3 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse, ledelse og administration, bygningsdrift og særlige tilskud. Afskrivninger, der vedrører momsdelen på momsbelagte aktiver, modposteres direkte på egenkapitalen. Aktiver med en kostpris under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. På bygninger er indregnet en scrapværdi på 50 %. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver måles som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Finansielle anlægsaktiver Deposita opgøres til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Langfristet gæld

14 Langfristet gæld, herunder statslån, kommunal gæld og prioritetsgæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter måles til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Lån optaget efter optages dog til amortiseret kostpris. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for skolen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på segmenter, der omfatter en opdeling af institutionens aktiviteter i grunduddannelser, videregående uddannelser, indtægtsdækket virksomhed og andre uddannelser. Segmentoplysningerne følger institutionens regnskabspraksis og interne økonomistyring. Ved afgivelsen af segmentoplysninger foretages der en række fordelinger af indirekte omkostninger til de respektive segmenter. Fordelingerne er baseret på de direkte lønomkostninger registreret på formålet i forhold til skolens lønomkostninger til undervisningen i alt.

15 Fordelingsnøglerne er uændrede i forhold til tidligere år. Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer Hoved- og nøgletal for institutionen opstilles og præsenteres i henhold til Bekendtgørelse om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kravet om hoved- og nøgletal for de seneste 5 år er opfyldt i det omfang, det er praktisk muligt jf. Bekendtgørelsens 9, stk. 3. Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal som følge af de i 2003 foretagne ændringer af anvendt regnskabspraksis. Én årselev er udtryk for en elev, som modtager 40 ugers undervisning på fuldtid. Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder. Indtægtsdækket virksomhed (IV) udgør aktiviteter, der for institutionen er naturlige udløbere af institutionens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser). RESULTATOPGØRELSE FOR Note kr. tkr Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Driftsomkostninger

16 Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Overført til næste år BALANCE PR AKTIVER Note kr. tkr Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr, inventar og udsmykning Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER

17 Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT BALANCE PR PASSIVER Note kr tkr Egenkapital Egenkapital i øvrigt EGENKAPITAL Statslån Kommunal og amtskommunal gæld Realkreditgæld Gæld vedrørende finansiel leasing Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelse

18 Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Pantsætninger 16 Andre forpligtelser 17 Nærtstående parter 18 Pengestrømsopgørelse for kr tkr Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter Kurstab på prioritetsgæld (ekstraordinær omkostning) Kursreguleringer over egenkapitalen Regulering vedr. leasingforpligtelse 0-34 Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 0 0 Driftskapitalændringer Tilgodehavender

19 Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver 3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gældsforpligtelser Optagelse af lån - gæld vedr. leasing Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider inkl. anvendt driftskredit pr Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og driftskredit pr NOTER kr tkr 1. Statstilskud Undervisningstaksmeter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Indberettet købsmoms til refusion

20 Særlige tilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Afskrivninger på momsbelagte aktiver Øvrige omkostninger Udvikling og markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Afskrivninger på momsbelagte aktiver Øvrige omkostninger

21 6. Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Afskrivninger på momsbelagte aktiver Øvrige omkostninger Særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Bogført købsmoms Øvrige omkostninger Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter kr tkr Kursgevinster på værdipapirer Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Renter og amortisering af prioritetsgæld Kurstab på værdipapirer Ekstraordinære omkostninger

22 Udgiftsført aktiveret kurstab på prioritetsgæld vedr. tidligere år Personaleomkostninger Lønninger og gager Andre omkostninger til social sikring Pensionsbidrag Direktion Bestyrelse 0 0 Antal ansatte (årsværk) NOTER Under- Andet Grunde og visnings- udstyr og Udsmykbygninger udstyr inventar ning kr. kr. kr. kr. 12. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Anskaffelsessum Akkumulerede af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger

23 Tilbageførte af - og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Bogført værdi Heraf indregnet finansiel leasing, bogført værdi Kontantvurdering af grunde og bygninger Heraf grundværdi NOTER 13. Egenkapital Egenkapital Saldo Årets bevægelse 0 0 Egenkapital pr kr tkr Egenkapital i øvrigt Saldo Regulering vedr. leasingkontrakt 0-34 Urealiserede kursreguleringer vedr. tidligere år Årets resultat Egenkapital i øvrigt Langfristet gæld Forfald Forfald 2 Forfald Restgæld i Rest

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere