Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK Kastrup CVR-nr Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er et uddrag af den samlede årsrapport for Koncernårsrapporten er udarbejdet i en særskilt publikation, der kan modtages ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S. Begge er tilgængelige på Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive koncernårsrapport og årsregnskabet for moderselskabet vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på

2 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 2 Resultatopgørelse 3 Balance, aktiver 4 Balance, passiver 5 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter 7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Københavns Lufthavne A/S er indholdt i ledelsesberetningen for koncernen i koncernårsrapporten. Hoved - og nøgletal Der gives ikke særskilte hoved - og nøgletal for moderselskabet. Der henvises til hoved - og nøgletal for koncernen i koncernårsrapporten. 1

3 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt øvrige regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af koncernårsrapporten. Ændring i anvendt regnskabspraktsis og præsentation Den anvendte regnskabspraksis og præsentation er uændret i forhold til sidste år. Finansielle anlægsaktiver I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter den indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder. Andel af resultat i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse. I moderselskabet henlægges den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder via overskudsdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. Aktier i andre selskaber end dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til dagsværdi. Dagsværdi af børsnoterede aktier er kursværdien pr. balancedagen (salgsværdien). Kursreguleringen af aktierne indregnes i resultatopgørelsen under de finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet i henhold til årsregnskabslovens 86. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen i koncernårsrapporten. Segmentnote Der gives ikke særskilt segmentoplysninger for moderselskabet. Der henvises til segmentnoten (note 3) for koncernen i koncernårsrapporten. 2

4 Resultatopgørelse 1. januar december Trafikindtægter 1.691, ,3 Koncessionsindtægter 721,1 725,8 Lejeindtægter 359,1 238,8 Salg af tjenesteydelser med videre 178,0 174,1 1 Omsætning 2.949, ,0 2 Andre driftsindtægter 287,8 1,2 3 Eksterne omkostninger 448,2 343,9 4 Personaleomkostninger 927,9 913,7 5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 458,0 460,0 Driftsresultat 1.403,3 988,6 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 19,0 24,6 6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 27,1 14,3 7 Finansielle indtægter 40,9 40,2 8 Finansielle omkostninger 269,0 256,4 Resultat før skat 1.221,3 811,3 9 Skat af årets resultat 312,5 197,0 Årets resultat 908,8 614,3 Der disponeres således: Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 10,9-42,9 Overført overskud -362,6 42,9 Vedtaget udbytte i året 350,6 260,0 Forslag til udbytte 909,9 354,3 908,8 614,3 3

5 Balance Pr. 31. december Aktiver ANLÆGSAKTIVER 10 Immaterielle anlægsaktiver i alt 270,5 185,7 11 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.203, ,8 Investeringsejendomme 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.529, ,3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 415,3 389,9 Materielle anlægsaktiver under udførelse 366,6 399,0 Materielle anlægsaktiver i alt 6.678, ,3 Finansielle anlægsaktiver 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 76,9 85,4 12 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 145,6 13 Andre finansielle anlægsaktiver 0,4 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 77,7 231,1 Anlægsaktiver i alt 7.026, ,1 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 322,9 290,2 Tilgodehavender fra dattervirksomheder 374,1 420,5 Andre tilgodehavender 36,1 18,4 Periodeafgrænsningsposter 47,8 31,6 Tilgodehavender i alt 780,9 760,7 Likvide beholdninger 832,2 342,4 Omsætningsaktiver i alt 1.613, ,1 Aktiver i alt 8.640, ,2 4

6 Balance Pr. 31. december Passiver EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 Nettoopskrivninger efter indre værdis metode -10,4-107,2 Overført overskud 1.796, ,7 Forslag til udbytte 909,9 354,3 Egenkapital i alt 3.480, ,6 HENSATTE FORPLIGTELSER 9 Udskudt skat 848,3 804,6 Hensatte forpligtelser i alt 848,3 804,6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 15 Kreditinstitutter 3.296, ,1 Anden gæld 390,7 443,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.687, ,1 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Forudbetalinger fra kunder 68,1 119,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 279,4 194,3 9 Skyldig selskabsskat 42,7 6,4 16 Anden gæld 227,7 262,7 Periodeafgrænsningsposter 6,4 5,9 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 624,3 588,9 Gældsforpligtelser i alt 4.311, ,0 Passiver i alt 8.640, ,2 17 Økonomiske forpligtelser 18 Nærtstående parter 19 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering 20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter 21 Begivenheder efter balancedagen 5

7 Egenkapitalopgørelse 2010 DKK mio. Note Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdi metode Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2010 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar ,8-107, ,7 354, ,6 Årets resultat 10,9-362, ,5 908,8 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 53,2 53,2 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner 39,2 39,2 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 8-6,5-6,5 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen - Udbetaling af udbytte -704,9-704,9 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december ,8-10, ,1 909, ,4 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 909,9 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 115,9. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 10. august 2010 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 350,6 mio., svarende til DKK 44,7 pr. aktie. Egenkapitalopgørelse 2009 DKK mio. Nettoopskrivning efter indre værdi Overført Forslag til Note Aktiekapital metode overskud udbytte I alt 1. januar december 2009 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar ,8 34, ,8 260, ,5 Årets resultat -42,9 42,9 614,3 614,3 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 6,0 6,0 Regulering af investeringer i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner 12 8,5 8,5 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner -180,0-180,0 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 8 28,4 28,4 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen 37,9 37,9 Udbetaling af udbytte -520,0-520,0 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december ,8-107, ,7 354, ,6 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 354,3 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 45,1. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 13. august 2009 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio., svarende til DKK 33,1 pr. aktie. 6

8 1 Omsætning Trafikindtægter Startafgifter 369,3 440,3 Passagerafgifter 832,4 686,2 Security afgifter 325,7 284,0 Handling 110,3 98,5 Opholdsafgifter, CUTE med videre 53,7 57,3 Trafikindtægter i alt 1.691, ,3 Koncessionsindtægter Shoppingcenter 543,1 512,5 Øvrige koncessionsindtægter 178,0 213,3 Koncessionsindtægter i alt 721,1 725,8 Lejeindtægter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler 269,9 161,3 Lejeindtægter fra udlejning af arealer 75,9 69,4 Øvrige lejeindtægter 13,3 8,1 Lejeindtægter i alt 359,1 238,8 Salg af tjenesteydelser med videre i alt 178,0 174,1 Omsætning i alt 2.949, ,0 2 Andre driftsindtægter Salg af materielle anlægsaktiver 0,2 1,2 Salg af aktier vedrørende ITA, Mexico 287,6 - Andre driftsindtægter i alt 287,8 1,2 3 Eksterne omkostninger Drift og vedligeholdelse 295,3 237,5 Energiomkostninger 58,9 42,7 Administrationsomkostninger 88,5 69,5 Øvrige omkostninger 5,5-5,8 Eksterne omkostninger i alt 448,2 343,9 Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers udgør DKK 1,4 mio. (2009: DKK 1,4 mio.). Honorar for andre erklæringer med sikkerhed udgør DKK 0,1 mio. (2009: DKK 0,1 mio.), skatterådgivning DKK 0,1 mio. (2009: DKK 0,1 mio. samt andre ydelser end revision til PricewaterhouseCoopers udgør DKK 0,4 mio. (2009: DKK 0,4 mio.). 7

9 4 Personaleomkostninger Gager og lønninger 914,0 891,1 Pensioner 77,0 73,1 Andre omkostninger til social sikring 6,7 6,5 Øvrige personaleomkostninger 41,9 32, , ,3 - Aktiveret som anlægsaktiver 111,7 89,6 Personaleomkostninger i alt 927,9 913,7 I 2010 har der i gennemsnit været 1922 fuldtidsbeskæftigede i CPH (2009: fuldtidsbeskæftigede). For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 7 i koncernårsrapporten. 5 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Software 68,2 45,8 Grunde og bygninger 156,9 153,8 Tekniske anlæg og maskiner 153,6 189,1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 79,3 71,3 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver i alt 458,0 460,0 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S, Danmark -1,8 9,0 Copenhagen Airports International A/S, Danmark 18,0 15,6 CPH Parkering A/S, Danmark 2,8 - Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat i alt 19,0 24,6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat NIAL Group Ltd., England Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA), Mexico Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat i alt 27,1 14,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder vises samlet, da de respektive regnskaber for de associerede virksomheder endnu ikke er offentliggjort. 7 Finansielle indtægter Renter af bankmellemværender med videre 2,5 4,3 Renter af mellemregning med dattervirksomheder 29,7 20,8 Renter af øvrige tilgodehavender 0,4 3,7 Valutakursgevinster 8,3 11,4 Finansielle indtægter i alt 40,9 40,2 I valutakursgevinst indgår i 2010 en urealiseret valutakurstab vedrørende langfristet USD-lån på DKK 8,6 mio. (2009: urealiseret valutakursgevinst på DKK 28,4 mio.), der modsvares af urealiserede valutakursgevinst på valutaswaps vedrørende samme lån på DKK 8,6 mio. (2009: urealiseret valutakurstab på DKK 28,4 mio.). 8

10 8 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter med videre 183,0 193,6 Aktiveret renter på anlægsaktiver under opførsel -23,3-14,4 Valutakurstab 12,7 13,2 Markedsværditab 23,9 - Øvrige finansieringsomkostninger 19,6 28,1 Amortisering af låneomkostninger 53,1 35,9 Finansielle omkostninger i alt 269,0 256,4 For yderlige oplysninger om finansielle omkostninger henvises til note 11 i Koncernårsrapporten. 9 Skat af årets resultat For specifikation af selskabsskatten henvises til note 12 i koncernårsrapporten. 10 Immaterielle anlægsaktiver Software Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 402,4 309,9 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 109,3 92,5 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 511,7 402,4 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 219,7 173,9 Årets afskrivninger 68,2 45,8 Samlede afskrivninger 31. december 287,9 219,7 Regnskabsmæssig værdi 31. december 223,8 182,7 Software under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 3,0 17,1 Tilgang i året 153,0 78,4 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -109,3-92,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 46,7 3,0 Immaterielle anlægsaktiver, i alt 270,5 185,7 9

11 11 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 4.992, ,2 Afgang i året ,6 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 294,3 488,8 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 5.286, ,4 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 1.926, ,0 Årets afskrivninger 156,9 153,8 Samlede afskrivninger på årets afgang ,2 Samlede afskrivninger 31. december 2.083, ,6 Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.203, ,8 Heraf leasede aktiver, regnskabsmæssig værdi 31. december 0,0 0,0 Investeringsejendomme Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 164,3 164,3 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 164,3 164,3 Regnskabsmæssig værdi 31. december 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 5.039, ,3 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 247,6 394,9 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 5.286, ,2 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.603, ,8 Årets afskrivninger 153,6 189,1 Samlede afskrivninger 31. december 2.757, ,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.529, ,3 10

12 11 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 1.396, ,3 Afgang i året -9,2-12,9 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 105,7 129,2 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.493, ,6 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 1.006,7 948,1 Årets afskrivninger 79,3 71,3 Samlede afskrivninger på årets afgang -8,2-12,7 Samlede afskrivninger 31. december 1.077, ,7 Regnskabsmæssig værdi 31. december 415,3 389,9 Materielle anlægsaktiver under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 399,0 910,5 Tilgang i året 615,1 501,4 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -647, ,9 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 366,6 399,0 12 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 228,8 209,4 Regulering til anskaffelsesssum -2,9 - Tilgang i året - 19,4 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 225,9 228,8 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -143,4-119,2 Udbytte -24,6-48,8 Resultat efter skat 19,0 24,6 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -149,0-143,4 Regnskabsmæssig værdi 31. december 76,9 85,4 Investering i dattervirksomheder omfatter herefter de 100% ejede dattervirksomheder Copenhagen Airports International A/S, Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsadministrationsselskab A/S samt CPH Parkering A/S. 11

13 12 Finansielle anlægsaktiver (fortsat) Kapitalandele i associerede virksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 973,5 973,5 Afgang i året -206,1 - Regulering -90,1 - Samlet anskaffelsesværdi 31. december 677,3 973,5 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -827,9-815,2 Regulering 88,0 - Udbytte -17,3-33,0 Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med salg af ITA, Mexico 39,4 Årets valutakursreguleringer 13,8 6,0 Resultat efter skat 27,1 14,3 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -676,9-827,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,4 145,6 For oplysninger om kapitalandele henvises til note 15 i Koncernårsrapporten. 13 Andre finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,1 0,1 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,1 0,1 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 0,0 0,0 Samlede op- og nedskrivninger 31. december 0,0 0,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,1 0,1 Andre finansielle tilgodehavender Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,5 0,5 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,5 0,5 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -0,5 2,4 Kursreguleringer til dagsværdi 0,3-2,9 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -0,2-0,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,3 - Andre finansielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,1 12

14 14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 378,3 354,5 Nedskrivning 55,4 64,3 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser netto 322,9 290,2 Nedskrivning til imødegåelse af tab Samlet nedskrivning 1. januar 64,3 71,6 Ændring af nedskrivning i året -5,2 14,9 Realiseret tab i året -3,7-3,5 Tilbageførsel - -18,7 Samlet nedskrivning 31. december 55,4 64,3 Årets bevægelser indregnes i resultatopgørelsen i posten Eksterne omkostninger. Den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdi. 15 Kreditinstitutter Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/variabel Udløb Bank Club DKK Variabel 5. mar ,0-874,0 RD (DKK 64 million)** DKK Fast 23. dec ,0 64,0 70,1 70,2 Bank Club EUR Variabel 5. mar ,3-522,3 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,3 519,0 628,9 581,3 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,3 519,0 657,5 593,0 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,3 519,0 681,0 609,9 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,3-64,3 - USPP bond issue USD Fast 29. jun , ,8 - USPP bond issue GBP Fast 29. jun ,3-236,0 - Total 3.333, , , ,7 Amortisering af låneomk. DKK -37,4-70,2-37,4-70,2 Total -37,4-70,2-37,4-70,2 Kreditinstitutter i alt 3.296, , , ,5 *Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider. ** Dette lån er ydet mod pant i CPH's grunde og bygninger med en bogført værdi på DKK 930,1 mio. (2009: DKK 921,2 mio.) Der henvises i øvrigt til note 18 i koncern årsrapporten for yderlig information. Kreditinstitutter opdelt efter forfaldstidspunkt Forfald indenfor 1 år Øvrige gældsforpligtelser 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 Forfald mellem 1 og 5 år Øvrige gældsforpligtelser 561, ,3 I alt 561, ,3 Forfald efter 5 år Øvrige gældsforpligtelser 2.735, ,8 I alt 2.735, ,8 13

15 16 Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster 177,2 211,6 Skyldige renter 34,3 37,2 Øvrige skyldige omkostninger 16,2 13,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 227,7 262,7 17 Økonomiske forpligtelser For oplysninger om økonomiske forpligtelser henvises til note 20 i koncernårsrapporten. 18 Nærtstående parter For oplysninger om nærtstående parter henvises til note 21 i koncernårsrapporten. 19 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering For oplysninger om koncession til at drive lufthavne og takstreguleringer henvises til note 22 i koncernårsrapporten. 20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter For oplysninger om finansielle risici henvises til note 23 i koncernårsrapporten. 21 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. 14

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2016 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2015 Tina Maria Frøslev-Jørgensen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Grene Danmark A/S Årsrapport 2015 CVR-nr. 45 80 39 10 17 Årsregnskab 1. januar - 31. december Noter tkr. 2015 2014 1 Nettoomsætning Salg af varer og tjenesteydelser, agro 300.343 310.237 Salg af varer

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET BORGERGADE PARKERING ApS

EJENDOMSSELSKABET BORGERGADE PARKERING ApS EJENDOMSSELSKABET BORGERGADE PARKERING ApS Havnegade 18 7100 Vejle Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Per

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 68 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 2016 Dirient 1 171 7/( '4

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere