Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter"

Transkript

1 Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Hoveddokument 2. Interviewguide til besøg på universiteterne 3. Bilag 1-8 omhandlende besøgene på de 8 universiteter 4. Definition af de 6 hovedområder udarbejdet af UBST 5. Uddybning af instruksen udarbejdet af UBST 6. Opgavebeskrivelse udarbejdet af MVTU 7. PwC s tilbud og forslag til opgaveløsning

3 Analyse af omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter PwC har efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU) foretaget en analyse af universiteternes omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009, jf. vedlagte opgavebeskrivelse udarbejdet af MVTU. Proces og analysens grundlag Grundlaget for analysen er de af universiteterne i maj 2010 rapporterede tal til MVTU med tilhørende forklaringer og underspecifikationer og efterfølgende korrektioner og uddybende forklaringer. PwC har besøgt de otte universiteter. Under besøgene har PwC i detaljer fået præsenteret det datagrundlag, som danner grundlag for de rapporterede tal. PwC har efter besøgene indhentet yderligere materiale fra universiteterne med henblik på at kontrollere formler og indre sammenhæng. PwC har udarbejdet korte referater af disse møder med universiteter, der er vedlagt. Metode I forhold til opgørelsen af universiteternes omkostninger til generel ledelse og administration, som opgøres årligt i Danske Universiteters (DU) statistiske beredskab, omfatter denne analyse også omkostninger til administration i tilknytning til bygningsforvaltning og administration på decentralt niveau. Afgrænsningen af administrationsomkostninger er derfor bredere end den, der hidtil er blevet anvendt i DU s statistiske beredskab. Der findes ikke regnskabsoplysninger for universiteternes omkostninger til disse to sidstnævnte kategorier, og MVTU har derfor i samarbejde med universiteterne og med inddragelse af PwC opstillet retningslinjer for de pågældende opgørelser. Opgørelsen i DU s statistiske beredskab er således blevet suppleret med administrationsomkostninger af et omfang på knap 700 mio. kr. i 2009, jf. tabel 1 nedenfor. Endvidere er universiteterne blevet bedt om at opdele de samlede administrationsomkostninger på seks hovedopgaver: - Generel ledelse - Økonomiforvaltning - Personaleforvaltning - Bygningsforvaltning - Administrativ IT - Øvrige administrative opgaver PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

4 Opgørelse af universiteternes administrative omkostninger Tabel 1 og tabel 2 nedenfor viser universiteternes administrative omkostninger i 2009 opdelt på henholdsvis hovedopgaver og universiteter. Tabel 1: Universiteternes udgifter til administration i 2009 opgjort på kilder og hovedopgaver, mio. kr. (2009-priser) Generel ledelse og administration Generel ledelse og i alt Generel ledelse administration Økonomiforvaltning Personaleforvaltning Bygnings- it Øvrige opgaver (DU, pkt. 5) forvalt- ning Administrativ administrative Bygningsomkostninger Institutniveau, centre mv I alt Tabel 2: Universiteternes udgifter til administration i 2009, tusind hhv. mio. kr. og procent. Københavns Generel ledelse, t. DKK Økonomiforvaltning, t. DKK Personaleforvaltning, t. DKK Bygnings- forvalt- ning, t. DKK it, t. DKK Øvrige opgaver, t. DKK Udgifter til Administrativ administrative administration, mio. kr. Udgifter til administration, procent af omsætningen Universitet ,2 Aarhus Universitet ,0 Syddansk Universitet ,1 Roskilde Universitet ,3 Aalborg Universitet ,0 Handelshøjskolen i København ,5 Danmarks Tekniske Universitet ,4 IT-Universitetet i København ,3 I alt ,2 2

5 Det fremgår af tabel 1, at - Universiteternes samlede administrative omkostninger i 2009 udgjorde mio. kr. - Det decentrale niveau (institutter, centre mv.) tegner sig i 2009 for ca. 20 procent af de samlede administrative omkostninger, mens administrationsomkostninger i relation til bygninger udgjorde lidt over 10 procent. I alt er der således tale om en forskel til DU s opgørelse af universiteternes administrationsomkostninger på knap 700 mio. kr. i 2009, jf. ovenfor. - Kategorien generel ledelse tegnede sig for den største andel af de administrative omkostninger, mens kategorien bygningsforvaltning udgør den mindste andel. Det fremgår endvidere af tabel 2, at: - Den gennemsnitlige administrationsprocent for universiteterne var 10,2 procent i Handelshøjskolen i København, IT-Universitetet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet havde administrationsprocenter over gennemsnittet. - Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet havde administrationsprocenter under gennemsnittet, mens Københavns Universitets administrationsprocent svarer til gennemsnittet for alle universiteterne. Det er PwC s vurdering, at den foretagne analyse er opgjort så korrekt, som det har været muligt under de givne vilkår, og at tallene i rapporten afspejler de faktiske forhold. Det ligger uden for kommissoriet for denne analyse at vurdere, hvilken betydning universiteternes forskellige størrelse og varierende sammensætning af aktiviteter har for størrelsen af de administrative omkostninger på de enkelte universiteter. Ved sammenligning af omkostningerne i de seks underkategorier på tværs på universiteter, bør man dog være opmærksom på, at universiteterne er forskelligt organiseret, herunder på det administrative område. PwC s bemærkninger til universiteternes opgørelse De tal for 2008 og 2009, som universiteterne oprindeligt rapporterede til MVTU i maj 2010, fremgår af tabellerne på s. 5 nedenfor, mens de af PwC korrigerede tal fremgår af tabellerne ovenfor samt på s. 6 nedenfor. Generelt har gennemgangen af de af universiteterne i maj 2010 rapporterede tal til generel ledelse og administration givet anledning til følgende væsentlige bemærkninger: - DTU ejer de anvendte ejendomme, mens de øvrige universiteter med undtagelse af HHK lejer hovedparten af den anvendte bygningsmasse. DTU medtager korrekt de driftsøkonomiske afskrivninger og vedligehold i universitetets allokeringsmodel, men det medtagne beløb er væsentligt lavere, end det ville være, hvis DTU boede til leje. DTU og PwC vurderer i fællesskab, at det ikke umiddelbart er muligt at beregne, hvordan tallene ville se ud, hvis DTU i stedet lejede den anvendte bygningsmasse. - KU har foretaget visse korrektioner af de bogførte tal. PwC har gennemgået korrektionerne og finder, at udgifterne i 2009 til Klimasekretariatet på tdkk skal medtages 3

6 under generel ledelse og administration. Det er endvidere PwC s vurdering, at det er korrekt at regulere for IT-investeringer, som ikke vedrører generel ledelse og administration. - ITU har den 29. september 2010 indsendt væsentlige korrektioner til de tidligere rapporterede tal. Korrektionerne medfører, at tallene for ITU ikke længere afviger markant fra de øvrige universiteters tal. PwC har afholdt møde med ITU om dette, og det er PwC s opfattelse, at ITU s korrektioner er velbegrundede. Korrektionerne udgør i alt tdkk , og de fremgår af tabellerne med de korrigerede tal på s. 6 nedenfor. - SDU varetager sekretariatsfunktionen for Danske Universiteter, og disse omkostninger er med i SDU s regnskab og derfor med i det formålsfordelte regnskab. Omkostninger på generel ledelse og administration for Danske Universiteter taget ud af opgørelsen af generel ledelse og administration. Endvidere indgår omkostninger til egen drevne kantiner i SDU s formålsregnskab. Der er foretaget korrektion for visse af disse omkostninger, således at kun omkostninger som overstiger indtægterne er medtaget, hvilket indebærer, at kun kantinetilskuddet medtages. Det er, jf. ovenfor, PwC s vurdering, at den foretagne analyse er opgjort så korrekt, som det har været muligt under de givne vilkår, og at tallene i rapporten afspejler de faktiske forhold, men på baggrund af følgende forhold er der alligevel en vis usikkerhed knyttet til tallene: - Universiteternes kontoplaner er ikke i dag opbygget til at kunne generere et formålsopdelt regnskab, og universiteterne anvender forskellige kontoplaner. - Der foretages kun registrering af anvendt tid i meget begrænset omfang. - Det er nyt for universiteterne at skulle opgøre en andel af bygningsomkostninger og administration på institut-niveau. - Omkostninger til generel ledelse og administration opgøres hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen. Universiteterne anvender i et vist omfang forskellig praksis og skøn i opgørelsen af omkostninger på formål. Det er dog PwC s erfaring fra revisionsarbejdet for flere af universiteterne, at der er konsistens i opgørelsesmetoderne fra det ene år til det næste, samt at arbejdet udføres med omtanke. Jf. tabel 2 ovenfor samt tabellerne på s. 6 nedenfor, blev der anvendt henholdsvis 10,1 og 10,2 procent af universiteternes omkostninger i 2008 og Med den ovenfor beskrevne iboende usikkerhed er det PwC s vurdering, at de gennemsnitlige administrative omkostninger på universiteterne maksimalt udgør 12 procent af de samlede omkostninger. I det omfang MVTU påtænker, at universiteterne på lignende måde som for 2008 og 2009 fremover skal opgøre de årlige omkostninger til generel ledelse og administration, er det PwC s vurdering, at MVTU med fordel i samarbejde med universiteterne kan udarbejde en mere fyldestgørende instruks for, hvordan omkostningerne kan og skal beregnes. 4

7 Oprindelig indrapporterede udgifter til generel ledelse og administration: Tal i t. DKK Generel ledelse og administration Øvrige administrative i alt Generel ledelse Økonomiforvaltning Personaleforvaltning Bygningsforvaltning Administrativ it opgaver KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU Total Total i % af ord. omk. 10,2% 10,2% 3,0% 2,9% 2,2% 2,1% 1,4% 1,4% 0,5% 0,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,9% Oprindelig indrapportering - relativ fordeling på de 6 hovedområder: Generel ledelse og administration i alt Generel ledelse Økonomiforvaltning Personaleforvaltning Bygningsforvaltning Administrativ it Øvrige administrative opgaver KU 10,3% 9,9% 2,4% 2,3% 3,1% 2,9% 1,4% 1,4% 0,2% 0,3% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% AU 10,0% 10,0% 4,2% 3,9% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4% 0,2% 0,2% 1,6% 1,7% 0,8% 1,1% SDU 11,8% 11,8% 2,9% 3,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,2% 1,4% 0,8% 1,8% 1,7% 1,6% 2,1% RUC 13,1% 12,3% 1,6% 1,6% 3,0% 2,8% 2,2% 2,1% 1,5% 1,5% 2,7% 2,6% 2,0% 1,7% AAU 9,8% 10,0% 3,9% 3,6% 1,9% 2,1% 0,7% 0,7% 1,1% 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,7% CBS 12,8% 13,5% 3,6% 3,5% 2,9% 3,0% 2,0% 2,3% 0,6% 1,0% 0,9% 0,7% 2,8% 3,0% DTU 7,7% 8,4% 2,1% 2,0% 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 0,2% 0,2% 0,9% 0,9% 2,8% 3,3% ITU 16,4% 19,5% 2,6% 3,3% 2,0% 2,3% 3,6% 4,1% 2,5% 1,8% 2,6% 2,8% 3,1% 5,2% Total 10,2% 10,2% 3,0% 2,9% 2,2% 2,1% 1,4% 1,4% 0,5% 0,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,9%

8 Korrigerede udgifter til generel ledelse og administration: Tal i t. DKK Generel ledelse og administration Øvrige administrative i alt Generel ledelse Økonomiforvaltning Personaleforvaltning Bygningsforvaltning Administrativ it opgaver KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU Total Total i % af ord. omk. 10,1% 10,2% 3,0% 2,9% 2,2% 2,1% 1,4% 1,4% 0,5% 0,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% Korrigeret indrapportering - relativ fordeling på de 6 hovedområder: Generel ledelse og administration i alt Generel ledelse Økonomiforvaltning Personaleforvaltning Bygningsforvaltning Administrativ it Øvrige administrative opgaver KU 10,3% 10,2% 2,4% 2,5% 3,1% 2,9% 1,4% 1,4% 0,2% 0,3% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% AU 10,0% 10,0% 4,2% 3,9% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4% 0,2% 0,2% 1,6% 1,7% 0,8% 1,1% SDU 11,5% 11,1% 2,9% 3,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,2% 1,4% 0,8% 1,8% 1,7% 1,3% 1,4% RUC 13,1% 12,3% 1,6% 1,6% 3,0% 2,8% 2,2% 2,1% 1,5% 1,5% 2,7% 2,6% 2,0% 1,7% AAU 9,8% 10,0% 3,9% 3,6% 1,9% 2,1% 0,7% 0,7% 1,1% 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% 1,7% CBS 12,8% 13,5% 3,6% 3,5% 2,9% 3,0% 2,0% 2,3% 0,6% 1,0% 0,9% 0,7% 2,8% 3,0% DTU 7,7% 8,4% 2,1% 2,0% 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 0,2% 0,2% 0,9% 0,9% 2,8% 3,3% ITU 16,4% 13,3% 2,6% 3,3% 2,0% 1,9% 3,6% 3,1% 2,5% 0,7% 2,6% 2,8% 3,1% 1,6% Total 10,1% 10,2% 3,0% 2,9% 2,2% 2,1% 1,4% 1,4% 0,5% 0,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8%

9 Interviewguide til besøg på universiteterne Formål og baggrund (uddrag af kommissorium) Videnskabsministeriet gennemførte i foråret 2010 en indledende analyse af universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. Udgangspunktet for iværksættelsen af den indledende analyse var, at regeringen i sit arbejdsprogram Danmark 2020 satte fokus på universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. I forbindelse med indrapporteringen blev universiteterne ligeledes bedt om at fordele de samlede udgifter til generel ledelse og administration på følgende 6 områder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativ IT og Øvrige administrative opgaver. De fremsendte opgørelser tyder på, at der tilsyneladende er meget store forskelle mellem institutionerne i forhold til, hvilke områder der især bidrager til det enkelte universitets udgifter til generel ledelse og administration. På den baggrund ønsker Videnskabsministeriet, at der etableres et velkonsolideret datagrundlag, som viser universiteternes udgifter til generel ledelse og administration opgjort på de 6 områder nævnt tidligere. Opdragsgiver: Pernille Ulrich, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Interviewguide Nedenstående interviewguide fungerer som checkliste for de områder, som skal afklares og dokumenteres ved besøgene på universiteterne. Interviewguide anvendes parallelt med Excel ark, hvor universiteternes svar struktureres. Interviews skal i hovedtræk kortlægge: Omkostninger (opgørelsesmetode?), korrektioner (særlige manuelle rettelser?) samt fordelingsnøgler (fordeling mellem de 6 hovedområder?). Der skelnes mellem organisationsniveauerne Koncern, Fakultet og Institut samt omkostningsdimensionerne løn og drift samt bygningsdrift. Husk: Beregninger (Excel ark) skal så vidt muligt indsamles. Omkostninger På omkostningssiden er fokus, at forstå hvilke omkostninger der medgår til opgørelsen af administration - på hver af niveauerne Koncern, Fakultet og Institut. Det er afgørende, at vi forstår hvilke opgørelsesmetoder, fordelingsnøgler og bagvedliggende antagelser, der er lagt til grund for universitetets indsendte resultater. Omkostningssiden - løn og drift 1. Opgørelsesmetode: Hvordan er omkostninger til løn og drift til administration opgjort (fx formålsregnskab, manuel opgørelse, fordelingsnøgler, spørgeskema m.v.) på: a. Koncernniveau? b. Fakultetsniveau? c. Institutniveau?

10 Husk: Indsamle McKinseys fordelingsnøgler, hvis de er anvendt til fordeling 2. Fordelingsnøgler: Er der anvendt generelle fordelingsnøgler eller antagelser til fordeling af omkostninger til administration og ikke-administration særligt på fakultets- og institutniveau (vi skal forstå detaljeringsniveauet)? 3. Korrektioner: Er der foretaget særlige korrektioner til poster som fx a. Engangsudgifter, engangsopgaver eller lign. der indgår i universiteternes regnskaber (fx udgifter til Danske Universiteter, Klimasekretariat m.v.)? b. Biblioteker betalt af Kulturministeriet? c. Indtægtsdækket virksomhed? d. Regulering af feriepengeforpligtelse fordelt på formål? e. Driftsomkostninger (SDU: Tillagt 25k til driftsomkostninger pr. TAP årsværk)? f. Andet? 4. Korrektioner: Hvis der er foretaget korrektioner for omkostninger til fx Danske Universiteter eller lign., er der på samme vis foretaget tilsvarende korrektioner til indtægter (således at administrationsbrøken ikke påvirkes skævt!)? 5. Kvalitetscheck: Er der foretaget kvalitetscheck af beregninger (og i så fald hvordan) - fx afstemt til formålsregnskab? Omkostningssiden - bygningsdrift 1. Opgørelsesmetode: Hvordan er omkostninger til bygningsdrift til administration opgjort (fx standardsats pr. m2 pr. administrativt årsværk) på: Husk: a. Koncernniveau? b. Fakultetsniveau? c. Institutniveau? Anvendes det formålsopgjorte regnskab pkt. 6.1 til 6.4 til opgørelse af bygningsdrift? Er de opgjorte omkostninger både husleje og bygningsdrift? Er bygningerne ejet eller lejet? Skelnes mellem driftsomkostninger til våde og tørre områder eller der blot anvendes gennemsnitssatser?

11 2. Refusioner: Er refusioner af vedligeholdsomkostninger medtaget (brutto/netto)? a. Er omkostninger medtaget, som efterfølgende refunderes af SFoU? b. Er der forskel på, hvordan omkostninger til indvendig og udvendig vedligehold er medtaget? 3. Korrektioner: Er der foretaget særlige korrektioner for bygningsdriften til poster som fx a. Engangsinvesteringer? b. Andet? 4. Kvalitetscheck: Er der foretaget kvalitetscheck af beregninger (og i så fald hvordan) - fx afstemt til formålsregnskab? Fordelingsnøgler For fordelingsnøgler er fokus, at forstå hvilke nøgler og antagelser der er lagt til grund for delingen af administrative omkostninger til de 6 hovedområder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativt IT og Øvrige administrative opgaver. Fordelingsnøgler - løn og drift 1. Fordelingsnøgler: Hvilke fordelingsnøgler er lagt til grund for fordeling af administrative omkostninger til løn og drift til de 6 hovedområder? a. Er fordelingen anvendt konsekvent på tværs af Koncern-, Fakultets- og Institutniveau? b. Andet? Fordelingsnøgler - bygningsdrift 1. Fordelingsnøgler: Hvilke fordelingsnøgler er lagt til grund for fordeling af administrative omkostninger til bygningsdrift til de 6 hovedområder? 2. Andet? Andet Er der andre ting deltagerne brænder inde med - områder vi ikke har berørt. Vi skal være åbne for alle vinkler, vi ikke har afdækket ved første møde på SDU. 1. Hvor oplever I, at der er størst usikkerhed i jeres opgørelsesmetoder? 2. Hvad ville I gøre anderledes i dag ved en lignende opgørelse? 3. Evt.

12 Bilag 1: Københavns Universitet (KU) Interview med repræsentanter fra KU Der er gennemført interview med nøglemedarbejdere fra KU d. 2. september 2010 vedr. analyse af universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. Det primære fokus har været forståelse af metode og fremgangsmåde bag fordeling af de samlede udgifter til generel ledelse og administration, herunder fordeling på følgende 6 områder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativ IT og Øvrige administrative opgaver. Det gennemførte Interview har i hovedtræk kortlagt: Omkostninger (opgørelsesmetode?), korrektioner (særlige manuelle rettelser?) samt fordelingsnøgler (fordeling mellem de 6 hovedområder?). På KU skelnes mellem organisationsniveauerne Koncern, Fakultet og Institut samt omkostningsdimensionerne løn og drift samt bygningsdrift. Omkostninger Opgørelsesmetode løn og drift Opgørelsesmetoden i forbindelse med løn og drift til generel ledelse og administration tager på KU udgangspunkt i årsrapporten og formålsregnskabet. KU vedligeholder en formålsmatrix på koncern- og fakultetsniveau. Matrixen indeholder en sted- og ansvarskontering, der anvendes til fordeling af omkostninger til formål, herunder fordeling mellem administrative og ikke-administrative formål. KU anvender desuden en detaljeret stedkontering (formål 5), hvorfor mange omkostninger konteres direkte på de pågældende hovedområder (universitetets størrelse gør endvidere, at flere hovedområder har deres egen stedkontering fx HR og Organisation, Direktørsekretariat m.v. der således kan henføres direkte). Matrixen er blevet vedligeholdt i en årrække og der er således stor erfaring og kontinuitet i opgørelsen af administrative omkostninger på koncern- og fakultetsniveau. Der gennemføres årligt validering og konsekvensberegninger på baggrund af matrixen, der efterfølgende afstemmes med årsrapporten og indgår i den årlige revision. På institutniveau er omkostningerne til generel ledelse og administration opgjort på baggrund af en administrationsanalyse fra Der er således anvendt fordelingsnøgler fra den pågældende analyse til fordeling af omkostninger til de 6 hovedområder. Det vurderes af KU, at analysens resultater og fordelingsnøgler er repræsentative for 2009, da data er født lokalt og efterfølgende valideret centralt. Omkostningerne opgøres på baggrund af antallet af årsværk inden for de respektive hovedområder, der efterfølgende omregnes til omkostninger via en gennemsnitlig årsløn til administrativt personale. Den gennemsnitlige sats er beregnet på baggrund af administrativt personale på fakulteter. KU vurderer, at der ikke er forskel mellem fakultet og institutniveau. Der er i forbindelse med opgørelsen af omkostninger til generel ledelse og administration foretaget korrektioner i forbindelse med Klimasekretariatet (16 mio. kr.) og i forbindelse med it-investeringer (75,6 mio. kr.) som led i en større centralisering af it-driften. Omkostninger bygninger Opgørelsesmetoden i forbindelse med bygningsomkostninger til generel ledelse og administration tager på KU udgangspunkt i bygningsregisteret. Registeret anvendes til at opgøre antallet af kvadratmeter pr.

13 administrativt årsværk på koncern- og fakultetsniveau. På institutniveau anvendes en standardsats (standardsatsen er 33 kvadratmeter pr. administrativt årsværk og baseres på fakultetsniveau) for antal kvadratmeter pr. administrativt årsværk multipliceret med antallet af administrative årsværk. Omkostningerne indeholder faktisk husleje, men der adskilles ikke mellem ejede og lejede bygninger og afskrivninger i SEA indgår ikke (beløbet mio. kr.). Desuden er der ikke tillagt driftsomkostninger til generel drift pr. administrativt årsværk (fx omkostninger til skrivebord, pc, artikler m.v.). Der er i opgørelsen af bygningsomkostninger til generel ledelse og administration foretaget korrektioner i forbindelse med vedligeholdelse, der er trukket ud af opgørelsen. Vedligeholdelsen udgjorde i mio. kr., mens det tilsvarende tal i 2009 udgjorde 85 mio. kr. Omkostninger til vedligeholdelse refunderes, men der er ikke foretaget korrektion i forhold til selve refusionen (indtægten). KU vurderer, at opgørelsen er præcis og omkostningerne er afstemt med årsrapport og formålsregnskab. Det kan overordnet konkluderes, at de bagvedliggende metoder til opgørelse af omkostninger til generel ledelse og administration tager sit udgangspunkt i allerede eksisterende opgørelser, der anvendes i universitetets løbende opfølgning. Vores korrektioner til de oprindelig rapporterede udgifter. Vi har tillagt t. DKK , som vedrører udgiften til et klimasekretariat, da vi er af den opfattelse, at udgiften rettelig hører hjemme under generel ledelse og administration.

14 Bilag 2: Århus Universitet (AU) Interview med repræsentanter fra AU Der er gennemført interview med nøglemedarbejdere fra AU d. 27. august 2010 vedr. analyse af universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. Det primære fokus har været forståelse af metode og fremgangsmåde bag fordeling af de samlede udgifter til generel ledelse og administration, herunder fordeling på følgende 6 områder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativ IT og Øvrige administrative opgaver. Det gennemførte Interview har i hovedtræk kortlagt: Omkostninger (opgørelsesmetode?), korrektioner (særlige manuelle rettelser?) samt fordelingsnøgler (fordeling mellem de 6 hovedområder?). På AU skelnes mellem organisationsniveauerne Koncern, Fakultet og Institut samt omkostningsdimensionerne løn og drift samt bygningsdrift. Omkostninger Opgørelsesmetode løn og drift Opgørelsesmetoden i forbindelse med løn og drift til generel ledelse og administration tager på AU udgangspunkt i årsrapporten og formålsregnskabet. AU s nylige fusion med både universiteter og sektorforskningsinstitutioner har medført, at de formålsfordelte omkostninger indhentes fra de tidligere selvstændige enheder. De tidligere selvstændige universiteter har erfaringer med udarbejdelse af formålsfordelte regnskaber, hvorimod de tidligere sektorforskningsinstitutioner ikke har samme erfaring med opgørelse af omkostninger efter universitetssektorens formålsfordeling. AU er i gang med en omfattende administrativ forandringsproces, hvor visse administrative funktioner placeres i administrative centre. Dette muliggør en mere præcis opgørelse af omkostninger til generel ledelse og administration. Processen er dog ikke tilendebragt, og AU har samtidig anført at der er afholdt væsentlige engangsomkostninger i denne proces, ligesom det fulde potentiale af forandringsprocessen endnu ikke er realiseret. Omkostninger på koncernniveau er opgjort på baggrund af konteringer på administrative stednumre (HR, IT, Ledelsessekretariat, Økonomi mv.). Omkostninger er efterfølgende fordelt på de 6 hovedområder ud fra en vurdering ud fra stednummerkonteringen. På fakultetsniveau er de formålsfordelte omkostninger til dels baseret på formålskonterede omkostninger i Navision, men primært på baggrund af omkostningssted. Tidligere sektorforskningsinstitutioner og ASB har indrapporteret selvstændig. På institutniveau er opgørelsen af omkostninger til general administration og ledelse opgjort på baggrund af indrapporteringer fra universitetets fakulteter. Fakulteterne har indhentet opgørelse fra de enkelte institutter, hvor institutterne har opgjort de formålsfordelte omkostninger. Universitetet har kontrolleret, at alle institutter indgår i opgørelsen. De enkelte institutter kan have varierende omkostningsstruktur afhængig af, hvordan fakulteterne er organiseret. Det betyder, at visse institutter viser, at der ikke udføres administrativt arbejde inden for hovedområderne økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning og administrativt it på det decentrale niveau, da disse opgaver udføres på fakultets-/centerniveau. Der er ikke foretaget korrektioner for ekstraordinære omkostninger på universitetsniveau til fx administrativt forandringsprojekt, klimasekretariatet mv. Fakulteterne ASB, DMU og DPU har dog foretaget visse korrektioner for bl.a. udførelse af visse sekretariatsomkostninger, dimmitendfest mv. Disse fakulteter har foretaget korrektioner på i alt MDKK 20.

15 Omkostninger bygninger Opgørelsesmetoden i forbindelse med bygningsomkostninger til generel ledelse og administration tager på AU udgangspunkt i en fordeling baseret på årsværk. Udtræk stammer fra Navision, hvori der er indlagt fordelingsnøgler for alle bygninger. Fordelingsnøglerne fordeler bygningsomkostningen til de enheder/steder, der sidder i en given bygning. Beregningsgrundlaget for fordelingsnøglerne baserer sig på et udtræk fra AU's bygningsregister, hvor hver enkelt rum er tildelt et tilhørssted. På baggrund heraf er der foretaget en opgørelse af husleje og driftsomkostninger på de administrative enheder. Dette har muliggjort en beregning af gennemsnitlig bygningsomkostning pr. adm. medarbejder. Bygningsomkostninger til tomgangslokaler, fællesarealer, auditorier, museer, lokaler der benyttes af gartnere, rengøringspersonale mv. er trukket ud af beregningen af administrative bygningsomkostninger. Indtægter og omkostninger vedrørende bygninger er opgjort brutto. AU har oplyst at de modtager ca. MDKK 15 i bygningsvedligehold om året. Der er ikke taget fradrag for refusion af bygningsvedligehold i opgørelsen. Bygningsomkostningerne er opgjort som bygningsomkostninger i administrationsbygning fordelt på administrative årsværk, svarende til en omkostning på TDKK 43 pr. administrativ medarbejder Vores korrektioner til de oprindelig rapporterede udgifter. Ingen.

16 Bilag 3: Syddansk Universitet (SDU) Interview med repræsentanter fra SDU Der er gennemført interview med nøglemedarbejdere fra SDU d. 19. og 20. august 2010 vedr. analyse af universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. Det primære fokus har været forståelse af metode og fremgangsmåde bag fordeling af de samlede udgifter til generel ledelse og administration, herunder fordeling på følgende 6 områder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativ IT og Øvrige administrative opgaver. Det gennemførte Interview har i hovedtræk kortlagt: Omkostninger (opgørelsesmetode?), korrektioner (særlige manuelle rettelser?) samt fordelingsnøgler (fordeling mellem de 6 hovedområder?). På SDU skelnes mellem organisationsniveauerne Koncern, Fakultet og Institut samt omkostningsdimensionerne løn og drift samt bygningsdrift. Omkostninger Opgørelsesmetode løn og drift Opgørelsesmetoden i forbindelse med løn og drift til generel ledelse og administration tager på SDU udgangspunkt i årsrapporten og det formålsfordelte regnskab. Formålsregnskabet er udarbejdet igennem flere år og SDU har udarbejdet en veludviklet model til denne opgørelse i henhold til definitionerne i Danske Universiteters statistiske beredskab. På institutniveau er omkostningerne til generel ledelse og administration opgjort på baggrund af de lønomkostninger, som vedrører TAP ere på institutniveau. Der er foretaget korrektion for laboranter mv., som ikke antages at være administrative medarbejdere. SDU har opgjort, at der decentralt er 404 TAP årsværk, som udfører generel ledelse og administration. Ud over de direkte lønomkostninger er der ligeledes medtaget TDKK 25 pr. årsværk, som er det beløb, som SDU budgetterer med som følgeomkostninger til kurser mv. i forbindelse med ansættelser af TAP ere. McKinsey har i forbindelse med deres rapport omkring Analyse af universiteternes og Sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organisering foretaget en spørgeskemaundersøgelse på SAMF. Institutternes besvarelse af dette skema er benyttet som fordelingsnøgle, hvoraf det fremgår af TAP erne benytter ca. 1/3-del af deres tid på generel ledelse og administration. McKinsey undersøgelsens fordeling er også anvendt til fordeling af omkostninger på de 6 hovedopgaver. SDU varetager sekretariatsfunktionen for Danske Universiteter, og disse omkostninger er med i SDU s regnskab og derfor med i det formålsfordelte regnskab. Omkostninger på Generel ledelse og Adminstration for Danske Universiteter er taget ud af opgørelse af generel ledelse og administration. Omkostninger til egne drevne kantiner indgår i formålsregnskabet. Der er foretaget korrektion for visse af disse omkostninger, således at kun omkostninger som overstiger indtægterne er medtaget, dvs. at kun kantinetilskuddet medtages. Omkostninger bygninger Opgørelsesmetoden i forbindelse med bygningsomkostninger til generel ledelse og administration tager på SDU udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på årsværk. Der tages udgangspunkt i to lejemål, som er repræsentative for administrationslokaler. Foruden husleje tillægges en andel af bygningsdrift (vedligehold og drift) i forhold til kvadratmeter.

17 SDU har udarbejdet en opgørelse af husleje, som vedrører SDU s to centrale administrationsbygninger. Herefter er der foretaget en beregning af gennemsnitlig huslejeomkostning pr. medarbejder i disse administrative bygninger. Driftsomkostningerne er opgjort som universitetets samlede driftsomkostninger fordelt på universitetets samlede antal m2. Herefter er der beregnet en gennemsnitlig omkostning pr. medarbejder i de administrative bygninger. Bygningsomkostninger er på den baggrund opgjort til TDKK 32 pr. år pr. administrativ medarbejder (2009 opgørelse). Vores korrektioner til de oprindelig rapporterede udgifter. Ingen.

18 Bilag 4: Roskilde Universitet (RUC) Interview med repræsentanter fra RUC Der er gennemført interview med nøglemedarbejdere fra RUC d. 30. august 2010 vedr. analyse af universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. Det primære fokus har været forståelse af metode og fremgangsmåde bag fordeling af de samlede udgifter til generel ledelse og administration, herunder fordeling på følgende 6 områder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativ IT og Øvrige administrative opgaver. Det gennemførte Interview har i hovedtræk kortlagt: Omkostninger (opgørelsesmetode?), korrektioner (særlige manuelle rettelser?) samt fordelingsnøgler (fordeling mellem de 6 hovedområder?). På RUC skelnes mellem organisationsniveauerne Koncern og Institut samt omkostningsdimensionerne løn og drift samt bygningsdrift. Omkostninger Opgørelsesmetode løn og drift Opgørelsesmetoden i forbindelse med løn og drift til generel ledelse og administration tager på RUC udgangspunkt i ledelsens vurderinger. RUC anvender ikke et formålsregnskab og har baseret opgørelsen til generel ledelse og administration på baggrund af en mekanisk model, der efterfølgende er afstemt med totaler i årsrapporten. Modellen tager ikke udgangspunkt i oplysninger indhentet fra personalegrupperne VIP, TAP m.v., men alene ledelsens vurderinger. På koncernniveau er fællesadministrationen opgjort som en samlet blok til generel ledelse og administration, mens omkostninger på institutniveau er baseret på ledelsens skøn over årsværk. Ledelsens skøn tager udgangspunkt i generelle nøgler for hver medarbejdertype på institutniveau og generelt opsamlet erfaring fra det decentrale niveau. Det er desuden generelle vurderinger, der ligger til grund for opgørelse/allokering af omkostninger på de 6 hovedområder. Der anvendes en gennemsnitlig lønomkostning til opgørelse af de samlede omkostninger til generel ledelse og administration. Der er ikke foretaget korrektioner for ekstraordinære omkostninger i forbindelse med opgørelsen. Omkostningerne til generel ledelse og administration er afstemt med årsrapporten, men der er ikke gennemført deciderede kvalitetscheck. Omkostninger bygninger Opgørelsesmetoden i forbindelse med bygningsomkostninger til generel ledelse og administration tager på RUC udgangspunkt i estimater fra den såkaldte UNI LAB rapport vedr. priser på kvadratmeter. RUC afholder samtlige omkostninger til bygningsdrift centralt, og alle bygninger er vurderet i forhold til deres anvendelse (administration, laboratorium m.v.). RUC anvender faktor 0,5 for kvadratmeter anvendt til administration i forhold til anden anvendelse. Det opgjorte antal kvadratmeter til administration er efterfølgende omregnet til omkostninger på baggrund af UNI LAB rapporten og ledelsens skøn over kvadratmeterpriser. Der er ikke tillagt driftsomkostninger til generel drift pr. administrativt årsværk (fx omkostninger til skrivebord, pc og andre artikler).

19 Fordelingen af bygningsomkostninger til generel ledelse og administration til de 6 hovedformål er ligeledes baseret på ledelsens skøn. Der er ikke foretaget korrektioner af bygningsomkostninger til generel ledelse og administration, herunder korrektion for vedligeholdelse og lignende. Vores korrektioner til de oprindelig rapporterede udgifter. Ingen.

20 Bilag 5: Aalborg Universitet (AAU) Interview med repræsentanter fra AAU Der er gennemført interview med nøglemedarbejdere fra AAU d. 25. august 2010 vedr. analyse af universiteternes udgifter til generel ledelse og administration. Det primære fokus har været forståelse af metode og fremgangsmåde bag fordeling af de samlede udgifter til generel ledelse og administration, herunder fordeling på følgende 6 områder: Generel Ledelse, Økonomiforvaltning, Personaleforvaltning, Bygningsforvaltning, Administrativ IT og Øvrige administrative opgaver. Det gennemførte Interview har i hovedtræk kortlagt: Omkostninger (opgørelsesmetode?), korrektioner (særlige manuelle rettelser?) samt fordelingsnøgler (fordeling mellem de 6 hovedområder?). På AAU skelnes mellem organisationsniveauerne Koncern, Fakultet og Institut samt omkostningsdimensionerne løn og drift samt bygningsdrift. Omkostninger Opgørelsesmetode løn og drift Opgørelsesmetoden i forbindelse med løn og drift til generel ledelse og administration tager AAU udgangspunkt i årsrapporten og formålsregnskabet. Formålsregistrering anvendes ikke konsekvent ved alle posteringer, så en ikke uvæsentlig pulje af løn og drift er bogført under ej fordelte omkostninger. Disse omkostninger fordeles manuelt i et regneark, primært på baggrund af steddimensionen, til definerede formål, således at bl.a. det formålsfordelte regnskab kan udarbejdes i forbindelse med årsrapporten. AAU informerer, at den manuelle opgørelsesmetode af formålsregnskabet i regnearket er baseret op omkring beregninger, foretaget konsistent igennem de seneste 15 år. Fordelingen af omkostningerne til generel ledelse og administration på koncern og fakultetsniveau til de 6 områder sker på baggrund af en konkret vurdering af medarbejderens arbejdsopgaver eller omkostningernes karakteristika. På institutniveau er omkostningerne til generel ledelse og administration estimeret. AAU har vurderet, at institutlederen anvender 50 % af dennes ressourcer på generel ledelse og administration. Universitetet estimerer, at institutlederen anvender 50 % på generel ledelse, 25 % på personaleforvaltning og 25 % på økonomiforvaltning. I opgørelsen er der således ikke inkluderet øvrige driftsomkostninger til institutlederen. Ligeledes inkluderer opgørelsen ikke øvrige TAP er på institutniveau. forklaringen herpå er, at der er ansat TAP er i administrative centre, som er medtaget under den centrale administration. Der er i forbindelse med opgørelsen af omkostninger til generel ledelse og administration ikke foretaget korrektioner i forhold til formålsregnskabet samt årsrapporten. Dog er der i uddataet en difference på ca. MDKK 10 i forhold til det reviderede regnskab. Differencen skyldes overgangen fra udgiftsbaseret regnskab til omkostningsbaseret regnskab. Disse MDKK 10 er manuelt fordelt i opgørelsen af de samlede omkostninger til generel ledelse og administration.

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015

Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA. Den 3. juli 2015 Til bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA Den 3. juli 2015 Uvildig revisorundersøgelse I henhold til indgået aftale med bestyrelsen i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk AMBA har vi udført en

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere