VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41"

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41 Pluss Leadership Maj 2009

2 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet på baggrund af involvering i Dansk erhvervspolitik Udviklingsstrategien for Region Sjælland Erhvervs og udviklingspolitik for Maribo, Næstved, Køge, Ringsted, Roskilde m.fl. Byernes udfordringer Erhvervs og Byggestyrelsen Erhvervsarealer langs motorveje Miljøministeriet Strategisk planlægning af Nyborg efter broen Evaluering af Væksthusene Erhvervs og Byggestyrelsen På baggrund heraf er der foretaget desk research af relevante plandokumenter i Vordingborg Kommune. Efterfølgende er der sammen med Vordingborg Kommune foretaget en interessentanalyse med henblik på at udpege nogle få nøglepersoner, som forventes at have særligt indblik i Vordingborgs erhvervsstrategiske placering og muligheder. De udpegede er: Direktør, Ulrik Bebe, Ceraco Direktør, Ole Kühnel, Vordingborg Bank Per Brix og Erling Elbom, Vordingborg Udviklingsråd og Erhvervsforening Direktør Hjalmar Hansen, Vordingborg Køkkenet Disse personer er interviewet i løbet af foråret Det samlede arbejde danner grundlag for denne rapport. Pluss Leadership Maj 2009 Motorvejsafkørsel 41 Maj

3 VORDINGBORG PÅ LANDKORTET I det følgende gennemgås en tematiseret SWOT analyse (S = Styrker, W = Svagheder, O = Muligheder, T = Trusler) for Vordingborg set med erhvervspolitiske øjne. Marked Sjælland og Sydhavsøerne er orienteret mod København som det dominerende center i Østdanmark. Staten har gennem de seneste årtier investeret et 3 cifret milliardbeløb for at øge Københavns marked og dermed byens internationale position. Investeringer som Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Lufthavnsmodernisering, Ørestad, Metro og snart Rødby Femern forbindelsen skal ses på denne baggrund. Infrastrukturen viser og understøtter Københavns rolle som centrum for beskæftigelse, økonomi, beslutning, uddannelse, indløb og mange andre raffinerede ydelser. Set i større skala er København en lille storby. Naboerne Stockholm, Hamborg og Berlin vejer tungere på det internationale landkort. I takt med at Københavns position styrkes, øges dens betydning for Vordingborg. I forbindelse med strukturreformen lod Erhvervsstyrelsen udarbejde en analyse af Byernes udfordringer. Det arbejde pegede som andre lignende på, at erhvervs og befolkningsudviklingen søger mod det, der forenklet kan kaldes komplette byer. Det vil sige de byer, der kan tilbyde det, en moderne person, familie eller virksomhed har brug for for at kunne dække de væsentligste behov lokalt. Der lægges hele tiden nye og stadig mere specialiserede behov til, som byerne forventes at dække. Byerne konkurrerer om at være komplette, men udviklingen gør, at færre og færre kan være det. Samtidig øges kravene til kvalitet i ydelser og omgivelser, hvilket tydeligt ses ved en rundtur til de mange danske byer, der har fornyet bymidter, bygget kulturhuse, etableret uddannelsescentre, idrætscentre, museer osv. Vordingborg deltager i denne konkurrence, hvorfor specialisering og kvalitet i udviklingen af Afkørsel 41 er vejen til at hæve sig over de områder, man automatisk skal konkurrere med. Vordingborg har som andre byer flere markeder et lokalt for indkøb, håndværk og service et regionalt for specialiseret virksomhed som forsvar, væksthus og hvis man vil Afkørsel 41. Udtalelse i interview: Vordingborg har med Femern broen grundlæggende den samme mulighed, som Nyborg har fået, i forhold til Storebæltsbroen. Afstanden til København er blevet væsentligt kortere målt i tid, end den var tidligere, hvilket har betydet, at Nyborg er blevet en bosætningskommune for højtuddannede pendlere, der gerne vil have en attraktiv bolig i naturskønne omgivelser, samtidig med at de relativt let kan komme til og fra arbejdspladsen i København. Motorvejsafkørsel 41 Maj

4 Forsyning København skal forsynes med arbejdskraft og varer. Forbedret infrastruktur og udvikling af distributionssystemer ændrer på afstandsbegreber og geografi. Københavns Havn er stort set nedlagt og udflyttet. Byens vigtigste transportknudepunkter er Kastrup, Tåstrup og Køge. Når befolkningstætheden tæller, er København Sjællands ubestridte centrum og vækstområde/ driver det kendetegner den sjællandske trafikstruktur, alle overordnede forbindelser peger mod København. Det er en styrke, at Afkørsel 41 ligger direkte med forbindelse til København, Næstved og på sigt Tyskland. Afstanden til København har gennem årene været for stor til at kaste udvikling af sig, men mindskes af samfundsudviklingen. Forbindelsen København Tyskland vil skabe øget trafik, men en placering midt mellem centrene skaber i sig selv ikke udvikling. Udviklingen opstår primært, hvor byer nyder godt af trafikknudepunkter forstået som steder, hvor den overordnede infrastruktur forgrenes og flere trafikanter mødes. Mellem disse knudepunkter er man afhængig af andre virkemidler, hvis udvikling skal finde sted. Det være sig sekundære kryds eller særlig synlighed, lav pris eller særlige services eller kvaliteter. Udtalelse i interview: Vordingborg er for så vidt et udmærket logistikcentrum, der er tæt på både København og Tyskland (når broen kommer). Det vil godt kunne lade sig gøre at trække folk fra København til Vordingborg. Produktionsmæssigt vil det stadig være problematisk. Geografi Betragtes Sjælland som et areal, der enten skal forsynes jævnt eller hvorfra der skal indsamles, bliver Ringsted centrum, hvilket historisk set kan eksemplificeres med byens store slagteri. Geografisk vil der også være tale om en række naturlige porte/indfaldsveje til Sjælland de vigtigste er Kalundborg, Korsør, Nakskov, Rødby, Gedser, Køge, København og Helsingør. Det er alle gamle havnebyer, som via færge eller fragtruter har betydning for Sjællands/ Københavns samhandel og samfærdsel. Havnene i Danmark konkurrerer på beliggenhed, tilgængelighed, dybde, faciliteter og service. I denne konkurrence har flere og flere havne mistet deres position som transportknudepunkter. Ses bort fra færgetrafikken, er Sjællands betydende havne Kalundborg og Køge. De øvrige havne får stadig sværere ved at spille en rolle i det overordnede transportsystem. Det forventes således ikke, at Vordingborg Havn vil have betydning for udviklingen af Afkørsel 41. Motorvejsafkørsel 41 Maj

5 Udtalelse i interview: Det blev påpeget, at en del højtuddannede trods alt bor uden for de større byer i pendlingsafstand til f.eks. hovedstaden, og at en del af dem faktisk bor i eller tæt på Vordingborg Kommune. Her kunne en kortere pendlerafstand være tillokkende specielt for børnefamilierne hvilket måske kunne lokke nogle virksomheder til. Her er mange offentlige institutioner en klar forudsætning for en øget bosætning og erhvervsmæssig vækst. Udtalelse i interview: Beliggenheden er god i forhold til Næstved, hvor industriområderne ligger længere væk fra motorvejen, og hvor tilgængeligheden for lastvognene er besværliggjort. Der var ikke helt enighed omkring, hvilken betydning udvidelsesplanerne for Sydsjællands Erhvervspark ved Tappernøje havde for erhvervsmulighederne ved Afkørsel 41. Ørslev lider lidt af den samme problemstilling med hensyn til nærheden til motorvejen. Infrastruktur Transport og infrastruktur afspejler/tilpasser sig løbende ændringer i økonomi, produktion, teknologi og forbrug. Færgetrafikken undergår stærke ændringer og udkonkurreres af broer. Skibsfragten kan ikke klare udfordringer fra øget specialisering, individualisering og justin time produktion. Last og personbiler vinder, og skibene taber i konkurrencen om den almindelige transport af varer og personer. For at reducere den stærke vækst i den individuelle transport investeres der i udbygning af kollektiv transport, hvor befolkningstyngden er tilstrækkelig. I tyndt og stadig tyndere befolkede områder nedlægges bus og jernbaneruter. De større byer med en god beliggenhed i forhold til infrastrukturen står derfor godt i konkurrencen om udvikling. Det kan i de senere år ses i Køge, Ringsted, Trekantområdet mv. Vordingborg er ikke på niveau med disse byer, men kan udnytte sine muligheder på næste niveau. I denne forbindelse skal det understreges, at Vordingborg kommer stadig tættere på København. Dels fordi København vokser og dermed presser dele af boligmarkedet og arealkrævende erhverv længere og længere ud. Dels fordi infrastruktur og transportmidler til stadighed forbedres. Udtalelse i interview: I forbindelse med Afkørsel 41 kunne man godt se mulighederne for et attraktivt erhvervsområde, hvis adgangsforholdene for lastbiler bliver gode, og hvis synligheden ud mod motorvejen bliver god. Alternativt kunne en manglende synlighed fra motorvejen kompenseres ved en lempelig skiltepolitik. Motorvejsafkørsel 41 Maj

6 Knudepunkter Når havnebyernes rolle viger på grund af broer eller skibenes øgede størrelse og dybgang, dannes nye knudepunkter knyttet til de foretrukne transportformer. Ses på et Danmarkskort, er transportknudepunkterne langs motorveje (i tilknytning til jernbane) iøjnefaldende. Aalborg, Århus, Horsens, Hedensted, Trekantområdet, Slagelse, Ringsted og Køge er kendt af de fleste, der bruger motorvejsnettet. Disse knudepunkter har forskellig profil og satser på forskellige dele af erhvervsudviklingen. Det bør her bemærkes, at erhvervsarealerne langs motorveje i sig selv ikke skaber erhvervsudvikling. Virksomhederne er flyttet fra en placering med mindre plads, synlighed eller tilgængelighed. Motorvejen er for erhvervsudviklingen, hvad ringvejen var i 60 erne og 70 erne. Erhvervsarealerne bliver dermed et udstillingsvindue for virksomhederne, men også af byens erhvervsprofil og dermed en slags portræt af lokalområdet. Et stort areal med udstilling af brugte lastbiler er et signal et kvalitetsbyggeri for kvalitetsvirksomhed et andet. Bag disse signaler gemmer sig også økonomiske resultater. Kommunerne tjener normalt ikke, eller meget lidt, på erhvervsområder og beskatning af erhvervsvirksomheder. Det er personbeskatningen, der er i fokus. Et stort areal, ejet eller lejet af en virksomhed i København med få beskæftigede, er ikke noget væsentligt bidrag til lokaløkonomien. Udtalelse i interview: Ellers tror jeg primært, at logistikvirksomheder og lagervirksomheder vil finde vej til Afkørsel 41. Jeg kunne godt forestille mig, at Vordingborg ville få en strategisk betydning som et transport og logistikcenter i stil med Danmarks Transportcenter i Vejle, da Vordingborg geografisk passer fint i forhold til hviletidsbestemmelserne for svenske og tyske vognmænd. Motorvejsafkørsel 41 Maj

7 VORDINGBORG Hvor placerer Vordingborg sig, eller hvor kan Vordingborg placere sig i dette spil? Bosætning og Erhverv For relativt få år siden var det muligt at placere en virksomhed hvor som helst og så trække arbejdskraft til. Der var i høj grad tale om produktionsvirksomheder og relativt mange ufaglærte i produktionen. I dag flytter virksomheder i stigende omfang efter arbejdskraften ikke mindst den uddannede og specialiserede. De byer, hvor denne arbejdskraft bor, er gunstige for erhvervsudvikling. Da den højtuddannede arbejdskraft gifter sig med højtuddannede og har store forventninger til de muligheder, der skal være til stede for deres børn, er de svære at få til at flytte væk fra de større byer de pendler. Det er de kede af på Vestas, B&O, Novo i Kalundborg osv., for de vil gerne knytte arbejdskraften til sig. Kommuner arbejder for at skabe attraktive rammebetingelser for bosætning, men det kræver præcise analyser af, hvem man kan trække til og med hvilke midler. Ringsted er et godt eksempel på en offensiv bosætningsstrategi igennem de seneste 10 år. Produktionen bortset fra byggeri, anlæg og vedligeholdelse flytter i stigende omfang mod lande, der kan levere høj kvalitet og lav pris. Virksomhederne i Danmark udvikler, administrerer, koordinerer, handler og distribuerer fra Danmark, men produktionen kan ligge andre steder. Virksomhederne bliver dermed fortsat mere afhængige af stadig bedre kvalificeret arbejdskraft og søger hen, hvor denne er til stede. Et par eksempler kan belyse dette. 70 % af værdiskabelsen i Danmark sker med udgangspunkt i virksomheder/selskaber med hovedkontor i København. Vestas startede i Lem, flyttede hovedkvarteret til havnen i Ringkøbing, derfra til Randers, nu til Århus og næste gang til? Det giver to udfordringer en til bosætningspolitikken en til erhvervspolitikken. Men de har en fælles overbygning. Udkant eller kant? Blandt de interviewede betegnes Vordingborg som udkant. Det betyder to ting. Vordingborg ligger et godt stykke fra de større centre, som kan tilbyde mere af det, den moderne familie eller virksomhed efterspørger. Samtidig efterspørger de interviewede kant, forstået som vilje til at ville noget særligt, skabe kreativitet, samarbejde og stolthed. Det er opfattelsen, at Vordingborgområdet ofte undlader at stille krav til kvalitet i håbet om, at der så sker noget. Motorvejsafkørsel 41 Maj

8 Der opfordres til at skabe præcise dagsordener for retning og kvalitet og sætte vilje bag ordene. En god politik/strategi fremmer de kvaliteter, vi foretrækker, frem for dem, vi har og modarbejder/bremser den udvikling, vi ikke vil have. Set i dette lys er erhvervspolitikken i Vordingborg ikke præcis. Anvendelse af Afkørsel 41 er en del af/en brik i den kommunale erhvervspolitik. Hvordan den anvendes, afhænger af, om strategien hedder udkant eller kant. Da anbefalingerne fra de interviewede hedder kant, undersøges dette spor. Dette valg underbygges af tre forhold: Afstand tid intensitet. Afstande skal ikke måles i km, men i tid sådan tænker både virksomheder og ansatte. Men burde de ikke tænke miljørigtigt? Al erfaring peger på, at mere hensigtsmæssig miljøadfærd kræver en regulering, der er mindst lige så stræk som de reguleringer, der direkte og indirekte er knyttet til transport (transporttilskud, veje, baner, havne, lufthavne osv.). Vordingborg flytter således dagligt tættere på København senest fordi trafikforholdene ved Greve blev forbedret. Vordingborg har vand og mange andre herligheder for den unge familie, der ikke har råd til at bo i København. Vordingborg vil flytte stadig tættere på København og vil i stigende omfang kunne forstås som forstad. En vigtig grund til, at Vordingborg tidsmæssigt flytter tættere på København, er Rødby Femern som fast forbindelse. Den vil øge trafikintensiteten på motorvej og jernbane og sikre fortsat udbygning og effektivisering. Vordingborg kan med fordel arbejde med en markant bosætningsprofil og finde sin niche i forhold til den fortsatte ekspansion i hovedstaden. De fleste kan blive enige om, at udannelsesniveauet på arbejdsmarkedet og videnindholdet i produktionen øges parallelt. Samtidig stiller højere uddannede personer eller specialiserede virksomheder krav til omgivelser. Planlægningsopgaven er at vælge, hvem man vil sende hvilke signaler til og vide, at det kan være andre kvaliteter og tilbud end dem, de lokale finder tilfredsstillende. Udtalelse i interview: I udviklingen af et ambitiøst koncept for Afkørsel 41 er det vigtigt at få sammensat et konsortium af folk med udsyn og perspektiver i stedet for at bruge den lokale skohandler. Her kunne der med fordel blive tilknyttet en potentiel investor i gruppen. Afkørsel 41 ligger godt rent logistisk, men det er vigtigt, at det nye erhvervsområde kommer til at signalere kvalitet frem for discount. Motorvejsafkørsel 41 Maj

9 Afkørsel 41 Afkørsel 41 er ikke et knudepunkt som de allerede nævnte, men på næste niveau kan Afkørsel 41 ses som en port til Sjælland. Varer, der kommer fra syd eller skal distribueres mod syd, kan med fordel samles ved Afkørsel 41. Afkørsel 41 har en god placering i forhold til Næstved, ligger bynært og bedre strategisk placeret end sine nærmeste konkurrenter. Afkørsel 41 kan udnytte disse fordele, hvis det udbygges til at rumme lager og distributionsvirksomheder med den tilknyttede service alt på et højt niveau (discountløsninger findes allerede andre steder). Afkørsel 41 skal være for virksomheder i de nævnte brancher, såfremt de vil være med til at realisere byggeri, anlæg og branding på et niveau, der klart adskiller sig fra de nærmeste konkurrenter. Afkørsel 41 er ikke bare et erhvervsareal, men et signal til alle forbipasserende om, hvad Vordingborg er, og hvad Vordingborg vil være. Anbefaling Der er to iøjnefaldende muligheder: Man kan udlægge arealet med få restriktioner, sælge det og med stor sandsynlighed få en tankstation med kiosk, service, måske McDonald. Altså et område som så mange andre med få unge, som i en periode finder job her. Lav beskæftigelse og beskatningsgrundlag. Et område som let vil blive forbundet med discount. Man kan også udvikle et koncept for et område, hvor distribution, service, lager, udstilling er i centrum. Beskæftigelsen i et sådant område vil kræve erfaring, modenhed og uddannelse. Anvendelsen kan kobles med krav til kvalitet i bygninger og omgivelser for hermed på én gang at sende signaler og vælge virksomheder, der føler sig tiltrukket heraf. Området kan udstråle kvalitet, soliditet og stolthed. Kobles beliggenheden nær Vordingborg porten til Sjælland og de øvrige motorvejsnære erhvervsarealer på Sydsjælland og øerne, anbefales det at adskille sig fra mængden. Vordingborg vil på lang sigt have glæde af kombinationen kvalitet og tålmodighed, selv om den øjeblikkelige krise gør, at investorerne ikke står i kø. Det er almindelig anerkendt, at det kræver politisk vilje og en fast linje at udvikle erhvervsområder med kvalitet som bærende dagsorden. Det er lettere at sige nej til det uønskede, når der er andre muligheder, men op og nedture i samfundsøkonomien og dermed erhvervsudviklingen er et vilkår. At planlægge er at vælge at vælge er at gøre forskel. Den der ikke kan gøre forskel vælge fra har i realiteten ingen plan og kan ikke tilbyde investeringssikkerhed på længere sigt. Motorvejsafkørsel 41 Maj

10 KONKLUSION Sammenfattende skal det konkluderes, at der er en meget høj grad af sammenfald mellem de synspunkter, der er givet udtryk for i interviewene, og de erfaringer/anbefalinger, som konsulenten finder relevante i relation til Afkørsel 41. At vælge kvalitetskonceptet stiller de største krav til efterfølgende projektudvikling, planlægning og styring. Men det vil også erfaringsmæssigt give det bedste udbytte såvel med hensyn til afledte økonomiske som beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Endelig vil kvalitetskonceptet medvirke til at brande ikke alene det pågældende område, men Vordingborg som helhed sammen med andre igangværende initiativer. PROJEKTUDVIKLING Der kan tages flere veje i projektudviklingen af Afkørsel 41. Man kan i lighed med tidligere arealudviklingsopgaver afsætte arealet til en entreprenør/ developer men de interviewede og Vordingborgs konkurrencesituation/ muligheder peger ikke på denne løsning som den optimale. Man kan sammen med nationalt og internationalt orienterede/arbejdende erhvervsfolk gå ind i en mere detaljeret planlægning af områdets funktioner og krav til kvalitet, og eventuelt herigennem identificere potentielle investorer eller endnu vigtigere lejere. Man kan involvere Danske Transportcentre som en afgørende organisation i opbygningen af transportcentret men må forvente, at interessen dels kan være begrænset, dels at organisationen for tiden frygter konkurrence fra nye centre. Sammenfattende anbefales det at nedsætte en projektgruppe med repræsentanter for kommunen og kompetente erhvervsfolk i relation til den valgte profil helst med nationalt/internationalt udsyn/markedskendskab at projektgruppen i sit netværk identificerer potentielle investorer/samarbejdspartnere/lejere at projektgruppen har til opgave at beskrive funktions og kvalitetskrav til ikke at udforme området. Denne anbefaling har til formål at afdække korteste vej til ejere/lejere at skabe investeringssikkerhed for virksomheder i området, så de ikke risikerer at investere i kvalitet og få en nabo, der ødelægger denne investering. Det er en udbredt erfaring, at den politiske vilje og evne til at fastholde strategien også i krisetider er forudsætningen for succes. Anbefalingen er således: 1. Koncept Motorvejsafkørsel 41 Maj

11 2. Identifikation af investor, alternativt udbud 3. Option indenfor afgrænset periode 4. Med henblik på at accelerere første spadestik. Motorvejsafkørsel 41 Maj

12 BILAG I det følgende gengives hovedkonklusioner på tværs af interviewene. Konklusioner på baggrund af interviews til for analysen om erhvervspotentialet for afkørsel 41 Hvordan ser virksomhederne på Vordingborg som erhvervskommune? De adspurgte virksomheder ser ikke Vordingborg Kommune som en dynamisk erhvervskommune, men snarere som traditionel og lidt stillestående. Der mangler en klar profil for hvad kommunen står for og vil være kendt for. Der mangler visioner og politisk vilje til at turde satse på en bevidst udvikling af rammerne for erhvervslivet. Udover de mere traditionelle erhvervsfremmetiltag peges også på en styrkelse af kultur og bosætningstiltag. Hvordan vurderer virksomhederne erhvervspotentialet for afkørsel 41? Der var enighed blandt de adspurgte om, at afkørsel 41 s største potentiale var beliggenheden tæt på motorvejsnettet. Erhvervsområdet ligger godt i forhold til København og Hamborg og har en større nærhed til motorvejen end både erhvervsområderne ved Næstved og Tappernøje. Et af de største potentialer ved afkørsel 41 kunne være at fastholde de virksomheder i kommunen der er ved at vokse ud af sine nuværende rammer eller har brug for en tættere adgang til motorvejsnettet. Den type virksomheder der umiddelbart blev peget på som oplagte for afkørsel 41 var transporttunge virksomheder (logistik og lagertunge virksomheder), der er afhængige af en effektiv videredistribution for at være konkurrencedygtige. Gode adgangsforhold for lastbiler til omlæsning og pakning blev set som væsentlige parametre. Ikke overraskende var det især etableringen af et transportcenter der var mest enighed om. Idéen om et hotel og konferencecenter ved afkørsel 41 blev ikke afvist, men flere af de interviewede pegede på havnefronten som et bedre sted for et hotelbyggeri. Afstanden til København blev set som acceptabel rent tidsmæssig især efter at motorvejen ved Greve blev udvidet med et ekstra spor. Der var ligeledes enighed om, at placeringen i forhold til Femern Bælt broen var god rent strategisk og at virksomhederne allerede nu havde broen med i deres strategiske overvejelser. Hvordan ser virksomhederne på udviklingsmulighederne for erhvervsområdet ved Ørslev? Der var enighed om, at Ørslev er for indeklemt i forhold til motorvejsnettet og at det slet ikke kan klare kravene omkring gode adgangsforhold til lastbiler. Potentialet for Ørslev er i højere grad at satse på de små virksomheder der ikke kan ligge tæt på almindelig beboelsesområder pga. larm og lugtgener. Motorvejsafkørsel 41 Maj

13 Hvad mangler Vordingborg by rent erhvervsmæssigt? Stort set alle de interviewede pegede på manglende (moderne) hotelfaciliteter som en oplagt mangel. Der mangler et ordentligt overnatningssted, der kan huse de lokale virksomheders gæster. Ordentlige idrætsfaciliteter der kan være med til at fastholde de unge i kommunen og fremme folks lyst til at flytter til byen. Der mangler en idrætshal i Vordingborg. En ordentlig biograf gerne i nærheden af KulturArkaden At få lavet Algade om til en gågade (hurtigst mulig) Hvad bør Vordingborg Kommune stå for hvad bør være kommunens brand? En stærk kultur og bosætningskommune med fokus på kvalitet. Bosætning pendling Vordingborg Kommune har potentiale til at blive en stærk bosætningskommune i forbindelse med udbygningen af jernbanenettet og Femern Bælt broens komme. Broen vil betyde en strategisk styrkelse af Vordingborg Station. Vordingborg kan få den rolle som bosætningskommune for pendlere mod København som Nyborg har i dag, hvor Storebæltsbroen reducerede transporttiden til København betydeligt og det dermed bliver mere overkommeligt at bosætte sig langt væk fra arbejdspladsen. Afstand skal måles i tid ikke i km. Selv om afstanden bliver målt i tid har det enkeltes områdets arbejdskraftprofil stadig betydning for hvor virksomhederne lokaliserer sig. Men god infrastruktur bløder i stigende grad op på muligheden for at kunne tiltrække medarbejdere lang vejs fra. Et forslag gik på at få kasernens folk til at bosætte sig i Vordingborg i stedet for at pendle til og fra Vordingborg. Netop kasernen har ofte brug for hotelfaciliteter, så her ville et hotel ved Havnefronten være attraktivt. Projektering af afkørsel 41 Flere af de interviewede ville gerne lade deres virksomhed indgå i en sparringsgruppe omkring udviklingen og projekteringen af afkørsel 41. Ceraco kunne være interesseret i at gå ind i projekteringen som investor ud fra den samme model som ved havnefronten (udarbejde en udviklingsplan ud fra lokalplanen). Motorvejsafkørsel 41 Maj

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre.

Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Byernes vækst og dynamik skabes indefra tilflytning betyder mindre. Vækstens Anatomi er kompleks. Resultater fra REG LABs projekt om vækstkilder i de mellemstore byer viser overraskende konklusioner. Knap

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere