Den organiserede forvaltning Politik, viden og værdier i samspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den organiserede forvaltning Politik, viden og værdier i samspil"

Transkript

1 Den organiserede forvaltning Politik, viden og værdier i samspil Redigeret af Hanne Foss Hansen Forlaget Politiske Studier 2006

2 Hanne Foss Hansen (red.): Den organiserede forvaltning. Politik, viden og værdier i samspil. Copyright Forfatteren og Forlaget Politiske Studier Udgivet af: Forlaget Politiske Studier 2006 c/o Institut for Statskundskab Øster Farimagsgade København K Tlf Fax Layout på omslag: Forlaget Politiske Studier Trykt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Reprocenter ISBN

3 Forord Dette festskrift Den organiserede forvaltning. Politik, viden og værdier i samspil er udarbejdet til professor Torben Beck Jørgensen i anledning af hans 60-års dag 7. marts Bogen indeholder bidrag fra en kreds af forskere i ind- og udland, som Torben på den ene eller anden måde har samarbejdet med gennem årene. Bogen fremtræder i overensstemmelse med forlagets politik ydmygt. Anderledes er det med indholdet. Bidragsyderne har søgt at følge fødselaren s kvalitetsbegreb og lagt vægt på grundighed og soliditet men også tænksom og inspirerende kreativitet. Ideen til og arbejdet med bogen har mødt stor støtte. Først og fremmest vil jeg vil gerne sige tak til bidragsyderne, der ved siden af mange andre gøremål fandt tid også til denne opgave. Tak også til Mikkel Vedby Rasmussen og Laila Rasmussen fra Forlaget Politiske Studier. Uden Lailas hjælp, ihærdighed og omhyggelighed, var bidragene aldrig blevet omdannet til et sammenhængende manuskript. Hanne Foss Hansen, København, februar

4 4

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kvalitet, kreativitet og pluralisme 7 Hanne Foss Hansen Kapitel 2 Ikke mange offentlige organisationer i Andeby New Public Manangement og offentlig organisationsteori 19 Carsten Greve Kapitel 3 Politik og organisation, organisation og politik 35 Jørgen Grønnegård Christensen Kapitel 4 Strukturreform, forandringsperspektiver og offentlig sektor værdier 63 Karsten Vrangbæk Kapitel 5 Evidens under udvikling forandringer i samspillet mellem vidensproduktion, forvaltning og politik 75 Hanne Foss Hansen & Olaf Rieper Kapitel 6 Utvärdering som megatrend, gigatrend och fyra böljer 105 Evert Vedung Kapitel 7 Udfordringer til forvaltningspolitikken i det postindustrielle samfund og efter New Public Management-æraen når forvaltningspolitikken bør afspejle hele samfundets værdiudvikling 151 Preben Melander Kapitel 8 Public Value Mapping: An Outline of Normative Method 173 Barry Bozeman Kapitel 9 Transnationalt energiforskningssamarbejde hvor går grænsen 193 Birte Holst Jørgensen 5

6 Kapitel 10 Historical Perspective on National Traditions of Governance 211 Walter J. M. Kickert Forfattere 239 6

7 Kvalitet, kreativitet og pluralisme Hanne Foss Hansen Denne bog analyserer forandringer i forvaltninger og offentlige organisationer i et historisk, nutidigt og fremadrettet perspektiv. Historisk sættes der fokus på udviklingen af de europæiske staters forvaltningssystemer samt på lighedstræk og variationer i de reformer disse har gennemgået. Nutidigt sættes der fokus på offentlige organisationers samspil med omgivelserne, på New Public Management inspirerede reformers skæbne, på strukturreformen, på evalueringsbølger, på evidensbevægelsen samt på transnationalt forvaltningssamarbejde. Fremadrettet diskuteres det hvilke udfordringer de kommende års forvaltningspolitik står overfor set i lyset af samfundsudviklingen, og der udvikles en metode til værdibaseret evaluering. Bogen indeholder analytiske bidrag, metodeudviklende bidrag samt provokerende og dagsordenssættende bidrag. Bogen er skrevet som et festskrift i anledning af Torben Beck Jørgensen s 60 års dag. Den er inspireret af de bidrag, som Torben gennem en årrække har tilført forvaltningsforskningen, herunder blandt andet offentlig organisationsteori, forandringsteori samt tænkning om værdiprofiler og disses betydning. Det første jeg husker at have læst fra Torbens hånd er et bidrag i feltet, hvor den store sociologi og demokratiteorien forenes, konkret en publikation om Habermas og hans begreb om borgerlig offentlighed, skrevet tilbage i midten af 1970 erne (Beck Jørgensen, 1976). Dengang som nu var mange optaget af Habermas s tænkning om systemverden, livsverden og kommunikativ rationalitet. Torben valgte ikke at specialisere sig yderligere i Habermas men kastede sig over forvaltningsforskning mere konkret. Når man ser på, hvad Torben gennem årene har tilført dette område, må man på forvaltningsforskningens vegne sige tak for det. Interessen for Habermas blev, længe før det blev moderne at tale om netværk, udskiftet med en interesse for interorganisatorisk teori (Beck Jørgensen, 1977). Samspillet mellem interesseorganisationerne og centraladministrationen blev udsat for analyse (i samarbejde med Egil Fivelsdal og Poul-Erik Daugaard Jensen, 1979), og det også den gang særdeles aktuelle samfundsmæssige tema besparelser i 7

8 den offentlige sektor kom under nådesløs lup (Beck Jørgensen, 1981). Sidstnævnte blev i øvrigt efterfølgende fulgt op blandt andet i en lærebog om udgiftspolitik og budgetlægning (Beck Jørgensen og Mouritzen, 1993). I første del af 1980 erne tog Torben aktivt del i det såkaldte FORSTYR projekt. Forskningsstyring, blandt andet i form af et forslag om indførelse af særskilt og detaljeret forskningsbudgettering, fik en række forskere på Institut for Organisation og Arbejdssociologi på Handelshøjskolen i København (i dag CBS) til at iværksætte et projekt, hvor forskningens organisering og dens udviklingsbetingelser kom i fokus for analyse. Gruppen af initiativtagere bestod af Flemming Agersnap, Egil Fivelsdal, Preben West Hansen, Torben Beck Jørgensen, Bøje Larsen og Olaf Rieper, mens undertegnede var så heldig at blive tilbudt jobbet som forskningsassistent. To bøger fra projektet opnåede ganske stor opmærksomhed. I den første Forskningsstyring og forskningsmiljø (Agersnap m.fl., 1982) havde Torben tre bidrag. Kapitlet Forskeren og forskningsprojektet, eller: Den unge forskers lidelser har mange ph.d. stipendiater gennem årene trøstet sig med, når deres projekt drillede. I kapitlet Den lukkede virkelighed som arbejdsvilkår for samfundsforskningen reflekterer Torben over relationen mellem samfundsforskningen og virkeligheden. Der formuleres en typologi (Torben har gode gener for opstilling af typologier) over forskellige typer af forskning: sund forskning, elfenbensforskning, systembekræftende forskning, engangsforskning og pseudo forskning. Begreberne taler næsten for sig selv. Argumentet er, at hverken for megen skolastik og ensidig teoretisering eller for stor tæthed til eller omklamring af virkeligheden skaber god samfundsforskning. Idealet, som Torben altid selv har efterlevet, er kvalitet, hvorved han forstår: For mig indebærer kvalitet egenskaber som grundighed og soliditet men også tænksom og inspirerende kreativitet. Et forskningsprodukt, som har kvalitet, kan bestå. Det kan overleve, indtil der eventuelt kommer et problem eller en beslutningsanledning, for hvilken det er relevant (Beck Jørgensen, 1982b: 315). Torbens tredje bidrag til den første FORSTYR-bog, der er forfattet i samarbejde med Bøje Larsen, er den danske version af den berømte 8

9 styringstypologi, hvor en række styringsprincipper præsenteres og deres samspil illustreres (se også Carsten Greve s omtale i kapitel 2). I den anden FORSTYR-bog (Fivelsdal, 1985) bidrog Torben med et kapitel, der reflekterer over forskningens følelsesmæssige og psykiske side (Beck Jørgensen, 1985). Her findes indsigt i forskningens udfordringer og der gives gode råd til, hvordan udfordringerne kan mødes. Rådene har vist sig langtidsholdbare, og Torben har i skrivende stund en bog i trykken, der følger op på hans 80 er bidrag til erfaringsbaseret forskningspsykologi. I 1986 publicerede Torben Magtens spejl. I denne bog analyseres relationerne mellem forvaltningen og borgeren med afsæt i skønlitteraturen fra Holberg, Kafka og Dostojevskij til P.C. Jersild, Herdis Møllehave og Vita Andersen, for nu blot at nævne enkelte. Nogle centrale stikord er dialoger, labyrint, ansvar og etik. At tage afsæt i skønlitteraturen var i datidens forvaltningsforskning modigt men frem for alt kreativt. I midten af 1980 erne var Torben med til at tage initiativ til et projekt om Offentlig Organisation og Ledelse (POOL) og senere det efterfølgende tværinstitutionelle Center for Offentlig Organisation og Styring (COS). I dette regi blev der gennemført flere omfattende empiriske projekter under ledelse af Torben i samarbejde med Preben Melander. I 1992 resulterede dette i bogen Livet i offentlige organisationer, der, som titlen indikerer, præsenterer en offentlig organisationsteori med fokus på samspillet mellem offentlige organisationer og deres omverden (Beck Jørgensen & Melander, 1992). Også i denne sammenhæng blev kreativiteten sluppet løs. Almindelige metoder i forvaltningsforskningen såsom anvendelse af dokumentarisk materiale og interviews blev suppleret med organisationsfotografering ved Jette Beck Jørgensen. Anvendelse af fotos i forvaltningsforskning tvinger forskeren til se og åbner dermed sanser, der ellers sjældent aktiveres. Torben s metodologiske position er, som det er fremgået, pluralistisk. Alle sanser bør tages i brug i forvaltningsforskning: dokumentarmateriale, deltagerobservation, fotografering, lyde og lugte, interviews, feltdeltagelse, surveys, eksperimenter og skønlitteratur (Beck Jørgensen, 2004). Den offentlige organisationsteori blev som nævnt udviklet med afsæt i en kvalitativ metodologi, men den blev efterfølgende videreudviklet ved hjælp af kvantitative surveydata (Beck Jørgensen m.fl., 1996 og 1998; Nexø Jensen, 1997). Senere kom forandringsteorien til (Antonsen og Beck 9

10 Jørgensen, 2000) og i de senere år har Torbens indsats særligt været relateret til værdianalyse (Beck Jørgensen, 2003). Læsere, der er interesseret i en mere fyldig version af den historie henvises til Carsten Greve s bidrag i kapitel 2. Denne bog følger Torbens kvalitetsbegreb. Den er ikke ensidig teoretisk og lader sig ej heller omklamre af virkeligheden. Den analyserer virkeligheden med distance. Fælles for bidragene er, at de understreger værdien af de tilgange til forvaltningsanalysen, som Torben har udviklet og arbejdet med. Alligevel håber vi, at Torben også finder den inspirerende kreativ. Bogens opbygning Bogen er struktureret i 10 kapitler. I kapitel 2 diskuterer Carsten Greve tre sider af Torben Beck Jørgensens omfattende forfatterskab, nemlig den offentlige organisationsteori, forandringsteorien og indsatsen vedrørende værdianalyse, og ser på om og hvordan teoriudviklingen på disse områder er blevet påvirket af reformer og forandringer i den offentlige sektor. Der sættes fokus primært på perioden fra 1990 og fremefter og dermed på den periode hvor iværksættelsen og diskussionen af New Public Management (NPM) inspirerede styringsprincipper har været særligt intensiv. Analysen viser, at den offentlige organisationsteori dels har været formuleret op imod den klassiske forvaltningsteori med dens fokus på bureaukratiteori dels har været lanceret som et alternativ til policyanalysen. Der argumenteres for, at selvom den offentlige organisationsteori i en periode blev skubbet i defensiven både på grund af NPM tænkningen og på grund af det hastigt fremmarcherende governancebegreb, så tilbyder den fortsat en særdeles frugtbar ramme for analyse og diskussion af den offentlige sektors udvikling og styringsbetingelser. Kort sagt: Den offentlige organisationsteori, som TBJ er dansk fadder til, lever i dag i bedste velgående. I kapitel 3 forfølger Jørgen Grønnegaard Christensen samme spor ikke med afsæt i historiefortælling men derimod med afsæt i empirisk analyse af tre højaktuelle cases: Udlændingestyrelsen, Udenrigsministeriet samt Banedanmark. Kapitlet sætter fokus på relationen mellem politik og organisation. Det illustreres hvor store variationer der kan være i offentlige organisationers og forvaltningssystemers reaktioner på ændringer i deres omgivelser. 10

11 Udlændingestyrelsen karakteriseres som en ekstremt politisk lydhør forvaltning. Organisationen tilpasser sig skiftende politiske dagsordener, som en vejrhane tilpasser sig skiftende vindretninger. Resultater er blandt andet, at strategier og handlingsplaner ændres radikalt fra den ene dag til den anden. Også Udenrigsministeriet karakteriseres som en politisk lydhør organisation, men her lykkes det ledelsen at forene politisk lydhørhed med refleksioner og satsninger af mere grundlæggende organisatorisk, strategisk karakter. Banedanmark derimod karakteriseres som uimodtagelig for politisk påvirkning. Trods betydelig politisk opmærksomhed og gentagne kulegravninger, reproduceres driftsproblemer, kommunikationsproblemer og en nærmest ikke eksisterende økonomisk styring i en stadigt vedvarende reprise. Stærke organisatoriske normer, som ikke forandres på trods af gentagne omlægninger af organisationsstruktur og ditto ledelsesudskiftninger, synes at være årsagen til den onde cirkel. De tre cases illustrerer kraftfuldt organisationssociologiens og den offentlige organisationsteoris potentiale i forvaltningsanalysen. De klassiske politologiske forestillinger giver ikke tilstrækkelig forklaringskraft. Hverken forestillingen om den friktionsløse parlamentariske styringskæde, forestillingen om de kyniske bureaukraters egeninteressevaretagelse eller en mere makroorienteret korporatismeforankret forestilling kan forklare udviklingen i de tre cases. Den offentlige organisationsteori derimod giver et nuanceret bud på det komplekse samspil mellem organisation og omgivelser. Kapitel 4 af Karsten Vrangbæk sætter fokus på Danmarkshistoriens største reform, den pågående strukturreform. Reformen indebærer som bekendt omfattende forandringer i både den kommunale, regionale og statslige forvaltning og i samspillet mellem niveauerne. Bidraget diskuterer de meget aktuelle spørgsmål: Hvordan er strukturreformen blevet til? Hvordan vil den blive implementeret? Og hvilke offentlige værdier vil reformen fremme henholdsvis hæmme? Analysen tager afsæt i de forandrings- og værditypologier, som Torben gennem de seneste år har udviklet i samarbejde med en række kolleger. Bidraget dokumenterer, at der er et betydeligt analytisk potentiale i disse typologier. Strukturreformens tilblivelse havde på en og samme tid træk af at være en rationel planlagt proces besluttet i det politiske centrum og en mere kaotisk proces, hvor mange forskellige forandringsimpulser og aktører interagerede. 11

12 På tilsvarende vis er det forventeligt, at forskellige reformelementer, som der jo er mange af, vil blive implementeret på ganske varierende vis. Vrangbæk forudser et samspil mellem top-down og bottom-up processer, mellem rationelt planlagte processer og interessekampe. At vi kommer til at se eksempler på symbolsk implementering kan heller ikke afvises. Bidraget afsluttes med en diskussion af strukturreformens påvirkning af værdiprofilen i dansk forvaltning. Det konkluderes, at reformen svækker nærdemokratiske værdier og styrker værdier knyttet til effektivisering og valgfrihed. Reformen bygger på forestillingen om borgerne som forbrugere snarere end som demokratisk aktive borgere. Da strukturreformen er under implementering, kan de rejste spørgsmål, som forfatteren også selv anfører, selvsagt ikke besvares præcist på nuværende tidspunkt. Vrangbæk s kapitel kan derfor til dels læses som et forskningsprogram. Strukturreformen er også en enestående anledning til via forskning og evaluering at skabe mere viden om komplekse reformplaners skæbne. Kapitel 5 sætter fokus på en mere snigende reform af den offentlige sektor. Hanne Foss Hansen s og Olaf Rieper s bidrag handler om den omsiggribende globale evidensbølge. Evidensbaseret politik, evidensbaseret forvaltning, evidensbaseret ledelse og evidensbaseret praksis er i de senere år blevet plusord. Evidensbasering handler om at udarbejde politik, forvaltning, praksis m.v. med afsæt i den bedst mulige viden om hvilke indsatser og interventioner, der virker. Evidens produceres blandt andet via udarbejdelse af forskningsoversigter, og der er i de senere år etableret flere internationale organisationer med afdelinger i Danmark og Norden, der til formål at løfte denne opgave. Mest kendt er Cochrane samarbejdet på det medicinske område og Campbell samarbejdet på områderne velfærd, uddannelse og kriminologi. Kapitlet præsenterer den metodologiske vifte, som litteraturen tilbyder når det gælder arbejdsformer til udarbejdelse af forskningsoversigter. Herefter analyseres Cochrane og Campbell samarbejdernes arbejdsform. Det vises hvordan de to evidensproducenter har valgt metodologiske idealer og praksisser, der er relativt snævre set i lyset af litteraturens typologier. De to evidensproducenter udarbejder helst deres forskningsoversigter på basis af resultater fra primærstudier, der har været tilrettelagt som lodtrækningsforsøg, og hvor resultaterne af disse kan bearbejdes statistisk ved hjælp af metaanalyse. Med dette metodologiske afsæt certificerer evidensproducenterne visse former for viden med deraf følgende risiko for at andre former for viden marginaliseres. 12

13 Institutionaliseringen af den beskrevne praksis har da også ført til en genopblusning af den gamle metodestrid mellem logisk-empirisk orienterede positivister på den ene side og konstruktivister og hermeneutikere på den anden. Kvantitativ metode versus kvalitativ forskning. Den metodologiske diskussion om evidensbasering er således intensiv. Men diskussionen af evidensbasering er herudover også en diskussion om forvaltningspolitik. Når evidensbasering spredes som et plusord i disse år er baggrunden blandt andet, at evidensproducenterne tilbyder en vidensform, der matcher den form for forvaltningspolitik, der er moderne i disse år. Den viden, som evidensproducenterne stiller til rådighed, har et potentiale som beslutningsgrundlag i prioriteringen af hvilke typer af indsatser og behandlingsformer, der skal tilbydes borgerne. Derved indskriver evidensbevægelsen sig også i den evalueringsbølge, der vægtlægger kvalitetsudvikling og resultatorientering. Tematisk lægger kapitel 6 sig så at sige i kølvandet på og perspektiverer kapitel 5, idet Evert Vedung her diskuterer evalueringsbølgen eller rettere de fire evalueringsbølger, der er svømmet ind over de nordiske lande i sidste knap 50 år. Bølgerne benævnes den videnskabelige, den nyliberale, den direkte demokratiske og den evidensbaserede bølge. Analysen viser, hvordan det, der i udgangspunktet var en enkel ide om evaluering, over tid er blevet til at stadigt mere mange facetteret fænomen. Evaluering tilskrives stadigt flere og til tider modstridende formål. Mange evalueringsmodeller er udviklet. Særlige evalueringsorganer og professionelle netværk er vokset frem. Analysen viser også hvordan en vifte af internationale organisationer har påvirket udviklingen. Også i kapitel 7 rettes sigtekornet mod forvaltningspolitiske ideologier og reformer. Med afsæt i en diskussion af de forandringer samfundet undergår i disse år samt en status over NPM-æraen, diskuterer Preben Melander, hvorvidt den herskende forvaltningspolitiske ideologi vil være bæredygtig fremover. Der argumenteres for, at globaliseringen, vidensamfundets kompetencekrav samt oplevelsesøkonomiens udfordringer stiller nye krav til den offentlige sektor og forvaltningspolitikken. Forvaltningspolitikkens nuværende blanding af tiltagende markedsstyring (herunder udlicitering, offentlig selskabsdannelse og brugerbetaling) og hierarkistyring (herunder koncernmodellens mål- og resultatstyring samt industriorienterede styringskoncepter som f.eks. aktivitetsbaserede 13

14 omkostningsregnskaber og balanced scorecard) er utilstrækkelige til at løfte de kommende års udfordringer. Der er behov for et paradigmeskifte. En fremtidig bæredygtig forvaltningspolitik bør i langt højere grad inddrage uformelle, emotionelle og grænsebrydende påvirkningsmedier og ikke som i dag alene basere sig på formelle og rationelle sprog, normer og påvirkningsmedier. Public Value Mapping (PVM) som Barry Bozeman udvikler i kapitel 8 kunne måske være et sådant påvirkningsmedium. På skuldrene af Torben og Barry s samarbejde om analyse af offentlige værdier udvikles i PVM en metode til værdibaseret evaluering af programmer, organisationer og institutioner. PVM har til formål at karakterisere og vurdere politiske valg og resultater med afsæt i offentlige værdikriterier. Offentlige værdier, der defineres som resultater hele samfundet har en interesse i, inkluderer f.eks. miljømæssig bæredygtighed, sundhed og tilvejebringelse af basale fornødenheder såsom bolig, mad, varme m.v. Udviklingen af PVM tager afsæt i en kritik af begrænsningerne i de kendte økonomiske evalueringsmodeller, der alene sætter fokus på effektivitet. Hvor de økonomiske evalueringsmodeller kan afdække markedsfejl, kan PVM afdække offentlige værdifejl ( public value failure ). PVM synes at være en lovende metode. Det bliver interessant at se den eksemplificeret i praksis i de kommende år. Kapitel 9 tager et sektorspecifikt udgangspunkt. Birte Holst Jørgensen s bidrag sætter fokus på potentialer og udfordringer i transnational forvaltning med det nordiske energiforskningssamarbejde som case. I et rationelt perspektiv er potentialet i transnationalt samarbejde frem for alt muligheden for at høste stordrifts- og samspilsfordele. De nationale grænser betragtes som broer til samarbejde og dermed som forudsætningen for at skabe synergi mellem forskellige systemer. I det konkrete case kan de relativt små forskningsmiljøer i de nordiske lande poole ressourcer og kompetencer i en fælles indsats inden for prioriterede områder. I et rationelt perspektiv er udfordringen at dokumentere at samarbejdet giver value for money såvel i form af omkostningsbevidst og effektiv forvaltning af ressourcerne som i form af projektresultater. Det rationelle perspektiv tegner imidlertid kun et partielt billede af potentialer og udfordringer i transnational forvaltning. Forfatteren vælger derfor at supplere dette med et lærende perspektiv samt et netværksperspektiv. Disse perspektiver tilbyder en forståelse af de 14

15 komplekse omgivelser, der er kendetegnende for transnational forvaltning. Mange interessenter skal tages i ed, hvis strategiske prioriteringer skal opnå legitimitet. Dette fordrer åbne dialogprocesser og strategiske alliancer med nationale forvaltningssystemer, forskningsmiljøer og industrier. Brobygning bliver dermed en forvaltningsmæssig kernekompetence. Bogens sidste kapitel 10 af Walter J. M. Kickert giver udsyn og sætter de øvrige bidrag ind i en historisk, forvaltningspolitisk kontekst. Argumentet er, at nutidige forvaltningsmæssige forandringer og reformer kun kan forstås, hvis de betragtes i et historisk, institutionelt perspektiv, der inkluderer en analyse af såvel statstyper, politiske system karakteristika, regeringstraditioner og samfundsstrukturer. Med dette afsæt fortælles historien om de europæiske staters udvikling fra statsbygning og enevælde over retsstatsudvikling og til New Public Management. Der sættes fokus på fællestræk i reformernes indhold og retorik men frem for alt på variationerne i deres implementering og gennemslagskraft. Der gøres en afstikker til USA. Og betydningen af variationer landene imellem i opbygningen af juridiske systemer og udmøntningen af juridiske traditioner diskuteres. Budskabet er, at forandringer skal studeres i deres kontekst samt, at hypotesen om at de europæiske landes forvaltningssystemer i disse år skulle konvergere på ingen måde holder vand. 15

16 Litteratur Agersnap, Flemming m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Antonsen, Marianne & Torben Beck Jørgensen (red.) (2000). Forandringer i teori og praksis. Skiftende billeder fra den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Beck Jørgensen, Torben (1976). Introduktion til Habermas & borgerlig offentlighed. København: Handelshøjskolen. Beck Jørgensen, Torben (1977). Samspil og konflikt mellem organisationer. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (1981). Når staten skal spare. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (1982a). Den lukkede virkelighed som arbejdsvilkår for samfundsforskningen, i Flemming Agersnap m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp Beck Jørgensen, Torben (1982b). Forskeren og forskningsprojektet, eller: Den unge forskers lidelser, i Flemming Agersnap m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp Beck Jørgensen, Torben (1985). Forskning og følelser, i Egil Fivelsdal (red.) (1985). Nærbilleder af forskning. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (1986). Magtens spejl. Myndighed og borger i skønlitteraturen. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Beck Jørgensen, Torben (2004). Som man råber i skoven. Lidt om, hvordan man også kan studere offentlig forvaltning, i Jens Blom-Hansen m.fl. (red.). Politisk ukorrekt. Århus: Aarhus Universitetsforlag, pp Beck Jørgensen, Torben (red.) (2003). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner. Magtudredningen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Beck Jørgensen, Torben & Bøje Larsen (1982). Styring et forsøg på teoridannelse, i Flemming Agersnap m.fl. (1982). Forskningsstyring og forskningsmiljø. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp Beck Jørgensen, Torben & Preben Melander (red.) (1992/1999). Livet i offentlige organisationer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Beck Jørgensen, Torben & Poul Erik Mouritzen (1993/2001). Udgiftspolitik og budgetlægning. Århus: Systime. 16

17 Beck Jørgensen, Torben; Hanne Foss Hansen, Marianne Antonsen & Preben Melander (1996). Offentlige organisationer mellem politik og produktion, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 77. årgang, nr. 1, pp Beck Jørgensen, Torben, Hanne Foss Hansen, Marianne Antonsen & Preben Melander (1998). Public Organiztions, multiple constituencies and governance, Public Administration, vol. 76, no. 3, pp Fivelsdal, Egil (red.) (1985). Nærbilleder af forskning. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Fivelsdal, Egil, Torben Beck Jørgensen & Poul-Erik Daugaard Jensen (1979). Interesseorganisationer og centraladministration. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Nexø Jensen, Hanne (1997). Offentlige organisationer mellem tradition og fornyelse. København: Forlaget Politisk Studier. 17

18 18

19 Ikke mange offentlige organisationer i Andeby! New Public Management og offentlig organisationsteori Carsten Greve Indledning Torben Beck Jørgensen (TBJ) har mangfoldige interesser og en af dem er Anders And! Egentlig er det mærkeligt. For der er ikke mange synlige offentlige organisationer i Andeby. Anders And selv lever sit byliv på bedste beskub med Andersine og Rip, Rap og Rup. Fætter Højben smigrer sig igennem livet i private organisationer og Onkel Joakim er en fæl kapitalist og pengepuger. Den øvrige del af Andebys univers foregår på landet hos Fætter Guf og Bedstemor And eller hos andre farverige karakterer som Bjørnebanden og Hexia de Trick. Offentlige myndighedspersoner, skrankepaver eller moderne offentlige ledere er for det meste ude af syne. Spørgsmålet er om offentlige organisationer er ved at blive som i Andeby: negliceret og ude af syne til fordel for viden om livet i private og privatiserede organisationer? Dette kapitel undersøger, hvilke styringsprincipper den offentlige sektor er blevet forandret ud fra i nyere tid, og diskuterer hvordan forandringerne indvirker på den offentlige organisationsteori. 1 Hvordan kan der laves en teori specifikt om offentlige organisationer? Det har været et af de hovedspørgsmål, som TBJ har arbejdet med i sin forskning. Den offentlige forvaltning kan ikke kun ses a priori som en bureaukratisk institution underlagt politiske instrukser og indlejret i en historisk udviklet retsstat. I stedet må offentlige organisationers aktiviteter analyseres empirisk, og det må holdes åbent, hvilke faktorer, der påvirker styringen, ledelsen og livet i offentlige organisationer (Beck Jørgensen & Melander, red., 1992/1999). Det kan være politiske forhold, men det kan også være professionsbestemte faktorer eller påvirkninger fra markedet. 1 Forfatteren til denne artikel havde TBJ som ph.d. vejleder på sit projekt om Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber, der blev forsvaret i 1997 på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og var siden kollega med TBJ på samme institut i årene

20 Samtidig med denne teoretiske bestræbelse blev udfoldet i 1990 errne og frem, undergik den offentlige sektor store forandringer. Det var TBJ bl.a. selv med til at slå fast i den antologi, som han og Marianne Antonsens redigerede om forandringer i den offentlige sektor, der udkom i 2000 (Antonsen & Beck Jørgensen, red., 2000). Den offentlige sektors modernisering er fortsat indtil i dag (Ejersbo & Greve, 2005). Internationalt er udviklingen med forandring af offentlige organisationer bekræftet i talrige analyser (se f.eks. Pollitt & Bouckaert, 2004). I løbet af det sidste årti blev diskussionen om forandringer på mange måder fanget op med begrebet New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Der var to hovedingredienser i NPM: anvendelse af markedsmekanismer og anvendelse af ledelsesmetoder fra den private sektor med henblik på at frigøre muligheden for offentlig ledelse. En af effekterne af NPM var bl.a. en øget opsplitning af den offentlige sektors organisation i kontraktstyrelser, statslige aktieselskaber, udliciteret offentlig servicelevering og frit valgs-ordninger. Siden 1990 erne har diskussionen om udviklingen af en offentlig organisationsteori og NPM kørt. Hvordan har den offentlige organisationsteori klaret udfordringerne fra forandrings- og moderniseringsbølgen, som NPM kodificerede og forstærkede? Har den offentlige organisationsteori overlevet som teori, eller har NPM revet og flået så meget i de offentlige organisationer, så der er ikke er intakte offentlige organisationer tilbage at lave teorier om? Relationen mellem NPM og den offentlige organisationsteori er sjældent blevet direkte ekspliciteret, men TBJ har skrevet intensivt om begge dele, så derfor tager dette kapitel udfordringen op, og søger at beskrive forholdet mellem de to diskussioner og dermed mellem to sider af TBJ s omfattende og væsentlige forfatterskab. NPM: en form for ny offentlig kapitalisme? Begrebet om NPM blev lanceret af Hood (1991) i en nu berømt artikel A Public Management for All Seasons (Hood, 1991). 2 I 2006 har NPM været 2 TBJ havde kontakt til Christopher Hood på LSE, og fik dermed igennem, at jeg kunne få mit udlandsophold i ph.d. studiet på LSE. Det skete i 1994, hvor diskussion om NPM for alvor var ved at gå i gang. Et af spørgsmålene jeg havde til Hood var: Is public management possible in a world populated by quangos (halv-offentlige organisationer). Som svar på det spørgsmål viste Hood mig 2 af de papers han aktuelt var i gang med, hvoraf det ene var det paper, hvor han skrev om the headless chicken state som mulig 20

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Carsten Greve Copenhagen Business School Oversigt Markedsgørelse (her primært udlicitering) af den offentlige sektor En styringsmodel for markedsgørelse Faktorer

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN PROGRAMMET I DAG 1. Introduktion 2. EvalueringsteoriER ikke bare én men mange 3. Evalueringsplanen og

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER TRIVSELSMÅLINGER NYTTER DET NOGET, OG HVAD ER ALTERNATIVET? 14/1 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Modernisering og aktuelle reformer - den politiske omverden Omstilling af offentlige organisationer Ledelsesudfordringer

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Evidens i socialpædagogisk arbejde

Evidens i socialpædagogisk arbejde Evidens i socialpædagogisk arbejde Om virkningen af den pædagogiske indsats Om Evidens og socialpædagogik Evidens på feltets præmisser en dugfrisk illustration fra forskning i det socialpædagogiske felt

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen?

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sådan bliver din ledergruppe effektiv

Sådan bliver din ledergruppe effektiv www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 4, april 2015 Indholdsfortegnelse Sådan bliver din ledergruppe effektiv Ledergrupper ender alt for ofte som blindgyder og stopklodser for organisationers udvikling, og

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere