VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41"

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE MOTORVEJSAFKØRSEL 41 Pluss Leadership Maj 2009

2 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet på baggrund af involvering i Dansk erhvervspolitik Udviklingsstrategien for Region Sjælland Erhvervs og udviklingspolitik for Maribo, Næstved, Køge, Ringsted, Roskilde m.fl. Byernes udfordringer Erhvervs og Byggestyrelsen Erhvervsarealer langs motorveje Miljøministeriet Strategisk planlægning af Nyborg efter broen Evaluering af Væksthusene Erhvervs og Byggestyrelsen På baggrund heraf er der foretaget desk research af relevante plandokumenter i Vordingborg Kommune. Efterfølgende er der sammen med Vordingborg Kommune foretaget en interessentanalyse med henblik på at udpege nogle få nøglepersoner, som forventes at have særligt indblik i Vordingborgs erhvervsstrategiske placering og muligheder. De udpegede er: Direktør, Ulrik Bebe, Ceraco Direktør, Ole Kühnel, Vordingborg Bank Per Brix og Erling Elbom, Vordingborg Udviklingsråd og Erhvervsforening Direktør Hjalmar Hansen, Vordingborg Køkkenet Disse personer er interviewet i løbet af foråret Det samlede arbejde danner grundlag for denne rapport. Pluss Leadership Maj 2009 Motorvejsafkørsel 41 Maj

3 VORDINGBORG PÅ LANDKORTET I det følgende gennemgås en tematiseret SWOT analyse (S = Styrker, W = Svagheder, O = Muligheder, T = Trusler) for Vordingborg set med erhvervspolitiske øjne. Marked Sjælland og Sydhavsøerne er orienteret mod København som det dominerende center i Østdanmark. Staten har gennem de seneste årtier investeret et 3 cifret milliardbeløb for at øge Københavns marked og dermed byens internationale position. Investeringer som Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Lufthavnsmodernisering, Ørestad, Metro og snart Rødby Femern forbindelsen skal ses på denne baggrund. Infrastrukturen viser og understøtter Københavns rolle som centrum for beskæftigelse, økonomi, beslutning, uddannelse, indløb og mange andre raffinerede ydelser. Set i større skala er København en lille storby. Naboerne Stockholm, Hamborg og Berlin vejer tungere på det internationale landkort. I takt med at Københavns position styrkes, øges dens betydning for Vordingborg. I forbindelse med strukturreformen lod Erhvervsstyrelsen udarbejde en analyse af Byernes udfordringer. Det arbejde pegede som andre lignende på, at erhvervs og befolkningsudviklingen søger mod det, der forenklet kan kaldes komplette byer. Det vil sige de byer, der kan tilbyde det, en moderne person, familie eller virksomhed har brug for for at kunne dække de væsentligste behov lokalt. Der lægges hele tiden nye og stadig mere specialiserede behov til, som byerne forventes at dække. Byerne konkurrerer om at være komplette, men udviklingen gør, at færre og færre kan være det. Samtidig øges kravene til kvalitet i ydelser og omgivelser, hvilket tydeligt ses ved en rundtur til de mange danske byer, der har fornyet bymidter, bygget kulturhuse, etableret uddannelsescentre, idrætscentre, museer osv. Vordingborg deltager i denne konkurrence, hvorfor specialisering og kvalitet i udviklingen af Afkørsel 41 er vejen til at hæve sig over de områder, man automatisk skal konkurrere med. Vordingborg har som andre byer flere markeder et lokalt for indkøb, håndværk og service et regionalt for specialiseret virksomhed som forsvar, væksthus og hvis man vil Afkørsel 41. Udtalelse i interview: Vordingborg har med Femern broen grundlæggende den samme mulighed, som Nyborg har fået, i forhold til Storebæltsbroen. Afstanden til København er blevet væsentligt kortere målt i tid, end den var tidligere, hvilket har betydet, at Nyborg er blevet en bosætningskommune for højtuddannede pendlere, der gerne vil have en attraktiv bolig i naturskønne omgivelser, samtidig med at de relativt let kan komme til og fra arbejdspladsen i København. Motorvejsafkørsel 41 Maj

4 Forsyning København skal forsynes med arbejdskraft og varer. Forbedret infrastruktur og udvikling af distributionssystemer ændrer på afstandsbegreber og geografi. Københavns Havn er stort set nedlagt og udflyttet. Byens vigtigste transportknudepunkter er Kastrup, Tåstrup og Køge. Når befolkningstætheden tæller, er København Sjællands ubestridte centrum og vækstområde/ driver det kendetegner den sjællandske trafikstruktur, alle overordnede forbindelser peger mod København. Det er en styrke, at Afkørsel 41 ligger direkte med forbindelse til København, Næstved og på sigt Tyskland. Afstanden til København har gennem årene været for stor til at kaste udvikling af sig, men mindskes af samfundsudviklingen. Forbindelsen København Tyskland vil skabe øget trafik, men en placering midt mellem centrene skaber i sig selv ikke udvikling. Udviklingen opstår primært, hvor byer nyder godt af trafikknudepunkter forstået som steder, hvor den overordnede infrastruktur forgrenes og flere trafikanter mødes. Mellem disse knudepunkter er man afhængig af andre virkemidler, hvis udvikling skal finde sted. Det være sig sekundære kryds eller særlig synlighed, lav pris eller særlige services eller kvaliteter. Udtalelse i interview: Vordingborg er for så vidt et udmærket logistikcentrum, der er tæt på både København og Tyskland (når broen kommer). Det vil godt kunne lade sig gøre at trække folk fra København til Vordingborg. Produktionsmæssigt vil det stadig være problematisk. Geografi Betragtes Sjælland som et areal, der enten skal forsynes jævnt eller hvorfra der skal indsamles, bliver Ringsted centrum, hvilket historisk set kan eksemplificeres med byens store slagteri. Geografisk vil der også være tale om en række naturlige porte/indfaldsveje til Sjælland de vigtigste er Kalundborg, Korsør, Nakskov, Rødby, Gedser, Køge, København og Helsingør. Det er alle gamle havnebyer, som via færge eller fragtruter har betydning for Sjællands/ Københavns samhandel og samfærdsel. Havnene i Danmark konkurrerer på beliggenhed, tilgængelighed, dybde, faciliteter og service. I denne konkurrence har flere og flere havne mistet deres position som transportknudepunkter. Ses bort fra færgetrafikken, er Sjællands betydende havne Kalundborg og Køge. De øvrige havne får stadig sværere ved at spille en rolle i det overordnede transportsystem. Det forventes således ikke, at Vordingborg Havn vil have betydning for udviklingen af Afkørsel 41. Motorvejsafkørsel 41 Maj

5 Udtalelse i interview: Det blev påpeget, at en del højtuddannede trods alt bor uden for de større byer i pendlingsafstand til f.eks. hovedstaden, og at en del af dem faktisk bor i eller tæt på Vordingborg Kommune. Her kunne en kortere pendlerafstand være tillokkende specielt for børnefamilierne hvilket måske kunne lokke nogle virksomheder til. Her er mange offentlige institutioner en klar forudsætning for en øget bosætning og erhvervsmæssig vækst. Udtalelse i interview: Beliggenheden er god i forhold til Næstved, hvor industriområderne ligger længere væk fra motorvejen, og hvor tilgængeligheden for lastvognene er besværliggjort. Der var ikke helt enighed omkring, hvilken betydning udvidelsesplanerne for Sydsjællands Erhvervspark ved Tappernøje havde for erhvervsmulighederne ved Afkørsel 41. Ørslev lider lidt af den samme problemstilling med hensyn til nærheden til motorvejen. Infrastruktur Transport og infrastruktur afspejler/tilpasser sig løbende ændringer i økonomi, produktion, teknologi og forbrug. Færgetrafikken undergår stærke ændringer og udkonkurreres af broer. Skibsfragten kan ikke klare udfordringer fra øget specialisering, individualisering og justin time produktion. Last og personbiler vinder, og skibene taber i konkurrencen om den almindelige transport af varer og personer. For at reducere den stærke vækst i den individuelle transport investeres der i udbygning af kollektiv transport, hvor befolkningstyngden er tilstrækkelig. I tyndt og stadig tyndere befolkede områder nedlægges bus og jernbaneruter. De større byer med en god beliggenhed i forhold til infrastrukturen står derfor godt i konkurrencen om udvikling. Det kan i de senere år ses i Køge, Ringsted, Trekantområdet mv. Vordingborg er ikke på niveau med disse byer, men kan udnytte sine muligheder på næste niveau. I denne forbindelse skal det understreges, at Vordingborg kommer stadig tættere på København. Dels fordi København vokser og dermed presser dele af boligmarkedet og arealkrævende erhverv længere og længere ud. Dels fordi infrastruktur og transportmidler til stadighed forbedres. Udtalelse i interview: I forbindelse med Afkørsel 41 kunne man godt se mulighederne for et attraktivt erhvervsområde, hvis adgangsforholdene for lastbiler bliver gode, og hvis synligheden ud mod motorvejen bliver god. Alternativt kunne en manglende synlighed fra motorvejen kompenseres ved en lempelig skiltepolitik. Motorvejsafkørsel 41 Maj

6 Knudepunkter Når havnebyernes rolle viger på grund af broer eller skibenes øgede størrelse og dybgang, dannes nye knudepunkter knyttet til de foretrukne transportformer. Ses på et Danmarkskort, er transportknudepunkterne langs motorveje (i tilknytning til jernbane) iøjnefaldende. Aalborg, Århus, Horsens, Hedensted, Trekantområdet, Slagelse, Ringsted og Køge er kendt af de fleste, der bruger motorvejsnettet. Disse knudepunkter har forskellig profil og satser på forskellige dele af erhvervsudviklingen. Det bør her bemærkes, at erhvervsarealerne langs motorveje i sig selv ikke skaber erhvervsudvikling. Virksomhederne er flyttet fra en placering med mindre plads, synlighed eller tilgængelighed. Motorvejen er for erhvervsudviklingen, hvad ringvejen var i 60 erne og 70 erne. Erhvervsarealerne bliver dermed et udstillingsvindue for virksomhederne, men også af byens erhvervsprofil og dermed en slags portræt af lokalområdet. Et stort areal med udstilling af brugte lastbiler er et signal et kvalitetsbyggeri for kvalitetsvirksomhed et andet. Bag disse signaler gemmer sig også økonomiske resultater. Kommunerne tjener normalt ikke, eller meget lidt, på erhvervsområder og beskatning af erhvervsvirksomheder. Det er personbeskatningen, der er i fokus. Et stort areal, ejet eller lejet af en virksomhed i København med få beskæftigede, er ikke noget væsentligt bidrag til lokaløkonomien. Udtalelse i interview: Ellers tror jeg primært, at logistikvirksomheder og lagervirksomheder vil finde vej til Afkørsel 41. Jeg kunne godt forestille mig, at Vordingborg ville få en strategisk betydning som et transport og logistikcenter i stil med Danmarks Transportcenter i Vejle, da Vordingborg geografisk passer fint i forhold til hviletidsbestemmelserne for svenske og tyske vognmænd. Motorvejsafkørsel 41 Maj

7 VORDINGBORG Hvor placerer Vordingborg sig, eller hvor kan Vordingborg placere sig i dette spil? Bosætning og Erhverv For relativt få år siden var det muligt at placere en virksomhed hvor som helst og så trække arbejdskraft til. Der var i høj grad tale om produktionsvirksomheder og relativt mange ufaglærte i produktionen. I dag flytter virksomheder i stigende omfang efter arbejdskraften ikke mindst den uddannede og specialiserede. De byer, hvor denne arbejdskraft bor, er gunstige for erhvervsudvikling. Da den højtuddannede arbejdskraft gifter sig med højtuddannede og har store forventninger til de muligheder, der skal være til stede for deres børn, er de svære at få til at flytte væk fra de større byer de pendler. Det er de kede af på Vestas, B&O, Novo i Kalundborg osv., for de vil gerne knytte arbejdskraften til sig. Kommuner arbejder for at skabe attraktive rammebetingelser for bosætning, men det kræver præcise analyser af, hvem man kan trække til og med hvilke midler. Ringsted er et godt eksempel på en offensiv bosætningsstrategi igennem de seneste 10 år. Produktionen bortset fra byggeri, anlæg og vedligeholdelse flytter i stigende omfang mod lande, der kan levere høj kvalitet og lav pris. Virksomhederne i Danmark udvikler, administrerer, koordinerer, handler og distribuerer fra Danmark, men produktionen kan ligge andre steder. Virksomhederne bliver dermed fortsat mere afhængige af stadig bedre kvalificeret arbejdskraft og søger hen, hvor denne er til stede. Et par eksempler kan belyse dette. 70 % af værdiskabelsen i Danmark sker med udgangspunkt i virksomheder/selskaber med hovedkontor i København. Vestas startede i Lem, flyttede hovedkvarteret til havnen i Ringkøbing, derfra til Randers, nu til Århus og næste gang til? Det giver to udfordringer en til bosætningspolitikken en til erhvervspolitikken. Men de har en fælles overbygning. Udkant eller kant? Blandt de interviewede betegnes Vordingborg som udkant. Det betyder to ting. Vordingborg ligger et godt stykke fra de større centre, som kan tilbyde mere af det, den moderne familie eller virksomhed efterspørger. Samtidig efterspørger de interviewede kant, forstået som vilje til at ville noget særligt, skabe kreativitet, samarbejde og stolthed. Det er opfattelsen, at Vordingborgområdet ofte undlader at stille krav til kvalitet i håbet om, at der så sker noget. Motorvejsafkørsel 41 Maj

8 Der opfordres til at skabe præcise dagsordener for retning og kvalitet og sætte vilje bag ordene. En god politik/strategi fremmer de kvaliteter, vi foretrækker, frem for dem, vi har og modarbejder/bremser den udvikling, vi ikke vil have. Set i dette lys er erhvervspolitikken i Vordingborg ikke præcis. Anvendelse af Afkørsel 41 er en del af/en brik i den kommunale erhvervspolitik. Hvordan den anvendes, afhænger af, om strategien hedder udkant eller kant. Da anbefalingerne fra de interviewede hedder kant, undersøges dette spor. Dette valg underbygges af tre forhold: Afstand tid intensitet. Afstande skal ikke måles i km, men i tid sådan tænker både virksomheder og ansatte. Men burde de ikke tænke miljørigtigt? Al erfaring peger på, at mere hensigtsmæssig miljøadfærd kræver en regulering, der er mindst lige så stræk som de reguleringer, der direkte og indirekte er knyttet til transport (transporttilskud, veje, baner, havne, lufthavne osv.). Vordingborg flytter således dagligt tættere på København senest fordi trafikforholdene ved Greve blev forbedret. Vordingborg har vand og mange andre herligheder for den unge familie, der ikke har råd til at bo i København. Vordingborg vil flytte stadig tættere på København og vil i stigende omfang kunne forstås som forstad. En vigtig grund til, at Vordingborg tidsmæssigt flytter tættere på København, er Rødby Femern som fast forbindelse. Den vil øge trafikintensiteten på motorvej og jernbane og sikre fortsat udbygning og effektivisering. Vordingborg kan med fordel arbejde med en markant bosætningsprofil og finde sin niche i forhold til den fortsatte ekspansion i hovedstaden. De fleste kan blive enige om, at udannelsesniveauet på arbejdsmarkedet og videnindholdet i produktionen øges parallelt. Samtidig stiller højere uddannede personer eller specialiserede virksomheder krav til omgivelser. Planlægningsopgaven er at vælge, hvem man vil sende hvilke signaler til og vide, at det kan være andre kvaliteter og tilbud end dem, de lokale finder tilfredsstillende. Udtalelse i interview: I udviklingen af et ambitiøst koncept for Afkørsel 41 er det vigtigt at få sammensat et konsortium af folk med udsyn og perspektiver i stedet for at bruge den lokale skohandler. Her kunne der med fordel blive tilknyttet en potentiel investor i gruppen. Afkørsel 41 ligger godt rent logistisk, men det er vigtigt, at det nye erhvervsområde kommer til at signalere kvalitet frem for discount. Motorvejsafkørsel 41 Maj

9 Afkørsel 41 Afkørsel 41 er ikke et knudepunkt som de allerede nævnte, men på næste niveau kan Afkørsel 41 ses som en port til Sjælland. Varer, der kommer fra syd eller skal distribueres mod syd, kan med fordel samles ved Afkørsel 41. Afkørsel 41 har en god placering i forhold til Næstved, ligger bynært og bedre strategisk placeret end sine nærmeste konkurrenter. Afkørsel 41 kan udnytte disse fordele, hvis det udbygges til at rumme lager og distributionsvirksomheder med den tilknyttede service alt på et højt niveau (discountløsninger findes allerede andre steder). Afkørsel 41 skal være for virksomheder i de nævnte brancher, såfremt de vil være med til at realisere byggeri, anlæg og branding på et niveau, der klart adskiller sig fra de nærmeste konkurrenter. Afkørsel 41 er ikke bare et erhvervsareal, men et signal til alle forbipasserende om, hvad Vordingborg er, og hvad Vordingborg vil være. Anbefaling Der er to iøjnefaldende muligheder: Man kan udlægge arealet med få restriktioner, sælge det og med stor sandsynlighed få en tankstation med kiosk, service, måske McDonald. Altså et område som så mange andre med få unge, som i en periode finder job her. Lav beskæftigelse og beskatningsgrundlag. Et område som let vil blive forbundet med discount. Man kan også udvikle et koncept for et område, hvor distribution, service, lager, udstilling er i centrum. Beskæftigelsen i et sådant område vil kræve erfaring, modenhed og uddannelse. Anvendelsen kan kobles med krav til kvalitet i bygninger og omgivelser for hermed på én gang at sende signaler og vælge virksomheder, der føler sig tiltrukket heraf. Området kan udstråle kvalitet, soliditet og stolthed. Kobles beliggenheden nær Vordingborg porten til Sjælland og de øvrige motorvejsnære erhvervsarealer på Sydsjælland og øerne, anbefales det at adskille sig fra mængden. Vordingborg vil på lang sigt have glæde af kombinationen kvalitet og tålmodighed, selv om den øjeblikkelige krise gør, at investorerne ikke står i kø. Det er almindelig anerkendt, at det kræver politisk vilje og en fast linje at udvikle erhvervsområder med kvalitet som bærende dagsorden. Det er lettere at sige nej til det uønskede, når der er andre muligheder, men op og nedture i samfundsøkonomien og dermed erhvervsudviklingen er et vilkår. At planlægge er at vælge at vælge er at gøre forskel. Den der ikke kan gøre forskel vælge fra har i realiteten ingen plan og kan ikke tilbyde investeringssikkerhed på længere sigt. Motorvejsafkørsel 41 Maj

10 KONKLUSION Sammenfattende skal det konkluderes, at der er en meget høj grad af sammenfald mellem de synspunkter, der er givet udtryk for i interviewene, og de erfaringer/anbefalinger, som konsulenten finder relevante i relation til Afkørsel 41. At vælge kvalitetskonceptet stiller de største krav til efterfølgende projektudvikling, planlægning og styring. Men det vil også erfaringsmæssigt give det bedste udbytte såvel med hensyn til afledte økonomiske som beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Endelig vil kvalitetskonceptet medvirke til at brande ikke alene det pågældende område, men Vordingborg som helhed sammen med andre igangværende initiativer. PROJEKTUDVIKLING Der kan tages flere veje i projektudviklingen af Afkørsel 41. Man kan i lighed med tidligere arealudviklingsopgaver afsætte arealet til en entreprenør/ developer men de interviewede og Vordingborgs konkurrencesituation/ muligheder peger ikke på denne løsning som den optimale. Man kan sammen med nationalt og internationalt orienterede/arbejdende erhvervsfolk gå ind i en mere detaljeret planlægning af områdets funktioner og krav til kvalitet, og eventuelt herigennem identificere potentielle investorer eller endnu vigtigere lejere. Man kan involvere Danske Transportcentre som en afgørende organisation i opbygningen af transportcentret men må forvente, at interessen dels kan være begrænset, dels at organisationen for tiden frygter konkurrence fra nye centre. Sammenfattende anbefales det at nedsætte en projektgruppe med repræsentanter for kommunen og kompetente erhvervsfolk i relation til den valgte profil helst med nationalt/internationalt udsyn/markedskendskab at projektgruppen i sit netværk identificerer potentielle investorer/samarbejdspartnere/lejere at projektgruppen har til opgave at beskrive funktions og kvalitetskrav til ikke at udforme området. Denne anbefaling har til formål at afdække korteste vej til ejere/lejere at skabe investeringssikkerhed for virksomheder i området, så de ikke risikerer at investere i kvalitet og få en nabo, der ødelægger denne investering. Det er en udbredt erfaring, at den politiske vilje og evne til at fastholde strategien også i krisetider er forudsætningen for succes. Anbefalingen er således: 1. Koncept Motorvejsafkørsel 41 Maj

11 2. Identifikation af investor, alternativt udbud 3. Option indenfor afgrænset periode 4. Med henblik på at accelerere første spadestik. Motorvejsafkørsel 41 Maj

12 BILAG I det følgende gengives hovedkonklusioner på tværs af interviewene. Konklusioner på baggrund af interviews til for analysen om erhvervspotentialet for afkørsel 41 Hvordan ser virksomhederne på Vordingborg som erhvervskommune? De adspurgte virksomheder ser ikke Vordingborg Kommune som en dynamisk erhvervskommune, men snarere som traditionel og lidt stillestående. Der mangler en klar profil for hvad kommunen står for og vil være kendt for. Der mangler visioner og politisk vilje til at turde satse på en bevidst udvikling af rammerne for erhvervslivet. Udover de mere traditionelle erhvervsfremmetiltag peges også på en styrkelse af kultur og bosætningstiltag. Hvordan vurderer virksomhederne erhvervspotentialet for afkørsel 41? Der var enighed blandt de adspurgte om, at afkørsel 41 s største potentiale var beliggenheden tæt på motorvejsnettet. Erhvervsområdet ligger godt i forhold til København og Hamborg og har en større nærhed til motorvejen end både erhvervsområderne ved Næstved og Tappernøje. Et af de største potentialer ved afkørsel 41 kunne være at fastholde de virksomheder i kommunen der er ved at vokse ud af sine nuværende rammer eller har brug for en tættere adgang til motorvejsnettet. Den type virksomheder der umiddelbart blev peget på som oplagte for afkørsel 41 var transporttunge virksomheder (logistik og lagertunge virksomheder), der er afhængige af en effektiv videredistribution for at være konkurrencedygtige. Gode adgangsforhold for lastbiler til omlæsning og pakning blev set som væsentlige parametre. Ikke overraskende var det især etableringen af et transportcenter der var mest enighed om. Idéen om et hotel og konferencecenter ved afkørsel 41 blev ikke afvist, men flere af de interviewede pegede på havnefronten som et bedre sted for et hotelbyggeri. Afstanden til København blev set som acceptabel rent tidsmæssig især efter at motorvejen ved Greve blev udvidet med et ekstra spor. Der var ligeledes enighed om, at placeringen i forhold til Femern Bælt broen var god rent strategisk og at virksomhederne allerede nu havde broen med i deres strategiske overvejelser. Hvordan ser virksomhederne på udviklingsmulighederne for erhvervsområdet ved Ørslev? Der var enighed om, at Ørslev er for indeklemt i forhold til motorvejsnettet og at det slet ikke kan klare kravene omkring gode adgangsforhold til lastbiler. Potentialet for Ørslev er i højere grad at satse på de små virksomheder der ikke kan ligge tæt på almindelig beboelsesområder pga. larm og lugtgener. Motorvejsafkørsel 41 Maj

13 Hvad mangler Vordingborg by rent erhvervsmæssigt? Stort set alle de interviewede pegede på manglende (moderne) hotelfaciliteter som en oplagt mangel. Der mangler et ordentligt overnatningssted, der kan huse de lokale virksomheders gæster. Ordentlige idrætsfaciliteter der kan være med til at fastholde de unge i kommunen og fremme folks lyst til at flytter til byen. Der mangler en idrætshal i Vordingborg. En ordentlig biograf gerne i nærheden af KulturArkaden At få lavet Algade om til en gågade (hurtigst mulig) Hvad bør Vordingborg Kommune stå for hvad bør være kommunens brand? En stærk kultur og bosætningskommune med fokus på kvalitet. Bosætning pendling Vordingborg Kommune har potentiale til at blive en stærk bosætningskommune i forbindelse med udbygningen af jernbanenettet og Femern Bælt broens komme. Broen vil betyde en strategisk styrkelse af Vordingborg Station. Vordingborg kan få den rolle som bosætningskommune for pendlere mod København som Nyborg har i dag, hvor Storebæltsbroen reducerede transporttiden til København betydeligt og det dermed bliver mere overkommeligt at bosætte sig langt væk fra arbejdspladsen. Afstand skal måles i tid ikke i km. Selv om afstanden bliver målt i tid har det enkeltes områdets arbejdskraftprofil stadig betydning for hvor virksomhederne lokaliserer sig. Men god infrastruktur bløder i stigende grad op på muligheden for at kunne tiltrække medarbejdere lang vejs fra. Et forslag gik på at få kasernens folk til at bosætte sig i Vordingborg i stedet for at pendle til og fra Vordingborg. Netop kasernen har ofte brug for hotelfaciliteter, så her ville et hotel ved Havnefronten være attraktivt. Projektering af afkørsel 41 Flere af de interviewede ville gerne lade deres virksomhed indgå i en sparringsgruppe omkring udviklingen og projekteringen af afkørsel 41. Ceraco kunne være interesseret i at gå ind i projekteringen som investor ud fra den samme model som ved havnefronten (udarbejde en udviklingsplan ud fra lokalplanen). Motorvejsafkørsel 41 Maj

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder

Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder Civilingeniør Niels Fejer Christiansen, Vejdirektoratet Projektleder Tommy T. Madsen, Nordjyllands Amt Projektet»Motorveje i Vendsyssel«er gennemført med to

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Notat Dato: 22.10.2016 Projekt nr.: 100-5992 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Emne: Hovedkonklusioner fra Mobilitetsatlas, Fase 1 1 Indledning Som

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mål: Etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Motorvej som element i regionsudviklingen Infrastruktur - Sydsjælland/Lolland-Falster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Dynamiske effekter af en fast Kattegatforbindelse

Dynamiske effekter af en fast Kattegatforbindelse Dynamiske effekter af en fast Kattegatforbindelse Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Kattegatkomitéens opdrag - Bygge videre på eksisterende viden - Bringe nye perspektiver på banen

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland eller rasteplads? Indledning ved Niels Selsmark, Transportministeriet Oplæg ved

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere