Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsprotokollat af xx. juli 2008"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab for 2007 Dette revisionsprotokollat indeholder 13 sider 08-p001 SBAH PLG

2 Indhold 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning 83 2 Strategi for revisionen af årsregnskabet for Årsrapportering udarbejdet efter den kommunale styrelseslov (KØR) Forvaltningsrevision Løn og gager samt gennemgang af anlægsregnskaber 85 4 Kommentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet efter årsregnskabslovens grundlæggende principper Anvendt regnskabspraksis Omorganisering af Udvikling i KØR resultat Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Leverandørgæld Hensættelser It-anvendelsen 90 5 Skat 90 6 Øvrige forhold Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold 90 7 Lovpligtige oplysninger m.v Ledelsens regnskabserklæring Overholdelse af lovgivningen Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Andre opgaver Revisionens erklæring i forbindelse med årsregnskabet for

3 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning KPMG C.Jespersen er antaget som intern revisor i. KPMG C.Jespersen har over for Københavns Kommunes Revisionsdirektorat ansvaret for den samlede revisionsindsats i med undtagelse af revision af lønadministrationen samt bevillingskontrol og anlægsregnskaber, jf. revisionsinstruksen af 20. september Antagelsen som intern revisor er tidsbegrænset til udgangen af 2007, hvorefter Kommune Teknik København nedlægges som selvstændig kontraktstyret virksomhed under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Vi har i vores tiltrædelsesprotokollat af 3. november 2004 nærmere redegjort for virksomhedens og revisors opgaver og ansvar i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvortil der henvises. Som virksomhedens interne revisor har vi foretaget revision af det fremlagte udkast til årsregnskab for for Årsregnskab efter den kommunale styrelseslov udviser: tkr Årets resultat (før regulering vedrørende renter) Aktiver i alt Finansiel egenkapital (ekskl. mellemregning) Vi har tillige foretaget gennemgang af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabslovens grundlæggende principper. Vi har alene foretaget revision af det kommunale regnskab, mens korrektioner til årsregnskabsloven alene er gennemgået overordnet. Der henvises til nærmere omtale i afsnit 3 og 4 samt i vores erklæring på årsregnskabet. 1.2 Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning Vedtages rapporteringen af Teknik- og Miljøudvalget i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under udvalgets behandling og vedtagelse af rapporteringen væsentlige nye oplysninger, vil vi over for Københavns Kommunes Revisionsdirektorat forsyne rapporteringen for 2007 med revisionspåtegning med forbehold vedrørende værdiansættelse af varebeholdninger samt indregningen af hensatte forpligtelser. Vi henviser til afsnittene 4.5 Varebeholdninger og 4.11 Hensættelser for nærmere omtale heraf. Særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2007 fremgår af afsnit 3, hvortil vi henviser. Det skal bemærkes, at vi alene forsyner årsregnskabet udarbejdet efter årsregnskabslovens grundlæggende principper med en revisorerklæring for gennemgang (review) og derfor alene 83

4 udtaler os med en begrænset grad af sikkerhed om omarbejdningen af det kommunalretlige regnskab. Dette omfatter vores arbejde i forbindelse med gennemgang af posterne: Anlægsaktiver Finansielle leasingaktiver Varebeholdninger Hensættelser til tab på debitorer Skyldig rådighedsløn, feriepenge, afspadsering Hensatte forpligtelser til tab på igangværende arbejder og arbejdsskader. 2 Strategi for revisionen af årsregnskabet for 2007 Som forberedelse til revisionen af årsregnskabet for 2007 har vi drøftet forventninger til den økonomiske udvikling for 2007 med ledelsen, herunder risici relateret til selskabets aktiviteter. Vi har endvidere drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf. Vi har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at fokusere på risikofyldte områder, herunder udarbejdelse af den afsluttende årsrapport for 2007, som følge af at ophører som selvstændig virksomhed. 3 Årsrapportering udarbejdet efter den kommunale styrelseslov (KØR) Vores revision af årsregnskabet har givet anledning at fremhæve følgende: 3.1 Forvaltningsrevision Som led i vores revisionsinstruks skal vi vurdere, om driver virksomhed produktivt, effektivt og sparsommeligt inden for rammerne af god offentlig forvaltning. har siden 2003 været igennem en større omstrukturering og ændringer i de administrative rutiner inden for den vedtagne effektiviseringsplan. Som led i planen foretages der løbende evalueringer af målopfyldelsen ved ekstern evaluator. Det er vores vurdering, at denne proces erstatter behovet for en nærmere prøvelse af produktivitet, effektivitet og sparsommelighed i virksomhedens drift. 84

5 3.2 Løn og gager samt gennemgang af anlægsregnskaber Løn og gager samt gennemgang af anlægsregnskaber er ikke omfattet af vores revision, men gennemføres efter revisionsaftalen af Københavns Kommunes Revisionsdirektorat. 4 Kommentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet efter årsregnskabslovens grundlæggende principper Årsregnskabet udviser følgende hovedtal: tkr Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Vi skal nedenfor supplere årsregnskabet med enkelte kommentarer og specifikationer. 4.1 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens grundlæggende principper om: Fortsættende virksomhed (going concern dog reorganiseret under Center for veje) Periodisering Væsentlighed, substans og klarhed Kontinuitet Konsistens Bruttoopgørelse (ikke modregning) Neutralitet i regnskabsaflæggelse (hverken forsigtigt eller uforsigtigt). Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er oplyst i årsregnskabet. Ledelsen har valgt at udarbejde regnskabet under forudsætning af fortsat drift, selv om ophører som selvstændig virksomhed. Valget er sket ud fra, at den samlede virksomhed fortsætter i Teknik- og Miljøforvaltningens regi. Vi kan tilslutte os den valgte fremgangsmåde. 85

6 4.2 Omorganisering af Som led i implementeringen af en ny struktur i Teknik- og Miljøforvaltningen ophører som selvstændig virksomhed den 1. januar 2008 og omlægges til produktionsenheder opdelt på renhold, grønne områder og veje bliver således et år, hvor forberedes til omstruktureringen. Ledelsesmæssigt er der fokus på prognosesikkerhed og økonomistyring, hvilket er understøttet af den afsluttende evalueringsrapport i effektiviseringsprojektet. 4.3 Udvikling i KØR resultat 2007 s realiserede resultat for 2007 på 13,8 mio. kr., som er en forbedring på 10,3 mio. kr. i forhold til oktoberprognosen. Der har som i de foregående år løbende været stor fokus på økonomien i Kommune Teknik København. I begyndelsen af 2007 blev økonomistyringen skærpet med opstramninger på sagsniveau. Frem til og med oktoberkalkulen var der tvivl om, hvorvidt særligt vejområdet ville kunne oppebære den forudsatte omsætning i 2007, og valgte derfor at være tilbageholdende med at opskrive forventningerne til regnskabet i forbindelse med oktoberkalkulen. Den forventede omsætning blev indhentet i december måned, hvorfor særligt december fik stor betydning for det samlede resultat i. På grund af de store udsving mellem prognose og faktisk realiseret resultat vurderes værdien af prognoser som styringsværktøj som begrænset. 4.4 Anlægsaktiver Vi har i forbindelse med årsafslutningen stikprøvevis gennemgået grundlaget for de indregnede anlægsaktiver, herunder kontrolleret at årets til- og afgange er korrekt registreret, afskrivninger er foretaget i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis samt kontrolleret tilstedeværelsen. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene og de interne kontroller vedrørende investering i anlægsaktiver samt procedurerne for den løbende bogføring og registrering vedrørende anlægsaktiver er tilfredsstillende. 4.5 Varebeholdninger Økonomifunktionen planlagde i forbindelse med årsafslutningen optællinger af virksomhedens varebeholdninger. Kuransvurderingen i afdelingerne blev foretaget på den måde, at alene kurante varer blev optalt. 86

7 Primo januar 2008 har vi foretaget en stikprøvevis kontrol af de optalte varer på de 2 oplyste lagerlokationer. Virksomhedens egne optællinger udviste, i lighed med tidligere år, ofte betydelige forskelle mellem registrerede beholdninger og faktiske beholdninger. Vi har af de lageransvarlige fået oplyst, at dette f.eks. kan skyldes: 1. Varerne afgår først regnskabsmæssigt ved fakturering 2. Overskud fra arbejder lægges på lager til senere arbejde uden "tilbageførelse på lageret". Endvidere fik vi ved besøget oplyst, at der forefindes en tredje lagerlokation, som ikke var optalt eller værdiansat og derfor ikke medtaget i s regnskab. Vi besøgte dette lager på Kulbanevej i Valby og måtte konstatere, at der var en del granitsten m.v., som umiddelbart repræsenterer en væsentlig værdi, dog uden at vi nærmere kan fastsætte denne. Vi har endvidere drøftet forretningsgangene omkring lagerstyringen med personalet, som erkender, at der fortsat er behov for etablering af afgangskontroller samt en mere præcis og komplet lagerregistrering. Vi henviser fortsat til vores anbefalinger i revisionsprotokollen af 20. december Værdiansættelsen i årsrapporten er baseret på de fysiske beholdninger. Ved den afsluttende revision konstaterede vi fra gennemgangen af lagerlisterne, at der forekommer negative lagerbeholdninger for ca kr. Det er således tvivlsomt, om der er foretaget justeringer af lageret ultimo 2007 i overensstemmelse med lageroptællinger. Samlet er det vores vurdering, at værdien af de reelle varebeholdninger afviger fra det bogførte lager. 4.6 Tilgodehavender fra salg For 38 % af tilgodehavenderne har vi kontrolleret, at der efterfølgende er modtaget betaling. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med regnskabsafslutningen har vi gennemgået grundlaget for den foretagne nedskrivning til imødegåelse af forventede tab på tilgodehavender. Virksomhedens generelle princip er, at fordringer med forfald, der er mere end 6 måneder gamle, nedskrives 50 %, mens fordringer med forfald, der er mere end et år gamle, nedskrives 100 %. Herudover foretages nedskrivning af fordringer efter individuel vurdering, herunder såfremt fordringen er overdraget til inkasso. For tilgodehavender hos Københavns Kommunes forvaltninger foretages ikke nedskrivning af tilgodehavender. 87

8 Virksomhedens ledelse har over for os erklæret, at de efter den foretagne nedskrivning vurderer værdiansættelsen af tilgodehavenderne forsvarlig. Vi har noteret, at der er realiseret tab på tkr. vedrørende Foreningen Social Boligbyggeri. Der har været en tvist med Foreningen, som er afsluttet med, at Foreningen i 2008 har indbetalt 540 tkr. ud af et samlet tilgodehavende på tkr. Generelt kan vi efter vores gennemgang tilslutte os ledelsens vurdering. 4.7 Igangværende arbejder for fremmed regning Vi har noteret, at der ved årsafslutningen ikke forekommer igangværende arbejder. På forespørgsel har virksomhedens ledelse bekræftet, at der ikke er igangværende arbejder pr. 31. december Dette skyldes bland andet, at man på grund af overførsel i aktiviteterne til TMF målrettet har arbejdet på at færdiggøre igangværende projekter inden udgangen af Vi har ikke nærmere efterprøvet denne periodeafgrænsning af igangværende arbejder, idet Kommune teknik København nedlægges som selvstændig kontraktstyret virksomhed og omlægges til produktionsenheder fortsat under Københavns Kommune. Eventuelle fejl i periodeafgrænsningen af igangværende arbejder har ingen effekt på det samlede regnskab for Københavns Kommune. 4.8 Andre tilgodehavender I andre tilgodehavender indgår tilgodehavende moms med 116,7 mio. kr. Beløbet er akkumuleret over årene, idet afregning sker via andre mellemregningskonti med Københavns Kommune. Forholdet elimineres ved overførsel af aktiviteterne i KTK til TMF. 4.9 Likvide beholdninger De likvide beholdninger indgår i mellemværende med Københavns Kommune, idet Kommune Teknik København indgår i cash pool-ordning med Københavns Kommune. Vi har gennemgået de af virksomheden udarbejdede afstemninger af likvide beholdninger pr. 31. december Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger Leverandørgæld Vi har gennemgået afstemningsrutiner vedrørende leverandørgæld samt stikprøvevis gennemgået de udarbejdede afstemninger til modtagne kontoudtog fra kreditorerne. Gennem- 88

9 gangen af de foretagne kreditorafstemninger har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, og det er vores opfattelse, at procedurerne omkring afstemning af kreditorer fungerer tilfredsstillende Hensættelser Pensionsforpligtelse Der påhviler KTK en betydelig pensionsforpligtelse, som pr. 31. december 2006 er opgjort til 256 mio. kr. Pensionsforpligtelsen er ikke opgjort pr. 31. december 2007 og den er ikke indregnet i regnskabet for Den manglende indregning er sket i kontinuitet med tidligere år. Forholdet er oplyst i regnskabet og anført som en supplerende oplysning i vores påtegning Arbejdsskader I forbindelse med årsafslutningen har vi gennemgået hensættelsen til arbejdsskader. I årsregnskabet er hensat tkr. til dækning af erstatninger ved arbejdsskader, hvilket er uændret fra 2004 og Der er i 2006 etableret en fælles arbejdsskadepulje i Københavns Kommune til dækning af arbejdsskader i kommunen. Af indstillingen fra Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fremgik, at arbejdsskadepuljen også skal omfatte erstatninger tilkendt før 1. januar Virksomhedens ledelse har over for os oplyst, at det uanset vedtagelsen af etablering af den fælles arbejdsskadepulje vurderes usikkert, hvorvidt fritages for forpligtelsen og har derfor valgt at opretholde forpligtelsen i årsregnskabet for Virksomhedens ledelse har erklæret, at hensættelsen til dækning af erstatninger ved arbejdsskader er forsvarlig. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere rimeligheden af forpligtelsens størrelse Autoskader Hensættelsen er uændret i 2007 med tkr. Forpligtelsen kan henføres til opgørelsen pr. 31. december Det er vores vurdering, at hensættelsen bør revurderes, da sagerne er fra perioden 1994 til På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere rimeligheden af forpligtelsens størrelse. 89

10 4.12 It-anvendelsen Da der er tale om en ophørende virksomhed, har vi valgt ikke at foretage en it-sikkerhedsmæssig gennemgang af brugere og tildelte adgange i Navision Financials samt procedurer for systemudvikling og vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til revisionsprotokollat fra årsregnskabet 2006, hvori resultat fra vores gennemgang er anført. 5 Skat Virksomheden er ikke skattepligtig, men afregningspligtig for A-skat, lønmodtagerbidrag m.v. 6 Øvrige forhold 6.1 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsrapporten, har ledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen for virksomheden. Ledelsen har oplyst, at der efter deres opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet pr. 31. december 2007, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten. 6.2 Forsikringsforhold Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionsaftalen. Vi har med ledelsen drøftet, hvilke risici der kan påføre virksomheden væsentlige økonomiske tab samt selskabets mulighed for at indgå en forsikringsmæssig afdækning heraf. Det skal bemærkes, at er omfattet af Københavns Kommunes selvforsikring samt af kommunens interne forsikringsordning på autoskade, og at der som følge heraf alene er tegnet forsikring i det omfang, der er lovkrav herom. 90

11 7 Lovpligtige oplysninger m.v. 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra ledelsen om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, og hvor vi har vurderet et behov herfor. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, forhold omkring autoskader, værdiansættelse af varelager og tilgodehavender fra salg, fuldstændighed af omkostninger, besvigelser, ledelsesberetningen, begivenheder efter balancedagen samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger Ikke-korrigerede forhold I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsrapport, fordi ledelsen vurderer dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsrapporten som helhed. Denne oplysning skal gives for at sikre, at forvaltningen og udvalget er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering. Vi har under revisionen ikke konstateret forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab. 7.2 Overholdelse af lovgivningen Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i virksomheden udøves aktiviteter, der strider imod lovgivningen. Vi har forespurgt ledelsen, hvorvidt lovgivningen overholdes. Ledelsen har skriftligt erklæret, at den ikke er bekendt med aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen. Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. Vi er i forbindelse med vores revision endvidere ikke blevet bekendt med overtrædelser af bogføringsloven. 91

12 7.3 Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Vi har med ledelsen drøftet risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har over for os bekræftet: sit ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i virksomheden. Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i virksomheden foregår besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet. Opmærksomheden henledes på den manglende kontrol med lagerafgange. 7.4 Andre opgaver Vi har ud over opgaver i forbindelse med vores lovpligtige revision udført følgende opgaver for selskabet siden vores revisionsprotokollat af 18. juni 2007: Revisionsrelaterede opgaver Assistance i forbindelse med færdiggørelse af årsregnskab. 7.5 Revisionens erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2007 I henhold til bekendtgørelse om revisorers afgivelse af erklæringer m.v. skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 14. august 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 92

13 Protokollat omfattende side er fremlagt på mødet den Pernille Andersen direktør Fra Teknik- og Miljøforvaltningen Hjalte Aaberg adm. direktør 93

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen " KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Indhold y l Konklusion på revision af koneem- og årsregnskabet for 2009 1.1 Indledning 1.2 Konklusion på den udførte

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere