Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5"

Transkript

1 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t

2 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt 4 Ledelsens beretning 5 P E N S I O N S V I R K S O M H E D E N Bidrag, indestående og administration 7 I N V E S T E R I N G S V I R K S O M H E D E N Retningslinier for SP s investeringer 11 Tilfredsstillende resultat i turbulent år 12 R E G N S K A B Regnskabsberetning 20 Påtegninger 22 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Aktivoversigt: Afkast, valuta og geografi 31 SP s aktiver pr. 31. december Obligationer 33 Aktier 34

3 R e p r æ s e n t a n t s k a b Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Købmand Niels Fog Adm. direktør Thorkild Juul Jensen Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Købmand, cand.psych. Lis Sass Adm. direktør Svend Aage Nielsen Direktør Jørgen Vorsholt Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Jens Lorenzen Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Adm. chef Lene Larsen Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg kommuner Winnie Larsen-Jensen, MB Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine A. Brøndum Konsulent Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Forbundsformand Poul Winckler Forbundsformand Max Bæhring Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Kirsten Nissen Forbundsformand Henry Holt Jochumsen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Anker Christoffersen Direktør Jens Kragh Formand Bente Sorgenfrey Udpeget af FR (Fællesrepræsentationen) Hovedorganisationen for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Svend M. Christensen A d m i n i s t ra t i o n Direktion Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Thor Kleif, ATP, SP, DMP, LG, LD, Arbejdsmiljøafgift, Kompensation og Finansieringsbidrag Keld Nicolaisen, AER, AES og FerieKonto Flemming Tovdal Schmidt, PensionService Bjarne Graven Larsen, Fonds Karen Lis Nielsen, IT Lilian Mogensen, Personale og Intern Service Lars Damgaard Sørensen, Økonomi Ansvarshavende aktuar Ole Haugaard Nielsen ATP s Ankenævn Holmens Kanal København K

4 B e s t y re l s e Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Købmand Niels Fog Adm. direktør Thorkild Juul Jensen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine A. Brøndum Repræsentantskab Administration Bestyrelse Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Ingerlise Buck Forbundsformand Lillian Knudsen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Gårdejer Jens Lorenzen Formand Anker Christoffersen Udpeget af Finansministeren Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Adm. chef Lene Larsen Formand Svend M. Christensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Forretningsudvalg Knud Heinesen Jørn Neergaard Larsen Tine A. Brøndum

5 ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier Virksomhedsgrundlag Vi løser pensions- og sikringsopgaver for arbejdsmarkedets parter Vision Vi skal være den førende danske udbyder af administrative løsninger inden for pension og sikring Vores formueforvaltning skal være af højeste internationale kvalitet Værdier Troværdig Vi har respekt for, at vi administrerer andres midler Vi er åbne om vores handlinger Vi tager ansvar for vores valg Nyskabende Vi tager initiativ og går nye veje Vi anvender den nyeste teknologi, når det er kundernes behov Vi udvikler nye kompetencer Konkurrencedygtig Vi sætter kunden først Vi leverer kvalitet til lave priser Vi tager afsæt i stor viden og erfaring Arbejdsglæde Vi viser respekt og stiller krav Vi har indflydelse og tager ansvar Vi gør hver især en forskel.. og så skal det være sjovt at gå på arbejde SP ÅRSRAPPORT

6 Hovedoversigt Oversigten indeholder udvalgte hovedtal samt udvalgte nøgletal. Af de i alt 11 obligatoriske nøgletal for pensionssektoren er kun de 5 nedenstående meningsfulde for SP. HOVEDTAL I MIO. KR Periodiserede indbetalinger Omkostninger vedr. kontoadministration Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed Resultat af investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Kontohavernes indestående i alt Aktiver i alt Kontohavere (i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 14,1 5,9-2,4 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 13,1 4,7-2,0 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent 0,1 0,3 0,4 Omkostninger beregnet som rentemarginal (i pct.) 0,3 0,2 0,2 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets vejledning. 4 SP Å RSRAPPORT 2001

7 Ledelsens beretning Året 2001 blev globalt set et meget turbulent år med store udsving og aktiekursfald. For SP blev der tale om tab, idet investeringsresultatet blev negativt. Det negative afkast skal naturligvis ses i lyset af de meget store aktiekursfald, som har præget især andet halvår af SP s markedsmæssige afkast udgjorde -433 millioner kr., og det svarer til en forrentning af formuen på -2,8 pct. SP s obligationer og børsnoterede aktier gav et afkast på -2,6 pct., hvilket er på niveau med det markedsbaserede målepunkt, som bestyrelsen fastsatte i december Trods negativt afkast finder bestyrelsen i lyset af den meget negative markedsudvikling at der er tale om et tilfredsstillende investeringsresultat. Investeringsresultatet er selvsagt negativt påvirket af tab på aktieporteføljen, der under ét gav et afkast på -13,4 pct. Obligationsporteføljen har derimod bidraget positivt med et afkast på 7,2 pct. Det regnskabsmæssige resultat for 2001 udgjorde millioner kr., hvoraf millioner kr. udgør indbetalte bidrag. Resultatet af investeringsvirksomheden blev et tab på 357 millioner kr. Det betyder, at SP må nedskrive hver enkelt kontohavers indestående pr. 31. december 2001 med 2,8 pct. Det samlede indestående på individuelle konti udgjorde herefter millioner kr. ved udgangen af SP s samlede administrationsomkostninger udgjorde 54,0 millioner kr. i Det svarer til 17 kr. om året pr. kontohaver heraf 10 kr. til kontoadministration og 7 kr. til formueforvaltning. SP udbetalte i 2001 i alt 45,0 millioner kr. til kontohavere, der fyldte 67 år, og 41,5 millioner kr. til dødsboer efter afdøde kontohavere. Alle SP s kontohavere har i 2001 modtaget pensionsoversigter. Information til kontohavere SP vil i 2002 fastholde informationsindsatsen over for kontohaverne. Kontohaverne vil i foråret 2002 modtage oplysninger om indestående, indbetalinger, afkast og udbetaling ved pensionsalderen. For at give et bedre pensionsmæssigt overblik udsendes informationen sammen med tilsvarende oplysninger vedrørende ATP og Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP). Ændrede rammer for ordningen Omfordelingen i SP indebærer i dag, at ca. 50 pct. af SP s kontohavere får godskrevet mere på deres SP-konto, end de har indbetalt, mens ca. 30 pct. får godskrevet mindre end det indbetalte. De sidste ca. 20 pct. får godskrevet stort set samme beløb, som de har indbetalt. Ledelsen har noteret sig, at regeringen har fremsat et lovforslag, der indebærer, at den særlige omfordeling, som er indeholdt i SP-ordningen, afskaffes. Efter det foreliggende lovforslag fjernes denne omfordeling med virkning både for de bidrag, der er indbetalt i 2001, og for de fremtidige bidrag. SP indgår i dag sammen med folkepensionen og ATP i den grundlæggende pensionsdækning. Ledelsen noterer sig, at efter lovforslaget bliver SP s rolle i det samlede pensionssystem en anden, idet SP-ordningen ændres til en obligatorisk, individuel opsparingsordning. Ledelsen har endvidere noteret sig, at lovændringen vil indebære, at kontohavernes indestående i DMP overføres til SP. Det betyder, at udbetaling af kontohavernes indestående ved pensionering eller ved død fremover vil ske fra SP. Ændringen vil alt andet lige medføre en forenkling af det flerstrengede danske pensionssystem. SP Å RSRAPPORT

8 Investeringsstrategi i 2002 Investeringsstrategien for 2002 indeholder en forøgelse af rentefølsomheden på obligationsbeholdningen samt en forøgelse af den geografiske risikospredning ved at placere flere investeringer i udlandet. Andelen af aktier skal i 2002 ifølge strategien udgøre 51,5 pct., hvoraf 1,5 pct. placeres i unote rede aktier, mens andelen af obligationer skal udgøre 48,5 pct. Forventninger til fremtiden Omkostningerne til kontoadministration forventes i 2002 at falde fra 10 kr. til 7 kr. pr. kontohaver for året som helhed, mens SP s omkostninger til investeringsvirksomhed forventes at stige fra ca. 7 kr. til 14 kr. årligt pr. kontohaver. Stigningen på ca. 7 kr. pr. kontohaver skyldes udvidelse og fortsat udvikling af SP s formueforvaltning samt omkostninger i forbindelse med en ny depotaftale. I de anførte tal indgår ikke omkostninger til implementering af nye rammer for ordningen som følge af eventuelle lovændringer. SP s markedsmæssige afkast udviser betydelige udsving fra år til år i takt med markedsudviklingen. Med udgangspunkt i rente- og kursniveauet ved udgangen af 2001 har SP beregnet et forventet markedsmæssigt afkast for 2002 på 6,0 pct. Det skal understreges, at der er tale om en rent teknisk fremskrivning, der dels forudsætter et uændret renteniveau i forhold til den 31. december 2001, dels et normalafkast for aktiesiden på ca. 2 pct. over renten på en 10-årig statsobligation. Knud Heinesen formand Lars Rohde direktør 6 SP Å RSRAPPORT 2001

9 Bidrag, indestå ende og administration Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er en opsparingsordning med en omfordeling på indbetalingssiden. Omfordelingen sker i hovedtræk mellem indkomstgrupper, erhvervsgrupper, aldersgrupper og køn. SP er uden forsikringselementer og uden rentegaranti. Ordningen blev etableret som led i den såkaldte Pinsepakke i 1998 med virkning fra 1. januar SP administreres som en selvstændig ordning inden for rammerne af ATP-loven. Ved udgangen af 2001 havde SP knap 3,2 millioner kontohavere, og heraf har ca. 3,1 millioner indbetalt bidrag for Det svarer til 87 pct. af befolkningen mellem 16 og 67 år. De første udbetalinger fra SP fandt sted ultimo januar Antal lønmodtagere og selvstændige med indbetalinger i 2000 Antal x over 60 Alder Selvstændige Personer som både er lønmodtagere og selvstændige Lønmodtagere Bidrag I 2001 modtog SP millioner kr. i bidrag. Heri indgår et beløb på 173 millioner kr., som vedrører regulering af bidrag for tidligere år. SP-bidrag betales af lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige, der er pligtige til at svare arbejdsmarkedsbidrag. Bidraget udgør 1 pct. af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst. SPbidrag betales endvidere af personer, som modtager visse former for overførselsindkomst. Kontohavere Ultimo 2001 havde SP i alt kontohavere. Alle, der har betalt bidrag til SP, bliver kontohavere i ordningen, og bidrag, der indbetales til SP, godskrives efter omfordeling til individuelle konti. Imidlertid finder godskrivningen først sted ultimo året efter indbetalingsåret. Bidrag, der er indbetalt i 2001, overføres således først til individuelle konti ultimo Derfor er kontohaverne ultimo 2001 kun de personer, som har betalt bidrag i 1999 og/eller i Omfordeling og godskrivning december 2001 For bidrag indbetalt i 2000 fandt godskrivningen til individuelle konti sted i december De samlede bidrag for 2000 udgjorde millioner kr. Det maksimale beløb, en person kunne opnå ved godskrivningen i 2001, blev kr. Ved godskrivningen opstod et overskud på 162 millioner kr. Det overskydende beløb stammer fra selvstændige og lønmodtagere med beskedent beskæftigelsesomfang, som har indbetalt et bidrag til SP, der er højere end maksimumbeløbet for godskrivning. Det overskydende beløb indgår i den godskrivning, der skal finde sted i december Omfordelingen i forbindelse med godskrivningen af SP-bidrag indebærer, at nogle kontohavere bliver godskrevet et større beløb på SP-kontoen, end der er indbetalt, mens andre bliver godskrevet et mindre beløb på SP-kontoen, end der er indbetalt. Bidraget til SP-ordningen afhænger af indkomsten. Det betyder, at bidragene i forhold til alder og køn nøjagtigt afspejler ind- SP Å RSRAPPORT

10 Omfordelingen i SP SP godskriver de indbetalte bidrag til individuelle konti for alle bidragydere på grundlag af indberetninger fra Told Skat, a-kasser, kommuner og arbejdsformidlingskontorer. SP modtager først indberetninger fra Told Skat i november året efter indbetalingsåret. Derfor finder godskrivningen først sted ultimo året efter indbetalingsåret. Ved godskrivningen på individuelle konti sker samtidig en omfordeling af bidragene. Omfordelingen sker efter to hovedprincipper: 1) Hvor det er muligt, fordeles de indbetalte bidrag på individuelle konti med udgangspunkt i indbetalerens beskæftigelsesomfang. 2) For det enkelte bidragsår kan højst godskrives et beløb svarende til det beløb, som ved fordelingen under 1) godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Det første hovedprincip er en fordeling efter beskæftigelsesomfang. For at opnå lave administrationsomkostninger i SP anvendes den enkeltes ATP-bidrag i indbetalingsåret som mål for beskæftigelsesomfanget. ATP-bidragets størrelse for lønmodtagere afhænger af beskæftigelsesomfanget (inkl. ledighedsperioder mv.), og kan derfor anvendes til fordeling af SP-bidraget. Lønmodtagere betaler imidlertid ATP-bidrag efter forskellige satser A-, B- og C-bidrag og visse grupper, som modtager overførselsindkomst, betaler dobbelt ATP-bidrag. For at kunne anvende ATPbidraget som mål for beskæftigelsesomfanget skal der derfor inden omfordelingen i SP foretages en normering (omregning) af den enkeltes ATP-bidrag. Det normerede ATP-bidrag udgør uanset om det er A-, B-, C- eller dobbeltbidrag et brugbart mål for det bagvedliggende beskæftigelsesomfang (inkl. ledighedsperioder mv.). Det andet hovedprincip er det maksimale beløb, som kan godskrives på den enkeltes individuelle konto. Dette beløb svarer til det beløb, som ved fordelingen efter beskæftigelsesomfang godskrives en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Maksimumbeløbet beregnes hvert år i forbindelse med omfordelingen. I store træk betyder omfordelingen for lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomster, at der betales bidrag i forhold til indkomst og godskrives i forhold til beskæftigelsesomfang. Således får alle lønmodtagere med samme beskæftigelsesomfang godskrevet ens beløb på kontoen, uanset størrelsen af det indbetalte SP-bidrag. Der er dog to undtagelser, hvor det ikke er muligt at anvende beskæftigelsesomfanget som grundlag for omfordelingen. 1) Det gælder bidragydere med et normeret ATP-bidrag under 895 kr. under 1/3 ATP-bidrag. Denne gruppe omfatter personer med et beskedent beskæftigelsesomfang eller personer med flere samtidige beskæftigelsesforhold, men med få ugentlige arbejdstimer hos den enkelte arbejdsgiver. Bidragydere i denne gruppe får godskrevet det SP-bidrag, de har indbetalt, det vil sige krone til krone. 2) Endvidere betaler selvstændige normalt ikke ATP-bidrag af deres indkomster. Deres SP-bidrag godskrives derfor også krone til krone. Maksimumbeløbet nævnt ovenfor gælder også for disse to grupper. Derfor medfører loftet, at der opstår et overskud ved omfordelingen i det enkelte år. Dette overskud bliver overført til godskrivningen i det efterfølgende år. Godskrivningen i 2001 Antal kontohavere Gns. indbetalt bidrag (2000) Gns. godskrevet beløb Kvinder kr kr. Mænd kr kr. Alle kr kr. Det maksimalt godskrevne beløb kr. komstfordelingen på arbejdsmarkedet. Denne variation udjævnes ved godskrivningen på de individuelle konti i forhold til beskæftigelsesomfanget. Da kvinder i forhold til mænd gennemsnitligt har en lavere indkomst for samme beskæftigelsesomfang, betyder omfordelingen, at der sker en overførsel af bidrag fra mænd til kvinder. Da kvinder har en større andel af deltidsarbejdet blandt specielt de yngste og ældste på arbejdsmarkedet, vil kvinder i disse årgange få tilskrevet relativt mindre. Forskellen mellem, hvad kvinder og mænd gennemsnitligt får godskrevet, er derfor relativt større i disse årgange. Gennemsnitsindkomsten blandt midaldrende og ældre er højere, end den er blandt yngre. Derfor sker der en omfordeling fra midaldrende og ældre kontohavere til yngre kontohavere. Omfordelingen i 2001 betød, at knap 1,6 millioner personer fik godskrevet et større beløb end det bidrag, de har betalt. Knap 1 million personer fik godskrevet mindre, end de har betalt i bidrag, mens godt 0,5 millioner 8 SP Å RSRAPPORT 2001

11 Gennemsnitligt indbetalt og godskrevet SP-bidrag for 2000 Kr kontohavere fik godskrevet et beløb, der stort set svarer til det bidrag, de har betalt. Under ét fik ca. 70 pct. af samtlige kontohavere godskrevet et beløb, der er større end eller lig med det bidrag, de har betalt. Ca. 30 pct. fik godskrevet et beløb, der er mindre end det bidrag, de har betalt. Bidrag og godskrivning i forhold til indkomst i 2000 Kr over 60 Alder Kvinder - Gns. indbetalt Kvinder - Gns. godskrevet 2 3 Gns. godskrevet beløb Gns. bidrag Indkomstklasser (deciler) Mænd - Gns. indbetalt Mænd - Gns. godskrevet 9 10 Regulering Indeståendet på de individuelle konti i SP er ultimo 2001 tilskrevet et negativt formueafkast på i alt -390 millioner kr. Det svarer til en reguleringsprocent for 2001 på -2,8 pct. Baggrunden for den negative regulering er de markante kursfald, som har præget både det danske og det udenlandske aktiemarked i Indeståender og formue Ultimo 2001 udgjorde kontohavernes samlede indestående i SP millioner kr. SP s samlede formue ultimo 2001 omfatter ud over det samlede indestående på individuelle konti også bl.a. det tidligere omtalte overskud fra omfordelingen på 162 mio. kr. og acontobidrag indbetalt i De samlede aktiver udgjorde ultimo 2001 i alt millioner kr. Udbetaling fra SP Udbetalingen af det individuelle indestående i SP begynder, når kontohaveren når folkepensionsalderen. Udbetalingen sker i månedlige rater over 10 år. Beløb under kr. udbetales dog som en engangssum, mens indestående mellem kr. og kr. udbetales i ti årlige rater. Da SP-ordningen er ny, vil udbetalingerne også i 2002 ske i form af engangssummer. Ved dødsfald udbetales indeståendet på afdødes konto til boet. Bidrag indbetalt i dødsåret tilbagebetales krone for krone til dødsboet. Konti, der udbetales i løbet af året, forrentes fra årsskiftet og frem til udbetalingsdagen med en rentesats, der på forhånd er fastsat med udgangspunkt i SP s budget for det pågældende år. Bestyrelsen besluttede i december 2001, at udbetalingsrenten i 2002 er 4,0 pct. p.a. Udbetalingsrenten var 4,5 pct. p.a. i SP Å RSRAPPORT

12 Pensionsudbetalinger i 2001 I alt Gns. udbetaling Antal mio. kr. Kr. Udbetalinger til kontohavere, der fyldte 67 år , Udbetalinger til dødsboer efter kontohavere, der afgik ved døden , Udbetalinger i alt , Løbende ydelser fra SP er indkomstskattepligtige. Indestående udbetalt som engangsbeløb og udbetaling til dødsboer er afgiftspligtige. Der er i 2001 udbetalt i alt 86,5 millioner kr. til kontohavere og dødsboer. Information og administration SP har i 2001 udsendt pensionsoversigter til 3,1 millioner kontohavere. Pensionsoversigterne, der indeholder oplysning om indbetalinger, indestående, regulering og forventet udbetaling ved alder 67/65 år, er udsendt sammen med tilsvarende oplysninger for ATP og Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP). Fælles udsendelse giver bedre overblik for den enkelte kontohaver samtidig med, at SP sparer portoomkostninger. SP sender også i 2002 pensionsoversigter ud til kontohaverne. Oplysninger om SP er i øvrigt tilgængelige på internettjenesten SP har i 2001 etableret en fælles udbetalingskanal i samarbejde med ATP. Kontohavere kan fremover i stedet for en check få deres SPindestående udbetalt til den samme bankkonto, som ATP-pensionen udbetales til. Denne enkle udbetalingsform gør det nemmere for modtagerne og medfører samtidig sparede administrationsomkostninger, idet kontooverførsler er væsentlig billigere end checkudbetalinger. SP har desuden i 2001 etableret et skifteretssystem sammen med DMP. Systemet smidiggør udbetalingen til dødsboer efter afdøde kontohavere, idet systemet sikrer en fælles, samtidig henvendelse til skifteretten fra de to ordninger. SP's omkostninger i 2001 I alt mio. kr. Pr. kontohaver Kr. Til kontoadministration 31,1 10 Til investeringsvirksomhed 22,9 7 Samlet 54,0 17 Opkrævning af bidrag Told Skat opkræver SP-bidraget for lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige som et forhøjet arbejdsmarkedsbidrag. Told Skat overfører løbende de opkrævede bidrag til ATP som acontobeløb. ATP opkræver SP-bidraget for personer, som modtager overførselsindkomst, hos a-kasser og kommuner. For ikke-forsikrede lønmodtagere, der modtager tilskud til voksenuddannelse mv., opkræver ATP bidraget hos 14 udvalgte arbejdsformidlingskontorer 10 SP Å RSRAPPORT 2001

13 Retningslinier for SP s investeringer Bestyrelsens retningslinier for forvaltningen af de samlede fondsmidler i SP (sammenfatning) Fondsmidlerne skal anbringes og forvaltes således, at de bliver til størst mulig gavn for SP. Ved midlernes placering skal herved tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt den højst mulige forrentning. Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med et årligt aktiv-passiv studie rammer for fordeling af fondsmidlernes anbringelse i aktiver af forskellig art, sikkerhed, varighed, valutaenhed mv. Bestyrelsen fastsætter i samme forbindelse et målepunkt for porteføljeforvaltningen. Endelig vedtager bestyrelsen en liste over, hvilke værdipapirtyper og eventuelle andre finansielle instrumenter, som kan anvendes i porteføljeplejen. Direktøren har det daglige ansvar for, at fondsmidlerne i overensstemmelse med disse rammer anbringes, så de bliver til størst mulig gavn for SP. Forretningsudvalget kan, efter indstilling fra direktøren, give bemyndigelse til mindre afvigelser fra de vedtagne rammer, såfremt sådanne afvigelser i årets løb viser sig at være til større gavn for SP. Ved anbringelsen af fondsmidlerne skal det tilstræbes ikke at bidrage til forstyrrelse på kapitalmarkedet. Valutakurs- og renterisiko i SP Højst 20 pct. af de samlede bogførte fondsplaceringer kan udækket foretages i rentebærende fordringer, der ikke er denomineret i danske kroner eller i euro, og i aktieselskaber og andre kapitalandele, der udstedes af selskaber, der ikke har hjemsted i Danmark eller et af euro-landene. Højst 10 pct. af de samlede bogførte fondsplaceringer kan foretages uden for zone A-landene (lande der er medlem af EU, EØS og OECD samt Saudi-Arabien). Højst 10 pct. af de samlede bogførte fondsplaceringer kan udækket foretages i et enkelt af følgende zone A-lande: USA og Storbritannien. Højst 5 pct. af de samlede bogførte fondsplaceringer kan udækket foretages i et enkelt af de øvrige zone A-lande uden for euroområdet. Højst 1 pct. af de samlede bogførte fondsplaceringer kan foretages i et enkelt land uden for zone A-landene. For at styre renterisikoen fastsættes der i forbindelse med bestyrelsens årlige fastsættelse af rammer for fondsmidlernes anbringelse grænser for varigheden på beholdningen af rentebærende fordringer, inkl. godkendte afledte instrumenter, der anvendes i porteføljeplejen, hvor varigheden udtrykkes ved den korrigerede varighed. Behandling af etiske temaer i forbindelse med SP s investeringer Udgangspunktet for SP s investeringer er ATP-lovens bestemmelser om, at bestyrelsen ved fondsmidlernes anbringelse skal tilstræbe en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning. God etik er oftest en forudsætning for en varig, god indtjening og dermed for bevarelse af aktieinvesteringernes realværdi. Det er således vigtigt for virksomhedernes udvikling, at de tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de virker. Det indgår derfor som en integreret del af SP s investeringspolitik at vurdere de etiske temaer, der knytter sig til enhver aktieinvestering. SP køber ikke aktier i virksomheder, der bevidst og gentagende bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse. SP køber ikke aktier i virksomheder i lande, som er genstand for en handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. SP Å RSRAPPORT

14 Tilfredsstillende resultat i turbulent å r Porteføljesammensætning ultimo % 33% 26% 19% 19% 13% 33% Porteføljesammensætning ultimo % Danske nominelle obligationer Nominelle obligationer i fremmed valuta 13% Børsnoterede danske aktier 42% Børsnoterede udenlandske aktier Unoterede aktier Afkast fordelt på aktivtyper Det er Den Særlige Pensionsopsparings formål at sikre kontohaverne det højst mulige afkast. Formueforvaltningen skal samtidig ske på en sådan måde, at der tages hensyn til den risiko, der er forbundet med investeringerne. Indbetalingerne til ordningen blev påbegyndt i begyndelsen af De månedlige indbetalinger er stadig store i forhold til selve porteføljen. De store indbetalinger er den væsentligste årsag til forøgelsen af porteføljens størrelse i det forløbne år. De første udbetaling - Portefølje Afkast Afkast 2001 ultimo 2001 SP SP Målepunkt mio. kr mio. kr. pct.* pct.** Obligationer ,2 7,1 Nominelle obligationer i danske kroner ,2 7,2 Nominelle obligationer i fremmed valuta ,3 6,7 Børsnoterede aktier ,4-12,5 Hjemsted i Danmark ,9-11,8 Hjemsted uden for Danmark ,6-13,2 Obligationer og børsnoterede aktier ,6-2,8 Valutaafdækning af udenlandske aktier ,2 Ovenstående aktiver ,8 Andre aktiver ,3 Unoterede aktier ,3 Investeringsaktiver*** ,8 * Afkast er beregnet tidsvægtet på daglig basis ** De anvendte målepunkter er anført på side 32 *** Heri indgår likviditet på 375 millioner kr. er fra ordningen fandt sted primo SP s porteføljemålsætning for 2001 blev fastlagt, så afkast og risiko i og mellem de forskellige aktivtyper samt ordningens lange udbetalingshorisont blev tilgodeset. Den væsentligste ændring i forhold til året før var beslutningen om at øge målsætningen for den børsnoterede aktieandel til 50 pct. fra 45 pct. i Den geografiske risikospredning ønskedes endvidere øget såvel i aktie- som obligationsporteføljen. Målsætningen for fordelingen mellem indenlandske og udenlandske aktier blev ændret fra 50:50 til 40:60, mens målsætningen for fordelingen mellem danske nominelle obligationer og obligationer i fremmed valuta blev ændret fra 80:20 til 75:25. Endelig var der fastsat en målsætning for investeringer i unoterede aktier på 1,5 pct. Ordningen har ikke tidligere investeret i unoterede aktier. Årets afkast SP s investeringsaktiver gav i 2001 et samlet markedsmæssigt tab før skat på 433 millioner kr. Det svarer til en forrentning på 2,8 pct. Stor turbulens og samlet kursfald på aktiemarkederne prægede årets afkast. Beholdningen af børsnoterede aktier gav et tab på 13,4 pct. Beholdningen af unoterede aktier gav et tab på 5,3 pct. Tabene på aktiebeholdningen blev delvist opvejet af et positivt afkast på 7,2 pct. på beholdningen af obligationer. Afkast på niveau med markedet trods svære markedsvilkår Årets afkast kan ikke betragtes isoleret, men skal sammenholdes med den generelle markedsudvikling for de enkelte investeringstyper. Endvidere bør sammenligningen ske for en flerårig periode. Grundlaget for en sammenligning med markedet er den overordnede sammensætning af porteføljen, som SP s bestyrelse har fastlagt for I sammenhæng med beslutningen om den overordnede porteføljesammensætning har bestyrelsen fastlagt et ambitiøst målepunkt baseret på markedsindeks under hensyntagen til de investeringsmæssige begrænsninger, SP er underlagt. Dette målepunkt danner grundlag for sammenligning af SP s afkast med markedsafkastet. Målepunktet omfatter alene porteføljen af obligationer samt børsnoterede aktier. SP fik på 12 SP Å RSRAPPORT 2001

15 disse aktiver et tab på 2,8 pct. Med henblik på at overholde SP s valutaplaceringsregler har det været nødvendigt delvist at afdække valutapositionen på aktier. Denne afdækning gav et negativt afkastbidrag til det samlede afkast på 0,2 pct. Korrigeret for dette forhold blev afkastet af obligationer og børsnoterede aktier -2,6 pct., mens målepunktet viste et tab på 2,8 pct. Renteudviklingen i 2001 Pct Positivt bidrag fra den taktiske porteføljesammensætning Bestyrelsens målepunkt udtrykker SP s langsigtede strategiske porteføljesammensætning. Den er bl.a. baseret på historiske erfaringer omkring udviklingen i markedsafkast. I forhold hertil har den mere kortsigtede taktiske porteføljesammensætning til formål at drage nytte af forventninger til markedsudviklingen på 6-12 måneders sigt. Indgangen til 2001 var præget af usikkerhed omkring den økonomiske udvikling samt risikoen for et korterevarende økonomisk tilbageslag. På den baggrund nedvægtede SP beholdningens aktieandel til fordel for placeringer i obligationer. Dette var et godt valg set i lyset af den efterfølgende markedsudvikling. Obligationsmarkederne gav således moderate positive afkast i Udviklingen blev præget af en betydelig udvidelse af renteforskellen mellem obligationer med lang og kort restløbetid. Mens renten på obligationer med lang restløbetid var omtrent uændret over året som helhed, faldt renten på obligationer med kort restløbetid kraftigt. Rentefaldet var stærkest i USA, men i forhold til Tyskland klarede de danske obligationer sig generelt bedst. Samtidig oplevede aktiemarkederne turbulens og markante kursfald. Således gav det globale aktiemarked over hele året et tab på 12,8 pct. målt ved MSCI All World i danske kroner. 1 December Januar Februar Marts April Rente på dansk statsobligation med 10 års restløbetid Danmarks Nationalbanks styringsrente (reporente) Rente på amerikansk statsobligation med 10 års restløbetid Maj Juni Blandt de større markeder gav japanske aktier det svageste afkast med et tab på 25,6 pct. opgjort i danske kroner, mens vesteuropæiske aktier gav et tab på 15,8 pct. Det amerikanske marked viste et mere moderat tab på 8,1 pct. Danske aktier gav et tab på 12,3 pct. målt ved Københavns Fondsbørs totalindeks inklu- Juli August September Den amerikanske centralbanks styringsrente (fed funds rate) Rente på tysk statsobligation med 10 års restløbetid Indekseret aktiekursudvikling i 2001 opgjort i danske kroner Pct December Januar Danmark Europa Februar Marts April USA Japan Maj Juni Juli August Fjernøsten (ekskl. Japan) Latinamerika September Verden Oktober Oktober November November December December SP ÅRSRAPPORT

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004 ATP s repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999

Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 Den Særlige Pensionsopsparing Beretning og regnskab 1999 SP BERETNING OG REGNSKAB 1999 1 Repræsentantskab Bestyrelse Formand Bestyrelsesformand Knud Heinesen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB Industriens Pension BERETNING OG REGNSKAB 2000 Det arbejder Industriens Pension for Størst mulig pension Industriens Pension investerer opsparingen, så medlemmerne får den størst mulige pension. Administration

Læs mere

beretning og regnskab

beretning og regnskab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 beretning og regnskab 2001 magistrenes pensionskasse Indhold Femårsoversigt - hovedtal 4 Årets resultat 2001

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr.

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 10 10 95 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD 3

Læs mere

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø.

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT... 4 2. Indledning... 5 3. Medlemsudvikling... 6 4. Investeringer... 8 5. Pensioner... 13 6. Risikostyring...

Læs mere

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. ÅRSRAPPORT 2010 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2011 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2011 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 15 Ledelsespåtegning 16 Intern

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands Årsrappor t 2007 Investeringsforeningen Profil Invest afdeling Steffen Rønn Brands Indholdsfortegnelse: Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 ledelsesberetning Årets resultater

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere