VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41"

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41 Pluss Leadership Maj 2009

2 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet på baggrund af involvering i Dansk erhvervspolitik Udviklingsstrategien for Region Sjælland Erhvervs og udviklingspolitik for Maribo, Næstved, Køge, Ringsted, Roskilde m.fl. Byernes udfordringer Erhvervs og Byggestyrelsen Erhvervsarealer langs motorveje Miljøministeriet Strategisk planlægning af Nyborg efter broen Evaluering af Væksthusene Erhvervs og Byggestyrelsen På baggrund heraf er der foretaget desk research af relevante plandokumenter i Vordingborg Kommune. Efterfølgende er der sammen med Vordingborg Kommune foretaget en interessentanalyse med henblik på at udpege nogle få nøglepersoner, som forventes at have særligt indblik i Vordingborgs erhvervsstrategiske placering og muligheder. De udpegede er: Direktør, Ulrik Bebe, Ceraco Direktør, Ole Kühnel, Vordingborg Bank Per Brix og Erling Elbom, Vordingborg Udviklingsråd og Erhvervsforening Direktør Hjalmar Hansen, Vordingborg Køkkenet Disse personer er interviewet i løbet af foråret Det samlede arbejde danner grundlag for denne rapport. Pluss Leadership Maj 2009 Motorvejsafkørsel 41 Maj

3 VORDINGBORG PÅ LANDKORTET I det følgende gennemgås en tematiseret SWOT analyse (S = Styrker, W = Svagheder, O = Muligheder, T = Trusler) for Vordingborg set med erhvervspolitiske øjne. Marked Sjælland og Sydhavsøerne er orienteret mod København som det dominerende center i Østdanmark. Staten har gennem de seneste årtier investeret et 3 cifret milliardbeløb for at øge Københavns marked og dermed byens internationale position. Investeringer som Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Lufthavnsmodernisering, Ørestad, Metro og snart Rødby Femern forbindelsen skal ses på denne baggrund. Infrastrukturen viser og understøtter Københavns rolle som centrum for beskæftigelse, økonomi, beslutning, uddannelse, indløb og mange andre raffinerede ydelser. Set i større skala er København en lille storby. Naboerne Stockholm, Hamborg og Berlin vejer tungere på det internationale landkort. I takt med at Københavns position styrkes, øges dens betydning for Vordingborg. I forbindelse med strukturreformen lod Erhvervsstyrelsen udarbejde en analyse af Byernes udfordringer. Det arbejde pegede som andre lignende på, at erhvervs og befolkningsudviklingen søger mod det, der forenklet kan kaldes komplette byer. Det vil sige de byer, der kan tilbyde det, en moderne person, familie eller virksomhed har brug for for at kunne dække de væsentligste behov lokalt. Der lægges hele tiden nye og stadig mere specialiserede behov til, som byerne forventes at dække. Byerne konkurrerer om at være komplette, men udviklingen gør, at færre og færre kan være det. Samtidig øges kravene til kvalitet i ydelser og omgivelser, hvilket tydeligt ses ved en rundtur til de mange danske byer, der har fornyet bymidter, bygget kulturhuse, etableret uddannelsescentre, idrætscentre, museer osv. Vordingborg deltager i denne konkurrence, hvorfor specialisering og kvalitet i udviklingen af Afkørsel 41 er vejen til at hæve sig over de områder, man automatisk skal konkurrere med. Vordingborg har som andre byer flere markeder et lokalt for indkøb, håndværk og service et regionalt for specialiseret virksomhed som forsvar, væksthus og hvis man vil Afkørsel 41. Udtalelse i interview: Vordingborg har med Femern broen grundlæggende den samme mulighed, som Nyborg har fået, i forhold til Storebæltsbroen. Afstanden til København er blevet væsentligt kortere målt i tid, end den var tidligere, hvilket har betydet, at Nyborg er blevet en bosætningskommune for højtuddannede pendlere, der gerne vil have en attraktiv bolig i naturskønne omgivelser, samtidig med at de relativt let kan komme til og fra arbejdspladsen i København. Motorvejsafkørsel 41 Maj

4 Forsyning København skal forsynes med arbejdskraft og varer. Forbedret infrastruktur og udvikling af distributionssystemer ændrer på afstandsbegreber og geografi. Københavns Havn er stort set nedlagt og udflyttet. Byens vigtigste transportknudepunkter er Kastrup, Tåstrup og Køge. Når befolkningstætheden tæller, er København Sjællands ubestridte centrum og vækstområde/ driver det kendetegner den sjællandske trafikstruktur, alle overordnede forbindelser peger mod København. Det er en styrke, at Afkørsel 41 ligger direkte med forbindelse til København, Næstved og på sigt Tyskland. Afstanden til København har gennem årene været for stor til at kaste udvikling af sig, men mindskes af samfundsudviklingen. Forbindelsen København Tyskland vil skabe øget trafik, men en placering midt mellem centrene skaber i sig selv ikke udvikling. Udviklingen opstår primært, hvor byer nyder godt af trafikknudepunkter forstået som steder, hvor den overordnede infrastruktur forgrenes og flere trafikanter mødes. Mellem disse knudepunkter er man afhængig af andre virkemidler, hvis udvikling skal finde sted. Det være sig sekundære kryds eller særlig synlighed, lav pris eller særlige services eller kvaliteter. Udtalelse i interview: Vordingborg er for så vidt et udmærket logistikcentrum, der er tæt på både København og Tyskland (når broen kommer). Det vil godt kunne lade sig gøre at trække folk fra København til Vordingborg. Produktionsmæssigt vil det stadig være problematisk. Geografi Betragtes Sjælland som et areal, der enten skal forsynes jævnt eller hvorfra der skal indsamles, bliver Ringsted centrum, hvilket historisk set kan eksemplificeres med byens store slagteri. Geografisk vil der også være tale om en række naturlige porte/indfaldsveje til Sjælland de vigtigste er Kalundborg, Korsør, Nakskov, Rødby, Gedser, Køge, København og Helsingør. Det er alle gamle havnebyer, som via færge eller fragtruter har betydning for Sjællands/ Københavns samhandel og samfærdsel. Havnene i Danmark konkurrerer på beliggenhed, tilgængelighed, dybde, faciliteter og service. I denne konkurrence har flere og flere havne mistet deres position som transportknudepunkter. Ses bort fra færgetrafikken, er Sjællands betydende havne Kalundborg og Køge. De øvrige havne får stadig sværere ved at spille en rolle i det overordnede transportsystem. Det forventes således ikke, at Vordingborg Havn vil have betydning for udviklingen af Afkørsel 41. Motorvejsafkørsel 41 Maj

5 Udtalelse i interview: Det blev påpeget, at en del højtuddannede trods alt bor uden for de større byer i pendlingsafstand til f.eks. hovedstaden, og at en del af dem faktisk bor i eller tæt på Vordingborg Kommune. Her kunne en kortere pendlerafstand være tillokkende specielt for børnefamilierne hvilket måske kunne lokke nogle virksomheder til. Her er mange offentlige institutioner en klar forudsætning for en øget bosætning og erhvervsmæssig vækst. Udtalelse i interview: Beliggenheden er god i forhold til Næstved, hvor industriområderne ligger længere væk fra motorvejen, og hvor tilgængeligheden for lastvognene er besværliggjort. Der var ikke helt enighed omkring, hvilken betydning udvidelsesplanerne for Sydsjællands Erhvervspark ved Tappernøje havde for erhvervsmulighederne ved Afkørsel 41. Ørslev lider lidt af den samme problemstilling med hensyn til nærheden til motorvejen. Infrastruktur Transport og infrastruktur afspejler/tilpasser sig løbende ændringer i økonomi, produktion, teknologi og forbrug. Færgetrafikken undergår stærke ændringer og udkonkurreres af broer. Skibsfragten kan ikke klare udfordringer fra øget specialisering, individualisering og justin time produktion. Last og personbiler vinder, og skibene taber i konkurrencen om den almindelige transport af varer og personer. For at reducere den stærke vækst i den individuelle transport investeres der i udbygning af kollektiv transport, hvor befolkningstyngden er tilstrækkelig. I tyndt og stadig tyndere befolkede områder nedlægges bus og jernbaneruter. De større byer med en god beliggenhed i forhold til infrastrukturen står derfor godt i konkurrencen om udvikling. Det kan i de senere år ses i Køge, Ringsted, Trekantområdet mv. Vordingborg er ikke på niveau med disse byer, men kan udnytte sine muligheder på næste niveau. I denne forbindelse skal det understreges, at Vordingborg kommer stadig tættere på København. Dels fordi København vokser og dermed presser dele af boligmarkedet og arealkrævende erhverv længere og længere ud. Dels fordi infrastruktur og transportmidler til stadighed forbedres. Udtalelse i interview: I forbindelse med Afkørsel 41 kunne man godt se mulighederne for et attraktivt erhvervsområde, hvis adgangsforholdene for lastbiler bliver gode, og hvis synligheden ud mod motorvejen bliver god. Alternativt kunne en manglende synlighed fra motorvejen kompenseres ved en lempelig skiltepolitik. Motorvejsafkørsel 41 Maj

6 Knudepunkter Når havnebyernes rolle viger på grund af broer eller skibenes øgede størrelse og dybgang, dannes nye knudepunkter knyttet til de foretrukne transportformer. Ses på et Danmarkskort, er transportknudepunkterne langs motorveje (i tilknytning til jernbane) iøjnefaldende. Aalborg, Århus, Horsens, Hedensted, Trekantområdet, Slagelse, Ringsted og Køge er kendt af de fleste, der bruger motorvejsnettet. Disse knudepunkter har forskellig profil og satser på forskellige dele af erhvervsudviklingen. Det bør her bemærkes, at erhvervsarealerne langs motorveje i sig selv ikke skaber erhvervsudvikling. Virksomhederne er flyttet fra en placering med mindre plads, synlighed eller tilgængelighed. Motorvejen er for erhvervsudviklingen, hvad ringvejen var i 60 erne og 70 erne. Erhvervsarealerne bliver dermed et udstillingsvindue for virksomhederne, men også af byens erhvervsprofil og dermed en slags portræt af lokalområdet. Et stort areal med udstilling af brugte lastbiler er et signal et kvalitetsbyggeri for kvalitetsvirksomhed et andet. Bag disse signaler gemmer sig også økonomiske resultater. Kommunerne tjener normalt ikke, eller meget lidt, på erhvervsområder og beskatning af erhvervsvirksomheder. Det er personbeskatningen, der er i fokus. Et stort areal, ejet eller lejet af en virksomhed i København med få beskæftigede, er ikke noget væsentligt bidrag til lokaløkonomien. Udtalelse i interview: Ellers tror jeg primært, at logistikvirksomheder og lagervirksomheder vil finde vej til Afkørsel 41. Jeg kunne godt forestille mig, at Vordingborg ville få en strategisk betydning som et transport og logistikcenter i stil med Danmarks Transportcenter i Vejle, da Vordingborg geografisk passer fint i forhold til hviletidsbestemmelserne for svenske og tyske vognmænd. Motorvejsafkørsel 41 Maj

7 VORDINGBORG Hvor placerer Vordingborg sig, eller hvor kan Vordingborg placere sig i dette spil? Bosætning og Erhverv For relativt få år siden var det muligt at placere en virksomhed hvor som helst og så trække arbejdskraft til. Der var i høj grad tale om produktionsvirksomheder og relativt mange ufaglærte i produktionen. I dag flytter virksomheder i stigende omfang efter arbejdskraften ikke mindst den uddannede og specialiserede. De byer, hvor denne arbejdskraft bor, er gunstige for erhvervsudvikling. Da den højtuddannede arbejdskraft gifter sig med højtuddannede og har store forventninger til de muligheder, der skal være til stede for deres børn, er de svære at få til at flytte væk fra de større byer de pendler. Det er de kede af på Vestas, B&O, Novo i Kalundborg osv., for de vil gerne knytte arbejdskraften til sig. Kommuner arbejder for at skabe attraktive rammebetingelser for bosætning, men det kræver præcise analyser af, hvem man kan trække til og med hvilke midler. Ringsted er et godt eksempel på en offensiv bosætningsstrategi igennem de seneste 10 år. Produktionen bortset fra byggeri, anlæg og vedligeholdelse flytter i stigende omfang mod lande, der kan levere høj kvalitet og lav pris. Virksomhederne i Danmark udvikler, administrerer, koordinerer, handler og distribuerer fra Danmark, men produktionen kan ligge andre steder. Virksomhederne bliver dermed fortsat mere afhængige af stadig bedre kvalificeret arbejdskraft og søger hen, hvor denne er til stede. Et par eksempler kan belyse dette. 70 % af værdiskabelsen i Danmark sker med udgangspunkt i virksomheder/selskaber med hovedkontor i København. Vestas startede i Lem, flyttede hovedkvarteret til havnen i Ringkøbing, derfra til Randers, nu til Århus og næste gang til? Det giver to udfordringer en til bosætningspolitikken en til erhvervspolitikken. Men de har en fælles overbygning. Udkant eller kant? Blandt de interviewede betegnes Vordingborg som udkant. Det betyder to ting. Vordingborg ligger et godt stykke fra de større centre, som kan tilbyde mere af det, den moderne familie eller virksomhed efterspørger. Samtidig efterspørger de interviewede kant, forstået som vilje til at ville noget særligt, skabe kreativitet, samarbejde og stolthed. Det er opfattelsen, at Vordingborgområdet ofte undlader at stille krav til kvalitet i håbet om, at der så sker noget. Motorvejsafkørsel 41 Maj

8 Der opfordres til at skabe præcise dagsordener for retning og kvalitet og sætte vilje bag ordene. En god politik/strategi fremmer de kvaliteter, vi foretrækker, frem for dem, vi har og modarbejder/bremser den udvikling, vi ikke vil have. Set i dette lys er erhvervspolitikken i Vordingborg ikke præcis. Anvendelse af Afkørsel 41 er en del af/en brik i den kommunale erhvervspolitik. Hvordan den anvendes, afhænger af, om strategien hedder udkant eller kant. Da anbefalingerne fra de interviewede hedder kant, undersøges dette spor. Dette valg underbygges af tre forhold: Afstand tid intensitet. Afstande skal ikke måles i km, men i tid sådan tænker både virksomheder og ansatte. Men burde de ikke tænke miljørigtigt? Al erfaring peger på, at mere hensigtsmæssig miljøadfærd kræver en regulering, der er mindst lige så stræk som de reguleringer, der direkte og indirekte er knyttet til transport (transporttilskud, veje, baner, havne, lufthavne osv.). Vordingborg flytter således dagligt tættere på København senest fordi trafikforholdene ved Greve blev forbedret. Vordingborg har vand og mange andre herligheder for den unge familie, der ikke har råd til at bo i København. Vordingborg vil flytte stadig tættere på København og vil i stigende omfang kunne forstås som forstad. En vigtig grund til, at Vordingborg tidsmæssigt flytter tættere på København, er Rødby Femern som fast forbindelse. Den vil øge trafikintensiteten på motorvej og jernbane og sikre fortsat udbygning og effektivisering. Vordingborg kan med fordel arbejde med en markant bosætningsprofil og finde sin niche i forhold til den fortsatte ekspansion i hovedstaden. De fleste kan blive enige om, at udannelsesniveauet på arbejdsmarkedet og videnindholdet i produktionen øges parallelt. Samtidig stiller højere uddannede personer eller specialiserede virksomheder krav til omgivelser. Planlægningsopgaven er at vælge, hvem man vil sende hvilke signaler til og vide, at det kan være andre kvaliteter og tilbud end dem, de lokale finder tilfredsstillende. Udtalelse i interview: I udviklingen af et ambitiøst koncept for Afkørsel 41 er det vigtigt at få sammensat et konsortium af folk med udsyn og perspektiver i stedet for at bruge den lokale skohandler. Her kunne der med fordel blive tilknyttet en potentiel investor i gruppen. Afkørsel 41 ligger godt rent logistisk, men det er vigtigt, at det nye erhvervsområde kommer til at signalere kvalitet frem for discount. Motorvejsafkørsel 41 Maj

9 Afkørsel 41 Afkørsel 41 er ikke et knudepunkt som de allerede nævnte, men på næste niveau kan Afkørsel 41 ses som en port til Sjælland. Varer, der kommer fra syd eller skal distribueres mod syd, kan med fordel samles ved Afkørsel 41. Afkørsel 41 har en god placering i forhold til Næstved, ligger bynært og bedre strategisk placeret end sine nærmeste konkurrenter. Afkørsel 41 kan udnytte disse fordele, hvis det udbygges til at rumme lager og distributionsvirksomheder med den tilknyttede service alt på et højt niveau (discountløsninger findes allerede andre steder). Afkørsel 41 skal være for virksomheder i de nævnte brancher, såfremt de vil være med til at realisere byggeri, anlæg og branding på et niveau, der klart adskiller sig fra de nærmeste konkurrenter. Afkørsel 41 er ikke bare et erhvervsareal, men et signal til alle forbipasserende om, hvad Vordingborg er, og hvad Vordingborg vil være. Anbefaling Der er to iøjnefaldende muligheder: Man kan udlægge arealet med få restriktioner, sælge det og med stor sandsynlighed få en tankstation med kiosk, service, måske McDonald. Altså et område som så mange andre med få unge, som i en periode finder job her. Lav beskæftigelse og beskatningsgrundlag. Et område som let vil blive forbundet med discount. Man kan også udvikle et koncept for et område, hvor distribution, service, lager, udstilling er i centrum. Beskæftigelsen i et sådant område vil kræve erfaring, modenhed og uddannelse. Anvendelsen kan kobles med krav til kvalitet i bygninger og omgivelser for hermed på én gang at sende signaler og vælge virksomheder, der føler sig tiltrukket heraf. Området kan udstråle kvalitet, soliditet og stolthed. Kobles beliggenheden nær Vordingborg porten til Sjælland og de øvrige motorvejsnære erhvervsarealer på Sydsjælland og øerne, anbefales det at adskille sig fra mængden. Vordingborg vil på lang sigt have glæde af kombinationen kvalitet og tålmodighed, selv om den øjeblikkelige krise gør, at investorerne ikke står i kø. Det er almindelig anerkendt, at det kræver politisk vilje og en fast linje at udvikle erhvervsområder med kvalitet som bærende dagsorden. Det er lettere at sige nej til det uønskede, når der er andre muligheder, men op og nedture i samfundsøkonomien og dermed erhvervsudviklingen er et vilkår. At planlægge er at vælge at vælge er at gøre forskel. Den der ikke kan gøre forskel vælge fra har i realiteten ingen plan og kan ikke tilbyde investeringssikkerhed på længere sigt. Motorvejsafkørsel 41 Maj

10 KONKLUSION Sammenfattende skal det konkluderes, at der er en meget høj grad af sammenfald mellem de synspunkter, der er givet udtryk for i interviewene, og de erfaringer/anbefalinger, som konsulenten finder relevante i relation til Afkørsel 41. At vælge kvalitetskonceptet stiller de største krav til efterfølgende projektudvikling, planlægning og styring. Men det vil også erfaringsmæssigt give det bedste udbytte såvel med hensyn til afledte økonomiske som beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Endelig vil kvalitetskonceptet medvirke til at brande ikke alene det pågældende område, men Vordingborg som helhed sammen med andre igangværende initiativer. PROJEKTUDVIKLING Der kan tages flere veje i projektudviklingen af Afkørsel 41. Man kan i lighed med tidligere arealudviklingsopgaver afsætte arealet til en entreprenør/ developer men de interviewede og Vordingborgs konkurrencesituation/ muligheder peger ikke på denne løsning som den optimale. Man kan sammen med nationalt og internationalt orienterede/arbejdende erhvervsfolk gå ind i en mere detaljeret planlægning af områdets funktioner og krav til kvalitet, og eventuelt herigennem identificere potentielle investorer eller endnu vigtigere lejere. Man kan involvere Danske Transportcentre som en afgørende organisation i opbygningen af transportcentret men må forvente, at interessen dels kan være begrænset, dels at organisationen for tiden frygter konkurrence fra nye centre. Sammenfattende anbefales det at nedsætte en projektgruppe med repræsentanter for kommunen og kompetente erhvervsfolk i relation til den valgte profil helst med nationalt/internationalt udsyn/markedskendskab at projektgruppen i sit netværk identificerer potentielle investorer/samarbejdspartnere/lejere at projektgruppen har til opgave at beskrive funktions og kvalitetskrav til ikke at udforme området. Denne anbefaling har til formål at afdække korteste vej til ejere/lejere at skabe investeringssikkerhed for virksomheder i området, så de ikke risikerer at investere i kvalitet og få en nabo, der ødelægger denne investering. Det er en udbredt erfaring, at den politiske vilje og evne til at fastholde strategien også i krisetider er forudsætningen for succes. Anbefalingen er således: 1. Koncept Motorvejsafkørsel 41 Maj

11 2. Identifikation af investor, alternativt udbud 3. Option indenfor afgrænset periode 4. Med henblik på at accelerere første spadestik. Motorvejsafkørsel 41 Maj

12 BILAG I det følgende gengives hovedkonklusioner på tværs af interviewene. Konklusioner på baggrund af interviews til for analysen om erhvervspotentialet for afkørsel 41 Hvordan ser virksomhederne på Vordingborg som erhvervskommune? De adspurgte virksomheder ser ikke Vordingborg Kommune som en dynamisk erhvervskommune, men snarere som traditionel og lidt stillestående. Der mangler en klar profil for hvad kommunen står for og vil være kendt for. Der mangler visioner og politisk vilje til at turde satse på en bevidst udvikling af rammerne for erhvervslivet. Udover de mere traditionelle erhvervsfremmetiltag peges også på en styrkelse af kultur og bosætningstiltag. Hvordan vurderer virksomhederne erhvervspotentialet for afkørsel 41? Der var enighed blandt de adspurgte om, at afkørsel 41 s største potentiale var beliggenheden tæt på motorvejsnettet. Erhvervsområdet ligger godt i forhold til København og Hamborg og har en større nærhed til motorvejen end både erhvervsområderne ved Næstved og Tappernøje. Et af de største potentialer ved afkørsel 41 kunne være at fastholde de virksomheder i kommunen der er ved at vokse ud af sine nuværende rammer eller har brug for en tættere adgang til motorvejsnettet. Den type virksomheder der umiddelbart blev peget på som oplagte for afkørsel 41 var transporttunge virksomheder (logistik og lagertunge virksomheder), der er afhængige af en effektiv videredistribution for at være konkurrencedygtige. Gode adgangsforhold for lastbiler til omlæsning og pakning blev set som væsentlige parametre. Ikke overraskende var det især etableringen af et transportcenter der var mest enighed om. Idéen om et hotel og konferencecenter ved afkørsel 41 blev ikke afvist, men flere af de interviewede pegede på havnefronten som et bedre sted for et hotelbyggeri. Afstanden til København blev set som acceptabel rent tidsmæssig især efter at motorvejen ved Greve blev udvidet med et ekstra spor. Der var ligeledes enighed om, at placeringen i forhold til Femern Bælt broen var god rent strategisk og at virksomhederne allerede nu havde broen med i deres strategiske overvejelser. Hvordan ser virksomhederne på udviklingsmulighederne for erhvervsområdet ved Ørslev? Der var enighed om, at Ørslev er for indeklemt i forhold til motorvejsnettet og at det slet ikke kan klare kravene omkring gode adgangsforhold til lastbiler. Potentialet for Ørslev er i højere grad at satse på de små virksomheder der ikke kan ligge tæt på almindelig beboelsesområder pga. larm og lugtgener. Motorvejsafkørsel 41 Maj

13 Hvad mangler Vordingborg by rent erhvervsmæssigt? Stort set alle de interviewede pegede på manglende (moderne) hotelfaciliteter som en oplagt mangel. Der mangler et ordentligt overnatningssted, der kan huse de lokale virksomheders gæster. Ordentlige idrætsfaciliteter der kan være med til at fastholde de unge i kommunen og fremme folks lyst til at flytter til byen. Der mangler en idrætshal i Vordingborg. En ordentlig biograf gerne i nærheden af KulturArkaden At få lavet Algade om til en gågade (hurtigst mulig) Hvad bør Vordingborg Kommune stå for hvad bør være kommunens brand? En stærk kultur og bosætningskommune med fokus på kvalitet. Bosætning pendling Vordingborg Kommune har potentiale til at blive en stærk bosætningskommune i forbindelse med udbygningen af jernbanenettet og Femern Bælt broens komme. Broen vil betyde en strategisk styrkelse af Vordingborg Station. Vordingborg kan få den rolle som bosætningskommune for pendlere mod København som Nyborg har i dag, hvor Storebæltsbroen reducerede transporttiden til København betydeligt og det dermed bliver mere overkommeligt at bosætte sig langt væk fra arbejdspladsen. Afstand skal måles i tid ikke i km. Selv om afstanden bliver målt i tid har det enkeltes områdets arbejdskraftprofil stadig betydning for hvor virksomhederne lokaliserer sig. Men god infrastruktur bløder i stigende grad op på muligheden for at kunne tiltrække medarbejdere lang vejs fra. Et forslag gik på at få kasernens folk til at bosætte sig i Vordingborg i stedet for at pendle til og fra Vordingborg. Netop kasernen har ofte brug for hotelfaciliteter, så her ville et hotel ved Havnefronten være attraktivt. Projektering af afkørsel 41 Flere af de interviewede ville gerne lade deres virksomhed indgå i en sparringsgruppe omkring udviklingen og projekteringen af afkørsel 41. Ceraco kunne være interesseret i at gå ind i projekteringen som investor ud fra den samme model som ved havnefronten (udarbejde en udviklingsplan ud fra lokalplanen). Motorvejsafkørsel 41 Maj

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

Nye funktioner i udsatte boligområder

Nye funktioner i udsatte boligområder Nye funktioner i udsatte boligområder 1 Rapporten er udarbejdet af Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling (EVU) for Socialministeriet Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. januar 2006 30.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere