Den organiserede forvaltning Politik, viden og værdier i samspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den organiserede forvaltning Politik, viden og værdier i samspil"

Transkript

1 Den organiserede forvaltning Politik, viden og værdier i samspil Redigeret af Hanne Foss Hansen Forlaget Politiske Studier 2006

2 Hanne Foss Hansen (red.): Den organiserede forvaltning. Politik, viden og værdier i samspil. Copyright Forfatteren og Forlaget Politiske Studier Udgivet af: Forlaget Politiske Studier 2006 c/o Institut for Statskundskab Øster Farimagsgade København K Tlf Fax Layout på omslag: Forlaget Politiske Studier Trykt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Reprocenter ISBN

3 Forord Dette festskrift Den organiserede forvaltning. Politik, viden og værdier i samspil er udarbejdet til professor Torben Beck Jørgensen i anledning af hans 60-års dag 7. marts Bogen indeholder bidrag fra en kreds af forskere i ind- og udland, som Torben på den ene eller anden måde har samarbejdet med gennem årene. Bogen fremtræder i overensstemmelse med forlagets politik ydmygt. Anderledes er det med indholdet. Bidragsyderne har søgt at følge fødselaren s kvalitetsbegreb og lagt vægt på grundighed og soliditet men også tænksom og inspirerende kreativitet. Ideen til og arbejdet med bogen har mødt stor støtte. Først og fremmest vil jeg vil gerne sige tak til bidragsyderne, der ved siden af mange andre gøremål fandt tid også til denne opgave. Tak også til Mikkel Vedby Rasmussen og Laila Rasmussen fra Forlaget Politiske Studier. Uden Lailas hjælp, ihærdighed og omhyggelighed, var bidragene aldrig blevet omdannet til et sammenhængende manuskript. Hanne Foss Hansen, København, februar

4 4

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kvalitet, kreativitet og pluralisme 7 Hanne Foss Hansen Kapitel 2 Ikke mange offentlige organisationer i Andeby New Public Manangement og offentlig organisationsteori 19 Carsten Greve Kapitel 3 Politik og organisation, organisation og politik 35 Jørgen Grønnegård Christensen Kapitel 4 Strukturreform, forandringsperspektiver og offentlig sektor værdier 63 Karsten Vrangbæk Kapitel 5 Evidens under udvikling forandringer i samspillet mellem vidensproduktion, forvaltning og politik 75 Hanne Foss Hansen & Olaf Rieper Kapitel 6 Utvärdering som megatrend, gigatrend och fyra böljer 105 Evert Vedung Kapitel 7 Udfordringer til forvaltningspolitikken i det postindustrielle samfund og efter New Public Management-æraen når forvaltningspolitikken bør afspejle hele samfundets værdiudvikling 151 Preben Melander Kapitel 8 Public Value Mapping: An Outline of Normative Method 173 Barry Bozeman Kapitel 9 Transnationalt energiforskningssamarbejde hvor går grænsen 193 Birte Holst Jørgensen 5

6 Kapitel 10 Historical Perspective on National Traditions of Governance 211 Walter J. M. Kickert Forfattere 239 6

7 Kvalitet, kreativitet og pluralisme Hanne Foss Hansen Denne bog analyserer forandringer i forvaltninger og offentlige organisationer i et historisk, nutidigt og fremadrettet perspektiv. Historisk sættes der fokus på udviklingen af de europæiske staters forvaltningssystemer samt på lighedstræk og variationer i de reformer disse har gennemgået. Nutidigt sættes der fokus på offentlige organisationers samspil med omgivelserne, på New Public Management inspirerede reformers skæbne, på strukturreformen, på evalueringsbølger, på evidensbevægelsen samt på transnationalt forvaltningssamarbejde. Fremadrettet diskuteres det hvilke udfordringer de kommende års forvaltningspolitik står overfor set i lyset af samfundsudviklingen, og der udvikles en metode til værdibaseret evaluering. Bogen indeholder analytiske bidrag, metodeudviklende bidrag samt provokerende og dagsordenssættende bidrag. Bogen er skrevet som et festskrift i anledning af Torben Beck Jørgensen s 60 års dag. Den er inspireret af de bidrag, som Torben gennem en årrække har tilført forvaltningsforskningen, herunder blandt andet offentlig organisationsteori, forandringsteori samt tænkning om værdiprofiler og disses betydning. Det første jeg husker at have læst fra Torbens hånd er et bidrag i feltet, hvor den store sociologi og demokratiteorien forenes, konkret en publikation om Habermas og hans begreb om borgerlig offentlighed, skrevet tilbage i midten af 1970 erne (Beck Jørgensen, 1976). Dengang som nu var mange optaget af Habermas s tænkning om systemverden, livsverden og kommunikativ rationalitet. Torben valgte ikke at specialisere sig yderligere i Habermas men kastede sig over forvaltningsforskning mere konkret. Når man ser på, hvad Torben gennem årene har tilført dette område, må man på forvaltningsforskningens vegne sige tak for det. Interessen for Habermas blev, længe før det blev moderne at tale om netværk, udskiftet med en interesse for interorganisatorisk teori (Beck Jørgensen, 1977). Samspillet mellem interesseorganisationerne og centraladministrationen blev udsat for analyse (i samarbejde med Egil Fivelsdal og Poul-Erik Daugaard Jensen, 1979), og det også den gang særdeles aktuelle samfundsmæssige tema besparelser i 7

8 den offentlige sektor kom under nådesløs lup (Beck Jørgensen, 1981). Sidstnævnte blev i øvrigt efterfølgende fulgt op blandt andet i en lærebog om udgiftspolitik og budgetlægning (Beck Jørgensen og Mouritzen, 1993). I første del af 1980 erne tog Torben aktivt del i det såkaldte FORSTYR projekt. Forskningsstyring, blandt andet i form af et forslag om indførelse af særskilt og detaljeret forskningsbudgettering, fik en række forskere på Institut for Organisation og Arbejdssociologi på Handelshøjskolen i København (i dag CBS) til at iværksætte et projekt, hvor forskningens organisering og dens udviklingsbetingelser kom i fokus for analyse. Gruppen af initiativtagere bestod af Flemming Agersnap, Egil Fivelsdal, Preben West Hansen, Torben Beck Jørgensen, Bøje Larsen og Olaf Rieper, mens undertegnede var så heldig at blive tilbudt jobbet som forskningsassistent. To bøger fra projektet opnåede ganske stor opmærksomhed. I den første Forskningsstyring og forskningsmiljø (Agersnap m.fl., 1982) havde Torben tre bidrag. Kapitlet Forskeren og forskningsprojektet, eller: Den unge forskers lidelser har mange ph.d. stipendiater gennem årene trøstet sig med, når deres projekt drillede. I kapitlet Den lukkede virkelighed som arbejdsvilkår for samfundsforskningen reflekterer Torben over relationen mellem samfundsforskningen og virkeligheden. Der formuleres en typologi (Torben har gode gener for opstilling af typologier) over forskellige typer af forskning: sund forskning, elfenbensforskning, systembekræftende forskning, engangsforskning og pseudo forskning. Begreberne taler næsten for sig selv. Argumentet er, at hverken for megen skolastik og ensidig teoretisering eller for stor tæthed til eller omklamring af virkeligheden skaber god samfundsforskning. Idealet, som Torben altid selv har efterlevet, er kvalitet, hvorved han forstår: For mig indebærer kvalitet egenskaber som grundighed og soliditet men også tænksom og inspirerende kreativitet. Et forskningsprodukt, som har kvalitet, kan bestå. Det kan overleve, indtil der eventuelt kommer et problem eller en beslutningsanledning, for hvilken det er relevant (Beck Jørgensen, 1982b: 315). Torbens tredje bidrag til den første FORSTYR-bog, der er forfattet i samarbejde med Bøje Larsen, er den danske version af den berømte 8

9 styringstypologi, hvor en række styringsprincipper præsenteres og deres samspil illustreres (se også Carsten Greve s omtale i kapitel 2). I den anden FORSTYR-bog (Fivelsdal, 1985) bidrog Torben med et kapitel, der reflekterer over forskningens følelsesmæssige og psykiske side (Beck Jørgensen, 1985). Her findes indsigt i forskningens udfordringer og der gives gode råd til, hvordan udfordringerne kan mødes. Rådene har vist sig langtidsholdbare, og Torben har i skrivende stund en bog i trykken, der følger op på hans 80 er bidrag til erfaringsbaseret forskningspsykologi. I 1986 publicerede Torben Magtens spejl. I denne bog analyseres relationerne mellem forvaltningen og borgeren med afsæt i skønlitteraturen fra Holberg, Kafka og Dostojevskij til P.C. Jersild, Herdis Møllehave og Vita Andersen, for nu blot at nævne enkelte. Nogle centrale stikord er dialoger, labyrint, ansvar og etik. At tage afsæt i skønlitteraturen var i datidens forvaltningsforskning modigt men frem for alt kreativt. I midten af 1980 erne var Torben med til at tage initiativ til et projekt om Offentlig Organisation og Ledelse (POOL) og senere det efterfølgende tværinstitutionelle Center for Offentlig Organisation og Styring (COS). I dette regi blev der gennemført flere omfattende empiriske projekter under ledelse af Torben i samarbejde med Preben Melander. I 1992 resulterede dette i bogen Livet i offentlige organisationer, der, som titlen indikerer, præsenterer en offentlig organisationsteori med fokus på samspillet mellem offentlige organisationer og deres omverden (Beck Jørgensen & Melander, 1992). Også i denne sammenhæng blev kreativiteten sluppet løs. Almindelige metoder i forvaltningsforskningen såsom anvendelse af dokumentarisk materiale og interviews blev suppleret med organisationsfotografering ved Jette Beck Jørgensen. Anvendelse af fotos i forvaltningsforskning tvinger forskeren til se og åbner dermed sanser, der ellers sjældent aktiveres. Torben s metodologiske position er, som det er fremgået, pluralistisk. Alle sanser bør tages i brug i forvaltningsforskning: dokumentarmateriale, deltagerobservation, fotografering, lyde og lugte, interviews, feltdeltagelse, surveys, eksperimenter og skønlitteratur (Beck Jørgensen, 2004). Den offentlige organisationsteori blev som nævnt udviklet med afsæt i en kvalitativ metodologi, men den blev efterfølgende videreudviklet ved hjælp af kvantitative surveydata (Beck Jørgensen m.fl., 1996 og 1998; Nexø Jensen, 1997). Senere kom forandringsteorien til (Antonsen og Beck 9

10 Jørgensen, 2000) og i de senere år har Torbens indsats særligt været relateret til værdianalyse (Beck Jørgensen, 2003). Læsere, der er interesseret i en mere fyldig version af den historie henvises til Carsten Greve s bidrag i kapitel 2. Denne bog følger Torbens kvalitetsbegreb. Den er ikke ensidig teoretisk og lader sig ej heller omklamre af virkeligheden. Den analyserer virkeligheden med distance. Fælles for bidragene er, at de understreger værdien af de tilgange til forvaltningsanalysen, som Torben har udviklet og arbejdet med. Alligevel håber vi, at Torben også finder den inspirerende kreativ. Bogens opbygning Bogen er struktureret i 10 kapitler. I kapitel 2 diskuterer Carsten Greve tre sider af Torben Beck Jørgensens omfattende forfatterskab, nemlig den offentlige organisationsteori, forandringsteorien og indsatsen vedrørende værdianalyse, og ser på om og hvordan teoriudviklingen på disse områder er blevet påvirket af reformer og forandringer i den offentlige sektor. Der sættes fokus primært på perioden fra 1990 og fremefter og dermed på den periode hvor iværksættelsen og diskussionen af New Public Management (NPM) inspirerede styringsprincipper har været særligt intensiv. Analysen viser, at den offentlige organisationsteori dels har været formuleret op imod den klassiske forvaltningsteori med dens fokus på bureaukratiteori dels har været lanceret som et alternativ til policyanalysen. Der argumenteres for, at selvom den offentlige organisationsteori i en periode blev skubbet i defensiven både på grund af NPM tænkningen og på grund af det hastigt fremmarcherende governancebegreb, så tilbyder den fortsat en særdeles frugtbar ramme for analyse og diskussion af den offentlige sektors udvikling og styringsbetingelser. Kort sagt: Den offentlige organisationsteori, som TBJ er dansk fadder til, lever i dag i bedste velgående. I kapitel 3 forfølger Jørgen Grønnegaard Christensen samme spor ikke med afsæt i historiefortælling men derimod med afsæt i empirisk analyse af tre højaktuelle cases: Udlændingestyrelsen, Udenrigsministeriet samt Banedanmark. Kapitlet sætter fokus på relationen mellem politik og organisation. Det illustreres hvor store variationer der kan være i offentlige organisationers og forvaltningssystemers reaktioner på ændringer i deres omgivelser. 10

11 Udlændingestyrelsen karakteriseres som en ekstremt politisk lydhør forvaltning. Organisationen tilpasser sig skiftende politiske dagsordener, som en vejrhane tilpasser sig skiftende vindretninger. Resultater er blandt andet, at strategier og handlingsplaner ændres radikalt fra den ene dag til den anden. Også Udenrigsministeriet karakteriseres som en politisk lydhør organisation, men her lykkes det ledelsen at forene politisk lydhørhed med refleksioner og satsninger af mere grundlæggende organisatorisk, strategisk karakter. Banedanmark derimod karakteriseres som uimodtagelig for politisk påvirkning. Trods betydelig politisk opmærksomhed og gentagne kulegravninger, reproduceres driftsproblemer, kommunikationsproblemer og en nærmest ikke eksisterende økonomisk styring i en stadigt vedvarende reprise. Stærke organisatoriske normer, som ikke forandres på trods af gentagne omlægninger af organisationsstruktur og ditto ledelsesudskiftninger, synes at være årsagen til den onde cirkel. De tre cases illustrerer kraftfuldt organisationssociologiens og den offentlige organisationsteoris potentiale i forvaltningsanalysen. De klassiske politologiske forestillinger giver ikke tilstrækkelig forklaringskraft. Hverken forestillingen om den friktionsløse parlamentariske styringskæde, forestillingen om de kyniske bureaukraters egeninteressevaretagelse eller en mere makroorienteret korporatismeforankret forestilling kan forklare udviklingen i de tre cases. Den offentlige organisationsteori derimod giver et nuanceret bud på det komplekse samspil mellem organisation og omgivelser. Kapitel 4 af Karsten Vrangbæk sætter fokus på Danmarkshistoriens største reform, den pågående strukturreform. Reformen indebærer som bekendt omfattende forandringer i både den kommunale, regionale og statslige forvaltning og i samspillet mellem niveauerne. Bidraget diskuterer de meget aktuelle spørgsmål: Hvordan er strukturreformen blevet til? Hvordan vil den blive implementeret? Og hvilke offentlige værdier vil reformen fremme henholdsvis hæmme? Analysen tager afsæt i de forandrings- og værditypologier, som Torben gennem de seneste år har udviklet i samarbejde med en række kolleger. Bidraget dokumenterer, at der er et betydeligt analytisk potentiale i disse typologier. Strukturreformens tilblivelse havde på en og samme tid træk af at være en rationel planlagt proces besluttet i det politiske centrum og en mere kaotisk proces, hvor mange forskellige forandringsimpulser og aktører interagerede. 11

12 På tilsvarende vis er det forventeligt, at forskellige reformelementer, som der jo er mange af, vil blive implementeret på ganske varierende vis. Vrangbæk forudser et samspil mellem top-down og bottom-up processer, mellem rationelt planlagte processer og interessekampe. At vi kommer til at se eksempler på symbolsk implementering kan heller ikke afvises. Bidraget afsluttes med en diskussion af strukturreformens påvirkning af værdiprofilen i dansk forvaltning. Det konkluderes, at reformen svækker nærdemokratiske værdier og styrker værdier knyttet til effektivisering og valgfrihed. Reformen bygger på forestillingen om borgerne som forbrugere snarere end som demokratisk aktive borgere. Da strukturreformen er under implementering, kan de rejste spørgsmål, som forfatteren også selv anfører, selvsagt ikke besvares præcist på nuværende tidspunkt. Vrangbæk s kapitel kan derfor til dels læses som et forskningsprogram. Strukturreformen er også en enestående anledning til via forskning og evaluering at skabe mere viden om komplekse reformplaners skæbne. Kapitel 5 sætter fokus på en mere snigende reform af den offentlige sektor. Hanne Foss Hansen s og Olaf Rieper s bidrag handler om den omsiggribende globale evidensbølge. Evidensbaseret politik, evidensbaseret forvaltning, evidensbaseret ledelse og evidensbaseret praksis er i de senere år blevet plusord. Evidensbasering handler om at udarbejde politik, forvaltning, praksis m.v. med afsæt i den bedst mulige viden om hvilke indsatser og interventioner, der virker. Evidens produceres blandt andet via udarbejdelse af forskningsoversigter, og der er i de senere år etableret flere internationale organisationer med afdelinger i Danmark og Norden, der til formål at løfte denne opgave. Mest kendt er Cochrane samarbejdet på det medicinske område og Campbell samarbejdet på områderne velfærd, uddannelse og kriminologi. Kapitlet præsenterer den metodologiske vifte, som litteraturen tilbyder når det gælder arbejdsformer til udarbejdelse af forskningsoversigter. Herefter analyseres Cochrane og Campbell samarbejdernes arbejdsform. Det vises hvordan de to evidensproducenter har valgt metodologiske idealer og praksisser, der er relativt snævre set i lyset af litteraturens typologier. De to evidensproducenter udarbejder helst deres forskningsoversigter på basis af resultater fra primærstudier, der har været tilrettelagt som lodtrækningsforsøg, og hvor resultaterne af disse kan bearbejdes statistisk ved hjælp af metaanalyse. Med dette metodologiske afsæt certificerer evidensproducenterne visse former for viden med deraf følgende risiko for at andre former for viden marginaliseres. 12

13 Institutionaliseringen af den beskrevne praksis har da også ført til en genopblusning af den gamle metodestrid mellem logisk-empirisk orienterede positivister på den ene side og konstruktivister og hermeneutikere på den anden. Kvantitativ metode versus kvalitativ forskning. Den metodologiske diskussion om evidensbasering er således intensiv. Men diskussionen af evidensbasering er herudover også en diskussion om forvaltningspolitik. Når evidensbasering spredes som et plusord i disse år er baggrunden blandt andet, at evidensproducenterne tilbyder en vidensform, der matcher den form for forvaltningspolitik, der er moderne i disse år. Den viden, som evidensproducenterne stiller til rådighed, har et potentiale som beslutningsgrundlag i prioriteringen af hvilke typer af indsatser og behandlingsformer, der skal tilbydes borgerne. Derved indskriver evidensbevægelsen sig også i den evalueringsbølge, der vægtlægger kvalitetsudvikling og resultatorientering. Tematisk lægger kapitel 6 sig så at sige i kølvandet på og perspektiverer kapitel 5, idet Evert Vedung her diskuterer evalueringsbølgen eller rettere de fire evalueringsbølger, der er svømmet ind over de nordiske lande i sidste knap 50 år. Bølgerne benævnes den videnskabelige, den nyliberale, den direkte demokratiske og den evidensbaserede bølge. Analysen viser, hvordan det, der i udgangspunktet var en enkel ide om evaluering, over tid er blevet til at stadigt mere mange facetteret fænomen. Evaluering tilskrives stadigt flere og til tider modstridende formål. Mange evalueringsmodeller er udviklet. Særlige evalueringsorganer og professionelle netværk er vokset frem. Analysen viser også hvordan en vifte af internationale organisationer har påvirket udviklingen. Også i kapitel 7 rettes sigtekornet mod forvaltningspolitiske ideologier og reformer. Med afsæt i en diskussion af de forandringer samfundet undergår i disse år samt en status over NPM-æraen, diskuterer Preben Melander, hvorvidt den herskende forvaltningspolitiske ideologi vil være bæredygtig fremover. Der argumenteres for, at globaliseringen, vidensamfundets kompetencekrav samt oplevelsesøkonomiens udfordringer stiller nye krav til den offentlige sektor og forvaltningspolitikken. Forvaltningspolitikkens nuværende blanding af tiltagende markedsstyring (herunder udlicitering, offentlig selskabsdannelse og brugerbetaling) og hierarkistyring (herunder koncernmodellens mål- og resultatstyring samt industriorienterede styringskoncepter som f.eks. aktivitetsbaserede 13

14 omkostningsregnskaber og balanced scorecard) er utilstrækkelige til at løfte de kommende års udfordringer. Der er behov for et paradigmeskifte. En fremtidig bæredygtig forvaltningspolitik bør i langt højere grad inddrage uformelle, emotionelle og grænsebrydende påvirkningsmedier og ikke som i dag alene basere sig på formelle og rationelle sprog, normer og påvirkningsmedier. Public Value Mapping (PVM) som Barry Bozeman udvikler i kapitel 8 kunne måske være et sådant påvirkningsmedium. På skuldrene af Torben og Barry s samarbejde om analyse af offentlige værdier udvikles i PVM en metode til værdibaseret evaluering af programmer, organisationer og institutioner. PVM har til formål at karakterisere og vurdere politiske valg og resultater med afsæt i offentlige værdikriterier. Offentlige værdier, der defineres som resultater hele samfundet har en interesse i, inkluderer f.eks. miljømæssig bæredygtighed, sundhed og tilvejebringelse af basale fornødenheder såsom bolig, mad, varme m.v. Udviklingen af PVM tager afsæt i en kritik af begrænsningerne i de kendte økonomiske evalueringsmodeller, der alene sætter fokus på effektivitet. Hvor de økonomiske evalueringsmodeller kan afdække markedsfejl, kan PVM afdække offentlige værdifejl ( public value failure ). PVM synes at være en lovende metode. Det bliver interessant at se den eksemplificeret i praksis i de kommende år. Kapitel 9 tager et sektorspecifikt udgangspunkt. Birte Holst Jørgensen s bidrag sætter fokus på potentialer og udfordringer i transnational forvaltning med det nordiske energiforskningssamarbejde som case. I et rationelt perspektiv er potentialet i transnationalt samarbejde frem for alt muligheden for at høste stordrifts- og samspilsfordele. De nationale grænser betragtes som broer til samarbejde og dermed som forudsætningen for at skabe synergi mellem forskellige systemer. I det konkrete case kan de relativt små forskningsmiljøer i de nordiske lande poole ressourcer og kompetencer i en fælles indsats inden for prioriterede områder. I et rationelt perspektiv er udfordringen at dokumentere at samarbejdet giver value for money såvel i form af omkostningsbevidst og effektiv forvaltning af ressourcerne som i form af projektresultater. Det rationelle perspektiv tegner imidlertid kun et partielt billede af potentialer og udfordringer i transnational forvaltning. Forfatteren vælger derfor at supplere dette med et lærende perspektiv samt et netværksperspektiv. Disse perspektiver tilbyder en forståelse af de 14

15 komplekse omgivelser, der er kendetegnende for transnational forvaltning. Mange interessenter skal tages i ed, hvis strategiske prioriteringer skal opnå legitimitet. Dette fordrer åbne dialogprocesser og strategiske alliancer med nationale forvaltningssystemer, forskningsmiljøer og industrier. Brobygning bliver dermed en forvaltningsmæssig kernekompetence. Bogens sidste kapitel 10 af Walter J. M. Kickert giver udsyn og sætter de øvrige bidrag ind i en historisk, forvaltningspolitisk kontekst. Argumentet er, at nutidige forvaltningsmæssige forandringer og reformer kun kan forstås, hvis de betragtes i et historisk, institutionelt perspektiv, der inkluderer en analyse af såvel statstyper, politiske system karakteristika, regeringstraditioner og samfundsstrukturer. Med dette afsæt fortælles historien om de europæiske staters udvikling fra statsbygning og enevælde over retsstatsudvikling og til New Public Management. Der sættes fokus på fællestræk i reformernes indhold og retorik men frem for alt på variationerne i deres implementering og gennemslagskraft. Der gøres en afstikker til USA. Og betydningen af variationer landene imellem i opbygningen af juridiske systemer og udmøntningen af juridiske traditioner diskuteres. Budskabet er, at forandringer skal studeres i deres kontekst samt, at hypotesen om at de europæiske landes forvaltningssystemer i disse år skulle konvergere på ingen måde holder vand. 15

16 Litteratur Agersnap, Flemming m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Antonsen, Marianne & Torben Beck Jørgensen (red.) (2000). Forandringer i teori og praksis. Skiftende billeder fra den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Beck Jørgensen, Torben (1976). Introduktion til Habermas & borgerlig offentlighed. København: Handelshøjskolen. Beck Jørgensen, Torben (1977). Samspil og konflikt mellem organisationer. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (1981). Når staten skal spare. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (1982a). Den lukkede virkelighed som arbejdsvilkår for samfundsforskningen, i Flemming Agersnap m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp Beck Jørgensen, Torben (1982b). Forskeren og forskningsprojektet, eller: Den unge forskers lidelser, i Flemming Agersnap m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp Beck Jørgensen, Torben (1985). Forskning og følelser, i Egil Fivelsdal (red.) (1985). Nærbilleder af forskning. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (1986). Magtens spejl. Myndighed og borger i skønlitteraturen. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (2004). Som man råber i skoven. Lidt om, hvordan man også kan studere offentlig forvaltning, i Jens Blom-Hansen m.fl. (red.). Politisk ukorrekt. Århus: Aarhus Universitetsforlag, pp Beck Jørgensen, Torben (red.) (2003). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Magtudredningen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Beck Jørgensen, Torben & Bøje Larsen (1982). Styring et forsøg på teoridannelse, i Flemming Agersnap m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp Beck Jørgensen, Torben & Preben Melander (red.) (1992/1999). Livet i offentlige organisationer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Beck Jørgensen, Torben & Poul Erik Mouritzen (1993/2001). Udgiftspolitik og budgetlægning. Århus: Systime. 16

17 Beck Jørgensen, Torben; Hanne Foss Hansen, Marianne Antonsen & Preben Melander (1996). Offentlige organisationer mellem politik og produktion, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 77. årgang, nr. 1, pp Beck Jørgensen, Torben, Hanne Foss Hansen, Marianne Antonsen & Preben Melander (1998). Public Organiztions, multiple constituencies and governance, Public Administration, vol. 76, no. 3, pp Fivelsdal, Egil (red.) (1985). Nærbilleder af forskning. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Fivelsdal, Egil, Torben Beck Jørgensen & Poul-Erik Daugaard Jensen (1979). Interesseorganisationer og centraladministration. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Nexø Jensen, Hanne (1997). Offentlige organisationer mellem tradition og fornyelse. København: Forlaget Politisk Studier. 17

18 18

19 Ikke mange offentlige organisationer i Andeby! New Public Management og offentlig organisationsteori Carsten Greve Indledning Torben Beck Jørgensen (TBJ) har mangfoldige interesser og en af dem er Anders And! Egentlig er det mærkeligt. For der er ikke mange synlige offentlige organisationer i Andeby. Anders And selv lever sit byliv på bedste beskub med Andersine og Rip, Rap og Rup. Fætter Højben smigrer sig igennem livet i private organisationer og Onkel Joakim er en fæl kapitalist og pengepuger. Den øvrige del af Andebys univers foregår på landet hos Fætter Guf og Bedstemor And eller hos andre farverige karakterer som Bjørnebanden og Hexia de Trick. Offentlige myndighedspersoner, skrankepaver eller moderne offentlige ledere er for det meste ude af syne. Spørgsmålet er om offentlige organisationer er ved at blive som i Andeby: negliceret og ude af syne til fordel for viden om livet i private og privatiserede organisationer? Dette kapitel undersøger, hvilke styringsprincipper den offentlige sektor er blevet forandret ud fra i nyere tid, og diskuterer hvordan forandringerne indvirker på den offentlige organisationsteori. 1 Hvordan kan der laves en teori specifikt om offentlige organisationer? Det har været et af de hovedspørgsmål, som TBJ har arbejdet med i sin forskning. Den offentlige forvaltning kan ikke kun ses a priori som en bureaukratisk institution underlagt politiske instrukser og indlejret i en historisk udviklet retsstat. I stedet må offentlige organisationers aktiviteter analyseres empirisk, og det må holdes åbent, hvilke faktorer, der påvirker styringen, ledelsen og livet i offentlige organisationer (Beck Jørgensen & Melander, red., 1992/1999). Det kan være politiske forhold, men det kan også være professionsbestemte faktorer eller påvirkninger fra markedet. 1 Forfatteren til denne artikel havde TBJ som ph.d. vejleder på sit projekt om Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber, der blev forsvaret i 1997 på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og var siden kollega med TBJ på samme institut i årene

20 Samtidig med denne teoretiske bestræbelse blev udfoldet i 1990 errne og frem, undergik den offentlige sektor store forandringer. Det var TBJ bl.a. selv med til at slå fast i den antologi, som han og Marianne Antonsens redigerede om forandringer i den offentlige sektor, der udkom i 2000 (Antonsen & Beck Jørgensen, red., 2000). Den offentlige sektors modernisering er fortsat indtil i dag (Ejersbo & Greve, 2005). Internationalt er udviklingen med forandring af offentlige organisationer bekræftet i talrige analyser (se f.eks. Pollitt & Bouckaert, 2004). I løbet af det sidste årti blev diskussionen om forandringer på mange måder fanget op med begrebet New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Der var to hovedingredienser i NPM: anvendelse af markedsmekanismer og anvendelse af ledelsesmetoder fra den private sektor med henblik på at frigøre muligheden for offentlig ledelse. En af effekterne af NPM var bl.a. en øget opsplitning af den offentlige sektors organisation i kontraktstyrelser, statslige aktieselskaber, udliciteret offentlig servicelevering og frit valgs-ordninger. Siden 1990 erne har diskussionen om udviklingen af en offentlig organisationsteori og NPM kørt. Hvordan har den offentlige organisationsteori klaret udfordringerne fra forandrings- og moderniseringsbølgen, som NPM kodificerede og forstærkede? Har den offentlige organisationsteori overlevet som teori, eller har NPM revet og flået så meget i de offentlige organisationer, så der er ikke er intakte offentlige organisationer tilbage at lave teorier om? Relationen mellem NPM og den offentlige organisationsteori er sjældent blevet direkte ekspliciteret, men TBJ har skrevet intensivt om begge dele, så derfor tager dette kapitel udfordringen op, og søger at beskrive forholdet mellem de to diskussioner og dermed mellem to sider af TBJ s omfattende og væsentlige forfatterskab. NPM: en form for ny offentlig kapitalisme? Begrebet om NPM blev lanceret af Hood (1991) i en nu berømt artikel A Public Management for All Seasons (Hood, 1991). 2 I 2006 har NPM været 2 TBJ havde kontakt til Christopher Hood på LSE, og fik dermed igennem, at jeg kunne få mit udlandsophold i ph.d. studiet på LSE. Det skete i 1994, hvor diskussion om NPM for alvor var ved at gå i gang. Et af spørgsmålene jeg havde til Hood var: Is public management possible in a world populated by quangos (halv-offentlige organisationer). Som svar på det spørgsmål viste Hood mig 2 af de papers han aktuelt var i gang med, hvoraf det ene var det paper, hvor han skrev om the headless chicken state som mulig 20

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler.

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Specialets opbygning... 7 2. Analytisk metode og teori... 9 2.1 Den diakrone analyse... 9 2.1.1 Episoder... 11 2.2 Den synkrone analyse... 12 3. Hvad er NPM?...

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen Carsten Greve, Copenhagen Business School & Niels Ejersbo, Syddansk Universitet Forord I vinter fik vi en

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

Den gode forvaltning på basis af hvilke værdier?

Den gode forvaltning på basis af hvilke værdier? Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang 115 Den gode forvaltning på basis af hvilke værdier? Av professor Torben Beck Jørgensen & professor Karsten Vrangbæk, Institut for statskundskab,

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: Designit Tryk: FTF 1. oplag 1.000 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: 978 87-7356-114-0 Bestilling: Telefon

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

New Public Management af Carsten Greve

New Public Management af Carsten Greve New Public Management af Carsten Greve Carsten Greve & Nordisk Kultur Institut 2002. Publikationen indgår i forskningsprojektet Nordisk Kulturpolitik under Forandring. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere