Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Forventninger til Strategi og markedsforhold 10 Greentech s aktiviteter 15 Organisation og vederlag 21 Risikostyring 22 Corporate Governance 26 Corporate Social Responsibility 27 Bestyrelse og direktion 28 Aktionærforhold 30 Ledelsespåtegning 33 Revisionspåtegning 34 Regnskabspraksis 35 Definitioner 42 Regnskab 43 Noter 49

3 Selskabet Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48 DK-2730 Herlev Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr Hjemsted: Herlev kommune Bestyrelse Erik Damgaard Nielsen (formand) Kjelde Mors (næstformand) Carsten Risvig Pedersen Jørgen Bendsen Poulsen Peter Høstgaard-Jensen Direktion Kaj Larsen, adm. direktør Martin M. Kristensen, direktør Revision PricewaterhouseCoopers, Statsaut. Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes 23. april 2008 kl. 15 på Hotel Phoenix, Bredgade, København. Internationale kontorer Greentech Energy Systems Italia S.r.l. Via del Casale Solaro, 119 IT Roma, Italien Telefon: Telefax: Wiatropol International Sp. z o.o. Jaskowa Dolina 81 PL Gdansk, Polen Telefon: Telefax:

4 Greentech s aktiviteter (medio februar 2008) Vindmølleparker under opførelse Projekter under udvikling/screening Vindmøller i drift

5 Greentech kort fortalt Greentech kort fortalt Greentech Energy Systems A/S ( Greentech eller Selskabet ) er et energiselskab, der fremstiller og sælger elektricitet baseret på vindkraft fra mølleparker, som Selskabet primært selv udvikler og opfører. Greentech har fokus på nøje udvalgte EU-lande, hvor der er gunstige vindforhold, et stort behov for en udbygning af vindenergi og reel politisk vilje til at fremme vindkraften, bl.a. gennem attraktive afregningspriser og tilskudsordninger. Fokuslande er p.t. Italien og Polen. Italien, fordi afregningspriserne på elektricitet fra vindenergi er de mest attraktive i Europa, samtidig med at landet ønsker at blive mere selvforsynende med energi. Derfor skal der ske en væsentlig udbygning af den vedvarende energi. Og Polen, fordi landets alternative energisektor er meget beskeden sammenholdt med, at Polen har forpligtet sig til at følge EU s overordnede mål. Derfor er der behov for store investeringer i vedvarende energi. Afregningspriserne på elektricitet fra vindmøller er p.t. på et niveau, hvor der er basis for rentable investeringer i Polen, men priserne ventes at stige og gøre vindmølleinvesteringer yderligere attraktive. Målsætninger At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på min. 200 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2009 på min. 400 MW Konstant at have en betydelig pipeline på mindst MW under udvikling Konstant at have en byggeaktivitet, hvor der opføres minimum 150 MW årligt At opnå en afkastningsgrad på >15% i de parker, som er i drift. Afkastningsgraden er EBITDA i forhold til den investerede kapital At åbne et nyt fokusmarked, der kan supplere aktiviteterne i Italien og Polen At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. Greentech har også operationelle anlæg på de modne vindmøllemarkeder i Danmark og Tyskland samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor vindkraften stadig er under opbygning. Strategi Strategien på fokusmarkederne er at opbygge en væsentlig portefølje af udviklingsprojekter og gradvist konvertere disse til producerende vindmølleparker og derved skabe grundlaget for, at Selskabet over en periode opnår en betydelig lønsom vækst. Greentech vil opbygge kapacitet ved - at udvikle projekter fra greenfield-stadiet - at købe projekter under udvikling og færdiggøre dem i eget regi Greentech vil normalt fokusere på projekter med en kapacitet på MW. Greentech vil typisk gå ind i projekterne så tidligt som muligt for at få størst mulig del i værdiskabelsen. Greentech er aktiv i hele værdikæden fra udvikling over opførelse til drift. 3

6 Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen (DKK 1000) Omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle aktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 44,9% 39,0% 45,4% 41,6% 43,6% Overskudsgrad 6,7% Egenkapital andel 86,5% 58,5% 35,0% 46,1% 32,6% Egenkapitalforrentning 0,0% -8,2% -20,7% -9,2% -5,9% Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK -0,01-0,69-1,06-0,44-0,22 Indre værdi pr. aktie 41,62 12,24 4,65 5,72 4,11 Kurs/Indre værdi 2,36 5,56 15,18 4,29 8,00 Børskurs ultimo 98,33 68,00 70,59 24,53 32,89 Gennemsnitligt antal ansatte Driftsrelaterede nøgletal Produktion i kwh (mio.) 80,6 25,1 26,6 28,2 25,1 Kapacitet, ultimo (MW), netto 68,3 17,1 15,5 15,5 15,5 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilpasset den nugældende regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsens beretning Ledelsens beretning Året i hovedtræk Første italienske vindmøllepark i drift Næste italienske vindmølleparker under opførelse Over 650 MW under udvikling i Italien Opkøb af projekter i Italien, Tyskland og Norge Væsentlig styrkelse af Greentech s kapitalgrundlag Rammeaftale på vindmøller for 2010 Væsentligt forbedret driftsindtjening Styrkelse af organisationen 2007 blev et travlt og begivenhedsrigt år, hvor Greentech tog flere vigtige skridt i strategien om at skabe en betydende position som uafhængigt vindenergiselskab på en række nøje udvalgte markeder. Kapitalgrundlaget blev styrket flere gange, og det gjorde det muligt for Greentech at gennemføre en række opkøb og indgå flere aftaler om nye projekter. Selskabet har nu en samlet udviklingsportefølje på over 900 MW, hvoraf langt det meste vedrører det meget attraktive italienske marked. Samtidig indviede Greentech sin første italienske vindmøllepark, og med fortsat fremdrift på byggepladserne på Sardinien og Sicilien vil Greentech i løbet af 2008 flerdoble sin installerede og producerende kapacitet til mere end 200 MW. Målet er yderligere vækst i løbet af Opbygning af kapacitet Greentech øgede i årets løb sin producerende kapacitet fra 17 MW til 75 MW (brutto) og 68 MW netto med fradrag af medaktionærers ejerandele i projekter. Dels overtog Greentech ved købet af VEI 1 A/S en række tyske møller i drift, og dels indviede Selskabet sin første vindmøllepark i Italien. Energia Verde-parken nær Cagliari på Sardinien, hvor alle 14 møller var sluttet til nettet i september Byggeriet af de næste italienske vindmølleparker blev indledt i 2007 og skrider frem som planlagt. Der er indgået aftaler om levering af møller, anlægsarbejder, elektriske arbejder mv. I Greentech s og Italiens hidtil største vindmølleprojekt Monte Grighine-parken på Sardinien ventes de 43 møller at blive rejst i løbet af efteråret 2008, og i Minerva-parken nær Messina på Sicilien går opstillingen af møller i gang i løbet af sommeren Videre indledte Greentech i begyndelsen af 2008 byggeriet af Caligari II-parken, også på Sardinien. De tre parker vil mere end 8-doble Selskabets kapacitet på det attraktive marked. Ved normal produktion til dagens afregningspriser og under forudsætning af en mindsteafregning på EUR 180/MWh vil de tre parker generere en årsomsætning i niveauet EUR 49 mio. (DKK 370 mio.) fra Greentech forventer i 2008 og 2009 at kunne indlede opførelsen af yderligere projekter i Italien. Også i Polen blev der gjort fremskridt. I slutningen af året fik både Ustka- og Parnowo-projekterne grønt lys for tilslutning til el-nettet. Greentech forventer at kunne begynde byggearbejderne på det 38 MW store Ustka-projekt i løbet af andet halvår Desuden venter Greentech, at Parnowo-projektet med 18 MW kan færdigudvikles i Opkøb Greentech har i løbet af året foretaget en række opkøb, hvoraf det største var VEI 1 A/S. Købsaftalen blev effektueret 16. februar, hvor Greentech overtog projekter og projektrettigheder i Tyskland, Italien og Norge. Selskaber og projekter er fuldt integreret, og Greentech har som nævnt allerede optimeret et af de tilkøbte projekter vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien og indgået kontrakt om møller, civile og elektriske arbejder til endelig levering i Det forventes, at parken vil bidrage til Greentech s resultater i slutningen af De øvrige opkøb er alle sket i Italien og har givet Greentech en større portefølje og en bredere geografisk dækning i flere regioner. Opkøbene var: November: Option på køb af 80% af aktierne i Parco Eolico di San Vito S.r.l., som udvikler et 58 MW projekt nær San Vito i Calabrien. Købsprisen var EUR pr. kwh, svarende til EUR 15,7 mio, der skal erlægges, når samtlige tilladelser foreligger, hvilket forventes at ske i 1. halvår Installeret kapacitet (prognose) MW Netto 2005 Brutto Produktionskapacitet ved årets udgang, hvis udbygningen følger de lagte planer. Der er i sagens natur nogen usikkerhed forbundet med denne prognose, især for

8 Ledelsens beretning November: Option på køb af to projektporteføljer på tilsammen 435 MW på Sicilien, Puglien, Campania og Calabrien. Prisen er fastsat til EUR pr. MW for projekter, der opnår tilladelser efter 1.oktober 2008, og til EUR pr. MW for projekter, der opnår tilladelser før denne dato. Greentech screener p.t. porteføljerne, og herefter fastlægges det, hvor stor en del af aktiviteterne, Greentech køber. Købesummen erlægges dels kontant og dels i nye aktier ved aftalte milestones. August: Køb af alle aktier i udviklingsselskabet PMB Engineering S.r.l. med et 60 MW projekt, der kan udvikles i umiddelbar forlængelse af Monte Grighine-projektet, og et 23 MW projekt i Carbonia på den sydlige del af øen. Købsprisen var EUR 0,5 mio., og desuden er Greentech forpligtet til at betale en succes fee på EUR pr. MW, når alle nødvendige tilladelser foreligger. Juni: Option på køb af 90% af aktierne i projektselskabet Bonorva Windenergy S.r.l., der har alle nødvendige tilladelser til at opføre et vindmølleprojekt på 80 MW i Bonorva på Sardinien. Købsprisen er EUR pr. MW, svarende til en samlet pris på EUR 11,3 mio. Der pågår en retssag med Landskabsstyrelsen. Udfaldet af denne er afgørende for, om Greentech køber projektet. Desuden indgik Greentech i august en række aftaler med det italienske ingeniørfirma Ecoservice Consulting S.r.l, som skal udvikle fem projekter i Calabrien. Når samtlige tilladelser foreligger, betaler Greentech en succes fee på EUR pr. MW. Opkøbene har bidraget til, at Greentech i Italien har en samlet projektportefølje på mere end 650 MW. Greentech har dermed et solidt fundament for at blive ved med at vokse på det attraktive italienske marked. Projektfinansiering Greentech har i årets løb ført forhandlinger med en række banker og finansielle institutioner om finansiering af Selskabets vindmølleprojekter. Der er indgået en finansieringsaftale på det første projekt i Polen hos en lokal bank, og Energia Verde-projektet er finansieret gennem en låneaftale på ca. DKK 170 mio., som dog endnu ikke er udbetalt. I forvejen var de danske og tyske møller finansieret i danske og tyske banker. Greentech forhandler yderligere aftaler, og har netop underskrevet projektfinansieringsaftale på Minerva Messina-projektet. I løbet af 2008 ventes også finansieringerne af Monte Grighine- og Caligari II-projektet at falde på plads. Regnskabsmæssige resultater Omsætningen blev DKK 51 mio. mod DKK 15 mio. i Den kraftige vækst skyldes tilfredsstillende vindforhold på alle sites, men især i Danmark og Tyskland. Samtidig har Greentech i løbet af året købt og selv igangsat møller, som har øget den producerende kapacitet væsentligt og dermed gør sammenligningen med 2006 vanskelig. Geografisk fordeler omsætningen sig med DKK 17 mio. fra Danmark, 15 mio. fra Italien, 2 mio. fra Polen og endelig DKK 17 mio. fra Tyskland. Fremadrettet bliver Italien den klart største bidragsyder, i takt med at Greentech afsætter mere og mere strøm i landet til attraktive priser. Produktionsomkostningerne steg til DKK 28 mio. Stigningen er en naturlig følge af, at der er flere møller i drift. Omkostningerne fordeler sig på DKK 7,8 mio. i driftsomkostninger (DKK 2,2 i 2006) og afskrivninger på DKK 20,4 mio. (DKK 6,7 i 2006). Også administrationsomkostningerne steg til DKK 20 mio. Væksten afspejler det langt højere aktivitetsniveau i Selskabet, flere nyansættelser, etablering af kontor i Italien og de mange transaktioner i året. De finansielle omkostninger beløb sig netto til DKK 9,4 mio. en stigning på omkring 34%. Årsagen er en strategi om størst mulig ekstern finansiering af projekterne. Den langfristede gæld var ved årets udgang som følger: Mio. DKK Finansiering af polske møller 6,9 0 Finansiering af danske møller 34,3 45,8 Finansiering af tyske møller 147,8 0 Øvrige lån 0 86,3 Samlet langfristet gæld 189,0 132,1 Resultatet efter skat blev TDKK -90. Ved årets start forventede Greentech en noget højere indtjening. På grund af indkøringsproblemer i Energia Verde-parken, væsentlig dårligere vindforhold i december måned samt forøgede afskrivninger er resultatet lavere end de forventninger, Greentech udtrykte i meddelelsen for 3. kvartal (udsendt 27. november 2007). Egenkapital og kapitalstruktur Egenkapitalen steg fra DKK 245 mio. ved udgangen af 2006 til DKK 1,9 mia. ultimo Greentech har i løbet af året 5 gange udvidet aktiekapitalen, og de to kontantemissioner i februar og oktober var essentielle for Selskabets fortsatte vækst. Alene kapitalforhøjelsen i oktober, hvor der blev udstedt 12 mio. nye aktier, gav Greentech et provenu på ca. DKK 1,1 mia., som primært var øremærket til at gennemføre eksisterende udviklingsprojekter og sikre leverancer af møller via rammeaftaler 6

9 Ledelsens beretning Egenkapital , mio. DKK Mio. DKK med producenter, men provenuet skulle også hjælpe Selskabet til at opdyrke nye projekter. Greentech har ved årets udgang en betydelig soliditet på 86,5%. Værdiansættelse af operationelle vindmøller Greentech har i årsrapporten for 2007 efter gældende regnskabspraksis indregnet operationelle vindmøller til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Selskabets ledelse er imidlertid af den opfattelse, at de nuværende markedsbaserede værdiansættelser af operationelle vindmølleparker er så markant forskellige fra kostprisen, at det er nødvendigt at supplere med oplysning om markedsværdien for at kunne vurdere selskabets markedsværdi. Selskabets ledelse har overvejet om regnskabspraksis skulle ændres, så de operationelle vindmølleparker bliver indregnet til dagsværdi. Da der ikke p.t. er mulighed for at måle til dagsværdi og få markedsværdiændringerne indregnet direkte i resultatopgørelsen, giver det ikke et fuldstændigt billede af resultatdannelsen i perioden. Selskabets ledelse har derfor ønsket at beskrive forholdet i beretningen for Selskabets første operationelle vindmøllepark i Italien er i årsrapporten for 2007 indregnet til DKK 234 mio. Greentech har i 2007 modtaget en henvendelse om salg af samme vindmøllepark til en pris på ca. DKK 450 mio., svarende til DKK 21 mio./mw, hvilket er i god overensstemmelse med de øvrige transaktioner, der er foretaget vedrørende operationelle italienske vindmøller. Såfremt Selskabet foretager indregning af operationelle vindmøller til markedsværdien på de lokale markeder, vil det medføre en opskrivning af vindmøller på DKK mio. Reguleringen vil medføre en tilsvarende opskrivning af Selskabets egenkapital. De yderligere afskrivninger som følge af opskrivningen ville have reduceret resultatet for 2007 med DKK 4-6 mio. Egenkapitalen ville derved pr. 31. december 2007 andrage DKK mio. Selskabets ledelse vil i 2008 foretage en nærmere analyse af ovenstående og overveje implementering af ændring af anvendte indregningsprincipper for operationelle vindmøller, ud fra de muligheder de internationale regnskabsstandarder måtte give. Pengestrømme Pengestrømmene var i høj grad præget af det kraftigt accelererede investeringsprogram og opbygningen af kapacitet i Italien. Pengestrømmene til investeringer beløb sig til DKK 638 mio. mod DKK 88,7 mio. året før og vedrørte primært investeringer i materielle aktiver. Pengestrømmene fra finansiering var DKK 1,39 mia., mens pengestrømmene til driften var DKK 106,8 mio. Samlet var pengestrømmene derfor positive med DKK 659,6 mio. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Den italienske finanslov for 2008 blev vedtaget i januar og rummer et nyt tildelings- og afregningssystem for grønne certifikater. Kort fortalt forlænges perioden med tildeling af grønne certifikater med tre år, så vindmølleejere ud over prisen for elektriciteten er sikret en merindtægt fra salg af grønne certifikater i 15 år, efter møllerne er sat i produktion, mod før 12 år. De nye regler gælder for anlæg, der sættes i drift efter 31. december Samtidig skærpes kravene til forsyningsselskaber, som anvender fossilt brændstof. De skal enten øge anvendelsen af vedvarende energi eller købe flere grønne certifikater, og derfor ventes efterspørgslen på grønne certifikater at stige. Endelig indføres en referencepris på EUR 180 pr. MWh for elektricitet produceret ved vedvarende energi. Denne referencepris vil indtil videre gælde i 3 år og skabe en sikkerhed omkring afregningspriserne, som ventes at føre til bedre vilkår for finansiering af vindmølleprojekter. For at opnå denne referencepris pålægges det statsejede selskab GSE at købe og sælge grønne certifikater og dermed stabilisere priserne indtil det tidspunkt, hvor vedvarende energi kan dække 25% af landets samlede forbrug. I februar 2008 indgik Greentech en aftale med Nordex om levering af 55 møller til Brindisi- og Candela-projekterne i 2009 og en rammeaftale om levering af yderligere 80 møller i Kontrakterne er samlet på ca. EUR 350 mio. 7

10 Ledelsens beretning Med denne aftale har Greentech dækket sit behov for Nordex-møller frem til udgangen af Denne sikkerhed for møller i det overophedede marked er vital for Greentech s vækstplaner. I øvrigt er der ikke fra balancedagen og frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke allerede er indarbejdet i årsrapporten, og som væsentligt forrykker Selskabets resultater og økonomiske stilling. Forventninger til 2008 Baseret på Selskabets kendte portefølje og udbygningsplaner samt de priser på strøm fra vindmøller og grønne certifikater, som kendes ved indgangen til 2008, forventer Greentech i 2008 et resultat før skat i niveauet DKK 5 mio. mod et resultat før skat på DKK -5 mio. i Forudsætningerne for estimatet for 2008 er som følger: De 34 møller i Danmark, Tyskland og Polen med en samlet kapacitet på 47 MW netto vil være i normal drift og producere strøm som i et normalt vindår. Energia Verde-parken på Sardinien med 14 møller og 21 MW kapacitet har i årets første måneder fortsat indkøringsproblemer, der forventes at være løst, således at prouktionen fra parken vil svare til 10 måneders drift i et normalt vindår. Selskabet vil i 2 måneder have indtægter fra vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien med 21 møller og en nettokapacitet på 41 MW. Opstillingen af møller i Messina indledes i løbet af sommeren. Estimatet indeholder ikke forventede indtægter fra Greentech s hidtil største projekt, Monte Grighine-parken på Sardinien med 43 møller og 98,9 MW kapacitet. Her forventes møllerne leveret fra august, så parken kan tages i brug ved årsskiftet. Det er også forudsat, at Cagliari II-projektet på Sardinien tidligst vil bidrage til indtjeningen fra Selskabets omkostningsniveau vil stige som følge af en større organisation og et højere aktivitetsniveau, ligesom renteudgifterne vil vokse i takt med færdiggørelse og finansiering af de enkelte projekter. Det forudsættes, at Greentech kan indgå finansieringsaftaler for en række projekter på de vilkår, som er blevet tilbudt af en række banker. Målsætninger At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på netto min. 200 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2009 på min. 400 MW Konstant at have en betydelig pipeline på mindst MW under udvikling Konstant at have en byggeaktivitet, hvor der opføres minimum 150 MW årligt At opnå en afkastningsgrad på >15% i de parker, som er i drift. Afkastningsgraden er EBITDA i forhold til den investerede kapital At åbne et nyt fokusmarked, der kan supplere aktiviteterne i Italien og Polen At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. 8

11 9

12 Strategi og markedsforhold Strategi og markedsforhold Greentech s overordnede mål er at styrke sin position som en ledende udvikler, bygherre og operatør af mellemstore vindenergiprojekter i udvalgte europæiske lande. Overordnede forudsætninger Greentech s strategi bygger på følgende forudsætninger på 10-års sigt: Klimaforandringer og miljøforhold vil spille en mere dominerende rolle på den politiske dagsorden. Flere lande vil både af hensyn til miljøet og for at øge deres selvforsyning med energi aktivt mindske importeret fossilt brændstofs andel af den samlede energiforsyning. Der forudses et stigende energiforbrug fra en voksende og mere velstående befolkning. Selv om størstedelen af elektriciteten stadig vil blive fremstillet på basis af fossile brændstoffer, vil alternative energikilder vinde frem. Det understreges af EU s mål for vedvarende energi. Priserne på fossile brændstoffer vil ligge på et markant højt niveau, og der vil være stigende fokus på knapheden af fossile brændstoffer. Harmoniseringen af elektricitetsmarkedet i EU vil fortsætte og gradvist føre til, at de enkelte landes afregningspriser for vindenergi tilnærmes. Teknologiudvikling hos mølleproducenterne vil styrke vindkraftens rentabilitet. Tendenser inden for vindenergi Ovennævnte ventes at betyde følgende for det europæiske marked for vindkraft på 10-års sigt: Der kan påregnes en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i den installerede kapacitet, men med væsentlige regionale forskelle. Væksten vil primært ske i de lande i Syd- og Østeuropa, som har det laveste antal installerede MW og den største manko op til de politiske mål. I Nord- og Vesteuropa ventes lavere vækst. Vindkraft vil gradvist blive et rentabelt alternativ til fossile brændstoffer selv ved en reduktion af de nuværende subsidier. Konkurrencen om gode projekter og egnede sites til vindmølleparker på de enkelte markeder vil tiltage i takt med, at markederne modnes. I takt med, at markederne modnes, vil den lokale developer komme under pres. Markederne vil blive domineret af store aktører (forsyningsselskaber, olieselskaber og industrigrupper) samt mellemstore dedikerede aktører som Greentech med en integreret forretningsmodel. Afregningspriserne på vindenergi vil gradvist konvergere mod fælles priser. Lande, som ønsker at opbygge vindkraft, vil i perioder tilbyde meget attraktive priser for at tiltrække investeringer. Greentech s erfaringer Udvikling, opførelse og drift af vindmølleparker er en kapitalintensiv virksomhed, hvor det er kritisk at kunne fremskaffe både projektfinansiering og egenkapital. Projektudviklingen er stærkt præget af lokale forhold og kutymer, og derfor skal Greentech have en stærk lokal forankring gennem partnere, egne kontorer og lokale netværk. Endelig er aktiviteterne underlagt en række risici, som ud over lokale beslutningsprocesser også knytter sig til levering af kritiske komponenter, herunder møller. Derfor skal Greentech styre risici stramt, styrke kompetencerne inden for projekt- og byggestyring og søge at opnå leveringssikkerhed fra leverandører af bl.a. møller. Fokus på vækstmarkeder Med afsæt i ovennævnte forudsætninger og erfaringer fokuserer Greentech på en række nøje udvalgte markeder, der har tilfredsstillende vindforhold, behov for at udbygge den vedvarende energi, politisk vilje til at fremme vindenergi samt eksisterende eller forventede attraktive afregningspriser på vindenergi. Fokusmarkeder er Italien, hvor afregningspriserne på elektricitet fra vindenergi er de mest attraktive i Europa, og Polen, hvor afregningspriserne muliggør rentable investeringer, men hvor priserne ventes at stige og gøre projekterne yderligere attraktive. Ved siden af har Greentech operationelle anlæg i Danmark og Tyskland, hvor der ikke er planer om nye investeringer, samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor vindkraften stadig er under opbygning. Strategien i Polen og Italien er at opbygge en portefølje af udviklingsprojekter og gradvist konvertere disse til producerende vindmølleparker og derved skabe grundlaget for en betydelig lønsom vækst over en periode. Greentech vil enten udvikle projekter helt fra greenfieldstadiet eller købe udviklingsprojekter og færdiggøre dem i eget regi. Greentech vil søge at gå ind i projekterne på et tidligt stade for at få størst mulig del i værdistilvæksten, som 10

13 Strategi og markedsforhold Udvikling af projekter Greentech engagerer sig i alle led af værdikæden. Vindmålinger Jordleje Myndighedstilladelser Anlæg Drift Omkostninger Værditilvækst typisk er størst i udviklingsfasen. Men Greentech vil være aktiv i hele værdikæden fra udvikling over opførelse til drift fordi rollen som el-producent sikrer stabile indtægter og pengestrømme, som kan bruges til at op bygge ny kapacitet. Kernepunkter i strategien er: Mellemstore projekter Greentech fokuserer på vindenergianlæg i størrelsesordenen MW. Sådanne projekter er typisk for små til de store forsyningsselskabers tunge omkostningsstruktur, og projekter af den størrelse passer godt til Greentech s organisation og erfaringsgrundlag. Styrke lokale netværk Greentech vil opbygge strategiske alliancer i Italien og Polen med lokale developere, jordejere, entreprenører og finansielle formidlere for at få adgang til nye projekter og for at forenkle processen omkring projektudvikling og finansiering. Rammeaftaler med leverandører Greentech vil fortsat indgå rammeaftaler med udvalgte leverandører af vindmøller, for både at sikre leveringer og reducere leveringstiden. Rammeaftaler giver også Greentech en vis fleksibilitet, mod at Selskabet garanterer leverandørerne et vist volumen. Afkast på balanceret portefølje Greentech ønsker til hver en tid at have en pipeline på mindst MW under udvikling, og Selskabet har som mål konstant at have vindmølleparker med en samlet kapacitet på minimum 150 MW under opførelse. Projekterne skal som hovedregel generere en afkastningsgrad på 15% (EBITDA i forhold til investeret kapital) over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år. Projekter i drift vil løbende blive benchmarket, og projekter, som ikke kan leve op til afkastningsgraden, vil blive afhændet. Effektiv kapitalstruktur For at opnå en effektiv kapitalstruktur vil Greentech typisk fremmedfinansiere 80-85% af de enkelte projekter gennem projektfinansiering, leasing og eventuel obligationsudstedelse. Selskabet vil skabe tætte relationer til udvalgte finansielle institutioner og søge at indgå rammeaftaler med velansete internationale banker. Videreudvikle organisationen Greentech vil løbende styrke organisationen i Danmark, Italien og Polen med kompetencer inden for især projektudvikling, byggestyring, teknisk drift af vindmøller og økonomi/finans. Greentech vil indføre incentives, som sikrer, at Selskabet kan tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere. Nye markeder Selskabet screener løbende nye markeder, særligt i Øst- og Sydeuropa, for at identificere muligheder for fremtidig ekspansion, når yderligere ekspansion i Italien og Polen ikke længere er mulig eller attraktiv. Målet er på det optimale tidspunkt at overføre kompetencerne inden for projektudvikling, byggeri og drift til et nyt marked for at fastholde væksten. 11

14 Strategi og markedsforhold Markedsforhold Vindenergi i Europa Det europæiske marked for vindenergi er vokset markant de seneste år. Den europæiske vindindustris interesseorganisation EWEA opgør væksten i installeret kapacitet til 145% over 5 år - fra MW ved udgangen af 2002 til MW ultimo I 2007 blev der i Europa installeret vindmøller med en kapacitet på MW, hvilket er en stigning på 18% fra året før. Europa er dermed stadig det største marked globalt, selvom kun 43% af den nyinstallerede kapacitet i verden sidste år blev opført i de europæiske lande. Tyskland og Spanien er de to største enkeltmarkeder for vindenergi med henholdsvis MW og MW installeret kapacitet. Men væksten på det modne tyske marked er aftagende og var i 2007 kun 8%. På et andet modent marked Danmark var der ifølge EWEA negativ vækst, fordi den symbolske opstilling af nye møller ikke kunne opveje udfasning af ældre møller. Installeret vindenergi i Europa Greentech drift og udvikling Greentech driftslande MW i alt installeret ultimo 2007 [MW i alt installeret i løbet af 2007] Norge 333 [8] Finland 110 [24] Sverige 788 [217] Estland 58 [26] Irland 805 [60] Portugal [434] Stor - britannien [427] Spanien [3.522] Frankrig [888] Holland [210] Belgien 287 [93] Danmark [3] Schweiz 12 [0] Tyskland [1.667] Østrig 982 [20] Italien [603] Tjekkiet 116 [63] Slovenien 0 Polen 276 [123] Slovakiet 0 Ungarn 65 [4] Kroatien 17 [0] Grækenland 70 [34] Rumænien 8 [5] Litauen 50 [7] Bulgarien 70 [34] Letland 27 [0] Tyrkiet 146 [97] Kilde: The European Wind Energy Association 12

15 Strategi og markedsforhold Med Sverige og Belgien som undtagelser er det ifølge EWEA de syd- og østeuropæiske lande, som har den højeste vækst i installeret kapacitet. Det gælder Tyrkiet (+194%), Italien (+28%), Portugal (+25%), Spanien (+30%), Frankrig (+57%), Polen (+80%), Tjekkiet (+117%), Bulgarien (+94%) og Estland (+81%). Vækst i syd og øst Også fremover ventes væksten at blive særligt høj i de sydog østeuropæiske lande. EWEA anslår, at den installerede vindmøllekapacitet i Europa fremover vil vokse omkring 17% om året. Det er særligt østeuropæiske lande såsom Polen, Tjekkiet og Slovenien samt dele af Sydeuropa, herunder Italien og Grækenland, der vil være interessante på længere sigt og tilbyde høje vækstrater og attraktive prisregimer. Italien skal tredoble den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug for at imødekomme Europa- Kommissionens mål i direktivforslaget, mens Polen godt og vel skal fordoble den vedvarende energis andel for at nå målet. Det underbygger Greentechs markedsstrategi og fokus på de to lande. Danmark og Tyskland står også over for større investeringer i vedvarende energi, men de nuværende prisregimer gør det ikke attraktivt for Greentech at udvikle projekter i de to lande. Europa-Kommissionen fremlagde den 23. januar 2008 et direktivforslag om at fremme brugen af vedvarende energi i medlemslandene. Målet er at etablere et overordnet bindende mål om, at 20% af EU-landenes energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi i Dette overordnede mål skal nås ved, at landene hver især indfører bindende nationale mål. Selv om der udestår en endelig politisk afklaring af direktivet og en national udmøntning, vurderer Greentech, at direktivet kombineret med mange landes ønske om at øge selvforsyning med energi og reducere drivhusgasserne vil føre til en markant forøgelse af produktionen fra vedvarende energi, ikke mindst vindmøller. EWEA s forventninger til installeret kapicitet i Europa ,02 66,99 57,23 48, CAGR 17% 107,777 92,17 Mål for vedvarende energi (VE) på Greentech s hovedmarkeder VE s andel af det samlede Mål for VE s andel af det samlede energiforbrug, 2005 energiforbrug, 2020 Danmark 17,0% 30% Tyskland 5,8% 18% Italien 5,2% 17% Polen 7,2% 15% Kilde: Direktivforslag fra Europa-Kommissionen. 13

16 14

17 Greentech s aktiviteter Greentech s aktiviteter Greentech fokuserer især på Italien og Polen, hvor Selskabet har stor erfaring med at udvikle projekter og har et solidt netværk og et indgående kendskab til lokale forhold. Italien har særdeles attraktive afregningspriser for vindbaseret elektricitet, og landet har store ambitioner om at øge vindkraftens andel af den samlede elproduktion. I Polen er afregningspriserne ikke lige så attraktive, men på et niveau, hvor der kan gennemføres rentable projekter. Greentech venter, at de polske priser på lidt længere sigt vil stige og gøre markedet mere attraktivt. Potentialet for vindenergi i landet er stort. Aktiviteterne i de to lande suppleres af producerende møller i Danmark og Tyskland, som er mere modne markeder, samt udviklingsaktiviteter i Norge, hvor markedet er under opbygning. Porteføljen i 5 lande sikrer en balanceret risikoprofil. En oversigt over alle projekter findes på Vindmølleparker i drift Danmark Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Milbak NEG.Micon 5 3,75 MW % Oppelstrup NEG.Micon 10 7,5 MW % Hannesborg Nordex 2 1,6 MW % Frørup Nordex 2 2,6 MW % Danmark 19 15,45 MW Møllerne er opstillet på fire jyske og fynske sites og producerede i kwh mod kwh året før. Driften har været tilfredsstillende, og vindforholdene har været gode og væsentligt bedre end året før. Elektriciteten sælges til lokale elektricitetsselskaber og afregnes efter overgangsordningen af 1999 med DKK 0,60/kWh i de første fuldlasttimer. Efter udløbet af fuldlasttimerne og op til 10 år efter møllerne er taget i brug, afregnes produktionen med DKK 0,43/kWh. Efter 10 år afregnes DKK 0,33/kWh. Med de nuværende afregningspriser er opstillingen af møller næsten gået i stå i Danmark, og Greentech har ingen planer om at investere mere i Danmark. Vindmøller i drift Tyskland Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Gehlenberg Enercon 13 23,4 MW % Wormlage Vestas 5 7,5 MW % Tiefental Vestas 4 6 MW % Tyskland 22 36,9 MW Greentech blev med købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 medejer af 3 tyske vindmølleparker: Windpark Gehlenberg nær Oldenburg i delstaten Niedersachsen. Wormlage Windenergianlage mellem Dollenchen og Wormlage i delstaten Brandenburg. Og Tiefental Windenergianlage ved Würzburg i den sydtyske delstat Bayern. Møllerne var i stabil drift i 2007 og fremstillede samlet kwh. 15

18 Producenter af vedvarende energi er sikret en fast afregningspris over 20 år. Denne pris er højere end prisen for elektricitet fra fossilt brændstof. Strøm fra anlægget i Gehlenberg afregnes til EUR 0,091 pr. kwh (DKK 0,68), mens Wormlage og Tiefental anlæggene sælger strøm til EUR 0,0853 pr. kwh (DKK 0,63). Greentech ser ikke Tyskland som et fokusmarked og har ikke planer om at investere yderligere i møller eller anlæg, medmindre det er som del af en større samlet portefølje, hvor der også er aktiviteter uden for Tyskland. Vindmøller i drift Polen Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Polczyno Enercon 2 1,6 MW % Polczyno-anlægget blev sat i drift i august 2006 som Greentech s første anlæg uden for Danmark. De to møller producerede i kwh mod kwh året før. I Polen sælger Eolica Polczyno elektricitet og grønne certifikater til forsyningsselskabet Energa i Gdansk. Elektriciteten sælges til en gennemsnitlig markedspris, der fastsættes for et år ad gangen i kontraktens 10-årige løbetid. De grønne certifikater sælges ligeledes til Energa Gdansk på en 5-årig aftale, hvor Eolica Polczyno er garanteret en pris, der svarer til 90% af den pris, som myndighederne har sat som maksimum på de grønne certifikater. I 2007 har den gennemsnitlige pris på elektricitet og grønne certifikater været PLN 334,70/MWh svarende til DKK 0,70/kWh. Vindmøller i drift 16

19 Italien Lokation Fabrikat Antal møller Kapacitet (brutto) Igangsat Ejerandel Cagliari I, Sardinien Nordex MW % Energia Verde-parken (Cagliari I) i kommunerne Uta og Assemini på Sardinien indledte produktionen i sommeren 2007, men først den 1. september var alle 14 turbiner sluttet til nettet. Afleveringen fra turnkey-leverandøren blev kraftigt forsinket, især på grund af problemer med mølletårne. Elektriciteten afsættes på dag til dag-basis på markedet, og herudover får Greentech i 12 år som en merindtægt tildelt grønne certifikater, som Selskabet afsætter via en særlig børs, som i praksis garanteres af staten. Både elektricitet og grønne certifikater sælges via den anerkendte broker IVPC Gestione. Parken producerede kwh i 2007, hvilket er under det budgetterede. Den manglende produktion skyldes forsinkelserne i leveringen og monteringen samt indkøringsvanskeligheder af møllerne. Forventningen til et normalt driftsår er kwh. Den gennemsnitlige indtægt fra salg af elektricitet var EUR 0,087 (DKK 0,65) pr. kwh. De grønne certifikater for produktionen i 2007 udstedes i begyndelsen af 2008 og har en forventet værdi på EUR 0,113 (DKK 0,84) pr. grønne certifikat. Vindmøller i drift 17

20 Greentech s aktiviteter Anlæg under opførelse Italien Lokation Fabrikat Antal Kapacitet Forventet Forventet årlig Ejerandel møller (brutto) igangsættelse netto-produktion Monte Grighine, Sardinien Nordex 43 98,9 MW 4. kvartal kwh 100% Minerva Messina, Sicilien Nordex 21 48,3 MW 4. kvartal kwh 85% Cagliari II, Sardinien Nordex MW Årsskiftet 2008/ kwh 100% Italien ,2 MW kwh Greentech forventer i 2008 at afslutte opførelsen af tre vindmølleparker i Italien, som vil mere end 8-doble Selskabets kapacitet på det attraktive marked. MONTE GRIGHINE Byggeriet af parken i kommunerne Villaurbana, Siamanna og Mogorella på det vestlige Sardinien blev sat i gang i 2006 med anlæg af veje og kranpladser. Siemens forestår de elektriske arbejder inklusive tilslutningen til nettet samt andre infrastrukturarbejder, og ifølge aftalen med Nordex vil møllerne blive leveret på siten fra august Det skulle betyde, at opførelsen afsluttes omkring årsskiftet. Projektet er Greentech s største med en forventet investering på ca. EUR 125 mio. MINERVA MESSINA Greentech blev med købet af VEI 1 A/S den 16. februar 2007 hovedaktionær i projektet Minerva ved byen Messina i det nordøstlige Sicilien i kommunerne Rocella Valdemone, Montalbano Elicona og San Piero Patti. Projektet er 85% ejet af Greentech og 15% ejet af den lokale samarbejdspartner Greentech s samlede anlægsinvesteringer beløber sig til ca. EUR 68,0 mio., og en endelig aftale om projektfinansieringen er indgået den 11. marts Der arbejdes nu på at opfylde betingelserne for træk på finansieringen. CAGLIARI II Projektet ligger lige ved siden af Energia Verde-parken og kan dele dens tilslutning til nettet. Projektet ejes af selskabet Energia Alternativa S.r.l. Greentech indgik i 2003 en aftale om køb af selskabet, når enten Cagliari II eller III var udviklet færdigt. Kommunerne Uta og Assemini har givet byggetilladelse for Cagliari II, og byggeriet gik i gang i begyndelsen af Til dette og søsterprojektet Cagliari III har Greentech indgået aftale med Nordex om levering af 25 møller af typen 1,5 MW S77. Greentech har optimeret projektet til 48,3 MW, og opførelsen er i gang. Kontrakten med Nordex på de 21 møller forudsætter, at møllerne skal leveres i løbet af sommeren 2008, hvilket er lidt tidligere end oprindelig antaget. Der er også underskrevet aftaler om udførelse af de civile og elektriske arbejder på projektet, der forestås af et konsortium med Siemens som pennefører. Det tilstræbes, at projektet kan blive operationelt i de seneste måneder af Vindmølleparker under opførelse 18

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 30.05.2007 Greentech Energy Systems

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2007 København d. 28. august 2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 Nettoomsætningen for perioden blev TDKK 18.503 mod TDKK 6.637

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007. Herlev, d. 30.3.2007 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2006 Greentech s resultat for 2006 blev et underskud på TDKK 12.886 mod et budgetteret

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/06. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 28. november 2006 Greentech Energy

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Greentechs aktiviteter

Greentechs aktiviteter Årsrapport 2009 Greentechs aktiviteter Vindmølleparker i drift Vindmølleparker under opførelse Udviklingsprojekter Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Ledelsesberetning Greentech kort fortalt 3

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00

Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00 Generalforsamling 2010 Tirsdag den 20. april 2010, kl. 17.00 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 2009 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere