Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne"

Transkript

1 Myelomatose med debut som ekspansivt voksende tumor i mandibula Et tilfælde Pierre Hintze, Peter Marker, Kai Schmidt og Annelise Krogdahl Myelomatose eller multiple myelomer (MM) er en malign systemsygdom der i ca. 70% af tilfældene vil medinddrage kæberne. Sygdommen kan også optræde i en solitær form, det solitære plasmocytom (SPC), som meget sjældent optræder i kæberne. Det typiske røntgenologiske billede af MM er karakteriseret ved multiple, udstansede, ofte cirkulære opklaringer hyppigst i kraniet, pelvis og columna. Det histopatologiske billede er præget af klonal proliferation af abnorme immunglobulinproducerende plasmaceller. Der præsenteres et tilfælde af MM der var usædvanligt ved at det debuterede som en solitær og ekspansivt voksende mandibeltumor der klinisk/røntgenologisk kunne forveksles med en stor kæbecyste. Histologisk undersøgelse førte til diagnosen SPC. Senere i forløbet generaliseredes tilstanden, således at den endelige diagnose blev MM. Behandlingsforløbet beskrives, og vigtigheden af omhyggelig klinisk vurdering og bioptering af kæbelæsioner understreges. Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne tumorer der kan optræde i hoved- og halsregionen (1). Man klassificerer traditionelt disse tumorer i tre grupper, hvoraf de to første er knogleinvolverende og den tredje optræder i bløddelene. Det drejer sig om følgende: 1) Den disseminerede form, multiple myelomer (MM) eller myelomatose, 2) den solitære form, solitært plasmocytom (SPC) og 3) det ekstramedullære plasmocytom (EMP), der optræder som tumorer i non-ossøst væv (1-6). Der er ikke enighed om hvorvidt de tre typer er selvstændige enheder, eller om de er manifestationer af samme sygdom (2, 5-9). Kanazawa et al. (5) anfører fx at 17% af SPC i løbet af ét år udvikles til MM. Med en tidshorisont på op til 20 år angives procenten for transformation af SPC til MM af andre forfattere at være mellem 36 og 85 (10). Langt den hyppigste manifestation af disse tumorer er den multiple form (MM), der udgør 93%, mens SPC og EMP udgør henholdsvis 3 og 4% (1,4,5,7). Det histologiske billede er ens ved MM og SPC (2,9-11). Det er karakteriseret ved proliferation af tumorceller der er runde med en hyperkromatisk, ekscentrisk lejret kerne med et karakteristisk arrangement af kromatinet. Der ses stedvis mitoser og flerkernede celler, undertiden kæmpeceller. Cellerne er ofte pakket i tætte hobe i et sparsomt stroma. Undertiden ses amyloidaflejringer (12). Der er tale om en klon af abnorme immunglobulinproducerende plasmaceller. Ethvert af de fem immunglobuliner kan forekomme, men IgG er det hyppigste (13). Der kan ved MM påvises en overproduktion af monoklonalt paraprotein (kaldet M-komponent) samt af hertil svarende såkaldte lette kæder, det såkaldte Bence-Jones protein (13,14). Pga. samtidig secernering af cytokiner og forøget osteoklastaktivitet ses knogledestruktion. Da der ikke er noget regenerationsrespons, ledsages læsionen af osteolyse (7,15). Det røntgenologiske billede ved MM er derfor karakteriseret ved multiple, udstansede, ofte cirkulære opklaringer, hyppigst i kraniet, pelvis og columna (1,16). Aldersmæssigt optræder MM oftest i 6. eller 7. decennium (9,13,14). Patienter med SPC er i gennemsnit 10 år yngre (5). Kønsfordelingen for MM er 1:1 (13), mens der er dobbelt så mange mænd som kvinder med SPC (2,4). De kliniske symptomer der ud over knoglesmerter kan forekomme ved MM, er almen svækkelse, vægttab, polyuri og dehydrering, ofte som følge af hypercalcæmi, paræstesier som udtryk for paraproteinrelateret polyneuropati, symptomer på nyreinsufficiens, øget blødningstendens, samt symptomer på nedsat infektionsresistens (1,2,13-16). De hæmatologiske fund omfatter anæmi, trombocytopeni og neutropeni. Ved laboratorieundersøgelser kan herudover påvises forhøjet sænkning, hypercalcæmi, monoklonalt paraprotein i serum og/eller urin, samt Bence-Jones protein i urinen. Ved SPC optræder der sjældent 970

2 smerter eller paræstesier (5,7,10), og til forskel fra MM forekommer der ikke anæmi, hypercalcæmi eller nedsat nyrefunktion. M-komponent og Bence-Jones protein, som undertiden kan påvises, forsvinder efter behandling af tumor (4,8,11). I det følgende præsenteres et tilfælde som debuterede med tre isolerede plasmocytomer, ét i mandiblen, ét i klaviklen og ét i scapula; men som senere udviklede sig til MM. Eget tilfælde En 76-årig, tidligere rask kvinde henvistes af egen tandlæge til vurdering af en tilsyneladende behandlingsrefraktær absces i venstre side af mandiblen. Patientens tandlæge havde ekstraheret 36. Efter fire dage henvendte hun sig imidlertid igen med en valnøddestor absces i regionen. Hverken behandling med penicillin eller forsøg på incision ændrede forholdene, hvorfor patienten henvistes til Kæbekirurgisk Afdeling. Ved den objektive undersøgelse fandtes tydelig hævelse ekstraoralt i venstre side af underkæben. Hævelsen var øm ved palpation. Ingen palpable lymfeknuder. Intraoral inspektion viste en stor udfyldning af sulcus i regio 35, 36. Øvrige slimhinder var normale. Tandsættet var, alderen taget i betragtning, velbevaret, idet kun de fire P1 og den nyligt ekstraherede 36 manglede. Røntgenundersøgelse med panoramaoptagelse viste en ca mm stor osteolytisk proces i venstre side af mandiblen. Opklaringen, der nærmest var ellipseformet, havde en nogenlunde regelmæssig, men lidt uskarp afgrænsning (Fig. 1). Under diagnosen cystis mandibulae planlagdes eksploration, biopsi og evt. indsættelse af dræn. Efter oplukning kom man ind på et blåligt og særdeles karrigt væv, der slet ikke havde cystisk karakter. Der blev udtaget to biopsier, der sendtes til histologisk undersøgelse. Fig. 1. Panoramaoptagelse visende en ca mm stor cystelignende opklaring i venstre corpus mandibulae i tæt relation til regio 36. Fig. 1. Panoramic radiograph showing an approx mm large cyst-like lesion in the body of the left mandible close to regio 36. Peroperativt var der en del blødning, ligesom det voldte noget besvær at opnå tilfredsstillende hæmostase postoperativt. Der indlagdes derfor surgicel og sutureredes tæt til. Herudover ordineredes cyklocapron 600 mg hver fjerde time det første døgn, dernæst 500 mg 3 det næste døgn. Postoperativt var der herefter ingen blødningsproblemer. Histologisk undersøgelse Biopsimaterialet viste et meget cellerigt tumorvæv, opbygget af plasmaceller med varierende grad af differentiering. De mere modne plasmaceller havde en mørk kerne, der var ekscentrisk placeret, og et eosinofilt, velafgrænset cytoplasma. Med stigende immaturitet øgedes kerne:cytoplasma-ratio, og kernen blev mere centralt placeret (Fig. 2). Der sås få mitoser. Morfologisk repræsenterede tumorvævet et plasmocytom, og immunhistokemisk undersøgelse viste da også tydelig monoklonal immunglobulinproduktion af typen Kappa IgA (Fig. 3). Videre forløb Sideløbende med undersøgelserne af den patologiske proces i mandiblen var patienten af sin læge henvist til undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling for en ca. 8 8 cm stor tumor ved den sternoklavikulære del af højre clavicula. Biopsi af denne viste ligeledes plasmocytom. Efter fundet af det mandibulære plasmocytom henvistes patienten til Hæmatologisk Afdeling mhp. supplerende diagnostisk udredning og videre behandling. Der gennemførtes knoglemarvsundersøgelse og røntgenundersøgelse af hele skelettet. Der påvistes herved yderligere et plasmocytom med en diameter på ca. 7 cm i højre scapula. Efter at knoglemarvsundersøgelsen ikke havde vist tegn på yderligere disseminering af sygdommen, gennemførtes herefter strålebehandling mod hvert af de tre plasmocytomer. På dette tidspunkt kunne der ikke påvises M- komponent i patientens serum eller i urinen. Ca. et halvt år senere udvikledes hurtigt efter hinanden en ca. 5 cm stor destruktiv proces i venstre scapula og en lignende, 2 4 cm stor osteolytisk proces proksimalt i højre ulna. Disse plasmocytomsuspekte tumorer strålebehandledes også. Ej heller på dette tidspunkt var der tegn på knoglemarvsinvolvering, hvorimod man nu kunne påvise et paraprotein af typen IgA Kappa i serum i ret lav koncentration. Bortset fra en mindre fleksionsdefekt i højre albueled efterlod de beskrevne tumormanifestationer ikke sequelae. Pga. det noget aggressive sygdomsforløb påbegyndtes efter afslutningen af strålebehandlingen cyklisk kemoterapi med melfalan og prednisolon, fire dages behandling hver sjette uge. Allerede efter to mdr. kunne der ikke påvises paraprotein i serum, og patienten har i den efterfølgende toårsperiode befundet sig vel. For kæbens FAGLIGE ARTIKLER 971

3 Myelomatose Fig. 4. Kontrolpanoramaoptagelse ca år efter behandlingen visende god knogleheling sv. t. den tidligere læsion i venstre corpus mandibulae. Fig. 2. Mikrofotografi visende plasmocytom med tætliggende, næsten modne plasmaceller. (HE 360). Fig. 2. Micrograph showing a plasmocytoma with packed, almost mature plasma cells. (HE 360). Fig. 3. Immunhistokemisk undersøgelse visende plasmocytom med ekspression af monoklonalt immunglobulin af typen Kappa IgA ( 360). Fig. 3. A immunohistochemical examination showing a plasmacytoma with expression of monoclonal immunoglobulin of the type Kappa IgA ( 360). vedkommende fandt man halvandet år efter behandlingen næsten total heling af den primære læsion (Fig. 4). Diskussion Tilfældet er ikke typisk for MM, der på diagnosetidspunktet oftest er karakteriseret ved tilstedeværelsen af multiple udstansede opklaringer i knoglerne (1,17). Dog kan MM i sjældne tilfælde præsentere sig som en solitær, ekspansivt voksende knogletumor i fx kæberne. Raubenheimer et al. (18) præsenterede således to tilfælde, ét i maksillen, og ét i mandiblen, hvor det sidste mindede om vort tilfælde. Ramon et al. (19) Fig. 4. A control panoramic radiograph roughly 18 months after treatment showing good bone healing corresponding to the earlier lesion in the body of the left mandible. rapporterede ligeledes et tilfælde hvor en røntgenundersøgelse af hele skelettet kun viste forandringer i mandiblen, idet man her fandt en stor, uskarpt afgrænset opklaring omfattende venstre corpus. I begge rapporter viste den histologiske undersøgelse et billede foreneligt med plasmocytom, men de supplerende undersøgelser viste at sygdommen var generaliseret. Vort tilfælde af MM manifesterede sig i starten som tre isolerede plasmocytomer, ét i mandiblen, ét i clavicula og ét i scapula. Senere generaliseredes sygdommen, idet der udvikledes yderligere to læsioner med ledsagende forekomst af et IgA paraprotein i serum. Man valgte derfor at supplere strålebehandlingsserierne med kemoterapi. I litteraturen angives MM at involvere kæberne i op til 70% af tilfældene (2,11,14,20), og i ca. 14% er de orale symptomer de første tegn på sygdommen (1,14). SPC optræder derimod meget sjældent i kæberne, og når det forekommer, er det ofte lokaliseret til mandiblens posteriore del, hvor det røntgenologisk kan optræde som en multi- eller unilokulær opklaring (1,2,5,7,10). Denne kan minde om billedet af en benign odontogen tumor eller cyste (ameloblastom, myksom, keratocyste, residual eller radikulær cyste) (4,5,21,22). På røntgenbilledet kan SPC dog også undertiden være uskarp og uregelmæssig og umiddelbart give mistanke om malignitet (5). Det aktuelle tilfælde gav i første omgang ikke mistanke om noget malignt, idet der var tale om en forholdsvis velafgrænset opklaring der stod i forbindelse med en tand med nekrotisk pulpa og en intraoral absces. Efter ekstraktion af tanden og behandling af infektionen med incision og systemisk antibiotikaterapi opnåede man en vis reduktion af de orale symptomer. Alt i alt drejede det sig om et forløb der var foreneligt med sekundær infektion af en stor kæbecyste. Vi eksplorerede derfor processen under den tentative diagnose kæbecyste. Det kliniske udseende efter opklapning viste imidlertid klart at der ikke 972

4 var tale om nogen epitelial kæbecyste. Indholdet, der blev beskrevet som et blåligt, lidt løst struktureret karrigt væv, kunne meget vel være foreneligt med andre benigne kæbesygdomme, fx kæmpecellegranulom eller aneurysmal knoglecyste. Histologisk undersøgelse viste imidlertid at det drejede sig om et plasmocytom. Det beskrevne forløb viser hvor vigtigt det er at man altid udfører biopsi af kæbelæsioner. Ved behandling af store kæbecyster anvendes undertiden et konservativt behandlingsprincip (dekompression, marsupialisation eller cystotomi), og det er i denne forbindelse særdeles vigtigt at understrege at der ved disse procedurer, ud over en klinisk vurdering af kavitetens indhold, altid udføres biopsi for at sikre diagnosen før den videre behandling. Det anføres i litteraturen at MM som debuterer med manifestationer i kæberne, er i et fremskredent stadium med en dårlig prognose til følge (23). I lyset heraf, og fordi det ved MM sjældent lykkes at eliminere produktionen af paraprotein helt (24), må behandlingsresultatet i det aktuelle tilfælde betegnes som gunstigt. Påbegyndelse af behandlingen tidligt i sygdomsforløbet kan have bidraget hertil. English summary Multiple myelomatosis with primary manifestation as an expansile jaw tumour Myelomatosis or multiple myeloma (MM) is a malignant systemic disease, which in roughly 70% of the cases involves the jaws. The disease can also occur in a solitary form, the solitary plasmocytoma (SPC), which very rarely occurs in the jaws. The typical radiological image of MM is characterized by multiple punched-out, often circular lesions, most frequently in the cranial vault, pelvis and spine. The histopathological picture is marked by clonal proliferation of abnormal immunoglobuline-producing plasma cells. A case is presented of MM, which was unusual inasmuch as it commenced as a solitary extensive growing mandibular tumour, which clinically/roentgenologically could have been mistaken for a large mandibular cyst. The histological examination resulted in the diagnosis SPC. Two additional SPCs were demonstrated in the right clavicle and in the right scapula. Tests carried out on the patient s bone marrow, serum and urine did not show further signs of dissemination of the disease. Radiation therapy was given to each of the three SPCs. Roughly six months later two new SPCs developed, which were similarly treated by radiation therapy. It was then possible to demonstrate a paraprotein of the type Kappa IgA in low concentrations. Due to the aggressive nature of the illness, cyclic chemotherapy was commenced. The paraprotein in the serum subsequently disappeared, and at the same time the lesion in the jaw healed. The rapid treatment after the examination, including biopsies of the cyst-like changes in the jaw, is considered as the primary reason for the favourable results of the treatment. Litteratur 1. González J, Elizondo J, Trull JM, De Torres I. Plasma-cell tumours of the condyle. Br J Oral Maxillofac Surg 1991; 29: Cataldo E, Meyer I. Solitary and multiple plasma-cell tumors of the jaws and oral cavity. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1966; 22: Chamyal PC, Mehta AK. Plasmacytoma of maxilla. J Indian Med Assoc 1993; 91: Lambert F, Iriarte Ortabe JI, Noel H, Marbaix E, Reychler H. Plasmacytome isolé. Rev Stomatol Chir Maxillofac 1993; 94: Kanazawa H, Shoji A, Yokoe H, Midorikawa S, Takamiya Y, Sato K. Solitary plasmacytoma of the mandible. J Craniomaxillofac Surg 1993; 21: Hillerup S. Myelomatose to tilfælde med manifestation i mandiblen. Tandlægebladet 1974; 8: Tamir R, Pick AI, Calderon S. Plasmacytoma of the mandible: A primary presentation of multiple myeloma. J Oral Maxillofac Surg 1992; 50: Corwin J, Lindberg RD. Solitary plasmacytoma of bone vs. extramedullary plasmacytoma and their relationship to multiple myeloma. Cancer 1979; 43: Lucas RB. Pathology of tumours of the oral tissues. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; p Mellesi W, Enislidis G, Lindner A, Schobel G, Ewers R, Drach J, et al. Solitary plasmocytoma of the mandible a combined approach for treatment and reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg 1997; 26: Shafer WG, Hine MK, Levy BM. A textbook of oral pathology. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 1983: p Salisbury PL, Jacoway JR. Oral amyloidosis: A late complication of multiple myeloma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1983; 56: Sirois DA, Cohen SG, Greenberg MS. Maxillofacial plasmacytoma resulting in intraoral haemorrhage in a patient with multiple myeloma. Special Care in Dentistry 1991; 11: Epstein JB, Voss NJS, Stevenson-Moore P. Maxillofacial manifestation of multiple myeloma. An unusual case and review of literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984; 57: Kearns GJ, Pogrel MA, Hanks DK, MacIntosh RB. Simultaneous masses of the palate and body of mandible. J Oral Maxillofac Surg 1993; 51: Hillerup S, Machtens E, Austermann KH. Diagnostische und therapeutische Aspekte des Myeloms für den Zahnärzte und Kieferchirurgen. Dtsch Zahnärztl Z 1976; 31: Lee SH, Huang JJ, Pan WL, Chan CP. Gingival mass as the primary manifestation of multiple myeloma. Report of two cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1996; 82: Raubenheimer EJ, Lello GE, Dauth J, Fayman MS, Dvornak N, FAGLIGE ARTIKLER 973

5 Myelomatose Senekal JC. Multiple myeloma presenting as localized expansile jaw tumour. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: Ramon Y, Oberman M, Horowitz I, Freedman A, Tadmor R. A large mandibular tumor with a distinct radiological»sun-ray effect«as the primary manifestation of multiple myeloma. J Oral Surg 1978; 36: Raubenheimer EJ, Dauth J, Van Wilpe E. Multiple myeloma: a study of 10 cases. J Oral Pathol 1987; 16: Ilankovan V, Moos KF, El Attar A. Intramedullary plasma cell tumours. Int J Oral Maxillofac Surg 1990; 19: Wood NK, Goaz PW. Differential diagnosis of oral lesions. St Louis: Mosby; p Sippel HW, Natiella JR, Greene GW. Multiple myeloma: review and report of case. J Oral Surg 1969; 27: Galton DAG, Brito-Babapulle F. The management of myelomatosis. Eur J Haematol 1987; 39: Forfattere Pierre Hintze, tandlæge, og Peter Marker, specialtandlæge, overtandlæge Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital Kai Schmidt, overlæge, dr.med. Hæmatologisk Afdeling R1, Odense Universitetshospital Annelise Krogdahl, overlæge, dr.med. Patologisk Institut, Odense Universitetshospital 974

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods. Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods. Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Equalis usermeeting march 2012 Outline Analysis in Denmark: Overview

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Dansk Myelomatose Forening 13.9.14 Myelomatose generelt Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Torben Plesner Professor, Overlæge, Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Hvad er myelomatose

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

Knogletumorer. Dunia Gazi Abd-Elrahman. Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Knogletumorer. Dunia Gazi Abd-Elrahman. Radiologisk Klinik Rigshospitalet Knogletumorer Dunia Gazi Abd-Elrahman Afdelingslæge Radiologisk Klinik Rigshospitalet Knogle og Bløddelstumorer Knogletumorer Bløddelstumorer Knogletumorer Metastaser: 90% Hæmatologisk: Myelom, Lymphom,

Læs mere

Diagnosticering. sygeplejerske info om myelomatose

Diagnosticering. sygeplejerske info om myelomatose Diagnosticering I dette kapitel redegøres for symptomerne ved myelomatose. Diagnostiske undersøgelser som blodprøver, urinundersøgelser, knoglemarvs- og radiologiske undersøgelser gennemgås, ligesom differentialdiagnoser

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

MGUS. Diagnostiske kriterier: IgA og IgG MGUS er defineret i 2003 kriterierne fra International Myeloma Working Group (3):

MGUS. Diagnostiske kriterier: IgA og IgG MGUS er defineret i 2003 kriterierne fra International Myeloma Working Group (3): MGUS Generelt: MGUS (monoklonal gammopathi af ukendt betydning) er en godartet tilstand karakteriseret ved forekomst af M-komponent i serum eller urin uden tegn til myelomatose eller anden malign lymfoproliferativ

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter.

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. CASE 4 Side 1 af 8 En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. SYGEHISTORIE Patienten var rask indtil for ca. tre måneder siden, hvor han bemærkede en begyndende mathed

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Tunge kæder. Lette kæder

Tunge kæder. Lette kæder 37-årig mand tidligere rask. Gennem 3 mdr. smerter i hø-side af thorax (efter slag?) Tiltsgende smerte i ve-oe OE. Rtg-viser lungeinfiltrater og costae-destruktioner. Osteo- lytiske forandringer i calva-

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

levertumorer hos børn

levertumorer hos børn i levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose 1 Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose Information til hæmatologer, kæbekirurger og tandlæger Produceret af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af hæmatologer,

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Kan man gøre noget ved Podagra?

Kan man gøre noget ved Podagra? Kan man gøre noget ved Podagra? Der er desværre mange sygdomme som vores sundhedsvæsen ikke har gode muligheder for at lindre endsige kurere. Tag bare arthrose eller slidgigt på dansk. Det er først når

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes Abstract Forholdsregler ved oralkirurgiske indgreb og tandekstraktioner Osteonekrose efter behandling med lavdosis bisfosfonat Baggrund Bisfosfonater hæmmer osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom KNOGLETUMORER HISTOLOGISK INDDELING BENIGNE MALIGNE Osteogene Osteoid osteom Osteosarkom Osteoblastom (intramedullært, Osteom peri-/parostealt) Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel Metastaser til kæberne Præsentation af fire tilfælde Marcellino Fernandes, Dan Sebastiansen og Morten Schiødt Metastaser til kæberne forekommer relativt sjældent, men er alligevel vigtige at kende for

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Mammograficentret. Hvad er screening?

Mammograficentret. Hvad er screening? Mammograficentret Hvad er screening? Mammograficentret Screening: En angribende spiller stiller sig i vejen for en forsvarende spiller, så denne ikke kan komme til at dække op for et skud. Angriberen må

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Morfologiske HPV forandringer

Morfologiske HPV forandringer Morfologiske HPV forandringer Bioanalytikerunderviser Marianne Schou Århus Sygehus, NBG Marimart@rm.dk HPV morfologisk forandringer Koilocytter (E4 proteinet) Dyskeratocytter Makrocytter HPV i Umodne metaplastiske

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Den normale undersøgelse. Klinisk mistanke om CNS-sygd? U-kursus i føtal medicin CNS. Anencephaly: early ultrasonic diagnosis and active management.

Den normale undersøgelse. Klinisk mistanke om CNS-sygd? U-kursus i føtal medicin CNS. Anencephaly: early ultrasonic diagnosis and active management. U-kursus i føtal medicin CNS Olav Bjørn Petersen RH, 7 oktober 2005 Anencephaly: early ultrasonic diagnosis and active management. Campbell S, Johnstone FD, Holt EM, May P. Lancet 1972 Dec 9;2(7789):1226-7

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis.

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Case Peter Jensen, 48 år. Anlægsgartner. Tidligere rask. Ryger. Gennem den sidste måned haft

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

Det centrale hæmangiom er en sjælden læsion i kæbeknoglerne

Det centrale hæmangiom er en sjælden læsion i kæbeknoglerne Et tilfælde af centralt hæmangiom i mandiblen behandlet med ekskokleation Eva Krogsgård Jensen, Peter Marker, Annelise Krogdahl og Peter Andersen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere