Nyhedsbrev nr marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 12 20. marts 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr marts Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 10,5%. Afkastet målt som ændring i indre værdi tillagt det udbetalte udbytte i 2013 var 24,8%. Side 1 2. Track Record / CPM s ejendomsfonde Oversigt over de årlige afkast i Core Property Managements tre ejendomsfonde siden opstart. Side 2 3. Prisudviklingen i Tyskland Huslejen for boliger er steget de seneste år. Stigningstakten er dog aftaget i Lejen for kontor og erhvervslejemål er fortsat stagnerende eller direkte faldende, og det er stadig vanskeligt at udleje tomme erhvervslejemål. Side 2 4. Pæne afkast efter pæne værdistigninger Selskabets ejendomme er i gennemsnit prissat til et bruttoafkast på 5,5% og et nettoafkast på ca. 4,5%. Side 3 5. Mietbremse De seneste års store lejestigninger var et tema i efterårets valgkamp i Tyskland. Det har nu resulteret i lovmæssige restriktioner, så det formentlig kommer til at tage flere år at udnytte lejepotentialet. Side 3 6. Salg og byggeprojekter Billeder og beskrivelser fra nogle af vores ejendomsrenoveringer og dagligdag med ejendomme. Eksempler fra Køln, Frankfurt, Hannover og Hamborg. Side 4 7. Exitvindue og aktiesalg I selskabets udbudsmateriale beskrives et exitvindue, som giver investorer mulighed for at afslutte deres investering efter først 7 år og derefter hvert tredje år. Første exitvindue er i år. Investorer skal give besked før 30. april 2014, hvis de ønsker exit. Side 6 8. Langtidsprognose 10-års prognose lavet for at understøtte investorers beslutning om enten at afslutte investeringen i Core German Residential II via exitvinduet eller at fortsætte. Side Det går godt 2013 blev et godt år for Ejendomsselskabet, ikke mindst som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 10,5%. Afkastet målt som ændring i indre værdi tillagt det udbetalte udbytte i 2013 var 24,8%. Den såkaldte selskabseffekt indgår ikke længere, idet valuarerne gør opmærksom på, at vurderingen af enkeltejendomme nu er så høj, at et salg i form af porteføljer kun kan ske med en negativ porteføljeeffekt. Det er deres vurdering, at selskabseffekten (som var 3,5% før skat i 2012) er uændret og fortsat gældende, men at porteføljeeffekten nu er negativ med ca. samme beløb. Dermed lægger valuarerne op til, at selskabseffekten udgår. Core German Residential II i DKK Regnskab 2013 Leje i alt Ejers andel af fællesomkostninger / Nebenkost Ejendomsvedligeholdelse Advokat Tysk ejendomsadministration Genudlejningsomkostninger Konstaterede tab på lejere Hensat til tab på lejere Gebyrer Øvrige omkostninger Driftsomkostninger ejendomme i alt Administationshonorar til Core Property Management Rejseomkostninger Valuar, bestyrelse, revision og regnskab m.m Administationsomkostninger i alt ORDINÆRT RESULTAT FØR DAGSVÆRDIREGULERINGER Dagsværdiregulering investeringsejendomme Gevinst ved salg af ejendomme og lejligheder Dagsværdiregulering gældsforpligtigelser Skat ÅRETS RESULTAT Du kan læse nærmere om selskabets drift i 2013 i beretningen i årsregnskabet. Det findes tilgængeligt på hjemmesiden og kan også rekvireres fra vores kontor. Generelt er den ordinære drift forbedret set i forhold til foregående år. Tab på lejerestancer og udgifterne til advokat er reduceret. Vores lokale tyske ejendomsadministratorer er blevet bedre til at håndtere lejerestancer. Vi har i dag har færre store lejerestancer og færre tab på erhvervslejemål. Halvdelen af lejerestancerne er skyldige afregninger på Nebenkosten-regnskaberne. Restancerne opstår når lejerne gør indsigelser mod afregningen, og så undlader at betale restancen. Det er fuldt lovligt på samme måde som at lejeren heller ikke behøver at betale en varslet forhøjelse af forudbetalingerne til Nebenkosten. Når sagerne senere afgøres ved et forlig, opstår let tab på gamle Nebenkostenafregninger. 1

2 2. Track Record / CPM s ejendomsfonde Afkastet på de tre ejendomsselskaber som Core Property Management har lanceret siden 2007 er vist nedenfor i tabelform. Track Record, CPM-fonde Afkast for investor (ændring i net asset value for privat investor) Ejendomsselskabet Nordtyskland 1 Core German Residential II 2 Core Bolig II ,5% ,8% -1,9% ,0% 6,6% ,9% 12,2% ,9% 7,3% ,8% 15,3% ,0% 24,8% 28,4% SUM 41,3% 81,2% 28,4% 1 I fragik engangefee på i alt 7,5% af investeret beløb (2,5% af balance) samt handelsomkostninger i Tyskland på 21% (7% af balance) 2 I fragik engangefee på i alt 3,7% af investeret beløb (1,25% af balance) samt handelsomkostninger i Tyskland på 21% (7% af balance) Afkastene er vist for en privat investor (herunder også investeringsselskaber). De store institutionelle investorer har oplevet et højere afkast i det de har betalt mindre i engangsfee. Til gengæld skal de betale performancefee. Afkastet er beregnet som ændringen i aktiernes værdi tillagt det udbytte, der måtte være udbetalt i samme år. Bemærk at de tyske ejendomsfonde har udgiftsført betydelige engangsfee og handelsomkostninger i de første leveår af fonden, hvilket har trukket afkastene ned i disse år. Opkøbene af ejendomme i Ejendomsselskabet Nordtyskland startede på toppen af markedet i 2007, hvilket også trak afkastene ned i kriseårene, men det dårligste år gav alligevel kun et negativt afkast på 6%. Det akkumulerede afkast for 7 år har andraget 41,3% (beregnet som geometrisk gennemsnit). Selskabet har ultimo 2013 en balance på 5,6 mia. DKK. Det seneste ejendomsselskab, Core Bolig III, erhvervede sin første ejendom i maj 2013, men kommer alligevel godt fra land med et afkast på 28,4%, især på grund af en positiv værdiregulering, som relaterer sig til et byggeprojekt på selskabets ejendom. Selskabet har ultimo 2013 en balance på 0,6 mia. DKK. 3. Prisudviklingen i Tyskland Huslejen for boliger er steget pænt gennem de seneste år, dog er stigningstakten aftaget noget i Modsat er lejen for kontor og erhvervslejemål fortsat stagnerende eller direkte faldende, og det er fortsat vanskeligt at udleje tomme erhvervslejemål. Priserne for boligejendomme og ejerlejligheder har været stigende gennem Selskabets valuarer, der værdisætter ejendommene til brug for årsregnskabet, har vurderet ejendomme godt 10% højere end sidste år. Efter vores opfattelse hidrører en del af denne værdistigning fra de seneste år, da det datamaterialet som valuarerne bruger altid er et halvt til et helt år efter den faktiske prisudvikling. Det er vores indtryk, at leje- og prisstigningerne som startede i centrum af de store byer spreder sig som ringe i vandet fra centrum til forstæderne og til mellemstore byer, dog kun i de regioner, som oplever befolkningsmæssig vækst. Der er fortsat store områder i Tyskland, hvor fraflytning og økonomisk stagnation peger mod problemer med stor tomgang og lav eller ingen lejestigning. I nedenstående graf er vist den årlige prisstigning for ejerlejligheder mellem januar 2007 og december 2012 i de større tyske byer på den lodrette akse og befolkningsændringerne på den vandrette akse. Det ses, at den årlige prisstigning i Hamborg har været lidt over 6% p.a. i de seneste 5 år, samtidig med at befolkningen er vokset med 0,5% p.a.. Tilsvarende er priserne i Hannover kun steget med 2% p.a. samtidig med at befolkningen ligeledes er vokset med 0,5% p.a. I Core German Residential II startede opkøbene af ejendomme på bunden af markedet og afkastene nåede hurtigt et acceptabelt niveau. Det dårligste år var startåret 2008 med et afkast på -1,9%. For CGRII har det akkumulerede afkast siden 2008 andraget 81,2%. Selskabet har ultimo 2013 en balance på 2,4 mia. DKK. 2

3 Den lave inflation og generelt lave vækst betyder at renten også i de kommende år forventes at forblive på et lavt niveau. Samtidig er der stadig et pænt udviklingspotentiale i ejendommene, så lejen også fremover forventes at kunne stige mere end inflationstakten. Man kan således konkludere, at med samme befolkningsmæssige vækst har prisudviklingen på ejerlejligheder været lavere i Hannover, Bonn og Frankfurt end i de store byer Hamborg, Berlin og Düsseldorf. De førstnævnte byer har derfor noget til gode. Af grafen ses naturligvis også, at der ikke har været prisstigninger i byer med befolkningsmæssigt fald såsom Bochum, Duisburg, Essen og Dortmund m.v. 5. Mietbremse De seneste års store lejestigninger var et tema under efterårets tyske valgkamp. I regeringsgrundlaget er der nu indskrevet, at der skal lægges en bremse på lejestigningerne. Rent praktisk forventes den konkrete udformning af loven overladt til de lokale regeringer, så vi vil formentligt opleve at implementeringen vil være forskellig fra by til by. Vi forventer, at der fremover vil komme flere restriktioner på muligheden for at hæve lejen. Lejeforhøjelser vil blive mere besværlige at gennemføre, og lejepotentialet vil dermed tage flere år at få udnyttet. Vi kan godt se, at Hamborg på et fremtidigt tidspunkt skal prissættes som München. Dermed er der, på trods af pæne prisstigninger i de senere år, mere at hente. På samme måde vil byer, som på længere sigt har befolkningstilvækst, også kunne se frem til fortsatte prisstigninger om end i et lavere tempo. 4. Pæne afkast efter pæne værdistigninger De positive vurderinger af selskabets ejendomme svarer til, at de i gennemsnit nu er prissat til 18 gange lejen eller et bruttoafkast på 5,5%. Selskabets udgifter til driftsomkostninger, vedligeholdelse, tab på leje og Nebenkosten udgør ca. 20% af lejen, således at nettoafkastet vil være ca. 4,5%. Vi købte således ejendommene til faktor 14,5 gange lejen, svarende til et bruttoafkast ca. 6,5%. Bruttoejendomsafkastet er således kun faldet med 1%. Resten af værditilvæksten skyldes lejestigninger. I samme periode er renten faldet fra niveauet 5% inkl. lånemarginal til niveauet 2%. Rentefaldet har således været noget større end faldet i ejendomsafkast, og dermed er den løbende fortjeneste ved at eje ejendommene steget. Et afkast på 4,5% må fortsat siges at være godt i en periode hvor eksempelvis den femårige rente ligger omkring 2% inkl. lånemarginal. 3

4 6. Salg og byggeprojekter Salg af lejligheder i Sachsenring i Køln Salget af ejerlejligheder i Sachsensering i Køln går godt. Halvdelen af de 105 lejligheder er nu solgt. Priserne er løbende forhøjet. Salgsrytmen er p.t. 2-3 lejligheder om måneden. Dermed forventes hele ejendommen afhændet i slutningen af Lejlighederne sælges med en fortjeneste på 50% målt i forhold til købsprisen. Nedenfor ses billeder fra nogle af de nye penthouselejligheder i ejendommen. Salg af tre mindre ejendomme i Frankfurt Der er ultimo 2013 og primo 2014 solgt tre mindre ejendomme i Frankfurt. Priserne har været mellem 53% og 73% højere end anskaffelsespriserne og mellem 10-15% over valuarvurderingen til årsregnskabet ultimo De nævnte salgspriser svarer til gange lejen, svarende til et afkast på ejendommen på 4-5% for den nye køber (før handelsomkostninger). Køberne har været lokale mindre investorer. Dejligt lysindfald på 6. sal i Sachsenring i Køln Berliner Straße 2, Frankfurt. Købt for EUR, solgt for EUR Den største tagterrasse får lidt læ fra de omgivende træer Fritschengäßchen 5, Frankfurt. Købt for EUR, solgt for EUR. Badeværelserne i Sachsenring i eksklusiv hotelstil Friedberger Landstr 17, Frankfurt. Købt for EUR, solgt for 1,5 mio. EUR. 4

5 Rømning af Woltmanstraße 20 i Hamborg Ejendommen ligger tæt på centrum, i retning mod havne- og baneområdet. Ejendommen har længe trængt til en kærlig hånd. Vi har gennem de seneste år med bekymring observeret, at dele af facade og fundament satte sig. Bevægelserne i huset nåede på et tidspunkt et omfang, hvor vi i samråd med vores statiske rådgivere og kommunen fandt, at ejendommen var i fare for at styrte sammen. Derfor måtte vi varsle over for beboerne, at ejendommen skulle rømmes. Da rømningen skulle finde sted, måtte vi rekvirere assistance af politiet, da flere beboere nægtede at flytte på trods af husets ustabilitet. Selvom ejendommen blev fredet i 2013, tegner det alligevel til, at det ustabile fundament gør det realistisk for os at opnå tilladelse til at rive huset ned og bygge et nyt med en ordentlig fundering. Det nye hus kan så også blive bygget med en yderligere etage, så grunden udnyttes bedre. På trods af det tab vi må tage ved en nedrivning forventer vi, at de nye lejligheder kommer til at opnå en leje og værdi, som gør denne ejendomsinvestering afkastmæssigt neutral. Renovering i Woltmanstraße 16 i Hamborg I ejendommen Woltmanstraße 16 i Hamborg blev der i forbindelse med en renovering af taget opdaget, at bjælkelaget i de øverste etager er angrebet af råd og i begrænset omfang også af svamp. Ejendommens 2 øverste etager skal derfor totalrenoveres. Servatiusstraße i Køln, ny ejendom I november 2013 har selskabet overtaget ejendommen Servatiusstraße i Køln. Ejendommen er på m2 og er købt for 9,7 mio. EUR. Den tidligere ejer var et nødlidende tysk ejendomsselskab, som banken havde tvunget til at sælge. Ejendommen er købt til faktor 11,8 gange den faktiske leje, svarende til 8,5% i startafkast. Ejendommen består af 135 lejligheder, et lille hotel, og ca m2 tomt kontor, som nu bliver ombygget til boliger. Prisen afspejler, at ejendommen er nedslidt og trænger til en kærlig hånd. Rømningen af Woltmanstraße 20 gav en del presseomtale i den lokale dagspresse En del af det nyindkøbte kompleks i Servatiusstraße i Køln 5

6 Vi har ansøgt kommunen om tilladelse til at ombygge de tomme kontorlokaler til boliger, og derudover skal der ske en renovering af bygningernes facader med varmeisolering. Vi forventer, at der over de kommende år skal investeres ca. 3 mio. EUR i ejendommen med et forventet afkast på 8%. Det er tankevækkende, at man i centrum af Køln kan sælge ejendomme til gange lejen, og 15 min. kørsel derfra kan købe en ejendom til 11,8 gange lejen med et pænt udviklingspotentiale. Lignende køb skal man nok ikke forvente gentaget. De seneste års kraftige lejestigninger har presset lejen i centrum af Køln op fra typisk 7 EUR/m2 til 12 EUR/m2. Dette tvinger mange til at søge boliger længere ude i forstadskvartererne. Vi forventer derfor, at den nye ejendom kan blive en rigtig god investering. Ashwin-von-Roden-Weg i Hannover I december måned overtog vi ejendommen Ashwin-von- Roden-Weg i Hannover. Ejendommen er på kvadratmeter fordelt på 47 lejligheder og er købt for 3,4 mio. EUR. Prisen svarer til 13 gange den faktiske leje eller et startafkast på 7%. 7. Exitvindue og aktiesalg Som bekendt er der i selskabets udbudsmateriale beskrevet et exitvindue, som giver investorer mulighed for at afslutte deres investering efter først 7 år og derefter hvert tredje år. Første exitvindue er i år. Derfor har investorerne mulighed for at indløse aktier ved at give en bindende tilbagemelding herom inden den 30. april Aktierne vil herefter blive tilbagekøbt til den opgjorte indre værdi jf. årsregnskabet for 2014 med betaling senest efter generalforsamlingen i april De investorer, som ikke giver tilbagemelding, fortsætter deres investering uændret. Der er sammen med dette nyhedsbrev fremsendt en svarblanket, hvormed man kan meddele, om man vil benytte exitvinduet. I forbindelse med forberedelserne til det kommende exitvindue har Core Property Management forespurgt en række af de største investorer, om de forventer at ville udnytte exitvinduet. Svarene herpå har været, at det forventer de ikke, og flere har udtrykt interesse for at øge investeringen. Det forventes derfor, at investorerne senere på foråret vil få et købstilbud som indebærer betaling med det samme. Kursen vil tage udgangspunkt i aktiernes værdi jf. årsregnskabet for 2013, eller senere kvartalsregnskaber. Købt i november 2013: Ashwin-von-Roden-Weg i Hannover Core Property Management har tilbudt bestyrelsen i Core German Residential II at forlænge den nuværende administrationsaftale ensidigt i yderligere 3 år indtil næste exitvindue. Dermed er investorerne sikret, at Core Property Management forvalter selskabet som hidtil. Det er dog fortsat muligt for ejendomsselskabet, jf. regler herom i administrationsaftalen, at ophæve aftalen, hvis dette måtte ønskes. Baggrunden for den lave pris er dels at der er tale om et tvangssalg og dels at ejendommen har en sætningsskade i den ene gavl. Vi har naturligvis undersøgt sætningsskaden sammen med lokale teknikere; de skønner at skaden kan udbedres for EUR og at ejendommen og undergrunden i øvrigt er stabil. 6

7 8. Langtidsprognose For at understøtte investorernes beslutning om enten at afslutte investeringen i Core German Residential II via exitvinduet i år eller at fortsætte, er der i det følgende vist en prognose for de kommende 10 år. Alle tallene er vist i EUR. Prognosen tager udgangspunkt i budgettet for 2014 og dækker årene Den er beregnet ved at bruge to typer af forudsætninger: 1. Policy-forudsætninger, som omfatter en række politikker og strategier. 2. Beregningsforudsætninger, som omfatter forhold der er karakteristiske for ejendomsporteføljen - og en række forventninger til den fremtidige leje- og omkostningsstigning. 8.1 Policy-forudsætninger: Frasalgspolitik. Balancen forventes ultimo 2014 at være 294 mio. EUR. Der er i prognosen budgetteret med et årligt frasalg på 3%. Frasalget er målt på kvadratmeter. Moderniseringsomfang. Der er budgetteret med moderniseringer for 5 mio. EUR reguleret med den forventede inflation på 1,5% og reduceret med frasalget. Der forventes også brugt 5 mio. EUR i Renteafdækningsstrategi. Selskabets renteafdækningsstrategi har indtil nu fokuseret på at fastlåse renten i 4-5 år for det meste af låneporteføljen. Der er budgetteret med den faktiske rente på de nuværende renteswaps. I takt med at renteafdækningen løber ud er finansieringsomkostningerne efterfølgende sat til 3% inkl. lånebidrag. Udbyttepolitik. Der er i prognosen benyttet en udbyttepolitik, som fastsætter udbyttet til selskabets overskud inkl. gevinst ved frasalg, men før urealiserede værdireguleringer og efter skat fratrukket udgifter til moderniseringer og tillagt egenkapitalandel ved solgte ejendomme. Det konkrete udbytte vil selvfølgelig være dikteret af selskabets likviditet på udbyttetidspunktet og de nødvendige bestyrelses- og generalforsamlingsbeslutninger herom. 7

8 8.2 Beregningsforudsætninger: Der er en række udgiftsposter, som i prognosen er fastlagt efter de erfaringer som selskabet har gjort sig indtil nu. Det drejer sig om følgende: Lejetab og advokatomkostninger er sat til 2,5% af lejeindtægten. Vedligeholdelsesomfang. Beløbet er sat til 1 mio. EUR årligt korrigeret for frasalg. Tysk administration og dansk administration / udvikling (kontraktbundet). Den tyske administration er sat til 5,25% af lejeindtægterne. Fee til CPM er uændret 0,5% af balancen og 0,5% i engangsfee ved frasalg af ejendomme. Ejerandel af nebenkosten er sat til 0,45 mio. EUR årligt reduceret med frasalget. Afkast på moderniseringer. Der er valgt et afkast på 7%, svarende til en faktor på 14,3. Stigningstakt på lejen er i basisprognoserne sat til 1,5%. Stigningstakt på omkostninger. Omkostningerne er sat til en stigning på 1,5% årligt. Avance ved salg. Det er forudsat, at ejendomme og lejligheder i året sælges til værdien opgjort primo året. Tomgang. Der er forudsat en uændret tomgang målt på leje i hele prognoseperioden. 8.3 Prognosens resultat Prognosen er vist på side 9 og 10. Driften fremgår af side 9 og balance af side 10. Prognosen viser et ordinært overskud før værdiregulering af ejendomme på 5,8% målt på egenkapitalen i Målt på den investerede kapital stiger det ordinære resultat fra 9% i 2015 til 12% i Resultat før skat inkl. værdireguleringer falder svagt fra 9% i 2015 til 8% i 2024 målt på egenkapitalen. Målt på den investerede kapital stiger resultatet før skat derimod fra 14% i 2015 til 16% i Værdireguleringen er beregnet ved at vurdere ejendomsporteføljen med samme faktor som i 2014 og pågange dén lejestingningen. Herfra fratrækkes aktiverede moderniseringsudgifter. Lejestigningen udgør 1,5% årligt, jf. forudsætningerne for prognosen, tillagt et forventet afkast på 7% af de aktiverede moderniseringsudgifter. Den indre værdi forventes at stige fra EUR pr. aktie ( DKK pr. aktie) ultimo 2015 til EUR ( DKK) pr. aktie i 2024, målt efter fradrag for udbyttebetalinger. Ifølge prognosen og den benyttede udbyttepolitik er udbyttet i prognosen 4,5% af den investerede kapital i 2015 stigende til 9,7% i Prognosen er udarbejdet af Core Property Management efter bedste evne og uden ansvar for eventuelle fejl og mangler. 8

9 Core German Residential II 10-års prognose Budget RESULTATOPGØRELSE (EUR '000) Lejeindtægter - bolig Lejeindtægter - erhverv Lejeindtægter - anden Lejeindtægter Vedligehold Ejerandel af "Nebenkosten" Tab på lejedebitorer, inkasso og advokat Lokal tysk adm Gebyrer og div omk Driftsomk Nettolejeindtægter Management fee Rejser i Tyskland Regnskab og revision Bestyrelse m.v Valuar Administration Resultat før finansielle poster Renteudgifter, realkredit inkl. renteswap Renteudgifter, støttede lån Valutatermin og -swap Anden renteafdækning, FRA'er og caps Finansielle poster - netto Ordinært resultat i % af investeret kapital 8,68% 9,05% 9,47% 10,15% 10,47% 10,78% 11,07% 11,35% 11,62% 11,87% 12,12% i % af egenkapital 5,90% 5,75% 5,74% 5,89% 5,85% 5,82% 5,80% 5,79% 5,79% 5,80% 5,81% Lån, værdiregulering, -tab/ -gev. og omk Ejendomme, værdiregulering og +/- salg Særlige poster i alt Udbytte (sidste års udbetalt) Resultat før skat i % af investeret kapital 13,68% 14,14% 14,42% 14,96% 15,15% 15,32% 15,49% 15,64% 15,78% 15,91% 16,02% i % af egenkapital 9,30% 8,98% 8,74% 8,68% 8,46% 8,27% 8,11% 7,98% 7,86% 7,77% 7,68% Skat Periodens resultat

10 Core German Residential II 10-års prognose (forecast) BALANCE (EUR '000) AKTIVER Investeringsejendomme - primo Tilgange, anskaffelsessummer og omk Tilgange, moderniseringer Afgange ansk.sum v. salg Værdireg. til dagsværdi Investeringsejendomme Tilgodehavende leje Tilgodehavende Nebenkosten Tilgodehavende Nebenkosten - tidl. år Hensat til tab på lejedebitorer Lejetilgodehavender Renteswap, markedsværdi Andre tilgodehavender Selskabssskat/ udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Kommanditaktiekapital Overført resultat tidligere år og frie reserver Overført årets resultat og poster på EK Værdireg. mv. renteswap Værdireg. mv. valutatermin/ -swap og cap Skat af dagsværdireguleringer Udbytte (sidste års udbetalt) Egenkapital Udskudt skat Hensatte forpligtelser Ansvarlige lån fra komplementarer Realkreditlån Støttede lån Banklån Langfristet gæld Bankkreditter Renteswap, markedsværdi Rentecap og FRA, markedsværdi Valutaterminer og -swaps, markedsværdi Leverandører af varer og tjenesteydelser Deposita og forudbetalt leje Anden gæld Kortfristet gæld Passiver i alt NØGLETAL Indre værdi pr. aktie Udbytte i pct. af investeret kapital 10,0% 4,5% 7,1% 5,1% 6,1% 6,8% 7,4% 8,0% 8,6% 9,2% 9,7% Loan to Value* 61% 59% 57% 55% 53% 51% 49% 48% 46% 44% 43% *) langfristet gæld + anden bankgæld/ ejendomsværdi 10

11 Ekstranet / hjemmeside Investorer kan hente regnskaber og anden information om Core German Residential II fra ww.coreproperty.dk Ønsker du yderligere information end den du finder i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside er du altid velkommen til at kontakte direktionen. Forkortelser Vi benytter indimellem vores dagligdags betegnelser for vores fonde: CGRII er således daglig tale for Core German Residential II, ENKAS er daglig tale for Ejendomsselskabet Nordtyskland, og COBOIII er daglig tale for Core Bolig III. CPM er daglig tale for Core Property Management A/S Udbyder og administrator af Core German Residential II Core Property Management A/S Skoubogade 1, København K Telefon wwww.coreproperty.dk 11

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 93 40 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr.: 30731735 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 23. marts 2015 Copenhagen Capital

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 09 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 93 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk E-mail:

Læs mere